Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 3. januára 2003

 

č. 1/2003

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Výsledky volieb  do orgánov samosprávy obce

 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insígnií

 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

 6. Vystúpenie novozvoleného starostu

 7. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

 8. Voľba zástupcu starostu obce

 9. Voľba sobášiacich

 10. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov

 11. Schválenie platu starostu obce

 12. Diskusia

 13. Schválenie uznesenia

 14. Záver

 

K bodu č. 1

Starosta obce p. Jozef Vatrt zvolal v súlade so zákonom slávnostné zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva. Predložil na schválenie nasledujúci program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Výsledky volieb  do orgánov samosprávy obce

4.      Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insígnií

5.      Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

6.      Vystúpenie novozvoleného starostu

7.      Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

8.      Voľba zástupcu starostu obce

9.      Voľba sobášiacich

10.  Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov

11.  Schválenie platu starostu obce

12.  Diskusia

13.  Schválenie uznesenia

14.  Záver

 Hlasovaním za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0,  bol prítomnými schválený program rokovania.

 

K bodu č. 2

Starosta obce predložil návrh na zapisovateľa pani Janku Belicovú - pracovníčku obecného úradu.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, bol návrh schválený.

Ďalej starosta predložil návrh na overovateľov zápisnice,  a to: Peter Kikta a Jozef Filo.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0,  bol návrh schválený.

 

K bodu č. 3

Predsedkyňa miestnej volebnej komisie pani Oľga Galbavá  predložila prítomným správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce.

Výsledky boli nasledujúce:

V obci Krakovany bol vytvorený 1 volebný obvod, v ktorom sa volil starosta obce a 9 poslancov obecného zastupiteľstva.

Počet zapísaných voličov bol: 1040.

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 729.

Počet platných hlasov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva: 698.

Počet platných hlasov pre voľby starostu obce: 722.

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

 1. Peter Kikta s počtom platných hlasov: 399

 2. Ladislav Žitnanský s počtom platných hlasov: 392

 3. Peter Radoský s počtom platných hlasov: 382

 4. Jozef Filo s počtom platných hlasov: 351

 5. Ing. Michal Sedlák CSc. s počtom platných hlasov:  334

 6. Juraj Filo s počtom platných hlasov: 301

 7. Jozef Štefanka s počtom platných hlasov: 285

 8. Anna Belobradová s počtom platných hlasov: 277

 9. Andrej Čelín s počtom platných hlasov: 276.

 

Ako náhradníci boli zvolení nasledujúci kandidáti:

 1. Rastislav Tonkovič s počtom platných hlasov: 274

 2. Jozef Macháč s počtom platných hlasov: 245

 3. Gašpar Zuzic s počtom platných hlasov: 232

 4. Zuzana Snohová s počtom platných hlasov: 219.

 

Pri voľbe starostu obce kandidáti dosiahli nasledujúce výsledky:

kandidát PaedDr. Vladimír Mihálik získal 510 platných hlasov,

kandidátka Daniela Piscová získala 76 platných hlasov,

kandidát Jozef Vatrt  získal 136 platných hlasov.

Podľa výsledku volieb za  starostu obce bol zvolený PaedDr. Vladimír Mihálik.

 

K bodu č. 4

Novozvolený starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub, čo potvrdil svojím podpisom.

Po tomto akte odchádzajúci starosta p. Jozef Vatrt odovzdal novozvolenému starostovi insígnie obce a p. Vladimír Mihálik sa ujal svojej funkcie a začal riadiť zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

K bodu č. 5

Starosta obce vyzval vekovo najstaršieho zvoleného poslanca p. Ladislava Žitnanského, aby prečítal text sľubu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý prítomní poslanci potvrdili svojím podpisom. Text sľubu podpísalo všetkých 9 zvolených poslancov bez výhrad.

 

K bodu č. 6

Novozvolený starosta v krátkom príhovore poďakoval prítomným za vyjadrenú dôveru. Zároveň poďakoval odchádzajúcemu starostovi za vykonanú prácu.

 

 

K bodu č. 7

Starosta obce navrhol predsedov a členov nasledujúcich komisií:

Mandátová komisia: predseda: Peter Kikta, členovia: Jozef Filo, Peter Radoský.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, bol predseda a členovia komisie schválení.

Volebná komisia: predseda: Ing. Michal Sedlák, členovia: Jozef Štefanka, Ladislav Žitnanský.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, bol predseda a členovia schválení.

Návrhová komisia: predseda: Juraj Filo, členovia: Andrej Čelín, Anna Belobradová.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, bol predseda a členovia schválení.

Predseda mandátovej komisie potvrdil, že všetci zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub a môžu vykonávať funkciu poslanca obecného zastupiteľstva.

 

K bodu č. 8

Starosta obce navrhol za svojho zástupcu pána Jozefa Filu. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 4, /Jozef Filo, Jozef Štefanka, Ing. Michal Sedlák , Anna Belobradová/ bol zástupca starostu zvolený.

 

K bodu č. 9

Pretože obec Krakovany je matričným úradom, bolo potrebné pre výkon matričnej agendy zvoliť sobášiacich.

Starosta informoval, že zo zákona je sobášiacim, a v prípade jeho neprítomnosti ho budú zastupovať nasledujúci poslanci:

Jozef Filo – hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 /Jozef Filo/,

Peter Kikta – hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 /Peter Kikta/,

Ing. Michal Sedlák – hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 /Ing. Michal Sedlák/.

 

K bodu č. 10

Starosta obce predložil návrh  na komisie obecného zastupiteľstva a ich predsedov:

Stavebná komisia – predseda Jozef Filo

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 /Jozef Filo/

Finančná a školská komisia – predseda Peter Kikta

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 /Peter Kikta/

Kultúrna komisia – predseda Ing. Michal Sedlák

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 /Ing. Michal Sedlák/

Športová komisia – predseda Ladislav Žitnanský

Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 /Ladislav Žitnanský/

Sociálna komisia - predseda Janka Belicová

Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.

Schválení predsedovia komisií zároveň obdržali pokyn, aby do nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva si pripravili návrhy na členov jednotlivých komisií.

 

K bodu č. 11

Kontrolór obce p. Ľubomír Pekarovič predložil návrh na schválenie platu novozvolenému starostovi obce. Podľa predloženého návrhu je zákonom stanovený plat starostu obce Krakovany ako 2,2 násobok priemerného platu v národnom hospodárstve.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0,  bol plat starostu schválený.

 

K bodu č. 12

Starosta obce vyzval poslancov, ale i prítomných občanov na diskusné príspevky. Nikto z prítomných sa do diskusie nezapojil.

 

K bodu č. 13

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia, ktorý poslanci hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0,  schválili.

Starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil

 

 

 

UZNESENIE č. 1/2003

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 3. januára 2003.

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

  1. berie na vedomie:

 

 1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

 2. vystúpenie novozvoleného starostu

 

B.     konštatuje, že

 

 1. novozvolený starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Belobradová Anna, Čelín Andrej, Filo Jozef, Filo Juraj, Kikta Peter, Radoský Peter, Ing. Sedlák Michal, Štefanka Jozef, Žitnanský Ladislav

 

C.     zriaďuje

 

 1. komisie obecného zastupiteľstva a to: Stavebnú komisiu, Finančnú a školskú komisiu, Kultúrnu komisiu, Športovú komisiu, Sociálnu komisiu.

 

D.    volí

 

 1. zástupcu starostu p. Jozefa Filu

 2. Predsedov komisií:       stavebná komisia – Jozef Filo

finančná a školská komisia – Peter Kikta

kultúrna komisia – Ing. Michal Sedlák

športová komisia – Ladislav Žitnanský

sociálna komisia – Janka Belicová

 1. sobášiacich: PaedDr. Vladimír MIhálik, Jozef Filo, Peter Kikta, Ing. Michal Sedlák

 

E.     schvaľuje

 

 1. plat starostu obce vo výške 2,2 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve.

 

F.      ukladá

 

 1. predsedom komisií na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva predložiť návrhy na členov  komisií obecného zastupiteľstva.

 

G.    odporúča

 

 1. starostovi obce posúdiť aktualizáciu vnútorných noriem obce.