Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

 

Hlavné úlohy na úseku spolkového života MsSČK Krakovany na rok 2014

 

    

      ·        Hlavnou úlohou tohto roku je zapáliť mladých ľudí pre humanitárne ciele a prácu SČK a získavať ich ako členov miestneho spolku SČK.

        

      ·        Intenzívne nadviazať úzke kontakty s lekármi, zdravotnými sestrami a pracovníkmi v zdravotníctve, ktorí bývajú v pôsobnosti miestneho spolku SČK za účelom poskytovania podpory a zdravotníckej pomoci občanom, ktorí ju potrebujú.

  

      ·        V oblasti poskytovania prvej pomoci rozšíriť rady dobrovoľných zdravotníkov červeného kríža, ktorí by ochotne zabezpečovali zdravotnícku službu pri spoločenských, kultúrnych, cirkevných a iných podujatiach v obci.

 

      ·        Naďalej pokračovať v dobrovoľnej opatrovateľskej službe, pravidelne navštevovať a spolupracovať s Domovom opatrovateľskej služby v Krakovanoch.

 

      ·        Morálne oceňovať obetavé a viacročné dobrovoľné opatrovateľky, členky miestneho spolku SČK.

 

      ·        Aktívnou spoluprácou s okolitými Ms SČK, napr. MsSČK Drahovce a MsSČK Vrbové, venovať zvýšenú pozornosť dobrovoľnej práci SČK a bezpríspevkovému darcovstvu krvi.

 

      ·        Propagovať bezpríspevkové darovanie krvi.

 

      ·        Rozširovať rady bezpríspevkových darcov krvi, venovať sa ich náboru - predovšetkým z radov mladých ľudí a prvodarcov - a morálnemu oceňovaniu ich nezištných zásluh, okrem iného i formou spoločného stretnutia darcov krvi vždy na konci roku.

 

      ·        Podporovať voľnočasové aktivity mládeže a členov MsSČK a zapájať ich do všetkých aktivít SČK.

 

      ·        V rámci aktivít a podpory zdravia a humanitárnych cieľov SČK podporovať ZŠ pri výchove detí v poskytovaní prvej pomoci a zapájať Materskú školu do zdravotnej výchovy, okrem iného i formou programu „Evička a deti“.

 

      ·        Podporovať šírenie humanitárnych cieľov SČK aj na Základnej škole v Krakovanoch, napr. zapájaním žiakov ZŠ do akcií MsSČK pomocou kultúrneho programu a inými kreatívnymi aktivitami.

 

      ·        Humanitárne aktivity miestneho spolku SČK realizovať i za podpory a v súčinnosti s Obecnými úradom Krakovany a s Mikroregiónom nad Holeškou.

 

      ·        Snažiť sa o zvyšovanie vlastných príjmov a zvyšovať výnos z vlastnej činnosti za účelom plnenia plánu práce na úseku spolkového života MsSČK pre všeobecné blaho občanov .

 

      ·        Zvýšiť informovanosť členov červeného kríža o činnosti Slovenského Červeného kríža v rámci celoslovenskej pôsobnosti.

 

 

 Krakovany, 15.12.2013                                                     Zodpovedný: Výbor MsSČK