Sponzori a darcovai MsSČK Krakovany za rok 2013

Print Friendly, PDF & Email

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

Sponzori a darcovia MsSČK Krakovany za rok 2013

 

Obec Krakovany

Kikta Peter / Kipa

Sedlák Jozef / Gorazd

Potraviny stred, Krakovany

Chateau Krakovany

Poľovnícke združenie Králik, Krakovany

PŠD Krakovany

SAOS Majerník

Piváreň u notára, Krakovany

Vavrinecká trojka

FSk Krakovienka

Podhoranka

Chrámový spevokol

Rodina Straková

Rodina Havrlentová

Rodina Augustínová

Rodina Kubranová

Rodina Petra Klču

Rodina Lucie Žákovej

Rodina Ľudmily Štefankovej

Rodina Ivety Valovej

Rodina Černeková

Rodina Ravasová

Miháliková Lýdia

Masárová Marta

Klčová Mária

Svetlíková Anna

Ravasová Mária

Mitošinková Marta

Kellerová Edita

Straková Margita

Žitnanská Mária

Žitnanský Ladislav

Zuzicová Ľudmila

Štefanková Anežka

Štefanka Roman

Hermanová Ivona

Štefanka Jozef

Jurda Milan

Ščepko Martin

Sedlák Michal

Macháč Jozef

Bondrová Anna

a ďalší

 

Ďakujeme!

Hlavné úlohy na úseku spolkového života MsSČK Krakovany na rok 2014

Print Friendly, PDF & Email

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

Hlavné úlohy na úseku spolkového života MsSČK Krakovany na rok 2014

 • Hlavnou úlohou tohto roku je zapáliť mladých ľudí pre humanitárne ciele a prácu SČK a získavať ich ako členov miestneho spolku SČK.
 • Intenzívne nadviazať úzke kontakty s lekármi, zdravotnými sestrami a pracovníkmi v zdravotníctve, ktorí bývajú v pôsobnosti miestneho spolku SČK za účelom poskytovania podpory a zdravotníckej pomoci občanom, ktorí ju potrebujú.
 • V oblasti poskytovania prvej pomoci rozšíriť rady dobrovoľných zdravotníkov červeného kríža, ktorí by ochotne zabezpečovali zdravotnícku službu pri spoločenských, kultúrnych, cirkevných a iných podujatiach v obci.
 • Naďalej pokračovať v dobrovoľnej opatrovateľskej službe, pravidelne navštevovať a spolupracovať s Domovom opatrovateľskej služby v Krakovanoch.
 • Morálne oceňovať obetavé a viacročné dobrovoľné opatrovateľky, členky miestneho spolku SČK.
 • Aktívnou spoluprácou s okolitými Ms SČK, napr. MsSČK Drahovce a MsSČK Vrbové, venovať zvýšenú pozornosť dobrovoľnej práci SČK a bezpríspevkovému darcovstvu krvi.
 • Propagovať bezpríspevkové darovanie krvi.
 • Rozširovať rady bezpríspevkových darcov krvi, venovať sa ich náboru – predovšetkým z radov mladých ľudí a prvodarcov – a morálnemu oceňovaniu ich nezištných zásluh, okrem iného i formou spoločného stretnutia darcov krvi vždy na konci roku.
 • Podporovať voľnočasové aktivity mládeže a členov MsSČK a zapájať ich do všetkých aktivít SČK.
 • V rámci aktivít a podpory zdravia a humanitárnych cieľov SČK podporovať ZŠ pri výchove detí v poskytovaní prvej pomoci a zapájať Materskú školu do zdravotnej výchovy, okrem iného i formou programu „Evička a deti“.
 • Podporovať šírenie humanitárnych cieľov SČK aj na Základnej škole v Krakovanoch, napr. zapájaním žiakov ZŠ do akcií MsSČK pomocou kultúrneho programu a inými kreatívnymi aktivitami.
 • Humanitárne aktivity miestneho spolku SČK realizovať i za podpory a v súčinnosti s Obecnými úradom Krakovany a s Mikroregiónom nad Holeškou.
 • Snažiť sa o zvyšovanie vlastných príjmov a zvyšovať výnos z vlastnej činnosti za účelom plnenia plánu práce na úseku spolkového života MsSČK pre všeobecné blaho občanov .
 • Zvýšiť informovanosť členov červeného kríža o činnosti Slovenského Červeného kríža v rámci celoslovenskej pôsobnosti.

 

Krakovany, 15.12.2013                                                     Zodpovedný: Výbor MsSČK

Zoznam držiteľov lekárskych brašní

Print Friendly, PDF & Email

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

Zoznam držiteľov lekárskych brašní

–  Štefanková Ľudmila

–  Pekarovičová Mária

–  Masárová Marta

–  Žáková Lucia

–  Žitnanská Mária / Domov opatrovateľskej služby

–  Farský úrad

–  KD Krakovany – obdržali vybavenie do lekárskych brašní

–  MŠ – obdržali vybavenie do lekárskych brašní

–  ZŠ – obdržali vybavenie do lekárskych brašní

–  Obec Krakovany (KD Krakovany) – zakúpená obcou pri príležitosti 900.-tého výročia 1. písomnej zmienky o obci Krakovany

–  Krestová Elena – predsedníčka – červenokrížska brašňa 1. pomoci

Zoznam držiteľov Jánskeho plakety

Print Friendly, PDF & Email

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

Zoznam držiteľov Jánskeho plakety

 

Držitelia DIAMANTOVEJ Jánskeho plakety Držitelia

ZLATEJ Jánskeho plakety

Držitelia STRIEBORNEJ Jánskeho

plakety

Držitelia BRONZOVEJ Jánskeho plakety
 1. Kubran Marián, Ing.  

 1. Straková M.
 

 1. Čičmanský S.
 

 1. Palkechová A.
 
 1. Krestová E.
 1. Hornák P.
 1. Svetlíková A.
 
 1. Palkech Peter
 1. Cepková J.
 1. Žitnanská M.
 
 1. Sedlák J.
 1. Kresta B.
 1. Klčová B.
 
 1. Štefanka J.
 1. Palkech P.
 1. Valo P.
 
 1. Valo Jozef
 1. Radoský L.
 1. Slámka J.
 
 1. Klčo P.
 1. Bielik M.
 1. Valo J.
 
 1. Belobrad P.
 1. Braško J.
 1. Garafa V.
 
 1. Radoský J.
 1. Patera J.
 1. Galbavý J.
 
 1. Chromjak M.
 1. Tonkovič P.
 1. Oravec P.
 
 1. Straka P.
 1. Havrlent D.
 1. Chromjak P.
 
 1. Machaj J.
 1. Beseda I.
 1. Miklovič P.
 
 1. Mitošinka J.
 1. Franko P.
 1. Kališ V.
 
 1. Žitnanský L.
 1. Galbavý L.
 1. Kališ J.
 
 1. Zuzic G.
 1. Baláž M.
 1. Kapusta J.
 
 1. Valo F.
 1. Žák R.
 1. Štefanka J. ml.
 
 1. Klčo P. ml.
 2. Profous P.
 3. Tonkovič R.
 4. Gono R.
 5. Chromjak S.
 1. Štefanka E.
 2. Kusá I.
 1. Pisca M.
 2. Žitnanský N.
 3. Žitnanský M.
 4. Kubran M.
 5. Kubran K.
     
 1. Saková K.
 2. Miške R.
V Krakovanoch, 15.12.2013

Výbor bezpríspevkových darcov krvi

Print Friendly, PDF & Email

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

Výbor bezpríspevkových darcov krvi

1. Augustínová Andrea

2. Augustínová Helena

3. Augustín Pavol

4. Freivaldová Miroslava

5. Gonová Jana

6. Chromjak Milan

7. Masárová Marta

8. Miklušáková Veronika

9. Palkech Peter

10. Štefanka Jozef

11. Toplanská Eva

12. Valová Iveta

13. Žitnanský Martin

Výbor Miestneho spolku MsSČK

Print Friendly, PDF & Email

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch

Výbor Miestneho spolku

 

 1. Baláž Marek
 2. Bučková Martina
 3. Floreková Zuzana
 4. Gono Roman
 5. Havrlentová Michaela, RNDr., PhD.
 6. Hermanová Ivona
 7. Klčo Peter ml.
 8. Knošková Emília, Ing.
 9. Madunická Blažena
 10. Straka Peter
 11. Ščepková Marta
 12. Štefanková Ľudmila
 13. Žák Roman
 14. Žáková Lucia
 15. Žitnanská Mária
 16. Krestová Elena

 

 

Revízna komisia:                                                                                        Čestní členovia:

Havrlentová Michaela                                                                                 Svetlíková Anna

Hermanová Ivona                                                                                        Sedláková Anna

Žáková Lucia                                                                                               Augustovičová Jarmila

Plán práce MsSČK Krakovany na rok 2014

Print Friendly, PDF & Email

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

Plán práce MsSČK Krakovany 2014

 

Mesiac január:

–       Ustanovujúca výborová členská schôdza

–       Účasť na Výročnej schôdzi Zväzu záhradkárov a vinárov Slovenska v Piešťanoch (ZZVS)

–       Príprava degustácie vín v spolupráci so ZZVS

–       Poďakovanie členov výboru MsSČK Krakovany a BDK za prácu v prospech SČK v roku 2013

–       Príprava sobotného dopoludnia spojeného s celoobecnou zabíjačkou

–       Návšteva jubilujúcich spoluobčanov a členov MsSČK Krakovany

Február:

–     Aktívna príprava a účasť na celoobecnej zabíjačke v KD Krakovany (15.02.2014), 3. ročník

–     Degustácia vín v spolupráci s ZZVS

–     Spoluúčasť na tradičnom detskom karnevale

Marec:

–     Výborová schôdza členov MsSČK Krakovany a BDK

–     Prednáška pani PhDr. Kollárovej ako predchádzať závažným zdravotným problémom

–     Kontrola lekárskych brašní

Apríl:

–     Deň narcisov (12.04.2014) s podporou a aktívnou účasťou členov  MsSČK Krakovany, 18. ročník

–     Spolupráca a aktívna účasť na Kvapke krvi vo Vrbovom, dobrovoľný hromadný odber krvi

–     Návšteva občanov v Domove opatrovateľskej služby Krakovany spolu s folklórnym pásmom s veľkonočnou tematikou

–     Príprava prednášky pre ZŠ Krakovany o 1. pomoci a zdraví detí

–     Realizácia projektu „Evička a deti“ o 1. pomoci na materských školách s aktívnymi prezentáciami a prednáškami členov výboru MsSČK Krakovany, 2. ročník

Máj:

–       Pri príležitosti Svetového dňa ČK a ČP (8. máj) oslava práce červeného kríža

–       Príprava podujatia „Otvorenie neba nad Vinohradom“, 2. Ročník

–       Výborová schôdza členov MsSČK Krakovany a BDK

Jún:

–     Školenie Výboru MsSČK a BDK v poskytovaní 1. pomoci –  Čerenec Vrbové

–     Letné stretnutie občanov obce Krakovany spojené s kultúrnym programom a opekačkou na Vinohradoch, letecký areál – „Otvorenie neba nad Vinohradom“ – 14.06.2014 – aktívna spoluúčasť členov výboru MsSČK Krakovany a BDK pri organizácii podujatia a zabezpečenie 1. pomoci

–     Príprava celoslovenskej výstavy gladiolov

–     Zabezpečenie zdravotnej služby počas Župného festivalu v Krakovanoch

Júl:

–     Rekreačný letný pobyt pri mori určený predovšetkým  pre darcov krvi a členov SČK a ich rodinných príslušníkov a sympatizantov

–     26.-27. júl – celoslovenská výstava gladiolov v KD Krakovany, 2. ročník

August:

–     Drahovce – odber krvi na Obecnom úrade Drahovce – aktívna spoluúčasť členov SČK Krakovany

–     Výborová schôdza pri príležitosti prípravy na 11. ročník jesennej výstavy

September:

–     Slávnosti jesene, 11. ročník podujatia v záhrade KD Krakovany plného prekvapení – 12.-15.09.2014

–     Aktívna účasť na jesenných podujatiach konaných v okolitých obciach (Veselé, Rakovice a podobne)

Október:

–     Návšteva a prejavenie úcty k obyvateľom Domova opatrovateľskej služby, ale aj k starším obyvateľom obce Krakovany pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

–     Hodnotiaca schôdza po jesennej výstave – výborová schôdza členov MsSČK Krakovany a BDK

–     Návšteva spoluobčanov – jubilantov vo veku 80 a viac rokov

November:

–     Výborová schôdza pri príležitosti prípravy adventných podujatí v obci Krakovany

–     Príprava 12. ročníka vianočnej kvapky krvi v Krakovanoch

–     Aktívna spoluúčasť na tradičnej akcii obce „Katarínsky ples“

December:

–     Posedenie s darcami krvi

–     Spoluúčasť a podpora akcie „Lampášikový sprievod“ obcou Krakovany

–     12. ročník Vianočnej krakovianskej kvapky krvi  (11.12.2014)

–     Vianočný adventný punč počas 4.  adventnej nedele

Krakovany, 15.12.2013                                                     Zodpovedný: Výbor MsSČK