Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

Správa o činnosti MsSČK Krakovany za rok 2010

 

 Vážení členovia Červeného kríža, vážení darcovia krvi, pán starosta, milí hostia

 

     dovoľte mi, aby som Vás srdečne privítala na dnešnej výročnej členskej schôdze za rok 2010, prajem  vám všetkým príjemný deň

 

   Žijeme na prahu tretieho tisícročia, a napriek tomu svet je stále plný násilia, konfliktov, ktoré zanechávajú po sebe veľa bolestí, ľudského utrpenia. Hnutie ČK má preto v súčasnosti svoje veľké opodstatnenie a pre mnohých ľudí sme poslednou nádejou, pomáhame pri zbližovaní rodín, pátraní po príbuzných v zahraničí, či častokrát zabezpečujeme základné životné potreby.  Červený kríž využíva na to svoj mandát, na základe Ženevských konvencií. Pomáhať zmierňovať ľudské utrpenie nie je vždy jednoduché. Humanitárni pracovníci ČK i napriek tomu, že sú chránení znakom ČK, sa často  dostávajú do situácií, kedy sú ohrození na živote.

Na základe rozhodnutia Rady Európskej únie je rok 2011  európskym rokom dobrovoľníckych činností. Všeobecným cieľom je prostredníctvom výmeny skúseností, vytvoriť  podmienky pre občiansku spoločnosť. SČK sa zapája do kampaní a aktivít, ktoré sa pripravujú pri tejto príležitosti na národnej aj medzinárodnej úrovni.

V rámci národných aktivít bude Európsky rok dobrovoľníctva hlavnou témou pri organizovaní Svetového dňa ČK na úrovni územného spolku ale i miestnych spolkov ČK.

Všetci členovia nášho miestneho spolku ČK sme dobrovoľníkmi. Naša práca počas roka bude symbolikou dobrovoľníctva v našej národnej spoločnosti ČK.

 

   Vážené členky, členovia,

dovoľte mi, aby som zhodnotila prácu nášho miestneho spolku za rok 2010. Vďaka dobrej spolupráci členov výboru sme dokázali plán práce, ktorý sme prijali na výročnej schôdzi ČK, uskutočniť.

   Úvodnou akciou roka 2010 bola Valentínska kvapka krvi, ktorá trvala tri týždne. Bol to 15.ročník, ktorý bol pod záštitou ministra zdravotníctva. Cieľom kampane je osloviť darcov krvi z radov mladých ľudí. Celá kampaň sa niesla pod heslom : „Spolu zachránime“. Valentín 2010 bol rekordný. I naši mladí darcovia sa zapojili, a tak prispeli svojimi kvapkami k záchrane  možno nejedného ľudského života.

   V tomto roku, kedy sme si pripomínali 50. výročie bezplatného darcovstva krvi na Slovensku, sme v spolupráci s Národnou transfúznou službou Trnava organizovali tri  spoločné odbery krvi,.

Chirana Dental poriadala odber krvi 23.4.2010 v Mestskej knižnici, kde sa zúčastnilo 92 darcov krvi, z toho prvodarcov 25

Miestny spolok ČK Drahovce poriadal odber krvi  27.augusta 2010 na Obecnom úrade, na ktorom sa zúčastnilo 71 darcov, prvodarcov 16

Vianočná kvapka krvi – 8. ročník -v Krakovanoch sa konala 10.12.2010, kde sa zúčastnilo 90 darcov krvi, z toho 22 prvodarcov

V rámci Konzorcia darcov krvi sme darovali 253 odberov , čo je viac ako 100 litrov tejto vzácnej, nenahraditeľnej tekutiny. Som rada, že i  našim mladým ľuďom nie je táto vec ľahostajná.  Aktívne sa zapájajú do darcovstva, napríklad Matúš Kubran, Norbert Žitňanský, Dominik Klinovský, Michal Klinovský, Michal Šoka, Radovan Holan, Lukáš Bučka, Silvia Šurinová. Prajem im veľa odvahy a zdravia pri ďalších odberoch.

Počas roka boli v Trnave na Územnom spolku ocenení naši darcovia krvi zlatou Janského plaketou. Sú to : Peter Klčo ml. a Emil Štefanka, ktorí darovali svoju krv 40-krát. Dnes im túto Janského plaketu slávnostne odovzdá riaditeľka Územného spolku v Trnave a pán starosta obce. K dnešnému dňu máme 55 držiteľov Janského plakety. Jeden darca je držiteľom Diamantovej plakety profesora Janského, 17 sú držitelia Zlatej, 17 darcovia Striebornej a 20 darcovia sú držitelia Bronzovej Janského plakety.

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi Konzorcium darcov krvi poriadalo 20.8. spoločné stretnutie darcov krvi a ich rodín. Stretnutie sa uskutočnilo na letnej terase jazera Sĺňava u Dina. Zabezpečný bol kultúrny program i občerstvenie. Zúčastnili sa i naši darcovia a členovia miestnej skupiny ČK

Každoročne pripravujeme vianočné stretnutie dobrovoľných darcov krvi. Tento rok sa posedenie konalo v priestoroch Kaviarne u Notára. Atmosféru večera spríjemnil Chrámový spevokol Krakovany.

V kaplnke v Drahovciach bola odslúžená za darcov krvi svätá omša.

Vážení darcovia krvi,

dovoľte, aby som poďakovala všetkým vám, darcom krvi za váš šľachetný čin. Životy a zdravie chorých  pacientov sú vo vašich rukách a srdci. Práve v tom je vo vás tá výnimočnosť a veľkorysosť. Vlievate po kvapkách nádej na život.

Naším poslaním je i šľachetný prístup k ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc. Môžeme sa o tom presvedčiť i v našom miestnom spolku. Prvoradou úlohou je naďalej pomáhať ľuďom, a to môžeme iba vtedy, keď máme srdce plné lásky.  Počas roka sme sa venovali sociálnym problémom, poskytovaniu prvej pomoci i zdravotnej služby.  Dovoľte mi poďakovať za pomoc zdravotným sestrám, ktoré často po pracovnej dobe navštevujú našich spoluobčanov, ktorí to potrebujú.  Sú to ľudia, ktorým ľudskosť nie je cudzia. Mária Pekarovičová, Lucia Žáková, Martinka Bučková, Danka Šoková, Marta Masárová.  Dovoľte mi poďakovať i dobrovoľným zdravotným sestrám, ktoré pri rôznych spoločenských, cirkevných podujatiach poskytujú prvú pomoc.  Pani Ľdmile Štefankovej Márie Žitňanskej, Marte Ščepkovej, Blažene Madunickej. Ďakujem aj dobrovoľným opatrovateľkám za ich obetavý prístup svojim najbližším. Jarmile Víťazkovej, ktorá opatruje svoju mamu, Zitke Gonovej, ktorá opatruje svojho 90-ročného otca, Anne Radoskej , ktorá opatruje svoju mamu, Zdenke Rusnáčkovej, ktorá sa stará o svoju svokru, pani Emílii Rajčákovej, Marcele Macejkovej, za starostlivosť o svoju mamu, i všetkým ktorí pomáhajú svojim najbližším alebo svojim susedom. Dovoľte mi poďakovať i pani Marte Kraľovičovej z agentúry ADOS z Veľkého Orvišťa, ktorá taktiež poskytuje zdravotné služby našim obyvateľom. Ďakujem celému personálu sestričiek a zamestnancov Domova opatrovateľskej služby a pani riaditeľke, ktorí sa príkladne starajú o obyvateľov tohoto zariadenia.

Začiatkom októbra sme dostali pozvanie do nemeckého mesta Allsted, kde bolo cieľom podpísať zmluvu o ďalšej spolupráci nášho Domu opatrovateľskej služby a dobročinnej organizácie Volksolidarität (Folksolidaritet). Túto spoluprácu podpísala pani riaditeľka Jana Lajchová, za nemeckú stranu pani Hiltrut. Zmluva sa podpísala pri príležitosti 20.výročia zjednotenia republiky a 65. výročia založenia dobročinnej organizácie Volksolidarität . Obyvateľom Domova sme priniesli veľa srdečných pozdravov a darčeky. Dúfam, že táto spolupráca bude pretrvávať naďalej.

   Pri príležitosti životných jubileí 80.rokov, 85.rokov, 90.rokov 95. a 100.rokov navštevujeme našich členov i obyvateľov Domu opatrovateľskej služby. Každého oslávenca obdarúvame. Pani Štefánia Bučková sa v plnom zdraví dožila 100 rokov. 80. rokov oslávila pani Jozefína Markechová a Marianna Sedláková.

Všetkým prajem pevné zdravie do ďalších rokov.

   Naša miestna skupina SČK sa zúčastňuje aj rôznych benefičných akcií. Po piaty krát sme sa zapojili do akcie „Deň narcisov“. Naši členovia ale aj občania túto akciu podporili. Takto vyjadrili podporu ľuďom, ktorí sa stali obeťami zákernej choroby. I tento rok v spolupráci s Jednotou dôchodcov sa budeme podieľať na tejto akcii. Dúfam, že nikto z nás neodmietne kvietok narcisu. Využívam túto príležitosť poďakovať všetkým, ktorí finančne prispeli. Naši členovia sa zúčastnili i na akcii „Deň zdravia“ v Piešťanoch, ktoré poriada Mestské kultúrne stredisko. Pripravené sú odborné prednášky, zamerané na racionálnu výživu a zdravý spôsob života. Môžete sa dozvedieť akú máte kvalitu vody vo vašej studni, alebo sa zúčastniť prednášky „Svet a život celiatikov“. Túto benefičnú akciu podporil Folklórny súbor Krakovienka.

   Stredná odborná škola Rakovice , s ktorou úzko spolupracujeme, poriadala  22.10.2010 „Deň jablka“, na ktorom sme sa zúčastnili. Zároveň to bol aj Deň otvorených dverí, pri ktorom oslavovali 65. výročie založenia školy. Pri tejto príležitosti rakovická škola vyhlásila súťaž o najlepší jablčný alebo ovocný zákusok v rámci Mirkoregiónu nad Holeškou. Najviac chutil zákusok, ktorý upiekla naša členka pani Straková. Umiestnili sme sa na prvom mieste, kde nám bol udelený diplom. I naše deti zo Základnej školy si vyskúšali výtvarné schopnosti a obsadili tretiu priečku. Žiaci tejto školy sa zúčastňujú svojimi umeleckými prácami v aranžovaní na našej výstave ovocia a zeleniny. I tu máte možnosť vidieť práce žiakov z Rakovíc. Ďakujeme pani riaditeľke Márie Múdrej za spoluprácu.  Dovoľte mi poďakovať i našej Základnej a Materskej škole, ktoré sa tohto podujatia zúčastnili.

Spolupráca s našou Základnou školou a Materskou školou dosahuje vynikajúce výsledky. Uskutočňujeme rôzne spoločné programy. Základná škola mala vytvorené družstvo žiakov v poskytovaní prvej pomoci, zúčastnili sa v Trnave na súťaži.  Máme radosť, že pani Radoská zdravotný krúžok vedie k výchove mladých zdravotníkov, ktorých vám dnes predstavím a zároveň tomuto družstvu budú odovzdané odmeny.

„Evička nám ochorela“ je pekný projekt, ktorý už viac rokov pripravujeme pre našich najmenších.

   Na základe svojho plánu práce na rok 2010  sme 9.4.2010 poriadali kurz prvej pomoci pre učiteľky materských škôl v rámci Mikroregiónu nad Holeškou. Mikroregión tvorí 13 obcí a 11 z nich vyslalo svoje zástupkyne na školenie. Kurz sme zabezpečili za pomoci Územného spolku. Lektorkou bola pani Bôžiková, ktorá má bohaté skúsenosti s podobnými školeniami l.pomoci na národnej úrovni. Pani učiteľky privítali toto školenie s veľkým nadšením. Bola to 8-hodinová prednáška, kde obdržali aj preukaz, ktorý ich oprávňuje poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc. Veľmi nás teší, že sa nám podarilo takúto akciu zorganizovať. Tento rok pripravujeme takýto kurz poskytovania prvej pomoci pre základné školy v rámci Mikroregiónu. Bolo by vhodné, keby každá škôlka a škola bola vybavená lekárničkou prvej pomoci.

   5.júna 2010 sa uskutočnilo plánované školenie členov výboru a výboru BDK v poskytovaní prvej pomoci. Školenie sa konalo v areáli Čerenec. Náplňou programu boli prednášky, príprava družstiev, súťaž medzi družstvami a na záver hodnotenie teoretickej a praktickej zdatnosti. Časť družstva Zásahovej jednotky vycestovala s lekárničkami a so špeciálnou vyučovacou komisiou na Medzinárodný deň detí do Šterús predstaviť deťom  najnovšie metódy poskytovania prvej pomoci. Družstvo bolo v zostave: Iveta Valová, Jozef Štefanka, Mária Žitňanská, Peter Klčo, Lucka Žáková, Blaženka Madunická a Marek Baláž . Jednou zo súťaží pre deti bolo i poskytnutie prvej pomoci svojim kamarátom. Deti program veľmi zaujal a veríme, že im priniesol okrem zábavy i množstvo užitočných informácií. S deťmi veľmi dobre pracovala Lucka Žáková, zdravotná sestra, ktorá má veľmi dobrý vzťah k detičkám a k svojej práci. Pán starosta Šterús našej Zásahovej jednotke prvej pomoci poďakoval za účasť a odovzdal ďakovný list.

 

   Vážené členky, členovia,

v rámci našich aktivít s Mikroregiónom nad Holeškou sme poriadali počas roka viacero akcií. Siedmeho augusta sa konal už 3.ročník letnej opekačky v Šterusiach v poľovníckom zariadení Lanka. Začiatok podujatia bol o  15.oo hodine. Dopoludnie sme využili na výlet na Brezovú pre členov i rodinných príslušníkov pri príležitosti 130.výročia narodenia M.R.Štefánika. Prezreli  sme si rodný dom na Košariskách, kde sa narodil generál Štefánik. Deti zaujal Štefánikov kufor, kde boli zaujímavosti z jeho detstva, rodný list, vysvedčenie, ďalekohľady, cestovný pas, fotoaparát. Mohli si vyskúšať i jeho uniformu. Prehliadky sa zúčastnilo 25 členov ČK. Potom sme spoločne vystúpili na Bradlo k mohyle, ktorá je miestom jeho posledného odpočinku.

Popoludní nás i občanov z Mikroregiónu nad Holeškou privítal v areáli poľovníckeho zariadenia Lanka pán starosta Šterús. Hoci opekačke počasie príliš neprialo, návštevníkov to vôbec neodradilo. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže a dospelí si zasa mohli vypočuť koncert hudobných skupín Neznámi, Retro, či spevokolu z Rakovíc a Krakovian. Účasť bola najpočetnejšia z doterajších. Medzi piatimi stovkami účastníkov nechýbali ani poľovníci zariadenia Lanka a zúčastnili sa i zahraniční hostia. Štafetu letnej opekačky s putovným pohárom na rok 2011 prevzal starosta Nižnej.

    Poďakovanie si zaslúži hosťujúca obec Šterusy i všetci zúčastnení občania z Mikroregiónu nad Holeškou.

7.ročník výstavy ovocia a zeleniny, ktorý sa uskutočnil 17.až19. septembra, sa niesol pod názvom „Slávnosti jesene na tekvicovom dvore“. Aj tento ročník podujatia bol výnimočný, priniesol opäť niečo nové a zaujímavé. Záhrada kultúrneho domu sa premenila na expozície hospodárskych dvorov.

Mohli sme tu nájsť bylinkový dvor s vôňou leta a jesene, lekáreň starých materí, kde bola veľká expozícia liečivých bylín, ktoré sa záujemcom aj rozdávali.

Dožinkový dvor pod dozorom gazdu reprezentoval dobrú žatevnú úrodu.

Vínny dvor  sa niesol pod heslom „Vo víne je pravda“. Zaujal veľa návštevníkov, lebo sa tu pripravovali hroznové slávnosti, podávalo sa hrozno ale i  burčiak.

Zabíjačkový a chovateľský dvor mal názov „Veselo je na krakovskej zabíjačke“.Podávali sa jaterničky a rôzne špeciality.

Ďalší dvor bol Stražovský rybársky pstruhový revír, kde rybári z Rybárskeho združenia dodávali živé ryby - pstruhov a kaprov.

Veľmi zaujímavý bol i Poľovnícky dvor, kde tradične poľovnícke združenie Králik pripravuje prekrásne ezpozície.

   A musíme pochváliť i občianske združenie Koráb nádeje, ktorý každoročne prispieva novými nápadmi. Tentokrát sa venovali zabudnutému tekvicovému účastníkovi  z cyklotúry nad Holeškou.

   Pozornosti neušla legendárna babička z filmu „Slunce, seno..“ s dáždnikom v posteli.  Veľmi zaujímavé práce vytvorili Základná škola, Materská škola z Krakovian, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Sedos Krakovany, pani bylinkárka Kopáčová z Vrbového a mnoho individuálnych expozícií v tomto príjemnom prostredí.

Z Mikroregiónu nad Holeškou sa zúčastnili tieto obce: Šterusy, Nižná, Borovce, Rakovice, Ostrov, Krakovany.

Chcela by som  pozvať i novoprisťahovaných občanov z Krakovian medzi nás, aby sa nebáli zapojiť do našej práce.

Výbor miestnej skupiny pripravil pre účastníkov tejto výstavy ochutnávku starodávnych kaší, fazuľový guláš, rôzne špeciality, nechýbal ani tekvicový kompót. Príjemnú atmosféru dotvárala hudobná skupina  Borovienka, hudobná produkcia Momo a country hudba Jako kedy.

Ďakujeme Mikroregiónu nad Holeškou, že zabezpečil autobus pre žiakov zo škôl a detičkám z materských škôl, aby si túto krásnu výstavu mohli pozrieť.

Treba poďakovať celému výboru, obyvateľom všetkých obcí, obecnému úradu, firme Sedos, Kipa, strážnej službe Tóno a já - Já a Tóno, všetkým účastníkom a sponzorom za príjemný  priebeh celého podujatia.

    Advent je obdobím prípravy na vianočné sviatky, narodenie Ježiša Krista. Stalo sa už tradíciou, že uskutočňujeme spoločné stretnutia ľudí dobrej vôle. Počas adventu chceme priblížiť zvyky a tradície, ktoré nám prinášajú pokoj a teplo domova. Svoje stále miesto má i štvrtá adventná nedeľa, ktorá je venovaná všetkým obyvateľom našej obce. Tradičný charitatívny punč a sladký vianočný medovník sa podáva pred kostolom sv.Mikuláša po svätej omši, ako poďakovanie za pomoc a podporu počas celého občianskeho roka.

Vianoce sú sviatkom svetla, zapáliť symbolicky svetlo do našich domovov, to je nádej spolupatričnosti a dobrých medziľudských vzťahov medzi obyvateľmi našej obce.

 

   Vážené členky, členovia,

dovoľte mi spomenúť i na tých, ktorí medzi nami žili, spomenúť mená tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale v našich spomienkach budú žiť naveky.

…............................

Prosím, aby sme povstali a venovali im minútu ticha.           Ďakujem

 

 

Vážené členky, členovia, vážení darcovia krvi, vážení hostia,

 

    na záver mi dovoľte, aby som každému z vás poďakovala za pomoc, snahu a lásku. Dovoľte mi poďakovať členom výboru miestnej skupiny, bezpríspevkovým darcom krvi, dobrovoľným opatrovateľkám, zdravotným sestrám, za nesmierne úsilie pri pomoci ľuďom, ktorí ich potrebujú. Ďakujem pánovi starostovi, poslancom Obecného úradu,  Konzorciu darcov krvi, Chirana Dental, Drahovce,  darcom krvi miestneho spolku z Vrbového, Jurajovi Filovi, pánovi Kiktovi, Michalovi Sedlákovi a všetkým sponzorom a sympatizantom.

    Dovoľte mi poďakovať predsedovi Mikroregiónu nad Holeškou pánovi Galošovi, starostom a občanom celého mikroregiónu za spoluprácu v roku 2010.

  

      Prajem všetkým členom ČK  i občanom našej obce veľa pevného zdravia v každodennom živote počas celého roka 2011. Aby sme si našli spoločnú cestu k ľuďom, ktorí nás čakajú a potrebujú. Ľudia budú odkázaní na pomoc, kým svet svetom bude, ale dúfam, že sa vždy nájdu ľudia, ktorí im budú pomáhať, a tak hádam zažatá pochodeň humanity bude stále udržiavaná a je na nás, aby nikdy nezhasla.

   

    Vďaka Vám všetkým.

 

Ďakujem za pozornosť

 

Elena Krestová, predseda, MsSČK Krakovany 

          Krakovany, 6.3.2011