Zápisnica

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 28. augusta 2003

 

č. 11/2003

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Informácia o 2 štúdiách elektro - IBV

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesenia

7.      Záver

 

Na otvorení zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo prítomných 8 poslancov. Svoj oneskorený príchod ospravedlnili Peter Radoský.

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov a otvoril rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Prítomným poslancom predložil na schválenie program rokovania. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta  obce navrhol za overovateľov zápisnice   pani Annu Belobradovú a Jozefa Filu. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

Za členov návrhovej komisie ďalej starosta navrhol Ing. Michala Sedláka a Ladislava Žitnanského. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 /Ing. Michal Sedlák/, boli členovia návrhovej komisie schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 10/2003.  V úlohách pod bodom C konštatoval nasledujúce:

-         kancelária obecného úradu vyhlásila v miestnom rozhlase požiadavku na majiteľov motovorých vozidiel, ktorí parkujú na miestnach komunikáciách, aby si podali žiadosť o povolenia. K dnešnému dňu požiadalo 7 majiteľov.

-         komisia na ochranu verejného poriadku zatiaľ neuskutočnila kontrolu tohto parkovania, pretože bolo dovolenkové obdobie. Uvedená úloha zostáva nesplnená. Termín plnenia do 7. septembra 2003.

-         označenie „Vrbovská ulica“ bolo odstránené a zároveň bola osadená dopravná značka „Slepá ulica“. Pánovi Kubáňovi a Herdovi bolo zaslané písomné stanovisko, aby svoju požiadavku na údržbu prístupovej komunikácie adresovali PŠD Krakovany – Stráže. Uvedené stanovisko im bolo tlmočené aj pri osobnej návšteve na obecnom úrade.

-         osadenie značky „Zákaz státia“ na Hlavnej ulici v časti od čísla domu 38 po dom č. 197 zatiaľ nebolo pre iné pracovné povinnosti pracovníkov obce realizované. Značky  sú už zakúpené a v najbližšej dobe budú aj osadené.

Na zasadnutie sa dostavil poslanec Peter Radoský.

-         PŠD Krakovany – Stráže bolo zaslané písomné upozornenie proti vypúšťaniu fekálií v blízkosti rodinných domov. Problematika „zápachu“ po hnojení sa vyostrila aj v mesiaci júl, kedy družstevníci intenzívne hnojili a uvedené zložky nestačili včas zapracovať do pôdy. Nepriaznivé poveternostné podmienky spôsobovali, že po dedine sa šíril zápach. Občania sa sťažovali,  ústne, telefonicky aj písomne. Po konzultáciách s vedením PŠD bola v miestnom rozhlase odvysielaná správa, ktorá vysvetlila príčinu a čas trvania týchto nepriaznivých podmienok.

-         Ing. Michal Sedlák dodal na obecný úrad dokumentačné CD z folklórnych slávností. K tomuto CD obecný úrad priložil písomné poďakovanie a zásielky boli odoslané všetkých účastníkom folklórneho festivalu Krakovany 2003.

-         Ako nesplnený bod z uznesenia č. 9/2003 zostáva úloha opraviť časť chodníka pri dome č. 14 na Hlavnej ulici. Pracovníci obce však v tomto období pracovali na údržbe fasády obecného úradu, nakoľko bolo potrebné využiť zapožičané lešenie. Táto úloha bola prioritnejšia. Podľa možností v najbližšom období sa bude pracovať na oprave chodníka, ako i na osadení už spomínaných dopravných značiek.

 

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom na preštudovanie 2 vyrianty riešenia rozšírenia elektrickej siete v časti „Staré konopiská“, kde sa v budúcnosti uvažuje s individuálnou bytovou výstavbou. Podľa stanoviska energetikov, v uvedenej lokalite pri začatí výstavby rodinných domov je potrebné vybudovať novú trafostanicu. Energetici ponúkajú 2 varianty riešenia:

a/ trafostanica by bola vybudovaná na Južnej ulici pri dome č. 121.  Tento variant by si vyžiadal investičné náklady vo výške 4,75 mil. Sk

b/ trafostanica by bola vybudovaná na Dolnej ulici pri dome č. 108. Tento vyriant by predstavoval náklady vo výške 4,6 mil Sk.

Starosta obce uskutoční jednania s predstaviteľmi energetikov v otázke spolufinancovania uvedenej akcie. O výsledkoch rokovaní bude poslancov priebežne informovať.

 

K bodu č. 5

 

Dohoda o úhrade pohľadávok

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že s firmou TAVOS, a. s., podpísal dohodu o úhrade pohľadávok. Ide o nezaplatené faktúry za spotrebu vody, nakoľko firma TAVOS fakturuje vodné 1x štvrťročne, ale obec u občanov fakturovala vodné 1x polročne, ale vyinkasovanie uvedených platieb trvalo ďalšie minimálne 2 mesiace. Z uvedeného dôvodu bola obec vždy v sklze v platbe vodného. Tento problém sa odstráni úhradou posledných faktúr, nakoľko od 15. 7. 2003 celoobecný vodovod už prevádzkuje firma TAVOS, ktorá si spotrebu vody bude inkasovať priamo od občanov.

Pri kontrole podkladov na podpis dohody však bolo zistené, že na obecnom vodovode vznikajú straty, ktoré predstavujú ročne cca 20.000 m3 vody, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje cca 300.000,- Sk. Uvedenú sumu musí obec zaplatiť z vlastného rozpočtu.

K týmto údajom dospel kontrolór obce vo svoje správe, ktorú predložil prítomným.

Poslanec Peter Kikta sa dopytoval, prečo bola táto informácia bývalému obecnému zastupiteľstvu zamlčovaná /menovaný bol poslancom obecného zastupiteľstva aj v minulom volebnom období/, poslanci o tejto problematike neboli informovaní, že z rozpočtu obce odchádza naviac takmer 300.000,- Sk v položke vodné. Žiadal písomné vyjadrenie od bývalého starostu obce.

Ing. Michal Sedlák vyjadril názor, že uvedenú skutočnosť mal zistiť kontrolór obce. Veď nie je možné, aby boli faktúry skrývané a dodatočne uhrádzané. Uvedená skutočnosť je chybou kontroly.

Poslanec Peter Kikta však ako predseda finančnej komisie dospel k názoru, že žiadne faktúry neboli skrývané, ale v rozpočte obce sa vždy kalkulovalo s faktúrami od firmy ZVaK Piešťany /terajší TAVOS/, ktoré však nezohľadňovali skutočný odber u občanov, ale počítalo  sa s odberom, ktorý je sledovaný na centrálnom meracom zariadení. Nikdy sa nevyčíslovali úniky vody, ktoré v tomto prípade, žiaľ, predstavujú viac ako 20 % z celkovej spotreby.

Záver v danej problematike predstavuje názor, že rozhodnutie obce o prenechaní prevádzkovania obecného vodovodu firme TAVOS, a. s.,  Piešťany bolo správne.

 

Zásahy do potoka Holeška

 

Starosta obce prečítal prítomným poslancom petíciu občanov Strážovskej ulice o zachovanie toku starej Holešky. Uvedenú problematiku konzultoval starosta obce s pracovníkmi Povodia Váhu p. Šiškovou a Ing. Bečárom, ktorý bol poverený riaditeľom podniku na riešenie danej problematiky. Treba však upozorniť, že obec nie je vlastníkom uvedeného toku, takže nemá právo s uvedeným majetkom nakladať. Je však povinnosťou obce riešiť sťažnosti a petície svojich občanov. Po 15. septembri 2003 bude zvolané verejné zhromaždenie občanov s pracovníkmi Povodia Váhu na riešenie uvedeného problému. Povodie Váhu predbežne navrhuje dve možnosti riešenia:

 1. prenajať parcelu starej Holešky obci Krakovany za symbolickú cenu a stanoviť, aký prietok vody má smerovať cez toto koryto. V tejto možnosti je však potrebný súhlas 2 vlastníkov súkromných pozemkov /Ján Miklovič s manželkou a Ľuboš Madunický s manželkou/, nakoľko uvedený tok prechádza ich súkromnými pozemkami.

 2. vypracovať geometrický plán a jednotlivé časti toku odpredať súkromným majiteľom.

 

Zástupca starostu Jozef Filo vyjadril stanovisko, že ak by si obec uvedený tok prenajala, znášala by aj zodpovednosť za všetky škody, ktoré by mohla voda spôsobiť občanom. Uvedenú problematiku má riešiť a vyriešiť Povodie Váhu. K tomu názoru sa priklonili i ďalší poslanci : Juraj Filo, Ladislav Žitnanský, Andrej Čelín. Povodie Váhu rozhodlo, že stavnice na uvedenom toku nemajú byť, neustále však prebieha svojvoľná manipulácia s nimi. Jedna skupina občanov ich chce, druhá nie.

Peter Kikta predložil návrh, aby sa na Povodie Váhu pravidelne doporučeným listom zasielala sťažnosť, že uvedená firma sa riadne nestará o tok.

Kontrolór obce Ľubomír Pekarovič zaujal stanovisko, že je potrebné, aby bola vykonaná regulácia potoka a odstránená nadstavba pri stavniciach.

Starosta uvedené informácie prijal ako stanovisko poslancov, ktoré bude tlmočiť pri verejnom zhromaždení.

 

 

Zakúpenie veľkokapacitného sporáka a pracovného stola

 

Zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré prevádzkuje obec Krakovany od 1.7.2002 má v tomto období ťažkosti so zabezpečením stravovania pre ďalších záujemcov mimo občanov, ktorí sú umiestnení v ZOS. Kapacita kuchyne je už nevyhovujúca.  Starosta obce spolu s vedúcou zariadenia Mgr. Janou Lajchovou vykonali prieskum trhu a zistili cenovú ponuky na zakúpenie veľkokapacitného 6 horákového plynového sporáka a pracovného stola s policou. Podľa platného VZN obce o metódach verejného obstarávania, obecné zastupiteľstvo schvaľuje uvedený nákup. Podľa cenových ponúk sa za najvýhodnejšiu považuje ponuka od firmy GAMA HOLDING SLOVAKIA Piešťany, Mlynská 10.

Jedná sa o plynový sporák kombinovaný 6x horák + el. rúra v cene 131.318,40 Sk a pracovný stôl s policou v cene  8.857,80 Sk.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, bol uvedený nákup schválený. Finančné prostriedky na uvedený nákup sú zabezpečené zo štátneho rozpočtu formou dotácie pre uvedené zariadenie.

 

Preloženie správcu farnosti

 

Starosta obce považoval za povinnosť informovať prítomných poslancov, že starostovia obcí, ktoré tvoria jednu farnosť /Ostrov, Trebatice a Krakovany/ poslali spoločný list na Arcibiskupský úrad Trnava so žiadosťou o ponechania Jána Sucháňa ako správcu tejto farnosti. V žiadosti sa uvedná skutočnosť odôvodňovala skutočnosťami, že prebiehajú rekonštrukčné práce na kostole sv. Gála v Krakovanoch, ako i výstavba zakristie v Trebaticiach. Bolo by vhodné, kedy uvedené akcie dokončil ten, kto ich započal.

Dnes je možné len konštatovať, že od 1.8.2003 prišlo k zmene správcu uvedenej farnosti. Žiadosť starostov obcí nebola na arcibiskupskom úrade akceptovaná.

 

Žiadosť o odpredaj parcely č. 129/1 k. ú. Stráže pri Krakovanoch diel 11

 

Manželia Milan a Ľubica Kocianoví, bytom Krakovany, Strážovská ulica 255/23 požiadali obec o odpredaj parcely č. 129/1 diel 11 k.ú. Stráže pri Krakovanoch vo výmere 93 m2. Ide o časť medzi novovytvorenooou miestnou komunikáciou na Veternej ulici a ich súkromným pozemkom, na ktorom chcú menovaní v budúcnosti stavať nový rodinný dom.

Poslanci s uvedeným predajom súhlasili za cenu podľa znaleckého posudku a úhrady nákladov spojených s prevodom uvedenej nehnuteľnosti, čo vyjadrili hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 /Peter Radoský/.

 

Žiadosť o zníženie výšky nájomného

 

Ondrej Sabo, prevádzkovateľ Kaviarne u Notára, požiadal obecné zastupiteľstvo o zníženie nájmu za uvedenú prevádzku. Starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť menovaného. K tejto problematike sa vyjadrila aj pani Sabová, ktorá prišla na zasadnutie vysvetliť uvedenú žiadosť. Skonštatovala, že na začiatku skutočne tržby predstavovali v priemere 6.300,- Sk, tak ako im bola poskytnutá informácia vo výberovom konaní. Nakoľko však v susedstve bola otvorená nová prevádzka „Sedliacky dvor“, tržby klesli takmer o 40%. Uvedená skutočnosť ich prinútila, aby požiadali o zníženie výšky nájomného, nakoľko za týchto podmienok ide ich prevádzka do straty. Ich predstava je cca 17.000,- Sk mesačne.

Poslanec Peter Radoský vyjadril názor, že výška nájmu by nemala klesnúť pod hranicu druhej najvyššej ponuky vo výberovom konaní, čo predstavovalo sumu 20.000,- Sk mesačne. K tomuto názoru sa priklonil aj Ing. Michal Sedlák. Pani Sabová s týmto návrhom súhlasila a poslanci hlasovaním za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0, schválili zníženie nájomného za prevádzku kaviareň na sumu 20.000,- Sk mesačne s platnosťou od 1. septembra 2003.

 

 

Výberové konanie na funkciu samostatného referenta a prenájom kaderníctva

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že pracovníčka obecného úradu pani Eva Sedláková podala žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru. Na základe tejto skutočnosti bude na obecnom úrade voľné 1 pracovné miesto na pozíciu samostatný referent na úseku finančnom a správy majetku. Z tohto dôvodu starosta obce zverejnil v médiách oznámenie o výberovom konaní na uvedenú funkciu. Informoval prítomných, že v tejto výberovej komisie budú ako členovia starosta obce,  pán Peter Kikta a Janka Belicová. Termín podania prihlášok je do 5. septembra 2003.

Súčasne s týmto oznamom bola opätovne zverejnená ponuka na prenájom kaderníctva, nakoľko v pôvodnom výberovom konaní sa neprihlásil žiadny záujemca. Nový termín podania prihlášok je do 10. septembra 2003. V tomto výberovom konaní bude pracovať pôvodne schválená komisia.  

V tejto súvislosti požiadala o vyjadrenie terajšia pracovníčka kaderníctva pani Floreková. Vyslovila názor, že v jej prevádzke dodnes nebola uskutočnená žiadna kontrola zo strany starostu, obecného kontrolóra, a ani žiadny poslanecký prieskum. Starosta oponoval tvrdením, že uvedenú prevádzku ponúkol na prenájom terajšej pracovníčke pani Florekovej.

Menovaná však zopakovala požiadavku zo začiatku roka, že do uvedenej prevádzky je potrebné investovať na obnovu vybavenia /kreslo, umývací pult/, ako aj vyriešenie osamostatnenia meracích zariadení na spotreby energií.

Na otázku, dokedy bude prevádzka fungovať pod vedením obce, starosta v súčasnej dobe nevedel odpovedať. Rozhodujúca bude informácia, či niekto prejaví o prevádzku záujem, alebo potom ako rozhodne obecné zastupiteľstvo.

 

Výberové konanie na opravu strechy základnej školy

 

Nová časť budovy základnej školy sa dostala do havarijnej situácie z dôvodu veľkého zatekania strechy, ktoré zároveň poškodzuje aj elektroinštaláciu, čím ohrozuje bezpečnosť prevádzky školy. Na uvedenú investíciu bola z Ministerstva financií poskytnutá účelová dotácia vo výške 600.000,- Sk. Z uvedeného dôvodu je potrebné uskutočniť výberové konanie, nakoľko sme však v časovej tiesni /prostriedky je potrebné vyčepať do konca roku 2003/, bude prebiehať formou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 52 bod 1c zákona č. 263/1999 Z. z.

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva opustil poslanec Ladislav Žitnanský.

 

Starosta obce navrhol ako členov výberovej komisie:

Dipl. technik Pavol Slamka – osobo oprávnená vykonávať verejné obstarávanie,

PaedDr. Vladimír Mihálik, starosta obce

Mgr. Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ

Peter Kikta, predseda finančnej komisie OZ a predseda Rady školy pri ZŠ Krakovany

Ľubomír Pekarovič, obecný kontrolór

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, boli členovia výberovej komisie na opravu a rekonštrukciu strechy základnej školy schválení.

 

 

Výstavba kanalizačnej čerpacej stanice

 

Firma HÍLEK a spol. Senica realizovala v našej obci výstavbu čerpacej stanice na kanalizačnej sieti v časti Južnej ulice. Firma zaslala k úhrade faktúru, ktorú starosta vrátil s odmietnutím preplatenia, pokiaľ nebudú práce ukončené a stanica spustená do prevádzky.

Vyskytli sa však technické problémy, ktoré bude potrebné riešiť na kontrolnom dni, ktorého sa musí zúčastninť projektant /Ing. Slezák a Ing. Gemeran/, pán Chodúr zástupca firmy HÍLEK a spol., ako dodávateľ diela a starosta obce ako investor celej stavby.

Na zasadnutie sa vrátil poslanec Ladislav Žitnanský.

 

Zaplavovanie rodinných domov na Ulici k Spúšťu

 

Na obecný úrad predložili obyvatelia domov č. 96 a 97 na Ulici k Spúšťu požiadavku na riešenie odvodnenia uvedenej ulice. Miestne komunikácia na tejto ulici je nespevnená, odtokový kanál smerom k potoku Spúšť je zasypaný. V prípade dažďových zrážok táto voda nemá možnosť odtoku, ale zaplavuje pivničné priestory uvedených rodinných domov.

Starosta obce požiadal pána Jozefa Filu, predsedu komisie výstavby, aby zistil technické možnosti realizovania výstavby stokového kanála v tejto lokalite obce.

 

Pekáreň - odpredaj neupotrebiteľného inventáru

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že vyvíja aktivity na odpredaj neupotrebiteľného materiálu z bývalej prevádzky pekárne. Uvedené sa však javí ako problematické, lebo plynutím času tieto stroje strácajú na hodnote a upotrebiteľnosti. V najkrajnešnom prípade bude riešením  odovzdať kovové súčasti do zberných surovín, lebo už sa nebudú dať zhodnotiť iným spôsobom. Bolo by však vhodné, aby sa priestory „pekárne“ vyprázdnili, nakoľko táto budova patrí rodine Hornákovej. Celá záležitosť by sa vyprataním týchto priestorov uzavrela.

 

Zimný štadión – odstránenie vád diela

 

Poslanec Andrej Čelín predložil požiadavku časti mládeže na využívanie areálu zimného štadióna. Túto plochu však nemožno využívať vhodným spôsobom, nakoľko povrch uvedenej plochy je značne poškodený. Táto plocha bola upravovaná v roku 2000 firmou Doprastav-Export Bratislava. Na vysvetlenie celej akcie prišiel na obecný úrad bývalý starosta obce Jozef Vatrt.  Terajší starosta obce zisťoval podmienky realizácie uvedeného diela, nakoľko v materiáloch nie je možné nájsť zmluvu o dielo, ani iné potrebné doklady /technologický postup prác/. Na uvedenej ploche nebola vykonaná dilatácia a následná penetrácia povrchu.

Na uvedené práce sa ponúkol p. Petrgál, ktorý by tieto práce vykonal v náklade cca 90.000,- Sk. V súčasnej dobe je situáciá taká, že obec požiadala firmu Doprastav Export  Bratislava na odstránenie vád diela. Čaká sa na reakciu, ktorá by mala prísť v zákonnej dobe. O ďalšom postupe bude obecné zastupiteľstvo informované na najbližšom zasadnutí.

 

Faktuácia stočného pre užívateľov septiku na dvore obecného úradu

 

Nakoľko sa šetrením zistilo, že z uvedeného septiku sú cca 25% priesaky, starosta obce navrhol pri fakturácii stočného počítať len so 75% výšky spotreby vodného. Uvedený postup by bol v súlade so skutočnosťou.

Hlasovaní za: 8, proti: 1 /Ing. Sedlák/, zdržal sa: 0, bolo schválené faktúrovanie stočného vo výške 75% spotreby vody pre užívateľov, ktorí sú napojení na septik obecného úradu.  

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva opustil poslanec Ing. Michal Sedlák.

 

Peter Franko – odstránenie zariadenia miestneho rozhlasu

 

Starosta obce predložil žiadosť pána Petra Franku bytom Strážovská ulica č. 265 na odstránenie zariadenia miestneho rozhlasu z dôvodu rušenia kľudu, nakoľko do rodiny pribudlo novorodeniatko. Poslanci odmietli uvedenú žiadosť, nakoľko nie je možné /ani technicky – kapacitná stránka rozhlasovej ústredne/ realizovať všetky požiadavky na odstraňovanie resp. pridávanie nových zariadení. Uvedený stav je potrebné rešpektovať tak, ako je inštalovaný. Jedna časť občanov sa domáha, že „nepočujú“, iná časť sa sťažuje, že je „hlasný“. Na uvedený stav však veľmi vplývajú aj poveternostné podmienky.

 

Starosta obce ďalej informoval prítomných poslancov na nasledujúcich záležitostiach:

-         s firmou TAVOS boli podpísané zmluvy o „nových“ odberných miestach – jedná sa o namontovanie nových vodomerov v prevádzkach obce /obecný úrad, školy, zariadenie opatrovateľskej služby, cintoríny, šatne TJ, kultúrny dom/,

-         firma PETMAS ONYX Pezinok predložila na posúdenie návrh zmluvy na vývoz odpadu v roku 2004. Starosta obce postúpil na pripomienkovanie uvedenú zmluvu poslancom Jurajovi Filovi a Andrejovi Čelínovi, 

-         v prevádzke zariadenie opatrovateľskej služby a materskej školy bola vykonaná rekonštrukcia plynových kotolní,

-         starosta obce požiadal Komisiu na ochranu verejného poriadku o posúdenie žiadostí na výrub 2 stromov / 1 smrek – pred domom č. 281, kde sa ide realizovať rekonštrukcia RD a výstavba podkrovia a 1 orech –  pred budovou materskej školy, jedná sa už iba o časť stromu, nakoľko pri poslednej búrke veľká časť stromu spadla na miestnu komunikáciu a ohrozovala obyvateľov a vodičov motorových vozidiel/,

-         starosta obce informoval prítomných o ponukách na členstvo obce Krakovany v Medzinárodom klube  „Považská vodná cesta“, ako aj o propagácii obce internetom na Tourist Channel Slovakia. Posledne menovaný produkt propaguje obec na základe zmluvy, ktorú podpísal bývalý starosta Jozef Vatrt. Prítomní poslanci boli oboznámení s týmto propagačným materiálom. Navrhli starostovi neuhrádzať ďalší poplatok, čím sa táto propagácia obce ukončí.

-         starosta obce ďalej informoval prítomných poslancov o jednaní s pracovníkmi polície. Obec Krakovany mala prideleného pracovníka p. Kováčika, ktorý sa bude podľa možností zúčastňovať aj zasadnutí obecného zastupiteľstva, aby informoval o bezpečnostrnej situácii v našej obci. Bola uzavretá dohoda, že každý usporiadateľ kultúrneho podujatia /disko alebo inej zábavy/ predloží oznámenie o uskutočnení tohto kultúrneho podujatia potvrdené pracovníkmi polície vo Vrbovom. Týmto sa zabezpečí informovanosť polície o podujatiach v obci a o možnosti intenzívnejších preventívnych prehliadok v obci počas trvania takého podujatia.

 

V rámci interpelácií poslancov vystúpili:

Jozef Štefanka – informoval o riešení anonymného listu, ktorý dopĺňal sťažnosť p. Ing. Klíča na rodinu Rajčákovú  č. domu 485 a Miklovičovu č. d. 487.

Ladislav Žitnanský – tlmočil žiadosť Výboru TJ o poriadanie hodovej tanečnej zábavy v mesiaci októbri, nakoľko táto požiadavka bola riadne zahlásená na začiatku kalendárneho roku a príjem z uvedenej akcie je zahrnutý aj v rozpočte tejto organizácie. Problematika sa vyskytla z dôvodu obnovenia činnosti dobrovoľných požiarnikov, ktorí v dávnej minulosti realizovali túto hodovú zábavu. Poslanci OZ potvrdili oprávnenosť požiadavky TJ, novovzniknutá organizácia si bude musieť svoje požiadavky na organizovanie tanečných zábav uplatniť na začiatku budúceho roku pri pláne činnosti na rok 2004.

Juraj Filo -  tlmočil požiadavku na upozornenie občanov na zákaz vypaľovania v záhradách RD. Uvedená činnosť spôsobuje veľmi ťažko dýchateľné ovzdušie v celej dedine.

Peter Radoský – vyslovil požiadavku, že anonymnými písomnosťami by sme sa vôbec nemali zaoberať. Ďalej žiadal, aby sa v zápisniciach pri menovaní občanov alebo iných osôb uvádzalo celé meno, prípadne adresa, nakoľko v mnohých prípadoch dochádza k zámene osôb, čo vyvoláva nevraživú atmosféru medzi občanmi.

Ľubomír Pekarovič – požiadal Andreja Čelína, aby prečítal článok vysvetľujúci zákon o ochrane osobných údajov. Vysvetľoval údaj o výške tarifného platu, ktorý je verejný a výške osobného ohodnotenia – tento údaj je osobný a nie verejne prístupný.

Jozef Štefanka sa ďalej pýtal na riešenie sťažnosti p. Pavla Sarvaša. Starosta informoval prítomných, že obce bola uložená poriadková pokuta vo výške 500,- Sk za prevádzkovanie vozidla bez ŠPZ. Riešenie sťažnosti na Okresnom úrade, odbore živnostenskom zatiaľ nebolo ukončené.    

 

 

 

K bodu č. 6

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 11/2003. Uznesenie bolo hlasovaním za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0,  schválené.   

 

 

 

UZNESENIE č. 11/2003

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. augusta 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

 

1.      program rokovania

2.      overovateľov zápisnice Jozefa Filu a Annu Belobradovú

3.      členov návrhovej komisie Ladislava Žitnanského a Ing. Michala Sedláka

4.      objednávku zariadenia opatrovateľskej služby na zakúpenie plynového kombinovaného sporáka 6x horák + el. rúra v cene 131.318,40 Sk a pracovného stola s policou v cene 8.857,80 Sk. Uvedené ceny sú s DPH. Objednávka je adresovaná firme GAMA HOLDING SLOVAKIA, Mlynská 10, Piešťany

5.      odpredaj parcely č. 129/1 diel 11 katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch  vo výmere 93 m2 v cene podľa znaleckého posudku pre manželov Milana a Ľubicu Kocianových bytom Krakovany, Strážovská ulica 255/23. Menovaní zároveň uhradia obci všetky náklady spojené s prevodom uvedenej nehnuteľnosti.

6.      dodatok nájomnej zmluvy pre pána Ondreja Sabu na prenájom prevádzky „Kaviareň u Notára“ v časti výška nájmu. Výška nájmu sa mení zo sumy 25.000,- Sk na sumu 20.000,- Sk mesačne s platnosťou od 1. septembra 2003.

7.      členov výberovej komisie pre verejné obstarávanie na akciu „Rekonštrukcia strechy budovy základnej školy“ v zložení: Dipl. technik Pavol Slamka, PaedDr. Vladimír Mihálik, Mgr. Eva Seitlerová, Peter Kikta a Ľubomír Pekarovič

8.      fakturáciu stočného pre subjekty, ktoré sú napojené na septik obecného úradu vo výške 75% z výšky spotreby vody odčítanej na meracom zariadení

 

B. berie na vedomie:

 

 1. kontrolu uznesení

 2. návrh 2 variant riešení rozšírenia elektrifikačných sietí v novej stavebnej lokalite „Krakovské konopiská“

 3. informáciu kontrolóra obce o prešetrení úniku vody a o rozdieloch vo finančnom vyjadrení

 4. informáciu o priebežnom stave riešenia problematiky zásahov do toku Holeška

 5. informáciu o liste starostov obce Krakovany, Trebatice a Ostrov na Arcibiskupský úrad Trnava ohľadne ponechania vpd. Jána Sucháňa vo farnosti Krakovany

 6. informáciu o výberovom konaní na funkciu samostatný referent na úseku finančnom a správy majetku, ako i o prenájme prevádzky kaderníctva

 7. informáciu o výstavbe kanalizačnej prečerpávacej stanice a technických problémoch s tým spojených

 8. informáciu ohľadne odpredaja neupotrebiteľného inventáru z prevádzky pekárne

 9. informáciu ohľadne situácie v areáli „zimný štadión“

 10. interpelácie poslancov

 

C. ukladá:

 

 1. Jozefovi Filovi zistiť možnosti vybudovania stokového kanála na Ulici k Spúšťu z dôvodu zaplavovania suterénov rodinných domov

 2. Jurajovi Filovi a Andrejovi Čelínovi preštudovať podmienky zmluvy s firmou PETMAS ONYX Pezinok na rok 2004  ohľadne vývozu odpadu

 3. komisie verejného poriadku riešiť otázky výrubu 2 stromov vo vegetačnom období

 

  1. neschvaľuje

 

 1. preloženie zariadenia miestneho rozhlasu na Strážovskej ulici pri dome č. 265, ale podľa technických možností miestnej rozhlasovej ústredne riešiť len tie miesta, kde doposieľ nie je umiestnený miestny rozhlas

 2. uhradenie faktúry za účasť obce Krakovany na reklamnom projekte Tourist channel Slovakia vo výške 950,- Sk bez DPH ročne. Týmto sa zruší zmluva o účasti obce Krakovany na uvedenom projekte.