V tejto rubrike máte možnosť prečítať si celé zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva. * Zápisnice budú zverejnené do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po schôdzi O.z.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 10/2015

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 14. decembra  2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 3/2015 o miestnych daniach na území obce Krakovany
 5. VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 6. VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany
 7. Rozpočtové opatrenie 3/2015
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018
 9. Rôzne
 10. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom riadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 1. VZN č. 3/2015 o miestnych daniach na území obce Krakovany
 2. VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 3. VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany
 4. Rozpočtové opatrenie 3/2015
 5. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018
 6. Rôzne
 7. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku. Poslanci tento návrh hlasovaním za:8,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 96/9/2015 – 113/9/2015  z riadneho zasadnutia OZ konaného 19. novembra 2015.

Uznesenie č. 96/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou
 1. VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
 2. Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany
 3. Bioodpad – spolufinancovanie projektu
 4. Zmluva o financovaní projektu
 5. Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce
 6. Termíny vykonania inventúr
 7. Výberové konanie na nebytové priestory
 8. Výberové konanie na nájomný byt
 9. Rôzne
 10. Záver  – podané

Uznesenie č. 97/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Mareka Urbana – podané

Uznesenie č. 98/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 81/8/2015-95/8/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 2. októbra 2015- podané.

Uznesenie č. 99/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

prezentáciu záujmového združenia obcí – Mikroregión nad Holeškou a OZ Holeška, ktorú poslancom OZ predstavil Dušan Daloš, predseda združenia a Lukáš Pavlech, manažér mikroregiónu – podané

Uznesenie č. 100/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č.2/2015 o miestach určených na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady SR v roku 2016

B/Schvaľuje

VZN č.2/2015 o miestach určených na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady SR v roku 2016 – podané

Uznesenie č. 101/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Smernicu o verejnom obstarávaní obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 102/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Účasť obce v projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania – Operačný program Kvalita životného prostredia.
 2. spoluúčasť vo výške 5% z oprávnených nákladov, t. j. v maximálnej výške 3902,00 €, z rozpočtu obce v roku 2016 – podané

Uznesenie č. 103/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh zmluvy o spolupráci a spoločnom financovaní diela Kanalizácia Vrbové – Krakovany – podané

Uznesenie č. 104/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce na rok 2016 vo výške 19 319,00 eur

Miestna skupina SČK Krakovany    1 000,00 €

Obecný stolnotenisový  klub               670,00 €

Poľovnícke združenie Králik               500,00 €

Futbalový klub Krakovany             12 000,00 €

FS LUSK                                             800,00 €

FS Krakovčanka                                  300,00 €

TS Krakovienka                                   300,00 €

Súkromné etnografické múzeum         399,00 €

Klub paličkovanej čipky Bábence       500,00 €

RKC farnosť Krakovany                   1 000,00 €

JDS Krakovany                                    700,00 €

ZR pri ZŠ                                              450,00 €

ZR pri MŠ                                             700,00 €  – podané

Uznesenie č. 105/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Termín inventúr:

Inventarizácia 15.12.2015-29.1.2016

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2015

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2016 – podané

Uznesenie č. 106/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberové konanie na nebytové priestory, bývalý  klub mladých  podané.

Uznesenie č. 107/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberové konanie na nájomný byt č. 1 – podané

Uznesenie č. 108/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Do návrhu rozpočtu obce na rok 2016 sumu 7000,00 eur  na nákup technického vybavenia a materiálneho zabezpečenia  Dobrovoľného hasičského zboru Krakovany – podané

Uznesenie č. 109//92015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zloženie Obecného hasičského zboru Krakovany

 • Preventivár požiarnej ochrany obce – Ľuboš Sucháň,
 • Vedúci kontrolnej skupiny – Ing. Oľga Galbavá a Matúš Zuzic,
 • Veliteľ OHZ – Matúš Zuzic,
 • Strojník OHZ – Ivan Herman,
 • Členovia OHZ – Vojtech Hesko, Róbert Urban, Andrej Vavrinec, Patrik Hiner, Ladislav Herman, Ľuboš Sucháň, Dušan Augustovič, Lukáš Hlaváč, Lukáš Madunický – podané

Uznesenie č. 110/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na zmenu ÚP pre p.č. 634/4, 635/4, k.ú. Stráže – podané

Uznesenie č. 111/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Súhlas na odčlenenie časti pozemku p.č. 635/4, k.ú. Stráže – podané

Uznesenie č. 112/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť pána  Františka Garafu  a Viery Garafovej na odkúpenie podielu obce  p.č. 635/4 k.ú. Stráže, ale z dôvodu pripravovanej zmeny UP,  nemôže  danej žiadosti vyhovieť. V prípade záujmu môžete o odkúpenie požiadať po zmene ÚP obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 113/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, kontrolu uznesení  č. 96/9/2015 – 113/9/2015    zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Návrh VZN č. 3/2015  o miestnych daniach na území obce Krakovany. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní  na území obce Krakovany.

Obec Krakovany na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľností,

b/ daň za psa,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ daň za ubytovanie,

e/ daň za predajné automaty,

f/ daň za nevýherné hracie prístroje,

g/ daň za jadrové zariadenie.

Zdaňovacím  obdobím miestnych daní  a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.

Informoval poslancov, že sadzba daní sa oproti roku 2015  nezmenila. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Za predložený návrh VZN č. 3/2015 o miestnych daniach na území obce Krakovany dal hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č.3 o miestnych daniach na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 5 – VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Návrh VZN č.4/2015  o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Výšku sadzby za komunálny odpad  a za drobný stavebný odpad navrhla finančná komisia.

Sadzba poplatku je pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 a 3 je 0,0630 € za osobu a kalendárny deň.

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad vzniknutý pri drobných udržiavajúcich prácach z domácností bez obsahu škodlivín je 0,015 € za kilogram. Poplatok sa vyberá povereným pracovníkom obce priamo na zbernom dvore pri vývoze tohto odpadu. Poslanci navrhli  kontrolovať pracovníkov Petmasu a to vážením vozidla na začiatku vývozu aj plného vozidla a odsúhlasenie vážnych listov  podpisom zodpovednej osoby obce (zamestnancom OcÚ).

O výške sadzby za komunálny odpad sa rozprúdila medzi poslancami diskusia. Časť poslancov bola za to, aby sa výška poplatku za komunálny odpad nezvyšovala oproti roku 2015, časť poslancov bola za zvýšenie poplatku. Starosta obce dal hlasovať za výšku poplatku, ktorá bola navrhnutá vo VZN finančnou komisiou –  0,0630 € za osobu a kalendárny deň a  poplatku za drobný stavebný odpad vzniknutý pri drobných udržiavajúcich prácach z domácností bez obsahu škodlivín  0,015 € za kilogram. Hlasovaním za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň,  Urban), proti: 2 (Radoský, Šurín), zdržal sa hlasovania: 1 (Štefanka), nehlasoval:0, bolo VZN č.4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany schválené, Za ďalšie návrhy sa už nehlasovalo.

 

K bodu č.6 –  VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany

Toto Všeobecné záväzné nariadenie  sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce Krakovany v súlade s §39 ods.3 zákona o odpadoch a jeho zavedením je: zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce Krakovany za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom č.223/2001 Zb.z., vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu. Ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi /§39 ods.4 zákona o odpadoch/, najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodnenie odpadov.  K predloženému návrhu VZN č. 5/2015 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal s ahlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č.5/2015 schválené.

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie 3/2015

Návrh na Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015 sa predkladá v  súlade s ods. 2 písmenom a), b), c), d) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa celkové príjmy a celkové výdavky znižujú. Plánovaný prebytok rozpočtu vo výške 50 000€ zostáva zachovaný, napriek tomu, že príjem z predaja pozemkov sa nerealizoval.

Schválený rozpočet celkom na rok 2015 predstavuje čiastku 881 587,– € v príjmových

a 831 587,– € vo výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako prebytkový,

pretože sa predpokladalo, že bude zostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov vo

výške 50 000,–€ do roka 2016, ktoré sa použijú na realizáciu kanalizácie.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 sa uvedená čiastka zvýšila v príjmových aj výdavkových

položkách o 11 703,98€ na sumu celkom 893 290,98 € v príjmových a 843 290,98€ vo

výdavkových položkách.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015 sa výška príjmov zvyšuje o 96 530,49 € na sumu

989 821,47€ a vo výdavkoch sa zvyšuje o 96 530,49 € na sumu 939 821,47€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2015 sa výška príjmov aj výdavkov znižuje o 149 747,44€ na

sumu 840 074,03€ v príjmoch a na 790 074,03€ vo výdavkoch.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný znižuje o 515,92 €,
 • kapitálový znižuje o 150 000,– €,
 • finančné operácie zvyšujú o 768,48,– €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný znižuje o 4 252,56 €,
 • kapitálový znižuje o 154 000 €
 • finančné operácie – bez zmien.

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03

 

Jednotlivé zmeny na položkách vyššie 1000,- eur vysvetlil predseda finančnej komisie Mgr. Juraj Filo. K zmene rozpočtu č. 3/2015 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo Rozpočtové opatrenie č.3/2015 schválené.

 

K bodu č. 8 – Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018

Rozpočet obce Krakovany na roky 2016-2018 je zostavený v súlade s nasledovnými

právnymi normami: so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy, so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,  so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,  so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,  s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje vyrovnaný bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. V časti finančné operácie sa predpokladá krytie investičných akcií, hlavne kanalizácie celej obce v plnej výške 125 000 € čerpaním dlhodobého bankového úveru. V prípade očakávaného prebytku hospodárenia z roku 2015 je predpoklad, že sa výška úveru môže znížiť.

Celkový rozpočet na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový. Kapitálový rozpočet na rok 2017 je schodkový. Schodok vykryjú finančné operácie a prebytok bežného rozpočtu. Predpokladá sa čerpanie úveru na realizáciu investičných akcií, hlavne kanalizácie celej obce.

Celkový rozpočet na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet na rok

2018 je zostavený ako prebytkový z dôvodu splácania úveru. Kapitálový rozpočet je

schodkový. Schodok je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu v plnej výške.

 

Položky, ktoré poslancov najviac zaujímali vysvetlil predseda finančnej komisie Mgr. Juraj Filo. K predloženému rozpočtu poslanci nemali pripomienky. Z predloženého návrhu sa schvaľoval návrh rozpočtu na rok 2016. Návrh rozpočtu pre roky 2017 a 2018 poslanci berú na vedomie.  K predloženému návrhu rozpočtu zaujala stanovisko aj kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. V závere konštatuje, že Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018 a  z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období. Rozpočet obce je navrhovaný ako vyrovnaný, predpokladá sa pokračovať v investičných akciách aj v budúcom období, a to predovšetkým budovaním-zveľaďovaním miestnych komunikácií a vybudovaním kanalizácie, ktorej výstavba bude vykrytá dlhodobým úverom.

V súvislosti s novelou Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu zostavený bez programovej  štruktúry.

 

Navrhovaný finančný rozpočet obce na rok 2016:

                                   Príjmy             Výdavky                                 

bežný rozpočet           780 468,- Eur  780 468,- Eur

kapitálový rozpočet         1 000,- Eur            114 000,- Eur

finančné operácie       125 000,- Eur     12 000,- Eur

SPOLU                      906 468,- Eur   906 468,- Eur

Odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.

Za predložený návrh rozpočtu na rok 2016 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Piscová), nehlasoval:0, bol rozpočet na rok 2016 schválený.

Návrh rozpočtu na roky 217-2018 poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová),  nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 9 – Rôzne

Zapisovateľka Emília Knošková predložila na schválenie žiadosti o bezplatný prenájom telocvične ZŠ pre Zdravé cvičenie Pillates a Aerobic s Katkou. K bezplatnému prenájmu telocvične ZŠ poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pillates a Aerobic s Katkou schválený.

Pani Piscová poďakovala poslancom za schválenie dotácie pre Klub paličkovanej čipky Bábence, vzhľadom k tomu, že na minulom zasadnutí nebola prítomná. Zároveň vyslovila nepokojnosť s rozdelením dotácií pre folklórne skupiny, nakoľko FS LUSK dostal dotáciu vo výške 800,- eur, a FS Krakovačanka a FS Krakovienka dostali len po 300,- eur. Navrhla aby sa v budúcom roku určili pravidlá na podávanie žiadosti o dotáciu pre kultúrne zložky.

 

Interpelácie poslancov

Poslanec Ing. Milan Jurda tlmočil požiadavky a otázky pána Slavomíra Ťupeka:

 • Zverejňovanie obecných oznamov na internetovej stránke (Termíny zasadnutia, odčítanie plynu, vody a elektriky a pod.)
 • Ako si obec predstavuje problematiku neumiestnených detí v materskej škole pre nedostatočnú kapacitu
 • Či by bolo možné v obci umiestniť aj kontajnery na kovy
 • Či by bolo možné opraviť chodník od stanice k Chateau resp. až k futbalovému ihrisku
 • Či by bolo možné opraviť most pri čističke odpadových vôd aj s pridaním zábradlia
 • Či sa každý rok robí kontrola preliezok na detskom ihrisku
 • Či by nebolo možné každý večer zakrývať pieskovisko na detskom ihrisku.

Poslanec Jozef Štefanka opäť otvoril problematiku parkovania vozidiel pred Pivárňou U notára. Starosta obce informoval poslancov, že tento problém bude potrebné riešiť s dopravným inšpektorátom, s ktorým už začal rokovania. Vyzval poslancov, aby zvážili ešte ďalšie problémové miesta v obci a návrhy predložili na obecný úrad, aby sa zahrnuli do jedného projektu,  ktorý bude obec musieť predložiť na posúdenie a schválenie DI v Trnave.

Poslankyňa Daniela Piscová požiadala starostu o zabezpečenie častejšieho vývozu smetných nádob na cintorínoch.

Poslanec Mgr. Juraj Filo sa pýtal, v akom štádiu je získanie ďalšieho merača rýchlosti na Školskú ulicu v smere od futbalového štadióna ku škole.

 

K bodu č. 10 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 14. decembra  2015

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 114/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 1. VZN č. 3/2015 o miestnych daniach na území obce Krakovany
 2. VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 3. VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany
 4. Rozpočtové opatrenie 3/2015
 5. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018
 6. Rôzne
 7. Záver

Prítomných:8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 115/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku

 

Prítomných:8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 116/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 96/9/2015-113/9/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 19. novembra 2015

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany

Uznesenie č. 117/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany

B/Schvaľuje

VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

Uznesenie č. 118/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

B/Schvaľuje

VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň,  Urban)

Proti:2 (Radoský, Šurín )

Zdržal sa hlasovania:1(Štefanka)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadu na území obce Krakovany

 

Uznesenie č. 119/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh  VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadu na území obce Krakovany

B/Schvaľuje

VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadu na území obce Krakovany

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 7

Rozpočtové opatrenie č.3/2015

 

Uznesenie č. 120/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03

 

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Návrh rozpočtu obce Krakovany na roky 2016-2018

Uznesenie č. 121/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Finančný  rozpočtu obce Krakovany na rok 2016 vo výške 906 468,00 eur v príjmových aj výdavkových položkách

 

Príjmy          Výdavky

Druh rozpočtu Návrh 2016 Návrh 2016              
Bežný rozpočet 780 468 780 468              
Kapitálový rozpočet 1 000 114 000              
Finančné operácie 125 000 12 000              
SPOLU: 906 468 906 468              
Nerozpoč-tované príjmy 0 0              
SPOLU 906 468 906 468              

 

B/ Berie na vedomie

Finančný rozpočtu obce Krakovany na roky 2017-2018.

 

Príjmy                         Výdavky

Druh rozpočtu Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh 2017 Návrh 2018
Bežný rozpočet 777 764 783 639 755 764 721 639
Kapitálový rozpočet 0 0 90 000 50 000
Finančné operácie 80 000 0 12 000 12 000
SPOLU 857 764 783 639 857 764 783 639
Nerozpočtované príjmy 0 0 0 0
SPOLU 857 764 783 639 857 764 783 639
         

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,  Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Rôzne

 

Uznesenie č. 122/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pilates a Cvičenie Aerobiku na rok 2016

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 123/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Pripomienky p. Ťupeka

 

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 124/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  14. decembra 2015

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 9/2015

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 19. novembra  2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou
 5. VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
 6. Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany
 7. Bioodpad – spolufinancovanie projektu
 8. Zmluva o financovaní projektu
 9. Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce
 10. Termíny vykonania inventúr
 11. Výberové konanie na nebytové priestory
 12. Výberové konanie na nájomný byt
 13. Rôzne
 14. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom riadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou
 1. VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
 2. Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany
 3. Bioodpad – spolufinancovanie projektu
 4. Zmluva o financovaní projektu
 5. Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce
 6. Termíny vykonania inventúr
 7. Výberové konanie na nebytové priestory
 8. Výberové konanie na nájomný byt
 9. Rôzne
 10. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milana Jurdu a Mareka Urbana. Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 81/8/2015 – 95/8/2015  z riadneho zasadnutia OZ konaného 2. októbra 2015

Uznesenie č. 81/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

 1. Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Otvorenie zasadnutia
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy za školský rok 2014/2015
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025
 7. Ročný zápis do kroniky za rok 2014
 8. Rozpočtové opatrenie č.2/2015
 9. Vyradenie majetku
 10. Správa kultúrnej komisie
 11. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
 12. Návrh rozpočtu pre Združenie obcí “Kanalizácie  Vrbové –  Krakovany“
 13. Rôzne
 14. Záver  –  podané

Uznesenie č. 82/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ľuboša  Sucháňa – podané

Uznesenie č. 83/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 63/6/2015-77/6/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 24. júla 2015 a uznesenia č. 78/7/2015-80/7/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 2. septembra 2015 – podané

Uznesenie č. 84/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy za školský rok 2014/2015 – podané

Uznesenie č. 85/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2014/2015 – podané

Uznesenie č. 86/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025 – podané

Uznesenie č. 87/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2014 – podané

Uznesenie č. 88/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu – podané

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44
Finančné operácie  0 0 0             0   0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98 +96 530,49  939 821,47

 

Uznesenie č. 89/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce vo výške 16 899,60 €

Hodnota majetku určeného na vyradenie pri obstaraní predstavovala sumu 16 899,60 €.

Zostatková cena uvedeného majetku predstavuje čiastku 62,58 € – podané

Uznesenie č. 90/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu kultúrnej komisie – vyhodnotenie župného festivalu kultúry – podané

Uznesenie č. 91/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015 – podané

Uznesenie č. 92/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu vo  výške 21 000,– € na kapitálový transfer – dotáciu na kapitálové výdavky pre Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany na dobudovanie kanalizácie, časť Krakovany –  podané

Uznesenie č. 93/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie dobudovania kanalizácie vo výške 5% nákladov – podané

Uznesenie č. 94/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie nákladov opravy domu smútku vo výške 1513,14 € – podané

Uznesenie č. 95/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Poslanci hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, kontrolu uznesení  č. 81/8/2015-95/8/2015  zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou

Starosta obce privítal na zasadnutí OZ zástupcov Mikroregiónu nad Holeškou – p. Dušana Daloša, predsedu združenia a manažéra združenia p. Lukáša Pavlecha. Informoval poslancov, že Mikroregión nad Holeškou prijal uznesenie, ktorým zaviazal predsedu a manažéra združenia uskutočniť na zasadnutí OZ členských obcí združenia prezentáciu, v ktorej poslancom OZ vysvetlia úlohy a zameranie mikroregiónu.

Predseda združenia p. Dušan Daloš oboznámil poslancov  so záujmovým združením Mikroregión nad Holeškou. Mikroregión nad Holeškou bol založený dňa 26.6.2000 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie „Spoločenstvo mikroregiónu nad Holeškou“ so 7 zakladajúcimi obcami. Na zasadnutí snemu v roku 2004 došlo k zmene názvu na „Mikroregión nad Holeškou“ . Obec Krakovany pristúpila do Mikroregiónu v roku 2007. Mikroregión sa svojou činnosťou zameriava hlavne na:

 • Koordinovaný postup pri vytváraní koncepcie rozvoja mikroregiónu
 • Cieľavedomú spoločnú ochranu zákonných práv a záujmov členov
 • Iniciovanie a podporu aktivít v oblasti turistiky a agroturistiky
 • Vytváranie priaznivého prostredia pre súkromných podnikateľov v oblasti služieb súvisiacich s vidieckou turistikou
 • Zviditeľňovanie mikroregiónu vhodnou propagáciou
 • Ochranu životného prostredia

 

Z dôvodu nových možnosti získavania finančných prostriedkov z iných zdrojov bolo založené občianske združenie Holeška so sídlom v Rakoviciach. Toto združenie zahŕňa druhý a tretí sektor a po jeho registrácii ako miestnej akčnej skupiny (tzv. „MAS“) je možné v regióne čerpať cez projekty sumu cca 2,4 mil. €. Tu môžu získať finančné prostriedky agropodnikatelia, občianske združenia a pod.

Z dôvodu veľkej časovej náročnosti nie je  možné celú agendu mikroregiónu a OZ zastrešovať z pozície predsedu a výkonného výboru. Preto bol ako manažér mikroregiónu na trvalý pracovný pomer prijatý pán Lukáš Pavlech,. Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský.

Poslanec Mgr. Juraj Filo požiadal manažéra mikroregiónu o príspevok do obecných novín Hlas Krakovian, aby informácie o činnosti združenia dostali aj občania obce.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci prezentáciu Mikroregiónu nad Holeškou zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5 – VZN č. 2/2015 VZN  č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Návrh VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

Návrh VZN č.2/2015 bol vypracovaný v súlade s §16 zákona NRSR č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Za miesta na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane  pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky boli určené propagačné tabule Obce Krakovany pred Obecným úradom na Námestí sv. Mikuláša.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016  schválili.

 

K bodu č.6 –  Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie a schválenie smernicu o verejnom obstarávaní. Smernica o verejnom obstarávaní  – postupy obce pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov. Smernica je určená pre obec Krakovany, ktorá je verejným obstarávateľom podľa §6 odst.1 písm. b) zákona a pre rozpočtové organizácie obce, na zabezpečenie úloh a činností , ktoré vyplývajú z vyššie citovaného zákona o verejnom obstarávaní. Smernicu pre obec Krakovany vypracovala Mgr. Jana Jančárová. K predloženej smernici poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 7 – Bioodpad – spolufinancovanie projektu

Mikroregión nad Holeškou sa chce  ako celok zapojiť do výzvy na predchádzanie vzniku odpadov, v rámci ktorej bude žiadať NFP na kompostéry do domácností, veľkoobjemové kompostéry na verejné plochy (školské záhrady, parky, cintoríny…), elektronické kompostéry na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu zo školských jedální, menšie mobilné štiepkovače vhodné na zapožičanie do domácností, osvetu v rámci obcí pre širokú verejnosť, osvetu „od domu k domu“, osvetu pre deti a mládež na školách, v škôlkach a propagačné materiály súvisiace s problematikou predchádzania vzniku odpadov. Dôvodom je ochrana životného prostredia, zníženie podielu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v KO, zníženie nákladov obce na vývoz KO, splnenie si povinností vyplývajúcich z dohovorov EÚ a zákona o odpadoch. Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. ktorý prichádza do platnosti, z neho bude vyplývať povinnosť obce zabezpečiť buď vývoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných nádob s vývozom minimálne raz za 2 týždne priamo z každej domácnosti alebo preukázanie, že viac ako 50 % domácností vlastný biologicky rozložiteľný komunálny odpad kompostuje.

Poslanci hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0, schválili

 1. Účasť obce v projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania – Operačný program Kvalita životného prostredia.
 2. spoluúčasť vo výške 5% z oprávnených nákladov, t. j. v maximálnej výške 3902,00 €, z rozpočtu obce v roku 2016.

 

K bodu č. 8 – Zmluva o spolupráci a spolufinancovaní

Starosta predložil poslancom návrh zmluvy o spolupráci a spoločnom financovaní diela Kanalizácia Vrbové – Krakovany.  Predmetom zmluvy je spoločné financovanie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany, ktoré bolo zriadené za účelom využitia finančných prostriedkov z eurofondov na dobudovanie kanalizačnej siete v meste Vrbové a v obci Krakovany.  Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola Zmluva o spolupráci a spoločnom financovaní diela kanalizácie Vrbové – Krakovany schválená.

 

K bodu č. 9 – Dotácie spoločenských organizácií

V tomto roku si podalo žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 14 subjektov.  Celková požadovaná suma je 37 920,00 eur. V roku 2015 bolo na dotácie spoločenským organizáciám obce pridelených 18 016,00 eur. Starosta obce upozornil poslancov, že v prípade úspešného projektu na kanalizáciu, bude obec potrebovať v apríli 5% nákladov na kanalizáciu, ktorú musíme mať na účte Združenie. Preto je potrebné dôkladne zvážiť výšku dotácií pre jednotlivé subjekty.  Z dotačného programu bola vyčlenená žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý patrí pod obec a materiál, ktorý sa bude nakupovať bude majetkom obce, preto sa na nich nevzťahuje   VZN č. 4/2005. Poslanci sa dohodli, že budú rozoberať každú žiadosť samostatne.

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch žiadala dotáciu vo výške 1 000,00 eur na činnosť. Nezmenenú výšku dotácie žiadajú už sedem rokov. Starosta obce dal za dotáciu vo výške 1000,00 eur pre MSSČK hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Sucháň), bola pre MSSČK Krakovany schválená dotácia na činnosť vo výške 1000,00 eur.

Obecný stolnotenisový klub požiadal o dotáciu 670,00 eur na činnosť, túto sumu oproti roku 2015 zvýšili o 20,00 eur.  Za požadovanú výšku 670,00 eur na činnosť OSK dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola pre OSK Krakovany schválená dotácia 670,00 eur na činnosť.

Poľovnícke združenie KRÁLIK požiadalo o 800,00 eur na činnosť. Poslanec Pavel Klinovský, ktorý je zároveň predseda PZ Králik uviedol, že vzhľadom na finančnú situáciu obce budú spokojný aj s výškou dotácie, ktorá im bola poskytovaná aj v minulých rokoch, čo je 500,00 eur. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotáciu pre PZ Králik vo výške 500,00 eur schválená.

Futbalový klub Krakovany (FKK), podalo žiadosť na dotáciu vo výške 15 000,00 eur. Oproti roku 2015 zvýšili požiadavku o 4000,00 eur, ktorú odôvodnili výstavbou závlahového systému trávnika a tiež prepustenia jednej diskotéky hasičom. Napokon sa poslanci dohodli na príspevku vo výške 12 000,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Jurda), nehlasoval:0, bola dotácia pre FKK vo výške 12 000,00 eur schválená.

Do dotačného programu sa zapojili tri folklórne skupiny. Folklórny súbor LUSK (1 000,00 eur) Folklórna skupina Krakovčanka (1 000,00 eur) a Tanečná skupina FS Krakovienka (1 500,00 eur). Poslancom sa zdala požadovaná výška dotácie  príliš vysoká a preto sa dohodli na miernejšej sume. FS Lusk vzhľadom k tomu, že zastrešuje aj detský folklórny súbor Krakovanček navrhli dotáciu 800,00 eur. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 4(Filo, Klinovský, Urban, Sucháň), proti:1(Jurda), zdržal sa hlasovania:1(Šurín), nehlasoval:0, bola pre FS Lusk schválená dotácia vo  výške 800,00 eur na činnosť.

Pre FS Krakovčanka navrhli poslanci dotáciu vo výške 300,00 eur na činnosť. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola pre FS Krakovčanka schválená dotácia vo výške 300,00 eur.

Taktiež pre TS Krakovienka navrhli poslanci dotáciu vo výške 300,00 eur na činnosť. Starosta dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 5(Filo, Jurda, Sucháň, Šurín, Urban), proti:2 (Klinovský, Štefanka), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola pre TS Krakovienka schválená dotácia vo výške 300,00 eur.

Súkromné etnografické múzeum požiadalo o dotáciu 450,00 eur na prenájom sály kultúrneho domu na tri kultúrne podujatia. Podľa cenníka  výška nájmu za sálu kultúrneho domu je 133,00  eur, preto poslanci navrhli schváliť pre Súkromné etnografické múzeum dotáciu vo výške 399,00 eur na prenájom sály kultúrneho domu na tri kultúrne podujatia. Za návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 399,00 eur na prenájom sály KD na tri spoločenské akcie schválená.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadali o dotáciu vo výške 3 000,00 eur. Časť dotácie má byť určená na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky, ktorá sa bude konať v roku 2016 v Krakovanoch (1000,00 eur) a druhá časť by bola použitá na vydanie knihy o paličkovanej čipke (2 000,00 eur). Vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu poslanci navrhli výšku dotácie 500,00 eur na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa halsovania:0, nehlasoval:0,  dotácia pre Klub paličkovanej čipky Bábence vo výške 500,00 eur schválená.

RKC farnosť Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 1 500,00 eur.  Za predložený  návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:1(Filo), proti:5(Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín), zdržal sa hlasovania:1(Urban), nehlasoval:0, poslanci dotáciu pre RKC farnosť Krakovany vo výške  1 500,00 eur neschválili. Poslanec Marek Urban navrhol výšku dotácie

1000,00 eur. Starosta dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 5(Filo, Klinovský, Sucháň, Šurín, Urban), proti: 2(Jurda, Štefanka), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre RKC farnosť Krakovany vo výške 1 000,00 eur schválená.

Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 700,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:4(Filo, Sucháň, Štefanka, Šurín), proti:1(Jurda), zdržal sa hlasovania:2(Klinovský, Urban), nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 700,00 eur pre JDS Krakovany schválená.

Združenie rodičov pri Základnej škole Krakovany požiadali o dotáciu vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v sále kultúrneho domu na dve kultúrne akcie (retro diskotéka a Katarínsky ples).  Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri ZŠ  vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v KD schválená.

Združenie rodičov pri Materskej škole požiadalo o dotáciu vo výške 1 150,00 eur. Poslanci sa dohodli, že ZR pri MŠ znížia požadovanú výšku dotácie na 700,00 eur, ktorá pokryje náklady na refundáciu nájmu a energií pri akciách   kultúrnom  dome. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri MŠ Krakovany na refundáciu nájmu a energií vo výške 700,00 eur schválená.

Peniaze na vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru budú poslanci schvaľovať v bode rôzne, ako návrh položky do rozpočtu obce Krakovany na rok 2016.

 

K bodu č. 10 – termíny vykonania inventúr

Zapisovateľka Emília Knošková prečítala poslancom zloženie inventarizačných komisií.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Jozef Štefanka

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda – Marek Urban, členovia:  Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman, Ľuboš Sucháň

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: Mgr. František Klinovský, Vladimír Zeman,

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Daniela Piscová, členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Milan Jurda, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Pavel Klinovský, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2015 do 29.1.2016.

Fyzická inventúra 15.12.2015 – 31.12.2015, dokladová inventúra 1.1.2016-29.1.2016

Poslanci hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 termíny inventúr zobrali na vedomia.

 

K bodu č. 11 – Výberové konanie na nebytové priestory

Pán Ing. Lukáš Daněk oznámil obecnému úradu, že k 31.12.2015 žiada ukončenie nájmu na nebytové priestory (bývalý klub mladých), ktorý využíval ako sklad propagačných materiálov spoločnosti Zehnder Group Czech  Republic s.r.o. Týmto dňom mu v podstate končí aj nájomná zmluva.  Obecné zastupiteľstvo na základe uvedeného je povinné vyhlásiť Výberové konanie na prenájom týchto priestorov.  Termín predkladania ponúk je do 31.12.2015. Vyhodnotenie ponúk prebehne do 15. januára 2016. Výberové konanie bude zverejnené na internetovej stráne obce Krakovany, na úradnej tabuli obce a v inzertných novinách AB-čko, kde sa inzerát uverejní 2x.  Za vyhlásenie Výberového konania dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo Výberové konanie na nebytové priestory – bývalý klub mladých, schválené.

 

K bodu č. 12 – Výberové konanie na nájomný byt č.1

Nájomníčka bytu č. 1, pani Martina Balónová podala dňa 12.11.2015 žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy ku dňu 31.1.2016. Poslanci s ukončením nájmu pani Balónovej k 31.1.2016 súhlasili. Na základe toho dal starosta obce vyhlásiť výberové konanie na nájomný byt č. 1. s termínom podávania žiadostí na obecný úrad do 10. januára 2016. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo výberové konanie na nájomný byt schválené.

 

K bodu č. 13 – Rôzne  

Žiadosť DHZ Krakovany o dotáciu starosta obce presunul do bodu rôzne a príspevok sa nebude posudzovať ako dotácia, ale ako samostatná položka do rozpočtu obce na zabezpečenie technického vybavenia DHZ Krakovany. Starosta obce navrhol schváliť výšku príspevku 7000,00 eur.  Za navrhnutú položku dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:1(Sucháň), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola položka 7 000,00 eur na technické vybavenie a materiálne zabezpečenie DHZ z rozpočtu obce schválená.

 

Poslanec Ľuboš Sucháň, predseda DHZ Krakovany, predložil poslancom na schválenie zloženie Obecného hasičského zboru. Navrhnutú zostavu prečítala zapisovateľka Emília Knošková.

 • Preventivár požiarnej ochrany obce – Ľuboš Sucháň,
 • Vedúci kontrolnej skupiny – Ing. Oľga Galbavá a Matúš Zuzic,
 • Veliteľ OHZ – Matúš Zuzic,
 • Strojník OHZ – Ivan Herman,
 • Členovia OHZ – Vojtech Hesko, Róbert Urban, Andrej Vavrinec, Patrik Hinner, Ladislav Herman, Ľuboš Sucháň, Dušan Augustovič, Lukáš Hlaváč, Lukáš Madunický.

Starosta obce dal za zoženie OHZ hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zloženie OHZ schválené.

 

Žiadosti manželov Ľubomíra Zelinku a Jany Zelinkovej r. Žitnanskej, M. Bela 32, 921 01 Piešťany, prečítal starosta obce Mgr. František Klinovský.  V prvej žiadosť, ktorá bola na obecný úrad podaná 15. októbra manželia žiadali o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce z  p.č. 635/4, k.ú. Stráže, zapísanej na LV č. 1837. Druhá žiadosť bola na vydanie súhlasu na odčlenenie spoluvlastníckeho podielu ¼ z parcely č. 635/4, k.ú. Stráže, ktorá prislúcha    vlastníkovi Plantex, s.r.o. Veselé. Dôvodom odčlenenia je pričlenenie k p.č. 634/4, ktorej výlučným vlastníkom je spoločnosť Plantex s.r.o. Veselé. Tretie podanie, ktoré prišlo na obecný úrad dňa 19. novembra, bol prísľub, v ktorom sa manželia Ľubomír Zelinka a Jana Zelinková zaviazali  uhradiť náklady Obecného úradu Krakovany spojené s vypracovaním rozšírenia Územného plánu obce Krakovany. Svoje požiadavky prišli na zasadnutie obecného zastupiteľstva tlmočiť aj manželia Ľubomír Zelenka s manželkou. Pán Zelinka poslancom vysvetlil, že v prvom rade potrebuje od obce súhlas na odčlenenie podielu ¼ z parcely č. 635/4, k.ú. Stráže, ktorá je vo vlastníctve Plantexu, aby ju mohla firma Plantex pričleniť k p.č. 634/4, k.ú. Stráže,  ktorej je výlučným vlastníkom. V druhom rade prisľúbil poslancom financovanie zmeny ÚP obce Krakovany, ktorá bude vyvolaná na ich žiadosť z dôvodu začlenenia p.č. 635/4 a 634/4 do intravilánu obce a zaradenia na individuálnu bytovú výstavbu, aby vlastník mohol požiadať o vyňatie z pozemkového pôdneho fondu.  Poslanci OZ sa dohodli, že schvália predbežný súhlas na zadanie zmeny UP obce, ktorý na základe písomného prísľubu budú hradiť manželia Ľubomír Zelinka a Jana Zelinková.  Starosta obce dal za zmenu UP obce Krakovany hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol predbežný súhlas na zadanie vypracovania zmeny UP obce Krakovany schválený. Ďalej dal starosta obce hlasovať za súhlas na odčlenenie časti parcely č. 635/4, k.ú. Stráže, ktorá v podiely ¼ prislúcha vlastníkovi Plantex s.r.o. Veselé za účelom, aby mohla byť pričlenená k parcele č. 634/4, k.ú. Stráže. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol súhlas na odčlenenie časti p.č. 635/4, k.ú. Stráže schválený.

 

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť pána Fratiška Garafu a  Viery Garafovej, Ulica k Spúšťu 102/4, Krakovany, na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu  na p.č. 635/4, k.ú. Stráže o výmere 4515 m2 – orná pôda, zapísanej na LV č. 1837. Manželia František Garafa a Viera Garafová sú spoluvlastníkmi podielu  7/20 uvedenej nehnuteľnosti.  Obec Krakovany vlastní podiel 1/10 uvedenej nehnuteľnosti, čo predstavuje 541,5 m2.   Za uvedený podiel ponúkajú cenu 3,00 eura/m2.  Túto žiadosť poslanci zobrali na vedomie  a dohodli sa, že pred plánovanou zmenou územného plánu obce Krakovany podiel predávať nebudú. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci žiadosť pána Garafu zobrali na vedomie.

 

Interpelácie poslancov

Jozef Štefanka  sa pýtal, kedy sa začne z výmenou verejného osvetlenia.  Odpovedal starosta obce, že od piatku 20. novembra by sa malo začať s výmenou. Výmena osvetlenia bude realizovaná na uliciach Školská, Hlavná, Dolná a Strážovská.

Mgr. Juraj Filo navrhol v rozpočte vyhradiť vyššiu čiastku na reprezentačné, aby boli nejaké prostriedky v prípade nepredvídaných výdavkov.

Tibor Šurín sa pýtal na realizáciu chodníka pre futbalovom ihrisku a tiež požaduje doplniť dopravné značky na Školskej ulici pri škole, napr. zvýrazniť značku POZOR DETI, alebo tiež použiť merač rýchlosti.

Ing. Milan Jurda požiadal o doplnenie nádob na odpad na cintorínoch, hlavne v tomto dušičkovom období, alebo častejšie vyvážanie odpadu.

 

K bodu č. 14 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 19. novembra  2015

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 96/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou
 1. VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
 2. Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany
 3. Bioodpad – spolufinancovanie projektu
 4. Zmluva o financovaní projektu
 5. Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce
 6. Termíny vykonania inventúr
 7. Výberové konanie na nebytové priestory
 8. Výberové konanie na nájomný byt
 9. Rôzne
 10. Záver

 

Prítomných:6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 97/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Mareka Urbana.

 

Prítomných: 6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 98/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 81/8/2015-95/8/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 2. októbra 2015.

 

Prítomných: 6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou

 

Uznesenie č. 99/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

prezentáciu záujmového združenia obcí – Mikroregión nad Holeškou a OZ Holeška, ktorú poslancom OZ predstavil Dušan Daloš, predseda združenia a Lukáš Pavlech, manažér mikroregiónu.

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

VZN č.2/2015 o miestach určených na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady SR v roku 2016

 

Uznesenie č. 100/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č.2/2015 o miestach určených na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady SR v roku 2016

B/Schvaľuje

VZN č.2/2015 o miestach určených na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady SR v roku 2016

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 6

Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany

 

Uznesenie č. 101/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Smernicu o verejnom obstarávaní obce Krakovany

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 7

Bioodpad – spolufinancovanie projektu

 

Uznesenie č. 102/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Účasť obce v projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania – Operačný program Kvalita životného prostredia.
 2. spoluúčasť vo výške 5% z oprávnených nákladov, t. j. v maximálnej výške 3902,00 €, z rozpočtu obce v roku 2016.

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Zmluva o spolupráci a spoločnom financovaní  diela Kanalizácia Vrbové – Krakovany

Uznesenie č. 103/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh zmluvy o spolupráci a spoločnom financovaní diela Kanalizácia Vrbové – Krakovany

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Dotácie spoločenským organizáciám

 

Uznesenie č. 104/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce na rok 2016 vo výške 19 319,00 eur

 

Miestna skupina SČK Krakovany    1 000,00 €

Obecný stolnotenisový  klub               670,00 €

Poľovnícke združenie Králik              500,00 €

Futbalový klub Krakovany             12 000,00 €

FS LUSK                                             800,00 €

FS Krakovčanka                                  300,00 €

TS Krakovienka                                   300,00 €

Súkromné etnografické múzeum         399,00 €

Klub paličkovanej čipky Bábence       500,00 €

RKC farnosť Krakovany                   1 000,00 €

JDS Krakovany                                   700,00 €

ZR pri ZŠ                                              450,00 €

ZR pri MŠ                                             700,00 €

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10

Termín vykonania inventúr

 

Uznesenie č. 105/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Termín inventúr:

Inventarizácia 15.12.2015-29.1.2016

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2015

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2016

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11

Výberové konanie na nebytové priestory

 

Uznesenie č. 106/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberové konanie na nebytové priestory, bývalý  klub mladých.

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 12

Výberové konanie na nájomný byt

 

Uznesenie č. 107/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberové konanie na nájomný byt č. 1

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

K bodu č. 13

Rôzne

 

Uznesenie č. 108/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Do návrhu rozpočtu obce na rok 2016 sumu 7000,00 eur  na nákup technického vybavenia a materiálneho zabezpečenia  Dobrovoľného hasičského zboru Krakovany

 

Prítomných: 7(Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 1 (Sucháň)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 109//92015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zloženie Obecného hasičského zboru Krakovany

 • Preventivár požiarnej ochrany obce – Ľuboš Sucháň,
 • Vedúci kontrolnej skupiny – Ing. Oľga Galbavá a Matúš Zuzic,
 • Veliteľ OHZ – Matúš Zuzic,
 • Strojník OHZ – Ivan Herman,
 • Členovia OHZ – Vojtech Hesko, Róbert Urban, Andrej Vavrinec, Patrik Hiner, Ladislav Herman, Ľuboš Sucháň, Dušan Augustovič, Lukáš Hlaváč, Lukáš Madunický.

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 110/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na zmenu ÚP pre p.č. 634/4, 635/4, k.ú. Stráže

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 111/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Súhlas na odčlenenie časti pozemku p.č. 635/4, k.ú. Stráže

 

Prítomných: 7(Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 112/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť pána  Františka Garafu  a Viery Garafovej na odkúpenie podielu obce  p.č. 635/4 k.ú. Stráže, ale z dôvodu pripravovanej zmeny UP,  nemôže  danej žiadosti vyhovieť. V prípade záujmu môžete o odkúpenie požiadať po zmene ÚP obce Krakovany

 

Prítomných: 7(Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 113/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 7(Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  19. novembra 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 8/2015

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 2. októbra 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy za školský rok 2014/2015
 5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025
 6. Ročný zápis do kroniky za rok 2014
 7. Rozpočtové opatrenie č.2/2015
 8. Vyradenie majetku
 9. Správa kultúrnej komisie
 10. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
 11. Návrh rozpočtu pre Združenie obcí “Kanalizácie  Vrbové –  Krakovany“
 12. Rôzne
 13. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom Riadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy za školský rok 2014/2015
 5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025
 6. Ročný zápis do kroniky za rok 2014
 7. Rozpočtové opatrenie č.2/2015
 8. Vyradenie majetku
 9. Správa kultúrnej komisie
 10. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
 11. Návrh rozpočtu pre Združenie obcí “Kanalizácie  Vrbové –  Krakovany“
 12. Rôzne
 13. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Na zasadnutie prišiel Ing. Milan Jurda. Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Ľuboša Sucháňa. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský Sucháň), nehlasoval: 0 schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 63/6/2015-77/6/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 24. júla 2015 a uznesenia č. 78/7/2015-80/7/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 2. septembra 2015. Na zasadnutie prišiel poslanec Jozef Štefanka.

Uznesenie č. 63/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“
 5. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 6. Vyhotovenie PD na rekonštrukciu Ulice k Spúšťu a Novej ulice.
 7. Organizačný poriadok
 8. Pracovný poriadok.
 9. Používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely.
 10. Rôzne
 11. Záver  – podané

Uznesenie č. 64/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora Šurína

Uznesenie č. 65/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  42/5/2015-62/5/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 17.júla 2015 – podané

Uznesenie č. 66/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

prenájom nebytových priestorov pre Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68, Krakovany – podané

Uznesenie č. 67/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov „NOTAR“- podané

Uznesenie č. 68/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

predĺženie obdobia pôvodného programu rozvoja obce a príslušnej územno plánovacej dokumentácie „Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce Krakovany z Novembra 2005, a to do konca roka 2015. – podané

B/ Schvaľuje

Zámer obce uchádzať sa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu obnovy verejného osvetlenia, ktorej Výzvu na predkladanie žiadostí vyhlásilo dňa 30. 04. 2015 Ministerstvo hospodárstva SR, kód Výzvy KaHR-22VS-1501 a poveruje starostu obce na obstaranie služieb spojených s verejným obstarávaním a  prípravou podkladov pre uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie s tým súvisiacej projektovej dokumentácie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Predpokladaná hodnota zákazky/projektu a výška oprávnených výdavkov na projekt bude určená na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a pripraveného rozpočtu. – podané

Uznesenie č. 69/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Analytickú a Strategickú časť  Programu  HSR – podané

Uznesenie č. 70/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh Organizačného poriadku obce

B/Schvaľuje

Organizačný poriadok obce – podané

Uznesenie č. 71/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh pracovného poriadku

B/Schvaľuje

Pracovný poriadok – podané

Uznesenie č. 72/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Starostovi obce Mgr. Františkovi Klinovskému používanie služobné motorového vozidla na súkromné účely. – podané

Uznesenie č. 73/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 54/5/2015

Zmluvu o zriadení vecného bremena na právo prechodu na p.č. 1045/28, 1015/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany – podané

Uznesenie č. 74/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecného bremena pre uloženie stavebných objektov a právo vstupu, prechodu na parcele registra „C“  č. 1045/28, a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda, a parcelu registra „E“ č. 1022/1,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany – podané

Uznesenie č. 75/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj pozemku,  p.č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda  o výmere 127 m2  za cenu 30 eur/m2, cena celkom 3810,00 eur,  pre pani Silviu Ondrejíčkovú, Zbezianska 289/3, Horné Srnie. Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa § 9a) ods. 8, písm. e) – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  Poplatky súvisiace s Návrh zmluvy aj návrh na vklad hradí  kupujúci. – podané

Uznesenie č. 76/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o cenovej  ponuku na vypracovanie PD na Nová ulica a Ulica k Spúšťu pre spoločnosť CS, s.r.o., Strojárenská 5487 Trnava

Informáciu starostu  o možnosti zapojenia sa do výzvy na energetické zateplenie obecných budov – podané

Uznesenie č. 77/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Mgr. Juraj Filo – požiadal starostu, ak sa bude umiestňovať stacionárny radar aj na druhú stranu cesty, aby sa umiestnil ešte pre zákrutou pri Chateau.

Tibor Šurín – osloviť majiteľa susedného pozemku na Južnej ulici, na udržiavanie pozemku, aby sa nerozširovala burina.  – uznesenie trvá

Daniela Piscová – informovala poslancov, že vyúčtovanie festivalu kultúry predloží až na najbližšom zasadnutí OZ, nakoľko ešte nemala k dispozícii všetky podklady.- podané.

Uznesenie č. 78/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť
 4. Záver – podané

Uznesenie č. 79/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana – podané

Uznesenie č. 80/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 2.2 OP KaHR  „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce“ Výzva KaHR-22VS-1501 na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany“ žiadateľom – obcou Krakovany,
 2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. – podané

 

K bodu č. 4 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2014/2015 predniesla riaditeľka školy Andrea Štefanková. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správa obsahuje:

 • Základné identifikačné údaje MŠ
 • Údaje o počte detí materskej školy
 • Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania
 • Uplatňované učebné plány
 • Údaje o počte zamestnancov
 • Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
 • Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
 • Údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapojila
 • Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
 • Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy
 • Údaje o finančnom hmotnom zabezpečení výchovno vzdelávacej činnosti školy
 • Koncepčný zámer školy a vyhodnotenie jeho plnenia
 • Spolupráca MŠ s rodinou, zriaďovateľom, ZŠ, CPPPaP v Piešťanoch, CPPP vo Vrbovom a s ďalšími organizáciami

Správa bola prerokovaná Radou školy 28.9.2015. K predloženej správe poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2014/2015.

 

Správu o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ na školský rok 2014/2015 predniesla riaditeľka ZŠ Mgr. Eva Seitlerová.  Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.

Správa obsahuje:

– Základné  identifikačné údaje o škole

– údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy

– údaje o žiakoch školy za školský rok 2014/2015

– výsledky hodnotenia a klasifikácia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

– počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie

– predmetové olympiády

– projekty, do ktorých sa škola zapojila

– koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2014/2015 a jeho vyhodnotenie

– voľnočasové aktivity školy

– spoluprácu školy s rodičmi, rodičovskou radou a verejnosťou,

– aktivity a prezentácia školy na verejnosti

– vyhodnotenie činnosti koordinátora primárnej protidrogovej prevencie

– vnútroškolskú kontrolu

– podklady k organizácii školského roka 2015/2016

– Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy a školského zariadenia, ktoré sú súčasťou školy za rok 2014

Správa bola prerokovaná   Radou školy 28.8.2015, a tá  odporučila zriaďovateľovi správu schváliť.   Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky.  Za predloženú správu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bola Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany na školský rok 2014/2015 schválená bez pripomienok.

 

K bodu č. 5 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015 a 2025, ktorý vypracovala spoločnosť Media Coeli z Trnavy. K predloženému PHSR poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:2 (Štefanka, Šurín), bol Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015 – 2025 schválený bez pripomienok.

 

K bodu č.6 –  Ročný zápis do kroniky za rok 2014

Zapisovateľka Emília Knošková požiadala poslancov, aby pripomienkovali jednotlivé kapitoly Ročného zápisu do kroniky obce za rok 2014, ktorý im bol doručený elektronicky. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:1(Štefanka), bol ročný zápis do kroniky obce Krakovany za rok 2014 schválený bez pripomienok.

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenia č. 2/2015

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.  Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Rozpočtové opatrenia č. 2/2015. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  2/2015 bola vypracovaná v súlade s ods. 2 písmenom b) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2015 predstavuje čiastku 881 587,– € v príjmových

a 831 587,– € vo výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako prebytkový,

pretože sa predpokladalo, že bude zostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov vo

výške 50 000,–€ do roka 2016, ktoré sa použijú na realizáciu kanalizácie.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 sa uvedená čiastka zvýšila v príjmových aj výdavkových

položkách o 11 703,98€ na sumu celkom 893 290,98 € v príjmových a 843 290,98€ vo

výdavkových položkách.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015 sa výška príjmov zvyšuje o 96 530,49 € na sumu

989 821,47€ a vo výdavkoch sa zvyšuje o 96 530,49 € na sumu 939 821,47€.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 88 776,49 €,
 • kapitálový zvyšuje o 1 754,– €,
 • finančné operácie zvyšujú o 6 000,– €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 31 318,05 €,
 • kapitálový zvyšuje o 65 212,44 €
 • finančné operácie – bez zmien.

Podrobný rozpis jednotlivých položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť RO 2/2015.

Jednotlivé položky nad 1000 eur vysvetlil predseda finančnej komisie Mgr. Juraj Filo.

K preloženému rozpočtovému opatreniu č. 2/2015 poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 2/2015 schválené.

 

K bodu č. 8 – Vyradenie majetku

Zapisovateľka Emília Knošková predložila poslancom na schválenie návrh na vyradenie majetku z evidencie .

Za jednotlivé strediská boli predložené návrhy:

Obecný úrad 13 792,65
Kultúrne stredisko (KS) 129,00
Základná škola (ZŠ) 0,00
Materská škola (MŠ) 1 329,87
Školská jedáleň MŠJ, ZŠJ 478,40
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 1 169,68
SPOLU 16 899,60

Suma 16899,60 eur bola hodnota majetku pri obstaraní. Zostatková cena uvedeného majetku predstavuje čiastku 62,58 eur.

Návrhy na vyradenie z každé stredisko boli poslané poslancom elektronicky, a tvoria prílohu k zápisnici. K predloženým návrhom poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za návrh vyradenia majetku hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh na vyradenie majetku z evidencie obce v celkovej sume 16899,60 eur schválený.

 

K bodu č. 9 – Správa kultúrnej komisie

Správu kultúrnej komisie predniesla predsedníčka kultúrnej komisie pani Daniela Piscová. V správe vyhodnotila Župný festival kultúry a poďakovala všetkým zúčastnením za obetavú prácu počas celého trojdňového podujatia.  Ďalej informovala poslancov o budúcich kultúrnych podujatiach obce. Najbližšie sa bude konať 11. októbra posedenie pri príležitosti Október Mesiac úcty k starším.  Termíny kultúrnych podujatí je potrebné  nahlásiť u pani Bartákovej alebo pani Piscovej do 15. októbra, aby kultúrna komisia mohla zostaviť Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2016.

V závere pani Daniela Piscová požiadala starostu o zakúpenie 2-3 predajných stánkov, ktoré by sa nainštalovali do záhrady kultúrneho domu. Stánky by sa mohli využívať nielen počas festivalu kultúry, ale aj pri hobby stretnutiach a iných akciách.

Správu kultúrnej komisie poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 10 – Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015

Zapisovateľka Emília Knošková prečítala poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Za návrh kontrolnej činnosti dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015 schválený.

 

K bodu č. 11 – Návrh rozpočtu pre Združenie obcí „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“

Starosta  obce prečítal poslancom dôvodovú správu na financovanie dobudovania kanalizácie obce Krakovany prostredníctvom združenia obcí „Kanalizácia Vrbové –Krakovany.

V Krakovanoch je naplánovaných 4227 m gravitačnej kanalizácie a 60 m výtlakom, prípojky 2349 m .  Z projektu bola vyradená prečerpávačka na Novej ulici.  Predpokladaná cena je 425000 eur/km. Predpokladaná cena na zhotovenie kanalizácie je 2820385 eur.    Na spolufinancovanie kanalizácie je potrebné odsúhlasiť 5% spoluúčasť. Zároveň je potrebné schváliť presun prostriedkov na účet Združenia obcí „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ na použitie kapitálových výdavkov, ktoré budú presunuté z rezervného  fondu vo výške 21000 eur.

Starosta obce dal hlasovať za použitie prostriedkov rezervného fondu vo  výške 21 000,– € na kapitálový transfer – dotáciu na kapitálové výdavky pre Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany na dobudovanie kanalizácie, časť Krakovany.    Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo použitie prostriedkov rezervného fondu vo  výške 21 000,– € na kapitálový transfer – dotáciu na kapitálové výdavky pre Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany na dobudovanie kanalizácie, časť Krakovany schválené.

Starosta obce dal hlasovať za spoluúčasť na financovaní kanalizácie vo výške 5% z celkových nákladov. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo spolufinancovanie kanalizácie vo výške 5%  celkových schválené.

 

K bodu č. 12 – Rôzne  

Starosta obce informoval poslancov, že žiadosť o dotáciu  na rekonštrukciu verejného osvetlenia bola podaná na ministerstvo hospodárstva

Termín predkladania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v roku 2016 je do 30. októbra 2015 v podateľni obecného úradu

Starosta obce informoval poslancov, že sa začali práce na oprave domu smútku, boli zamerané okná a dvere a uložila sa dlažba. K získanej dotácii je potrebné ešte schváliť spoluúčasť vo výške 1513,14 eur. Starosta obce dal za výšku spoluúčasti hlasovať.  Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:1 (Šurín), bola spoluúčasť na financovanie rekonštrukcie domu smútku vo výške 1513,14 eur schválená.

 

Interpelácie poslancov

Poslankyňa Daniela Piscová  – pri schvaľovaní dotácií zvážiť výšku dotácie pre FKK.  Väčšinu dotácií športovci použijú na úhradu energií. Navrhla zvážiť možnosť, či by obec nemohla priamo platiť energie a tým by sa mohla znížiť výška dotácie pre FKK.

Neupravený terén pred materskou školou, keď prší, je tam blato a mláky, tiež po daždi zostávajú mláky   na Južnej ulici pred domom Vojtecha Kališa.

 

Poslanec Mgr. Juraj Filo – dopravná značka, STOJ, daj prednosť v jazde, ktorá je umiestnená na križovatke ulíc Notárska – Nám. Sv. Mikuláša je zarastená, treba ju očistiť. Taktiež DZ Zákaz vjazdu na ulici Hoštáky pri Oravcovi je potrebné orezať orech, ktorý je zakrýva.   Na začiatku ulice Hoštáky chýba tabuľa  označenie ulice. Požiadať prevádzkara Chateau Krakovany o zabezpečenie odpadkových košov na parkoviskách hotela.

 

K bodu č. 12 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 2. októbra 2015

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 81/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

 1. Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Otvorenie zasadnutia
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy za školský rok 2014/2015
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025
 7. Ročný zápis do kroniky za rok 2014
 8. Rozpočtové opatrenie č.2/2015
 9. Vyradenie majetku
 10. Správa kultúrnej komisie
 11. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
 12. Návrh rozpočtu pre Združenie obcí “Kanalizácie  Vrbové –  Krakovany“
 13. Rôzne
 14. Záver

 

Prítomných:6 (Filo, Klinovský,   Piscová, ,Sucháň,  Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Klinovský,   Piscová, ,Sucháň,  Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 82/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ľuboša  Sucháňa.

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo, Jurda, Piscová, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Sucháň, Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 83/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 63/6/2015-77/6/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 24. júla 2015 a uznesenia č. 78/7/2015-80/7/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 2. septembra 2015.

Prítomných:  8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy za školský rok 2014/2015

 

Uznesenie č. 84/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy za školský rok 2014/2015

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 85/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2014/2015

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 1 Štefanka

 

K bodu č. 5

Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025

 

Uznesenie č. 86/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 2 (Štefanka, Šurín)

 

K bodu č. 6

Ročný zápis do kroniky za rok 2014

 

 

Uznesenie č. 87/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2014

 

Prítomných:8. (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Štefanka)

 

K bodu č. 7

Rozpočtové opatrenie č.2/2015

 

Uznesenie č. 88/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44
Finančné operácie  0 0 0             0   0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98 +96 530,49  939 821,47

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 Štefanka

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Vyradenie majetku

 

Uznesenie č. 89/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce vo výške 16 899,60 €

Hodnota majetku určeného na vyradenie pri obstaraní predstavovala sumu 16 899,60 €.

Zostatková cena uvedeného majetku predstavuje čiastku 62,58 €.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Správa kultúrnej komisie

 

Uznesenie č. 90/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu kultúrnej komisie – vyhodnotenie župného festivalu kultúry

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10

Plán práce kontrolóra obce na 2. polrok  2015

 

Uznesenie č. 91/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11

Rozpočet pre Združenie obcí „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“

 

Uznesenie č. 92/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu vo  výške 21 000,– € na kapitálový transfer – dotáciu na kapitálové výdavky pre Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany na dobudovanie kanalizácie, časť Krakovany.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 93/8/2015           

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie kanalizácie vo výške 5%  celkových nákladov

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12

Rôzne

 

Uznesenie č. 94/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie nákladov opravy domu smútku vo výške 1513,14 €

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Šurín)

 

Uznesenie č. 95/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  2. októbra 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 7/2015

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 2. septembra 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť
 4. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom mimoriadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť
 4. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu  a Mareka Urbana. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt.

Starosta obce predložil poslancom Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 2.2 OP KaHR „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce“, Výzva KaHR-22VS-1501 na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany“.  K žiadosti je potrebné schváliť aj prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu a zabezpečenie realizácie projektu.

K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0,  zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu verejného osvetlenia v obci Krakovany  a spolufinancovanie realizovaného projektu chválené bez pripomienok.

K bodu č. 4 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  MIMOriadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 2. septembra 2015

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 Uznesenie č. 78/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 A/ Berie na vedomie

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ

 B/ Schvaľuje

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť
 4. Záver

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 Uznesenie č. 79/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana

Prítomných:  8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt.

Uznesenie č. 80/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 Schvaľuje

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 2.2 OP KaHR  „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce“ Výzva KaHR-22VS-1501 na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany“ žiadateľom – obcou Krakovany,
 2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Prítomných:  8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  2.septembra 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

 

Zápisnica z verejného prerokovania PHSR

Zápisnica z verejného prerokovania návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) konaného dňa 24. augusta 2015 v Kultúrnom dome Krakovany

Cieľom verejného prerokovania bolo zozbierať pripomienky občanov k návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na programovacie obdobie rokov 2015-2025.  

Za spracovateľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja,  spoločnosť Media Coeli sa na verejnom prerokovaní zúčastnila Mgr. Barbora  Jančíová,

Za obec Krakovany bol prítomný starosta obce Mgr. František Klinovský a Ing. Emília Knošková,  zapisovateľka.

Z radov  obyvateľov obce Krakovany sa na verejnom prerokovaní zúčastnil Ing. Marián Kubran, ktorý je zároveň aj členom pracovnej skupiny pre PHSR.  K návrhu PHSR mal len jednu pripomienku:

Určiť priority realizovania projektov.

 1. Dobudovanie kanalizácie v obci
 2. Na to nadväzuje rekonštrukcia miestnych komunikácií
 3. Rozšírenie kapacity materskej školy.

Ďalšie pripomienky ani otázky  k návrhu PHSR na verejnom prerokovaní podané neboli.  Ani na obecný úrad neboli doručené žiadne pripomienky.

Zapísala Ing. Emília Knošková.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 6/2015

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

  

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 24. júla 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“
 5. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 6. Vyhotovenie PD na rekonštrukciu Ulice k Spúšťu a Novej ulice.
 7. Organizačný poriadok
 8. Pracovný poriadok.
 9. Používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely.
 10. Rôzne
 11. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom riadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“
 5. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 6. Vyhotovenie PD na rekonštrukciu Ulice k Spúšťu a Novej ulice.
 7. Organizačný poriadok
 8. Pracovný poriadok.
 9. Používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely.
 10. Rôzne
 11. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Danielu Piscovú a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Piscová, Šurín), nehlasoval: 0 schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 42/5/2015 – 62/5/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 17. júna 2015.

  

Uznesenie č. 42/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 1/2015
 5. Záverečný účet za rok 2014. Stanovisko HK k Záverečnému účtu
 6. Výročná správa za rok 2014, Správa audítora.
 7. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 720/5, k.ú.Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková
 8. Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu
 9. Plat starosta
 10. Žiadosť o dotáciu pre Balneologické múzeum
 11. Cenová ponuka na PD Kanalizácia Vrbové – Krakovany
 12. Rôzne
 13. Návrh uznesení
 14. Záver – podané

 

Uznesenie č. 43/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa – podané

 

Uznesenie č. 44/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  32/4/2015-41/4/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 17.apríla 2015 – podané

 

Uznesenie č. 45/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. – podané

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000
Finančné operácie   15 000             0   15 000
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000
Finančné operácie  0 0 0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98

Uznesenie č. 46/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 6 475,55 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 768,45€ a o prostriedky fondu opráv vo výške 278,39€ a zostatok v sume 5 428,71 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu.

B/ Berie na vedomie

 1. Správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
 2. Správu audítora za rok 2014 – podané

Uznesenie č. 47/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2014
 2. Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014 – podané

 

Uznesenie č. 48/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť Silvie Ondrejíčkovej na odkúpenie pozemku p.č. 720/5, k.ú. Krakovany,

B/Schvaľuje

Predbežný súhlas na odpredaj parcely č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda o výmere 127 m2,

za cenu 30 €/m2 – podané

 

Uznesenie č. 49/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č.1/2015 – Smernica odmeňovania poslancov, predsedov komisií  a zástupcu starostu.

B/Schvaľuje

VZN č.1/2015 – Smernica odmeňovania poslancov, predsedov komisií  a zástupcu starostu – podané

 

Uznesenie č. 50/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2014 vo výške 858,- eur.

V zmysle § 4 ods. 1, cit. zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

1,98 x 858,- eur = 1698,84 eur. Táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 1699,- eur

Poslanci odhlasovali zvýšenie mzdy o 43 %  z 1699,00 eur, čo je 730,57 eur, s účinnosťou od 1.7.2015. Výpočet: 1699 + 730,57 = 2429,57 eur  v hrubom –  podané

 

Uznesenie č. 51/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotáciu pre Balneologické múzeum vo výške 300 eur na podporu vydania reprezentačnej publikácie „Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží“.- podané

Uznesenie č. 52/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

cenovú ponuku na vypracovanie PD spoločnosťou MONSTAV PROJEKT, s.r.o., SNP 26, Levice vo výške 4600,00 eur bez DPH – trvá.

 

Uznesenie č. 53/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie geodetického zamerania Romanom Klčom, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, vo výške 5000,00 eur – podné.

 

Uznesenie č. 54/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecného bremena na právo prechodu na p.č. 1045/28, 1045/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany – trvá

 

Uznesenie č. 55/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Protokol o zápise detí do MŠ na školský rok 2015/2016 – podané

 

Uznesenie č. 56/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zásady podávania, preverovania  a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. – podané

 

Uznesenie č. 57/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov Pivárne u Notára pre Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68, Krakovany do 30.9.2015 – trvá

 

Uznesenie č. 58/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára s dátumom podávania žiadostí do 17.7.2015 – podané.

 

Uznesenie č. 59/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o koncerte  Art Music Orchestra a speváckeho zboru Lúčnica – podané.

 

Uznesenie č. 60/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie svetlotechnického posudku za cenu 950,00 eur bez DPH spoločnosťou PlainText,s.r.o. , Klasov 247  a podanie projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia za cenu 950,00 eur bez DPH spoločnosťou Complete Solutions, s.r.o., Zamarovská 49, Zamarovce – podané.

Uznesenie č. 61/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podanie projektu pre BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016 spoločnosťou  Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – podané

 

Uznesenie č. 62/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

 

Poslanci hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, kontrolu uznesení  č. 42/5/2015-62/5/2015  zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4. – Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“

Predseda výberovej komisie poslanec Juraj Filo oboznámil poslancov zo zápisom z otvárania obálok, ktoré sa uskutočnilo na obecnom úrade 21. júla 2015.  V termíne do 17. júla 2015 boli na podateľňu obecného úradu doručené tri obálky so žiadosťou o prenájom nebytových priestorov „Notár“, ktoré boli riadne zalepené a označené heslom „NOTÁR“.

Ponuku č. 1  podal Miloš Vojtko, Krakovany 456, doručená na OcÚ 15.7.2015 poštou doporučene. Ponuka obsahovala všetky požadované údaje v plnom rozsahu a spĺňala všetky podmienky výberového konania. Ponuka na výšku nájomného bola 850,00 €/mesačne.

Ponuka č. 2  bola od pani Renáty Riškovej, J. Mudrocha 1351/18 Senica, ktorá bola doručená  na OcÚ 15.7.2015 poštou doporučene. Ponuka obsahovala všetky požadované údaje v plnom rozsahu a spĺňala všetky podmienky výberového konania. Výšku nájmu ponúkla 700,00 €/mesačne.

Ponuka  č.3 bola ponuka doterajšieho prenajímateľa Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68 Krakovany, ktorá bola na OcÚ doručená osobne 16.7.2015. Taktiež obsahovala všetky požadované údaje v plnom rozsahu a spĺňala všetky podmienky výberového konania.

Jednou z podmienok bol aj podnikateľský zámer. V ponuke č. 1 a 2 bol popísaný rovnaký podnikateľský zámer  – Prevádzkovanie pohostinskej činnosti vrátane stravovania.

V ponuke č. 3 bol podnikateľský zámer prevádzkovanie pohostinskej a reštauračnej činnosti, nakoľko je to ponuka doterajšieho prenajímateľa, chce aj naďalej v tejto činnosti pokračovať a stále napredovať, aby sa v zariadení cítili dobre návštevníci v každom veku, a naďalej rozvíjať spoluprácu so spoločenskými organizáciami v obci.

Ponuku č. 1, ktorú podal Miloš Vojtko, prišla odprezentovať pani Brnová.  Rozdala poslancom leták, ktorý prezentoval zariadenie Starý šenk. V priestoroch Pivárne u Notára chce pokračovať v pohostinskej a reštauračnej činnosti, ale strava by sa varila len v Starom šenku a NOTÁR by sa  skôr zameral na pečenie pizze, tiež by pokračoval v organizovaní rodinných osláv a spoločenských podujatí.

Ponuku č.2, ktorú podali pani Rišková neodprezentoval nikto.

Ponuku č. 3, ktorú podal pán Marek Urban, tiež neodprezentoval nikto, ale v žiadosti bol rozsiahlejší podnikateľský zámer, z ktorého vyplývalo, že doterajší prenajímateľ plánuje pokračovať v zabehnutej prevádzke.

Poslanci sa prikláňajú k zachovaniu konkurencie. Diskutabilné to bolo hlavne z hľadiska ponúknutého nájmu, ale v podmienkach nebola stanovená najvyššia cena.  Starosta obce poďakoval pani Brnovej za prezentáciu.

Starosta obce ukončil rozpravu a dal hlasovať tým spôsobom, že každý poslanec dá svoj hlas jednej z ponúk. Poslanci hlasovali nasledovne:

Mgr. Juraj Filo – ponuka č.3

Mgr. Lukáš Radoský – ponuka č.3

Pavel Klinovský – ponuka č. 3

Tibor Šurín – ponuka č.3

Ľuboš Sucháň – ponuka č.3

Jozef Štefanka – ponuka č.3

Daniela Piscová – ponuka č. 3

Ing. Milan Jurda – ponuka č.3

Poslanci jednohlasne udelili súhlas s prenájmom nebytových priestorov pre ponuku č. 3, ktorú podal pán Marek Urban, Dolná ulica 111/68, Krakovany a umožnili mu tak pokračovať v rozbehnutej podnikateľskej činnosti. Hlavným dôvodom tohto výberu bolo zachovanie konkurencie podnikateľov v reštauračnej a pohostinskej činnosti v obci.  Ponuka č. 1,2 nezískala ani jeden hlas,  umiestnili sa zhodne na 2-3 mieste.

Poslanci si dohodli zmluvné podmienky:

– Dĺžka  nájmu – doba určitá na 5 rokov,

– valorizácia nájmu vždy k 1.1.. Ostatné podmienky zostávajú platné z predchádzajúcej nájomnej zmluvy. Za predbežný návrh zmluvy dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol predbežný návrh zmluvy schválený. Návrh zmluvy bude pred konečným hlasovaním rozposlaný poslancom na prípadné pripomienkovanie. Nájomná zmluva sa bude schvaľovať na najbližšom zasadnutí OZ.

Poslanec Štefanka požaduje, aby sa s  novým nájomcom neskôr rokovalo o doriešení parkovania pred prevádzkou.

Zo zasadnutia odišiel poslanec Lukáš Radoský.

 

K bodu č. 5 Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy s kódom KaHR-22VS-1501, vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR , Prioritná os 2– Podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach, Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.

Na základe toho starosta  obce predložil poslancom na schválenie predĺženie platnosti starého Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoje obce, ktorého platnosť skončila v 31.12.2014. Jedna z podmienok zapojenia sa do tohto projektu je platný PHSR obce. Nakoľko PHSR na nové programovacie obdobie ešte nie je dokončený, je potrebné schváliť predlženie starého PHSR.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za: 7. proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do 31.12.2015 schválené.

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Analytickú a Strategickú časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na programovacie obdobie 2015-2025.

Pani Daniela Piscová navrhla do programu doplniť výstavbu toaliet na cintoríne v Kakovanoch.

Ďalšie pripomienky k tomuto materiálu neboli. Starosta obce dal za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Analytickú a strategickú časť hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola Analytická a Strategická časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2025 schválená.

 

K bodu č. 6 – Vyhotovenie PD na rekonštrukciu ulice k Spúšťu a Novej ulice

Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Jozef Štefanka.

Starosta obce informoval poslancov o cenovej ponuke na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu MK Nová ulica a Ulica k Spúšťu. Projekt je potrebný na podanie žiadosti na projekt BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016, ktorý bude spracovávať  spoločnosť  Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec. Cenová ponuka je informatívna, je vypracovaná zvlášť na Ulicu k Spúšťu aj s predpokladanými nákladmi na realizáciu a zvlášť pre Novú ulicu.  Cena za projektovú dokumentáciu na Ulici k Spúšťu je 1140,00 eur s odhadovanou výškou nákladov 77 760,00 eur  a cena za dokumentáciu na Novej ulici je 780,00 eur s odhadovanou výškou nákladov 29 160,00 eur.

Na zhotoviteľa  projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie obec urobí výberové konanie.

Poslanci hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, informáciu starostu obce o cenovej ponuke na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Ulice k Spúšťu a Novej ulice zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7 – Organizačný poriadok obce

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie a schválenie Návrh Organizačného poriadku obce Krakovany, ktorý bol poslancom doručený elektronicky. Organizačný poriadok sa mení v §9 odst. 5, kde sa zvyšuje úväzok upratovačky z 0,26 na 0,33 úväzku. Odstavec 6 sa funkcia riaditeľky Školskej jedálne pri MŠ mení na vedúcu školskej jedálne pri MŠ,  zvyšuje sa úväzok pomocnej kuchárky v MŠ z 0,53 na 0,67. V odstavci 8 sa mení funkcia riaditeľky Školskej jedálne pri ZŠ na vedúcu školskej jedálne pri ZŠ. V odstavci 9  sa mení funkcia riaditeľky Zariadenia opatrovateľskej služby na vedúcu Zariadenia opatrovateľskej služby, zvyšuje sa úväzok opatrovateľky zo 4 na 6 úväzkov,  ruší sa úväzok opatrovateľka/upratovačka, znižuje sa úväzok kuchárka z 3 na 2 úväzky, ruší sa úväzok údržbár. Starosta požiadal poslancom, aby predkladali pripomienky k predloženému návrhu.  Poslankyňa Daniela Piscová požiadala o doplnenie pracovného úväzku v odstavci 7 –  Organizačná štruktúra ZŠ a to, čiastočný úväzok údržbár. Poslanec Milan Jurda navrhol do budúcnosti zvážiť zlúčenie školskej jedálne pri MŠ a ZŠ, čím by sa mohli znížiť prevádzkové náklady. K tomuto návrhu odpovedal starosta obce, že bude potrebné zvolať komisiu a dôkladne to prehodnotiť.  Žiadne ďalšie pripomienky k navrhovanému Organizačnému poriadku poslanci nemali. Starosta obce dal za návrh Organizačného poriadku obce Krakovany hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Organizačný poriadok obce Krakovany schválený.

 

K bodu č. 8 – Pracovný poriadok

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie a schválenie Pracovný poriadok zamestnancov obce Krakovany.  Zmeny v pracovnom poriadku nastali v §17 Pracovný čas zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej služby, kde došlo k rozdeleniu na – Týždenný pracovný čas u zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej služby zamestnaných na plný úväzok v nepretržitej prevádzke na úseku ošetrovňa, týždenný pracovný čas u zamestnancov na plný úväzok v jednozmennej prevádzke na úseku ošetrovňa  a týždňový pracovný čas u zamestnancov zamestnaných na plný úväzok v jednozmennej prevádzke na úseku kuchyňa.  K predloženému návrhu Pracovného poriadku zamestnancov obce poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol Pracovný poriadok zamestnancov obce Krakovany schválený.

 

K bodu č. 9 – Použitie služobného motorového vozidla na súkromné účely

Starosta obce požiadal poslancov o schválenie používania služobného motorového vozidla na súkromné účely, ako to mal schválené aj jeho predchodca. Používanie služobného motorového vozidla sa považuje za nepeňažné plnenie a postupuje sa podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zmien a doplnkov.  Starosta obce bude  mesačne predkladať vyúčtovanie súkromných jázd a bude refundovať pohonné hmoty podľa aktuálnej ceny benzínu.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bolo používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely pre starostu obce Františka Klinovského schválené.

 

K bodu č. 10 Rôzne

Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o zrušenie uznesenia č. 54/5/2015 v ktorom bola schválená Zmluva o zriadení vecného bremena na p.č. 1045/28, 1045/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany.  Vzhľadom k tomu, že k parcele registra C  č. 1045/8, k.ú. Krakvoany nie založený list vlastníctva, nemôže byť na ňu vecné bremeno. Je potrebné použiť parcelu registra E, č. 1022/1.  Z toho dôvodu je potrebné uznesenie zrušiť a prijať nové uznesenie. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 54/5/2015 zrušené.

Následne starosta navrhol prijať nové uznesenie, v ktorom sa odsúhlasí Zmluvu o zriadení vecného bremena pre uloženie stavebných objektov a právo vstupu, prechodu na parcele registra „C“  č. 1045/28, a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda, a parcelu registra „E“ č. 1022/1,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželku Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bola Zmluvu o zriadení vecného bremena pre uloženie stavebných objektov a právo vstupu, prechodu na parcele registra „C“  č. 1045/28, a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda, a parcelu registra „E“ č. 1022/1,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželku Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany schválená.

 

– Na minulom zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo predbežný súhlas na odpredaj  pozemku p.č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda  o výmere 127 m2  za cenu 30 eur/m2 pre pani Silviu Ondrejíčkovú, Zbezianska 289/3, Horné Srnie. Keďže žiadosť bola zverejnená až po schválení predbežného súhlasu s odpredajom, je potrebné na dnešnom  zasadnutí schváliť konečný súhlas.  postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa § 9a) ods. 8, písm. e) – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  Náklady spojené s kúpno- predajnou zmluvou a návrhom na vklad bude hradiť kupujúci. Starosta obce dal za odpredaj pozemku pre pani Ondrejičkovú hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol odpredaj parcely č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda  o výmere 127 m2  za cenu 30 eur/m2, cena celkom 3810,00 eur, pre pani Silviu Ondrejíčkovú, Zbezianska 289/3, Horné Srnie, schválený.

Na zasadnutie sa vrátil poslanec Jozef Štefanka.

Starosta obce informoval poslancov, že obci bola pridelená dotácia z Ministerstva financií na rekonštrukciu Domu smútku vo výške 13500,00 eur. Z týchto prostriedkov by sa mala urobiť výmena okien, dverí a upraviť priestor pred domom smútku a zámková dlažba pod kontejnery na odpad.

– Starosta obce informoval poslancov o možnosti zapojenia sa do výzvy na energetické zateplenie obecných budov. Projekty na rekonštrukciu sú na Kultúrny dom, Materskú školu, ktoré  sú staré už viac ako päť rokov. Je potrebné ich aktualizovať. Poslanci požiadali, aby sa pri aktualizovaní projektu na rekonštrukciu MŠ zapracovala aj prístavba jednej triedy, aby sa zvýšila kapacita MŠ.

 

Interpelácie

Mgr. Juraj Filo – požiadal starostu, ak sa bude umiestňovať stacionárny radar aj na druhú stranu cesty, aby sa umiestnil ešte pre zákrutou pri Chateau.

Tibor Šurín – osloviť majiteľa susedného pozemku na Južnej ulici, na udržiavanie pozemku, aby sa nerozširovala burina.

Daniela Piscová – informovala poslancov, že vyúčtovanie festivalu kultúry predloží až na najbližšom zasadnutí OZ, nakoľko ešte nemala k dispozícii všetky podkaldy.

 

K bodu č. 11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 24. júla 2015

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 63/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“
 5. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 6. Vyhotovenie PD na rekonštrukciu Ulice k Spúšťu a Novej ulice.
 7. Organizačný poriadok
 8. Pracovný poriadok.
 9. Používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely.
 10. Rôzne
 11. Záver

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín )

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 64/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora Šurína

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 5 (Filo, Jurda, Klinovský,   Sucháň, Štefanka)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Piscová, Šurín)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 65/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  42/5/2015-62/5/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 17.júla 2015

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“

 

Uznesenie č. 66/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

prenájom nebytových priestorov pre Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68, Krakovany

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 67/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Predĺženie platnosti PHaSR  obce

 

Uznesenie č. 68/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

predĺženie obdobia pôvodného programu rozvoja obce a príslušnej územno plánovacej dokumentácie „Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce Krakovany z Novembra 2005, a to do konca roka 2015.

 

B/ Schvaľuje

Zámer obce uchádzať sa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu obnovy verejného osvetlenia, ktorej Výzvu na predkladanie žiadostí vyhlásilo dňa 30. 04. 2015 Ministerstvo hospodárstva SR, kód Výzvy KaHR-22VS-1501 a poveruje starostu obce na obstaranie služieb spojených s verejným obstarávaním a  prípravou podkladov pre uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie s tým súviacej projektovej dokumentácie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Predpokladaná hodnota zákazky/projektu a výška oprávnených výdavkov na projekt bude určená na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a pripraveného rozpočtu.

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 69/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Analytickú a Strategickú časť  Programu  HSR

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Organizačný poriadok

 

Uznesenie č. 70/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh Organizačného poriadku obce

B/Schvaľuje

Organizačný poriadok obce

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Pracovný poriadok

 

Uznesenie č. 71/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh pracovného poriadku

B/Schvaľuje

Pracovný poriadok

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň,  Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň,  Šurín,)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Použitie služobného motorového vozidla na súkromné účely

 

Uznesenie č. 72/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Starostovi obce Mgr. Františkovi Klinovskému používanie služobné motorového vozidla na súkromné účely.

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 

Rôzne

 

Uznesenie č. 73/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 54/5/2015

Zmluvu o zriadení vecného bremena na právo prechodu na p.č. 1045/28, 1015/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň,  Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, , Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 74/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecného bremena pre uloženie stavebných objektov a právo vstupu, prechodu na parcele registra „C“  č. 1045/28, a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda, a parcelu registra „E“ č. 1022/1,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň,  Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň,  Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 75/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj pozemku,  p.č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda  o výmere 127 m2  za cenu 30 eur/m2, cena celkom 3810,00 eur,  pre pani Silviu Ondrejíčkovú, Zbezianska 289/3, Horné Srnie. Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa § 9a) ods. 8, písm. e) – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  Poplatky súvisiace s Návrh zmluvy aj návrh na vklad hradí  kupujúci.

 

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Šurín)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 76/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o cenovej  ponuku na vypracovanie PD na Nová ulica a Ulica k Spúšťu pre spoločnosť CS, s.r.o., Strojárenská 5487 Trnava

Informáciu starostu  o možnosti zapojenia sa do výzvy na energetické zateplenie obecných budov

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 77/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  24. júla  2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 5/2015

 Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 17. júna 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 1/2015
 5. Záverečný účet za rok 2014. Stanovisko HK k Záverečnému účtu
 6. Výročná správa za rok 2014, Správa audítora.
 7. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 720/5, k.ú.Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková
 8. Žiadosť o zriadenie vecného bremena, Roman Freivald a Jana Freivaldová
 9. Odmeňovanie poslancov
 10. Plat zástupcu starostu
 11. Plat starosta
 12. Žiadosť o dotáciu pre Balneologické múzeum
 13. Cenová ponuka na PD Kanalizácia Vrbové – Krakovany
 14. Rôzne
 15. Návrh uznesení
 16. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil so zmenou programu riadneho zasadnutia,  oproti programu, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Vypúšťa sa bod 8, pre nedostatočné podklady a spája sa bod 9 a 10, body sú obsiahnuté v jednej smernici.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Urban), bol zmenený  program rokovania schválený.

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 1/2015
 5. Záverečný účet za rok 2014. Stanovisko HK k Záverečnému účtu
 6. Výročná správa za rok 2014, Správa audítora.
 7. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 720/5, k.ú.Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková
 8. Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu
 9. Plat starosta
 10. Žiadosť o dotáciu pre Balneologické múzeum
 11. Cenová ponuka na PD Kanalizácia Vrbové – Krakovany
 12. Rôzne
 13. Návrh uznesení
 14. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milan Jurdu a Ľuboša Sucháňa. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Urban), schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 32/4/2015 – 41/4/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 17. apríla 2015.

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský

 

Uznesenie č. 32/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
 5. Spolufinancovanie kanalizácie
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 7. Správa kultúrnej komisie
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver – podané

 

Uznesenie č. 33/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína –  podané

 

Uznesenie č. 34/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  13/2/2015-27/2/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 9. januára 2015

A 28/3/2015-31/3/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 8. apríla 2015 – podané

 

Uznesenie č. 35/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie

B/Schvaľuje

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie- podané

 

Uznesenie č. 36/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie kanalizácie vo výške 5 % celkových nákladov – podané

 

 

Uznesenie č. 37/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja spoločnosťou Media Coeli, Pekárska 11, Trnava za cenu 2124 eur. – podané

 

Uznesenie č. 38/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Správu kultúrnej komisie

B/Ukladá

Obecnému úradu zistiť rozmery prístavby KD a vysporiadať prenájom miestností prístavby  vestibule využívaných súkromnou osobou, nakoľko LUSK využíva priestory na hornom poschodí a zistiť možnosť zavedenia podružného merania pre tieto priestory.

C/Berie na vedomie

informácie o prípravách župného festivalu – podané

 

Uznesenie č. 39/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

odkúpenie pozemku p.č. 1048/88, orná pôda,  k.ú. Krakovany,  o výmere 21 m2 pod prístupovú komunikáciu od pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniky Ščepkovej, rod. Bubákovej, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany, za cenu 1,50/m2, čo je  celkom 31,50 Eur, na základe GP ktorý vypracovala Geodetická kancelária Romana Klču, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové, IČO: 34 6643 78, číslo plánu 44/2015, mapový list ZS XIII – 16 – 10 zo dňa 07. 04. 2015, ktorý vyhotovila Zuzana Gacková, autorizačne ju overil Ing. Jozef Fančovič dňa 07. 04. 2015 a následne bol overený Okresným úradom Piešťany, katastrálny odborom, Ing. Evou Gonovou dňa 14. 04. 2014 pod číslom 188/15.   Náklady spojené s vypracovaním GP, Kúpnej zmluvy a  návrhu na vklad do katastra bude hradiť Obec Krakovany. – podané

 

Uznesenie č. 40/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Cenovú ponuku spoločnosti SE Predaj, s.r.o. na modernizáciu verejného osvetlenia v obci

B/Ukladá

Obecnému úradu zadať spoločnosti SE Predaj, s.r.o. vypracovanie novej cenovej ponuky na všetky elektrické stĺpy  v obci. – podané

 

Uznesenie č. 41/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

 

Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, uznesenia OZ č. 32/4/2015-41/4/2015  zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4. – Rozpočtové opatrenie 1/2015

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  1/2015 bola vypracovaná v súlade s ods. 2 písmenom b) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Schválený rozpočet celkom na rok 2015 predstavuje čiastku 881 587,– € v príjmových a 831 587,– € vo výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako prebytkový, pretože sa predpokladalo, že bude zostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov vo výške 50 000,–€ do roka 2016, ktoré sa použijú na realizáciu kanalizácie.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 11 703,98€ na sumu celkom 893 290,98 € v príjmových a 843 290,98€ vo výdavkových položkách.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 11 703,98 €,
 • kapitálový – bez zmien,
 • finančné operácie – bez zmien.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 11 703,98 €,
 • kapitálový zvyšuje – bez zmien,
 • finančné operácie – bez zmien.

Podrobný rozpis jednotlivých položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť RO 1/2015. Jednotlivé položky sa týkajú finančných príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu a darovaných. Ide o dotácie na referendum, matriku, register obyvateľov, chránenú dielňu a na ZŠ, tiež dar 400€ od TAVOSu viazané na stolnotenisový turnaj.

Z uvedeného dôvodu OZ rozpočtové opatrenie neschvaľuje, ale berie na vedomie.

 

Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci RO 1/2015 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5 Záverečný účet za rok 2014, Stanovisko HK k Záverečnému účtu

Záverečný účet obce za rok 2014 aj Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu bol poslancom doručený s pozvánkou. Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 tvorí prílohu originálu zápisnice. Starosta obce prečítal poslancom Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2014.  Kontrolórka obce odporučila obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Krakovany za rok 2014 a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad. Poslanci k predloženému návrhu záverečného účtu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za návrh záverečného účtu za rok 2014 hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schválené bez výhrad.

 

K bodu č. 6 – Výročná správa za rok 2014, Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

Starosta obce prečítal poslancom  Dodatok správy audítora  k overeniu súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. §-u 23 odsek 5. Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, Výročnú správu obce Krakovany za rok 2014 a Dodatok správy nezávislého audítora  zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o odkúpenie parcely č.720/5, k.ú. Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková

Starosta obce predložil poslancom žiadosť pani Silvie Ondrejíčkovej na odkúpenie parcely č. 720/5, K.ú. Krakovany, orná pôda, o výmere 127 m2. Táto žiadosť bola postúpená finančnej a stavebnej komisii  na prerokovanie. Stanovisko k žiadosti predložil predseda komisie Mgr. Juraj Filo. Stavebná a finančná komisia súhlasí s odpredajom p.č. 720/5, k.ú. Krakovany, o výmere 127 m2 za trhovú cenu, čo je 30 eur/m2.  Poslanci navrhovali aj nižšiu predajnú cenu, ale ako prvé sa hlasovalo za návrh komisie. Starosta obce dal hlasovať za odpredaj pozemku p.č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda  o výmere 127 m2  za cenu 30 eur/m2. Hlasovaním za: 5 (Filo, Klinovský, Piscová, Sucháň,  Štefanka), proti: 4 (Jurda, Radoský, Šurin, Urban), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh na odpredaj parcely č. 720/5, k.ú. Krakovany za cenu 30 eur/m2 schválený. Vzhľadom k tomu, že žiadosť nebola zverejnená na internete, poslanci schváli len predbežný súhlas  na odpredaj.  Konečný súhlas bude schválený na najbližšom zasadnutí OZ.

K bodu č. 8 – Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu

Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN č. 1/2015  Zásady odmeňovania poslancov, predsedov komisií a zástupcu starostu.

Poslanci predkladali pozmeňuvacie návrhy k jednotlivým článkom  VZN č. 1/2015

Čl. č.4 – výška odmeny poslanca – poslanec Jurda navrhol výšku odmeny na 30,00 eur za  zasadnutie. Druhý návrh predložil poslanec Radoský, 25,00 eur za zasadnutie.  Ako prvé sa hlasovalo za návrh poslanca Jurdu – 30,00 eur za účasť na zasadnutí. Hlasovaním za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský, Štefanka, Šurín), proti:0, zdržal sa hlasovania: 3 (Piscová, Sucháň, Urban), nehlasoval:0, bola schválená odmena za účasť na zasadnutí vo výške 30,00 eur v čistom.

Čl. 5 Zástupca starostu – poslanec Filo navrhol mesačnú odmenu zástupcovi starostu vo výške 200,00 eur. Poslankyňa Piscová navrhla zástupcovi starostu odmenu 100,00 eur/mesiac  a  mimoriadnu odmenu v rozmedzí 0-100,00 v prípade splnenia mimoriadnej úlohy na návrh starostu. S týmto návrhom súhlasili viacerí poslanci. Za preložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Urban), nehlasoval:1 (Sucháň), bola zástupcovi starostu schválená odmena 100,00 eur/mesiac a mimoriadna odmena 0-100,00 eur/mesačne na návrh starostu.

Čl. č.6 – výška odmeny predsedom komisií – podľa návrhu VZN bola odmena predsedovi komisie v rozpätí 30-100 eur polročne, podľa činnosti komisie, ktorá bude posudzovaná starostom obce a zástupcom starostu. Tento návrh sa poslancom nepáčil a navrhli aby predsedovia komisií dostávali rovnakú odmenu. Poslanec Juraj Filo navrhol 20,00 eur mesačne pre každého predsedu. Taktiež navrhli, aby odmenu dostávali aj členovia komisií – neposlanci, aby boli odmenení hlavne tí členovia, ktorí aktívne pracujú. Pre členov komisií – neposlancov bola navrhnutá odmena vo výške 20,00 – 70,00 eur/ročne na návrh predsedu komisie. Za predlžený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bola odmena pre členov komisie – neposlancov vo výške 20,00 – 70,00 eur/ročne schválená.

K ďalším článkom VZN č.1/2015 poslanci nemali žiadne pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy. Starosta obce dal hlasovať za znenie VZN č.1/2015 so zapracovanými pripomienkami. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 1/2015 schválené.

 

K bodu č. 9 – Plat starostu

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2014 vo výške 858,- eur.

 • v zmysle § 4 ods. 1, cit. Zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov :

1,98 x 858,- eur = 1698,84 eur

 • táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 1699,- eur
 • v zmysle §4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%

Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.

Poslanec Jozef Štefanka navrhol starostovi zvýšiť plat o 35%, ako mal aj predchádzajúci starosta.  Ďalší návrh predložil poslanec Lukáš Radoský, na zvýšenie platu o 43 %.  Poslanec Jurda navrhol zvýšenie o 40%. Za jednotlivé návrhy sa postupne hlasovalo. Prvý bol návrh poslanca Štefanku – 35%. Hlasovaním za: 1 Štefanka, proti:0, zdržal sa hlasovania: 8(Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban), nehlasoval:0, bol návrh poslanca Štefanku zamietnutý. Ďalej sa hlasovalo za návrh poslanca Radoského na zvýšenie mzdy starostu o 43%. Hlasovaním za:  8(Filo, Jurda, Klinovský,  Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban), proti:1 (Piscová), zdržal sa hlasovanie:0, nehlasoval:0, bolo zvýšenie platu starostu  o 43% schválené s účinnosťou od 1.7.2015. Celková výška mzdy starostu je 1699+730,57=2429,57 eur.

 

 

K bodu č. 10 Žiadosť o dotáciu pre  Balneologické múzeum

Starosta obce predložil poslancom žiadosť  PhDr. Vladimír Krupu, riaditeľa Balneologického múzea v Piešťanoch, o podporu vydania reprezentačnej publikácie „Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží“. Cieľom projektu je vydanie reprezentačnej publikácie o objave bohatých hrobov z mladšej doby rímskej z Krakovian-Stráží (okr. Piešťany). Tieto hroby boli objavené v rokoch 1933, 1939 a 1940. Nálezy sú prezentované v stálej expozícii Balneologického múzea, menší súbor predmetov, ktorý sa nachádza v iných slovenských múzeách je v expozícii Balneologického múzea zastúpený kópiami. Publikácia bude mať populárno-náučný charakter, text bude doplnený kvalitnými farebnými obrázkami. V publikácii bude obsiahle resumé v anglickom jazyku. Požadovaná výška podpory je 300,00 eur. Ako určitú protihodnotu nám ponúkajú:

– uverejnenie kvalitnej farebnej propagácie obce Krakovany v uvedenej publikácii

– určitý počet publikácií (podľa vzájomnej dohody) pre naše reprezentačné účely.

Poslanec Juraj Filo navrhol túto žiadosť podporiť, nakoľko Dr. Krupa pravidelne prispieva do obecných novín. Ďalší poslanci k žiadosti nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za dotáciu pre Balneologické múzeum vo výške 300,00 eur na podporu vydania reprezentačnej publikácie „Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží“. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bola podpora pre Balneologické múzeum vo výške 300,00 eur schválená.

 

K bodu č. 11 – Cenová ponuka  na PD Kanalizácia Vrbové Krakovany

Starosta obce predložil poslancom na schválenie cenovú ponuku na vyhotovenie projektovej dokumentácie Kanalizácia Vrbové – Krakovany. Cenovú ponuku predložila firma MONSTAV PROJEKT, s.r.o., SNP 26,  Levice.

Cenová ponuka zahŕňa:

Projekt stavby „Kanalizácia Krakovany“

Aktualizácia dokumentácie stavby v rozsahu pre stavebné povolenie /výkresová časť

Vhotovenie výkazu výmer, rozpočtu – aktualizácia /dokladová časť

Projektová dokumentácia /kopírovaná/ bude dodaná v 8 vyhotoveniach

SPOLU:

Cena bez DPH:      1 800 EUR

                 DPH:        700 EUR

CENA  s  DPH:        2 160 EUR

Termín:

Inžinierska činnosť –  spolupráca s agentúrou pri vypracovaní projektu pre finančnú dotáciu, riešenie otázok pri verejnom obstarávaní dodávateľa stavby

C, Projekt stavby „Kanalizácia Krakovany“

V prípade, že bude potrebné vyhotovenie projektu v elektronickej podobe s aktuálnym geodetickým zameraním už do žiadosti – Projektu pre finančnú dotáciu, cenová ponuka na vyhotovenie takejto dokumentácie je:

Geodetické zameranie

Aktualizácia a zmeny dokumentácie stavby v rozsahu pre st.povolenie /výkresová časť

Vhotovenie výkazu výmer, rozpočtu /dokladová časť

Projektová dokumentáciaú /tlačená/  bude dodaná v 8 vyhotoveniach

SPOLU:

 

 

1700,00 bez DPH

600,00 bez DPH

1 200,00 bez DPH

1 800,00 bez DPH

 

 

 

20.5.2015

 

1 000,00 bez DPH

 

 

 

 

5 000,00 bez DPH

2 800,00 bez DPH

600,00 bez DPH

1 200,00 bez DPH

9 600,00 bez DPH

 

 

 

Obec z cenovej ponuky odčlenila geodetické zameranie, ktoré si dá vypracovať zvlášť na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky na geodetické zameranie ktoré obec urobila.

Preto konečná výška ceny za spracovanie PD na Kanalizáciu Vrbové –  Krakovany je 4600,00 eur bez DPH.  Starosta obce vysvetlil potrebu zhotovenia novej PD, lebo stará dokumentácia je len v papierovej forme. Pre predkladanie žiadosti o dotáciu je potrebné, aby bola projektová dokumentácia vyhotovená aj v elektronickej forme. Starosta obce dal za schválenie cenovej ponuky spoločnosti Monstav projekt, s.r.o. Levice vo výške 4600,00 eur bez DPH hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola cenová ponuka spoločnosti MONSTAV PROJEKT, s.r.o., SNP 26,  Levice, na zhotovenie projektovej dokumentácie Kanalizácia Vrbové – Krakovany vo výške 4600,00 eur bez DPH schválená.

Obec rozposlala požiadavky na cenové ponuky na geodetické práce. Z výberového konania, bola vybraná najnižšia ponuka, ktorú predložila geodetická kancelária Roman Klču, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové. Celková cena geodetických prác je 5000,00 eur. Cena je konečná, zhotoviteľ nie je platca DPH. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bola cenová ponuka Romana  Klču, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové na zhotovenie geodetické práce za 5000,00 eur schválená.

 

K bodu č. 12 – Rôzne

– Zriadenie vecného bremena pre Ing. Martina Ščepku.  Starosta obce predložil poslancom na schválenie žiadosť pána Martina Ščepku na zriadenie vecného bremena, práva prechodu cez obecný pozemok, p.č. 1045/28, 1045/8 a 1045/88. Táto potreba vznikla tým, že pán Ščepko nemá priamy prístup na svoj pozemok z miestnej komunikácie, ale prechádza cez obecný pozemok, ktorý je definovaný ako orná pôda. K predloženému návrhu  zriadenia vecného bremena poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh na zriadenie vecného bremena – právo prechodu na p.č. 1045/28, 1045/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany pre Ing. Martina Ščepku a Ing. Moniku Ščepkovú schválený.

 

Starosta obce prečítal poslancom Protokol o zápise detí do MŠ Krakovany k 1.9.2015.

Na školský rok 2015/2016 bolo prijatých 13 detí, neprijatých 14 detí. V školskom roku 2015/2016 nastúpi do MŠ Krakovany 44 detí. Z toho 1 dieťa integrované – počíta sa za 2 deti, s odloženou školskou dochádzkou sú 3 deti. Správu pre obecné zastupiteľstvo vypracovala riaditeľka MŠ Krakovany, Andrea Štefanková. Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, Protokol o zápise detí do MŠ Kakovany  zobrali na vedomie.

 

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie smernicu – Zásady podávania, preverovania  a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa a jeho štatutárneho zástupcu. Zodpovednou osobou je kontrolór obce.  K predloženej smernici poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za schválenie smernice Zásady podávania, preverovania  a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bola smernica Zásady podávania, preverovania  a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. schválená.

 

Predlženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov predložil Piváreň u Notára predložil Marek Urban, Dolná ulica 111/68, Krakovany. Nájomná zmluva žiadateľovi končí 31.7.2015.  Predĺženie nájmu žiada o 2 mesiace, a to do 30.9.2015.  K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predĺženie nájomnej zmluvy do 30.9.2015 pre Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68, Krakovany hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:1(Urban), bolo predlženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára do  30.9.2015 schválené.

Zároveň obecné zastupiteľstvo navrhlo vyhlásiť výberové konanie na prenájom týchto nebytových priestorov. Výberové konanie bude zverejnené na internetovej stránke obce, v káblovej televízii, na informačných tabuliach obce a inzertných novinách AB-ko.

Termín predkladania ponúk je do 17.7.2015 do 12:00 hod. do podateľne OcÚ. Za vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Urban), bolo vyhlásenie verejnej súťaže   na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára schválené.

 

-Starosta obce informoval poslancov o koncerte, ktorý organizuje obec ako sprievodné podujatie k Župnému festivalu kultúry v piatok 26. júna. Hommage á Eva Kostolányivá. Cena projektu je 3000,00 eur. V sume je zahrnuté: Hudobná produkcia Putovanie v čase AMO a pozvaných hostí, 20:30 Hommage á Eva Kostolányiová, Art Music Orchestra so svojimi sólistami, spevácky zbor Lúčnica, hostia Zdeno Sychra  a Jana Hubinská, moderátori Martin Jurčo a Nora Turancová, ozvučenie, osvetlenie, videoprojekcia, scénické kulisy, plagáty A3, doprava. Na celej produkcii sa podieľa 65 ľudí.   Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, informáciu starostu o pripravovanom koncerte AMO  zobrali na vedomie.

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Starosta obce predložil poslancom cenovú ponuku na vypracovanie svetlotechnického posudku spoločnosťou PlainText,s.r.o. , Klasov 247.  a  návrh Zmluvu o dielo na vypracovanie a podanie projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci spoločnosťou Complete Solutions, s.r.o, Zamarovská 49, Zamarovce. Cena za vypracovanie svetlotechnického posudku je 950,00 eur bez DPH a zhotovenie projektu na rekonštrukciu VO je 950,00 eur bez DPH K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním Za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bolo podania projektu na rekonštrukciu VO schválené.

 

Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy o dielo na zhotovenie projektu pre BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016. Zhotoviteľom projektu by bola Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany. Týmto projektom by bolo možné získať prostriedky na opravu miestnej komunikácií na Ulici k Spúšťu a Novej ulici po koniec zastavanej časti po dom č. 519. Cena za kompletnú realizáciu ne 1500,00 eur bez DPH

K predloženému projektu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za návrh Zmluvy o dielo so spoločnosťou Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany na zhotovenie projektu pre BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016 hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo podanie projektu pre BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016 spoločnosťou  Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec schválené.

 

Interpelácie

 • Tibor Šurín – pri autobusovej zastávke na stanici v smere na Piešťany je rozrastený krík, ktorý bráni vo výhľade pri vstupovaní chodcov na prechod pre chodcov. Zvýrazniť prechod pre chodcov k zastávka a doriešiť bezpečné prechádzanie chodcov od zastávky na Vrbové smerom k Strážovskému družstvu.
 • Milan Jurda – rozšíriť cestu na protiľahlej strane križovatky tvaru T na železničnej stanici. Poslať požiadavku na TTSK.
 • Jozef Štefnka – požiadal o informáciu v akom stave je zaplatenie daní PŠD Krakovany za rok 2014.
 • Daniela Piscová – Požiadať Okresný úrad Piešťany, odbor ŽP o pomoc pri riešení situácie na pozemku pána Demoviča na Veternej ulici. Požiadala, aby každé kosenie na cintorínoch bolo vopred ohlásené v miestnom rozhlase, aby si občania mohli po kosení náhrobné kamene včas upratať. Opätovne požiadala o doriešenie stojana na reproduktor pri ozvučovaní pohrebu. Informovala starostu, že v kultúrnom dome je pokazený telefón – pevná linka.

 

K bodu č. 13 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 17. júna  2015

 

K bodu č. 14 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 17. júna 2015

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 42/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 1/2015
 5. Záverečný účet za rok 2014. Stanovisko HK k Záverečnému účtu
 6. Výročná správa za rok 2014, Správa audítora.
 7. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 720/5, k.ú.Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková
 8. Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu
 9. Plat starosta
 10. Žiadosť o dotáciu pre Balneologické múzeum
 11. Cenová ponuka na PD Kanalizácia Vrbové – Krakovany
 12. Rôzne
 13. Návrh uznesení
 14. Záver

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 43/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 44/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  32/4/2015-41/5/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 17.apríla 2015

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Rozpočtové opatrenie 1/2015

 

Uznesenie č. 45/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000
Finančné operácie   15 000             0   15 000
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000
Finančné operácie  0 0 0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Záverečný účet za rok 2014, Stanovisko HK k Záverečnému účtu

 

Uznesenie č. 46/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Schvaľuje

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 6 475,55 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 768,45€ a o prostriedky fondu opráv vo výške 278,39€ a zostatok v sume 5 428,71 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu.

B/ Berie na vedomie

 1. Správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
 2. Správu audítora za rok 2014

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Výročná správa za rok 2014, Dodatok správy audítora

 

Uznesenie č. 47/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2014
 2. Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Žiadosť o odkúpenie parcely č. 720/5, k.ú. Krakovany, Mgr. Silvia Ondrejíčková

 

Uznesenie č. 48/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť Silvie Ondrejíčkovej na odkúpenie pozemku p.č. 720/5, k.ú. Krakovany,

 

B/Schvaľuje

Predbežný súhlas na odpredaj parcely č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda o výmere 127 m2,

za cenu 30 €/m2

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka)

Proti: 4 (Jurda, Radoský, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu

 

Uznesenie č. 49/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č.1/2015 – Smernica odmeňovania poslancov, predsedov komisií  a zástupcu starostu.

 

B/Schvaľuje

VZN č.1/2015 – Smernica odmeňovania poslancov, predsedov komisií  a zástupcu starostu.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Plat starostu

 

Uznesenie č. 50/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2014 vo výške 858,- eur.

v zmysle § 4 ods. 1, cit. zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

1,98 x 858,- eur = 1698,84 eur. Táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 1699,- eur

Poslanci odhlasovali zvýšenie mzdy o 43 %  z 1699,00 eur, čo je 730,57 eur, s účinnosťou od 1.7.2015. Výpočet: 1699 + 730,57 = 2429,57 eur

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 

Žiadosť o dotáciu pre Balneologické múzeum

 

Uznesenie č. 51/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Dotáciu pre Balneologické múzeum vo výške 300 eur na podporu vydania reprezentačnej publikácie „Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží“.

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11

Cenová ponuka na PD Kanalizácia Vrbové – Krakovany

 

Uznesenie č. 52/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

cenovú ponuku na vypracovanie PD spoločnosťou MONSTAV PROJEKT, s.r.o., SNP 26, Levice vo výške 4600,00 eur bez DPH.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12

Rôzne

 

Uznesenie č. 53/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie geodetického zamerania Romanom Klčom, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, vo výške 5000,00 eur.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 54/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecného bremena na právo prechodu na p.č. 1045/28, 1045/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 55/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Protokol o zápise detí do MŠ na školský rok 2015/2016

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 56/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Zásady podávania, preverovania  a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 57/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov Pivárne u Notára pre Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68, Krakovany do 30.9.2015

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

Uznesenie č. 58/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára s dátumom podávania žiadostí do 17.7.2015.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

Uznesenie č. 59/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o koncerte  Art Music Orchestra a speváckeho zboru Lúčnica.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 60/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie svetlotechnického posudku za cenu 950,00 eur bez DPH spoločnosťou PlainText,s.r.o. , Klasov 247  a podanie projektu na rekonštrukciu VO za cenu 950,00 eur bez DPH spoločnosťou Complete Solutions, s.r.o., Zamarovská 49, Zamarovce.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 61/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Podanie projektu pre BP2 – Protipovodňová ochrana – Opatrenie mimo vodného toku pre rok 2016 spoločnosťou  Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 60/5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

V Krakovanoch  17. júna  2015

 

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 4/2015

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 17. apríla 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
 5. Spolufinancovanie kanalizácie
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 7. Správa kultúrnej komisie
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.   Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
 5. Spolufinancovanie kanalizácie
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 7. Správa kultúrnej komisie
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Šurín), nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 13/2/2015-27/2/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27. februára 2015 a 28/3/2015-31/3/2015 z  mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 8. apríla 2015.

Uznesenie č. 13/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

 1. Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Otvorenie zasadnutia
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Rozpočtové opatrenie 4/2014
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2014
 7. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Zehnder Group
 8. Žiadosť o odpredaj pozemku J. Pavlovičová
 9. Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu
 10. Rôzne
 11. Návrh uznesení
 12. Záver – podané

 

Uznesenie č. 14/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Mareka Urbana -podané

Uznesenie č. 15/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  1/1/2015-12/1/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 9. januára 2015  – podané

 

Uznesenie č. 16/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu – podané

 

PRIJMY Rozpocet

rok2014

1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh  na 4. zmenu 4. zmena
Bežné príjmy 721513 720899,41 736943,31 745972,57 +2578,46

– 3718,46

744832,57
Kapitálové príjmy 0 0 0 0 1140 1140
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Príjmy spolu 721513 720899,41 736943,31 745972,57 0 745972,57

 

VÝDAVKY Rozpočet rok 2014 1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné výdavky 688513 687899,59 717120,61 725449,77 +14 115,52

– 14 115,52

725449,77
Kapitálové výdavky 33000 33000 19822,8 20522,8 0 20522,8
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 721513 720899,59 736943,41 745972,57 0 745972,57

Uznesenie č. 17/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie,

Čerpanie rozpočtu za rok 2014 – podané

 

Uznesenie č. 18/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

žiadosť Ing. Lukáša Daněka, Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí II, Česká republika na prenájom nebytových priestorov na rok 2015

B/Schvaľuje

Žiadosť spoločnosti Zehnder Group Czech republik, s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí v zastúpení Lukášom Daněkom, Dolná ulica 85/43 o prenájom nebytových priestorov na rok 2015 vo výške 80 € mesačne. S tým že zaplatí aj za mesiace január a február – podané

 

Uznesenie č. 19/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť Jozefíny Pavlovičovej  a Michala Pavloviča o odpredaj pozemku p.č. 43/5, k.ú. Stráže, o výmere 132 m2

B/Schvaľuje

Odpredaj  p.č. 43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 43/1, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Milan Kollár, bol overený Ing. Evou Gonovou 26.11.2014 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, pre J. Pavlovičová, a Michal Pavlovič, Hoštáky 206/70, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – podané

 

Uznesenie č. 20/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj parcely č. 43/5, zastavané plocha, k.ú. Stráže o výmere 132 m2 za cenu .7 €/m2, čo je celkom 924,- eur, pre Jozefínu  Pavlovičovú, a Michala Pavloviča, Hoštáky 206/70, Krakovany, za predpokladu, že kupujúci predloží návrh zmluvy a podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností -podané

 

Uznesenie č. 21/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

podpísanie Zmluvy o dielo s fy. SE GROUPE, spol. s.r.o.  na zabezpečenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok za cenu v zmysle zmluvy o dielo vo výške 3.000 € bez DPH – zmluva zatiaľ nebola podpísaná.

Uznesenie č. 22/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

podpísanie Mandátnej zmluvy s fy. LEGAL TENDER, spol. s.r.o., na zabezpečenie  poskytnutia služieb pri verejnom obstarávaní na výber dodávateľa realizácie zákazky k projektu                          s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ za cenu v zmysle zmluvy o dielo          vo výške 2x  1.750  € bez DPH – zmluva zatiaľ nebola podpísaná.

 

Uznesenie č. 23/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť Martina Ščepku bytom Krakovany, Južná ulica 431/35 na uloženie prípojok na  obecnom pozemku p.č. 1045/28, k.ú. Krakovany k novostavbe RD ktorý bude postavený na p.č. 1045/85, k.ú. Krakovany.

B/Ukladá

kancelárii OcÚ vyvolať rokovanie s p. Ščepkom ohľadne vytvorenia prístupovej cesty k obecným pozemkom – podané.  

 

Uznesenie č. 24/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie voľby kontrolóra obce na 8. apríla 2015 – podané

 

Uznesenie č. 25/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predlženie akcie na predaj knihy Monografia obce Pečať našich predkov za 10 eur  do odvolania – podané

 

Uznesenie č. 26/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krakovany za rok 2014 – podané

 

Uznesenie č. 27/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 • zistiť cenu za zapožičanie zametacieho vozidla – nebolo zistené
 • chodník k železničnej stanici
 • križovatka Dolná – Nám. sv. Mikuláša
 • vozík na cintoríne
 • športová hala, možnosť získania finančných prostriedkov z granotv

 

Uznesenie č. 28/3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Voľba volebnej komisie
 4. Voľba kontrolóra obce Krakovany
 5. Návrh uznesenia
 6. Záver – podané

 

Uznesenie č. 29/3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa – podané

 

Uznesenie č. 30/3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

zoženie volebnej komisie – Mgr. Juraj Filo, Daniela Piscová, Marek Urban – podané.

 

Uznesenie č. 31/3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Volí

kontrolóra obce Krakovany v tajnom hlasovaní  – Ing. Elena Podmaková s počtom platných hlasov 7. – podané.

Poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, uznesenia OZ č. 3/2/2015-31/3/2015  zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4. – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Bezpečnostný projekt  na ochranu osobných údajov a  Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie. K predloženému Bezpečnostnému projektu na ochranu osobných údajov a Smernici štatutárneho zástupcu organizácie poslanci nemali pripomienky.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernica štatutárneho zástupcu organizácie schválený bez pripomienok.

K bodu č. 5 Spolufinancovanie kanalizácie

Zhotovenie kanalizácie v obci je dlhoročný problém.  Projekty na zhotovenie kanalizácie boli zhotovené v roku 1997 a sú len v papierovej forme. Bude potrebné rokovať so zhotoviteľom projektovej dokumentácie firmou Hydrocoop, s.r.o., Bratislava, či je možné prepracovať projekt aj do elektronickej podoby. Verejné obstarávanie, ktoré bolo rozbehnuté, bolo zrušené a s novým sa zatiaľ nezačalo. Čaká sa na výzvu. Dopredu je potrebné odsúhlasiť výšku spolufinancovania, ktorá je 5% z celkovej obstarávacej ceny.

Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola schválené spolufinancovanie kanalizácie v obci vo výške 5% z celkovej výšky nákladov.

K bodu č. 6 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Starý program hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol platný do konca roka 2014. Podobne sú na tom všetky obce Mikroregiónu nad Holeškou. Aby bola cena za zhotovenie PHSR nižšia, dohodli sa, že si nájdu spoločného zhotoviteľa. Výberovým konaním bola vybraná spoločnosť Media Coeli, Pekárska 11, Trnava, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku.  Cena za spracovanie PHSR bola 2124,- eur. Platby budú v dvoch splátkach, prvá pri podpise zmluvy vo výške 1062,- eur a druhá po odovzdaní diela, tiež vo výške 1062,- eur.  Starosta obce dal hlasovať za podpísanie zmluvy so spoločnosťou Media Coeli,Pekárska 11, Trnava, na vyhotovenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podpísanie zmluvy so spoločnosťou   Media Coeli,   Pekárska 11, Trnava schválené.

K bodu č. 7 – Správa kultúrnej komisie

Správu kultúrnej komisie predniesla predsedníčka pani Daniela Piscová.

– Informovala poslancov o pripravovanej akcii Stavanie mája, ktorá sa uskutoční 30.4. 2015 o 19:00 hod. Na akcii vystúpia DFS Krakovanček a ĽH Borovienka.

– Pani Piscová navhla zaradiť do cenníka nájmu priestorov KD (VZN č.6/2009) cenu za prenájom amfiteátra.

– Riešiť sťažnosti na hluk počas diskoték a zabezpečiť poriadok aj v okolí kultúrneho domu. Tu pani Piscová chcela apelovať na usporiadateľov, aby si ustrážili hlasitosť v sále a tiež pri každej diskotéke zabezpečili častejšie hliadkovanie polície v okolí kultúrneho domu aj po obci.

– Priestory ktoré má využívať FS Lusk a Borovienka na nácviky a skladovanie nástrojov. Tieto priestory sú v súčastnosti zapratané aparatúrou, ktorú používa pán Ondrej Sedlák.  Lusk má aj naďalej zabrané dve miestnosti  na poschodí kultúrneho domu. Pôvodný zámer bol, keď sa prerábal vestibul, že ho bude používať LUSK a Borovienka na nácvik a uskladnenie krojov a hudobných nástrojov.  Nakoľko priestory neslúžia úplne svojmu účelu, navrhla pani Piscová stanoviť za tieto priestory primeraný nájom a pokiaľ to bude možné zaviesť tam aj podružné meranie elektriky.

– Zabezpečiť ozvučenie na akcie obce. Sú to akcie ako Deň matiek, Posedenie s dôchodcami a Predvianočné posedenie. Ak postačia dva  mikrofóny, môže sa použiť aj ozvučovacie zariadenie, ktoré sa používa pri ozvučení pohrebov. V prípade potreby väčšieho ozvučenia, môže sa zavolať pán Michal Sedlák a služba sa mu zaplatí.

– Priestory kultúrneho domu na nácvik by chcela využívať aj FS Krakovčanka.

Pani Piscová informovala poslancov aj o prípravách Župného festivalu kultúry, ktorý bude 27. a 28. júna. V sobotu dopoludnia sa pripravuje novinka, jarmok v záhrade kultúrneho domu, na ktorom budú ponúkané špeciality z kuchyne starých mám. Vo večernom programe vystúpi FS Gymnik. Na tanečnej zábave bude hrať cimbalovka z  Nitry. V nedeľu budú vystupovať detské súbory a na záver súbor z Horehronia. Propagáciu aj výber tanečných súborov ná v kompetencii Trnavské osvetové stredisko. Obec dostala od Trnavského samosprávneho kraja dotáciu 3000,- eur na zabezpečenie festivalu. Tieto prostriedky budú použité na vyplácanie súborov a propagáciu, ktorú zabezpečuje TOS. Sponzorsky budú vyrobené tabuľky na označenie priestorov. Písmo vyrobí Dekorcentrum a ornament Re public group. Občerstvenie bude zabezpečovať obec.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

– Odkúpenie pozemku od Ing. Martina Ščepku a Moniky Ščepkovej.

Obec Krakovany v súlade s uznesením zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krakovany č. 23/2/2015 zo dňa 27.02.2015 rokoval s pánom Martinom Ščepkom a zabezpečil geometrický plán na oddelenie pozemku, v katastrálnom území Krakovany, parcela registra „C“ č. 1045/88, orná pôda, vo výmere 21 m2 za účelom vytvorenia prístupovej cesty k obecným pozemkom. Geometrický plán za účelom vytvorenia prístupovej cesty k obecným pozemkom vznikol oddelením z parcely č. 1045/85,  orná pôda, parcela registra „C“ v katastrálnom území Krakovany, obec Krakovany, Okres Piešťany, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1955 a je vlastníctvom Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniky Ščepkovej, rod. Bubákovej, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany.

Geometrický plán na oddelenie pozemku parcela č. 10445/88 vypracovala Geodetická kancelária Romana Klču, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové, IČO: 34 6643 78, číslo plánu 44/2015, mapový list ZS XIII – 16 – 10 zo dňa 07. 04. 2015, ktorý vyhotovila Zuzana Gacková, autorizačne ju overil Ing. Jozef Fančovič dňa 07. 04. 2015 a následne bol overený Okresným úradom Piešťany, katastrálny odborom, Ing. Evou Gonovou dňa 14. 04. 2014 pod číslom 188/15.

Cena za odkúpenie pozemku p.č. 1048/88, orná pôda,  k.ú. Krakovany,  o výmere 21 m2 pod prístupovú komunikáciu od pána Martina Ščepku za cenu 1,50/m2, čo je  celkom 31,50 Eur.  Náklady spojené s vypracovaním GP, Kúpnej zmluvy a  návrhu na vklad do katastra bude hradiť Obec Krakovany. Za odkúpenie pozemku p.č. 1048/88, orná pôda,  k.ú. Krakovany,  o výmere 21 m2 pod prístupovú komunikáciu od pána Ing. Martina Ščepku a Ing. Moniky Ščepkovej za cenu 1,50/m2, čo je  celkom 31,50 Eur  dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Štefanka) , bolo odkúpenie p.č. 1048/88, k. Krakovany schválené.

– Modernizácia verejného osvetlenia

Cenovú ponuku predložila spoločnosť SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47, Bratislava. Je to dcérska spoločnosť Slovenských elektrární, a.s.

Takéto verejné osvetlenie bola skupina poslancov pozrieť aj v obci Dolné Dubové.  Cenová ponuka je vypracované na počet stĺpov, na ktorých je osvetlenie aj dnes. Môže sa stať, že pri namontovaní svietidiel, ktoré sú teraz na každom druhom stĺpe by vznikli miesta osvetlené a miesta tmavé, lebo svietidlo nemá taký veľký rozptyl. Poslanec Ľuboš Sucháň navrhol, aby sa dala prepracovať cenová ponuka na všetky stĺpy v obci.

Cenové ponuku mala predložiť aj spoločnosť BK Group, ktorá bola na rokovaní u starostu obce, ale zatiaľ žiadnu ponuku nepredložili.

Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský, Šurín), nehlasoval:0, poslanci cenovú ponuku spoločnosti SE Predaj, s.r.o. zobrali na vedomie a uložili obecnému úradu zadať spoločnosti SE Predaj  vypracovať novú cenovú ponuku na rozšírenie svietidiel na všetky elektrické stĺpy v obci.

 

Interpelácie

– Mgr. Juraj Filo-  kedy sa začne s prácami na chodníku okolo ihriska – odpovedal starosta obce, že v čo najkratšej dobe, niekedy v mesiaci máj. Realizácia by sa mala robiť s vlastnými pracovníkmi, len na pokládku dlažby sa prijal odborník, asi na dohodu.

– Ľuboš  Sucnáň – lávka pri detskom ihrisku – odpovedal starosta obce – lávka sa už opravuje.

– Pavel Klinovský – vybetónovať podstavu pre kontejnery pri obchode v Krakovanoch, najlepšie by bolo zasunúť ich do parku, aby nezužovali prejazdnosť  miestnej komunikácie.

– Daniela Piscová  – Zatečený kút v peklo kultúrneho domu od stekajúcej vody z odkvapového žľabu zo strechy. Navrhuje spraviť odvodňovací kanál.  – Pri realizácii chodníka ponechať aj parkovisko pri kabínach.

– Ing. Milan Jurda – v Moravanoch nad Váhom dostávali občania kompostovacie nádoby, zistiť, ako to funguje a kto im nádoby dodal.

– Tibor Šurín – Rada rodičov pri MŠ navrhla dať prepracovať projekt na rekonštrukciu MŠ, ktorý je na zateplenie, aby obsahoval aj prístavbu MŠ a vytvorenie ďalšej triedy aj sociálnych zariadení. – na ihrisku pri stĺpoch trčia šrauby  a je to nebezpečné pre deti, zabezpečiť odrezanie, prípadne kryty.

 

K bodu č. 9 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 27. februára  2015

K bodu č. 10 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 17. apríla 2015

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 32/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
 5. Spolufinancovanie kanalizácie
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 7. Správa kultúrnej komisie
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 33/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína.

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Šurín)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 34/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  13/2/2015-27/2/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 9. januára 2015

A 28/3/2015-31/3/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 8. apríla 2015

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Bezpečnostný projekt

 

Uznesenie č. 35/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie

B/Schvaľuje

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Spolufinancovanie kanalizácie

 

Uznesenie č. 36/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie kanalizácie vo výške 5 % celkových nákladov

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban).

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

 

Uznesenie č. 37/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja spoločnosťou Media Coeli, Pekárska 11, Trnava za cenu 2124 eur.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Správa kultúrnej komisie

 

Uznesenie č. 38/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Správu kultúrnej komisie

B/Ukladá

Obecnému úradu zistiť rozmery prístavby KD a vysporiadať prenájom miestností prístavby  vestibule využívaných súkromnou osobou, nakoľko LUSK využíva priestory na hornom poschodí a zistiť možnosť zavedenia podružného merania pre tieto priestory.

C/Berie na vedomie

informácie o prípravách župného festivalu

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: .8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 8

Rôzne

 

Uznesenie č. 39/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

odkúpenie pozemku p.č. 1048/88, orná pôda,  k.ú. Krakovany,  o výmere 21 m2 pod prístupovú komunikáciu od pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniky Ščepkovej, rod. Bubákovej, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany, za cenu 1,50/m2, čo je  celkom 31,50 Eur, na základe GP ktorý vypracovala Geodetická kancelária Romana Klču, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové, IČO: 34 6643 78, číslo plánu 44/2015, mapový list ZS XIII – 16 – 10 zo dňa 07. 04. 2015, ktorý vyhotovila Zuzana Gacková, autorizačne ju overil Ing. Jozef Fančovič dňa 07. 04. 2015 a následne bol overený Okresným úradom Piešťany, katastrálny odborom, Ing. Evou Gonovou dňa 14. 04. 2014 pod číslom 188/15.   Náklady spojené s vypracovaním GP, Kúpnej zmluvy a  návrhu na vklad do katastra bude hradiť Obec Krakovany.

 

Prítomných: .8.. (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 Štefanka

 

Uznesenie č. 40/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Cenovú ponuku spoločnosti SE Predaj, s.r.o. na modernizáciu verejného osvetlenia v obci

B/Ukladá

Obecnému úradu zadať spoločnosti SE Predaj, s.r.o. vypracovanie novej cenovej ponuky na všetky elektrické stĺpy  v obci.

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Šurin,  P. Klinovský)

Nehlasoval: 1 (Jurda)

Uznesenie č. 41/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  17. apríla 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 3/2015

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 8. apríla 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Voľba volebnej komisie
 4. Voľba kontrolóra obce Krakovany
 5. Návrh uznesenia
 6. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a kandidátov na kontrolóra obce Krakovany Ing. Elenu Podmakovú a Martina Zibrína. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu mimoriadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Voľba volebnej komisie
 4. Voľba kontrolóra obce Krakovany
 5. Návrh uznesenia
 6. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3  – Voľba volebnej komisie

Za členov volebnej komisie starosta obce navrhol  poslancov Mgr. Juraja Filu, Danielu Piscovú,  Mareka Urbana. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová), nehlasovala: 0, boli členovia volebnej komisie schválený. Komisia si dohodou určila predsedu, ktorým sa stala poslankyňa Daniela Piscová.

K bodu  č.4. – Voľba kontrolóra obce Krakovany

Starosta obce informoval  poslancov, že v stanovenej lehote do 25. marca boli na obecný úrad doručené dve žiadosti na miesto kontrolóra obce Krakovany. Obe žiadosti spĺňali zákonom predpísané náležitosti a  kandidáti za môžu zúčastniť voľby.  Starosta obce navrhol, aby voľba kontrolóra prebehla tajným hlasovaní. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal s hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh na tajné hlasovanie schválený. Pred hlasovaním starosta obce udelil slovo kandidátom. Prvá sa predstavila Ing. Elena Podmaková, ktorá funkciu kontrolóra obce vykonávala v minulom funkčnom období 2009-2015. V stručnosti oboznámila poslancov, čomu by sa chcela vo funkcii kontrolóra venovať. Aj druhý kandidát, Martin Zibrím, sa poslancom v krátkosti predstavil a oboznámil ich so svojimi predstavami.

Zapisovateľka rozdala poslancom hlasovacie lístky na ktorých boli uvedené obe mená kandidátov v poradí podľa abecedy.  Hlasovalo sa zakrúžkovaním čísla jedného z kandidátov. Hlasovacie lístky pozberala predsedníčka volebnej komisie. Všetci členovia komisie sčítali hlasy a výsledky hlasovania zapísali do zápisnice o hlasovaní, ktorá tvorí súčasť originálu zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ. Predsedníčka volebnej komisie prečítala celú zápisnicu o hlasovaní a konštatovala, že  kontrolórom obce Krakovany pre nasledujúce funkčné obdobie 2015-2021  sa stala Ing. Elena Podmaková s počtom hlasov 7.

K bodu č. 5 Návrh uznesenia

Zapisovateľka prečíta uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 8. apríla 2015.

K bodu č. 6 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 2/2015

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 27. februára 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 4/2014
 5. Čerpanie rozpočtu za rok 2014
 6. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Zehnder Group
 7. Žiadosť o odpredaj pozemku J. Pavlovičová
 8. Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesení
 11. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 4/2014
 5. Čerpanie rozpočtu za rok 2014
 6. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Zehnder Group
 7. Žiadosť o odpredaj pozemku J. Pavlovičová
 8. Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesení
 11. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Mareka Urbana. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský, Urban), nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 1/1/2015-12/1/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 9. januára 2015.

Uznesenie 5/1/2015- súhlas na umiestnenie septiku pre pána Ing. Pavla Sedláka a Ing. Katarínu Sedlákovú bol zaslaný písomne.

Uznesenie 6/1/2015  a 7/1/2015 – Zmluva na odpredaj pozemku 43/4, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 110 m2 s pánom Ľubomírom Pekarovičom a Máriou Pekarovičovou bola podpísaná a pán Pekarovič ju podal na Okresný úrad Piešťany, Katastrálny odbor na zápis. Zápis sa už uskutočnil a v najbližších dňoch by sme mali dostať rozhodnutie o zápise.

Uznesenie 12/1/2015 – Interpelácie poslancov:

 • aktualizácia obecného informačného kanála bola spravená a tiež  boli oddelené oznamy od reklám,
 • stojan na reproduktor pri ozvučovaní pohrebu bol vyrobený a začal sa používať,
 • odpadkový kôš do domu smútku zakúpený ešte nieje,
 • stretnutie so zástupcami TAVOS-u sa uskutoční v utorok 3. marca v Piešťanoch,
 • oprava chodníka od ihriska k železničnej stanici sa bude riešiť podľa finančných prostriedkov,
 • zvýraznenie prechodu pre chodcov pri ZŠ sa bude riešiť na stretnutí s dopravnými inžiniermi s Trnavy, ktorí prídu v stredu 4. marca na miestnu obhliadku. Starosta obce vyzval poslancov, aby do stredy predložili všetky požiadavky týkajúce sa dopravy v obci. Požiadal poslancov, ktorí budú môcť, aby sa tohto stretnutia zúčastnili,
 • projekt na kultúru bol odložený na druhú polovicu roka, aby sa mohli dotácie čerpať v roku 2016,
 • starosta obce informoval poslancov, že PŠD Krakovany zaplatilo prvú splátku dlžnej dane z nehnuteľnosti za rok 2014 a zároveň požiadalo o splátkový kalendár na ďalšie tri splátky v lehotách do 31: marca, 30. apríla a 31. mája.

 

K bodu  č.4. – Rozpočtové opatrenie 4/2014

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Rozpočtové opatrenie č.4/2014 bolo vypracované v súlade s ods. 2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Schválený rozpočet celkom na rok 2014 predstavuje čiastku 721 513,– € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 sa uvedená čiastka znížila v príjmových aj výdavkových položkách o 613,41 € na sumu celkom 720 899,59 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2014 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 16 043,82 € na sumu celkom 736 943,41 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2014 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových a výdavkových položkách o 9 029,16€ na sumu 745 972,57€.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2014 sa uvedená čiastka nemení ani v príjmových ani výdavkových položkách. Celkový upravený rozpočet zostáva 745 972,57€.

V príjmovej časti boli prevedené úpravy podľa skutočných príjmov z dotácií zo ŠR, podielových daní a príjem za predaj pozemkov p. Svetlíkovi (schválené v OZ).

Vo výdavkovej časti boli presuny medzi položkami z dôvodu skutočných dotácií na jednotlivých strediskách. Jednotlivé položky vyššie ako 1000 eur skomentovala kontrolórka Ing. Elena Podmaková. K predloženému RO č. 4/2014 poslanci nemali žiadne pripomienky. Rozpočtové opatrenie 4/2014 poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č. 5 Čerpanie rozpočtu za rok 2014

Starosta obce predložil poslancom čerpanie finančného rozpočtu k 31.12.2014.  K tomuto materiálu poslanci nemali pripomienky. Čerpanie finančného  rozpočtu za rok 2014 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Zehnder Group

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť Ing. Lukáša Daněka, spoločnosť Zehnder Group Czech Republik, s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí na prenájom nebytových priestorov, bývalého Klubu mladých na kalendárny rok 2015 s nezmenenou výškou nájomného 80 eur/mesačne.  Nájom tohto nebytového priestoru bol ukončený 31. decembra 2014. Poslanec Jozef Štefanka sa pýtal, či bol zaplatený celý nájom za uplynulý rok 2014, nakoľko v minulom roku bol problém s platením nájomného. Odpovedala Ing. Emília Knošková, že nájom za nebytový priestor bol zaplatený za celé obdobie. Poslanci s prenajatím priestoru pre spoločnosť Zehnder Group Czech Republik, s.r.o. súhlasili s   podmienkou, že nájom bude zaplatený za celých dvanásť mesiacov, napriek tomu, že zmluva bude podpísaná až v mesiaci marec.   Za prenájom priestorov dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol prenájom nebytových priestorov pre spoločnosť Zehnder Group Czech Republik, s.r.o. za 80 eur/mesačne na rok 2015 schválený, za podmienky, že nájom bude zaplatený za celých dvanásť mesiacov roku 2015

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o odpredaj pozemku Jozefína Pavlovičová

Starosta obce prečítal žiadosť  Jozefíny Pavlovičovej a Michala Pavloviča, Hoštáky 206/70, Krakovany na   odpredaj pozemku p.č. 43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 43/1, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Milan Kollár. Geometrický plán overila dňa 26. 11.2014 pod číslom 834/14 Ing. Eva Gonová, Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor. Odčlenená parcela 43/5 tvorí predzáhradku k rodinnému domu na ulici Hoštáky č. 206/70.  Podobná žiadosť sa riešila na zasadnutí obecného zastupiteľstva 9. januára 2015. O odpredaj požiadal pán Mgr. Ľubomír Pekarovič a Mária Pekarovičová, bytom Hrádze 397/47, Krakovany . V tomto prípade bol schválený odpredaj za cenu 7 eur/m2.  Pri predaji  sa bude postupovať  v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Rovnako aj manželia Pavlovičoví navrhli kúpnu cenu 7 eur/m2.

Starosta obce dal za odpredaj parcely č. 43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132 m2 hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť Jozefíny Pavlovičovej a Michala Pavloviča, Hoštáky 206/70, Krakovany,  na odpredaj parcely č.  43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132 m2 schválená. V druhej časti dal starosta hlasovať za predajnú cenu 7 eur/m2. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na odpredaj parcely č. 43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132 m2 za cenu 7 eur/2, čo predstavuje celkom 924,00 eur schválený.

 

K bodu č. 8 – Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu

Starosta obce predložil poslancom dôvodovú správu k Zmluve o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu.

Dňa 15.01.2014 uzatvorili Obec Krakovany, Námetie sv. Mikuláša 406/4, 92 02 Krakovany   a fy. Consult-ing EU spol. s.r.o.   ul. Zámocká č. 34, 811 01 Bratislava  Zmluvu o zabezpečení externého projektového manažmentu o poskytovaní služieb pri verejnom obstarávaní,  ktorou sa fy. Consult-ing EU spol. s.r.o.  zaviazala  za finančný obnos vo výške 9 900 €  spracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok, externý manažment a poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní   k projektu  s pracovným názvom „Kanalizácia obce Krakovany“.

Na základe skutočnosti, že fy. Consult-ing EU spol. s.r.o.  nebola schopná do dnešného dňa dokončiť verejné obstarávanie  na zabezpečenie  spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, externý manažment a poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní   k projektu  s pracovným názvom „Kanalizácia obce Krakovany“    bolo dňa 19.02.2015   v  súlade § 575 Občianskeho zákonníka v spojení § 352 Obchodného zákonníka zaslané Výpoveď zo Zmluvy s účinnosťou doručenia tohto listu. Rovnako postupovalo aj mesto Vrbové. Verejné obstarávanie bolo robené pre Združenie „Kanalizácia Vrbové Krakovany“

Na základe ďalších rokovaní dohodlo združenie s inou fy. SE GROUPE, spol. s.r.o. zmluvu o dielo na zabezpečenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok  a fy. LEGAL TENDER, spol. s.r.o., na poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní k projektu  s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany.“

Hlavný rozdiel medzi predchádzajúcou firmou Consult-ing EU spol. s.r.o.  je aj vo financovaní celého projektu na zabezpečenie  spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, externý manažment a poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní   k projektu s pracovným názvom „Kanalizácia obce Krakovany“    Firma Consult-ing EU spol. s.r.o. zobrala za služby, ktoré do dnešného dňa nezrealizovala zálohu vo výške 1500 €.  Už začaté verejné obstarávanie bol v polovici mesiaca január 2015 pre nedostatky zrušené.

Fy. SE GROUPE, spol. s.r.o. bude financovaná po schválení predloženej Zmluvy o dielo až po spracovaní a odovzdaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo životného prostredia, čo je základný predpoklad na požiadanie o fondy na zrealizovanie projektu s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany.“ Cena služby v zmysle zmluvy o dielo je 3.000 € bez DPH.

Fy. LEGAL TENDER, spol. s.r.o., bude financovaná po schválení predloženej Mandátnej zmluvy na poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní na výber dodávateľa realizácie zákazky k projektu s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ nasledovne:

 • 750 bez DPH do 5 dní od odoslania výzvy na predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania na základe faktúry vystavenej Mandatárom.
 • 750 € bez DPH do 7 dní odo dňa odovzdania dokumentácie z verejného obstarávania Mandantovi na faktúry vystavenej Mandatárom.
 • Vzhľadom k tomu, že prostriedky sa žiadajú pre Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany musíme postupovať rovnako. Poslanci požiadali o zaslanie Stanov Združenie obcí Kanalizácia Vrbové -Krakovany.

Starosta obce dal hlasovať za podpísanie Zmluvy o dielo s fy. SE GROUPE, spol. s.r.o.  na zabezpečenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok za cenu v zmysle zmluvy o dielo vo výške 3.000 € bez DPH. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh zmluvy schválený.

Starosta obce dal hlasovať aj za podpísanie Mandátnej zmluvy s fy. LEGAL TENDER, spol. s.r.o., na zabezpečenie  poskytnutia služieb pri verejnom obstarávaní na výber dodávateľa realizácie zákazky k projektu s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ za cenu v zmysle zmluvy o dielo vo výške 2x  1.750  € bez DPH. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh Mandátnej zmluvy schválený.

 

K bodu č. 9 Rôzne

– Starosta obce predložil poslancom žiadosť pána Ing. Martina Ščepku, Južná ulica 431/35, Krakovany o povolenie uloženia prípojky k novostavbe rodinného domu. Pán Ščepko plánuje výstavbu rodinného domu na parcele č. 1045/85, k.ú. Krakovany,  Južná  ulica. Prípojky k rodinnému domu plánuje uložiť na obecnej parcele č. 1045/28, k.ú. Krakovany. Práve v týchto miestach je plánovaná miestna komunikácia na druhú  časť Južnej ulice, kde sa nachádzajú obecné pozemky. Aby sa tento príjazd neznemožnil, poslanci navrhli dať vypracovať štúdiu, ktorá určí cestu aj uloženie sietí. Poslanci navrhli rokovať s pánom Ščepkom o prípadnom odkúpení časti jeho pozemku ak to bude potrebné pre miestnu komunikáciu.

– V zmysle zákona 369/90Z.z. v znení neskorších predpisov podľa §18  Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch vyhlasuje voľbu kontrolóra obce Krakovany. Zástupca starostu navrhol termín 8. apríla 2015.  Výzva sa zverejnení na internetovej stránke obce Krakovany, na obecný informačný  kanál a na úradnú tabulu obce Krakovany. Za predložený termín dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol termín voľby kontrolóra obce schválený.

Starosta obce predložil poslancom návrh na opätovné predĺženie akcie na knihu Pečať našich predkov dejiny obce Krakovany Stráže. V období, keď bola za cenu 10 eur sa pomerne dobre predávala. V sklade firmy STIVA máme ešte viac ako 600 ks výtlačkov, ktoré by sme mali previezť na obecný úrad.  Poslanci Piscová, Jurda a Radoský navrhovali zľavu 10 eur len pre občanov Krakovian a poslanci Klinovský, Šurin, Sucháň, Štefanka, Urban a Filo navrhovali zľavu pre všetkých.  Starosta obce dal hlasovať za zľavu 10 eur pre všetkých  až do odvolania. Hlasovaním za: 6 (Filo, Klinosvký, Sucháň, Štefanka, Šurin, Urban), proti: 2(Jurda, Piscová), zdržal sa hlasovania: 1(Radoský), nehlasoval: 0, bol návrh na predlženie akcie na knihu Pečať našich predkov za 10 eur do odvolania schválený.

 

– Kontrolórka obce prečítala poslancom Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014. Správu poslanci zobrali na vedomie.

 

Poslanec Jozef Štefanka, predseda poriadkovej komisie, informoval poslancov o riešení sťažnosti pani Anny Pašákovej.  Dôvodom sťažnosti bolo blikajúce svetlo na dome pána Krihu.  V závere šetrenia bolo konštatované, že sťažnosť pani Pašákovej bola neopodstatnená. Blikanie bolo od lampy pouličného osvetlenia. Po nahlásení poruchy na obecný úrad, bola závada okamžite odstránená.

 

Interpelácie

Mgr. Juraj Filo -– zistiť koľko by stálo zapožičanie zametacieho vozidla, ktoré by vyčistilo ulice po zimnej údržbe ciest.

Daniela Piscová –- vymyslieť nejakú zábranu na chodník k stanici, aby odhŕňaný  sneh nezasypal chodník, ktorý je potom neschodný. Umiestniť smerovú tabuľu  Krakovany na ceste z Vrbového.  Požiadala o upozornenie vývozcu komunálneho odpadu, aby smetiari nenechávali nádoby komunálneho odpadu  na ceste.

Pavel Klinovský – vyriešiť križovatku ciest Dolná ulica – Námestie sv. Mikuláša, navrhuje spomaľovač .

Ing. Milan Jurda – vozík na cintoríne má poškodené koliesko je potrebné ho opraviť. Upozornil na vyvážanie odpadu na Marakanu.

Tibor Šurin – pouvažovať o výstavbe športovej haly na pozemku vedľa ihriska s umelým trávnikom, zistiť či by sa nedali získať nejaké prostriedky.

Starosta obce informoval poslancov, že dal zarovnať cestu na  Ulici k Spúšťu. Rokoval aj s NDS, že pri rekonštrukcii úseku diaľnice pri Piešťanoch by nám mohli odpredať vyfrézovaný asfalt v cene 2 € za tonu, čo by bolo asi 60 eur za jedno auto.

 

K bodu č. 10 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 27. februára  2015

 

K bodu č. 11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 27. februára 2015

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 13/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 4/2014
 5. Čerpanie rozpočtu za rok 2014
 6. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Zehnder Group
 7. Žiadosť o odpredaj pozemku J. Pavlovičová
 8. Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesení
 11. Záver

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 14/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Mareka Urbana

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský, Urban)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 15/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  1/1/2015-12/1/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 9. januára 2015

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Rozpočtové opatrenie 4/2014

 

Uznesenie č. 16/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

PRIJMY Rozpocet

rok2014

1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh  na 4. zmenu 4. zmena
Bežné príjmy 721513 720899,41 736943,31 745972,57 +2578,46

– 3718,46

744832,57
Kapitálové príjmy 0 0 0 0 1140 1140
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Príjmy spolu 721513 720899,41 736943,31 745972,57 0 745972,57

 

VÝDAVKY Rozpočet rok 2014 1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné výdavky 688513 687899,59 717120,61 725449,77 +14 115,52

– 14 115,52

725449,77
Kapitálové výdavky 33000 33000 19822,8 20522,8 0 20522,8
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 721513 720899,59 736943,41 745972,57 0 745972,57

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Radoský,Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Čerpanie rozpočtu za rok 2014

 

Uznesenie č. 17/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie,

Čerpanie rozpočtu za rok 2014

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov

 

Uznesenie č. 18/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

žiadosť Ing. Lukáša Daněka, Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí II, Česká republika na prenájom nebytových priestorov na rok 2015

 

Schvaľuje

Žiadosť spoločnosti Zehnder Group Czech republik, s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí v zastúpení Lukášom Daněkom, Dolná ulica 85/43 o prenájom nebytových priestorov na rok 2015 vo výške 80 € mesačne. S tým že zaplatí aj za mesiace január a február.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Žiadosť  o odpredaj pozemku J. Pavlovičová, a Michal Pavlovič, Hoštáky 206/70, Krakovany

 

Uznesenie č. 19/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť Jozefíny Pavlovičovej  a Michala Pavloviča o odpredaj pozemku p.č. 43/5, k.ú. Stráže, o výmere 132 m2

 

Schvaľuje

Odpredaj  p.č. 43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 43/1, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Milan Kollár, bol overený Ing. Evou Gonovou 26.11.2014 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, pre J. Pavlovičová, a Michal Pavlovič, Hoštáky 206/70, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 20/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Odpredaj parcely č. 43/5, zastavané plocha, k.ú. Stráže o výmere 132 m2 za cenu .7 €/m2, čo je celkom 924,- eur, pre Jozefínu  Pavlovičovú, a Michala Pavloviča, Hoštáky 206/70, Krakovany, za predpokladu, že kupujúci predloží návrh zmluvy a podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu

 

Uznesenie č. 21/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

podpísanie Zmluvy o dielo s fy. SE GROUPE, spol. s.r.o.  na zabezpečenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok za cenu v zmysle zmluvy o dielo vo výške 3.000 € bez DPH.

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 22/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

podpísanie Mandátnej zmluvy s fy. LEGAL TENDER, spol. s.r.o., na zabezpečenie  poskytnutia služieb pri verejnom obstarávaní na výber dodávateľa realizácie zákazky k projektu                          s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ za cenu v zmysle zmluvy o dielo          vo výške 2x  1.750  € bez DPH.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Rôzne

Uznesenie č. 23/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť Martina Ščepku bytom Krakovany, Južná ulica 431/35 na uloženie prípojok na  obecnom pozemku p.č. 1045/28, k.ú. Krakovany k novostavbe RD ktorý bude postavený na p.č. 1045/85, k.ú. Krakovany.

B/Ukladá

kancelárii OcÚ vyvolať rokovanie s p. Ščepkom ohľadne vytvorenia prístupovej cesty k obecným pozemkom.  

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 24/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Vyhlásenie voľby kontrolóra obce na 8. apríla 2015

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

Uznesenie č. 25/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Predlženie akcie na predaj knihy Monografia obce Pečať našich predkov za 10 eur  do odvolania.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo,  Klinovský,    Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 2 (Piscová,  Jurda)

Zdržal sa hlasovania: 1(Radoský)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 26/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krakovany za rok 2014

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda,  Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:10

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 27/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  27. februára 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková