Zápisnica

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 3. júla 2003

 

č. 10/2003

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola uznesení

 4. Riešenie sťažností

 5. Vyhodnotenie folklórnych slávností

 6. Rôzne

 7. Návrh uznesenia

 8. Záver

 

Na otvorení zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo prítomných 7 poslancov. Svoj oneskorený príchod ospravedlnili Peter Radoský a Ing. Michal Sedlák.

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov. Predložil im na schválenie program rokovania tak, ako bol predložený na pozvánke na zasadnutie. Hlasovaním za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Juraja Filu a Petra Kiktu. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 Za členov návrhovej komisie starosta navrhol Jozefa Štefanku a Andreja Čelína. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1 /Andrej Čelín/, boli členovia návrhovej komisie schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 9/2003. Skonštatoval, že uznesenie bolo splnené.

 

K bodu č. 4

 

V úvode tohto bodu starosta informoval prítomných poslancov o telefonáte p. Dzurovej, ktorá bola pozvaná na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Nakoľko sa pracovne zdržala, požiadala o presunutie riešenia sťažnosti na neskoršiu hodinu.

 

V rámci interpelácií na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva pán Ladislav Žitnanský predložil sťažnosti pani Jakábovej a Radoskej o zavážaní a zužovaní koryta rieky Holeška.

V tejto súvislosti starosta obce prečítal vyjadrenie Ing. M. Koščála, riaditeľa OZ Povodia Váhu. Podľa tohto vyjadrenia sa nedá jednoznačne povedať, že zásahy do koryta sú neoprávnené, nakoľko nie je zrejmý majetkoprávny stav. Podľa vyjadrenia cez malé koryto Holešky voda tiecť nebude, obec urobí patričné opatrenia. Urobí sa prečistenie toku, pracovníci obce uložia vysekané drevo na skládku. K celej záležitosti sa ešte vrátime, nakoľko sa bude šetriť majetkoprávny stav. Podľa vyjadrenia Jozefa Vatrta, tok Holešky bol odklonený z ulice Hoštáky smerom do súkromných pozemkov aj pána Jozefa Vatrta.

Ladislav Žitnanský  sa však opätovne dopytoval, kedy bude uvedené koryto vyčistené. Nakoľko celá záležitosť nebola uzavretá, nebol dohodnutý termín vyčistenia.

 

Jozef Štefanka, predseda komisie na ochranu verejného poriadku, informoval prítomných, že navštívil pána Vojtecha Urbana, na ktorého bola doručená  anonymná sťažnosť ohľadne parkovania karavanu na Dolnej ulici. Menovaný na upozornenie reagoval spôsobom, že karavan premiestnil pred svoj rodinný dom, opätovne však na verejné priestranstvo.

Jozef Štefanka požiadal, aby obecný úrad opätovne vyzval pána Vojtecha Urbana, aby uvedený karavan odstránil z verejného priestranstva, a to najneskôr do 2 týždňov od doručenia výzvy na odstránenie.

 

Na zasadnutie sa dostavil poslanec Peter Radoský.

 

Ohľadne parkovania na miestnych komunikáciách sa rozprúdila medzi poslancami diskusia. Vo všeobecnosti je s parkovaním motorových vozidiel v obci Krakovany veľký problém. Bolo navrhnuté, aby pracovníci obecného úradu vyhlásili v miestnom rozhlase výzvu pre občanov, ktorí parkujú na miestnych komunikáciách, aby títo požiadali o povolenie na parkovanie na obecnom úrade. Ten im vydá povolenie, na základe ktorého im bude určený poplatok za užívanie tohto priestranstva. Poriadková komisia bude uskutočňovať kontrolu týchto povolení.

 

Riešenie sťažnosti Pavla Sarvaša.

Obecný úrad v Krakovanoch pozval listom pána Pavla Sarvaša na zasadnutie obecného zastupiteľstva na doriešenie jeho sťažnosti. Na obecný úrad bola doručená jeho písomná odpoveď, ktorú starosta obce prítomným poslancom prečítal. Nakoľko z listu vyplynulo, že pán Sarvaš odmieta komunikovať s obecným úradom, z listu je zrejmé, že doručil sťažnosť na Okresný úrad v Piešťanoch – odbor živnostenský  ako aj na Daňový úrad v Piešťanoch. Starosta informoval prítomných, že pracovníci živnostenského odboru z Okresného úradu v Piešťanoch dňa 20. júna 2003 vykonali na základe tejto sťažnosti na Obecnom úrade v Krakovanoch kontrolu. Zároveň skontrolovali i nefungujúcu prevádzku kaviarne a fungujúcu prevádzku kaderníctva. Na základe zistených skutočností bude vypracovaný zápis. Po jeho doručení na obecný úrad sa bude týmto zápisom zaoberať obecné zastupiteľstvo. Je celkom reálne, že v najbližších dňoch možno očakávať ešte kontrolu z Daňového úradu Piešťany.

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnila pani Viera Sarvašová. Požiadala o vyjadrenie a starosta obce jej udelil slovo. Z jej vyjadrenia vyplynulo,  že fotografie ohľadne čerpania a vypúšťania fekálneho vozidla urobila ona ešte minulý rok, ale film dala vyvolať až v tomto roku. Vyslovila požiadavku, aby mohla nahliadnuť do dokumentov, z ktorých je zrejmé, koľko bolo uskutočnených vývozov a koľko m2 fekálií sa vyviezlo.

Obecné zastupiteľstvo sa na základe zákona o sťažnostiach už nemusí sťažnosťou zaoberať, ale výsledné stanovisko zaujme až po doručení zápisov z kontroly.

Poslanec Juraj Filo vyslovil  stanovisko, že u pána Sarvaša sa jedná o nekorektné správanie, nakoľko, keď mal vedomosť, že sa porušuje zákon /prevádzkovanie motorového vozidla bez ŠPZ/, mal túto skutočnosť oznámiť hneď, ako mal o nej vedomosť, a nie až vtedy, keď mu to vyhovovalo.

Sťažnosť pána Vladimíra Herdu a Ľudovíta Kubána

Menovaní majitelia nehnuteľnosti požiadali obecný úrad o úpravu miestnej komunikácie k ich nehnuteľnosti -  domu súpisné číslo  203.  Prístupová cesta bola označená ako Vrbovská ulica. Nikde však nie je informácia, že sa jedná o slepú ulicu, niektorí vodiči sa omylom snažia dostať do Vrbového cez túto ulicu. Potom sa otáčajú pri dome číslo 203 a ničia okolité porasty. Miestna komunikácia je veľmi zlom stave.

Pracovníčka OcÚ informovala prítomných poslancov, že menovaní majitelia majú na uvedené nehnuteľnosti poskytovanú 50% zľavu z dôvodu poškodenej  prístupovej komunikácie.

Nakoľko však k poškodzovaniu miestnej komunikácie dochádza zo strany PŠD vzhľadom na používanie ťažkej poľnohospodárskej techniky, je potrebné uvedenú žiadosť adresovať na miestne PŠD. Pracovníci OcÚ odstránia označenie „Vrbovská ulica“, aby nedochádzalo k mylnej informácii pre vodičov, a uvedená komunikácia bude označená ako „Slepá ulica“.

 

Sťažnosť rodiny Nikodemovej na prevádzku „Sedliacky dvor“.

Rodina Nikodemová podala na obecný úrad sťažnosť na novootvorený podnik Sedliacky dvor, ktorý prevádzkuje pani Daša Dzurová. Nakoľko sa pani Dzurová dostavila na zasadnutie, bola požiadaná, aby sa k celej záležitosti vyjadrila.

Pani Dzurová vytvorila parkovacie priestory pred svojou prevádzkou. Uvedenú skutočnosť skonštatovali aj príslušníci polície, ktorých sťažovatelia pozvali. Nakoľko inštalované dopravné značenie neobmedzuje parkovanie na miestnej komunikácii, túto časť sťažnosti je možné riešiť len inštalovaním príslušného dopravného značenia, nakoľko inak nemožno vodičov prinútiť, aby na uvedenej miestnej komunikácii neparkovali.

Pokiaľ ide o rušenie nočného kľudu, pani Dzurová sa  vyjadrila, že o 22.00 h ruší prevádzku terasy, zatvára vonkajšie okenice a prevádzku sťahuje do vnútorných priestorov.

 

Ďalej sa k sťažnosti vyjadrila i obyvateľka susednej nehnuteľnosti slečna Redechová. Vyjadrila požiadavku, aby sa dodržiaval nočný kľud po 22.00 h a motorové vozidlá odchádzajúce z prevádzky Sedliacky dvor svojim hlukom nerušili nočný kľud.

 

K sťažnosti sa vyjadrili aj predkladatelia sťažnosti rodina Nikodemová. Motorové vozidlá im parkujú pred rodinným domom, zabraňujú im vo vstupe do rodinného domu. Hluk zo Sedliackeho dvora ich veľmi ruší, nie je možné v kľude čítať knihy. Počas letných horúčav musia mať kvôli hluku zatvorené okná. Pán Nikodem vyjadril požiadavku, aby sa dodržiaval nočný kľud a motorové vozidlá neparkovali na chodníku pred ich rodinným domom.

Svoj názor na sťažnosť vyjadrila aj pani Anna Žažová, ktorá bola taktiež účastníkom konfliktných situácií pri prevádzke Sedliacky dvor.

Pani Dzurová vyjadrila súhlas, že bude dodržiavať nočný kľud po 22.00 h, ale taktiež vyžaduje, aby pán Nikodem rešpektoval nočný kľud svojim hraním na hudobný nástroj /bongo/.

Otázka parkovania sa bude riešiť formou inštalovania dopravného značenia „Zákaz státia“. Stavebná komisia zhodnotí situáciu ohľadne vytvorenia parkovacích priestorov pred obecným úradom /zrušenie časti verejnej zelene/. K tomuto riešeniu sa priklonil aj Peter Radoský, vyriešilo by sa tým aj parkovanie pred obecným úradom.

Zúčastnené strany si problematiku vydiskutovali a dohodli sa na vzájomnom rešpektovaní predložených požiadaviek.

Poslanec Peter Kikta predložil požiadavku, aby sa medzi starostom obce a pani Dzurovou uskutočnilo rokovanie ohľadne prevádzkovania terasy pred prevádzkou „Sedliacky dvor“. Zástupca starostu vyjadril názor, že terasa by nemala zatiaľ byť, nakoľko  pani Dzurová o jej prevádzkovanie obecné zastupiteľstvo nepožiadala.

 

K bodu č. 5

 

V tomto bode sa malo uskutočniť vyhodnotenie folklórnych slávností Krakovany 2003. Nakoľko však Ing. Michal Sedlák, predseda kultúrnej komisie,  do týchto chvíľ neprišiel na rokovanie obecného zastupiteľstva, tento bod sa presunul na neskoršie rokovanie.

 

K bodu č. 6

 

Kontrolór obce Krakovany Ľubomír Pekarovič predložil na schválenie návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Krakovany o formách verejného obstarávania. Text tohto VZN tvorí neoddeliteľnú súčasť originálu tejto zápisnice. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, bolo VZN o formách verejného obstarávania schválené.

 

Pán Pekarovič zároveň predložil informáciu, že vykonal kontrolu účtovných dokladov týkajúcich sa financovania ZŠ a MŠ. Vyslovil názor, že doklady sú v poriadku. Pri faktúre č. 5/2003 – úhrada opravy plynového zariadenia MŠ chýba rozpis jednotlivých položiek celkovej sumy. Nie je chyba, ale bolo by vhodné, aby bol vždy na doklade rozpis jednotlivých položiek.

Zhodnotením finančnej situácie bolo konštatované, že z celkovo poskytnutých prevádzkových finančných prostriedkov na školstvo 355.000,- Sk k dnešnému dňu zostávajú k dispozícii finančné prostriedky vo výške len  77.000,- Sk, čím je ohrozený začiatok nového školského roku.

V otázke financovania školstva starosta informoval prítomných poslancov o cenovej ponuke na výmenu plynových kotlov v prevádzkach MŠ, ZŠ, ale aj ZOS Krakovany a kultúrneho domu. Jestvujúce kotly majú veľkú spotrebu a ich výmena by výrazne prispela k finančným úsporám na vykurovanie.

Zároveň vyzval poslancov, aby podľa svojich možností uskutočnili cenový prieskum v danej oblasti a zistené poznatky predložili na najbližšom zasadnutí.

 

Na zasadnutie sa dostavil poslanec Ing. Michal Sedlák.

 

Starosta informoval prítomných poslancov o seminári PKB Žilina, na ktorej boli prítomní informovaní o možnostiach čerpania z fondu SAPARD, ktoré poskytuje Európska únia.

Do diskusie sa zapojil Ing. Sedlák, ktorý vyzval na stabilné sledovanie výzvy na možnosti čerpania tohto fondu, ktorý predstavuje možný zdroj financií pre potreby výstavby infraštruktúry.

 

Starosta obce predložil na schválenie Všeobecne záväzné nariadenie obce o podmienkach poskytovania sociálnych služieb  a o úhrade za poskytované služby v Zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch. Text tohto VZN tvorí neoddeliteľnú súčasť originálu tejto zápisnice.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, bolo VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v ZOS Krakovany schválené.

 

Ďalším predloženým VZN bolo Všeobecne záväzné nariadenie obce o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu. Text VZN bol prečítaný, pracovníčka obce vysvetlila jeho význam. Hlasovaním za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0, bolo toto VZN schválené. Text tohto VZN tvorí neoddeliteľnú súčasť originálu tejto zápisnice.

 

Prvá komunálna banka požiadala obec  o predloženie opätovného schválenia služby „Superlinka“ a splácanie I. municipálneho úveru. Úver sa vyčerpal na výstavbu časti kanalizácie a na vypracovanie Územného plánu obce Krakovany.

Službou „Superlinka“ PKB umožňuje krátkodobé úverovanie potreby finančných prostriedkov.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, bola schválená platnosť „Superlinky“ a splácanie I. municipálneho úveru.

 

Starosta obce ďalej informoval prítomných o aktivitách, ktoré sa uskutočnili v uplynulých dňoch:

-         prebiehajú výskumné práce a sondáž pred zahájením celkovej opravy kostola sv. Gála v časti Stráže,

-         uskutočnili sa nátery oplotenia a lavičiek na futbalovom ihrisku,

-         bolo vydané druhé číslo obecného časopisu „Hlas Krakovian“,

-         Jozef Štefanka sa stal správcom skladu CO na obecnom úrade.

 

Nakoľko sa v dňoch 28. a 29. júna 2003 uskutočnil 28. ročník folklórnych slávností KRAKOVANY 2003, starosta vyzval predsedu kultúrnej komisie, aby zhodnotil uvedenú akciu, ktorá bola spojená s družobnými návštevami z nemeckého Allstedtu, nórskeho Trogstatu a z družobnej obce Krakovany v Čechách.

Hostia ocenili čistotu obce, vkusnú výzdobu. Veľký úspech mala inštalovaná výstava z histórie obce, výstava paličkovanej čipky, ako aj ukážky paličkovania, ktoré predvádzala slečna Oľga Valová. Čiastočná pripomienka Ing. Sedláka smerovala k improvizovanému konferovaniu pani Piscovej, čo vyvolalo zmiešané reakcie.  

Pracovníčka obecného úradu predložila finančné zhodnotenie folklórnych slávností. Príjem zo vstupného a občerstvenia predstavoval 44.131,- Sk, priame výdavky predstavovali sumu  86.810,- Sk, ďalšie výdavky na úpravu areálu amfiteátra predstavovali sumu 28.000,- Sk.

Starosta obce spolu s kontrolórom obce vyslovili poďakovanie Ing. Sedlákovi, ako aj celej kultúrnej komisii za obetavú prácu pri príprave a realizácii folklórneho festivalu.

 

Nakoľko bol ukončený II. štvrťrok 2003, kontrolór obce Ľubomír Pekarovič navrhol schváliť starostovi obce prémie za II. štvrťrok 2003. Aritmetickým priemerom navrhnutých súm bola zistená výška 38,88 %. Pán Pekarovič navrhol uvedené číslo zaokrúhliť a ako výslednú hodnotu navrhol výšku 39 %.  Hlasovaním za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0, boli schválené starostovi obce prémie za II. štvrťrok vo výške 39 %

 

V rámci diskusie predložili prítomní poslanci nasledujúce pripomienky a námety:

Peter Radoský – ocenil čistotu prostredia v okolí kultúrneho domu počas folklórnych slávností,

Jozef Štefanka – predložil požiadavku rekonštrukcie časti chodníka pri dome súpisné číslo 14, tento chodník zostal neupravený po výkopových prácach na vodovode a do dnešného dňa neboli betónové dlaždice vrátené na pôvodné miesto, taktiež vyzval obecný úrad, aby  zakúpil smútočnú kyticu pre pána Michala Hesku, ktorý do poslednej doby pôsobil ako pracovník obce – správca miestneho smetiska,

Andrej Čelín – vyzval na riešenie problému s tzv. „bio-odpadom“, ktorý tvoria majitelia koní pri jazde cez obec,

Ing. Michal Sedlák -  ocenil výzvu pre p. Jána Havrlenta, aby odstránil stavebný materiál v parkovej časti pred domom súpisné 464. Po folklórnych slávnostiach však opätovne na uvedenú plochu naviezol palivové drevo, čím neustále ničí verejnú zeleň. Žiada zaslať menovanému výzvu, aby opätovne zatrávnil zničenú plochu verejnej zelene v danej lokalite.  

Jozef Filo – predložil požiadavku na zaslanie výzvy PŠD Krakovany, aby ukončili vypúšťanie hnojovky do poľa v blízkosti rodinných domov, čo vytvára nevhodné životné prostredie.

 

Starosta obce informoval prítomných o budúcich aktivitách:

-         v najbližších dňoch budú pracovníci obce maľovať budovať budovu materskej školy,

-         podľa finančných možností sa bude dokončovať fasáda obecného úradu,

-         podľa finančných možností sa pristúpi k výmene vykurovacích kotlov v jednotlivých prevádzkach obce – MŠ, ZŠ, ZOS, kultúrny dom,

-         v Zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch uskutočniť rekonštrukciu dvora s vyriešením odvedenia dažďových vôd  z uzavretej plochy dvora,

-         ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude operatívne, nakoľko v termíne do 31. júla 2003 sa uskutoční výberové konanie na prenájom prevádzky kaderníctva.

 

K bodu č. 7

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 10/2003. Uznesenie bolo hlasovaním za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0,  bolo uznesenie schválené.    

 

 

 

UZNESENIE č. 10/2003

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 3. júla 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

 

 1. program rokovania

 2. overovateľov zápisnice Juraja Filu a Petra Kiktu

 3. členov návrhovej komisie Jozefa Štefanku a Andreja Čelína

 4. VZN o metódach verejného obstarávania obce Krakovany

 5. VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch

 6. VZN o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

 7. platnosť „Superlinky“ v PKB Trnava

 8. splácanie I. municipálneho úveru podľa platnej úverovej zmluvy

 9. prémie starostovi obce za II. štvrťrok 2003 vo výške 39 %.

 

B. berie na vedomie:

 

 1. kontrolu uznesení

 2. interpeláciu Ladislava Žitnanského ohľadne výrubu a vyčistenia toku Holeška

 3. stav šetrenia sťažnosti p. Pavla Sarvaša, záležitosť bude uzavretá po doručení písomných vyjadrení Okresného úradu Piešťany a Daňového úradu Piešťany

 4. informáciu o finančnej situácii v školstve

 5. informáciu o vykonaní údržbárskych prác v areáli TJ a o prácach na kostole sv. Gála v časti Stráže

 6. vydanie 2. čísla obecného časopisu „Hlas Krakovian“

 7. informáciu predsedu kultúrnej komisie Ing. Michala Sedláka o folklórnom festivale KRAKOVANY 2003

 8. informáciu pracovníčky obecného úradu o príjmoch a výdavkoch na kultúrnu akciu folklórny festival KRAKOVANY 2003

 9. poďakovanie organizátorom folklórneho festivalu KRAKOVANY 2003

 

  1. ukladá:

 

 1. kancelárii obecného úradu vyhlásiť v miestnom rozhlase, aby majitelia motorových vozidiel, ktorí parkujú na miestnych komunikáciách, požiadali o povolenie na parkovanie v termíne do 31. júla 2003

 2. komisii na ochranu verejného poriadku, aby uskutočnila kontrolu parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách

 3. zrušiť označenie   ulice „Vrbovská ulica“

 4. zaslať stanovisko pánovi Kubáňovi a Herdovi, aby svoju žiadosť adresovali na PŠD Krakovany-Stráže, ktoré cestu  poškodili,, aby ju aj upravili, nakoľko obec nie je vlastníkom tejto miestnej komunikácie

 5. osadenie dopravnej značky „Zákaz státia“ v časti Hlavná ulica od čísla domu 38 po číslo domu 197

 6. zaslať písomnú výzvu PŠD Krakovany-Stráže voči vypúšťaniu fekálií na polia v blízkosti  rodinných domov na opakované miesta – najmä v časti Krakovské kapustnice a v časti pri železničnej stanici

 7. zaslať písomné poďakovanie folklórnym súborom spolu s priložením dokumentačného CD.