V tejto rubrike máte možnosť prečítať si celé zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva. * Zápisnice budú zverejnené do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po schôdzi O.z.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 7/2015

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 2. septembra 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť
 4. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom mimoriadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť
 4. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu  a Mareka Urbana. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt.

Starosta obce predložil poslancom Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 2.2 OP KaHR „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce“, Výzva KaHR-22VS-1501 na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany“.  K žiadosti je potrebné schváliť aj prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu a zabezpečenie realizácie projektu.

K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0,  zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu verejného osvetlenia v obci Krakovany  a spolufinancovanie realizovaného projektu chválené bez pripomienok.

K bodu č. 4 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  MIMOriadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 2. septembra 2015

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 Uznesenie č. 78/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 A/ Berie na vedomie

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ

 B/ Schvaľuje

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť
 4. Záver

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 Uznesenie č. 79/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana

Prítomných:  8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt.

Uznesenie č. 80/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 Schvaľuje

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 2.2 OP KaHR  „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce“ Výzva KaHR-22VS-1501 na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany“ žiadateľom – obcou Krakovany,
 2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Prítomných:  8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  2.septembra 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

 

Zápisnica z verejného prerokovania PHSR

Print Friendly, PDF & Email

Zápisnica z verejného prerokovania návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) konaného dňa 24. augusta 2015 v Kultúrnom dome Krakovany

Cieľom verejného prerokovania bolo zozbierať pripomienky občanov k návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na programovacie obdobie rokov 2015-2025.  

Za spracovateľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja,  spoločnosť Media Coeli sa na verejnom prerokovaní zúčastnila Mgr. Barbora  Jančíová,

Za obec Krakovany bol prítomný starosta obce Mgr. František Klinovský a Ing. Emília Knošková,  zapisovateľka.

Z radov  obyvateľov obce Krakovany sa na verejnom prerokovaní zúčastnil Ing. Marián Kubran, ktorý je zároveň aj členom pracovnej skupiny pre PHSR.  K návrhu PHSR mal len jednu pripomienku:

Určiť priority realizovania projektov.

 1. Dobudovanie kanalizácie v obci
 2. Na to nadväzuje rekonštrukcia miestnych komunikácií
 3. Rozšírenie kapacity materskej školy.

Ďalšie pripomienky ani otázky  k návrhu PHSR na verejnom prerokovaní podané neboli.  Ani na obecný úrad neboli doručené žiadne pripomienky.

Zapísala Ing. Emília Knošková.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 6/2015

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

  

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 24. júla 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“
 5. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 6. Vyhotovenie PD na rekonštrukciu Ulice k Spúšťu a Novej ulice.
 7. Organizačný poriadok
 8. Pracovný poriadok.
 9. Používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely.
 10. Rôzne
 11. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom riadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“
 5. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 6. Vyhotovenie PD na rekonštrukciu Ulice k Spúšťu a Novej ulice.
 7. Organizačný poriadok
 8. Pracovný poriadok.
 9. Používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely.
 10. Rôzne
 11. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Danielu Piscovú a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Piscová, Šurín), nehlasoval: 0 schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 42/5/2015 – 62/5/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 17. júna 2015.

  

Uznesenie č. 42/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 1/2015
 5. Záverečný účet za rok 2014. Stanovisko HK k Záverečnému účtu
 6. Výročná správa za rok 2014, Správa audítora.
 7. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 720/5, k.ú.Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková
 8. Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu
 9. Plat starosta
 10. Žiadosť o dotáciu pre Balneologické múzeum
 11. Cenová ponuka na PD Kanalizácia Vrbové – Krakovany
 12. Rôzne
 13. Návrh uznesení
 14. Záver – podané

 

Uznesenie č. 43/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa – podané

 

Uznesenie č. 44/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  32/4/2015-41/4/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 17.apríla 2015 – podané

 

Uznesenie č. 45/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. – podané

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000
Finančné operácie   15 000             0   15 000
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000
Finančné operácie  0 0 0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98

Uznesenie č. 46/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 6 475,55 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 768,45€ a o prostriedky fondu opráv vo výške 278,39€ a zostatok v sume 5 428,71 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu.

B/ Berie na vedomie

 1. Správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
 2. Správu audítora za rok 2014 – podané

Uznesenie č. 47/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2014
 2. Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014 – podané

 

Uznesenie č. 48/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť Silvie Ondrejíčkovej na odkúpenie pozemku p.č. 720/5, k.ú. Krakovany,

B/Schvaľuje

Predbežný súhlas na odpredaj parcely č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda o výmere 127 m2,

za cenu 30 €/m2 – podané

 

Uznesenie č. 49/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č.1/2015 – Smernica odmeňovania poslancov, predsedov komisií  a zástupcu starostu.

B/Schvaľuje

VZN č.1/2015 – Smernica odmeňovania poslancov, predsedov komisií  a zástupcu starostu – podané

 

Uznesenie č. 50/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2014 vo výške 858,- eur.

V zmysle § 4 ods. 1, cit. zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

1,98 x 858,- eur = 1698,84 eur. Táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 1699,- eur

Poslanci odhlasovali zvýšenie mzdy o 43 %  z 1699,00 eur, čo je 730,57 eur, s účinnosťou od 1.7.2015. Výpočet: 1699 + 730,57 = 2429,57 eur  v hrubom –  podané

 

Uznesenie č. 51/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotáciu pre Balneologické múzeum vo výške 300 eur na podporu vydania reprezentačnej publikácie „Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží“.- podané

Uznesenie č. 52/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

cenovú ponuku na vypracovanie PD spoločnosťou MONSTAV PROJEKT, s.r.o., SNP 26, Levice vo výške 4600,00 eur bez DPH – trvá.

 

Uznesenie č. 53/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie geodetického zamerania Romanom Klčom, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, vo výške 5000,00 eur – podné.

 

Uznesenie č. 54/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecného bremena na právo prechodu na p.č. 1045/28, 1045/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany – trvá

 

Uznesenie č. 55/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Protokol o zápise detí do MŠ na školský rok 2015/2016 – podané

 

Uznesenie č. 56/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zásady podávania, preverovania  a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. – podané

 

Uznesenie č. 57/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov Pivárne u Notára pre Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68, Krakovany do 30.9.2015 – trvá

 

Uznesenie č. 58/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára s dátumom podávania žiadostí do 17.7.2015 – podané.

 

Uznesenie č. 59/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o koncerte  Art Music Orchestra a speváckeho zboru Lúčnica – podané.

 

Uznesenie č. 60/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie svetlotechnického posudku za cenu 950,00 eur bez DPH spoločnosťou PlainText,s.r.o. , Klasov 247  a podanie projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia za cenu 950,00 eur bez DPH spoločnosťou Complete Solutions, s.r.o., Zamarovská 49, Zamarovce – podané.

Uznesenie č. 61/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podanie projektu pre BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016 spoločnosťou  Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – podané

 

Uznesenie č. 62/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

 

Poslanci hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, kontrolu uznesení  č. 42/5/2015-62/5/2015  zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4. – Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“

Predseda výberovej komisie poslanec Juraj Filo oboznámil poslancov zo zápisom z otvárania obálok, ktoré sa uskutočnilo na obecnom úrade 21. júla 2015.  V termíne do 17. júla 2015 boli na podateľňu obecného úradu doručené tri obálky so žiadosťou o prenájom nebytových priestorov „Notár“, ktoré boli riadne zalepené a označené heslom „NOTÁR“.

Ponuku č. 1  podal Miloš Vojtko, Krakovany 456, doručená na OcÚ 15.7.2015 poštou doporučene. Ponuka obsahovala všetky požadované údaje v plnom rozsahu a spĺňala všetky podmienky výberového konania. Ponuka na výšku nájomného bola 850,00 €/mesačne.

Ponuka č. 2  bola od pani Renáty Riškovej, J. Mudrocha 1351/18 Senica, ktorá bola doručená  na OcÚ 15.7.2015 poštou doporučene. Ponuka obsahovala všetky požadované údaje v plnom rozsahu a spĺňala všetky podmienky výberového konania. Výšku nájmu ponúkla 700,00 €/mesačne.

Ponuka  č.3 bola ponuka doterajšieho prenajímateľa Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68 Krakovany, ktorá bola na OcÚ doručená osobne 16.7.2015. Taktiež obsahovala všetky požadované údaje v plnom rozsahu a spĺňala všetky podmienky výberového konania.

Jednou z podmienok bol aj podnikateľský zámer. V ponuke č. 1 a 2 bol popísaný rovnaký podnikateľský zámer  – Prevádzkovanie pohostinskej činnosti vrátane stravovania.

V ponuke č. 3 bol podnikateľský zámer prevádzkovanie pohostinskej a reštauračnej činnosti, nakoľko je to ponuka doterajšieho prenajímateľa, chce aj naďalej v tejto činnosti pokračovať a stále napredovať, aby sa v zariadení cítili dobre návštevníci v každom veku, a naďalej rozvíjať spoluprácu so spoločenskými organizáciami v obci.

Ponuku č. 1, ktorú podal Miloš Vojtko, prišla odprezentovať pani Brnová.  Rozdala poslancom leták, ktorý prezentoval zariadenie Starý šenk. V priestoroch Pivárne u Notára chce pokračovať v pohostinskej a reštauračnej činnosti, ale strava by sa varila len v Starom šenku a NOTÁR by sa  skôr zameral na pečenie pizze, tiež by pokračoval v organizovaní rodinných osláv a spoločenských podujatí.

Ponuku č.2, ktorú podali pani Rišková neodprezentoval nikto.

Ponuku č. 3, ktorú podal pán Marek Urban, tiež neodprezentoval nikto, ale v žiadosti bol rozsiahlejší podnikateľský zámer, z ktorého vyplývalo, že doterajší prenajímateľ plánuje pokračovať v zabehnutej prevádzke.

Poslanci sa prikláňajú k zachovaniu konkurencie. Diskutabilné to bolo hlavne z hľadiska ponúknutého nájmu, ale v podmienkach nebola stanovená najvyššia cena.  Starosta obce poďakoval pani Brnovej za prezentáciu.

Starosta obce ukončil rozpravu a dal hlasovať tým spôsobom, že každý poslanec dá svoj hlas jednej z ponúk. Poslanci hlasovali nasledovne:

Mgr. Juraj Filo – ponuka č.3

Mgr. Lukáš Radoský – ponuka č.3

Pavel Klinovský – ponuka č. 3

Tibor Šurín – ponuka č.3

Ľuboš Sucháň – ponuka č.3

Jozef Štefanka – ponuka č.3

Daniela Piscová – ponuka č. 3

Ing. Milan Jurda – ponuka č.3

Poslanci jednohlasne udelili súhlas s prenájmom nebytových priestorov pre ponuku č. 3, ktorú podal pán Marek Urban, Dolná ulica 111/68, Krakovany a umožnili mu tak pokračovať v rozbehnutej podnikateľskej činnosti. Hlavným dôvodom tohto výberu bolo zachovanie konkurencie podnikateľov v reštauračnej a pohostinskej činnosti v obci.  Ponuka č. 1,2 nezískala ani jeden hlas,  umiestnili sa zhodne na 2-3 mieste.

Poslanci si dohodli zmluvné podmienky:

– Dĺžka  nájmu – doba určitá na 5 rokov,

– valorizácia nájmu vždy k 1.1.. Ostatné podmienky zostávajú platné z predchádzajúcej nájomnej zmluvy. Za predbežný návrh zmluvy dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol predbežný návrh zmluvy schválený. Návrh zmluvy bude pred konečným hlasovaním rozposlaný poslancom na prípadné pripomienkovanie. Nájomná zmluva sa bude schvaľovať na najbližšom zasadnutí OZ.

Poslanec Štefanka požaduje, aby sa s  novým nájomcom neskôr rokovalo o doriešení parkovania pred prevádzkou.

Zo zasadnutia odišiel poslanec Lukáš Radoský.

 

K bodu č. 5 Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy s kódom KaHR-22VS-1501, vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR , Prioritná os 2– Podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach, Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.

Na základe toho starosta  obce predložil poslancom na schválenie predĺženie platnosti starého Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoje obce, ktorého platnosť skončila v 31.12.2014. Jedna z podmienok zapojenia sa do tohto projektu je platný PHSR obce. Nakoľko PHSR na nové programovacie obdobie ešte nie je dokončený, je potrebné schváliť predlženie starého PHSR.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za: 7. proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do 31.12.2015 schválené.

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Analytickú a Strategickú časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na programovacie obdobie 2015-2025.

Pani Daniela Piscová navrhla do programu doplniť výstavbu toaliet na cintoríne v Kakovanoch.

Ďalšie pripomienky k tomuto materiálu neboli. Starosta obce dal za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Analytickú a strategickú časť hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola Analytická a Strategická časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2025 schválená.

 

K bodu č. 6 – Vyhotovenie PD na rekonštrukciu ulice k Spúšťu a Novej ulice

Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Jozef Štefanka.

Starosta obce informoval poslancov o cenovej ponuke na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu MK Nová ulica a Ulica k Spúšťu. Projekt je potrebný na podanie žiadosti na projekt BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016, ktorý bude spracovávať  spoločnosť  Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec. Cenová ponuka je informatívna, je vypracovaná zvlášť na Ulicu k Spúšťu aj s predpokladanými nákladmi na realizáciu a zvlášť pre Novú ulicu.  Cena za projektovú dokumentáciu na Ulici k Spúšťu je 1140,00 eur s odhadovanou výškou nákladov 77 760,00 eur  a cena za dokumentáciu na Novej ulici je 780,00 eur s odhadovanou výškou nákladov 29 160,00 eur.

Na zhotoviteľa  projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie obec urobí výberové konanie.

Poslanci hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, informáciu starostu obce o cenovej ponuke na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Ulice k Spúšťu a Novej ulice zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7 – Organizačný poriadok obce

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie a schválenie Návrh Organizačného poriadku obce Krakovany, ktorý bol poslancom doručený elektronicky. Organizačný poriadok sa mení v §9 odst. 5, kde sa zvyšuje úväzok upratovačky z 0,26 na 0,33 úväzku. Odstavec 6 sa funkcia riaditeľky Školskej jedálne pri MŠ mení na vedúcu školskej jedálne pri MŠ,  zvyšuje sa úväzok pomocnej kuchárky v MŠ z 0,53 na 0,67. V odstavci 8 sa mení funkcia riaditeľky Školskej jedálne pri ZŠ na vedúcu školskej jedálne pri ZŠ. V odstavci 9  sa mení funkcia riaditeľky Zariadenia opatrovateľskej služby na vedúcu Zariadenia opatrovateľskej služby, zvyšuje sa úväzok opatrovateľky zo 4 na 6 úväzkov,  ruší sa úväzok opatrovateľka/upratovačka, znižuje sa úväzok kuchárka z 3 na 2 úväzky, ruší sa úväzok údržbár. Starosta požiadal poslancom, aby predkladali pripomienky k predloženému návrhu.  Poslankyňa Daniela Piscová požiadala o doplnenie pracovného úväzku v odstavci 7 –  Organizačná štruktúra ZŠ a to, čiastočný úväzok údržbár. Poslanec Milan Jurda navrhol do budúcnosti zvážiť zlúčenie školskej jedálne pri MŠ a ZŠ, čím by sa mohli znížiť prevádzkové náklady. K tomuto návrhu odpovedal starosta obce, že bude potrebné zvolať komisiu a dôkladne to prehodnotiť.  Žiadne ďalšie pripomienky k navrhovanému Organizačnému poriadku poslanci nemali. Starosta obce dal za návrh Organizačného poriadku obce Krakovany hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Organizačný poriadok obce Krakovany schválený.

 

K bodu č. 8 – Pracovný poriadok

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie a schválenie Pracovný poriadok zamestnancov obce Krakovany.  Zmeny v pracovnom poriadku nastali v §17 Pracovný čas zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej služby, kde došlo k rozdeleniu na – Týždenný pracovný čas u zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej služby zamestnaných na plný úväzok v nepretržitej prevádzke na úseku ošetrovňa, týždenný pracovný čas u zamestnancov na plný úväzok v jednozmennej prevádzke na úseku ošetrovňa  a týždňový pracovný čas u zamestnancov zamestnaných na plný úväzok v jednozmennej prevádzke na úseku kuchyňa.  K predloženému návrhu Pracovného poriadku zamestnancov obce poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol Pracovný poriadok zamestnancov obce Krakovany schválený.

 

K bodu č. 9 – Použitie služobného motorového vozidla na súkromné účely

Starosta obce požiadal poslancov o schválenie používania služobného motorového vozidla na súkromné účely, ako to mal schválené aj jeho predchodca. Používanie služobného motorového vozidla sa považuje za nepeňažné plnenie a postupuje sa podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zmien a doplnkov.  Starosta obce bude  mesačne predkladať vyúčtovanie súkromných jázd a bude refundovať pohonné hmoty podľa aktuálnej ceny benzínu.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bolo používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely pre starostu obce Františka Klinovského schválené.

 

K bodu č. 10 Rôzne

Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o zrušenie uznesenia č. 54/5/2015 v ktorom bola schválená Zmluva o zriadení vecného bremena na p.č. 1045/28, 1045/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany.  Vzhľadom k tomu, že k parcele registra C  č. 1045/8, k.ú. Krakvoany nie založený list vlastníctva, nemôže byť na ňu vecné bremeno. Je potrebné použiť parcelu registra E, č. 1022/1.  Z toho dôvodu je potrebné uznesenie zrušiť a prijať nové uznesenie. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 54/5/2015 zrušené.

Následne starosta navrhol prijať nové uznesenie, v ktorom sa odsúhlasí Zmluvu o zriadení vecného bremena pre uloženie stavebných objektov a právo vstupu, prechodu na parcele registra „C“  č. 1045/28, a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda, a parcelu registra „E“ č. 1022/1,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželku Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bola Zmluvu o zriadení vecného bremena pre uloženie stavebných objektov a právo vstupu, prechodu na parcele registra „C“  č. 1045/28, a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda, a parcelu registra „E“ č. 1022/1,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželku Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany schválená.

 

– Na minulom zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo predbežný súhlas na odpredaj  pozemku p.č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda  o výmere 127 m2  za cenu 30 eur/m2 pre pani Silviu Ondrejíčkovú, Zbezianska 289/3, Horné Srnie. Keďže žiadosť bola zverejnená až po schválení predbežného súhlasu s odpredajom, je potrebné na dnešnom  zasadnutí schváliť konečný súhlas.  postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa § 9a) ods. 8, písm. e) – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  Náklady spojené s kúpno- predajnou zmluvou a návrhom na vklad bude hradiť kupujúci. Starosta obce dal za odpredaj pozemku pre pani Ondrejičkovú hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol odpredaj parcely č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda  o výmere 127 m2  za cenu 30 eur/m2, cena celkom 3810,00 eur, pre pani Silviu Ondrejíčkovú, Zbezianska 289/3, Horné Srnie, schválený.

Na zasadnutie sa vrátil poslanec Jozef Štefanka.

Starosta obce informoval poslancov, že obci bola pridelená dotácia z Ministerstva financií na rekonštrukciu Domu smútku vo výške 13500,00 eur. Z týchto prostriedkov by sa mala urobiť výmena okien, dverí a upraviť priestor pred domom smútku a zámková dlažba pod kontejnery na odpad.

– Starosta obce informoval poslancov o možnosti zapojenia sa do výzvy na energetické zateplenie obecných budov. Projekty na rekonštrukciu sú na Kultúrny dom, Materskú školu, ktoré  sú staré už viac ako päť rokov. Je potrebné ich aktualizovať. Poslanci požiadali, aby sa pri aktualizovaní projektu na rekonštrukciu MŠ zapracovala aj prístavba jednej triedy, aby sa zvýšila kapacita MŠ.

 

Interpelácie

Mgr. Juraj Filo – požiadal starostu, ak sa bude umiestňovať stacionárny radar aj na druhú stranu cesty, aby sa umiestnil ešte pre zákrutou pri Chateau.

Tibor Šurín – osloviť majiteľa susedného pozemku na Južnej ulici, na udržiavanie pozemku, aby sa nerozširovala burina.

Daniela Piscová – informovala poslancov, že vyúčtovanie festivalu kultúry predloží až na najbližšom zasadnutí OZ, nakoľko ešte nemala k dispozícii všetky podkaldy.

 

K bodu č. 11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 24. júla 2015

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 63/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“
 5. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 6. Vyhotovenie PD na rekonštrukciu Ulice k Spúšťu a Novej ulice.
 7. Organizačný poriadok
 8. Pracovný poriadok.
 9. Používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely.
 10. Rôzne
 11. Záver

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín )

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 64/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora Šurína

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 5 (Filo, Jurda, Klinovský,   Sucháň, Štefanka)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Piscová, Šurín)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 65/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  42/5/2015-62/5/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 17.júla 2015

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“

 

Uznesenie č. 66/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

prenájom nebytových priestorov pre Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68, Krakovany

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 67/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Predĺženie platnosti PHaSR  obce

 

Uznesenie č. 68/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

predĺženie obdobia pôvodného programu rozvoja obce a príslušnej územno plánovacej dokumentácie „Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce Krakovany z Novembra 2005, a to do konca roka 2015.

 

B/ Schvaľuje

Zámer obce uchádzať sa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu obnovy verejného osvetlenia, ktorej Výzvu na predkladanie žiadostí vyhlásilo dňa 30. 04. 2015 Ministerstvo hospodárstva SR, kód Výzvy KaHR-22VS-1501 a poveruje starostu obce na obstaranie služieb spojených s verejným obstarávaním a  prípravou podkladov pre uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie s tým súviacej projektovej dokumentácie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Predpokladaná hodnota zákazky/projektu a výška oprávnených výdavkov na projekt bude určená na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a pripraveného rozpočtu.

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 69/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Analytickú a Strategickú časť  Programu  HSR

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Organizačný poriadok

 

Uznesenie č. 70/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh Organizačného poriadku obce

B/Schvaľuje

Organizačný poriadok obce

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Pracovný poriadok

 

Uznesenie č. 71/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh pracovného poriadku

B/Schvaľuje

Pracovný poriadok

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň,  Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň,  Šurín,)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Použitie služobného motorového vozidla na súkromné účely

 

Uznesenie č. 72/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Starostovi obce Mgr. Františkovi Klinovskému používanie služobné motorového vozidla na súkromné účely.

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 

Rôzne

 

Uznesenie č. 73/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 54/5/2015

Zmluvu o zriadení vecného bremena na právo prechodu na p.č. 1045/28, 1015/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň,  Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, , Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 74/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecného bremena pre uloženie stavebných objektov a právo vstupu, prechodu na parcele registra „C“  č. 1045/28, a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda, a parcelu registra „E“ č. 1022/1,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň,  Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň,  Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 75/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj pozemku,  p.č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda  o výmere 127 m2  za cenu 30 eur/m2, cena celkom 3810,00 eur,  pre pani Silviu Ondrejíčkovú, Zbezianska 289/3, Horné Srnie. Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa § 9a) ods. 8, písm. e) – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  Poplatky súvisiace s Návrh zmluvy aj návrh na vklad hradí  kupujúci.

 

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 76/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o cenovej  ponuku na vypracovanie PD na Nová ulica a Ulica k Spúšťu pre spoločnosť CS, s.r.o., Strojárenská 5487 Trnava

Informáciu starostu  o možnosti zapojenia sa do výzvy na energetické zateplenie obecných budov

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 77/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  24. júla  2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 5/2015

Print Friendly, PDF & Email

 Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 17. júna 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 1/2015
 5. Záverečný účet za rok 2014. Stanovisko HK k Záverečnému účtu
 6. Výročná správa za rok 2014, Správa audítora.
 7. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 720/5, k.ú.Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková
 8. Žiadosť o zriadenie vecného bremena, Roman Freivald a Jana Freivaldová
 9. Odmeňovanie poslancov
 10. Plat zástupcu starostu
 11. Plat starosta
 12. Žiadosť o dotáciu pre Balneologické múzeum
 13. Cenová ponuka na PD Kanalizácia Vrbové – Krakovany
 14. Rôzne
 15. Návrh uznesení
 16. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil so zmenou programu riadneho zasadnutia,  oproti programu, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Vypúšťa sa bod 8, pre nedostatočné podklady a spája sa bod 9 a 10, body sú obsiahnuté v jednej smernici.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Urban), bol zmenený  program rokovania schválený.

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 1/2015
 5. Záverečný účet za rok 2014. Stanovisko HK k Záverečnému účtu
 6. Výročná správa za rok 2014, Správa audítora.
 7. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 720/5, k.ú.Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková
 8. Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu
 9. Plat starosta
 10. Žiadosť o dotáciu pre Balneologické múzeum
 11. Cenová ponuka na PD Kanalizácia Vrbové – Krakovany
 12. Rôzne
 13. Návrh uznesení
 14. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milan Jurdu a Ľuboša Sucháňa. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Urban), schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 32/4/2015 – 41/4/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 17. apríla 2015.

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský

 

Uznesenie č. 32/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
 5. Spolufinancovanie kanalizácie
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 7. Správa kultúrnej komisie
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver – podané

 

Uznesenie č. 33/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína –  podané

 

Uznesenie č. 34/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  13/2/2015-27/2/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 9. januára 2015

A 28/3/2015-31/3/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 8. apríla 2015 – podané

 

Uznesenie č. 35/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie

B/Schvaľuje

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie- podané

 

Uznesenie č. 36/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie kanalizácie vo výške 5 % celkových nákladov – podané

 

 

Uznesenie č. 37/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja spoločnosťou Media Coeli, Pekárska 11, Trnava za cenu 2124 eur. – podané

 

Uznesenie č. 38/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Správu kultúrnej komisie

B/Ukladá

Obecnému úradu zistiť rozmery prístavby KD a vysporiadať prenájom miestností prístavby  vestibule využívaných súkromnou osobou, nakoľko LUSK využíva priestory na hornom poschodí a zistiť možnosť zavedenia podružného merania pre tieto priestory.

C/Berie na vedomie

informácie o prípravách župného festivalu – podané

 

Uznesenie č. 39/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

odkúpenie pozemku p.č. 1048/88, orná pôda,  k.ú. Krakovany,  o výmere 21 m2 pod prístupovú komunikáciu od pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniky Ščepkovej, rod. Bubákovej, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany, za cenu 1,50/m2, čo je  celkom 31,50 Eur, na základe GP ktorý vypracovala Geodetická kancelária Romana Klču, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové, IČO: 34 6643 78, číslo plánu 44/2015, mapový list ZS XIII – 16 – 10 zo dňa 07. 04. 2015, ktorý vyhotovila Zuzana Gacková, autorizačne ju overil Ing. Jozef Fančovič dňa 07. 04. 2015 a následne bol overený Okresným úradom Piešťany, katastrálny odborom, Ing. Evou Gonovou dňa 14. 04. 2014 pod číslom 188/15.   Náklady spojené s vypracovaním GP, Kúpnej zmluvy a  návrhu na vklad do katastra bude hradiť Obec Krakovany. – podané

 

Uznesenie č. 40/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Cenovú ponuku spoločnosti SE Predaj, s.r.o. na modernizáciu verejného osvetlenia v obci

B/Ukladá

Obecnému úradu zadať spoločnosti SE Predaj, s.r.o. vypracovanie novej cenovej ponuky na všetky elektrické stĺpy  v obci. – podané

 

Uznesenie č. 41/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

 

Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, uznesenia OZ č. 32/4/2015-41/4/2015  zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4. – Rozpočtové opatrenie 1/2015

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  1/2015 bola vypracovaná v súlade s ods. 2 písmenom b) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Schválený rozpočet celkom na rok 2015 predstavuje čiastku 881 587,– € v príjmových a 831 587,– € vo výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako prebytkový, pretože sa predpokladalo, že bude zostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov vo výške 50 000,–€ do roka 2016, ktoré sa použijú na realizáciu kanalizácie.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 11 703,98€ na sumu celkom 893 290,98 € v príjmových a 843 290,98€ vo výdavkových položkách.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 11 703,98 €,
 • kapitálový – bez zmien,
 • finančné operácie – bez zmien.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 11 703,98 €,
 • kapitálový zvyšuje – bez zmien,
 • finančné operácie – bez zmien.

Podrobný rozpis jednotlivých položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť RO 1/2015. Jednotlivé položky sa týkajú finančných príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu a darovaných. Ide o dotácie na referendum, matriku, register obyvateľov, chránenú dielňu a na ZŠ, tiež dar 400€ od TAVOSu viazané na stolnotenisový turnaj.

Z uvedeného dôvodu OZ rozpočtové opatrenie neschvaľuje, ale berie na vedomie.

 

Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci RO 1/2015 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5 Záverečný účet za rok 2014, Stanovisko HK k Záverečnému účtu

Záverečný účet obce za rok 2014 aj Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu bol poslancom doručený s pozvánkou. Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 tvorí prílohu originálu zápisnice. Starosta obce prečítal poslancom Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2014.  Kontrolórka obce odporučila obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Krakovany za rok 2014 a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad. Poslanci k predloženému návrhu záverečného účtu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za návrh záverečného účtu za rok 2014 hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schválené bez výhrad.

 

K bodu č. 6 – Výročná správa za rok 2014, Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

Starosta obce prečítal poslancom  Dodatok správy audítora  k overeniu súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. §-u 23 odsek 5. Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, Výročnú správu obce Krakovany za rok 2014 a Dodatok správy nezávislého audítora  zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o odkúpenie parcely č.720/5, k.ú. Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková

Starosta obce predložil poslancom žiadosť pani Silvie Ondrejíčkovej na odkúpenie parcely č. 720/5, K.ú. Krakovany, orná pôda, o výmere 127 m2. Táto žiadosť bola postúpená finančnej a stavebnej komisii  na prerokovanie. Stanovisko k žiadosti predložil predseda komisie Mgr. Juraj Filo. Stavebná a finančná komisia súhlasí s odpredajom p.č. 720/5, k.ú. Krakovany, o výmere 127 m2 za trhovú cenu, čo je 30 eur/m2.  Poslanci navrhovali aj nižšiu predajnú cenu, ale ako prvé sa hlasovalo za návrh komisie. Starosta obce dal hlasovať za odpredaj pozemku p.č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda  o výmere 127 m2  za cenu 30 eur/m2. Hlasovaním za: 5 (Filo, Klinovský, Piscová, Sucháň,  Štefanka), proti: 4 (Jurda, Radoský, Šurin, Urban), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh na odpredaj parcely č. 720/5, k.ú. Krakovany za cenu 30 eur/m2 schválený. Vzhľadom k tomu, že žiadosť nebola zverejnená na internete, poslanci schváli len predbežný súhlas  na odpredaj.  Konečný súhlas bude schválený na najbližšom zasadnutí OZ.

K bodu č. 8 – Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu

Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN č. 1/2015  Zásady odmeňovania poslancov, predsedov komisií a zástupcu starostu.

Poslanci predkladali pozmeňuvacie návrhy k jednotlivým článkom  VZN č. 1/2015

Čl. č.4 – výška odmeny poslanca – poslanec Jurda navrhol výšku odmeny na 30,00 eur za  zasadnutie. Druhý návrh predložil poslanec Radoský, 25,00 eur za zasadnutie.  Ako prvé sa hlasovalo za návrh poslanca Jurdu – 30,00 eur za účasť na zasadnutí. Hlasovaním za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský, Štefanka, Šurín), proti:0, zdržal sa hlasovania: 3 (Piscová, Sucháň, Urban), nehlasoval:0, bola schválená odmena za účasť na zasadnutí vo výške 30,00 eur v čistom.

Čl. 5 Zástupca starostu – poslanec Filo navrhol mesačnú odmenu zástupcovi starostu vo výške 200,00 eur. Poslankyňa Piscová navrhla zástupcovi starostu odmenu 100,00 eur/mesiac  a  mimoriadnu odmenu v rozmedzí 0-100,00 v prípade splnenia mimoriadnej úlohy na návrh starostu. S týmto návrhom súhlasili viacerí poslanci. Za preložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Urban), nehlasoval:1 (Sucháň), bola zástupcovi starostu schválená odmena 100,00 eur/mesiac a mimoriadna odmena 0-100,00 eur/mesačne na návrh starostu.

Čl. č.6 – výška odmeny predsedom komisií – podľa návrhu VZN bola odmena predsedovi komisie v rozpätí 30-100 eur polročne, podľa činnosti komisie, ktorá bude posudzovaná starostom obce a zástupcom starostu. Tento návrh sa poslancom nepáčil a navrhli aby predsedovia komisií dostávali rovnakú odmenu. Poslanec Juraj Filo navrhol 20,00 eur mesačne pre každého predsedu. Taktiež navrhli, aby odmenu dostávali aj členovia komisií – neposlanci, aby boli odmenení hlavne tí členovia, ktorí aktívne pracujú. Pre členov komisií – neposlancov bola navrhnutá odmena vo výške 20,00 – 70,00 eur/ročne na návrh predsedu komisie. Za predlžený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bola odmena pre členov komisie – neposlancov vo výške 20,00 – 70,00 eur/ročne schválená.

K ďalším článkom VZN č.1/2015 poslanci nemali žiadne pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy. Starosta obce dal hlasovať za znenie VZN č.1/2015 so zapracovanými pripomienkami. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 1/2015 schválené.

 

K bodu č. 9 – Plat starostu

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2014 vo výške 858,- eur.

 • v zmysle § 4 ods. 1, cit. Zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov :

1,98 x 858,- eur = 1698,84 eur

 • táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 1699,- eur
 • v zmysle §4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%

Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.

Poslanec Jozef Štefanka navrhol starostovi zvýšiť plat o 35%, ako mal aj predchádzajúci starosta.  Ďalší návrh predložil poslanec Lukáš Radoský, na zvýšenie platu o 43 %.  Poslanec Jurda navrhol zvýšenie o 40%. Za jednotlivé návrhy sa postupne hlasovalo. Prvý bol návrh poslanca Štefanku – 35%. Hlasovaním za: 1 Štefanka, proti:0, zdržal sa hlasovania: 8(Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban), nehlasoval:0, bol návrh poslanca Štefanku zamietnutý. Ďalej sa hlasovalo za návrh poslanca Radoského na zvýšenie mzdy starostu o 43%. Hlasovaním za:  8(Filo, Jurda, Klinovský,  Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban), proti:1 (Piscová), zdržal sa hlasovanie:0, nehlasoval:0, bolo zvýšenie platu starostu  o 43% schválené s účinnosťou od 1.7.2015. Celková výška mzdy starostu je 1699+730,57=2429,57 eur.

 

 

K bodu č. 10 Žiadosť o dotáciu pre  Balneologické múzeum

Starosta obce predložil poslancom žiadosť  PhDr. Vladimír Krupu, riaditeľa Balneologického múzea v Piešťanoch, o podporu vydania reprezentačnej publikácie „Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží“. Cieľom projektu je vydanie reprezentačnej publikácie o objave bohatých hrobov z mladšej doby rímskej z Krakovian-Stráží (okr. Piešťany). Tieto hroby boli objavené v rokoch 1933, 1939 a 1940. Nálezy sú prezentované v stálej expozícii Balneologického múzea, menší súbor predmetov, ktorý sa nachádza v iných slovenských múzeách je v expozícii Balneologického múzea zastúpený kópiami. Publikácia bude mať populárno-náučný charakter, text bude doplnený kvalitnými farebnými obrázkami. V publikácii bude obsiahle resumé v anglickom jazyku. Požadovaná výška podpory je 300,00 eur. Ako určitú protihodnotu nám ponúkajú:

– uverejnenie kvalitnej farebnej propagácie obce Krakovany v uvedenej publikácii

– určitý počet publikácií (podľa vzájomnej dohody) pre naše reprezentačné účely.

Poslanec Juraj Filo navrhol túto žiadosť podporiť, nakoľko Dr. Krupa pravidelne prispieva do obecných novín. Ďalší poslanci k žiadosti nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za dotáciu pre Balneologické múzeum vo výške 300,00 eur na podporu vydania reprezentačnej publikácie „Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží“. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bola podpora pre Balneologické múzeum vo výške 300,00 eur schválená.

 

K bodu č. 11 – Cenová ponuka  na PD Kanalizácia Vrbové Krakovany

Starosta obce predložil poslancom na schválenie cenovú ponuku na vyhotovenie projektovej dokumentácie Kanalizácia Vrbové – Krakovany. Cenovú ponuku predložila firma MONSTAV PROJEKT, s.r.o., SNP 26,  Levice.

Cenová ponuka zahŕňa:

Projekt stavby „Kanalizácia Krakovany“

Aktualizácia dokumentácie stavby v rozsahu pre stavebné povolenie /výkresová časť

Vhotovenie výkazu výmer, rozpočtu – aktualizácia /dokladová časť

Projektová dokumentácia /kopírovaná/ bude dodaná v 8 vyhotoveniach

SPOLU:

Cena bez DPH:      1 800 EUR

                 DPH:        700 EUR

CENA  s  DPH:        2 160 EUR

Termín:

Inžinierska činnosť –  spolupráca s agentúrou pri vypracovaní projektu pre finančnú dotáciu, riešenie otázok pri verejnom obstarávaní dodávateľa stavby

C, Projekt stavby „Kanalizácia Krakovany“

V prípade, že bude potrebné vyhotovenie projektu v elektronickej podobe s aktuálnym geodetickým zameraním už do žiadosti – Projektu pre finančnú dotáciu, cenová ponuka na vyhotovenie takejto dokumentácie je:

Geodetické zameranie

Aktualizácia a zmeny dokumentácie stavby v rozsahu pre st.povolenie /výkresová časť

Vhotovenie výkazu výmer, rozpočtu /dokladová časť

Projektová dokumentáciaú /tlačená/  bude dodaná v 8 vyhotoveniach

SPOLU:

 

 

1700,00 bez DPH

600,00 bez DPH

1 200,00 bez DPH

1 800,00 bez DPH

 

 

 

20.5.2015

 

1 000,00 bez DPH

 

 

 

 

5 000,00 bez DPH

2 800,00 bez DPH

600,00 bez DPH

1 200,00 bez DPH

9 600,00 bez DPH

 

 

 

Obec z cenovej ponuky odčlenila geodetické zameranie, ktoré si dá vypracovať zvlášť na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky na geodetické zameranie ktoré obec urobila.

Preto konečná výška ceny za spracovanie PD na Kanalizáciu Vrbové –  Krakovany je 4600,00 eur bez DPH.  Starosta obce vysvetlil potrebu zhotovenia novej PD, lebo stará dokumentácia je len v papierovej forme. Pre predkladanie žiadosti o dotáciu je potrebné, aby bola projektová dokumentácia vyhotovená aj v elektronickej forme. Starosta obce dal za schválenie cenovej ponuky spoločnosti Monstav projekt, s.r.o. Levice vo výške 4600,00 eur bez DPH hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola cenová ponuka spoločnosti MONSTAV PROJEKT, s.r.o., SNP 26,  Levice, na zhotovenie projektovej dokumentácie Kanalizácia Vrbové – Krakovany vo výške 4600,00 eur bez DPH schválená.

Obec rozposlala požiadavky na cenové ponuky na geodetické práce. Z výberového konania, bola vybraná najnižšia ponuka, ktorú predložila geodetická kancelária Roman Klču, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové. Celková cena geodetických prác je 5000,00 eur. Cena je konečná, zhotoviteľ nie je platca DPH. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bola cenová ponuka Romana  Klču, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové na zhotovenie geodetické práce za 5000,00 eur schválená.

 

K bodu č. 12 – Rôzne

– Zriadenie vecného bremena pre Ing. Martina Ščepku.  Starosta obce predložil poslancom na schválenie žiadosť pána Martina Ščepku na zriadenie vecného bremena, práva prechodu cez obecný pozemok, p.č. 1045/28, 1045/8 a 1045/88. Táto potreba vznikla tým, že pán Ščepko nemá priamy prístup na svoj pozemok z miestnej komunikácie, ale prechádza cez obecný pozemok, ktorý je definovaný ako orná pôda. K predloženému návrhu  zriadenia vecného bremena poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh na zriadenie vecného bremena – právo prechodu na p.č. 1045/28, 1045/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany pre Ing. Martina Ščepku a Ing. Moniku Ščepkovú schválený.

 

Starosta obce prečítal poslancom Protokol o zápise detí do MŠ Krakovany k 1.9.2015.

Na školský rok 2015/2016 bolo prijatých 13 detí, neprijatých 14 detí. V školskom roku 2015/2016 nastúpi do MŠ Krakovany 44 detí. Z toho 1 dieťa integrované – počíta sa za 2 deti, s odloženou školskou dochádzkou sú 3 deti. Správu pre obecné zastupiteľstvo vypracovala riaditeľka MŠ Krakovany, Andrea Štefanková. Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, Protokol o zápise detí do MŠ Kakovany  zobrali na vedomie.

 

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie smernicu – Zásady podávania, preverovania  a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa a jeho štatutárneho zástupcu. Zodpovednou osobou je kontrolór obce.  K predloženej smernici poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za schválenie smernice Zásady podávania, preverovania  a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bola smernica Zásady podávania, preverovania  a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. schválená.

 

Predlženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov predložil Piváreň u Notára predložil Marek Urban, Dolná ulica 111/68, Krakovany. Nájomná zmluva žiadateľovi končí 31.7.2015.  Predĺženie nájmu žiada o 2 mesiace, a to do 30.9.2015.  K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predĺženie nájomnej zmluvy do 30.9.2015 pre Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68, Krakovany hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:1(Urban), bolo predlženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára do  30.9.2015 schválené.

Zároveň obecné zastupiteľstvo navrhlo vyhlásiť výberové konanie na prenájom týchto nebytových priestorov. Výberové konanie bude zverejnené na internetovej stránke obce, v káblovej televízii, na informačných tabuliach obce a inzertných novinách AB-ko.

Termín predkladania ponúk je do 17.7.2015 do 12:00 hod. do podateľne OcÚ. Za vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Urban), bolo vyhlásenie verejnej súťaže   na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára schválené.

 

-Starosta obce informoval poslancov o koncerte, ktorý organizuje obec ako sprievodné podujatie k Župnému festivalu kultúry v piatok 26. júna. Hommage á Eva Kostolányivá. Cena projektu je 3000,00 eur. V sume je zahrnuté: Hudobná produkcia Putovanie v čase AMO a pozvaných hostí, 20:30 Hommage á Eva Kostolányiová, Art Music Orchestra so svojimi sólistami, spevácky zbor Lúčnica, hostia Zdeno Sychra  a Jana Hubinská, moderátori Martin Jurčo a Nora Turancová, ozvučenie, osvetlenie, videoprojekcia, scénické kulisy, plagáty A3, doprava. Na celej produkcii sa podieľa 65 ľudí.   Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, informáciu starostu o pripravovanom koncerte AMO  zobrali na vedomie.

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Starosta obce predložil poslancom cenovú ponuku na vypracovanie svetlotechnického posudku spoločnosťou PlainText,s.r.o. , Klasov 247.  a  návrh Zmluvu o dielo na vypracovanie a podanie projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci spoločnosťou Complete Solutions, s.r.o, Zamarovská 49, Zamarovce. Cena za vypracovanie svetlotechnického posudku je 950,00 eur bez DPH a zhotovenie projektu na rekonštrukciu VO je 950,00 eur bez DPH K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním Za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bolo podania projektu na rekonštrukciu VO schválené.

 

Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy o dielo na zhotovenie projektu pre BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016. Zhotoviteľom projektu by bola Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany. Týmto projektom by bolo možné získať prostriedky na opravu miestnej komunikácií na Ulici k Spúšťu a Novej ulici po koniec zastavanej časti po dom č. 519. Cena za kompletnú realizáciu ne 1500,00 eur bez DPH

K predloženému projektu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za návrh Zmluvy o dielo so spoločnosťou Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany na zhotovenie projektu pre BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016 hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo podanie projektu pre BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016 spoločnosťou  Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec schválené.

 

Interpelácie

 • Tibor Šurín – pri autobusovej zastávke na stanici v smere na Piešťany je rozrastený krík, ktorý bráni vo výhľade pri vstupovaní chodcov na prechod pre chodcov. Zvýrazniť prechod pre chodcov k zastávka a doriešiť bezpečné prechádzanie chodcov od zastávky na Vrbové smerom k Strážovskému družstvu.
 • Milan Jurda – rozšíriť cestu na protiľahlej strane križovatky tvaru T na železničnej stanici. Poslať požiadavku na TTSK.
 • Jozef Štefnka – požiadal o informáciu v akom stave je zaplatenie daní PŠD Krakovany za rok 2014.
 • Daniela Piscová – Požiadať Okresný úrad Piešťany, odbor ŽP o pomoc pri riešení situácie na pozemku pána Demoviča na Veternej ulici. Požiadala, aby každé kosenie na cintorínoch bolo vopred ohlásené v miestnom rozhlase, aby si občania mohli po kosení náhrobné kamene včas upratať. Opätovne požiadala o doriešenie stojana na reproduktor pri ozvučovaní pohrebu. Informovala starostu, že v kultúrnom dome je pokazený telefón – pevná linka.

 

K bodu č. 13 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 17. júna  2015

 

K bodu č. 14 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 17. júna 2015

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 42/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 1/2015
 5. Záverečný účet za rok 2014. Stanovisko HK k Záverečnému účtu
 6. Výročná správa za rok 2014, Správa audítora.
 7. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 720/5, k.ú.Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková
 8. Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu
 9. Plat starosta
 10. Žiadosť o dotáciu pre Balneologické múzeum
 11. Cenová ponuka na PD Kanalizácia Vrbové – Krakovany
 12. Rôzne
 13. Návrh uznesení
 14. Záver

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 43/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 44/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  32/4/2015-41/5/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 17.apríla 2015

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Rozpočtové opatrenie 1/2015

 

Uznesenie č. 45/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000
Finančné operácie   15 000             0   15 000
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000
Finančné operácie  0 0 0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Záverečný účet za rok 2014, Stanovisko HK k Záverečnému účtu

 

Uznesenie č. 46/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Schvaľuje

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 6 475,55 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 768,45€ a o prostriedky fondu opráv vo výške 278,39€ a zostatok v sume 5 428,71 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu.

B/ Berie na vedomie

 1. Správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
 2. Správu audítora za rok 2014

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Výročná správa za rok 2014, Dodatok správy audítora

 

Uznesenie č. 47/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2014
 2. Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Žiadosť o odkúpenie parcely č. 720/5, k.ú. Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková

 

Uznesenie č. 48/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť Silvie Ondrejíčkovej na odkúpenie pozemku p.č. 720/5, k.ú. Krakovany,

 

B/Schvaľuje

Predbežný súhlas na odpredaj parcely č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda o výmere 127 m2,

za cenu 30 €/m2

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka)

Proti: 4 (Jurda, Radoský, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu

 

Uznesenie č. 49/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č.1/2015 – Smernica odmeňovania poslancov, predsedov komisií  a zástupcu starostu.

 

B/Schvaľuje

VZN č.1/2015 – Smernica odmeňovania poslancov, predsedov komisií  a zástupcu starostu.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Plat starostu

 

Uznesenie č. 50/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2014 vo výške 858,- eur.

v zmysle § 4 ods. 1, cit. zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

1,98 x 858,- eur = 1698,84 eur. Táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 1699,- eur

Poslanci odhlasovali zvýšenie mzdy o 43 %  z 1699,00 eur, čo je 730,57 eur, s účinnosťou od 1.7.2015. Výpočet: 1699 + 730,57 = 2429,57 eur

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 

Žiadosť o dotáciu pre Balneologické múzeum

 

Uznesenie č. 51/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Dotáciu pre Balneologické múzeum vo výške 300 eur na podporu vydania reprezentačnej publikácie „Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží“.

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11

Cenová ponuka na PD Kanalizácia Vrbové – Krakovany

 

Uznesenie č. 52/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

cenovú ponuku na vypracovanie PD spoločnosťou MONSTAV PROJEKT, s.r.o., SNP 26, Levice vo výške 4600,00 eur bez DPH.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12

Rôzne

 

Uznesenie č. 53/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie geodetického zamerania Romanom Klčom, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, vo výške 5000,00 eur.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 54/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecného bremena na právo prechodu na p.č. 1045/28, 1045/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 55/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Protokol o zápise detí do MŠ na školský rok 2015/2016

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 56/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Zásady podávania, preverovania  a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 57/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov Pivárne u Notára pre Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68, Krakovany do 30.9.2015

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

Uznesenie č. 58/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára s dátumom podávania žiadostí do 17.7.2015.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

Uznesenie č. 59/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o koncerte  Art Music Orchestra a speváckeho zboru Lúčnica.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 60/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie svetlotechnického posudku za cenu 950,00 eur bez DPH spoločnosťou PlainText,s.r.o. , Klasov 247  a podanie projektu na rekonštrukciu VO za cenu 950,00 eur bez DPH spoločnosťou Complete Solutions, s.r.o., Zamarovská 49, Zamarovce.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 61/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Podanie projektu pre BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016 spoločnosťou  Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 60/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

V Krakovanoch  17. júna  2015

 

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 4/2015

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 17. apríla 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
 5. Spolufinancovanie kanalizácie
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 7. Správa kultúrnej komisie
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.   Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
 5. Spolufinancovanie kanalizácie
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 7. Správa kultúrnej komisie
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Šurín), nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 13/2/2015-27/2/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27. februára 2015 a 28/3/2015-31/3/2015 z  mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 8. apríla 2015.

Uznesenie č. 13/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

 1. Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Otvorenie zasadnutia
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Rozpočtové opatrenie 4/2014
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2014
 7. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Zehnder Group
 8. Žiadosť o odpredaj pozemku J. Pavlovičová
 9. Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu
 10. Rôzne
 11. Návrh uznesení
 12. Záver – podané

 

Uznesenie č. 14/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Mareka Urbana -podané

Uznesenie č. 15/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  1/1/2015-12/1/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 9. januára 2015  – podané

 

Uznesenie č. 16/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu – podané

 

PRIJMY Rozpocet

rok2014

1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh  na 4. zmenu 4. zmena
Bežné príjmy 721513 720899,41 736943,31 745972,57 +2578,46

– 3718,46

744832,57
Kapitálové príjmy 0 0 0 0 1140 1140
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Príjmy spolu 721513 720899,41 736943,31 745972,57 0 745972,57

 

VÝDAVKY Rozpočet rok 2014 1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné výdavky 688513 687899,59 717120,61 725449,77 +14 115,52

– 14 115,52

725449,77
Kapitálové výdavky 33000 33000 19822,8 20522,8 0 20522,8
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 721513 720899,59 736943,41 745972,57 0 745972,57

Uznesenie č. 17/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie,

Čerpanie rozpočtu za rok 2014 – podané

 

Uznesenie č. 18/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

žiadosť Ing. Lukáša Daněka, Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí II, Česká republika na prenájom nebytových priestorov na rok 2015

B/Schvaľuje

Žiadosť spoločnosti Zehnder Group Czech republik, s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí v zastúpení Lukášom Daněkom, Dolná ulica 85/43 o prenájom nebytových priestorov na rok 2015 vo výške 80 € mesačne. S tým že zaplatí aj za mesiace január a február – podané

 

Uznesenie č. 19/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť Jozefíny Pavlovičovej  a Michala Pavloviča o odpredaj pozemku p.č. 43/5, k.ú. Stráže, o výmere 132 m2

B/Schvaľuje

Odpredaj  p.č. 43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 43/1, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Milan Kollár, bol overený Ing. Evou Gonovou 26.11.2014 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, pre J. Pavlovičová, a Michal Pavlovič, Hoštáky 206/70, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – podané

 

Uznesenie č. 20/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj parcely č. 43/5, zastavané plocha, k.ú. Stráže o výmere 132 m2 za cenu .7 €/m2, čo je celkom 924,- eur, pre Jozefínu  Pavlovičovú, a Michala Pavloviča, Hoštáky 206/70, Krakovany, za predpokladu, že kupujúci predloží návrh zmluvy a podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností -podané

 

Uznesenie č. 21/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

podpísanie Zmluvy o dielo s fy. SE GROUPE, spol. s.r.o.  na zabezpečenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok za cenu v zmysle zmluvy o dielo vo výške 3.000 € bez DPH – zmluva zatiaľ nebola podpísaná.

Uznesenie č. 22/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

podpísanie Mandátnej zmluvy s fy. LEGAL TENDER, spol. s.r.o., na zabezpečenie  poskytnutia služieb pri verejnom obstarávaní na výber dodávateľa realizácie zákazky k projektu                          s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ za cenu v zmysle zmluvy o dielo          vo výške 2x  1.750  € bez DPH – zmluva zatiaľ nebola podpísaná.

 

Uznesenie č. 23/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť Martina Ščepku bytom Krakovany, Južná ulica 431/35 na uloženie prípojok na  obecnom pozemku p.č. 1045/28, k.ú. Krakovany k novostavbe RD ktorý bude postavený na p.č. 1045/85, k.ú. Krakovany.

B/Ukladá

kancelárii OcÚ vyvolať rokovanie s p. Ščepkom ohľadne vytvorenia prístupovej cesty k obecným pozemkom – podané.  

 

Uznesenie č. 24/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie voľby kontrolóra obce na 8. apríla 2015 – podané

 

Uznesenie č. 25/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predlženie akcie na predaj knihy Monografia obce Pečať našich predkov za 10 eur  do odvolania – podané

 

Uznesenie č. 26/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krakovany za rok 2014 – podané

 

Uznesenie č. 27/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 • zistiť cenu za zapožičanie zametacieho vozidla – nebolo zistené
 • chodník k železničnej stanici
 • križovatka Dolná – Nám. sv. Mikuláša
 • vozík na cintoríne
 • športová hala, možnosť získania finančných prostriedkov z granotv

 

Uznesenie č. 28/3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Voľba volebnej komisie
 4. Voľba kontrolóra obce Krakovany
 5. Návrh uznesenia
 6. Záver – podané

 

Uznesenie č. 29/3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa – podané

 

Uznesenie č. 30/3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

zoženie volebnej komisie – Mgr. Juraj Filo, Daniela Piscová, Marek Urban – podané.

 

Uznesenie č. 31/3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Volí

kontrolóra obce Krakovany v tajnom hlasovaní  – Ing. Elena Podmaková s počtom platných hlasov 7. – podané.

Poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, uznesenia OZ č. 3/2/2015-31/3/2015  zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4. – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Bezpečnostný projekt  na ochranu osobných údajov a  Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie. K predloženému Bezpečnostnému projektu na ochranu osobných údajov a Smernici štatutárneho zástupcu organizácie poslanci nemali pripomienky.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernica štatutárneho zástupcu organizácie schválený bez pripomienok.

K bodu č. 5 Spolufinancovanie kanalizácie

Zhotovenie kanalizácie v obci je dlhoročný problém.  Projekty na zhotovenie kanalizácie boli zhotovené v roku 1997 a sú len v papierovej forme. Bude potrebné rokovať so zhotoviteľom projektovej dokumentácie firmou Hydrocoop, s.r.o., Bratislava, či je možné prepracovať projekt aj do elektronickej podoby. Verejné obstarávanie, ktoré bolo rozbehnuté, bolo zrušené a s novým sa zatiaľ nezačalo. Čaká sa na výzvu. Dopredu je potrebné odsúhlasiť výšku spolufinancovania, ktorá je 5% z celkovej obstarávacej ceny.

Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola schválené spolufinancovanie kanalizácie v obci vo výške 5% z celkovej výšky nákladov.

K bodu č. 6 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Starý program hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol platný do konca roka 2014. Podobne sú na tom všetky obce Mikroregiónu nad Holeškou. Aby bola cena za zhotovenie PHSR nižšia, dohodli sa, že si nájdu spoločného zhotoviteľa. Výberovým konaním bola vybraná spoločnosť Media Coeli, Pekárska 11, Trnava, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku.  Cena za spracovanie PHSR bola 2124,- eur. Platby budú v dvoch splátkach, prvá pri podpise zmluvy vo výške 1062,- eur a druhá po odovzdaní diela, tiež vo výške 1062,- eur.  Starosta obce dal hlasovať za podpísanie zmluvy so spoločnosťou Media Coeli,Pekárska 11, Trnava, na vyhotovenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podpísanie zmluvy so spoločnosťou   Media Coeli,   Pekárska 11, Trnava schválené.

K bodu č. 7 – Správa kultúrnej komisie

Správu kultúrnej komisie predniesla predsedníčka pani Daniela Piscová.

– Informovala poslancov o pripravovanej akcii Stavanie mája, ktorá sa uskutoční 30.4. 2015 o 19:00 hod. Na akcii vystúpia DFS Krakovanček a ĽH Borovienka.

– Pani Piscová navhla zaradiť do cenníka nájmu priestorov KD (VZN č.6/2009) cenu za prenájom amfiteátra.

– Riešiť sťažnosti na hluk počas diskoték a zabezpečiť poriadok aj v okolí kultúrneho domu. Tu pani Piscová chcela apelovať na usporiadateľov, aby si ustrážili hlasitosť v sále a tiež pri každej diskotéke zabezpečili častejšie hliadkovanie polície v okolí kultúrneho domu aj po obci.

– Priestory ktoré má využívať FS Lusk a Borovienka na nácviky a skladovanie nástrojov. Tieto priestory sú v súčastnosti zapratané aparatúrou, ktorú používa pán Ondrej Sedlák.  Lusk má aj naďalej zabrané dve miestnosti  na poschodí kultúrneho domu. Pôvodný zámer bol, keď sa prerábal vestibul, že ho bude používať LUSK a Borovienka na nácvik a uskladnenie krojov a hudobných nástrojov.  Nakoľko priestory neslúžia úplne svojmu účelu, navrhla pani Piscová stanoviť za tieto priestory primeraný nájom a pokiaľ to bude možné zaviesť tam aj podružné meranie elektriky.

– Zabezpečiť ozvučenie na akcie obce. Sú to akcie ako Deň matiek, Posedenie s dôchodcami a Predvianočné posedenie. Ak postačia dva  mikrofóny, môže sa použiť aj ozvučovacie zariadenie, ktoré sa používa pri ozvučení pohrebov. V prípade potreby väčšieho ozvučenia, môže sa zavolať pán Michal Sedlák a služba sa mu zaplatí.

– Priestory kultúrneho domu na nácvik by chcela využívať aj FS Krakovčanka.

Pani Piscová informovala poslancov aj o prípravách Župného festivalu kultúry, ktorý bude 27. a 28. júna. V sobotu dopoludnia sa pripravuje novinka, jarmok v záhrade kultúrneho domu, na ktorom budú ponúkané špeciality z kuchyne starých mám. Vo večernom programe vystúpi FS Gymnik. Na tanečnej zábave bude hrať cimbalovka z  Nitry. V nedeľu budú vystupovať detské súbory a na záver súbor z Horehronia. Propagáciu aj výber tanečných súborov ná v kompetencii Trnavské osvetové stredisko. Obec dostala od Trnavského samosprávneho kraja dotáciu 3000,- eur na zabezpečenie festivalu. Tieto prostriedky budú použité na vyplácanie súborov a propagáciu, ktorú zabezpečuje TOS. Sponzorsky budú vyrobené tabuľky na označenie priestorov. Písmo vyrobí Dekorcentrum a ornament Re public group. Občerstvenie bude zabezpečovať obec.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

– Odkúpenie pozemku od Ing. Martina Ščepku a Moniky Ščepkovej.

Obec Krakovany v súlade s uznesením zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krakovany č. 23/2/2015 zo dňa 27.02.2015 rokoval s pánom Martinom Ščepkom a zabezpečil geometrický plán na oddelenie pozemku, v katastrálnom území Krakovany, parcela registra „C“ č. 1045/88, orná pôda, vo výmere 21 m2 za účelom vytvorenia prístupovej cesty k obecným pozemkom. Geometrický plán za účelom vytvorenia prístupovej cesty k obecným pozemkom vznikol oddelením z parcely č. 1045/85,  orná pôda, parcela registra „C“ v katastrálnom území Krakovany, obec Krakovany, Okres Piešťany, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1955 a je vlastníctvom Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniky Ščepkovej, rod. Bubákovej, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany.

Geometrický plán na oddelenie pozemku parcela č. 10445/88 vypracovala Geodetická kancelária Romana Klču, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové, IČO: 34 6643 78, číslo plánu 44/2015, mapový list ZS XIII – 16 – 10 zo dňa 07. 04. 2015, ktorý vyhotovila Zuzana Gacková, autorizačne ju overil Ing. Jozef Fančovič dňa 07. 04. 2015 a následne bol overený Okresným úradom Piešťany, katastrálny odborom, Ing. Evou Gonovou dňa 14. 04. 2014 pod číslom 188/15.

Cena za odkúpenie pozemku p.č. 1048/88, orná pôda,  k.ú. Krakovany,  o výmere 21 m2 pod prístupovú komunikáciu od pána Martina Ščepku za cenu 1,50/m2, čo je  celkom 31,50 Eur.  Náklady spojené s vypracovaním GP, Kúpnej zmluvy a  návrhu na vklad do katastra bude hradiť Obec Krakovany. Za odkúpenie pozemku p.č. 1048/88, orná pôda,  k.ú. Krakovany,  o výmere 21 m2 pod prístupovú komunikáciu od pána Ing. Martina Ščepku a Ing. Moniky Ščepkovej za cenu 1,50/m2, čo je  celkom 31,50 Eur  dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Štefanka) , bolo odkúpenie p.č. 1048/88, k. Krakovany schválené.

– Modernizácia verejného osvetlenia

Cenovú ponuku predložila spoločnosť SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47, Bratislava. Je to dcérska spoločnosť Slovenských elektrární, a.s.

Takéto verejné osvetlenie bola skupina poslancov pozrieť aj v obci Dolné Dubové.  Cenová ponuka je vypracované na počet stĺpov, na ktorých je osvetlenie aj dnes. Môže sa stať, že pri namontovaní svietidiel, ktoré sú teraz na každom druhom stĺpe by vznikli miesta osvetlené a miesta tmavé, lebo svietidlo nemá taký veľký rozptyl. Poslanec Ľuboš Sucháň navrhol, aby sa dala prepracovať cenová ponuka na všetky stĺpy v obci.

Cenové ponuku mala predložiť aj spoločnosť BK Group, ktorá bola na rokovaní u starostu obce, ale zatiaľ žiadnu ponuku nepredložili.

Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský, Šurín), nehlasoval:0, poslanci cenovú ponuku spoločnosti SE Predaj, s.r.o. zobrali na vedomie a uložili obecnému úradu zadať spoločnosti SE Predaj  vypracovať novú cenovú ponuku na rozšírenie svietidiel na všetky elektrické stĺpy v obci.

 

Interpelácie

– Mgr. Juraj Filo-  kedy sa začne s prácami na chodníku okolo ihriska – odpovedal starosta obce, že v čo najkratšej dobe, niekedy v mesiaci máj. Realizácia by sa mala robiť s vlastnými pracovníkmi, len na pokládku dlažby sa prijal odborník, asi na dohodu.

– Ľuboš  Sucnáň – lávka pri detskom ihrisku – odpovedal starosta obce – lávka sa už opravuje.

– Pavel Klinovský – vybetónovať podstavu pre kontejnery pri obchode v Krakovanoch, najlepšie by bolo zasunúť ich do parku, aby nezužovali prejazdnosť  miestnej komunikácie.

– Daniela Piscová  – Zatečený kút v peklo kultúrneho domu od stekajúcej vody z odkvapového žľabu zo strechy. Navrhuje spraviť odvodňovací kanál.  – Pri realizácii chodníka ponechať aj parkovisko pri kabínach.

– Ing. Milan Jurda – v Moravanoch nad Váhom dostávali občania kompostovacie nádoby, zistiť, ako to funguje a kto im nádoby dodal.

– Tibor Šurín – Rada rodičov pri MŠ navrhla dať prepracovať projekt na rekonštrukciu MŠ, ktorý je na zateplenie, aby obsahoval aj prístavbu MŠ a vytvorenie ďalšej triedy aj sociálnych zariadení. – na ihrisku pri stĺpoch trčia šrauby  a je to nebezpečné pre deti, zabezpečiť odrezanie, prípadne kryty.

 

K bodu č. 9 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 27. februára  2015

K bodu č. 10 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 17. apríla 2015

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 32/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
 5. Spolufinancovanie kanalizácie
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 7. Správa kultúrnej komisie
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 33/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína.

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Šurín)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 34/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  13/2/2015-27/2/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 9. januára 2015

A 28/3/2015-31/3/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 8. apríla 2015

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Bezpečnostný projekt

 

Uznesenie č. 35/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie

B/Schvaľuje

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Spolufinancovanie kanalizácie

 

Uznesenie č. 36/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie kanalizácie vo výške 5 % celkových nákladov

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban).

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

 

Uznesenie č. 37/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja spoločnosťou Media Coeli, Pekárska 11, Trnava za cenu 2124 eur.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Správa kultúrnej komisie

 

Uznesenie č. 38/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Správu kultúrnej komisie

B/Ukladá

Obecnému úradu zistiť rozmery prístavby KD a vysporiadať prenájom miestností prístavby  vestibule využívaných súkromnou osobou, nakoľko LUSK využíva priestory na hornom poschodí a zistiť možnosť zavedenia podružného merania pre tieto priestory.

C/Berie na vedomie

informácie o prípravách župného festivalu

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: .8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 8

Rôzne

 

Uznesenie č. 39/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

odkúpenie pozemku p.č. 1048/88, orná pôda,  k.ú. Krakovany,  o výmere 21 m2 pod prístupovú komunikáciu od pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniky Ščepkovej, rod. Bubákovej, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany, za cenu 1,50/m2, čo je  celkom 31,50 Eur, na základe GP ktorý vypracovala Geodetická kancelária Romana Klču, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové, IČO: 34 6643 78, číslo plánu 44/2015, mapový list ZS XIII – 16 – 10 zo dňa 07. 04. 2015, ktorý vyhotovila Zuzana Gacková, autorizačne ju overil Ing. Jozef Fančovič dňa 07. 04. 2015 a následne bol overený Okresným úradom Piešťany, katastrálny odborom, Ing. Evou Gonovou dňa 14. 04. 2014 pod číslom 188/15.   Náklady spojené s vypracovaním GP, Kúpnej zmluvy a  návrhu na vklad do katastra bude hradiť Obec Krakovany.

 

Prítomných: .8.. (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 Štefanka

 

Uznesenie č. 40/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Cenovú ponuku spoločnosti SE Predaj, s.r.o. na modernizáciu verejného osvetlenia v obci

B/Ukladá

Obecnému úradu zadať spoločnosti SE Predaj, s.r.o. vypracovanie novej cenovej ponuky na všetky elektrické stĺpy  v obci.

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Šurin,  P. Klinovský)

Nehlasoval: 1 (Jurda)

Uznesenie č. 41/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  17. apríla 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 3/2015

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 8. apríla 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Voľba volebnej komisie
 4. Voľba kontrolóra obce Krakovany
 5. Návrh uznesenia
 6. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a kandidátov na kontrolóra obce Krakovany Ing. Elenu Podmakovú a Martina Zibrína. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu mimoriadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Voľba volebnej komisie
 4. Voľba kontrolóra obce Krakovany
 5. Návrh uznesenia
 6. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3  – Voľba volebnej komisie

Za členov volebnej komisie starosta obce navrhol  poslancov Mgr. Juraja Filu, Danielu Piscovú,  Mareka Urbana. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová), nehlasovala: 0, boli členovia volebnej komisie schválený. Komisia si dohodou určila predsedu, ktorým sa stala poslankyňa Daniela Piscová.

K bodu  č.4. – Voľba kontrolóra obce Krakovany

Starosta obce informoval  poslancov, že v stanovenej lehote do 25. marca boli na obecný úrad doručené dve žiadosti na miesto kontrolóra obce Krakovany. Obe žiadosti spĺňali zákonom predpísané náležitosti a  kandidáti za môžu zúčastniť voľby.  Starosta obce navrhol, aby voľba kontrolóra prebehla tajným hlasovaní. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal s hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh na tajné hlasovanie schválený. Pred hlasovaním starosta obce udelil slovo kandidátom. Prvá sa predstavila Ing. Elena Podmaková, ktorá funkciu kontrolóra obce vykonávala v minulom funkčnom období 2009-2015. V stručnosti oboznámila poslancov, čomu by sa chcela vo funkcii kontrolóra venovať. Aj druhý kandidát, Martin Zibrím, sa poslancom v krátkosti predstavil a oboznámil ich so svojimi predstavami.

Zapisovateľka rozdala poslancom hlasovacie lístky na ktorých boli uvedené obe mená kandidátov v poradí podľa abecedy.  Hlasovalo sa zakrúžkovaním čísla jedného z kandidátov. Hlasovacie lístky pozberala predsedníčka volebnej komisie. Všetci členovia komisie sčítali hlasy a výsledky hlasovania zapísali do zápisnice o hlasovaní, ktorá tvorí súčasť originálu zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ. Predsedníčka volebnej komisie prečítala celú zápisnicu o hlasovaní a konštatovala, že  kontrolórom obce Krakovany pre nasledujúce funkčné obdobie 2015-2021  sa stala Ing. Elena Podmaková s počtom hlasov 7.

K bodu č. 5 Návrh uznesenia

Zapisovateľka prečíta uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 8. apríla 2015.

K bodu č. 6 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 2/2015

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 27. februára 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 4/2014
 5. Čerpanie rozpočtu za rok 2014
 6. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Zehnder Group
 7. Žiadosť o odpredaj pozemku J. Pavlovičová
 8. Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesení
 11. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 4/2014
 5. Čerpanie rozpočtu za rok 2014
 6. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Zehnder Group
 7. Žiadosť o odpredaj pozemku J. Pavlovičová
 8. Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesení
 11. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Mareka Urbana. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský, Urban), nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 1/1/2015-12/1/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 9. januára 2015.

Uznesenie 5/1/2015- súhlas na umiestnenie septiku pre pána Ing. Pavla Sedláka a Ing. Katarínu Sedlákovú bol zaslaný písomne.

Uznesenie 6/1/2015  a 7/1/2015 – Zmluva na odpredaj pozemku 43/4, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 110 m2 s pánom Ľubomírom Pekarovičom a Máriou Pekarovičovou bola podpísaná a pán Pekarovič ju podal na Okresný úrad Piešťany, Katastrálny odbor na zápis. Zápis sa už uskutočnil a v najbližších dňoch by sme mali dostať rozhodnutie o zápise.

Uznesenie 12/1/2015 – Interpelácie poslancov:

 • aktualizácia obecného informačného kanála bola spravená a tiež  boli oddelené oznamy od reklám,
 • stojan na reproduktor pri ozvučovaní pohrebu bol vyrobený a začal sa používať,
 • odpadkový kôš do domu smútku zakúpený ešte nieje,
 • stretnutie so zástupcami TAVOS-u sa uskutoční v utorok 3. marca v Piešťanoch,
 • oprava chodníka od ihriska k železničnej stanici sa bude riešiť podľa finančných prostriedkov,
 • zvýraznenie prechodu pre chodcov pri ZŠ sa bude riešiť na stretnutí s dopravnými inžiniermi s Trnavy, ktorí prídu v stredu 4. marca na miestnu obhliadku. Starosta obce vyzval poslancov, aby do stredy predložili všetky požiadavky týkajúce sa dopravy v obci. Požiadal poslancov, ktorí budú môcť, aby sa tohto stretnutia zúčastnili,
 • projekt na kultúru bol odložený na druhú polovicu roka, aby sa mohli dotácie čerpať v roku 2016,
 • starosta obce informoval poslancov, že PŠD Krakovany zaplatilo prvú splátku dlžnej dane z nehnuteľnosti za rok 2014 a zároveň požiadalo o splátkový kalendár na ďalšie tri splátky v lehotách do 31: marca, 30. apríla a 31. mája.

 

K bodu  č.4. – Rozpočtové opatrenie 4/2014

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Rozpočtové opatrenie č.4/2014 bolo vypracované v súlade s ods. 2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Schválený rozpočet celkom na rok 2014 predstavuje čiastku 721 513,– € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 sa uvedená čiastka znížila v príjmových aj výdavkových položkách o 613,41 € na sumu celkom 720 899,59 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2014 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 16 043,82 € na sumu celkom 736 943,41 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2014 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových a výdavkových položkách o 9 029,16€ na sumu 745 972,57€.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2014 sa uvedená čiastka nemení ani v príjmových ani výdavkových položkách. Celkový upravený rozpočet zostáva 745 972,57€.

V príjmovej časti boli prevedené úpravy podľa skutočných príjmov z dotácií zo ŠR, podielových daní a príjem za predaj pozemkov p. Svetlíkovi (schválené v OZ).

Vo výdavkovej časti boli presuny medzi položkami z dôvodu skutočných dotácií na jednotlivých strediskách. Jednotlivé položky vyššie ako 1000 eur skomentovala kontrolórka Ing. Elena Podmaková. K predloženému RO č. 4/2014 poslanci nemali žiadne pripomienky. Rozpočtové opatrenie 4/2014 poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č. 5 Čerpanie rozpočtu za rok 2014

Starosta obce predložil poslancom čerpanie finančného rozpočtu k 31.12.2014.  K tomuto materiálu poslanci nemali pripomienky. Čerpanie finančného  rozpočtu za rok 2014 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Zehnder Group

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť Ing. Lukáša Daněka, spoločnosť Zehnder Group Czech Republik, s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí na prenájom nebytových priestorov, bývalého Klubu mladých na kalendárny rok 2015 s nezmenenou výškou nájomného 80 eur/mesačne.  Nájom tohto nebytového priestoru bol ukončený 31. decembra 2014. Poslanec Jozef Štefanka sa pýtal, či bol zaplatený celý nájom za uplynulý rok 2014, nakoľko v minulom roku bol problém s platením nájomného. Odpovedala Ing. Emília Knošková, že nájom za nebytový priestor bol zaplatený za celé obdobie. Poslanci s prenajatím priestoru pre spoločnosť Zehnder Group Czech Republik, s.r.o. súhlasili s   podmienkou, že nájom bude zaplatený za celých dvanásť mesiacov, napriek tomu, že zmluva bude podpísaná až v mesiaci marec.   Za prenájom priestorov dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol prenájom nebytových priestorov pre spoločnosť Zehnder Group Czech Republik, s.r.o. za 80 eur/mesačne na rok 2015 schválený, za podmienky, že nájom bude zaplatený za celých dvanásť mesiacov roku 2015

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o odpredaj pozemku Jozefína Pavlovičová

Starosta obce prečítal žiadosť  Jozefíny Pavlovičovej a Michala Pavloviča, Hoštáky 206/70, Krakovany na   odpredaj pozemku p.č. 43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 43/1, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Milan Kollár. Geometrický plán overila dňa 26. 11.2014 pod číslom 834/14 Ing. Eva Gonová, Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor. Odčlenená parcela 43/5 tvorí predzáhradku k rodinnému domu na ulici Hoštáky č. 206/70.  Podobná žiadosť sa riešila na zasadnutí obecného zastupiteľstva 9. januára 2015. O odpredaj požiadal pán Mgr. Ľubomír Pekarovič a Mária Pekarovičová, bytom Hrádze 397/47, Krakovany . V tomto prípade bol schválený odpredaj za cenu 7 eur/m2.  Pri predaji  sa bude postupovať  v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Rovnako aj manželia Pavlovičoví navrhli kúpnu cenu 7 eur/m2.

Starosta obce dal za odpredaj parcely č. 43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132 m2 hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť Jozefíny Pavlovičovej a Michala Pavloviča, Hoštáky 206/70, Krakovany,  na odpredaj parcely č.  43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132 m2 schválená. V druhej časti dal starosta hlasovať za predajnú cenu 7 eur/m2. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na odpredaj parcely č. 43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132 m2 za cenu 7 eur/2, čo predstavuje celkom 924,00 eur schválený.

 

K bodu č. 8 – Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu

Starosta obce predložil poslancom dôvodovú správu k Zmluve o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu.

Dňa 15.01.2014 uzatvorili Obec Krakovany, Námetie sv. Mikuláša 406/4, 92 02 Krakovany   a fy. Consult-ing EU spol. s.r.o.   ul. Zámocká č. 34, 811 01 Bratislava  Zmluvu o zabezpečení externého projektového manažmentu o poskytovaní služieb pri verejnom obstarávaní,  ktorou sa fy. Consult-ing EU spol. s.r.o.  zaviazala  za finančný obnos vo výške 9 900 €  spracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok, externý manažment a poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní   k projektu  s pracovným názvom „Kanalizácia obce Krakovany“.

Na základe skutočnosti, že fy. Consult-ing EU spol. s.r.o.  nebola schopná do dnešného dňa dokončiť verejné obstarávanie  na zabezpečenie  spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, externý manažment a poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní   k projektu  s pracovným názvom „Kanalizácia obce Krakovany“    bolo dňa 19.02.2015   v  súlade § 575 Občianskeho zákonníka v spojení § 352 Obchodného zákonníka zaslané Výpoveď zo Zmluvy s účinnosťou doručenia tohto listu. Rovnako postupovalo aj mesto Vrbové. Verejné obstarávanie bolo robené pre Združenie „Kanalizácia Vrbové Krakovany“

Na základe ďalších rokovaní dohodlo združenie s inou fy. SE GROUPE, spol. s.r.o. zmluvu o dielo na zabezpečenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok  a fy. LEGAL TENDER, spol. s.r.o., na poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní k projektu  s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany.“

Hlavný rozdiel medzi predchádzajúcou firmou Consult-ing EU spol. s.r.o.  je aj vo financovaní celého projektu na zabezpečenie  spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, externý manažment a poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní   k projektu s pracovným názvom „Kanalizácia obce Krakovany“    Firma Consult-ing EU spol. s.r.o. zobrala za služby, ktoré do dnešného dňa nezrealizovala zálohu vo výške 1500 €.  Už začaté verejné obstarávanie bol v polovici mesiaca január 2015 pre nedostatky zrušené.

Fy. SE GROUPE, spol. s.r.o. bude financovaná po schválení predloženej Zmluvy o dielo až po spracovaní a odovzdaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo životného prostredia, čo je základný predpoklad na požiadanie o fondy na zrealizovanie projektu s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany.“ Cena služby v zmysle zmluvy o dielo je 3.000 € bez DPH.

Fy. LEGAL TENDER, spol. s.r.o., bude financovaná po schválení predloženej Mandátnej zmluvy na poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní na výber dodávateľa realizácie zákazky k projektu s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ nasledovne:

 • 750 bez DPH do 5 dní od odoslania výzvy na predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania na základe faktúry vystavenej Mandatárom.
 • 750 € bez DPH do 7 dní odo dňa odovzdania dokumentácie z verejného obstarávania Mandantovi na faktúry vystavenej Mandatárom.
 • Vzhľadom k tomu, že prostriedky sa žiadajú pre Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany musíme postupovať rovnako. Poslanci požiadali o zaslanie Stanov Združenie obcí Kanalizácia Vrbové -Krakovany.

Starosta obce dal hlasovať za podpísanie Zmluvy o dielo s fy. SE GROUPE, spol. s.r.o.  na zabezpečenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok za cenu v zmysle zmluvy o dielo vo výške 3.000 € bez DPH. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh zmluvy schválený.

Starosta obce dal hlasovať aj za podpísanie Mandátnej zmluvy s fy. LEGAL TENDER, spol. s.r.o., na zabezpečenie  poskytnutia služieb pri verejnom obstarávaní na výber dodávateľa realizácie zákazky k projektu s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ za cenu v zmysle zmluvy o dielo vo výške 2x  1.750  € bez DPH. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh Mandátnej zmluvy schválený.

 

K bodu č. 9 Rôzne

– Starosta obce predložil poslancom žiadosť pána Ing. Martina Ščepku, Južná ulica 431/35, Krakovany o povolenie uloženia prípojky k novostavbe rodinného domu. Pán Ščepko plánuje výstavbu rodinného domu na parcele č. 1045/85, k.ú. Krakovany,  Južná  ulica. Prípojky k rodinnému domu plánuje uložiť na obecnej parcele č. 1045/28, k.ú. Krakovany. Práve v týchto miestach je plánovaná miestna komunikácia na druhú  časť Južnej ulice, kde sa nachádzajú obecné pozemky. Aby sa tento príjazd neznemožnil, poslanci navrhli dať vypracovať štúdiu, ktorá určí cestu aj uloženie sietí. Poslanci navrhli rokovať s pánom Ščepkom o prípadnom odkúpení časti jeho pozemku ak to bude potrebné pre miestnu komunikáciu.

– V zmysle zákona 369/90Z.z. v znení neskorších predpisov podľa §18  Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch vyhlasuje voľbu kontrolóra obce Krakovany. Zástupca starostu navrhol termín 8. apríla 2015.  Výzva sa zverejnení na internetovej stránke obce Krakovany, na obecný informačný  kanál a na úradnú tabulu obce Krakovany. Za predložený termín dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol termín voľby kontrolóra obce schválený.

Starosta obce predložil poslancom návrh na opätovné predĺženie akcie na knihu Pečať našich predkov dejiny obce Krakovany Stráže. V období, keď bola za cenu 10 eur sa pomerne dobre predávala. V sklade firmy STIVA máme ešte viac ako 600 ks výtlačkov, ktoré by sme mali previezť na obecný úrad.  Poslanci Piscová, Jurda a Radoský navrhovali zľavu 10 eur len pre občanov Krakovian a poslanci Klinovský, Šurin, Sucháň, Štefanka, Urban a Filo navrhovali zľavu pre všetkých.  Starosta obce dal hlasovať za zľavu 10 eur pre všetkých  až do odvolania. Hlasovaním za: 6 (Filo, Klinosvký, Sucháň, Štefanka, Šurin, Urban), proti: 2(Jurda, Piscová), zdržal sa hlasovania: 1(Radoský), nehlasoval: 0, bol návrh na predlženie akcie na knihu Pečať našich predkov za 10 eur do odvolania schválený.

 

– Kontrolórka obce prečítala poslancom Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014. Správu poslanci zobrali na vedomie.

 

Poslanec Jozef Štefanka, predseda poriadkovej komisie, informoval poslancov o riešení sťažnosti pani Anny Pašákovej.  Dôvodom sťažnosti bolo blikajúce svetlo na dome pána Krihu.  V závere šetrenia bolo konštatované, že sťažnosť pani Pašákovej bola neopodstatnená. Blikanie bolo od lampy pouličného osvetlenia. Po nahlásení poruchy na obecný úrad, bola závada okamžite odstránená.

 

Interpelácie

Mgr. Juraj Filo -– zistiť koľko by stálo zapožičanie zametacieho vozidla, ktoré by vyčistilo ulice po zimnej údržbe ciest.

Daniela Piscová –- vymyslieť nejakú zábranu na chodník k stanici, aby odhŕňaný  sneh nezasypal chodník, ktorý je potom neschodný. Umiestniť smerovú tabuľu  Krakovany na ceste z Vrbového.  Požiadala o upozornenie vývozcu komunálneho odpadu, aby smetiari nenechávali nádoby komunálneho odpadu  na ceste.

Pavel Klinovský – vyriešiť križovatku ciest Dolná ulica – Námestie sv. Mikuláša, navrhuje spomaľovač .

Ing. Milan Jurda – vozík na cintoríne má poškodené koliesko je potrebné ho opraviť. Upozornil na vyvážanie odpadu na Marakanu.

Tibor Šurin – pouvažovať o výstavbe športovej haly na pozemku vedľa ihriska s umelým trávnikom, zistiť či by sa nedali získať nejaké prostriedky.

Starosta obce informoval poslancov, že dal zarovnať cestu na  Ulici k Spúšťu. Rokoval aj s NDS, že pri rekonštrukcii úseku diaľnice pri Piešťanoch by nám mohli odpredať vyfrézovaný asfalt v cene 2 € za tonu, čo by bolo asi 60 eur za jedno auto.

 

K bodu č. 10 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 27. februára  2015

 

K bodu č. 11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 27. februára 2015

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 13/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 4/2014
 5. Čerpanie rozpočtu za rok 2014
 6. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Zehnder Group
 7. Žiadosť o odpredaj pozemku J. Pavlovičová
 8. Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesení
 11. Záver

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 14/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Mareka Urbana

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský, Urban)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 15/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  1/1/2015-12/1/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 9. januára 2015

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Rozpočtové opatrenie 4/2014

 

Uznesenie č. 16/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

PRIJMY Rozpocet

rok2014

1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh  na 4. zmenu 4. zmena
Bežné príjmy 721513 720899,41 736943,31 745972,57 +2578,46

– 3718,46

744832,57
Kapitálové príjmy 0 0 0 0 1140 1140
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Príjmy spolu 721513 720899,41 736943,31 745972,57 0 745972,57

 

VÝDAVKY Rozpočet rok 2014 1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné výdavky 688513 687899,59 717120,61 725449,77 +14 115,52

– 14 115,52

725449,77
Kapitálové výdavky 33000 33000 19822,8 20522,8 0 20522,8
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 721513 720899,59 736943,41 745972,57 0 745972,57

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Radoský,Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Čerpanie rozpočtu za rok 2014

 

Uznesenie č. 17/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie,

Čerpanie rozpočtu za rok 2014

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov

 

Uznesenie č. 18/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

žiadosť Ing. Lukáša Daněka, Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí II, Česká republika na prenájom nebytových priestorov na rok 2015

 

Schvaľuje

Žiadosť spoločnosti Zehnder Group Czech republik, s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí v zastúpení Lukášom Daněkom, Dolná ulica 85/43 o prenájom nebytových priestorov na rok 2015 vo výške 80 € mesačne. S tým že zaplatí aj za mesiace január a február.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Žiadosť  o odpredaj pozemku J. Pavlovičová, a Michal Pavlovič, Hoštáky 206/70, Krakovany

 

Uznesenie č. 19/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť Jozefíny Pavlovičovej  a Michala Pavloviča o odpredaj pozemku p.č. 43/5, k.ú. Stráže, o výmere 132 m2

 

Schvaľuje

Odpredaj  p.č. 43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 43/1, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Milan Kollár, bol overený Ing. Evou Gonovou 26.11.2014 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, pre J. Pavlovičová, a Michal Pavlovič, Hoštáky 206/70, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 20/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Odpredaj parcely č. 43/5, zastavané plocha, k.ú. Stráže o výmere 132 m2 za cenu .7 €/m2, čo je celkom 924,- eur, pre Jozefínu  Pavlovičovú, a Michala Pavloviča, Hoštáky 206/70, Krakovany, za predpokladu, že kupujúci predloží návrh zmluvy a podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu

 

Uznesenie č. 21/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

podpísanie Zmluvy o dielo s fy. SE GROUPE, spol. s.r.o.  na zabezpečenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok za cenu v zmysle zmluvy o dielo vo výške 3.000 € bez DPH.

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 22/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

podpísanie Mandátnej zmluvy s fy. LEGAL TENDER, spol. s.r.o., na zabezpečenie  poskytnutia služieb pri verejnom obstarávaní na výber dodávateľa realizácie zákazky k projektu                          s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ za cenu v zmysle zmluvy o dielo          vo výške 2x  1.750  € bez DPH.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Rôzne

Uznesenie č. 23/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť Martina Ščepku bytom Krakovany, Južná ulica 431/35 na uloženie prípojok na  obecnom pozemku p.č. 1045/28, k.ú. Krakovany k novostavbe RD ktorý bude postavený na p.č. 1045/85, k.ú. Krakovany.

B/Ukladá

kancelárii OcÚ vyvolať rokovanie s p. Ščepkom ohľadne vytvorenia prístupovej cesty k obecným pozemkom.  

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 24/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Vyhlásenie voľby kontrolóra obce na 8. apríla 2015

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

Uznesenie č. 25/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Predlženie akcie na predaj knihy Monografia obce Pečať našich predkov za 10 eur  do odvolania.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo,  Klinovský,    Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 2 (Piscová,  Jurda)

Zdržal sa hlasovania: 1(Radoský)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 26/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krakovany za rok 2014

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda,  Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:10

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 27/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  27. februára 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 1/2015

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 9. januára 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Zloženie inveterizačných komisií
 5. Rôzne
 6. Návrh uznesení
 7. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Zloženie inventarizačných komisií
 5. Rôzne
 6. Návrh uznesení
 7. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 78/9/2014-95/9/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 11. decembra 2014.

Uznesenia č. 85/9/2014 – Zámenná zmluva s Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Krakovany bola podpísaná starostom obce a postúpená na farský úrad Krakovany, zatiaľ sa nevrátila.

Uznesenie č. 92/9/2014 – Odpredaj pozemku pre pána Ing. Petra Horňáka, p.č. 543/10, k.ú. Stráže, zatiaľ nebol zrealizovaný. Ostatné uznesenia   z ktorých vyplynula úloha,  boli splnené.

 

K bodu  č.4. – Zloženie inventarizačných komisií

Starosta obce predložil poslancom návrh zloženia inventarizačných komisií pre obdobie 2014-2018.

 

 

 

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková.

Členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Jozef Štefanka

 

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda – Marek Urban.

Členovia:  Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman, Ľuboš Sucháň.

 

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo.

Členovia:  Mgr. František Klinovský, Vladimír Zeman,

 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Daniela Piscová.

Členovia:  Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka.

 

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Milan Jurda.

Členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Pavel Klinovský, Tibor Šurín.

 

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková.

Členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka.

 

 

K bodu č. 5 Rôzne

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

– Starosta obce prečítal poslancom žiadosť p. Pavla Sedláka, bytom Sadová ulica 469/11, Krakovany a manželky Kataríny Sedlákovej, bytom Hrádze 478/13, Krakovany o súhlas  na umiestnenie septiku na obecnej parcele č. 300/1, k.ú. Krakovany. Svoju žiadosť odôvodnili tým, že na parcele č. 281/3, k.ú. Krakovany, Sadová  ulica, plánujú stavbu rodinného domu. Poslanec Ing. Milan Jurda vysvetlil novým poslancom, že v minulosti sa k týmto žiadostiam poslanci vyjadrovali kladne. K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za žiadosť o umiestnenie septiku na obecnom pozemku hlasovať. Hlasovaním za:  9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť o súhlas na umiestnenie septiku na obecnej parc. č. 300/1, k.ú. Krakovany pre manželov Pavla a Katarínu Sedlákových schválená.

 

– Starosta obce prečítal žiadosť  pána Ľubomíra Pekaroviča, bytom Hrádze 397/47, Krakovany na   odpredaj pozemku p.č. 43/4, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 110m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 43/1, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Milan Kollár. Geometrický plán overila dňa 26. 11.2014 pod číslom 834/14 Ing. Eva Gonová, Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor. Odčlenená parcela 43/4 tvorí predzáhradku k rodinnému domu na ulici Hoštáky č. 205/72. Poslanec Mgr. Juraj Filo vysvetlil poslancom odpredaj predzáhradky. Podobná žiadosť sa riešila na zasadnutí obecného zastupiteľstva 23. októbra 2014. O odpredaj požiadal pán Michal Pavlovič. V tomto prípade nebol ešte vyhotovený geometrický plán a preto poslanci schválili len predbežný súhlas na odpredaj. Určili hranicu pozemku, ktorý bude možné odkúpiť. Tá bola stanovená od rohu oplotenia Chateau po roh domu pani Oravcovej. Na základe tejto požiadavky bol vypracovaný aj geometrický plán, ktorý pán Pekarovič predložil.  Pri predaji  sa bude postupovať  v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Starosta obce dal za odpredaj parcely č. 43/4, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 110 m2 hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť pána Ľubomíra Pekaroviča, bytom Hrádze 397/47, Krakovany,  na odpredaj parcely č.  43/4, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 110 m2 schválená. V druhej časti sa rokovalo o predajnej cene. Pán Ľubomír Pekarovič vo svojej žiadosti navrhol cenu 7 eur/m2, ktorú odôvodnil tým, že si dal na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán,  predloží návrh kúpno – predajnej     zmluvy a podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností.  Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhoval cenu 15 eur/m2, čo asi polovica trhovej ceny. Poslanec Jozef Štefanka namietal, že cena je vysoká vzhľadom na ďalšie využitie pozemku. Navrhol symbolickú cenu.  Poslanec Ing. Milan Jurda navrhol cenu 10 eur/m2. Po predložení návrhov dal starosta obce hlasovať za prvý návrh, ktorý bol v žiadosti pána Pekaroviča, 7 eur/m2. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na odpredaj parcely č. 43/4, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 110 m2 za cenu 7 eur/2, čo predstavuje celkom 770,00 eur schválený. V tom prípade sa o ďalších návrhoch už nehlasovalo.

 

– Starosta obce predložil poslancom požiadavku riaditeľky Mgr. Evy Seitlerovej na doplnenie Rady školy pri ZŠ Krakovany. Starosta obce navrhol ponechať v rade školy dvoch poslancov, ktorí pracovali aj v minulom funkčnom období, a to Ing. Milana Jurdu a Mgr. Juraja Filu. Za tretieho člena navrhol poslanca Tibora Šurína. Toto isté zloženie zástupcov z radov poslancov bude pracovať aj v Rade školy pri MŠ Krakovany. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za návrh hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli zástupcovia do rady školy pri ZŠ a MŠ Krakovany v zložení Mgr. Juraj Flo, Ing. Milan Jurda a Tibor Šurín schválený.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky hlavného kontrolóra  na prvý polrok 2015 predložila kontrolórka Ing. Elena Podmaková.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky hlavného kontrolóra  na prvý polrok 2015 hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol Plánu kontrolnej činnosti kontrolórky hlavného kontrolóra  na prvý polrok 2015 schválený.

 

Interpelácie

Pani Daniela Piscová – požiadala o aktualizáciu obecného informačného kanála, aby sa nemiešali oznamy s reklamou. Žiadala najskôr zoradiť všetky oznamy a nakoniec umiestniť reklamu. V dome smútku pri pohreboch je nedôstojné umiestnenie reproduktora na stoličky. Požiadala o  vyrobenie, alebo kúpenie stojana na zavesenie reproduktora. Tiež v dome smútku požaduje kúpiť nový odpadkový kôš. Pred obradom by sa mohla púšťať hudba.

Ing. Milan Jurda – upozornil na neustále ničenie miestnych komunikácií fekálnymi vozidlami, ktoré vyvážajú odpad do ČOV. Jediný prístup týchto vozidiel je možný cez Hlavnú ulicu, Dolnú a Južnú ulicu. Z dôvodu prejazdu týchto vozidiel sa stav MK na uvedených uliciach stále zhoršuje. Z toho dôvodu požiadal starostu o vyvolanie rokovania s TAVOS-om, na ktorom by dojednali zníženie ceny za vývoz fekálií pre obec.

Pani Daniela Piscová požiadala predložiť na ďalšie zasadnutie OZ  kalkuláciu vývozu fekálií. Na požiadavku reagovala kontrolórka obce, že začali na tom s ekonómkou pracovať, ale pre ďalšie pracovné povinnosti spojené s uzávierkou roka sa im to nepodarilo dokončiť.

Mgr. Lukáš Radoský požiadal o zasielanie materiálov, ktoré sa majú prerokovávať na OZ, aby boli najskôr prerokované komisiou, ktorá k danej žiadosti zaujme stanovisko. Lehota na predkladanie žiadostí, ktoré budú prerokovávané na OZ je najneskôr 15 dní pred zasadnutím. V prípade, že žiadosť bude doručená neskôr, bude odložená až na ďalšie rokovanie OZ.

Poslanec Marek Urban sa pýtal ako sa bude riešiť zamestnanosť na obecnom úrade. Odpovedal starosta obce, že štruktúra obecného úradu zostala nezmenená  a voľné pracovné miesta sa budú obsadzovať, ale až v jarnom období, keď bude pre technických pracovníkov viac práce.

Mgr. Juraj Filo požiadal o opravu chodníka od ihriska okolo Chateau, až po stanicu. Chodník ja v zlom technickom stave.

Ing. Milan Jurda – zvýrazniť prechod pre chodcov pri základnej škole. Blikajúca oranžová je nedostatočná. Navrhol zvýrazniť DZ prechod pre chodcov reflexným podkladom, alebo veľkou tabuľou Pozor škola.

Poslanec Pavel Klinovský navrhol ako prioritu odvodňovací kanál od pani Seitlerovej až po Holešku. Zároveň by sa mohlo doriešiť odvodnenie školského dvora.

Poslanec Tibor Šurín požiadal o doplnenie športovej komisie o ďalších členov. Navrhol pánov Jána Šoku, Antona Čelína a Ing. Mariána Kubrana.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Štefanka) bol návrh na doplnenie športovej komisie o Jána Šoku, Antona Čelína a Ing. Mariána Kubrana schválený.

Predsedníčka kultúrnej komisie pani Daniela Piscová informovala poslancov o projekte, ktorý predložil člen kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák, na získanie dotácie, na župný festival. Podmienkou projektu je 170 účastníkov z najmenej 5 členských krajín EU. Pán Sedlák predložil rozpočet na 25 000,- eur.  Celú akciu bude financovať obec a v prípade úspešnosti projektu nám peniaze z Bruselu vrátia. Celý projekt je bez záruk. Projekt je potrebné podať do 15. januára. Starosta obce požiadal poslancov aby sa k danej problematike vyjadrili. Pán Jozef Štefanka s projektom nesúhlasí, Mgr. Lukáš Radoský by s projektom súhlasil, ak by bolo riziko len 800 eur za províziu, kontrolórka Ing. Elena Podmaková s projektom nesúhlasí, Mgr. Juraj Filo by s projektom súhlasil, ak by bolo riziko len provízia, pán Tibor Šurín sa k projektu nevedel vyjadriť pre nedostatok informácií, pán Marek Urban sa k projektu nevedel vyjadriť pre nedostatok informácií, Ing. Milan Jurda s projektom nesúhlasil, pani Daniela Piscová sa vyjadrila, že ponuka je to lákavá.   Nakoniec sa poslanci dohodli, aby predsedníčka kultúrnej komisie ešte zvolala stretnutie s pánom Sedlákom na doplnenie informácií k danému projektu a nechali na posúdenie starostovi, či sa projekt bude podávať, alebo nie.

Poslanec Jozef Štefanka požiadal starostu o vymenovanie dlžníkov dane z nehnuteľnosti. Zapisovateľka informovala poslancov, že jediným dlžníkom na daniach je PŠD Krakovany-Stráže, ktoré za rok 2014 nezaplatilo ani jednu splátku. Poslanec Štefanka požiadal starostu, aby dohodol stretnutie s predsedom PŠD na doriešenie nedoplatku.

 

Starosta obce udelil slovo prítomným občanom. Prihlásil sa pán Jozef Žák. Sťažoval sa na pracovníkov spoločnosti, ktorá vyváža komunálny odpad, že nechávajú smetné nádoby v ceste. Požiadal o upravenie prístupu k smetným nádobám na cintoríne v Krakovanoch pri zadnom vchode, lebo keď naprší je tam blato, a tiež požiadal o častejšie vyvážanie týchto nádob, aby sa odpad nehromadil okolo nich. Pán Žák upozornil na voľne sa pohybujúcich psov po obci hlavne vo večerných hodinách, ktorí napádajú a ohrozujú občanov a  znečisťujú upravené trávniky. Na otázku voľne sa pohybujúcich psov odpovedal poslanec Mgr. Juraj Filo, že riešenie tohto problému je veľmi ťažké.  Obec má VZN o chove držaní psov v obci, ale jeho nedodržiavanie sa dá ťažko kontrolovať. Upozornenie občanov môže byť zverejnené v najbližších obecných novinách a bude sa hlásiť v obecnom rozhlase.

Starosta obce pripomienky občanov zobral na vedomie  a bude ich riešiť s kompetentnými orgánmi.

 

K bodu č. 6 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 9. januára 2015

 

K bodu č. 7 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 9. januára 2015

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 1/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Zloženie inventarizačných komisií
 5. Rôzne
 6. Návrh uznesení
 7. Záver

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 2/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 3/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  78/9/2014-95/9/2014 z riadneho zasadnutia konaného dňa 11. decembra 2014

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Zloženie inventarizačných komisií

 

Uznesenie č. 4/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie,

Návrh inventarizačných komisií

 

B/Schvaľuje

Zloženie inventarizačných komisií:

 

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková

Členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Jozef Štefanka

 

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda – Marek Urban

Členovia:  Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman, Ľuboš Sucháň

 

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo

Členovia: Mgr. František Klinovský, Vladimír Zeman,

 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Daniela Piscová

Členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka

 

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Milan Jurda

Členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Pavel Klinovský, Tibor Šurín

 

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková

Členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 5

Rôzne 

Uznesenie č. 5/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie,

Žiadosť p. Pavla Sedláka, bytom Sadová ulica 469/11, Krakovany a manželky Kataríny Sedlákovej, bytom Hrádze 478/13, Krakovany o súhlas  na umiestnenie septiku na obecnej parcele č. 300/1, k.ú. Krakovany.

 Schvaľuje

Umiestnenie septiku na obecnej parcele č. 300/1, k.ú. Krakovany pred p.č. 281/3, k .ú. Krakovany pre pána Pavla Sedláka, bytom Sadová ulica 469/11, Krakovany a manželku Katarínu Sedlákovú, bytom Hrádze 478/13, Krakovany.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 6/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť Mgr. Ľubomíra Pekaroviča, Hrádze 397/47, Krakovany o  odpredaj pozemku p.č. 43/4, k.ú. Stráže.

 

Schvaľuje

Odpredaj  p.č. 43/4, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 110m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 43/1, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Milan Kollár, bol overený Ing. Evou Gonovou 26.11.2014 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, pre Mgr. Ľubomíra Pekaroviča, Hrádze 397/47, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 7/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj parcely č. 43/4, zastavané plocha, k.ú. Stráže o výmere 110 m2 za cenu 7 €/m2, čo je celkom 770,- eur, pre Mgr. Ľubomíra Pekaroviča, Hrádze 397/47, Krakovany, za predpokladu, že kupujúci predloží návrh zmluvy a podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 8/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zástupcov poslancov OZ do Rady školy pri ZŠ a MŠ v zložení:

Ing. Milan Jurda, Mgr. Juraj Filo, Tibor Šurín

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 9/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolórky na prvý polrok 2015

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 10/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Doplnenie športovej komisie o členov, Jána Šoku, Antona Čelína a Ing. Mariána Kubrana.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 1 Štefanka

 

Uznesenie č. 11/1/2015

 

Ukladá

kancelárii obecného úradu  na najbližšie zasadnutie OZ pripraviť kalkuláciu na vývoz fekálií

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 12/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

V Krakovanoch  9. januára  2015               Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva 15.12.2014

Print Friendly, PDF & Email

 Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 15. 12. 2014 o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Krakovany.

č. 10/2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 8. Plat starostu
 9. Rôzne
 10. Záver
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov

 

K bodu č. 1 – Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie OZ v Krakovanoch bolo otvorené   hymnou Slovenskej republiky. Rokovanie začal starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal všetkých prítomných a vysvetlil, že ustanovujúce zasadnutie sa bude riadiť metodickým pokynov MV Slovenskej republiky.  Úvodom určil zapisovateľku  Ing. Emíliu Knoškovú a overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku.  Po tom vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie Ing. Oľgu Galbavú, aby informovala prítomných o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Na záver predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala  novozvolenému starostovi obce  a zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenia  o zvolení.  Po tomto úkone  starosta obce Mgr. František Klinovský zložil sľub, ktorý potvrdil svojím  podpisom. Doterajší starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik odovzdal Mgr. Františkovi Klinovskému insignie obce, a tým sa nový starosta obce ujal vedenia rokovania OZ. Sľub poslanca OZ prečítala  Daniela Piscová.  Následne ho prítomní poslanci potvrdili svojím podpisom. Na základe tohto aktu sa novozvolené obecné zastupiteľstvo ujalo svojich kompetencií.

K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia

            Starosta obce predložil na schválenie nasledujúci program rokovania:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 8. Plat starostu
 9. Rôzne
 10. Záver
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov

Poslanci tento návrh hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

            Starosta obce vysvetlil poslancom náplň činnosti uvedených pracovných komisií. Prečítal návrhy mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

Zloženie mandátovej komisie: Ing. Milan Jurda – predseda, členovia: Ing. Michal Sedlák, Daniela Piscová

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Jurda), nehlasoval: 0, bolo zloženie mandátovej komisie schválené.

Zloženie návrhovej komisie: Ing. Emília Knošková – predsedníčka, členovia:  Ing. Oľga Galbavá a Mgr. Lukáš Radoský.  Hlasovaním za: .9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie návrhovej komisie schválené.

Zloženie volebnej komisie:Mgr. Juraj Filo– predseda, Ladislav Žitnanský a Tibor Šurín – členovia

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Filo), nehlasoval: 0, bolo zloženie volebnej  komisie schválené.

 

K bodu č. 4 – Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Predseda mandátovej komisie Ing. Milan Jurda predniesol správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce Mgr. František Klinovský a poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Ing. Milan Jurda, Pavel Klinovský, Daniela Piscová, Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka, Tibor Šurín a Marek Urban zložili zákonom predpísaný sľub. Správa tvorí prílohu č.2 originálu  tejto zápisnice. Poslanci túto správu hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, vzali na vedomie.

K bodu č. 5 – príhovor starostu obce

Nastupujúci starosta obce Mgr. František Klinovský  sa prihovoril všetkým prítomným. Poďakoval sa za prejavenú dôveru a  naznačil priority svojho programu na budúce štyri roky.

K bodu č. 6 – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Starosta obce navrhol zriadiť nasledujúce komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

Prečítal zloženie jednotlivých komisií.

1. Predseda kultúrnej a školskej komisie – Daniela Piscová,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce – Pavel Klinovský, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Elena Krestová, Antónia Mitošinková a Tomáš Kubran.

Poslanec Ľuboš Sucháň navrhol do kultúrnej komisie doplniť aj Ing. Michala Sedláka.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie kultúrnej a školskej komisie  schválené.

 

2. Predseda Športovej komisie – Tibor Šurín,

členovia komisie z radov poslancov: Marek Urban, Mgr. Juraj Filo

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie športovej komisie schválené.

3. Predseda Komisie verejného poriadku a životného prostredia – Jozef Štefanka,

členovia komisie z poslancov: Mgr. Lukáš Radoský, Pavel Klinovský a Tibor Šurín.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie komisie verejného poriadku a životného prostredia schválené.

4. Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu – Ľuboš Sucháň,

členovia komisie z poslancov:  Mgr. Lukáš Radoský a Mgr. Juraj Filo.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bolo zloženie  komisie na ochranu verejného záujmu  schválené.

5. Predseda Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie – Mgr. Juraj Filo,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce: Mgr. Lukáš Radoský, Ľuboš Sucháň, Pavel Klinovský, Ing. Milan Jurda , Marek Urban a Ing. Elena Podmaková.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie majetkovo – finančnej a stavebnej komisie  schválené.

 

K bodu č. 7 – poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Novela zákona o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva zvolávať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva.  Na riešenie takejto situácie bol podaný návrh , aby  povereným poslancom bol Mgr. Lukáš Radoský.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Radoský, Piscová), nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

K bodu č. 8 – Plat starostu

             V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2013 vo výške 824,- eur.

 • v zmysle § 4 ods. 1, cit. Zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

1,98 x 824,- eur = 1631,52 eur

 • táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 1632,- eur
 • v zmysle §4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. OZ určuje starostovi obce Mgr. Franitiškovi Klinovskému plat vo výške 1632,- eur

 

K bodu č. 9 – Rôzne         

Starosta obce určil poslanca Mareka Urbana za zástupcu starostu v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

            Určenie sobášiacich poslancov a sobášny deň a miestnosť na vykonávanie sobášneho obradu. Starosta obce navrhol, že sobášiaci v tomto funkčnom období budú starosta obce Mgr. František Klinovský, Daniela Piscová a Marek Urban. Sobášiť sa bude v sobotu v zasadacej miestnosti obecného úradu. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Piscová, Urban), nehlasoval: 0, bol návrh schválený

Starosta obce predložil návrh na preplatenie dovolenky odchádzajúcemu starostovi PaedDr. Vladimírovi Mihálikovi  – zostatok 11 dní dovolenky. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal s hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo schválené preplatenie zostatku dovolenky odchádzajúcemu starostovi PaedDr. Vladimírovi Mihálikovi.

Poslanci navrhli termín najbližšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré bude   9. januára 2015.

Starosta obce vyzval občanov, aby predniesli svoje podnety a pripomienky.

Do diskusie sa prihlásil pán Jozef Masár ktorý vyzval starostu a nové zastupiteľstvo, aby prehodnotili výšku poplatku za vývoz fekálií, ktorý občania považujú za predražený a nevhodný, aby obec zarábala na občanoch obce, najmä ak v obci máme čističku odpadových vôd. Navrhol, aby obec rokovala s TAVOSom na zľave pri vývoze obecného fekálu.  Tento návrh podporil aj pán Marián Pisca.

Do diskusie sa prihlásil pán Ervín Sedlák, ktorý zablahoželal nastupujúcemu starostovi a poslaneckému zboru a poprial im veľa dobrých rozhodnutí vo svojej funkcii.

 

K bodu č. 10

Návrhová komisia   predložila na schválenie návrh uznesení zo dňa 15. decembra 2014

 

Uznesenia  Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 15. decembra 2014

 

K bodu č. 1.

Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 1/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

 1. určenie zapisovateľa, ktorým je Ing. Emília Knošková a overovateľov zápisnice: Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku
 2. informáciu predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Oľgy Galbavej o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce

 

B/ konštatuje, že

 1. novozvolený starosta obce Mgr. František Klinovský zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Ing. Milan Jurda, Pavel Klinovský, Daniela Piscová,  Mgr. Lukáš Radoský, Ľuboš Sucháň, Jozef Štefanka, Tibor Šurín, Marek Urban zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

 

K bodu č. 2:

Schválenie programu rokovania

 

Uznesenie č. 2/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

návrh programu rokovania OZ predložený starostom obce

 

B/ schvaľuje

Program rokovania:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 • informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Plat starostu
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 3:

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

 

Uznesenie č. 3 /10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

návrh zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

B/schvaľuje

 1. mandátovú komisiu v zložení: Ing. Milan Jurda Ing. Michal Sedlák, Daniela Piscová
 2. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Emília Knošková, Ing. Oľga Galbavá, Mgr. Lukáš Radoský,
 3. volebnú komisiu v zložení: Mgr. Juraj Filo, Ladislav Žitnanský, Tibor Šurín

K bodu č. 4:

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Uznesenie č. 4 /10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

berie na vedomie

Správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom stanovený sľub a ujali sa svojich funkcií

K bodu č. 6:

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Uznesenie č. 5/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ zriaďuje

nasledovné komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. Komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

B/volí;

 1. Predsedu kultúrnej a školskej komisie – Danielu Piscovú

členov komisie z poslancov:  Pavel Klinovský, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Elena Krestová, Antónia Mitošinková, Tomáš Kubran a  Ing. Michal Sedlák

 

2. Predsedu Športovej komisie – Tibora Šurína,

Členov komisie z radov poslancov: Marek Urban, Mgr. Juraj Filo

 1. Predsedu Komisie verejného poriadku a životného prostredia – Jozefa Štefanku,

členov komisie z poslancov: Mgr. Lukáš Radoský, Pavel Klinovský a Tibor Šurín,

 1. Predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu – Ľuboša Sucháňa,

členov komisie z poslancov:  Mgr. Lukáš Radoský a Mgr. Juraj Filo

 

 1. Predsedu Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie – Mgr. Juraja Filu,

členov komisie z poslancov: Mgr. Lukáš Radoský, Ľuboš Sucháň, Pavel Klinovský, Ing. Milan Jurda, Marek Urban, Ing. Elena Podmaková,

 

 

K bodu č. 7

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 6/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

poveruje

poslanca Mgr. Lukáša Radoského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

K bodu č.8

Plat starostu

 

Uznesenie č. 7/10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

určuje

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2013 vo výške 824,- eur.

v zmysle § 4 ods. 1, cit. zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

1,98 x 824,- eur = 1631,52 eur. Táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 1632,- eur

 

K bodu č.9

Rôzne

 

Uznesenie č.. 8/12/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A berie na vedomie

 1. návrh starostu obce na určenie zástupcu starostu, ktorým bude Marek Urban

 

B schvaľuje

 1. Sobášiacich – Mgr. František Klinovský, Marek Urban, Daniela Piscová
 2. Sobášny deň – sobota.
 3. Sobášna miestnosť – zasadačka obecného úradu Krakovany.

 

 

 

Uznesenie č.. 8/12/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

preplatenie zostatku dovolenky odchádzajúcemu starostovi PaedDr. Vladimírovi Mihálikovi 11 dní

 

Hlasovanie

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

boli uznesenia z ustanovujúceho zasadnutie OZ v Krakovanoch schválené

 

 

V Krakovanoch 15.12.2014

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 9/2014

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

 Zápisnica

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného

dňa 11. decembra  2014  v zasadačke OcÚ Krakovany

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenie 3/2014
 6. Finančný rozpočet na roky 2015 – 2017
 7. Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC
 8. VZN č. 5 -10 , ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 6/2010, 7/2010, 8/2011
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Martin Gono. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: …, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenie 3/2014
 6. Finančný rozpočet na roky 2015 – 2017
 7. Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC
 8. VZN č. 5 -10 , ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 6/2010, 7/2010, 8/2011
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Petra Kiktu a Ladislava Žitnanského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 63/8/2014 – 77/8/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 23. októbra 2014.

Uznesenia, z ktorých vyplynula úloha,  boli splnené.

 

K bodu  č.4. – VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady     na území obce Krakovany.

Obec Krakovany na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľností,

b/ daň za psa,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ daň za ubytovanie,

e/ daň za predajné automaty,

f/ daň za nevýherné hracie prístroje,

g/ daň za jadrové zariadenie.

Zdaňovacím  obdobím miestnych daní,  a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 1. a) fyzická osoba, ktorá  má   v  obci  trvalý  pobyt alebo prechodný  pobyt  alebo ktorá je  na území  obce oprávnená užívať, alebo užíva byt,  nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo  jej časť,  alebo objekt,  ktorý nie  je stavbou,  alebo záhradu,   vinicu,  ovocný   sad,  trvalý   trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území  obce  okrem  lesného  pozemku  a  pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
 2. b) právnická osoba, ktorá  je   oprávnená  užívať  alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  obce na iný účel ako na podnikanie,
 3. c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Zníženie a odpustenie poplatku

 1. Správca poplatok odpustí za obdobie, počas ktorého preukáže obci, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval na území obce.

Poplatník predloží každoročne aktuálne potvrdenie, ktorým je:

a)potvrdenie  zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku s uvedením obdobia v ktorom sa poplatník nezdržiaval v mieste trvalého pobytu (v prípade cudzojazyčného potvrdenia je potrebný preklad),

b)potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,

c)potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,

d)potvrdenie o ubytovaní na internáte.

Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) až d) nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Správca poplatku poskytne  úľavu študentom študujúcim na území SR alebo v zahraničí (vysoké a stredné školy, odborné učilištia) vo výške 75%   z ročného poplatku.

Podmienkou poskytnutia úľavy je predloženie potvrdenia o dennom štúdiu, resp. dokladu o ubytovaní v internáte či  potvrdenie o prechodnom pobyte.

Vrátenie poplatku

Ak poplatníkovi zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, obec poplatok alebo jeho pomernú časť vráti do 30 dní od zistenia skutočnosti.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ods. (1) na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:

 1. a) potvrdenie o zmene trvalého pobytu,
 2. b) kópiu úmrtného listu,
 3. c) potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na území obce.

Sadzby dane a poplatkov na rok 2015 sa oproti roku 2014 nemenili.

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský. K predloženému návrhu VZN č. 4/2014 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za návrh VZN č. 4/2014 hlasovať.

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie 3/2014

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014 bolo vypracované v súlade s ods. 2 písmenom b) §14 zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2014 predstavuje čiastku 721 513,– € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 sa uvedená čiastka znížila v príjmových aj výdavkových položkách o 613,41 € na sumu celkom 720 899,59 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2014 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 16 043,82 € na sumu celkom 736 943,41 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2014 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových a výdavkových položkách o 9 029,16€ na sumu 745 972,57€.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 9 029,16€,
 • kapitálový – bez zmien,
 • finančné operácie – bez zmien.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 8 329,16€,
 • kapitálový zvyšuje o 700,€,
 • finančné operácie – bez zmien.

Jednotlivé položky, ktoré boli vyššie ako 1000,- eur vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.  Starosta obce dal za návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2014 hlasovať.

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili.

 

K  bodu č. 6 – Finančný rozpočet na roky 2015-2017

Rozpočet obce Krakovany na roky 2015-2017 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

– so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy,

– so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,

– so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

– so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

– so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

– s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2015 je zostavený ako prebytkový, pretože sa predpokladá zostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov výške 50 000,- € do roka 2016. Návrh rozpočtu na rok 2015 obsahuje vyrovnaný bežný rozpočet a prebytkový kapitálový rozpočet z predaja pozemkov. V časti finančné operácie sa predpokladá použitie rezervného fondu na krytie investičných akcií (viď. rozpočet str. 10 a 11 s kódom zdroja 46) vo výške 15 000,-€. Celkový rozpočet na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný, tiež bežný rozpočet je vyrovnaný. Kapitálový rozpočet na rok 2016 je schodkový. Schodok vykryjú finančné operácie v plnej výške (viď rozpočet str. 3). Predpokladá sa čerpanie úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 25 000€ v roku 2016 a 25 000€ v roku 2017. Celkový rozpočet na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet na rok 2017 je zostavený ako prebytkový z dôvodu splácania predpokladaného čerpania úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 10 000€. Kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok je vyrovnaný finančnými operáciami v plnej výške čerpaním spomínaného úveru. Výška dotácie pre organizácie sa samostatne neprejednávala, jednotlivé žiadosti hodnotila finančná komisia, ktorá navrhla výšku dotácie pre jednotlivé organizácie ponechať vo výške, ktorá bola schválená aj na rok 2014. Tieto položky boli rovno zapracované do  návrhu rozpočtu na rok 2015.  O navýšenie dotácie požiadal poslanec Ing. Michal Sedlák pre OZ Lusk, lebo  v roku 2015 folklórna skupina Lusk bude oslavovať 25. výročie založenia.  Ako ďalšiu možnosť zvýšenia považoval Ing. Sedlák schválenie jednej zábavy pre OZ Lusk, pričom by takýmto spôsobom získali nejaké financie.  K tomuto návrhu poslanci nemali pripomienky.  Jednotlivé položky návrhu rozpočtu vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.

Starosta obce dal za návrh rozpočtu na rok 2015 hlasovať. Hlasovaním za:8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval: 0, bol finančný rozpočet na rok 2015  schválený.  Návrhy finančného rozpočtu na roky 2016 a 2017 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7 –  Zámenná zmluva medzi obcou Krakovany a RKC farnosť Krakovany

Starosta obce predložil na schválenie Návrh Zámennej zmluvy medzi Obcou Krakovany a RKC farnosť Krakovany na pozemky pre vytvorenie štvrtej priemyselnej zóny v k.ú. Krakovany smerom na Ostrov.  Zamieňa sa  parcela 732/19, orná pôda o výmere 20 000 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 357/2014 odčlenená  z  parcely č. 732/13 o výmere

54 393 m2. Parcela je vo vlastníctve RKC farnosť Krakovany.  Obec Krakovany je vlastníkom parcely č. 1160/2, orná pôda, o výmere 20 000 m2, k.ú. Krakovany, ktorá sa bude zamieňať.

Na parcele je predpokladaný zámer výstavby kogeneračnej elektrárne. Zámer prišiel vysvetliť Ing. Korček, ktorý podrobne prezentoval cieľ a využitie zámeru. Celá stavba pozostáva z riadiacej budovy,  štyroch kogeneračných nádrží a chladiacich zariadení na chladenie motorov. Elektrická energia, ktorá sa vyrobí bude odoberaná Západoslovenskou distribučnou. Odpadové teplo môže byť využité na pestovanie riasy spirulia, alebo chov rakov.

Po zámene pozemku bude nasledovať rokovanie o odpredaji so  spoločnosťou, ktorá bude zámer realizovať.   Ing. Korček odpovedal na všetky otázky poslancov. Po rozprave dal starosta obce za zámennú zmluvu hlasovať. Hlasovaní za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:  0, nehlasoval: 0, bola zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC farnosť Krakovany schválená.

 

K bodu č. 8 – Návrh VZN č. 5-10/2014 – ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007,  5/2009, 7/2010, 8/2011

Starosta obce predložil poslancom návrhy VZN č. 5-10/2014, ktorými sa vyhlasujú záväzné časti  Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 7/2010, 8/2011. Zmeny územného plánu boli schvaľované v rokoch, ktoré sú uvedené pri jednotlivých číslach zmien, ale nebolo schválené VZN, ktoré vyhlasuje záväznú časť zmeny. Preto je potrebné dodatočne chváliť všeobecne záväzné nariadenia pre jednotlivé zmeny, aby bolo možné na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zaslať registračný list na jednotlivé zmeny územného plánu.  K predloženým návrhom VZN nemali poslanci žiadne pripomienky. Starosta obce dal za návrhy VZN č. 5-10/2014 hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli VZN č. 5-10/2014 ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 6/2010. 7/2010, 8/2011  schválené.

 

K bodu č. 9 – Rôzne

– Starosta obce prečítal žiadosť pána Petra Horňáka na odkúpenie parcely č. 543/10, k.ú. Stráže, o výmere 2 m2, zastavané plochy, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom

č. 780/14 z parcely č. 543/9. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Navrhovaná cena je 30,- eur/m2.  Náklady spojené s vypracovaním Kúpnej zmluvy aj Návrhom na vklad do katastra bude hradiť kupujúci.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol odpredaj pozemku p.č. 543/10, k.ú. Stráže, o výmere 2m2, zastavané plochy a nádvoria pre pána Petra Horňáka, Kubrická 34, Trenčín za cenu 30 €/m2  schválená v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa § 9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Kupujúci pripraví návrh  zmluvy a uhradí návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti.

 

– Starosta obce predložil návrh na darovanie Monografie pri narodení dieťaťa, ktorá sa bude odovzdávať rodičom pri preberaní finančného príspevku. K tomuto návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo darovanie monografie pre narodené deti schválené.

Interpelácie

poslanec Ladislav Žitnanský navrhol vianočnú akciu na monografiu Pečať našich predkov a DVD Ľudia v Krakovanoch za polovičnú cenu – kniha 10,-eur, DVD 4,- eur. Akcia potrvá do konca januára 2015.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za. 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola akcia na knihu a DVD do konca januára 2015 schválená.

 

K bodu č. 10 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 11. decembra 2014

 

K bodu č. 11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 11. decembra  2014

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 78/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenie 3/2014
 6. Finančný rozpočet na roky 2015 – 2017
 7. Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC
 8. VZN č. 5 -10 , ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006, 2/2007, 5/2009, 6/2010, 7/2010, 8/2011
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Sedlák,   Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 79/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Petra Kiktu a Ladislava Žitnanského

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

 

Uznesenie č. 80/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  63/8/2014-77/8/2014 z riadneho zasadnutia konaného dňa 23. októbra 2014

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,  , Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Návrh VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

Uznesenie č. 81/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie,

Návrh VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

B/Schvaľuje

VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8  (Filo, Florek,   Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014

 

Uznesenie č. 82/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie,

Návrh rozpočtového oparenia č. 3/2014

 

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu

 

PRIJMY Rozpočet rok2014 Návrh na 1. zmenu
 1. zmena
Návrh na 2. zmenu 2.zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 721 513 -613,41
 • 899,59
   +16 043,82 736 943,41 + 9 029,16 745 972,57
Kapitálové príjmy   0             0   0 0 0 0 0
Finančné operácie   0             0   0 0 0 0 0
Príjmy spolu 721 513 -613,41  720 899,59 +16 043,82 736 943,41 +9 029,16 745 972,57

 

VÝDAVKY Rozpočet rok2014 Návrh na 1. zmenu
 1. zmena
Návrh na 2. zmenu 2.zmena Návrh na 3.zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 688 513 -613,41 687 899,59 +29 221,02 717 120,61 +8 329,16 725 449,77
Kapitálové výdavky   33 000 0 33 000 -13 177,20 19 822,80 +700 20 522,80
Finančné operácie  0 0  0 0 0 0 0
Výdavky spolu 721 513 -613,41 720 899,59 +16 043,20 736 943,41 +9 029,16 745 972,57

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Finančný rozpočet na roky 2015-2017

 

Uznesenie č. 83/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

 1. Finančný rozpočet na rok 2015

 

PRÍJMY

Druh rozpočtu Návrh 2015
Bežný rozpočet 716 587
Kapitálový rozpočet 150 000
Finančné operácie 15 000
SPOLU: 881 587              
Nerozpoč-tované príjmy 0
SPOLU 881 587              

 

VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2015
Bežný rozpočet 716 587
Kapitálový rozpočet 115 000
Finančné operácie  0
SPOLU: 831 587            
Nerozpoč-tované príjmy 0
SPOLU 831 587            

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 84/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

B/ Berie na vedomie

Návrh finančného rozpočtu na roky 2016-2017

 

Príjmy

Návrh 2016 Návrh 2017
719 420 743 061
0 0
75 000 25 000
794 420 768 061
0 0
794 420 768 061
   

 

Výdavky

Návrh 2016 Návrh 2017
719 420 733 061
75 000 25 000
0 10 000
794 420 768 061
0 0
794 420 768 061

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 7

Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a RKC farnosť Krakovany

 

Uznesenie č. 85/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh Zámennej zmluvy medzi Obcou Krakovany a RKC Farnosť Krakovany

 

B/Schvaľuje

Zámennú zmluvu medzi Obcou Krakovany a RKC Farnosť Krakovany

Zamieňa sa  parcela 732/19, orná pôda o výmere 20 000 m2, k.ú. Krakovany, vo vlastníctve RKC farnosť Krakovany za  parcelu č. 1160/2, orná pôda, o výmere 20000m2, k.ú. Krakovany, vo vlastníctve Obce Krakovany.

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

VZN č. 5-10/2014, ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/206, 2/2007, 5/2009, 6/2010, 7/2010, 8/2011

 

Uznesenie č. 86/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 5/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006

 

B/Schvaľuje

VZN č. 5/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 1/2006

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

Uznesenie č. 87/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 6/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 2/2007

 

B/Schvaľuje

VZN č. 6/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 2/2007

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 88/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 7/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 5/2009

 

B/Schvaľuje

VZN č. 7/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 5/2009

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 89/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 8/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 6/2010

 

B/Schvaľuje

VZN č. 8/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 6/2010

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 90/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 9/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 7/2010

 

B/Schvaľuje

VZN č. 9/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 7/2010

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 91/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 10/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 8/2011

 

B/Schvaľuje

VZN č. 10/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 8/2011

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Rôzne

Uznesenie č. 92/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť p. Horňáka na odpredaj pozemku č. 543/10, k.ú. Stráže o výmere 2 m2.

 

Schvaľuje

odpredaj pozemku p.č. 543/10, k.ú. Stráže, o výmere 2m2, zastavané plochy a nádvoria pre pána Petra Horňáka, Kubrická 34, Trenčín, za cenu 30 €/m2  v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Kupujúci pripraví návrh  zmluvy a uhradí návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti.

 

Prítomných:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 93/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Návrh na vianočnú akciu zníženia ceny monografie Pečať našich predkov a DVD Ľudia v Krakovanoch.

 

Schvaľuje

Zníženie ceny monografie Pečať našich predkov na 10 € a DVD Ľudia v Krakovanoch za 4 €, akcia potrvá do konca januára.

Prítomných:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 94/9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Darovanie monografie pre narodené deti

Prítomných:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 95/9/2014

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných:8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,   Jurda, Kikta,   Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  11. decembra  2014

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková