Hlas Krakovian č.1/2003 (apríl)

 

 

                                                             ÚVOD DO OBECNÝCH NOVÍN

Vážení spoluobčania!

       Pri stretnutiach s Vami som zistil, že máte záujem nielen vedieť, čo sa v Krakovanoch    deje, ale chcete aj pomôcť pri odstraňovaní väčších i menších problémov. Z toho dôvodu som sa rozhodol vydávať obecné noviny 1-krát za štvrťroka, aby ste boli informovaní o najdôležitejších udalostiach, o tom, čo robia pracovníci obecného úradu, akými kultúrnymi alebo športovými aktivitami žije naša obec.

      Každý z Vás môže do novín prispieť alebo sa podieľať na riešení úloh, ktoré sú aktuálne alebo nás čakajú.

     Verím, že obecné noviny vzbudia Váš záujem a budú pre Vás príjemným a užitočným spoločníkom.                  

                                                                                                      Starosta obce.

                                                                                         ČO NÁS PÁLI

Separovanie odpadu – krajšie životné prostredie

     Množstvo odpadu vyprodukovaného občanmi Krakovian sa stále zvyšuje. Zložitejšia je aj jeho likvidácia. Tí, ktorí boli v zahraničí vedia, že zvládnuť túto situáciu je možné len triedením odpadu. Nedá sa to riešiť tak ako doteraz, čo nepotrebujem, naložím na káru a vyveziem na smetisko.

Pretože smetisko v Krakovanoch sa musí zaviesť stavebnou suťou a zlikvidovať, obecné zastupiteľstvo hľadalo  spôsob ako uľahčiť občanom odstraňovanie odpadu, ktorý každá domácnosť vytvára.

V obci sú rozmiestnené kontajnery na sklo a každý občan má nádobu na papier a PET fľaše. 3-krát do roka členovia Poľovníckeho združenia v Krakovanoch urobia v obci zber starého železa. Termín zberu bude vopred vyhlásený. Občania, ktorí budú chcieť odovzdať svoj železný šrot sami, môžu tak urobiť vo Vrbovom. Ak na smetisku nebude železný odpad, nebudú mať ani dôvod ho navštevovať Rómovia.

Zber autobatérií a toxického odpadu (televízne obrazovky, oleje) bude organizovaný obecným úradom. Stavebná suť sa bude môcť vyvážať v stanovených dňoch a hodinách priamo do jamy na smetisku. Prosíme občanov, aby odpad, ktorý môžu skompostovať, nevyvážali, ale využili vo vlastnej záhrade. Nie je ekologické hnojiť umelými hnojivami, pretože pôda sa stáva kamenistejšou.

Tí občania, ktorí budú vyvážať drevo ( laty, hrady, fošne, kmene ...) ich budú ukladať na vyhradené miesto, aby ho mohli zužitkovať tí ľudia, ktorí kúria drevom. Zbytočne sa nemusí zahrabávať do zeme.

Nezodpovednosť občanov pri vysypávaní smetí na smetisku zvyšuje náklady obecného úradu na jeho úpravu. Zrovnanie smetiska buldozérom stojí 40 000,- Sk. Ak počítame, že v Krakovanoch je 500 domov, tak každá rodina sa podieľa 800,- Sk na úprave smetiska – nie priamo, ale z pokladne obecného úradu.

         Vzhľadom k vážnej situácii, ktorá vznikla s likvidáciou odpadu musí byť porušovanie zákazu o vývoze smetí penalizované a skutočne aj realizované pokutou od 500.- do 2 500.- Sk, podľa veľkosti znečistenia.

Je nemysliteľné, aby sa naša obec stala jedným veľkým smetiskom. Uvažujme, že smerujeme do Európskej únie, kde pravidlá o ochrane životného prostredia sú veľmi prísne. Čím skôr si zvykneme na podobné myslenie, tým to bude pre nás  a pre naše deti lepšie. (vm)

                                                                                           AKTUALITY

Krátke správy

·        Po piatich rokoch sa hasičský zbor opäť aktivizoval. Vo februári sa konala výročná  členská schôdza, ktorá prijala 9 nových členov. Členovia starého výboru J. Radoský, S. Čičmanský, a hlavne strojník I. Herman, od ktorého závisí úspech celej akcie alebo súťaže, sa rozhodli zobrať starosti na svoje plecia a rozbehnúť činnosť zboru. Obecný úrad im želá úspešný štart.

·        ZRPŠ materskej a základnej školy usporiadali pri príležitosti Dňa učiteľov slávnostné posedenie pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

Z činnosti zamestnancov obecného úradu

·        vymaľovanie pivníc obecného úradu a vytvorenie šatne pre zamestnancov·        spojazdnenie auta Renault – Trafic

·        revízia skladu CO

·        osvetlenie autobusových zastávok na stanici

·        ohradenie smetiska a jeho úprava

·        opravy pokazených vodovodov a odpadu v základnej škole

·        generálna oprava traktora

·        čistenie cintorínov v Krakovanoch

                                                                    SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Január – marec 2003

Narodili sa: Soňa Foldiova

 

Zomreli: Jozef Jankech, Vincencia Štefanková, Ľudovít Žažo, Stanislav Žemla

Manželsto uzavreli: Lucia Valová a Mário Macháč, Andrea Babušková a Tibor Šurín

Životné jubileum oslávili: 90. narodeniny – Jozefa Kupcová ,50. výročie sobáša – Ján Gono a Františka Gonová, r. Hermanová ,60. výročie sobáša – Rudolf Beták a Mária Betáková, r. Jakábová                            

                                                               AKTUÁLNA PROBLEMATIKA

Obecný vodovod

         Obec je vlastníkom aj prevádzkovateľom obecného vodovodu. Vodu nakupuje od TAVOS-u (Trnavská vodárenská spoločnosť) a za tú istú cenu  ju predáva občanom  obce i právnickým osobám ( vlani za 11,50,- Sk). Vyhláška vlády č. 29 z roku 2002 nariaďuje prevádzkovateľom vodovodov, aby vykonávali rozbory vody počas celého roka na 2 odberných miestach.

Za rok tak treba vykonať: 

4 minimálne rozbory po  3 000,-Sk .............to je spolu 12 000,-Sk

3 základné rozbory   po   5 000,-Sk..............       spolu  15 000,-Sk

1 celkový rozbor       po 40 000.-Sk .............       spolu 40 000,-Sk

Celkom suma za rozbor vody .......................                67 000,.Sk

         Hoci TAVOS dodáva vodu po hranice obce a vykonáva tieto rozbory, musí ich robiť aj obec. TAVOS robí odpočty vody štvrťročne, ale peniaze od obyvateľov Krakovian obecný úrad inkasuje polročne, čiže štvrťroka úveruje občanov, čo je neúnosné.

Obec ako prevádzkovateľ hradí aj straty, ktoré vzniknú v obci. Za vodu sa v roku 2002 vyzberalo 462 000,-Sk, ale Západoslovenské vodárne vyinkasovali 511 530.-Sk. To znamená, že obec doplatila v roku 2002 za vodu zhruba 50 000,-.Sk.

Preto sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo poveriť prevádzkovaním obecného vodovodu TAVOS, aby minimalizovalo finančné straty.  Aby TAVOS prebral obecný vodovod, musí obec pred podpísaním zmluvy splniť 2  podmienky.

1.      Vypracovať Prevádzkový poriadok obecného vodovodu Krakovany, (ktorý mala mať obec od začiatku prevádzkovania vodovodu a za ktorý musí momentálne zaplatiť pomerne veľkú sumu.

2.      Urobiť kontrolu a ciachovanie vodomerov, lebo prevádzkovateľ je povinný zo zákona vykonávať ju.  Vodomery sú vlastníctvom občanov. Ich kontrola sa vykonáva každé 4 roky. Ak sú v poriadku používajú sa ďalej. Ak sú zlé, vymieňajú sa za nové. Náklady na ciachovanie 1 vodomeru sú približne 230.-Sk. Pri pokazenom vodomere musí občan uhradiť cenu nového vodomeru. Montáž vykoná TAVOS v priebehu 3 mesiacov na vlastné náklady. V obci je 398 vodomerov.

Väčšina obcí po vybudovaní obecných vodovodov poverila ich prevádzkovaním ZVAK (predchodcu TAVOS-u, vznikol v roku 2003 ). V uzatvorených zmluvách sa ZVAK zaväzuje, že kontrolu a výmenu vodomerov vykoná bezplatne a vo vlastnej réžii. Ak je prevádzkovateľom obec, vlastníkom vodomeru je občan. Bolo by finančne  neúnosné, aby náklady na ciachovanie a kontrolu vodomerov hradila obec. Pri počte 398 vodomerov by to bolo asi 92 000,-Sk.

ZVAK sa zároveň zaväzoval, že straty vody do 20% uhradí sám ako prevádzkovateľ. Nad 20% uhrádzala straty obec. Pri prevádzkovaní vodovodu obcou všetky straty znášala obec. Opravy vykonával prevádzkovateľ a náklady do 20 000,-Sk aj uhrádzal. Nad 20 000,-Sk vlastník, teda obec. 

Momentálne opravy môžu vykonávať len spôsobilé osoby (s patričným vzdelaním a zdravotným preukazom). Od januára 2003 je nástupcom ZVAKU firma TAVOS. Po zvážení kladov a záporov sa rozhodlo obecné zastupiteľstvo podpísať zmluvu o prevádzkovaní obecného vodovodu s TAVOS-om. Bližšie podmienky sú v štádiu rokovania. TAVOS by sa mal stať prevádzkovateľom obecného vodovodu od 1. 4. 2003.

Pre obec by to malo tú výhodu, že by to výrazne znížilo finančné straty. Občana sa táto zmena výraznejšie nedotkne, len v tom, že poplatky za vodu budú účtované štvrťročne.  (vm)

                                                                                               KULTÚRA

Zo života Červeného kríža

         V 50-tych rokoch minulého storočia vznikol v našej obci miestny spolok Červeného kríža. Vždy bol, je a hádam aj bude úspešný a životaschopný. Patrí medzi najpočetnejšie organizácie v obci. V súčasnosti má 365 členov. Jednou z najúspešnejších aktivít je oblasť bezplatného darcovstva krvi. Máme 11 držiteľov zlatej Jánskeho plakety, 19 striebornej a 25 držiteľov bronzovej Jánskeho plakety. V bezplatnom darcovstve krvi musíme spomenúť tých, ktorí drahocennej tekutiny darovali najviac – P. Palkech, J. Štefanka, M. Chromjak, Ing. M. Kubran, M. Straková. Úctu a vďaku si zaslúžia všetci darcovia krvi. Každá kvapka krvi je dôležitá pri záchrane ľudského života.

Okrem šírenia zdravotnej osvety poskytujú dobrovoľné sestry ČK prvú pomoc pri športových podujatiach a spoločenských akciách. Aktívni sme aj v humanitnej oblasti. Dobrovoľné príspevky na pomoc postihnutým sa zasielajú na účet nadácií.

V sociálnej oblasti sa venujeme už dlhé roky. Pravidelne navštevujeme osamelých a prestárlych členov Červeného kríža pri príležitosti životných jubileí a obyvateľov zariadenia opatrovateľskej služby. Tieto stretnutia bývajú veľmi srdečné a dojemné. Medzi najkrajšie akcie spolku Červeného kríža patrí posedenie s darcami krvi, ktoré každoročne pripravujeme v období Vianoc. Obecný úrad na tomto podujatí oceňuje darcov krvi. Bilancovanie činnosti organizácie sa uskutočňuje na výročnej členskej schôdzi. Tohtoročná sa konala 4. 3. 2003.

Našou snahou je v týchto aktivitách pokračovať, zlepšovať prácu a do našich radov prijať čo najviac nových členov, hlavne mladých ľudí.                                                       E. Krestová

                                                                                             ŠKOLSTVO

Školstvo a obce

     Od 1. 7. 2002 boli školy a školské zariadenia delimitované na obce. Štát akoby zabudol pri prechode, že školy musia mať revízne správy plynových a elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, komínov... Problémy, ktoré sa v školstve neriešili dlhé obdobie, sa presunuli na obce. Nech si s nimi  poradia, ako vedia, a keď ich nezvládnu, je to ich chyba.

S prechodom kompetencií však neprešli aj potrebné financie. U nás sú nutné na opravu zatekajúcej strechy základnej školy a havarijného stavu kotolní v ZŠ a materskej škole.

Začiatok roku 2003 bol šokujúci pre učiteľov i pre obce. Pridelené finančné prostriedky decentralizačnej dotácie na 1. polrok 2003 tvoria len 82,9% skutočných výdavkov v 1. polroku 2001 a 62% výdavkov v 1. polroku 2002. Ako teda uhradiť zvýšené náklady na prevádzku škôl, keď od 1. januára sa zvýšili ceny plynu o 55% a elektrickej energie o 60%. Obciam stačia prostriedky sotva na najnutnejšie vlastné výdavky a nie na dotáciu školstva, ktorú má na starosti štát. Len faktúry za plyn sú 164 000,-Sk a dotácie sú 116 000,-Sk.

Podobná situácia je aj v platových náležitostiach. Školy nedostali ani toľko mzdových prostriedkov, aby nimi pokryli tarifné platy, ktoré patria učiteľom zo zákona.  Pre ilustráciu uvádzame, že 10. februára 2003, v deň výplaty, nemali školy na účte ani korunu. 

    Ďalším problémom školstva je, že výdavky v kalendárnom mesiaci nesmú prekročiť jednu dvanástinu ročného rozpočtu, teda niečoho, čo je neznáme a nedá sa ani vypočítať. Škola, to nie sú len výdavky na platy, energie a služby, ale aj čistiace prostriedky, kancelárske potreby, tlačivá, literatúru ...  Obec musí znášať tieto náklady, pretože štát nepoukázal na spomínané účely žiadne prostriedky.

    Čo sa stane, ak dotácia v 2. polroku bude ešte nižšia ako v prvom ? (vm)

                                                                                         ZAMYSLENIE

                                                                     "Je pekné, keď ľudia vedľa seba bývajú, je pekné, keď sa ľudia spolu stretajú."

Milí spoluobčania!

     Doba, v ktorej žijeme je náročná po každej stránke.

Pluralita názorov na rozličné otázky ľudské, spoločenské, náboženské, politické, sociálne..., nás mnohokrát akoby zaháňala od seba, ba stavala až oproti sebe.

Viem, nie je vždy možné so cťou ustáť takéto chvíle.

Skúsme však každý tým svojim podielom práve využiť nám darovaný čas a život, že aj keď nás možno na našej ceste a vedľa seba všeličo bude "bolieť a hnevať", nezabudnime aj v takých chvíľach predovšetkým v tom druhom vidieť Človeka.

Tešme sa zo seba. Pomáhajme si. Robme si zo života hostinu.

S úctou k Vám všetkým                                                                                                                                                    Ján Sucháň

                                                                 STAROSTA SA PRIHOVÁRA

Komunálny odpad – poplatky a jeho likvidácia

   Jednou z najťažšie prijímaných finančných otázok je financovanie komunálneho odpadu. Ako sa vyriešil problém s komunálnym odpadom vyprodukovaným v našej obci?  

        V minulom roku sa ukladal odpad na smetisko v Krakovanoch, okrem posledných troch vývozov. Vývoz odpadu je možný len na legalizované skládky, preto sa muselo hľadať cenovo najvýhodnejšie miesto vývozu komunálneho odpadu z Krakovian. Zmluva sa podpísala s firmou Petmas-Onyx. Odpad sa vyváža 26-krát do roka. Poplatok za vývoz 1 smetnej nádoby za rok je 566.- Sk. Najbližšie skládky sú v Rakoviciach alebo v Bojnej. Rakovice požadujú  za uloženie 1 tony odpadu  660.- Sk. Cena za uloženie 1 tony v Bojnej  je 440.- Sk.  I napriek tomu, že Bojná je vzdialenejšia, výhodnejší je vývoz tam.

V rámci šetrenia je prvý vývoz z Krakovian spoločný s Očkovom. V Očkove sa smeti naložia, ich množstvo sa odváži na družstve v Krakovanoch, potom sa odpad doplní v Krakovanoch a odvezie do Bojnej. Druhý vývoz je čisto z Krakovian.  Pretože peňažné náklady na jednu cestu do Bojnej sa rozdelia s Očkovom, ušetria sa prostriedky za dopravu.

Na základe uvedených faktov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch všeobecne záväzné nariadenie, že poplatok za 1 smetnú nádobu a osobu v roku 2003 bude 400.- Sk a 150.- Sk za každú ďalšiu osobu v dome prihlásenú na trvalý pobyt. Poplatok pre právnické osoby ( firmy ) bude 1 200,- Sk za smetnú nádobu.

Obecný úrad vyinkasuje v roku 2003 za komunálny odpad:

400,- Sk poplatkov  x počet smetných nádob ............163 200,- Sk

150,- Sk x počet osôb s trvalým pobytom .................137 400,- Sk

1 200,- Sk pre právnické osoby  ................................  48 000,- Sk

Spolu:                                                                           348 600,- Sk

 V obci je 460 smetných nádob, ktoré sa vyvážajú.

460x 566,- Sk za vývoz 1 nádoby + 14% DPH = 296 810, - Sk.

 Poplatok za uloženie odpadu sa vypočítal ako priemer z posledných troch odpadov v roku 2002. Je to 102 960,- Sk.

Obec zakúpila 50 smetných nádob po 800.- Sk – spolu 40 000,- Sk. Nádoby slúžia ako rezerva pre výmenu poškodených. Odhadované náklady pre obec sú 439 770, - Sk. Príjem od občanov je 348 600,- Sk – čiže rozdiel, ktorý musí doplatiť obec je 91 170,- Sk.

           Vážení občania, ak do smetných nádob naukladáte odpad zo záhrady, ktorý môžete doma skompostovať, zaťažujete zbytočne obecný rozpočet, lebo čím viacej ton odpadu, tým je väčší poplatok za jeho uloženie. (vm)

                                                                                                    ŠPORT

Krakovany žili stolným tenisom

     Sobota 15. marca a nedeľa  16. marca 2003 patrila v Krakovanoch stolnému tenisu. Starostovia obcí piešťanského regiónu si tu už tradične pri príležitosti „ Medzinárodného dňa mužov“ na Jozefovskom turnaji merajú svoje sily za zelenými stolmi. Tento rok sa konal 6. ročník. Ako obyčajne, aj tento raz so zamestnancami štátnej správy. Tento rok sa viacej darilo starostom obcí. Vo veľmi napínavej finálovej skupine pred poslednými dvomi zápasmi mohol byť ešte víťazom každý z aktérov posledných duelov. Všetci štyria mali po jednej prehre. Posledné výsledky rozhodli o tom, že víťazom sa stal starosta obce Kočín  Jozef Reško pred Františkom Valom a starostom Trebatíc Jurajom Valom. Favorit turnaja Ing. František Procháska zo štátnej správy odchádzal nakoniec bez medaily.

Po turnaji si účastníci ešte v priateľskej debate povymieňali názory o svojej práci. Pred každou obcou stojí dosť plánov a predsavzatí. Bolo o čom neformálne diskutovať.

V nedeľu sa v kultúrnom stredisku konal 6. ročník  turnaja O pohár starostu obce, v ktorom si zmerali sily aktívni hráči, ako aj neregistrovaní zo susedného Vrbového a okolitých obcí: Ostrova, Trebatíc a Boroviec. Prišli aj hráči z Nového Mesta nad Váhom, či Trenčianskych Bohuslavíc, s ktorými má domáci stolnotenisový klub dobré priateľské vzťahy. 24 hráčov súperilo najskôr v štyroch skupinách. Prví dvaja z každej skupiny postupovali do semifinálových skupín. O hráčskej kvalite turnaja svedčí fakt, že vlaňajší víťaz – František Valo – nepostúpil zo skupiny.

Víťazom turnaja sa nakoniec stal hlavný favorit Rehák z Nového Mesta nad Váhom (hráč 2. ligy) pred domácimi hráčmi OSK – Andrisom a Reginom. Františkovi Valovi sa nakoniec ušla cena útechy.

Trofeje žiackych kategórií si odniesli Natália Hermanová a Patrik Pavlovič. Obzvlášť v tejto kategórii by usporiadatelia v budúcnosti radi privítali väčšiu účasť.

Na záver turnaja odovzdal ceny víťazom starosta obce Krakovany PaedDr. Mihálik. Za vydarenú organizáciu podujatí je potrebné poďakovať starostovi obce Krakovany, ktorý dokázal s ľuďmi okolo seba presvedčiť účastníkov oboch podujatí, že do Krakovian sa oplatí na podobné spoločenské podujatie prísť aj nabudúce.                Ing. V. Seitler

                                                                                                       Grafická úprava: Juraj Filo