Starosta obce

Print Friendly, PDF & Email

starosta_klinovsky

[dropcap]V[/dropcap]ítam na webovej stránke Krakovian všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o našej obci, obyvateľoch alebo stiahnuť si materiály, aby nemuseli ísť na obecný úrad.

Dejiny našej obce sa začínajú osídlením už v dobe kamennej. Sídliská však vznikali až v mladšej dobe kamennej (nálezy z 1. storočia p.n.l. na území obce). Našli sa aj kniežacie hroby s tzv. strážovským pokladom, ktoré nám zanechalo germánske a keltské etnikum. Slovanské osídlenie pochádza zo 7. až 8. storočia n.l. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1113 z listiny Zoborského opátstva. Krakovany v dnešnej podobe vznikli 1.1.1944, keď k nim bola pričlenená obec Stráže.

Nechceme sa odvolávať len na našu bohatú históriu a staré kultúrne tradície. Toto má byť len východiskom pre naše novodobé dejiny a pre pochopenie súčasnosti.

Verím, že z našich stránok získate informácie o našej histórii, ale predovšetkým vás oslovíme dnešným dianím. Navštívite naše kultúrne pamiatky, folklórny festival, hobby stretnutia alebo sa stretneme na športových podujatiach, akciách poriadaných Miestnou skupinou Slovenského Červeného kríža, poľovníkmi, dobrovoľným hasičským zborom a pod.

Každý z vás bude u nás srdečne vítaný. A ak pri listovaní našich stránok prídete na niečo, čo vám chýba, alebo budete mať podnety, nápady na zlepšenie našej práce, môžete ich zaslať na našu mailovú schránku krakovany@krakovany.sk

Mgr. František Klinovský

starosta obce Krakovany

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Starostom obce v rokoch 2002-2014 bol PaedDr. Vladimír Mihálik

Starostom obce v rokoch 1990-2001 bol Jozef Vatrt

Základné údaje a kontakty

Print Friendly, PDF & Email

Adresa: 

OcÚ Krakovany 922 02  Krakovany,  Nám. sv. Mikuláša 406/4  

Telefón: 033 7798 568, Telefón/Fax : 033 7798 425

Okres Piešťany  PSČ 92202, SLOVENSKO

www.krakovany.sk

      krakovany@krakovany.sk

 

                   Starosta obce:  PhDr. František Klinovský,     

tel. 033/77 33 251, mobil: 0908 781 305 e-mail: starosta@krakovany.sk

Sekretariát, matrika, stavebná agenda:  Ing. Emília Knošková,  

tel. 033/77 98 568, e-mail: knoskova@krakovany.sk

Dane a poplatky, fakturácia, mzdová agenda: Ing. Oľga Galbavá,  

tel. 033/77 98 568, e-mail: galbava@krakovany.sk

Účtovníctvo, rozpočtovníctvo, správa majetku: Ing. Slávka Kotulová,  

tel. 033/77 98 425, e-mail: ekonomka@krakovany.sk

Kultúrne stredisko: Silvia Bartáková,

tel. 033/77 98 490, e-mail: krakovany@krakovany.sk    mobil: 0905 349 204

Materská škola:  riaditeľka Mgr. Andrea Štefanková,

tel. 033/77 98 431, e-mail: ms@krakovany.sk

Školská jedáleň pri MŠ, riaditeľka: Jana Daňková,  

tel. 033/77 98 431, e-mail: dankova@krakovany.sk

 Základná škola: riaditeľka:  Mgr. Eva Seitlerová,

tel. 033/77 98 440, e-mail: zskrakovany@zoznam.sk

Školská jedáleň pri ZŠ, riaditeľka: Jana Daňková,

tel. 033/77 98 440, e-mail: dankova@krakovany.sk

      Zariadenie opatrovateľskej služby, riaditeľka: Mgr. Jana Lajchová,  

tel. 033/77 98 518, e-mail: zos@krakovany.sk

krakovany

        Počet obyvateľov: 1445 (21.12.2013), Rozloha:985 ha,

     Starosta: PhDr. František Klinovský (nezávislý)

Zástupca starostu: Pavel Klinovský

              Obecný kontrolór: Ing. Elena Podmaková

 Poslanci Obecného zastupiteľstva: Marek Fořt, Tibor Šurín (obaja SaS, OĽaNO), KDH: Mgr. Lukáš Radoský (KDH), Nezávislí: Mgr. Juraj Filo, Pavel Klinovský, Oľga Rusnáčeková, Ing. Michal Sedlák, Csc., Ing. Peter Seitler, Ing. Slavomír Ťupek (všetko nezávislí)

      *********

Farnosť:Rímsko-katolícky farský úrad Krakovany, Nám. sv. Mikuláša

Správca farnosti: vdp. Mgr. Marek Jesenák

Pozvánka na jesennú výstavu 12.-15. 9. 2014

Print Friendly, PDF & Email

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Krakovany v spolupráci s Obcou Krakovany Vás pozýva na 11. ročník výstavy SLÁVNOSTI JESENE s podtitulom TEKVICOVÝ DVOR PLNÝ STRAŠIDIEL, ktorá sa uskutoční v záhrade Kultúrneho domu Krakovany12. –15. september 2014. Slávnostné otvorenie: SOBOTA 13.09.2014 o 15.00 hod. Popoludnie –Dychová hudba Rovinka z Veľkých Kostolian Večer –Noc plná prekvapení. PROGRAM NA NEDEĽU 14.09.2014: Popoludnie –Dychová hudba Bučkovanka, výstava ovocia, zeleniny, kompótov, džemov, likérov, liečivých rastlín, kvetov, kríkov, dekorácií do záhrady, ozdobných a vyrezávaných tekvíc a strašidiel všetkých druhov 🙂

Pripravené je bohaté občerstvenie, starodávne kaše, veľká gulášpárty, pivo, víno, burčiak, nealko.

História obce Krakovany

Print Friendly, PDF & Email

[dropcap]P[/dropcap]rvá písomná zmienka o obci Krakovany pochádza z roku 1113, kde sa v listine Zoborského opátstva uvádza pod menom CRACO. Aby sme sa mohli vrátiť do histórie musíme poznamenať, že 1.1.1944 bola k obci Krakovany pričlenená aj obec Stráže. Zlúčené obce Krakovany aj Stráže mali od svojho vzniku, ktorý ťažko presne datovať, svoju vlastnú históriu i predhistóriu.

Predhistória sa na ich území odohrávala vtedy, keď ešte obce nemali svoje dnešné pomenovanie. Obidve boli osídlené už v dobe kamennej. I keď v Strážoch sa našli kosti mamuta (2 mil. – 8500 r. pred Kristom), sídliská v oboch obciach vznikli až v mladšej dobe kamennej (5000 – 280 pred Kristom) a pokračovali v dobe bronzovej a železnej. K vzácnym nálezom z obdobia 1. storočia pred Kr. patrí hrnčiarska práca úžitkovej keramiky

Zo Strážov pochádzajú najvzácnejšie nálezy z mladšej doby rímskej (200 – 300 r. po Kr.). Našli sa kniežacie hroby s veľmi bohatým obsahom strieborných a zlatých rímskych importov. Ide o známy strážovský poklad, ktorý spôsobil svojho času veľký rozruch v okolí a pre svoju vzácnosť je súčasťou stálej expozície Národnej klenotnice.

Na záver tejto časti histórie oboch obcí treba poznamenať, že tieto nálezy nie sú pozostatkom slovanského osídlenia. Patria keltskému a germánskemu etniku, ktoré vtedy obývalo naše územie.

Slovanské osídlenie zo staršieho obdobia (7. až 8. stor. po Kr.) je situované do lokality Krakovian, nie je však dôvod pochybovať, že toto osídlenie zasiahlo aj lokalitu Stráže. Toto osídlenie môžeme pripísať už našim najstarším slovanským predkom, ktorí prišli na toto územie počas veľkého sťahovania národov na uprázdnené miesta po Keltoch a Germánoch.

Po vzniku uhorského štátu bola všetka pôda poštátnená. Jedna tretina patrila kráľovi, jedna tretina bola k dispozícii župným strediskám a hradom a približne tretinu vlastnila cirkev. Stráže boli kráľovským majetkom. V najstaršej písomnej správe z roku 1113 sa spomínajú ako “Villa Spectaculi”, čiže strážna dedina a sú vedené ako hraničný bod zoborských majetkov.

Krakovany patrili najprv hradu Bana a potom prešli do vlastníctva zoborského kláštora až do prevzatia majetkov kláštora nitrianskym biskupom a Krakovany zostali aj potom sídlom správy týchto majetkov pod názvom Dominium Krakovany. Z toho vyplýva aj dominantné postavenie Krakovian po cirkevnej stránke ako sídlo farnosti aj pre obec Stráže.

Stráže sa po čase dostali do rúk šľachtickej rodiny Oponických natrvalo. Tým sa skončilo ich poslanie strážneho sídliska.

Stredovek týchto dvoch dedín prebiehal podľa atribútov, ktoré im boli dané od počiatkov ich existencie, v trochu modifikovanej podobe. Stráže sa menili na dôležité mýtne miesto na cestnej odbočke smerom na Nové Mesto n./V. O dôležitosti mýta svedčí aj to, že Oponický, neskorší zemepán Stráží dostal obec v roku 1421 povolenie postaviť drevenú alebo kamennú pevnosť na vyvýšenom mieste.

V Krakovanoch bola v stredoveku tiež pevnosť zo skoršieho obdobia ako v Strážoch, ale skromné písomné pramene neumožňujú určiť presný dátum jej výstavby. Vieme len, že už začiatkom 15. stor. stála a bola terčom útokov v čase sporov uhorského kráľa s moravskými grófmi v roku 1405. V roku 1406 vyznamenáva kráľ Žigmund sedmohradského vojvodu Ctibora za jej znovudobytie.

V Krakovaoch by bolo zaujímavé pomocou archeologického výskumu vyriešiť záhadu starého kostola, ktorý sa v 18. stor. zrútil. Musel pochádzať z 11. stor., kedy ešte nebola vyvinutá stavebná technológia, ako napr. v 13. stor. , z ktorého pochádza kostol v Strážoch a ktorý sa zachoval v pôvodnej podobe dodnes.

O veľkosti osídlenia oboch obcí v stredoveku nemáme žiadne záznamy. Z roku 1531 máme záznam, že Krakovany, Stráže a okolité obce boli vypálené Turkami a Stráže boli ešte raz úplne vypálené týmto výbojným etnikom v roku 1600.

Po hospodárskej stránke boli Krakovany na vyššej úrovni ako Stráže, pretože boli majetkom cirkevného zemepána. Mali pomerne skoro spísaný urbár povinností a o prosperitu sa staral zemepán aj organizovaním poľnohospodárskej a remeselnej výroby. V Krakovanoch sa varilo pivo, pestoval sa chmeľ, pálila pálenka, pestoval tabak a máme záznam aj o tabakovom mlyne.

K úplnosti obrazu o živote ľudí okolo oboch obcí si treba všimnúť aj ďalšie stránky vtedajšieho života obyvateľov, či už súkromného alebo spoločenského. Spoločenský život vzhľadom k životným podmienkam poddaného ľudu a vzdelanostnú úroveň, nebol nijako pestrý a pohyboval sa v dobovom stereotype: kostol, trh, jarmok a čiastočne aj škola. Z hľadiska spoločenského bol život obyvateľov asi najbohatší napĺňaním ľudových zvykov a pranostík. Spoločenský život oboch obcí sa v neskoršom čase preniesol aj do vyššej spoločenskej úrovne. Organizovali a nacvičovali sa divadlá, rozšírila sa spolková činnosť, veľmi známa  a výtvarne nezastupiteľná je výroba čipiek technikou paličkovania a široko známe výšivkárstvo, ktoré nám dáva dôkazy o zručnosti a výtvarnom cítení žien z obidvoch obcí.

Koncom 19. storočia, no najmä na prelome 19. a 20. storočia sa začína výrazne presadzovať ľudová tvorivosť vo všetkých formách novým spôsobom – organizovanou spoločenskou formou. Najvýznamnejšie aktivity na poli kultúry boli výrazne ovplyvnené sakrálnou tvorbou a tematikou a aktivitami mladých kňazov pôsobiacich v obci. Takto postupne vznikli spolky ochotníckeho divadla, folklórnych súborov a dychovej hudby, ktorých interpretačná úroveň bola a je porovnateľná s profesionálnymi telesami.

Nie náhodou je naša obec aj v súčasnosti známa vynikajúcimi výsledkami v oblasti propagácie a zachovávania folklóru, pôvodných tradícií a zvykov, ako aj šírenie kultúry medzi domácimi ale aj zahraničnými hosťami.

Naším prianím a povinnosťou je, aby sme aj do budúcnosti zachovali tieto kultúrne aktivity a pred zubom času ochránili tradície našich predkov pre ďalšie generácie, aby sme ukázali, že slovenský národ je kultúrnym pilierom v celoeurópskom kontexte.

Geografická poloha

Print Friendly, PDF & Email

[dropcap]O[/dropcap]bec Krakovany sa nachádza v západnej časti Slovenska a je súčasťou okresu Piešťany. Ten sa nachádza z hľadiska geografického v tzv. stredo-severnej časti trnavského kraja. Okres Piešťany vypĺňa severný výbežok Podunajskej nížiny ohraničený k sebe sa zbiehajúcimi pohoriami – od západu Malými Karpatami a od východu Považským Inovcom. Prevažujúca nížinná poloha dala väčšine územia poľnohospodársky ráz krajiny.

Obec je situovaná v nadmorskej výške 165 m. n. m. v centre osídlenia okresu medzi mestami Vrbové a Piešťany. Katastrálne územie je ohraničené katastrami susedných obci – Vrbové, Šípkové, Ostrov, Veľké Orvište, Piešťany a Trebatice.

Za pomerne výhodne treba považovať dopravné napojenie obce. Obec je situovaná na dopravnom ťahu cesty II/504 smer Nové Mesto nad Váhom a na ceste II/499 na trase Vrbové – Piešťany s priamym napojením na diaľnicu D 61 (Bratislava /Považská Bystrica) a na medzinárodnú trasu E 75. Letecké spojenie je možné z neďalekého obnoveného letiska Piešťany. Obcou prechádza aj funkčná železničná vlečka na trati Vrbové – Piešťany.

Rozloha obce Krakovany  zahŕňa 2 katastrálne územia: katastrálne územie Krakovany vo výmere 645,33 ha a katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch vo výmere 336,93 ha podľa Katastrálneho úradu v Trnave, Správy katastra v Piešťanoch. Z celkovej výmery predstavuje orná pôda výmeru 833,59 ha t.j. takmer 85%. Zastavané plochy tvoria 79,41 ha, t.j. 7,8%, záhrady predstavujú 25,88 ha t.j. 2,6%. Zostávajúce plochy sú vedené ako chmelnice, vinice, vodné plochy a ostatné plochy a predstavujú výmeru 43,12 ha t.j. 4,4%.

Obcou preteká potok Holeška  a do severo-východnej časti obce zasahujú suché toky  Očkovského  kanála a Dudváhu. Dudváh je zavodnený až po zaústení toku Holeška, čo je mimo katastrálneho územia obce.

 

Správne členenie

 

Z hľadiska verejnej správy je obec Krakovany súčasťou okresu Piešťany, Trnavského samosprávneho kraja (VÚC Trnava). Trnavský kraj tvorí NUTS II Západoslovenský kraj.

Obvodným úradom pre obec Krakovany je Obvodný úrad Piešťany,  Spoločný stavebný úrad Trebatice, pracovisko Piešťany. V obci je sídlo matričného úradu pre obec Krakovany a Trebatice. Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch má 9 členov.

 

Základné údaje o obci Krakovany

 

Obec               Počet              Výmera          Katastrálne    Stavebný úrad          Matrika

                        obyvateľov    (v ha)              územia            – pracovisko

Krakovany      1 445               982                  2                      Trebatice (Piešťany)           Krakovany