Betlehemské svtelo príde aj do našej obce

Print Friendly, PDF & Email

Oznamujeme občanom, že Betlehemské svetlo prinesú skauti aj do našej obce a to v utorok 23.12.2014 o 10:30 do kostola sv. Mikuláša v Krakovanoch.

Podľa farských oznamov Betlehemské svetlo bude k vyzdvihnutiu  v stredu 24.12.2014 po rannej svätej omši.

Trnava kostol sv. Mikuláša 6,00 hod.
Malženice kostol Nanebovzatia PM 7,00 hod.
Pečeňady detský domov 7,15 hod.
kostol Božského srdca J 7,30 hod.
Veľké Kostoľany fara 7,45 hod.
reštaurácia čeliga 7,50 hod.
Dubovany kostol sv. Michala 8,30 hod.
Veselé kostol sv. Bartolomeja 8,45 hod.
Rakovice kostol sv. Cyrila a Metoda 9,05 hod.
Borovce kostol sv. Vavrinca 9,25 hod.
Trebatice kostol sv. Štefana kráľa 9,55 hod.
Ostrov kostol 10,15 hod.
Krakovany kostol sv. Mikuláša 10,30 hod.
Vrbové kláštor sestričiek 10,45 hod.
katolícky kostol 11,15 hod.
domov dôchodcov Klások 11,20 hod.
domov dôchodcov Klas 11,30 hod.
mestký úrad – primátor 11,35 hod.
evanjelický kostol 11,50 hod.
kamenický 12,00 hod.
Šípkové kostol 12,25 hod.
Prašník obecný úrad 12,45 hod.
Šterusy kostol 13,25 hod.
Lančár kostol 13,40 hod.
Dolný Lopašov kostol 14,00 hod.
Chtelnica kostol sv. Trojice 14,15 hod.
Nižná obecný úrad 14,45 hod.

Zápisnica z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva 15.12.2014

Print Friendly, PDF & Email

 Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 15. 12. 2014 o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Krakovany.

č. 10/2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 8. Plat starostu
 9. Rôzne
 10. Záver
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov

 

K bodu č. 1 – Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie OZ v Krakovanoch bolo otvorené   hymnou Slovenskej republiky. Rokovanie začal starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal všetkých prítomných a vysvetlil, že ustanovujúce zasadnutie sa bude riadiť metodickým pokynov MV Slovenskej republiky.  Úvodom určil zapisovateľku  Ing. Emíliu Knoškovú a overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku.  Po tom vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie Ing. Oľgu Galbavú, aby informovala prítomných o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Na záver predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala  novozvolenému starostovi obce  a zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenia  o zvolení.  Po tomto úkone  starosta obce Mgr. František Klinovský zložil sľub, ktorý potvrdil svojím  podpisom. Doterajší starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik odovzdal Mgr. Františkovi Klinovskému insignie obce, a tým sa nový starosta obce ujal vedenia rokovania OZ. Sľub poslanca OZ prečítala  Daniela Piscová.  Následne ho prítomní poslanci potvrdili svojím podpisom. Na základe tohto aktu sa novozvolené obecné zastupiteľstvo ujalo svojich kompetencií.

K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia

            Starosta obce predložil na schválenie nasledujúci program rokovania:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 8. Plat starostu
 9. Rôzne
 10. Záver
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov

Poslanci tento návrh hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

            Starosta obce vysvetlil poslancom náplň činnosti uvedených pracovných komisií. Prečítal návrhy mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

Zloženie mandátovej komisie: Ing. Milan Jurda – predseda, členovia: Ing. Michal Sedlák, Daniela Piscová

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Jurda), nehlasoval: 0, bolo zloženie mandátovej komisie schválené.

Zloženie návrhovej komisie: Ing. Emília Knošková – predsedníčka, členovia:  Ing. Oľga Galbavá a Mgr. Lukáš Radoský.  Hlasovaním za: .9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie návrhovej komisie schválené.

Zloženie volebnej komisie:Mgr. Juraj Filo– predseda, Ladislav Žitnanský a Tibor Šurín – členovia

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Filo), nehlasoval: 0, bolo zloženie volebnej  komisie schválené.

 

K bodu č. 4 – Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Predseda mandátovej komisie Ing. Milan Jurda predniesol správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce Mgr. František Klinovský a poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Ing. Milan Jurda, Pavel Klinovský, Daniela Piscová, Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka, Tibor Šurín a Marek Urban zložili zákonom predpísaný sľub. Správa tvorí prílohu č.2 originálu  tejto zápisnice. Poslanci túto správu hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, vzali na vedomie.

K bodu č. 5 – príhovor starostu obce

Nastupujúci starosta obce Mgr. František Klinovský  sa prihovoril všetkým prítomným. Poďakoval sa za prejavenú dôveru a  naznačil priority svojho programu na budúce štyri roky.

K bodu č. 6 – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Starosta obce navrhol zriadiť nasledujúce komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

Prečítal zloženie jednotlivých komisií.

1. Predseda kultúrnej a školskej komisie – Daniela Piscová,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce – Pavel Klinovský, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Elena Krestová, Antónia Mitošinková a Tomáš Kubran.

Poslanec Ľuboš Sucháň navrhol do kultúrnej komisie doplniť aj Ing. Michala Sedláka.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie kultúrnej a školskej komisie  schválené.

 

2. Predseda Športovej komisie – Tibor Šurín,

členovia komisie z radov poslancov: Marek Urban, Mgr. Juraj Filo

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie športovej komisie schválené.

3. Predseda Komisie verejného poriadku a životného prostredia – Jozef Štefanka,

členovia komisie z poslancov: Mgr. Lukáš Radoský, Pavel Klinovský a Tibor Šurín.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie komisie verejného poriadku a životného prostredia schválené.

4. Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu – Ľuboš Sucháň,

členovia komisie z poslancov:  Mgr. Lukáš Radoský a Mgr. Juraj Filo.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bolo zloženie  komisie na ochranu verejného záujmu  schválené.

5. Predseda Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie – Mgr. Juraj Filo,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce: Mgr. Lukáš Radoský, Ľuboš Sucháň, Pavel Klinovský, Ing. Milan Jurda , Marek Urban a Ing. Elena Podmaková.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie majetkovo – finančnej a stavebnej komisie  schválené.

 

K bodu č. 7 – poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Novela zákona o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva zvolávať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva.  Na riešenie takejto situácie bol podaný návrh , aby  povereným poslancom bol Mgr. Lukáš Radoský.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Radoský, Piscová), nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

K bodu č. 8 – Plat starostu

             V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2013 vo výške 824,- eur.

 • v zmysle § 4 ods. 1, cit. Zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

1,98 x 824,- eur = 1631,52 eur

 • táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 1632,- eur
 • v zmysle §4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. OZ určuje starostovi obce Mgr. Franitiškovi Klinovskému plat vo výške 1632,- eur

 

K bodu č. 9 – Rôzne         

Starosta obce určil poslanca Mareka Urbana za zástupcu starostu v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

            Určenie sobášiacich poslancov a sobášny deň a miestnosť na vykonávanie sobášneho obradu. Starosta obce navrhol, že sobášiaci v tomto funkčnom období budú starosta obce Mgr. František Klinovský, Daniela Piscová a Marek Urban. Sobášiť sa bude v sobotu v zasadacej miestnosti obecného úradu. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Piscová, Urban), nehlasoval: 0, bol návrh schválený

Starosta obce predložil návrh na preplatenie dovolenky odchádzajúcemu starostovi PaedDr. Vladimírovi Mihálikovi  – zostatok 11 dní dovolenky. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal s hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo schválené preplatenie zostatku dovolenky odchádzajúcemu starostovi PaedDr. Vladimírovi Mihálikovi.

Poslanci navrhli termín najbližšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré bude   9. januára 2015.

Starosta obce vyzval občanov, aby predniesli svoje podnety a pripomienky.

Do diskusie sa prihlásil pán Jozef Masár ktorý vyzval starostu a nové zastupiteľstvo, aby prehodnotili výšku poplatku za vývoz fekálií, ktorý občania považujú za predražený a nevhodný, aby obec zarábala na občanoch obce, najmä ak v obci máme čističku odpadových vôd. Navrhol, aby obec rokovala s TAVOSom na zľave pri vývoze obecného fekálu.  Tento návrh podporil aj pán Marián Pisca.

Do diskusie sa prihlásil pán Ervín Sedlák, ktorý zablahoželal nastupujúcemu starostovi a poslaneckému zboru a poprial im veľa dobrých rozhodnutí vo svojej funkcii.

 

K bodu č. 10

Návrhová komisia   predložila na schválenie návrh uznesení zo dňa 15. decembra 2014

 

Uznesenia  Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 15. decembra 2014

 

K bodu č. 1.

Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 1/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

 1. určenie zapisovateľa, ktorým je Ing. Emília Knošková a overovateľov zápisnice: Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku
 2. informáciu predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Oľgy Galbavej o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce

 

B/ konštatuje, že

 1. novozvolený starosta obce Mgr. František Klinovský zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Ing. Milan Jurda, Pavel Klinovský, Daniela Piscová,  Mgr. Lukáš Radoský, Ľuboš Sucháň, Jozef Štefanka, Tibor Šurín, Marek Urban zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

 

K bodu č. 2:

Schválenie programu rokovania

 

Uznesenie č. 2/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

návrh programu rokovania OZ predložený starostom obce

 

B/ schvaľuje

Program rokovania:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 • informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Plat starostu
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 3:

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

 

Uznesenie č. 3 /10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

návrh zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

B/schvaľuje

 1. mandátovú komisiu v zložení: Ing. Milan Jurda Ing. Michal Sedlák, Daniela Piscová
 2. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Emília Knošková, Ing. Oľga Galbavá, Mgr. Lukáš Radoský,
 3. volebnú komisiu v zložení: Mgr. Juraj Filo, Ladislav Žitnanský, Tibor Šurín

K bodu č. 4:

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Uznesenie č. 4 /10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

berie na vedomie

Správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom stanovený sľub a ujali sa svojich funkcií

K bodu č. 6:

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Uznesenie č. 5/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ zriaďuje

nasledovné komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. Komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

B/volí;

 1. Predsedu kultúrnej a školskej komisie – Danielu Piscovú

členov komisie z poslancov:  Pavel Klinovský, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Elena Krestová, Antónia Mitošinková, Tomáš Kubran a  Ing. Michal Sedlák

 

2. Predsedu Športovej komisie – Tibora Šurína,

Členov komisie z radov poslancov: Marek Urban, Mgr. Juraj Filo

 1. Predsedu Komisie verejného poriadku a životného prostredia – Jozefa Štefanku,

členov komisie z poslancov: Mgr. Lukáš Radoský, Pavel Klinovský a Tibor Šurín,

 1. Predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu – Ľuboša Sucháňa,

členov komisie z poslancov:  Mgr. Lukáš Radoský a Mgr. Juraj Filo

 

 1. Predsedu Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie – Mgr. Juraja Filu,

členov komisie z poslancov: Mgr. Lukáš Radoský, Ľuboš Sucháň, Pavel Klinovský, Ing. Milan Jurda, Marek Urban, Ing. Elena Podmaková,

 

 

K bodu č. 7

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 6/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

poveruje

poslanca Mgr. Lukáša Radoského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

K bodu č.8

Plat starostu

 

Uznesenie č. 7/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

určuje

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2013 vo výške 824,- eur.

v zmysle § 4 ods. 1, cit. zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

1,98 x 824,- eur = 1631,52 eur. Táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 1632,- eur

 

K bodu č.9

Rôzne

 

Uznesenie č.. 8/12/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A berie na vedomie

 1. návrh starostu obce na určenie zástupcu starostu, ktorým bude Marek Urban

 

B schvaľuje

 1. Sobášiacich – Mgr. František Klinovský, Marek Urban, Daniela Piscová
 2. Sobášny deň – sobota.
 3. Sobášna miestnosť – zasadačka obecného úradu Krakovany.

 

 

 

Uznesenie č.. 8/12/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

preplatenie zostatku dovolenky odchádzajúcemu starostovi PaedDr. Vladimírovi Mihálikovi 11 dní

 

Hlasovanie

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

boli uznesenia z ustanovujúceho zasadnutie OZ v Krakovanoch schválené

 

 

V Krakovanoch 15.12.2014

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 9/2014

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

 Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného

dňa 11. decembra  2014  v zasadačke OcÚ Krakovany

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenie 3/2014
 6. Finančný rozpočet na roky 2015 – 2017
 7. Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC
 8. VZN č. 5 -10 , ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 6/2010, 7/2010, 8/2011
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Martin Gono. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: …, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenie 3/2014
 6. Finančný rozpočet na roky 2015 – 2017
 7. Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC
 8. VZN č. 5 -10 , ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 6/2010, 7/2010, 8/2011
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Petra Kiktu a Ladislava Žitnanského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 63/8/2014 – 77/8/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 23. októbra 2014.

Uznesenia, z ktorých vyplynula úloha,  boli splnené.

 

K bodu  č.4. – VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady     na území obce Krakovany.

Obec Krakovany na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľností,

b/ daň za psa,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ daň za ubytovanie,

e/ daň za predajné automaty,

f/ daň za nevýherné hracie prístroje,

g/ daň za jadrové zariadenie.

Zdaňovacím  obdobím miestnych daní,  a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 1. a) fyzická osoba, ktorá  má   v  obci  trvalý  pobyt alebo prechodný  pobyt  alebo ktorá je  na území  obce oprávnená užívať, alebo užíva byt,  nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo  jej časť,  alebo objekt,  ktorý nie  je stavbou,  alebo záhradu,   vinicu,  ovocný   sad,  trvalý   trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území  obce  okrem  lesného  pozemku  a  pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len “nehnuteľnosť”),
 2. b) právnická osoba, ktorá  je   oprávnená  užívať  alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  obce na iný účel ako na podnikanie,
 3. c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Zníženie a odpustenie poplatku

 1. Správca poplatok odpustí za obdobie, počas ktorého preukáže obci, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval na území obce.

Poplatník predloží každoročne aktuálne potvrdenie, ktorým je:

a)potvrdenie  zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku s uvedením obdobia v ktorom sa poplatník nezdržiaval v mieste trvalého pobytu (v prípade cudzojazyčného potvrdenia je potrebný preklad),

b)potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,

c)potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,

d)potvrdenie o ubytovaní na internáte.

Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) až d) nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Správca poplatku poskytne  úľavu študentom študujúcim na území SR alebo v zahraničí (vysoké a stredné školy, odborné učilištia) vo výške 75%   z ročného poplatku.

Podmienkou poskytnutia úľavy je predloženie potvrdenia o dennom štúdiu, resp. dokladu o ubytovaní v internáte či  potvrdenie o prechodnom pobyte.

Vrátenie poplatku

Ak poplatníkovi zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, obec poplatok alebo jeho pomernú časť vráti do 30 dní od zistenia skutočnosti.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ods. (1) na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:

 1. a) potvrdenie o zmene trvalého pobytu,
 2. b) kópiu úmrtného listu,
 3. c) potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na území obce.

Sadzby dane a poplatkov na rok 2015 sa oproti roku 2014 nemenili.

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský. K predloženému návrhu VZN č. 4/2014 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za návrh VZN č. 4/2014 hlasovať.

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie 3/2014

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014 bolo vypracované v súlade s ods. 2 písmenom b) §14 zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2014 predstavuje čiastku 721 513,– € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 sa uvedená čiastka znížila v príjmových aj výdavkových položkách o 613,41 € na sumu celkom 720 899,59 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2014 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 16 043,82 € na sumu celkom 736 943,41 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2014 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových a výdavkových položkách o 9 029,16€ na sumu 745 972,57€.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 9 029,16€,
 • kapitálový – bez zmien,
 • finančné operácie – bez zmien.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 8 329,16€,
 • kapitálový zvyšuje o 700,€,
 • finančné operácie – bez zmien.

Jednotlivé položky, ktoré boli vyššie ako 1000,- eur vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.  Starosta obce dal za návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2014 hlasovať.

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili.

 

K  bodu č. 6 – Finančný rozpočet na roky 2015-2017

Rozpočet obce Krakovany na roky 2015-2017 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

– so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len “zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy”), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy,

– so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,

– so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

– so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

– so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

– s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2015 je zostavený ako prebytkový, pretože sa predpokladá zostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov výške 50 000,- € do roka 2016. Návrh rozpočtu na rok 2015 obsahuje vyrovnaný bežný rozpočet a prebytkový kapitálový rozpočet z predaja pozemkov. V časti finančné operácie sa predpokladá použitie rezervného fondu na krytie investičných akcií (viď. rozpočet str. 10 a 11 s kódom zdroja 46) vo výške 15 000,-€. Celkový rozpočet na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný, tiež bežný rozpočet je vyrovnaný. Kapitálový rozpočet na rok 2016 je schodkový. Schodok vykryjú finančné operácie v plnej výške (viď rozpočet str. 3). Predpokladá sa čerpanie úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 25 000€ v roku 2016 a 25 000€ v roku 2017. Celkový rozpočet na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet na rok 2017 je zostavený ako prebytkový z dôvodu splácania predpokladaného čerpania úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 10 000€. Kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok je vyrovnaný finančnými operáciami v plnej výške čerpaním spomínaného úveru. Výška dotácie pre organizácie sa samostatne neprejednávala, jednotlivé žiadosti hodnotila finančná komisia, ktorá navrhla výšku dotácie pre jednotlivé organizácie ponechať vo výške, ktorá bola schválená aj na rok 2014. Tieto položky boli rovno zapracované do  návrhu rozpočtu na rok 2015.  O navýšenie dotácie požiadal poslanec Ing. Michal Sedlák pre OZ Lusk, lebo  v roku 2015 folklórna skupina Lusk bude oslavovať 25. výročie založenia.  Ako ďalšiu možnosť zvýšenia považoval Ing. Sedlák schválenie jednej zábavy pre OZ Lusk, pričom by takýmto spôsobom získali nejaké financie.  K tomuto návrhu poslanci nemali pripomienky.  Jednotlivé položky návrhu rozpočtu vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.

Starosta obce dal za návrh rozpočtu na rok 2015 hlasovať. Hlasovaním za:8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval: 0, bol finančný rozpočet na rok 2015  schválený.  Návrhy finančného rozpočtu na roky 2016 a 2017 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7 –  Zámenná zmluva medzi obcou Krakovany a RKC farnosť Krakovany

Starosta obce predložil na schválenie Návrh Zámennej zmluvy medzi Obcou Krakovany a RKC farnosť Krakovany na pozemky pre vytvorenie štvrtej priemyselnej zóny v k.ú. Krakovany smerom na Ostrov.  Zamieňa sa  parcela 732/19, orná pôda o výmere 20 000 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 357/2014 odčlenená  z  parcely č. 732/13 o výmere

54 393 m2. Parcela je vo vlastníctve RKC farnosť Krakovany.  Obec Krakovany je vlastníkom parcely č. 1160/2, orná pôda, o výmere 20 000 m2, k.ú. Krakovany, ktorá sa bude zamieňať.

Na parcele je predpokladaný zámer výstavby kogeneračnej elektrárne. Zámer prišiel vysvetliť Ing. Korček, ktorý podrobne prezentoval cieľ a využitie zámeru. Celá stavba pozostáva z riadiacej budovy,  štyroch kogeneračných nádrží a chladiacich zariadení na chladenie motorov. Elektrická energia, ktorá sa vyrobí bude odoberaná Západoslovenskou distribučnou. Odpadové teplo môže byť využité na pestovanie riasy spirulia, alebo chov rakov.

Po zámene pozemku bude nasledovať rokovanie o odpredaji so  spoločnosťou, ktorá bude zámer realizovať.   Ing. Korček odpovedal na všetky otázky poslancov. Po rozprave dal starosta obce za zámennú zmluvu hlasovať. Hlasovaní za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:  0, nehlasoval: 0, bola zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC farnosť Krakovany schválená.

 

K bodu č. 8 – Návrh VZN č. 5-10/2014 – ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007,  5/2009, 7/2010, 8/2011

Starosta obce predložil poslancom návrhy VZN č. 5-10/2014, ktorými sa vyhlasujú záväzné časti  Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 7/2010, 8/2011. Zmeny územného plánu boli schvaľované v rokoch, ktoré sú uvedené pri jednotlivých číslach zmien, ale nebolo schválené VZN, ktoré vyhlasuje záväznú časť zmeny. Preto je potrebné dodatočne chváliť všeobecne záväzné nariadenia pre jednotlivé zmeny, aby bolo možné na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zaslať registračný list na jednotlivé zmeny územného plánu.  K predloženým návrhom VZN nemali poslanci žiadne pripomienky. Starosta obce dal za návrhy VZN č. 5-10/2014 hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli VZN č. 5-10/2014 ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 6/2010. 7/2010, 8/2011  schválené.

 

K bodu č. 9 – Rôzne

– Starosta obce prečítal žiadosť pána Petra Horňáka na odkúpenie parcely č. 543/10, k.ú. Stráže, o výmere 2 m2, zastavané plochy, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom

č. 780/14 z parcely č. 543/9. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Navrhovaná cena je 30,- eur/m2.  Náklady spojené s vypracovaním Kúpnej zmluvy aj Návrhom na vklad do katastra bude hradiť kupujúci.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol odpredaj pozemku p.č. 543/10, k.ú. Stráže, o výmere 2m2, zastavané plochy a nádvoria pre pána Petra Horňáka, Kubrická 34, Trenčín za cenu 30 €/m2  schválená v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa § 9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Kupujúci pripraví návrh  zmluvy a uhradí návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti.

 

– Starosta obce predložil návrh na darovanie Monografie pri narodení dieťaťa, ktorá sa bude odovzdávať rodičom pri preberaní finančného príspevku. K tomuto návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo darovanie monografie pre narodené deti schválené.

Interpelácie

poslanec Ladislav Žitnanský navrhol vianočnú akciu na monografiu Pečať našich predkov a DVD Ľudia v Krakovanoch za polovičnú cenu – kniha 10,-eur, DVD 4,- eur. Akcia potrvá do konca januára 2015.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za. 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola akcia na knihu a DVD do konca januára 2015 schválená.

 

K bodu č. 10 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 11. decembra 2014

 

K bodu č. 11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 11. decembra  2014

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 78/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenie 3/2014
 6. Finančný rozpočet na roky 2015 – 2017
 7. Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC
 8. VZN č. 5 -10 , ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 6/2010, 7/2010, 8/2011
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Sedlák,   Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 79/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Petra Kiktu a Ladislava Žitnanského

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

 

Uznesenie č. 80/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  63/8/2014-77/8/2014 z riadneho zasadnutia konaného dňa 23. októbra 2014

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Návrh VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

Uznesenie č. 81/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie,

Návrh VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

B/Schvaľuje

VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8  (Filo, Florek,   Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014

 

Uznesenie č. 82/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie,

Návrh rozpočtového oparenia č. 3/2014

 

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu

 

PRIJMY Rozpočet rok2014 Návrh na 1. zmenu
 1. zmena
Návrh na 2. zmenu 2.zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 721 513 -613,41
 • 899,59
   +16 043,82 736 943,41 + 9 029,16 745 972,57
Kapitálové príjmy   0             0   0 0 0 0 0
Finančné operácie   0             0   0 0 0 0 0
Príjmy spolu 721 513 -613,41  720 899,59 +16 043,82 736 943,41 +9 029,16 745 972,57

 

VÝDAVKY Rozpočet rok2014 Návrh na 1. zmenu
 1. zmena
Návrh na 2. zmenu 2.zmena Návrh na 3.zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 688 513 -613,41 687 899,59 +29 221,02 717 120,61 +8 329,16 725 449,77
Kapitálové výdavky   33 000 0 33 000 -13 177,20 19 822,80 +700 20 522,80
Finančné operácie  0 0  0 0 0 0 0
Výdavky spolu 721 513 -613,41 720 899,59 +16 043,20 736 943,41 +9 029,16 745 972,57

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Finančný rozpočet na roky 2015-2017

 

Uznesenie č. 83/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

 1. Finančný rozpočet na rok 2015

 

PRÍJMY

Druh rozpočtu Návrh 2015
Bežný rozpočet 716 587
Kapitálový rozpočet 150 000
Finančné operácie 15 000
SPOLU: 881 587              
Nerozpoč-tované príjmy 0
SPOLU 881 587              

 

VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2015
Bežný rozpočet 716 587
Kapitálový rozpočet 115 000
Finančné operácie  0
SPOLU: 831 587            
Nerozpoč-tované príjmy 0
SPOLU 831 587            

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 84/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

B/ Berie na vedomie

Návrh finančného rozpočtu na roky 2016-2017

 

Príjmy

Návrh 2016 Návrh 2017
719 420 743 061
0 0
75 000 25 000
794 420 768 061
0 0
794 420 768 061
   

 

Výdavky

Návrh 2016 Návrh 2017
719 420 733 061
75 000 25 000
0 10 000
794 420 768 061
0 0
794 420 768 061

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 7

Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC farnosť Krakovany

 

Uznesenie č. 85/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh Zámennej zmluvy medzi Obcou Krakovany a RKC Farnosť Krakovany

 

B/Schvaľuje

Zámennú zmluvu medzi Obcou Krakovany a RKC Farnosť Krakovany

Zamieňa sa  parcela 732/19, orná pôda o výmere 20 000 m2, k.ú. Krakovany, vo vlastníctve RKC farnosť Krakovany za  parcelu č. 1160/2, orná pôda, o výmere 20000m2, k.ú. Krakovany, vo vlastníctve Obce Krakovany.

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

VZN č. 5-10/2014, ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/206, 2/2007, 5/2009, 6/2010, 7/2010, 8/2011

 

Uznesenie č. 86/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 5/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006

 

B/Schvaľuje

VZN č. 5/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

Uznesenie č. 87/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 6/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 2/2007

 

B/Schvaľuje

VZN č. 6/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 2/2007

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 88/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 7/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 5/2009

 

B/Schvaľuje

VZN č. 7/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 5/2009

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 89/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 8/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 6/2010

 

B/Schvaľuje

VZN č. 8/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 6/2010

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 90/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 9/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 7/2010

 

B/Schvaľuje

VZN č. 9/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 7/2010

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 91/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 10/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 8/2011

 

B/Schvaľuje

VZN č. 10/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 8/2011

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Rôzne

Uznesenie č. 92/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť p. Horňáka na odpredaj pozemku č. 543/10, k.ú. Stráže o výmere 2 m2.

 

Schvaľuje

odpredaj pozemku p.č. 543/10, k.ú. Stráže, o výmere 2m2, zastavané plochy a nádvoria pre pána Petra Horňáka, Kubrická 34, Trenčín, za cenu 30 €/m2  v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Kupujúci pripraví návrh  zmluvy a uhradí návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti.

 

Prítomných:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 93/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Návrh na vianočnú akciu zníženia ceny monografie Pečať našich predkov a DVD Ľudia v Krakovanoch.

 

Schvaľuje

Zníženie ceny monografie Pečať našich predkov na 10 € a DVD Ľudia v Krakovanoch za 4 €, akcia potrvá do konca januára.

Prítomných:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 94/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Darovanie monografie pre narodené deti

Prítomných:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 95/9/2014

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  11. decembra  2014

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Stolný tenis 10. a 11.kolo

Print Friendly, PDF & Email

11.kolo STK Blava Jaslovské Bohunice A – OSK Krakovany A 16:2.

Body OSK: Andris a Čelín po 1.

Aj A-mužstvo v 5.lige nastúpilo proti vedúcemu mužstvu tabuľky a v silne oslabenej zostave (bez chorého Stehlíka a stále absentujúceho Šimončiča). Proti zdatnému súperovi s najvyššími ambíciami na postup sme nemali žiadnu šancu. Bodujúcich hráčov dopľňali ešte Predný a Seitler, ale ich výkonnosť na súpera nestačila. Po jeseni sme v tabuľke na 6.mieste (Malženice prekvapujúco vyhrali v Trnave v poslednom jesennom kole,čím nás odsunuli o stupienok niže ako sme predpokladali).

Tabuľka súťaže po 11. kole – 5. liga mužov

Poradie Mužstvo Stretnutí Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1. Postupující Jaslovské Bohunice A 11 10 1 0 149:49 42
2. Boleráz A 11 8 2 1 123:75 37
3. Špačince B 11 8 2 1 134:64 37
4. Hoste A 11 7 1 3 114:84 33
5. Malženice A 11 6 1 4 105:93 30
6. Krakovany A 11 6 0 5 84:114 29
7. ŠK Hlohovec A 11 4 2 5 99:99 25
8. ŠKP Trnava B 11 3 1 7 86:112 21
9. Buková A 11 3 0 8 72:126 20
10. Zavar B 11 2 2 7 72:126 19
11. Sasinkovo A 11 1 2 8 82:116 16
12. Sestupující Piešťany D 11 1 0 10 68:130 14

Slavia Zeleneč A – OSK Krakovany B 17:1.

Bod OSK: Štefanka 1.

Proti vedúcemu mužstvu 7.ligy, ktorý nestratil v súťaži ani bod sme nenašli žiadnu protizbraň a preto sme vysoko prehrali.

OSK Krakovany B – Slovan Červeník 6:12.

Body OSK: Nedorost a Štefanka po 3 body.

Zápas o udržanie sme doma nezvládli. Mimo bodujúcich hráčov ostatní naši nepodali svoje výkony. Opäť sme prehrali štyri päťsetové stretnutia. Zdá sa, že nášmu vekovo najstaršiemu mužstvu v súťaži chýbajú v koncovkách sily, čo tí mladší vedia využiť. Ak má byť mužstvo úspešné nestačí, aby bodovali iba dvaja hráči. Žiaľ, ostatní hráči v tomto stretnutí (Predný, Procháska,Seitler,Valo) na úspešnú koncovku nedosiahli. Po jesennej časti sme na 10.mieste a tak nás čaká na jar boj o záchranu.

Tabuľka súťaže po 11. kole – 7. liga mužov

Poradie Mužstvo Stretnutí Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1. Postupující Zeleneč A 11 11 0 0 147:51 44
2. Malženice B 11 10 0 1 132:66 41
3. Križovany B 11 9 0 2 142:56 38
4. Voderady A 11 6 2 3 108:90 31
5. Suchá B 11 6 1 4 124:74 30
6. Trakovice B 11 6 1 4 103:95 30
7. Červeník A 11 5 0 6 87:111 26
8. Trebatice B 11 3 1 7 74:124 21
9. Sokolovce A 11 3 0 8 80:118 20
10. Krakovany B 11 2 1 8 64:134 18
11. Kočín-Lančár B 11 1 2 8 76:122 16
12. Sestupující Sasinkovo B 11 0 0 11 51:147 11

Farské oznamy od 15.12. do 21.12.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427

Farské oznamy  14. 12.2014, 3. adventná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 15.12., féria

17:30 Krakovany +Manželia Jozef a Katarína Klčoví a ich deti a rodičia z oboch strán č. 208

__________________________________________________________________________

UTOROK 16.12., féria

17:30 Ostrov +Z rodiny Kolarovičovej a Radošínskej č. 107

__________________________________________________________________________

STREDA 17.12., féria

07:00 Ostrov Jozef a Mária a rodičia z oboch strán č. 284

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 18.12., féria po sv. omši adorácia

07:00 Krakovany † Z rodiny Mitošinkovej a Strakovej č. 75

__________________________________________________________________________

PIATOK 19. 12., féria

07:00 Krakovany † Mária Rajčáková, manžel František a syn Anton č. 233

__________________________________________________________________________

SOBOTA 20.12., féria

18:00  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 21. 12. – 4. adventná nedeľa

09:00  Ostrov Za zdravie a Božie požehnanie pre matku č. 434

10:30  Krakovany +Dalibor Starovič č. 44

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 481-500

Návšteva chorých:  Krakovany  -utorok od 8:00h., Ostrov – pondelok od 8:00h.

Sviatosť zmierenia: 4. adventná nedeľa  –  Krakovany 1530 – 1700, Ostrov  1345 – 1500

Denné menu v Pivárni u notára od 15.12. do 19.12.2014

Print Friendly, PDF & Email

Pondelok

Polievka:  Číra brokolicová so syrovými haluškami (1,3,7)

 1. Bravčová pochúťka v zemiakovej placke (1,3,7)
 2. Pizza Sedliacka – parad. základ, slanina, klobása, cibuľa, bar. rohy, šampiňóny (1,7)
 3. Zapekané šunka-fleky s kyslou uhorkou (1,3,7)

Utorok

Polievka:  Mrkvový krém so zázvorom (7)

 1. Kuracia roláda so šunkou a syrom na prírodnej omáčke, ½ ryža, ½ amer.  zemiaky
 2. Pizza Quasimodo – parad. základ, saláma, klobása, cibuľa, niva, šampiňóny, feferóny
 3. Sójové rezančeky so zeleninou, dusená ryža

Streda

Polievka: Hríbiková s mrveničkou (1,3)

 1. Sviečková na smotane s parenou knedľou (1,3,7)
 2. Pizza Klasika – parad. základ, syr, šunka, kukurica, šampiňóny (1,7)
 3. Zapekané tvarohové palacinky (1,3,7)

Štvrtok

Polievka: Kyslá zemiaková s kôprom (7)

 1. Marinované bravčové rebierka s hranolkami a sladkou-chili omáčkou
 2. Pizza Gyros Royal so smotan. základom -. syr, kur. mäso, slanina, cibuľa, niva
 3. Špagety Carbonara – šunka, slanina, smotana, vajce, syr (1,3,7)

Piatok

Polievka: Vianočná kapustnica (1)

 1. Vyprážaná rybia fileta s majonézovým šalátom (1,3,7)
 2. Pizza Provinciale – parad. základ, šunka, slanina, kukurica, vajce, bar. rohy (1,3,7)
 3. Plnený kelový list s mletým mäsom, varené zemiaky s petžl. vňaťou (7)

Všetkým naším zákazníkom prajeme Šťastné a Veselé Vianoce a do Nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky a splnených snov.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Print Friendly, PDF & Email

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2014 /pondelok/ o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu  Krakovany.

             Program zasadnutia:                                                                                 

 

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Plat starostu
 8. Rôzne
 9. Záver

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Vladimír Mihálik, starosta obce

 

Kalendáre vývozu separovaného odpadu 1.polrok 2015

Print Friendly, PDF & Email

Kalendáre vývozu separovaného odpadu | Obec Krakovany 1.polrok 2015

Najbližšie termíny odvozu zberového papiera a iných plastov, PET fliaš a skla

papier (do plastovej nádoby)

Vždy vo štvrtok: 15. januára, 26. februára, 9. apríla, 21. mája a 2. júla 2015.

Pozor zmena ! Do plastovej nádoby sa zberá už len papier, ostatné plasty treba dať do vriec na PET fľaše!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Papier

Zberá sa : noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, tel. zoznamy, lepenky, vlnité lepenky

Zberový papier nesmie obsahovať: pergamenový papier, asfaltový a dechtový papier a lepenku, brúsny papier, napúšťaný a mastný papier, lakovaný a napustený papier a lepenky, hygienicky závadný papier, obuvnícku lepenku, papierový  prach a výseky dierovačiek. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

PET fľaše a ostatné plasty (do vriec)

Vždy v piatok: 2. januára, 13. februára, 27. marca, 8. mája, 19. júna a 31. júla 2015.

Zberá sa: PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave.

Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné)

Plasty

Zberá sa: sáčky, fólie.

Zberové plasty nesmú obsahovať: plasty znečistené potravinami.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhov surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sklo (do veľkých zelených plast. kontajnerov v obci)

Vždy v stredu: 4. februára, 18. marca, 29. apríla, 10. júna a 22. júla 2015.

Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané.

Nezberá sa:     žiarivky, porcelán, kovové a plastové uzávery fliaš, papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TetraPaky (do veľkých oranžových plast. kontajnerov v obci)

Vždy v stredu: 11. februára, 11. marca, 8. apríla, 6. mája, 3. júna, 1. júla, 29. júla, 26. augusta, 23. septembra, 21. októbra a 16. decembra 2015.

Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP. Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť.

Nezberá sa:   Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Odvoz zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen spol. s r. o.

tel.: 033/7741 954

Info: Valová 44, 921 01 Piešťany