V tejto rubrike máte možnosť prečítať si celé zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva. * Zápisnice budú zverejnené do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po schôdzi O.z.

Zápisnica z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva 15.12.2014

 Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 15. 12. 2014 o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Krakovany.

č. 10/2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 8. Plat starostu
 9. Rôzne
 10. Záver
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov

 

K bodu č. 1 – Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie OZ v Krakovanoch bolo otvorené   hymnou Slovenskej republiky. Rokovanie začal starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal všetkých prítomných a vysvetlil, že ustanovujúce zasadnutie sa bude riadiť metodickým pokynov MV Slovenskej republiky.  Úvodom určil zapisovateľku  Ing. Emíliu Knoškovú a overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku.  Po tom vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie Ing. Oľgu Galbavú, aby informovala prítomných o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Na záver predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala  novozvolenému starostovi obce  a zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenia  o zvolení.  Po tomto úkone  starosta obce Mgr. František Klinovský zložil sľub, ktorý potvrdil svojím  podpisom. Doterajší starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik odovzdal Mgr. Františkovi Klinovskému insignie obce, a tým sa nový starosta obce ujal vedenia rokovania OZ. Sľub poslanca OZ prečítala  Daniela Piscová.  Následne ho prítomní poslanci potvrdili svojím podpisom. Na základe tohto aktu sa novozvolené obecné zastupiteľstvo ujalo svojich kompetencií.

K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia

            Starosta obce predložil na schválenie nasledujúci program rokovania:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 8. Plat starostu
 9. Rôzne
 10. Záver
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov

Poslanci tento návrh hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

            Starosta obce vysvetlil poslancom náplň činnosti uvedených pracovných komisií. Prečítal návrhy mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

Zloženie mandátovej komisie: Ing. Milan Jurda – predseda, členovia: Ing. Michal Sedlák, Daniela Piscová

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Jurda), nehlasoval: 0, bolo zloženie mandátovej komisie schválené.

Zloženie návrhovej komisie: Ing. Emília Knošková – predsedníčka, členovia:  Ing. Oľga Galbavá a Mgr. Lukáš Radoský.  Hlasovaním za: .9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie návrhovej komisie schválené.

Zloženie volebnej komisie:Mgr. Juraj Filo– predseda, Ladislav Žitnanský a Tibor Šurín – členovia

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Filo), nehlasoval: 0, bolo zloženie volebnej  komisie schválené.

 

K bodu č. 4 – Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Predseda mandátovej komisie Ing. Milan Jurda predniesol správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce Mgr. František Klinovský a poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Ing. Milan Jurda, Pavel Klinovský, Daniela Piscová, Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka, Tibor Šurín a Marek Urban zložili zákonom predpísaný sľub. Správa tvorí prílohu č.2 originálu  tejto zápisnice. Poslanci túto správu hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, vzali na vedomie.

K bodu č. 5 – príhovor starostu obce

Nastupujúci starosta obce Mgr. František Klinovský  sa prihovoril všetkým prítomným. Poďakoval sa za prejavenú dôveru a  naznačil priority svojho programu na budúce štyri roky.

K bodu č. 6 – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Starosta obce navrhol zriadiť nasledujúce komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

Prečítal zloženie jednotlivých komisií.

1. Predseda kultúrnej a školskej komisie – Daniela Piscová,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce – Pavel Klinovský, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Elena Krestová, Antónia Mitošinková a Tomáš Kubran.

Poslanec Ľuboš Sucháň navrhol do kultúrnej komisie doplniť aj Ing. Michala Sedláka.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie kultúrnej a školskej komisie  schválené.

 

2. Predseda Športovej komisie – Tibor Šurín,

členovia komisie z radov poslancov: Marek Urban, Mgr. Juraj Filo

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie športovej komisie schválené.

3. Predseda Komisie verejného poriadku a životného prostredia – Jozef Štefanka,

členovia komisie z poslancov: Mgr. Lukáš Radoský, Pavel Klinovský a Tibor Šurín.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie komisie verejného poriadku a životného prostredia schválené.

4. Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu – Ľuboš Sucháň,

členovia komisie z poslancov:  Mgr. Lukáš Radoský a Mgr. Juraj Filo.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bolo zloženie  komisie na ochranu verejného záujmu  schválené.

5. Predseda Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie – Mgr. Juraj Filo,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce: Mgr. Lukáš Radoský, Ľuboš Sucháň, Pavel Klinovský, Ing. Milan Jurda , Marek Urban a Ing. Elena Podmaková.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie majetkovo – finančnej a stavebnej komisie  schválené.

 

K bodu č. 7 – poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Novela zákona o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva zvolávať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva.  Na riešenie takejto situácie bol podaný návrh , aby  povereným poslancom bol Mgr. Lukáš Radoský.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Radoský, Piscová), nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

K bodu č. 8 – Plat starostu

             V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2013 vo výške 824,- eur.

 • v zmysle § 4 ods. 1, cit. Zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

1,98 x 824,- eur = 1631,52 eur

 • táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 1632,- eur
 • v zmysle §4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. OZ určuje starostovi obce Mgr. Franitiškovi Klinovskému plat vo výške 1632,- eur

 

K bodu č. 9 – Rôzne         

Starosta obce určil poslanca Mareka Urbana za zástupcu starostu v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

            Určenie sobášiacich poslancov a sobášny deň a miestnosť na vykonávanie sobášneho obradu. Starosta obce navrhol, že sobášiaci v tomto funkčnom období budú starosta obce Mgr. František Klinovský, Daniela Piscová a Marek Urban. Sobášiť sa bude v sobotu v zasadacej miestnosti obecného úradu. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Piscová, Urban), nehlasoval: 0, bol návrh schválený

Starosta obce predložil návrh na preplatenie dovolenky odchádzajúcemu starostovi PaedDr. Vladimírovi Mihálikovi  – zostatok 11 dní dovolenky. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal s hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo schválené preplatenie zostatku dovolenky odchádzajúcemu starostovi PaedDr. Vladimírovi Mihálikovi.

Poslanci navrhli termín najbližšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré bude   9. januára 2015.

Starosta obce vyzval občanov, aby predniesli svoje podnety a pripomienky.

Do diskusie sa prihlásil pán Jozef Masár ktorý vyzval starostu a nové zastupiteľstvo, aby prehodnotili výšku poplatku za vývoz fekálií, ktorý občania považujú za predražený a nevhodný, aby obec zarábala na občanoch obce, najmä ak v obci máme čističku odpadových vôd. Navrhol, aby obec rokovala s TAVOSom na zľave pri vývoze obecného fekálu.  Tento návrh podporil aj pán Marián Pisca.

Do diskusie sa prihlásil pán Ervín Sedlák, ktorý zablahoželal nastupujúcemu starostovi a poslaneckému zboru a poprial im veľa dobrých rozhodnutí vo svojej funkcii.

 

K bodu č. 10

Návrhová komisia   predložila na schválenie návrh uznesení zo dňa 15. decembra 2014

 

Uznesenia  Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 15. decembra 2014

 

K bodu č. 1.

Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 1/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

 1. určenie zapisovateľa, ktorým je Ing. Emília Knošková a overovateľov zápisnice: Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku
 2. informáciu predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Oľgy Galbavej o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce

 

B/ konštatuje, že

 1. novozvolený starosta obce Mgr. František Klinovský zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Ing. Milan Jurda, Pavel Klinovský, Daniela Piscová,  Mgr. Lukáš Radoský, Ľuboš Sucháň, Jozef Štefanka, Tibor Šurín, Marek Urban zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

 

K bodu č. 2:

Schválenie programu rokovania

 

Uznesenie č. 2/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

návrh programu rokovania OZ predložený starostom obce

 

B/ schvaľuje

Program rokovania:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 • informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Plat starostu
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 3:

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

 

Uznesenie č. 3 /10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

návrh zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

B/schvaľuje

 1. mandátovú komisiu v zložení: Ing. Milan Jurda Ing. Michal Sedlák, Daniela Piscová
 2. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Emília Knošková, Ing. Oľga Galbavá, Mgr. Lukáš Radoský,
 3. volebnú komisiu v zložení: Mgr. Juraj Filo, Ladislav Žitnanský, Tibor Šurín

K bodu č. 4:

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Uznesenie č. 4 /10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

berie na vedomie

Správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom stanovený sľub a ujali sa svojich funkcií

K bodu č. 6:

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Uznesenie č. 5/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ zriaďuje

nasledovné komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. Komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

B/volí;

 1. Predsedu kultúrnej a školskej komisie – Danielu Piscovú

členov komisie z poslancov:  Pavel Klinovský, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Elena Krestová, Antónia Mitošinková, Tomáš Kubran a  Ing. Michal Sedlák

 

2. Predsedu Športovej komisie – Tibora Šurína,

Členov komisie z radov poslancov: Marek Urban, Mgr. Juraj Filo

 1. Predsedu Komisie verejného poriadku a životného prostredia – Jozefa Štefanku,

členov komisie z poslancov: Mgr. Lukáš Radoský, Pavel Klinovský a Tibor Šurín,

 1. Predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu – Ľuboša Sucháňa,

členov komisie z poslancov:  Mgr. Lukáš Radoský a Mgr. Juraj Filo

 

 1. Predsedu Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie – Mgr. Juraja Filu,

členov komisie z poslancov: Mgr. Lukáš Radoský, Ľuboš Sucháň, Pavel Klinovský, Ing. Milan Jurda, Marek Urban, Ing. Elena Podmaková,

 

 

K bodu č. 7

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 6/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

poveruje

poslanca Mgr. Lukáša Radoského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

K bodu č.8

Plat starostu

 

Uznesenie č. 7/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

určuje

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2013 vo výške 824,- eur.

v zmysle § 4 ods. 1, cit. zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

1,98 x 824,- eur = 1631,52 eur. Táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 1632,- eur

 

K bodu č.9

Rôzne

 

Uznesenie č.. 8/12/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A berie na vedomie

 1. návrh starostu obce na určenie zástupcu starostu, ktorým bude Marek Urban

 

B schvaľuje

 1. Sobášiacich – Mgr. František Klinovský, Marek Urban, Daniela Piscová
 2. Sobášny deň – sobota.
 3. Sobášna miestnosť – zasadačka obecného úradu Krakovany.

 

 

 

Uznesenie č.. 8/12/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

preplatenie zostatku dovolenky odchádzajúcemu starostovi PaedDr. Vladimírovi Mihálikovi 11 dní

 

Hlasovanie

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

boli uznesenia z ustanovujúceho zasadnutie OZ v Krakovanoch schválené

 

 

V Krakovanoch 15.12.2014

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 9/2014

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

 Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného

dňa 11. decembra  2014  v zasadačke OcÚ Krakovany

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenie 3/2014
 6. Finančný rozpočet na roky 2015 – 2017
 7. Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC
 8. VZN č. 5 -10 , ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 6/2010, 7/2010, 8/2011
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Martin Gono. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: …, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenie 3/2014
 6. Finančný rozpočet na roky 2015 – 2017
 7. Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC
 8. VZN č. 5 -10 , ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 6/2010, 7/2010, 8/2011
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Petra Kiktu a Ladislava Žitnanského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 63/8/2014 – 77/8/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 23. októbra 2014.

Uznesenia, z ktorých vyplynula úloha,  boli splnené.

 

K bodu  č.4. – VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady     na území obce Krakovany.

Obec Krakovany na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľností,

b/ daň za psa,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ daň za ubytovanie,

e/ daň za predajné automaty,

f/ daň za nevýherné hracie prístroje,

g/ daň za jadrové zariadenie.

Zdaňovacím  obdobím miestnych daní,  a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 1. a) fyzická osoba, ktorá  má   v  obci  trvalý  pobyt alebo prechodný  pobyt  alebo ktorá je  na území  obce oprávnená užívať, alebo užíva byt,  nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo  jej časť,  alebo objekt,  ktorý nie  je stavbou,  alebo záhradu,   vinicu,  ovocný   sad,  trvalý   trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území  obce  okrem  lesného  pozemku  a  pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
 2. b) právnická osoba, ktorá  je   oprávnená  užívať  alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  obce na iný účel ako na podnikanie,
 3. c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Zníženie a odpustenie poplatku

 1. Správca poplatok odpustí za obdobie, počas ktorého preukáže obci, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval na území obce.

Poplatník predloží každoročne aktuálne potvrdenie, ktorým je:

a)potvrdenie  zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku s uvedením obdobia v ktorom sa poplatník nezdržiaval v mieste trvalého pobytu (v prípade cudzojazyčného potvrdenia je potrebný preklad),

b)potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,

c)potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,

d)potvrdenie o ubytovaní na internáte.

Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) až d) nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Správca poplatku poskytne  úľavu študentom študujúcim na území SR alebo v zahraničí (vysoké a stredné školy, odborné učilištia) vo výške 75%   z ročného poplatku.

Podmienkou poskytnutia úľavy je predloženie potvrdenia o dennom štúdiu, resp. dokladu o ubytovaní v internáte či  potvrdenie o prechodnom pobyte.

Vrátenie poplatku

Ak poplatníkovi zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, obec poplatok alebo jeho pomernú časť vráti do 30 dní od zistenia skutočnosti.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ods. (1) na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:

 1. a) potvrdenie o zmene trvalého pobytu,
 2. b) kópiu úmrtného listu,
 3. c) potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na území obce.

Sadzby dane a poplatkov na rok 2015 sa oproti roku 2014 nemenili.

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský. K predloženému návrhu VZN č. 4/2014 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za návrh VZN č. 4/2014 hlasovať.

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie 3/2014

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014 bolo vypracované v súlade s ods. 2 písmenom b) §14 zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2014 predstavuje čiastku 721 513,– € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 sa uvedená čiastka znížila v príjmových aj výdavkových položkách o 613,41 € na sumu celkom 720 899,59 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2014 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 16 043,82 € na sumu celkom 736 943,41 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2014 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových a výdavkových položkách o 9 029,16€ na sumu 745 972,57€.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 9 029,16€,
 • kapitálový – bez zmien,
 • finančné operácie – bez zmien.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 8 329,16€,
 • kapitálový zvyšuje o 700,€,
 • finančné operácie – bez zmien.

Jednotlivé položky, ktoré boli vyššie ako 1000,- eur vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.  Starosta obce dal za návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2014 hlasovať.

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili.

 

K  bodu č. 6 – Finančný rozpočet na roky 2015-2017

Rozpočet obce Krakovany na roky 2015-2017 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

– so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy,

– so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,

– so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

– so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

– so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

– s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2015 je zostavený ako prebytkový, pretože sa predpokladá zostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov výške 50 000,- € do roka 2016. Návrh rozpočtu na rok 2015 obsahuje vyrovnaný bežný rozpočet a prebytkový kapitálový rozpočet z predaja pozemkov. V časti finančné operácie sa predpokladá použitie rezervného fondu na krytie investičných akcií (viď. rozpočet str. 10 a 11 s kódom zdroja 46) vo výške 15 000,-€. Celkový rozpočet na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný, tiež bežný rozpočet je vyrovnaný. Kapitálový rozpočet na rok 2016 je schodkový. Schodok vykryjú finančné operácie v plnej výške (viď rozpočet str. 3). Predpokladá sa čerpanie úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 25 000€ v roku 2016 a 25 000€ v roku 2017. Celkový rozpočet na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet na rok 2017 je zostavený ako prebytkový z dôvodu splácania predpokladaného čerpania úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 10 000€. Kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok je vyrovnaný finančnými operáciami v plnej výške čerpaním spomínaného úveru. Výška dotácie pre organizácie sa samostatne neprejednávala, jednotlivé žiadosti hodnotila finančná komisia, ktorá navrhla výšku dotácie pre jednotlivé organizácie ponechať vo výške, ktorá bola schválená aj na rok 2014. Tieto položky boli rovno zapracované do  návrhu rozpočtu na rok 2015.  O navýšenie dotácie požiadal poslanec Ing. Michal Sedlák pre OZ Lusk, lebo  v roku 2015 folklórna skupina Lusk bude oslavovať 25. výročie založenia.  Ako ďalšiu možnosť zvýšenia považoval Ing. Sedlák schválenie jednej zábavy pre OZ Lusk, pričom by takýmto spôsobom získali nejaké financie.  K tomuto návrhu poslanci nemali pripomienky.  Jednotlivé položky návrhu rozpočtu vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.

Starosta obce dal za návrh rozpočtu na rok 2015 hlasovať. Hlasovaním za:8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval: 0, bol finančný rozpočet na rok 2015  schválený.  Návrhy finančného rozpočtu na roky 2016 a 2017 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7 –  Zámenná zmluva medzi obcou Krakovany a RKC farnosť Krakovany

Starosta obce predložil na schválenie Návrh Zámennej zmluvy medzi Obcou Krakovany a RKC farnosť Krakovany na pozemky pre vytvorenie štvrtej priemyselnej zóny v k.ú. Krakovany smerom na Ostrov.  Zamieňa sa  parcela 732/19, orná pôda o výmere 20 000 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 357/2014 odčlenená  z  parcely č. 732/13 o výmere

54 393 m2. Parcela je vo vlastníctve RKC farnosť Krakovany.  Obec Krakovany je vlastníkom parcely č. 1160/2, orná pôda, o výmere 20 000 m2, k.ú. Krakovany, ktorá sa bude zamieňať.

Na parcele je predpokladaný zámer výstavby kogeneračnej elektrárne. Zámer prišiel vysvetliť Ing. Korček, ktorý podrobne prezentoval cieľ a využitie zámeru. Celá stavba pozostáva z riadiacej budovy,  štyroch kogeneračných nádrží a chladiacich zariadení na chladenie motorov. Elektrická energia, ktorá sa vyrobí bude odoberaná Západoslovenskou distribučnou. Odpadové teplo môže byť využité na pestovanie riasy spirulia, alebo chov rakov.

Po zámene pozemku bude nasledovať rokovanie o odpredaji so  spoločnosťou, ktorá bude zámer realizovať.   Ing. Korček odpovedal na všetky otázky poslancov. Po rozprave dal starosta obce za zámennú zmluvu hlasovať. Hlasovaní za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:  0, nehlasoval: 0, bola zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC farnosť Krakovany schválená.

 

K bodu č. 8 – Návrh VZN č. 5-10/2014 – ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007,  5/2009, 7/2010, 8/2011

Starosta obce predložil poslancom návrhy VZN č. 5-10/2014, ktorými sa vyhlasujú záväzné časti  Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 7/2010, 8/2011. Zmeny územného plánu boli schvaľované v rokoch, ktoré sú uvedené pri jednotlivých číslach zmien, ale nebolo schválené VZN, ktoré vyhlasuje záväznú časť zmeny. Preto je potrebné dodatočne chváliť všeobecne záväzné nariadenia pre jednotlivé zmeny, aby bolo možné na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zaslať registračný list na jednotlivé zmeny územného plánu.  K predloženým návrhom VZN nemali poslanci žiadne pripomienky. Starosta obce dal za návrhy VZN č. 5-10/2014 hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli VZN č. 5-10/2014 ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 6/2010. 7/2010, 8/2011  schválené.

 

K bodu č. 9 – Rôzne

– Starosta obce prečítal žiadosť pána Petra Horňáka na odkúpenie parcely č. 543/10, k.ú. Stráže, o výmere 2 m2, zastavané plochy, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom

č. 780/14 z parcely č. 543/9. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Navrhovaná cena je 30,- eur/m2.  Náklady spojené s vypracovaním Kúpnej zmluvy aj Návrhom na vklad do katastra bude hradiť kupujúci.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol odpredaj pozemku p.č. 543/10, k.ú. Stráže, o výmere 2m2, zastavané plochy a nádvoria pre pána Petra Horňáka, Kubrická 34, Trenčín za cenu 30 €/m2  schválená v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa § 9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Kupujúci pripraví návrh  zmluvy a uhradí návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti.

 

– Starosta obce predložil návrh na darovanie Monografie pri narodení dieťaťa, ktorá sa bude odovzdávať rodičom pri preberaní finančného príspevku. K tomuto návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo darovanie monografie pre narodené deti schválené.

Interpelácie

poslanec Ladislav Žitnanský navrhol vianočnú akciu na monografiu Pečať našich predkov a DVD Ľudia v Krakovanoch za polovičnú cenu – kniha 10,-eur, DVD 4,- eur. Akcia potrvá do konca januára 2015.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za. 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola akcia na knihu a DVD do konca januára 2015 schválená.

 

K bodu č. 10 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 11. decembra 2014

 

K bodu č. 11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 11. decembra  2014

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 78/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenie 3/2014
 6. Finančný rozpočet na roky 2015 – 2017
 7. Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC
 8. VZN č. 5 -10 , ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 6/2010, 7/2010, 8/2011
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Sedlák,   Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 79/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Petra Kiktu a Ladislava Žitnanského

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

 

Uznesenie č. 80/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  63/8/2014-77/8/2014 z riadneho zasadnutia konaného dňa 23. októbra 2014

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Návrh VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

Uznesenie č. 81/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie,

Návrh VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

B/Schvaľuje

VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8  (Filo, Florek,   Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014

 

Uznesenie č. 82/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie,

Návrh rozpočtového oparenia č. 3/2014

 

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu

 

PRIJMY Rozpočet rok2014 Návrh na 1. zmenu
 1. zmena
Návrh na 2. zmenu 2.zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 721 513 -613,41
 • 899,59
   +16 043,82 736 943,41 + 9 029,16 745 972,57
Kapitálové príjmy   0             0   0 0 0 0 0
Finančné operácie   0             0   0 0 0 0 0
Príjmy spolu 721 513 -613,41  720 899,59 +16 043,82 736 943,41 +9 029,16 745 972,57

 

VÝDAVKY Rozpočet rok2014 Návrh na 1. zmenu
 1. zmena
Návrh na 2. zmenu 2.zmena Návrh na 3.zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 688 513 -613,41 687 899,59 +29 221,02 717 120,61 +8 329,16 725 449,77
Kapitálové výdavky   33 000 0 33 000 -13 177,20 19 822,80 +700 20 522,80
Finančné operácie  0 0  0 0 0 0 0
Výdavky spolu 721 513 -613,41 720 899,59 +16 043,20 736 943,41 +9 029,16 745 972,57

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Finančný rozpočet na roky 2015-2017

 

Uznesenie č. 83/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

 1. Finančný rozpočet na rok 2015

 

PRÍJMY

Druh rozpočtu Návrh 2015
Bežný rozpočet 716 587
Kapitálový rozpočet 150 000
Finančné operácie 15 000
SPOLU: 881 587              
Nerozpoč-tované príjmy 0
SPOLU 881 587              

 

VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2015
Bežný rozpočet 716 587
Kapitálový rozpočet 115 000
Finančné operácie  0
SPOLU: 831 587            
Nerozpoč-tované príjmy 0
SPOLU 831 587            

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 84/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

B/ Berie na vedomie

Návrh finančného rozpočtu na roky 2016-2017

 

Príjmy

Návrh 2016 Návrh 2017
719 420 743 061
0 0
75 000 25 000
794 420 768 061
0 0
794 420 768 061
   

 

Výdavky

Návrh 2016 Návrh 2017
719 420 733 061
75 000 25 000
0 10 000
794 420 768 061
0 0
794 420 768 061

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 7

Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC farnosť Krakovany

 

Uznesenie č. 85/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh Zámennej zmluvy medzi Obcou Krakovany a RKC Farnosť Krakovany

 

B/Schvaľuje

Zámennú zmluvu medzi Obcou Krakovany a RKC Farnosť Krakovany

Zamieňa sa  parcela 732/19, orná pôda o výmere 20 000 m2, k.ú. Krakovany, vo vlastníctve RKC farnosť Krakovany za  parcelu č. 1160/2, orná pôda, o výmere 20000m2, k.ú. Krakovany, vo vlastníctve Obce Krakovany.

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

VZN č. 5-10/2014, ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/206, 2/2007, 5/2009, 6/2010, 7/2010, 8/2011

 

Uznesenie č. 86/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 5/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006

 

B/Schvaľuje

VZN č. 5/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

Uznesenie č. 87/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 6/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 2/2007

 

B/Schvaľuje

VZN č. 6/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 2/2007

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 88/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 7/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 5/2009

 

B/Schvaľuje

VZN č. 7/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 5/2009

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 89/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 8/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 6/2010

 

B/Schvaľuje

VZN č. 8/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 6/2010

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 90/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 9/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 7/2010

 

B/Schvaľuje

VZN č. 9/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 7/2010

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 91/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 10/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 8/2011

 

B/Schvaľuje

VZN č. 10/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 8/2011

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Rôzne

Uznesenie č. 92/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť p. Horňáka na odpredaj pozemku č. 543/10, k.ú. Stráže o výmere 2 m2.

 

Schvaľuje

odpredaj pozemku p.č. 543/10, k.ú. Stráže, o výmere 2m2, zastavané plochy a nádvoria pre pána Petra Horňáka, Kubrická 34, Trenčín, za cenu 30 €/m2  v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Kupujúci pripraví návrh  zmluvy a uhradí návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti.

 

Prítomných:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 93/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Návrh na vianočnú akciu zníženia ceny monografie Pečať našich predkov a DVD Ľudia v Krakovanoch.

 

Schvaľuje

Zníženie ceny monografie Pečať našich predkov na 10 € a DVD Ľudia v Krakovanoch za 4 €, akcia potrvá do konca januára.

Prítomných:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 94/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Darovanie monografie pre narodené deti

Prítomných:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 95/9/2014

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  11. decembra  2014

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 8/2014

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

 Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného

dňa 23. októbra  2014  v zasadačke OcÚ Krakovany

č.8/2014

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej školy a základnej školy
 5. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014
 6. Návrh VZN č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014
 7. Odpredaj pozemkov pánovi Bernardovi Svetlíkovi, Ostrov 329
 8. Návrh VZN č.3/2014 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
 9. Vyradenie majetku
 10. Rôzne
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver

 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Martin Gono a zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy
 5. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014
 6. Návrh VZN č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014
 7. Odpredaj pozemkov pánovi Bernardovi Svetlíkovi, Ostrov 329
 8. Návrh VZN č.3/2014 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
 9. Vyradenie majetku
 10. Rôzne
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Petra Kiktu a Ing. Michala Sedláka. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 53/7/2014 – 62/7/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28. augusta 2014.

Uznesenia, z ktorých vyplynula úloha,  boli splnené. Z interpelácie Ing. Milana Jurdu zostala nesplnená úloha odstránenie záberu verejného priestranstva za domom pána Priesola. Predseda poriadkovej komisie bol u pána Priesola niekoľkokrát, ale nikto neotvoril. Navrhol, aby obecný úrad poslal písomnú výzvu na odstránenie tohto záberu.

 

K bodu  č.4. – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej školy a základnej školy  Krakovany

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub  za školský rok 2013/2014 vypracovala a predkladala  riaditeľka ZŠ Mgr. Eva Seitlerová.

Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.

Správa obsahuje:

– Základné  identifikačné údaje o škole

– údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy

– údaje o žiakoch školy za školský rok 2013/2014

– výsledky hodnotenia a klasifikácia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

– počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie

– predmetové olympiády

– projekty, do ktorých sa škola zapojila

– koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2013/2014 a jeho vyhodnotenie

– voľnočasové aktivity školy

– spoluprácu školy s rodičmi, rodičovskou radou a verejnosťou,

– aktivity a prezentácia školy na verejnosti

– vyhodnotenie činnosti koordinátora primárnej protidrogovej prevencie

– vnútroškolskú kontrolu

– podklady k organizácii školského roka 2014/2015

– Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy a školského zariadenia, ktoré sú súčasťou školy za rok 2013

Správa bola prerokovaná   Radou školy 28.8.2014, a tá  odporučila zriaďovateľovi správu schváliť.   Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Za správu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2013/2014 schválená.

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti je prílohou originálu zápisnice.

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy v školskom roku 2013/2014 vypracovala bývalá riaditeľka MŠ Krakovany Jozefína Klčová. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva ju predložil starosta obce.  Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správa obsahuje:

– identifikačné údaje o materskej škole

– údaje o občianskom združení rodičov,  o zamestnancoch školy

– štatistické údaje

– prehľad o dochádzke detí do MŠ

– rozhodovanie riaditeľa predškolského zariadenia podľa § 5 odst. 6 zákona č. 596/2003 Z.z.

– údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy

– údaje o aktivitách školy, jednorázové aktivity,

– charakteristika priestorov školy

– analýza výchovno – vzdelávacieho procesu, prosociálna výchova,

– analýza vnútroškolskej kontroly

– závery z analýzy za školský rok 2013/2014

– závery z hospitačnej a vnútroškolskej kontroly

– obsahové zameranie pedagogických porád

– spoluprácu s obecným úradom, verejnosťou a inštitúciami

– analýzu spolupráce s rodinou a verejnosťou, pomoc rodičov materskej škole, akcie v prospech detí,  OcU, so ZŠ, s obecnou knižnicou, s MsSČK, s OPPP

Táto správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Rady školy pri MŠ v Krakovanoch dňa 10.10. 2014. Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Za správu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2013/2014 schválená. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti je prílohou originálu zápisnice.

 

K bodu č. 5 – Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014

Starosta obce prečítal  poslancom stanovisko Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky k Návrhu Územného plánu obce Krakovany „Zmeny a doplnky č. 10/2014“ v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona. Stanovisko obsahuje:

 • obsah návrhu ÚPD „Zmeny a doplnky č. 10/2014 Územný plán obce Krakovany“ je v súlade so záväznou časťou ÚPD vyššieho stupňa – t.j. Záväznou časťou ÚPN VÚC Trnavského kraja,
 • obsah návrhu ÚPD „Zmeny a doplnky č. 10/2014 Územného plánu obce Krakovany“ a spôsob jeho obstarania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
 • návrh ÚPD „Zmeny a doplnky č. 10/2014 Územného plánu obce Krakovany“ je v súlade so zadaním ÚPN obce Krakovany,
 • návrh ÚPD „Zmeny a doplnky č. 10/2014 Územného plánu obce Krakovany“ je v súlade s rozsahom ÚPN ustanovenom v §17 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. O územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
 • záväzná časť ÚPD „Zmeny a doplnky č. 10/2014 Územného plánu obce Krakovany“, navrhovaná na vyhlásenie všeobecným záväzným právnym predpisom je v súlade s §13stavebného zákona.

Vzhľadom na vyššie uvedené stanovisko Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania odporučil Obecnému zastupiteľstvu obce Krakovany predložený „Územný plán obce – zmeny a doplnky č. 10/2014“ schváliť.

Starosta obce dal za predložený návrh ÚPD „Územný plán obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 10/2014“ hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 1 (Jurda), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh ÚPD „Územný plán obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 10/2014“ schválený.

 

K bodu č. 6 – Návrh VZN č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014

Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN č.2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014.  K predloženému návrhu VZN č. 2/2014 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania:1 (Jurda), nehlasoval: 0, bolo VZN č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany  – Zmeny a doplnky č. 10/2014 schválené.

 

K bodu č. 7 –  Odpredaj pozemkov pánovi Bernardovi Svetlíkovi, Ostrov 329

Na minulom zasadnutí OZ, ktoré sa konalo 23. augusta, dali poslanci predbežný súhlas na odpredaj parciel  číslo 293/9 – výmera 5m2,  293/10 – výmera 23 m2,  293/11- výmera 10 m2, k.ú. Krakovany. Starosta obce poslancov požiadal, aby navrhli cenu, za ktorú sa budú uvedené parcely p. Svetlíkovi predávať.  Predseda finančnej komisie a zástupca starostu poslanec Peter Kikta navrhol 35 eur/m2. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním Za: 3 (Kikta, Sedlák, Štefanka,) proti: 2 (Jurda, Florek), zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Žitnanský), nehlasoval:0, predložený návrh nebol schválený. Ďalšie návrhy dali poslanec Ing. Marián Florek 30 eur/m2 a Ing. Milan Jurda navrhol 20 eur/m2. Starosta obce dal hlasovať najskôr za návrh poslanca Floreka. Hlasovaním za: 4 (Florek, Kikta, Sedlák, Žitnanaský), proti: 1 (Jurda), zdržal sa hlasovania: 2(Filo, Štefanka), nehlasoval:0. Nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov bol návrh pána Floreka na odpredaj parciel č.   293/9  výmera 5m2,  293/10 výmera 23 m2,  293/11 výmera 10 m2, k.ú. Krakovany, po 30 eur/m2 schválený. Za návrh poslanca Ing. Milan Jurdu sa už nehlasovalo.

Kupujúci pripraví návrh  zmluvy a uhradí návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

 

K bodu č. 8 – Návrh VZN č. 3/2014 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

Starosta obce predložil Návrh VZN č. 3/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. Zásady vypracovala Ing. Slávka Kotulová a poslancov s materiálom oboznámila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.  K materiálu mal pripomienku Ing. Milan Jurda, ktorý sa pýtal, či by tam nemala byť uvedená výška hodnoty, do akej môže starosta nakladať s majetkom bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Na otázku odpovedala kontrolórka obce, že takáto suma by mala byť predmetom inej právnej normy.  Ďalšie pripomienky k predloženému návrhu poslanci nemali. Starosta obce dal za Návrh VZN č. 3/2014  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č. 3/2014  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce schválené.

 

K bodu č. 9 – vyradenie majetku

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom návrh na vyradenie majetku obce. Jednotlivé návrhy po strediskách bol poslancom doručený spolu s pozvánkou. Kontrolórka vypracovala vyjadrenie k návrhom. Za jednotlivé strediská boli predložené návrhy na vyradenie nasledovne:

 • obecný úrad                                       2 887,65 eur
 • kultúrne stredisko                                   33,69 eur
 • základná škola                                        67,31 eur
 • materská škola                                   3 155,04 eur
 • školská jedáleň                                      331,33 eur
 • zariadenie opatrovateľskej služby     1 070,17 eur

Celková hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje  7 545,19 eur v obstarávacej cene.  V materskej škole prebehla v auguste výmena okien, kobercov, maľovanie tried a kompletná výmena nábytku v obidvoch triedach. Výsledkom toho je vyradenie starého nábytku, kobercov, garníž, čo sa odzrkadlilo na sume vyradeného inventáru. Zariadenie opatrovateľskej služby vyraďovalo dve pračky v dôsledku opotrebenia a nepotrebný inventár. Obecný úrad vyradil nefunkčnú kosačku a zastaralý geografický systém.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za návrh na vyradenie hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na vyradenie majetku v celkovej hodnote 7 545,19 eur schválený.

 

K bodu č. 10 – Rôzne

– Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol opätovne prerokovať žiadosť pána Michala Pavloviča na odkúpenie predzáhradky pred svojím domom na ulici Hoštáky. Táto žiadosť bola na minulom zasadnutí predložená, ale OZ k nej nezaujalo konečné stanovisko.  Starosta obce upozornil poslancov, že v Krakovanoch je väčšina predzáhradiek  umiestnených na obecnom pozemku a súhlas s ich odkupovaním môže vyvolať lavínu žiadostí, preto je potrebné zaujať jednotné stanovisko.

Poslanec Juraj Filo zastáva názor, že každá žiadosť by sa mala posudzovať samostatne, prípad od prípadu.  Poslanec Peter Kikta navrhol, aby tento problém riešilo nové obecné zastupiteľstvo.  Poslanec Lukáš Radoský navrhol schváliť predbežný súhlas na odpredaj predzáhradky pred domom pána Pavloviča. Žiadateľ si musí dať vyhotoviť geometrický plán. Hranica pozemku bude určená od rohu domu pani Oravcovej po oplotenie Chateau Krakovany, aby nevzniklo nedorozumenie pri zhotovovaní geometrického plánu.  Starosta obce dal za tento predbežný súhlas hlasovať.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Kikta), nehlasoval: 0, bol predbežný súhlas na odpredaj pozemku predzáhradky pred domom č. 206 na ul. Hoštáky , časť parcely č. 43/1 schválený.  Hranica pozemku  bude spojnica od rohu domu pani Oravcovej po roh oplotenia Chateau Krakovany.  Kupujúci si dá vyhotoviť GP na vlastné náklady. Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Poslanci ďalej navrhovali predajnú cenu. Zhodli sa na tom, že cena by nemala byť ani trhová ani symbolická,  mal by to byť kompromis.  Poslanec Lukáš Radoský navrhol 15,00 eur/m2.  Poslanec Michal Sedlák predložil všeobecný návrh. V budúcnosti uvažovať o 50% trhovej ceny.  S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci, okrem Petra Kiktu.

– Starosta obce oznámil poslancom termín konania inventúr majetku obce Krakovany. Fyzické inventúry budú vykonané v termíne od 1.11.2014- 15.12.2014. Zmena v inventúrnych komisiách je v na stredisku v kultúrnom dome, kde pani Silvia Bartáková nahradila pani Máriu Strakovú a v materskej škole pani Andrea Štefanková nahradila pani Jozefínu Klčovú v materskej škole.  Za zmeny v komisiách dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:1 (Sedlák), boli zmeny v inventarizačných komisiách schválené.

– Starosta obce informoval poslancov, že termín predkladania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v roku 2015 je do 14. novembra 2014 v podateľni obecného úradu.

Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Jozef  Štefanka.

 

Interpelácie

 

– Ing. Milan Jurda sa pýtal, či je vytýčená miestna komunikácia za železničnou stanicou a pokiaľ je obecný pozemok, aby nevnikali nedorozumenia, ak na ceste (MK) zastane nejaké auto. Odpovedal starosta, že miestna komunikácia je riadne vytýčená a obecná cesta je od chodníka po pozemok pána Freivalda.

 

– Mgr. Lukáš Radoský sa pýtal, prečo nefunguje osvetlenie kostola mimo priečelia. Odpovedal starosta obce, že lampy nefungujú, pretože sú poškodené zatečením.

 

– Ladislav Žitnanský požiadal, aby obec Krakovany, žiadala správcu toku o vyčistenie koryta Holešky po povodni. Navrhol starostovi obce, aby v budúcnosti zosúladil akciu Mesiac úcty k starším s futbalovým stretnutím, aby sa neopakovala situácia, ako v tomto roku, že na posední bola menšia účasť z toho dôvodu, že veľa dôchodcov bolo na futbalovom zápase. Ďalej informoval poslancov o návšteve družobnej obce Popielow v Poľsku, ktorá sa konala 5.-7.9. pri príležitosti dožinkových slávností.

 

Mgr. Juraj Filo sa pýtal, či priehrada vo Vrbovom slúži na regulovanie a zachytávanie vody pri povodni, alebo na chovanie rýb pre rybárov.

 

– Ing. Marián Florek, upozornil na zanesené koryto Holešky pri bažantnici, ktoré bolo spôsobené orezávaním stromov elektrikármi.

 

– Ing. Michal Sedlák navrhol zorganizovať predstavenie kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v kultúrnom dome.  Poslanec Lukáš Radoský  doporučil nechať to na vlastnú iniciatívu kandidátov a skôr im bezplatne poskytnúť prenájom priestorov na konanie predvolebnej kampane, či už pre politické strany, alebo nezávislým kandidátom.  S týmto návrhom poslanci súhlasili.  Poslanci Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch doporučujú kandidátom na starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a politickým stranám,  ktorí majú záujem o usporiadanie predvolebného mítingu, aby využili bezplatný prenájom kultúrneho domu po dohode s obecným úradom. Kancelária obecného úradu toto stretnutie môže spropagovať v miestnom rozhlase a na káblovej televízii.

– Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o úspechu folklórnej skupiny LUSK a ĽH Borovienka. Postúpili do celoslovenského kola súťaže malých choreografií.

 

K bodu č. 11 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 23. októbra 2014

 

K bodu č. 12 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 23. októbra  2014

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 63/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej školy a základnej školy
 5. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014
 6. Návrh VZN č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014
 7. Odpredaj pozemkov pánovi Bernardovi Svetlíkovi, Ostrov 329
 8. Návrh VZN č.3/2014 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
 9. Vyradenie majetku
 10. Rôzne
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver

 

Prítomných:7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 64/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Petra Kiktu a Ing. Michala Sedláka

 

Prítomných:  7(Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

 

Uznesenie č. 65/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  53/7/2014-62/7/2014 z riadneho zasadnutia konaného dňa 28. augusta 2014

 

Prítomných: 7. (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský).

Za: .7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy

 

Uznesenie č. 66/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie,

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti  Základnej školy Krakovany

 

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti  Základnej školy Krakovany

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 67/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie,

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti  a Materskej školy Krakovany

 

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti  Materskej školy Krakovany

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014

 

Uznesenie č. 68/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 

Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBP1-2014/0227323-Há zo dňa 3.10. 2014 k Návrhu Zmien a doplnkov č.10/2014 Územného plánu obce Krakovany.

B/Schvaľuje

1.      Návrh zmien a doplnkov č.10/2014 Územného plánu obce Krakovany.

 

 1. Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní Návrhu zmien a doplnkov č.10/2014 Územného plánu obce Krakovany.

 

C/ ukladá

Kancelárii OcÚ

Zabezpečiť vypracovanie čistopisu Návrhu zmien a doplnkov č.10/2014 Územného plánu obce Krakovany, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom stavebnom úrade v Piešťanoch a na Obecnom úrade v Krakovanoch, a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

 

Prítomných: 7(Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský).

Za: 6 (Filo, Florek,   Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:1 Jurda

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Návrh VZN č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014

 

Uznesenie č. 69/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 2/2014

 

B/Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.10/2014 Územného plánu obce Krakovany.

 

C/Ukladá

Kancelárii OcÚ vyhlásiť záväzné časti Zmien a doplnkov č.10/2014 Územného plánu obce Krakovany, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 (Filo, Florek,   Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:1 Jurda

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Odpredaj pozemkov pánovi Bernardovi Svetlíkovi, Ostrov 329

Uznesenie č. 70/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť pána Bernarda Svetlíka, Ostrov č. 329, o odkúpenie pozemku p.č.293/9 – výmera 5m2,  293/10 – výmera 23 m2,  293/11- výmera 10 m2, k.ú. Krakovany.

 

B/Schvaľuje

Odpredaj parciel číslo 293/9  – výmera 5m2,  293/10 – výmera 23 m2,  293/11 – výmera 10 m2, k.ú. Krakovany,  za cenu 30 €/m2 v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Kupujúci pripraví návrh  zmluvy a uhradí návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti.

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 4. ( Florek,   Kikta,  Sedlák,   Žitnanský)

Proti:1 (Jurda)

Zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Štefanka)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Návrh VZN č.3/2014 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

 

Uznesenie č. 71/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č.3/2014 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

 

B/Schvaľuje

VZN č.3/2014 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

 

Prítomných:7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Vyradenie majetku

 

Uznesenie č. 72/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh na vyradenie majetku  obce

 

B/Schvaľuje

Vyradenie majetku obce v celkovej hodnote 7545,19 Eur.

Na jednotlivých strediskách sa vyraďuje:

 • obecný úrad                                       2 887,65 eur
 • kultúrne stredisko                                   33,69 eur
 • základná škola                                        67,31 eur
 • materská škola                                   3 155,04 eur
 • školská jedáleň                                      331,33 eur
 • zariadenie opatrovateľskej služby     1 070,17 eur

Celková hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje  7 545,19 eur v obstarávacej cene.

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Radoský,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský).

Za: 8 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10

Rôzne

 

Uznesenie č. 73/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Ukladá

kancelárii obecného úradu napísať výzvu p. Priesolovi na odstránenie skládky na verejnom priestranstve s termínom do dvoch týždňov.

 

Prítomných: 7(Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský).

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

Uznesenie č. 74/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

schvaľuje

Predbežný súhlas na odpredaj pozemku predzáhradky pred domom č. 206 na ul. Hoštáky , časť parcely č. 43/1.  Hranica pozemku  bude spojnica od rohu domu pani Oravcovej po roh oplotenia Chateau Krakovany.  Kupujúci si dá vyhotoviť GP na vlastné náklady. Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

 

Prítomných: 8(Filo, Florek,  Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: .7 (Filo, Florek,  Jurda, Radoský,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:1 Kikta

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 75/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

schvaľuje

zmenu členov komisie KD pani Silvia Bartáková nahradí pani Máriu  Strakovú a p. Andrea Štefanková nahradí pani  Jozefínu Klčovú v materskej škole .

Fyzické inventúry budú vykonané od 1.11. – 14.12. 204

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Radoský,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Radoský,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 1 Sedlák

 

Uznesenie č. 76/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

termín podávania žiadosti na dotácie  do 14.11.2014

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Radoský,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Radoský,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 77/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Radoský,  Sedlák,  Žitnanský).

Za: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Radoský,  Sedlák,  Žitnanský).

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  23. októbra  2014

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Staršie zápisnice

ROK 2014

Zápisnica č.1/2014   Zápisnica č.2/2014  Zápisnica č.3/2014   Zápisnica č.4/2014   Zápisnica č.5/2014   Zápisnica č.6/2014   Zápisnica č.7/2014

ROK 2013

Zápisnica č.1/2013   Zápisnica č.2/2013   Zápisnica č.3/2013   Zápisnica č.4/2013   Zápisnica č.5/2013   Zápisnica č.6/2013   Zápisnica č.7/2013

ROK 2012

Zápisnica č.1/2012   Zápisnica č.2/2012   Zápisnica č.3/2012   Zápisnica č.4/2012   Zápisnica č.5/2012   Zápisnica č.6/2012

Zápisnica č.7/2012   Zápisnica č.8/2012   Zápisnica č.9/2012   Zápisnica č.10/2012   Zápisnica č.11/2012

ROK 2011

Zápisnica č.1/2011   Zápisnica č.2/2011   Zápisnica č.3/2011   Zápisnica č.4/2011   Zápisnica č.5/2011   Zápisnica č.6/2011

   Zápisnica č.7/2011   Zápisnica č.8/2011    Zápisnica č.9/2011    Zápisnica č.10/2011

ROK 2010

Zápisnica č.1/2010    Zápisnica č.2/2010    Zápisnica č.3/2010   Zápisnica č.4/2010   Zápisnica č.5/2010   Zápisnica č.6/2010

Zápisnica č.7/2010    Zápisnica č.8/2010    Zápisnica č.9/2010    Zápisnica č.10/2010     Zápisnica č.11/2010   Zápisnica č.12/2010

ROK 2009

Zápisnica č.1/2009     Zápisnica č.2/2009    Zápisnica č.3/2009    Zápisnica č.4/2009    Zápisnica č.5/2009    Zápisnica č.6/2009

Zápisnica č.7/2009    Zápisnica č.8/2009    Zápisnica č.9/2009    Zápisnica č.10/2009    Zápisnica č.11/2009    Zápisnica č.12/2009    Zápisnica č.13/2009

ROK 2008

Zápisnica č.1/2008     Zápisnica č.2/2008    Zápisnica č.3/2008    Zápisnica č.4/2008    Zápisnica č.5/2008    Zápisnica č.6/2008

Zápisnica č.7/2008    Zápisnica č.8/2008    Zápisnica č.9/2008     Zápisnica č.10/2008     Zápisnica č.11/2008     Zápisnica č.12/2008

ROK 2007

Zápisnica č.1/2007   Zápisnica č.2/2007   Zápisnica č.3/2007   Zápisnica č.4/2007   Zápisnica č.5/2007

Zápisnica č.6/2007   Zápisnica č.7/2007   Zápisnica č.8/2007   Zápisnica č.9/2007   Zápisnica č.10/2007

Zápisnica č.11/2007   Zápisnica č.12/2007   Zápisnica č.13/2007   Zápisnica č.14/2007

ROK 2006

Zápisnica č.1/2006   Zápisnica č.2/2006   Zápisnica č.3/2006   Zápisnica č.4/2006   Zápisnica č.5/2006 Zápisnica č.6/2006   Zápisnica č.7/2006   Zápisnica č.8/2006   Zápisnica č.9/2006   Zápisnica č.10/2006 Zápisnica č.11/2006  Zápisnica č.12/2006   Zápisnica č.13/2006   Zápisnica č.14/2006   Zápisnica č.15/2006

ROK 2005

Zápisnica č.1/2005   Zápisnica č.2/2005  Zápisnica č.3/2005 Zápisnica č.4/2005  Zápisnica č.5/2005 

  Zápisnica č.6/2005  Zápisnica č.7/2005   Zápisnica č.8/2005   Zápisnica č.9/2005   Zápisnica č.10/2005   Zápisnica č.11/2005    Zápisnica č.12/2005

ROK 2004

Zápisnica č.1/2004   Zápisnica č.2/2004       Zápisnica č.3/2004   Zápisnica č.4/2004   Zápisnica č.5/2004   Zápisnica č.6/2004   Zápisnica č.7/2004       Zápisnica č.8/2004   Zápisnica č.9/2004   Zápisnica č.10/2004

ROK 2003

Zápisnica č.1/2003   Zápisnica č.2/2003       Zápisnica č.3/2003   Zápisnica č.4/2003   Zápisnica č.5/2003   Zápisnica č.6/2003   Zápisnica č.7/2003       Zápisnica č.8/2003   Zápisnica č.9/2003   Zápisnica č.10/2003     Zápisnica č.11/2003  Zápisnica č.12/2003   Zápisnica č.13/2003   Zápisnica č.14/2003   Zápisnica č.15/2003     Zápisnica č.16/2003