V tejto rubrike máte možnosť prečítať si celé zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva. * Zápisnice budú zverejnené do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po schôdzi O.z.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 01/2017

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 24. februára 2017 v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
5. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016
6. Plán činnosti HK na 1.polrok 2017, Správa o činnosti HK za rok 2016
7. Zhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2016
8. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt
9. Predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo
10. Žiadosti o finančný príspevok
11. Rôzne
12. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce poslancov oboznámil s programom zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke.
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
5. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016
6. Plán činnosti HK na 1.polrok 2017, Správa o činnosti HK za rok 2016
7. Zhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2016
8. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt
9. Predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo
10. Žiadosti o finančný príspevok
11. Rôzne
12. Záver

K predloženému programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Ing. Milana Jurdu. Poslanci tento návrh hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 15. decembra 2016
Uznesenie č. 77/8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch
A/ Berie na vedomie
Návrh programu zasadnutia OZ
B/ Schvaľuje
Program zasadnutia OZ
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Návrh finančného rozpočtu obce Krakovany na roky 2017, 2018, 2019
5. Rôzne
6. Záver – podané
Uznesenie č. 78/8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch
Určuje
Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Jozefa Štefanku – podané
Uznesenie č 79/8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch
Berie na vedomie
Kontrolu uznesení č. 62/7/2016-76/7/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 25. novembra 2016 – podané
Uznesenie č. 80/8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch
Schvaľuje
Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2017 vo výške 909 161,– eur v príjmových aj výdavkových položkách – podané

Príjmy Výdavky
Druh rozpočtu Návrh 2017 Druh rozpočtu Návrh 2017
Bežný rozpočet 829 506 Bežný rozpočet 800 161
Kapitálový rozpočet 1000 Kapitálový rozpočet 109 000
Finančné operácie 78 655 Finančný rozpočet 0
SPOLU: 909 161 SPOLU 909 161

B/ Berie na vedomie
Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na roky 2018-2019.

Príjmy Výdavky
Druh rozpočtu Návrh 2018 Návrh 2019 Druh rozpočtu Návrh 2018 Návrh 2019
Bežný rozpočet 849 461 861 485 Bežný rozpočet 799 461 811 485
Kapitálový rozpočet 0 0 Kapitálový rozpočet 80 000 60 000
Finančné operácie 30 000 10000 Finančný rozpočet 0 0
SPOLU 879 461 871 485 SPOLU 879 461 871 485

Uznesenie č. 81/8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch
Berie na vedomie
Informáciu starostu o odpredaji a zámene pozemkov s rodinou Hornákovou – podané
Uznesenie č. 82/8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch
Berie na vedomie
Interpelácie poslancov – podané

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie 4/2016
Rozpočtové opatrenie vypracovala a predložila Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c), §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov.
Schválený rozpočet celkom na rok 2016 predstavuje čiastku 906 468,– € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.
Rozpočtovým opatrením č. 1/2016 sa uvedená čiastka zvýšila v príjmových aj výdavkových položkách o 45 833,18€ na sumu celkom 952 301,18 € v príjmových aj výdavkových položkách.
Rozpočtovým opatrením č. 2/2016 sa výška príjmov aj výdavkov zvyšuje o 37 112,19 € na sumu 989 413,37€.
Rozpočtovým opatrením č. 3/2016 sa výška príjmov aj výdavkov znižuje o 79 111,82€ na sumu 910 301,55€.
Rozpočtovým opatrením č. 4/2016 sa výška príjmov zvyšuje o 52 189,32€ na sumu 962 490,87€. Výška výdavkov sa zvyšuje o 18 848,26€ na sumu 929 149,81€.
V príjmovej časti sa rozpočet:
– bežný zvyšuje o 18 848,26 €,
– kapitálový sa zvyšuje o 33 341,06 €,
– finančné operácie bez zmien.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:
– bežný zvyšuje o 18 848,26 €,
– kapitálový znižuje bez zmien,
– finančné operácie bez zmien.
Poslanci k predloženému rozpočtovému opatreniu 4/2016 nemali pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, rozpočtové opatrenie č.4/2016 zobrali na vedomie.

K bodu č. 5 – Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016
Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce predložil poslancom Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016. Prílohy boli odoslané emailom s pozvánkou. V tabuľkách bol rozpísané skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2016. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci čerpanie rozpočtu k 31.12.2016 zobrali na vedomie.

K bodu č. 6 – Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2017 a Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2016.
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov kontrolórka obce predložila poslancom Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017. Vzhľadom k tomu, že kontrolórka obce sa z rokovania zastupiteľstva ospravedlnila, predložený plán prečítala zapisovateľka Emília Knošková. Materiál bol poslancom doručení aj elektronicky. K predloženému plánu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017 schválený.
Druhou časťou tohto bodu programu bola Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. Správa bola poslancom doručená elektronicky. K predloženej správe poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 zobrali na vedomie.

K bodu č.7 – Zhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2016
Tento materiál vypracovala kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Nakoľko nebola prítomná na zasadnutí, materiál bol poslancom rozposlaný elektroniky. V správe porovnala príjmy aj výdavky za roky 2011-2016. Skonštatovala že podľa nízkeho počtu predávajúcich na Hobby stretnutiach a návštevníkov a množstva predaného tovaru v bufete nemôžeme považovať prevádzku bufetu za nevyhnutnú. Predajné ceny sú síce nadstavené s určitou hodnotou, ale obrat je tak nízky, že celková prevádzka bufetu negatívne ovplyvňuje hospodárenie celej akcie. Celkovo sa na akcii zamestnáva päť ľudí – bufet zamestnáva troch ľudí, dvaja ľudia sú pri vstupnom. Prevádzkovanie bufetu – nákup potravín, zamestnanie personálu v bufete (3 ľudia), energie a spotrebovaný všeobecný materiál (papierové tácky, poháriky, čistiace prostriedky atď) sú vyššie ako tržby z predaného tovaru, preto považuje prevádzkovanie bufetu nevýhodné, ak by sa zrušila prevádzka bufetu, zamestnaní by boli iba 2 ľudia a teoreticky by sa mal ročný zisk z akcie za rok 2016 pohybovať minimálne na úrovni cca 3100 Eur (vstupné mínus energie mínus časť z dohôd a miezd.)
Kontrolórka odporúča úplne vzdať sa prevádzky bufetu na tejto akcii, čím sa výrazne ušetria náklady na celú akciu (úplne odstránime náklady na potraviny, na všeobecný materiál a vo veľkej miere zredukujeme personálne náklady – z 5 ľudí podieľajúcich sa na akcii budú potrební v skutočnosti iba dvaja.)
Tiež odporúča zvážiť organizovanie Hobby stretnutí ako takých – v prípade ich existencie bez bufetu by sme sa mohli pohybovať podľa doterajších číslach ročne na úrovni cca 2500 Eur. ALE – hospodárenie bude jasné, prehľadné a nespochybniteľné v evidencii (bude sa sledovať iba vstupné, počet predaných lístkov). Predsedníčka kultúrnej komisie nesúhlasí so zrušením bufetu na Hobby stretnutiach. Skôr navrhuje, aby na burze pracovali aspoň tri mesiace iní ľudia, za týmto účelom osloví kontrolórku a dohodne sa na ďalšom postupe pri organizovaní Hobby stretnutí.
Poslanec Lukáš Radoský navrhol prehodnotiť a prípadne doplniť pracovnú náplň pani Bartákovej.
Poslanci Správu o hospodárení Hobby stretnutí hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

K bodu č.8
Starosta obce predložil poslancom žiadosť pani Bronislavy Oravcovej na predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt, ktorej platnosť končí 7. apríla 2017. Nájomná zmluva na byty sa zvykla predlžovať na jeden rok. Poslanec Juraj Filo navrhol pokračovať v tomto trende. Poslanec Lukáš Radoský navrhol túto zmluvu predĺžiť na pol roka, aby bol byt k dispozícii ak by ho obec potrebovala pre prípadného záujemcu o zamestnanie na obecnom úrade na miesto technického zamestnanca, ktoré sa uvoľnilo po pánovi Braškovi, ktorý odišiel na starobný dôchodok. Starosta obce dal hlasovať za prvý návrh predĺženie nájmu na rok. Hlasovaním za:1(Filo), proti:8( Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na byt o jeden rok zamietnutý.
Starosta obce dal hlasovať za druhý návrh, predĺženie nájomnej zmluvy na pol roka s udaním dátumu do 30.9.2017. Hlasovaním za: 8 (Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban), proti: 1 (Filo), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh na predĺženie nájomnej zmluvy do 30. 9.2017 na byt č.2 pre pani Bronislavu Oravcovú schválený.

K bodu č.9
Starosta obce predložil poslancom žiadosť pani Zuzany Tonkovičovej, bytom Rekreačná ulica 1805/3, Vrbové a pani Ivany Galbavej, bytom Hviezdoslavova 1052/3, Vrbové na prenájom kaderníctva. Nájomná zmluva na kaderníctvo končí 31.3.2017. Kaderníčky žiadajú predĺženie zmluvy na 5 rokov. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo predĺženie nájmu na kaderníctvo na 5 rokov schválené.

K bodu č.10
Starosta obce predložil poslancom žiadosť Nemocnice Alexandra Wintera, n.o. v Piešťanoch o poskytnutie finančného príspevku na kúpu detského anestéziologického prístroja pre chirurgickú operačnú sálu. Nákupná cena detského anestéziologického prístroja je 28 000,- eur. Vzhľadom na počet miest a obcí v piešťanskom regióne (27) by na každého pripadla čiastka 1000,- eur. Poslanci navrhli prispieť na tento prístroj, zníženou čiastkou. Starosta obce dal hlasovať za to, či obec prispeje na anestéziologický prístroj. Hlasovaním za:8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban), proti:1(Štefanka), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok na anestéziologický prístroj schválený. Výšku príspevku navrhli poslanci 500,- eur. Za tento návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Urban), proti:2 (Štefanka, Šurín), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola výška príspevku 500,- eur na detský anestéziologický prístroj schválená.
Druhú žiadosť na mimoriadny finančný príspevok predložila Tanečná skupina FS Krakovienka. Dôvodom žiadosti je účasť súboru na Majstrovstvách Európy vo folklóre „EURO FOLK 2017“, ktoré sa uskutočnia od 29.6- 09.07. 2017 v St. Vlas, Nessebar v Bulharsku pod záštitou Európskej asociácie folklórnych festivalov EAFF a Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO. Poslanci sa dohodli, že tejto žiadosti nevyhovejú, vzhľadom k tomu, že pri schvaľovaní dotácií z rozpočtu obce im už bola schválená čiastka 300,- eur na rok 2017. Starosta obce dal hlasovať za pridelenie mimoriadneho finančného príspevku pre Tanečnú skupiny FS Krakovienka. Hlasovaním za:3 (Piscová, Šurín, Sucháň), proti:3 (Klinovský, Jurda, Štefanka), zdržal sa hlasovania: 3(Filo, Radoský, Urban), nehlasoval:0, príspevok pre Tanečnú skupiny FS Krakovienka nebol schválený.

K bodu č.11
-ÚPD „Zmena a doplnky 11/2016 Územného plánu obce Krakovany
Zmeny ÚP obce 11/2016 zahŕňala viacero zmien. 11a/20169 – lokalita B3 Staré Konopisko, 11b/2016 – lokalita B1 Strážovské Záhumenice, 11c/2016 – lokalita C2 cintorín Stráže, 11d/2016 – nová lokalita ZD – zberný dvor, 11e/2016- Cyklotrasa, 11f/2016 – lokalita Jutrá – ZÚ – zmiešané územie, 11g/2016 – nová lokalita B5, 11h/2016-nová lokalita B6 Pri družstve, 11i/2016 – nová lokalita K- areál kompostoviska. Starosta obce vysvetlil poslancom, že z dôvodu záporného stanoviska Ministerstva dopravy SR k bodu 11e/2016 – Cyklotrasa bola zmena ÚP 11/2016 ukončená bez tohto bodu. Cyklotrasa zostáva v Územnoplánovacej dokumentácii len vo výhľade, ako to bolo schválené v minulosti. Starosta obce prečítal stanovisko Okresného úradu Trnava, Odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Krakovany schváliť predložený návrh zmien a doplnkov č.11/2016 ÚPD obce Krakovany. V tejto súvislosti bolo poslancom predložený aj Návrh VZN č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 11/2016. K predloženým zmenám ÚP č. 11/2016 a VZN č. 1/2017 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bola zmena ÚP obce Krakovany Zmeny a doplnky č. 11/2016 schválená.

Združenie obcí Zelená cesta
Starosta obce predložil poslancom návrh Zmluvy o zriadení združenia obci Zelená cesta a Stanovy združenia. Združenie má plniť úlohu partnerskej inštitúcie ako inštitúcie pre zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja územia, cestovného ruchu, osobitne v oblasti prevodu vlastníctva železničnej trate Piešťany – Vrbové od vlastníka Slovenskej republiky v správe Železnice SR, následné vybudovanie a prevádzkovanie nevyužitej železničnej trate Vrbové – Piešťany, ako cyklotrasy. Združenie obcí – Zelená cesta je organizácia, ktorá aktivizuje regionálny rozvoj a najmä rozvoj cestovného ruchu regiónu na báze princípu partnerstva. Právnou formou združenia je dobrovoľné Združenie obcí založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Sídlo združenia – Obec Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice. Zriaďovateľmi združenia budú: Mesto Piešťany, Mesto Vrbové, Obec Krakovany a Obec Trebatice.
Poslanci si predložený materiál prezreli a zhodnotili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Sucháň), bolo členstvo obce Krakovany v Združení obcí Zelená cesta a Stanovi združenia schválené.

Dokončenie výmeny verejného osvetlenia v obci
Starosta obce informoval poslancov o možnosti dokončenia výmeny verejného osvetlenia v obci. Obec dostala ponuku od firmy, ktorá robila výmenu verejného osvetlenia, na dokončenie výmeny za výhodnejšiu cenu. Jedno svietidlo ponúkajú za 187,- eur pri výmene 80 svietidiel by celková hodnota zákazky aj s prácou bola cca 25000,- eur. Poslanec Lukáš Radoský navrhol, aby starosta ešte skúsil vyrokovať lepšiu cenu a tiež k tejto zákazke pripojiť aj výmenu osvetlenia kostola za úspornejšie žiarivky. Starosta obce dal hlasovať za dokončenie výmeny verejného osvetlenia v obci. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo dokončenie výmeny verejného osvetlenia v obci schválené.

Žiadosť o nájom obecného pozemku
Zapisovateľka prečítala žiadosť spoločnosti Italiancoolthings, s.r.o., Podkylava 170, v zastúpení pánom Jánom Zemanom, Podkylava 170. Žiada o prenájom obecných parciel č. 543/2, 544/3 katastrálne územie Stráže za účelom vybudovania autobazáru a poskytovania služieb s tým spojených. Jednalo by sa o dlhodobý nájom 10 rokov s možnosťou predĺženia.
Poslanci túto žiadosť zobrali na vedomie s konštatovaním, že obec môže prenajímať a predávať obecný majetok len formou obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Žiadosť o riešenie dopravnej situácie
Starosta obce prečítal poslancom žiadosť pani Beáty Piškulovej o riešenie dopravnej situácie na ulici Hrádze. Táto požiadavka bola vyvolaná udalosťou z 12. januára, kedy osobné motorové vozidlo jazdiace po ulici Hrádze zachytilo o zrazilo 5 ročného syna pani Piškulovej. Chlapec našťastie neutrpel žiadne viditeľné zranenia. Na ukľudnenie dopravy navrhol poslanec Tibor Šurín umiestniť na cestu na ulici Hrádze spomaľovač. Poslanej Lukáš Radoský navrhol, aby sa dal vypracovať projekt na miestne komunikácie v celej obci, aby sa po realizácii kanalizácie mohlo začať s ich rekonštrukciou. Starosta obce informoval poslancov, že na základe všetkých požiadaviek, ktoré sa týkajú dopravnej situácie v obci už oslovil dopravných inžinierov a prerokoval s nimi možnosti úprav dopravného značenia. Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, žiadosť pani Beáty Piškulovej zobrali na vedomie.
Interpelácie poslancov:
-Daniela Piscová upozornila starostu na znečistený koberec v zasadačke kultúrneho domu, napriek tomu, že bol vyčistený v decembri pred Vianočnou kvapkou krvi. Odpovedal starosta obce, že uvažuje koberec vymeniť za podlahu, ktorá sa bude ľahšie udržiavať. Ďalej pani Piscová požiadala o pridanie kontejnerov na sklo priamo ku kultúrnemu domu, aby sa fľaše po akciách nemuseli vynášať do kontejnerov rozmiestnených po obci. Aj na túto otázku odpovedal starosta hneď. Kontejnery sú objednané, len to dlhšie trvá, nakoľko po zmene zákona o odpadoch už separovaný odpad nezabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen ale je potrebné to riešiť cez spoločnosť ENVI Pac a nebolo doriešené dodávanie zberných nádob.
-Jozef Štefanka požiadal starostu o preloženie autobusovej zastávky pri cintoríne. O preloženie, požiadala rodina Skaličanová, ktorí plánujú výstavbu rodinného domu v záhrade rodiny Radošinskej a Žažovej a táto čakáreň autobusovej zastávky sa nachádza v tesnej blízkosti týchto záhrad. Ďalej upozornil na výtlk v ceste na Hlavnej ulici pred domom č. 7.

K bodu č. 12 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie OZ.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 24. februára 2017

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 1/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Návrh programu zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje
Program zasadnutia OZ
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
5. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016
6. Plán činnosti HK na 1.polrok 2017, Správa o činnosti HK za rok 2016
7. Zhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2016
8. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt
9. Predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo
10. Žiadosti o finančný príspevok
11. Rôzne
12. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje
Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ing. Milana Jurdu
Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č 3/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie
Kontrolu uznesení č. 77/8/2016-82/8/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. decembra 2016.
Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 8. (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti:0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 4 Rozpočtové opatrenie č.4/2016

Uznesenie č. 4/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie
4. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), a ) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 5 – Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016

Uznesenie č. 5/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 6 – Plán činnosti HK na 1. polrok 2017 a Správa o činnosti HK za rok 2016

Uznesenie č. 6/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje
Plán činnosti HK na 1. polrok 2017
B/ Berie na vedomie
Správu o činnosti kontrolóra za rok 2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 7 – Zhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2016

Uznesenie č.7/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Zhodnotenie hobby stretnutí za rok 2016
B/Ukladá
kancelárii obecného úradu prepracovať pracovnú náplň pracovníčky kultúrneho domu

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 8 – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 2

Uznesenie č. 8/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Žiadosť pani Bronislavy Oravcovej na predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 2
B/Schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 2 pre pani Bronislavu Oravcovú, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany, do 30.9.2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:8 (Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 1 (Filo)
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 9 – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo

Uznesenie č. 9/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Žiadosť pani Ivany Galbavej a Zuzany Tonkovičovej na predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo

B/Schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo pre pani Zuzanu Tonkovičovú, bytom Rekreačná ulica 1805/3, Vrbové a pani Ivanu Galbavú, bytom Hviezdoslavova 1052/3, Vrbové na 5 rokov do 31. 3.2022.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 10 – Žiadosti o finančný príspevok

Uznesenie č. 10/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch
A/ Berie na vedomie
Žiadosť Nemocnice A. Wintera, n.o., Winterova 66, 921 63 Piešťany o finančný príspevok 1000,00 eur

B/Schvaľuje
Finančný príspevok vo výške 500,00 eur pre nemocnicu Alexandra Wintera n.o., Winterova 66 921 63 Piešťany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 2 (Štefanka, Šurín)
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 11/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Žiadosť Tanečnej skupiny FS Krakovienka , OZ na mimoriadny príspevok na účasť na Majstrovstvá Európy vo folklóre EURO FOLK 2017, ktoré sa uskutočnia v Bulharskom Nessebare 29.6.-9.7.2017

B/Neschvaľuje
mimoriadny príspevok na účasť na Majstrovstvá Európy vo folklóre EURO FOLK 2017, ktoré sa uskutočnia v Bulharskom Nessebare 29.6.-9.7.2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:3 (Piscová, Sucháň, Šurín,)
Proti:3 (Jurda, Klinovský P., Štefanka,)
Zdržal sa hlasovania: 3 (Filo, Radoský, Urban)
Nehlasoval: 0

K bodu č. 11 – Rôzne

Uznesenie č. 12/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie
1. Správu o obstaraní „Zmien a doplnkov č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany“.
2. Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBP1-2017/008269/Há zo dňa 23.2.2017 k návrhu „Zmien a doplnkov č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany“.
B/Schvaľuje

1. Zmeny a doplnky č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany.
2. Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu „Zmien a doplnkov č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany“.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2017 Krakovany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu „Zmien a doplnkov č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany“.

C/Odporúča
starostovi obce Krakovany

1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Zmien a doplnkov č.11/2016Územného plánu obce Krakovany“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom stavebnom úrade v Piešťanoch a na Obecnom úrade v Krakovanoch, a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
2. Vyhlásiť záväzné časti návrhu „Zmien a doplnkov č.11/2016Územného plánu obce Krakovany“, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 13/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje
v súlade s § 20b ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a) účasť obce Krakovany ako zriaďovateľa v združení obcí
s názvom: Združenie obcí Zelená cesta so sídlom: Obec Trebatice, Hlavná ulica č.247/107, 922 10 Trebatice
b) Zmluvu o zriadení Združenia obcí Zelená cesta
c) Stanovy Združenia obcí Zelená cesta podľa predloženého návrhu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 1 (Sucháň)

Uznesenie č. 14/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Informáciu starostu obce na výmenu verejného osvetlenia

B/Schvaľuje
Predbežný súhlas na dokončenie výmenu VO a osvetlenie kostola v Krakovanoch.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 15/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Žiadosť pána Jána Zemana Podkylava na prenájom pozemku p.č. 543/2, 544/3 katastrálne územie Stráže za účelom vybudovania autobazáru a poskytovania služieb s tým spojených s konštatovaním, že obec môže prenajímať a predávať obecný majetok len formou obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 16/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Žiadosť pani Beáty Piškulovej na riešenie dopravnej situácie na ulici Hrádze

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 17/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

V Krakovanoch 24. februára 2017

Zapisovateľ: Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08/2016

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 25. novembra  2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh finančného rozpočtu obce Krakovany na roky 2017, 2018, 2019
 5. Rôzne
 6. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Mgr. Lukáš Radoský a Tibor Šurín. Starosta obce poslancov oboznámil  s programom  zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh finančného rozpočtu obce Krakovany na roky 2017, 2018, 2019
 5. Rôzne
 6. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Jozefa Štefanku.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 25. novembra 2016

Uznesenie č. 62/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2016
 5. Návrh na vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku r. Hornáková
 7. Návrh kúpnej zmluvy Vladimír Košinár a Marta Košinárová
 8. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2017
 9. Termíny vykonania inventarizácie k 31.12.2016
 10. Návrh VZN č.3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a zástupcu starostu
 11. Rôzne
 12. Záver – podané

Uznesenie č. 63/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ľuboša Sucháňa – podané

Uznesenie č 64/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 44/6/2016-61/6/2016   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 29. septembra 2016 – podané

Uznesenie č. 65/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu: – podané

 

  Rozpočet rok 2016  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 780 468 +6 898,81 787 366,81 +70 112,19 857 479 +12 888,18 870 367,18
Kapitálové príjmy   1 000             0 1 000 0 1 000 0 1 000
Finančné operácie   125 000 +38 934,37 163 934,37 -33 000 130 934,37 -92 000 38 934,37
Príjmy spolu 906 468 + 45 833,18  952 301,18 +37 112,19 989 413,37 -79 111,82 910 301,55

 

  Rozpočet rok 2016  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 780 468 +45 833,18 826 301,18 +43 012,19 869 313,37 +14 588,18 883 901,55
Kapitálové výdavky   114 000 0 114 000         -5 900 108 100 -81 700 26 400
Finančné operácie 12 000 0 12 000        0 12 000 -12 000 0
Výdavky spolu 906 468 +45 833,18 952 301,18 +37 112,19 989 413,37 -79 111,82 910 301,55

Uznesenie č. 66/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Hodnotu majetku určeného na vyradenie, ktorá  predstavuje v čase jeho obstarania cenu 674,16 Eur – podané

Stredisko Suma majetku určeného na vyradenie

v Eur (obst.cena)

Požiarna zbrojnica 405,16
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 269,00
SPOLU 674,16

Uznesenie č. 67/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť Evy Hornákovej, Mateja Hornáka a Veroniky Hornákovej o odpredaj pozemku p.č. 293/12 a 293/13, k.ú. Krakovany, o výmere 17 m2

Schvaľuje

Odpredaj  p.č. 293/12 a 293/13, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany, o výmere 17m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 293/1, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Ing. Juraj Brna, bol overený Ing. Evou Gonovou 11.11.2016 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, pre Evu Hornákovú, Mateja Hornáka a Veroniku Hornákovú, Dolná ulica 77/33, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – podané

Uznesenie č. 68/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Kúpnej zmluvy na odpredaj parcely č. 293/12 a 293/13, zastavané plocha, k.ú. Krakovany o výmere 17 m2 za cenu 7 €/m2, čo je celkom .119,- eur, pre Evu Hornákovú, Mateja Hornáka a Veroniku Hornákovú, Dolná ulica 77/33, Krakovany.   Návrh na klad  do katastra nehnuteľnosti a vypracovanie kúpnej zmluvy hradí kupujúci – podané

Uznesenie č. 69/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Kúpnej zmluvy na p.č. 130/13, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Krakovany,   o výmere 19 m2, od spoluvlastníkov Vladimír Košinára  a manželky Marty Košinárovej, rod. Markechovej  za cenu 68,- eur – podané

Uznesenie č. 70/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 23 500,- eur – podané

 

Miestna skupina SČK Krakovany    1500,- €

Obecný stolnotenisový  klub             700,- €

Poľovnícke združenie Králik             700,- €

Centrum futbalovej mládeže             2500,- €

Futbalový klub Krakovany              12000,- €

FS LUSK                                             800,- €

FS Krakovčanka                                  500,- €

TS Krakovienka                                   300,- €

Súkromné etnografické múzeum         300,- €

Klub paličkovanej čipky Bábence       500,- €

RKC farnosť Krakovany                   1000,- €

JDS Krakovany                                   700,- €

ZR pri ZŠ                                             450,- €

ZR pri MŠ                                            800,- €

DHZ                                                    750,- €

Uznesenie č. 71/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2016

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2017

Inventarizácia 15.12.2017-29.1.2017 – podané

Uznesenie č. 72/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Zobralo na vedomie

Návrh VZN č. 3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a trvajú na ponechaní platnosti VZN č. 1/2015 zo dňa 17.6.2015 – podané

Uznesenie č. 73/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2016 – podané

Uznesenie č. 74/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Používanie skladu hudobných nástrojov v KD Krakovany  pre Michala Sedláka, ktorý zastupuje FS LUSK vo výške 1,00 €/ročne pričom sa zaviaže  zabezpečovať ozvučovanie kultúrnych akcií organizovaných  obcou Krakovany  a spoločenskými  organizáciami  z obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 75/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nákup zberných nádob na vývoz komunálneho  v sume cca 6000,- € – podané

Uznesenie č. 76/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

 

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Návrh finančného rozpočtu obce Krakovany na roky 2017, 2018, 2019

Rozpočet obce Krakovany na roky 2017-2019 je zostavený v súlade s nasledovnými

právnymi normami: so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy, so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,  so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,  so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2017 obsahuje prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. V časti finančné operácie sa predpokladá krytie investičných akcií v plnej výške čerpania rezervného fondu a prebytku bežného rozpočtu. V prípade očakávaného prebytku hospodárenia z roku 2016 je predpoklad, že sa výška investícií zvýši.

Celkový rozpočet na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok vykryjú finančné operácie – čerpanie rezervného fondu a prebytok bežného rozpočtu.

Celkový rozpočet na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami – čerpaním rezervného fondu

Položky, ktoré poslancov najviac zaujímali vysvetlila  Ing. Slávka Kotulová. Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín.

Poslanec Jozef Štefanka navrhol v rámci investičných akcií uložiť kanalizáciu na Krátkej ulici, kým ešte nemajú upravené okolie už postavené domy a zároveň aby už bola predpríprava aj pre domy z Kultúrnej ulice, ktoré budú mať výhodnejšie napojiť sa na túto vetvu. Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Poslanci Daniela Piscová a Ing. Milan Jurda požiadali o doriešenie priestorov pred materskou školou, kde už pri slabom daždi sa vytvárajú veľké mláky a znemožňujú prechod chodcov po ulici.

Taktiež navrhli doriešiť odvodnenie napojenia ulice Hrádze na Námestie sv. Floriána pri dome pána Toplanského.  Pani Piscová tlmočila požiadavku kultúrneho osvetového strediska v Trnave na zmenu plagátov na Župný festival kultúry pre rok 2017.  Poslanec Mgr. Lukáš Radoský navrhol čiastku určenú na autobusové zastávky použiť skôr na opravu chodníka od železničnej stanice. K tomuto informoval starosta obce, že najskôr budeme musieť doriešiť vlastnícke vzťahy k chodníku, ktorý je vo vlastníctve VUC.

K predloženému rozpočtu poslanci nemali ďalšie pripomienky. Z predloženého návrhu sa schvaľoval návrh rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu pre roky 2018 a 2019 poslanci berú na vedomie.  K predloženému návrhu rozpočtu zaujala stanovisko aj kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. V závere konštatuje, že Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019 a  z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období. Rozpočet obce na rok 2017 je navrhovaný ako vyrovnaný, predpokladá sa pokračovať v investičných akciách aj v budúcom období, a to predovšetkým budovaním a zveľaďovaním miestnych komunikácií plným krytím z rezervného fondu obce.

V súvislosti s novelou Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu zostavený bez programovej  štruktúry.

 

Navrhovaný finančný rozpočet obce na rok 2017:

                                   Príjmy                         Výdavky                                 

bežný rozpočet           829 506,- Eur             800 161,- Eur

kapitálový rozpočet        1 000,- Eur            109 000,- Eur

finančné operácie          78 655,- Eur                       0,- Eur 

SPOLU                      909 161,- Eur           909 161,- Eur

Odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh schváliť

Za predložený návrh rozpočtu na rok 2017 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol finančný  rozpočet na rok 2017 schválený.

Návrh rozpočtu na roky 218-2019 poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0,  nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5Rôzne

Starosta obce informoval poslancov o opätovnej požiadavke Júlie  Hornákovej o odpredaj a zámenu pozemkov na Dolnej ulici. Na túto tému  sa poslanci obecného zastupiteľstva bavili už v roku 2014 so záverom, že situácia sa bude riešiť až po zameraní MK na Novej ulici v súvislosti s vysporiadaním cesty. Poslanci túto požiadavku hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

Interpelácie poslancov:

Mgr. Lukáš Radoský navrhol každý rok doplniť vianočné osvetlenie na pouličné svetlá.

Mgr. Juraj Filo navrhol sfunkčniť osvetlenie kostola počas vianočných sviatkov.

 

K bodu č. 6 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

  

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 15. decembra  2016

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 77/8/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh finančného rozpočtu obce Krakovany na roky 2017, 2018, 2019
 5. Rôzne
 6. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský  P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Za:  7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň,  Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 78/8/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Jozefa  Štefanku

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka,   Urban)

Za:.7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Štefanka,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č 79/8/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 62/7/2016-76/7/2016   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 25. novembra 2016.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Návrh finančného rozpočtu Obce Krakovany na roky 2017, 2018, 2019

Uznesenie č. 80/8/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2017 vo výške  909 161,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

                        Príjmy                                                                 Výdavky

Druh rozpočtu Návrh 2017     Druh rozpočtu Návrh 2017        
Bežný rozpočet 829 506     Bežný rozpočet 800 161        
Kapitálový rozpočet 1000     Kapitálový rozpočet 109 000        
Finančné operácie 78 655     Finančný rozpočet 0        
SPOLU: 909 161     SPOLU 909 161        

B/ Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2018-2019.

                        Príjmy                                                            Výdavky

Druh rozpočtu Návrh 2018 Návrh 2019     Druh rozpočtu Návrh 2018 Návrh 2019
Bežný rozpočet 849 461 861 485     Bežný rozpočet 799 461 811 485
Kapitálový rozpočet 0 0     Kapitálový rozpočet 80 000 60 000
Finančné operácie 30 000 10000     Finančný rozpočet 0 0
SPOLU 879 461 871 485     SPOLU 879 461 871 485

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rôzne

Uznesenie č. 81/8/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o odpredaji a zámene pozemkov s rodinou Hornákovou

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 82/8/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  15. decembra 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková    

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 07/2016

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 25. novembra  2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2016
 5. Návrh na vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku r. Hornáková
 7. Návrh kúpnej zmluvy Vladimír Košinár a Marta Košinárová
 8. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2017
 9. Termíny vykonania inventarizácie k 31.12.2016
 10. Návrh VZN č.3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a zástupcu starostu
 11. Rôzne
 12. Záver

                                                                                                                     

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Mgr. Lukáš Radoský, Jozef Štefanka  a Tibor Šurín. Starosta obce poslancov oboznámil  s programom  zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2016
 5. Návrh na vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku r. Hornáková
 7. Návrh kúpnej zmluvy Vladimír Košinár a Marta Košinárová
 8. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2017
 9. Termíny vykonania inventarizácie k 31.12.2016
 10. Návrh VZN č.3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a zástupcu starostu
 11. Rôzne
 12. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu, Ľuboša Sucháňa.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 29. septembra 2016

Uznesenie č. 44/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2015/2016
 5. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2015/2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2016
 7. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
 8. Ročný zápis do kroniky za rok 2015
 9. Delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany
 10. Plán činnosti HK na 2. polrok 2016
 11. Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016
 12. Vyradenie majetku obce
 13. Žiadosť o umiestnenie septiku na obecnom pozemku
 14. Žiadosť o finančnú pomoc pre FKK pri rekonštrukcii kúrenia
 15. Výročná správa Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správa o činnosti za 1. pol rok 2016
 16. Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike
 17. Rôzne
 18. Záver – podané

Uznesenie č. 45/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Jozefa Štefanku. – podané

Uznesenie č 46/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 24/4/2016-43/5/2016   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 3. 6.2016 a 30.6.2016  – podané

Uznesenie č. 47/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2015/2016 – podané

Uznesenie č. 48/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy , Hrádze 480/9, Krakovany v školskom roku 2015/2016 – podané

Uznesenie č. 49/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. – podané

 

  Rozpočet rok 2016  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 780 468 +6 898,81 787 366,81 +70 112,19 857 479
Kapitálové príjmy   1 000             0 1 000 0 1 000
Finančné operácie   125 000   +38 934,37   163 934,37 -33 000 130 934,37
Príjmy spolu 906 468 + 45 833,18  952 301,18 +37 112,19 989 413,37

 

 

  Rozpočet rok 2016  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 780 468 +45 833,18 826 301,18 +43 012,19 869 313,37
Kapitálové výdavky   114 000 0 114 000          -5 900 108 100
Finančné operácie 12 000 0 12 000        0 12 000
Výdavky spolu 906 468 +45 833,18      952 301,18 +37 112,19 989 413,37

Uznesenie č. 50/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 – podané

Uznesenie č. 51/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2015 – podané

Uznesenie č. 52/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany: Ing. Milan Jurda, Mgr. Juraj Filo a Tibor Šurín – podané

Uznesenie č. 53/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016 – podané

Uznesenie č. 54/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016 – podané

Uznesenie č. 55/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce v hodnote obstarávacej ceny 6 801,13 eur – podané

 

Stredisko Suma majetku určeného na vyradenie

v Eur (obst.cena)

Obecný úrad 3627,72
Kultúrne stredisko (KS) 74,28
Základná škola (ZŠ) 1173,36
Materská škola (MŠ) 358,99
Školská jedáleň MŠJ, ZŠJ 222,48
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 1344,30
SPOLU 6801,13

Uznesenie č. 56/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie septiku na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany na Dolnej ulici pred domom č. 141/28, pre Ing. Rastislava Bielika, Južná ulica 37, Krakovany – podané

 

Uznesenie č. 57/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Žiadosť FK Krakovany o finančnú pomoc pri rekonštrukcii kúrenia v kabínach FK vo výške

2 500,00 eur. – podané

Uznesenie č. 58/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správu  manažéra o činnosti za 1. pol rok 2016 – podané

Uznesenie č. 59/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Poveruje

Starostu obce Krakovany  PhDr. Františka Klinovského na podpis Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike pri plnej znalosti z neho vyplývajúcich záväzkov a verejne ho uznáva ako kľúčový prvok svojej politiky – podané

Uznesenie č. 60/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o navýšení výšky bežného účtu Združenia obci Kanalizácia Vrbové –Krakovany o 300,00 eur od každého člena združenia, ktoré budú použité na bežné výdavky – podané

Uznesenie č. 61/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Mgr. Lukáš Radoský požiadal kanceláriu obecného úradu, aby zistila zodpovedného za polenie autobusovej zastávky pri ihrisku a vyzvala ho, aby danú zastávku očistil. Zároveň požiadal kanceláriu OcÚ aby preverila platnosť VZN o vylepovaní plagátov na výlepových plochách v obci, ak takého VZN nie platné, požiadal o pripravenie jeho návrhu.  Navrhol Majetkovej, finančnej a stavebnej komisii zistiť počet vlastníkov na Strážovských záhumeniciach a pripraviť návrh riešenia tejto lokality, aby bolo možné pokračovať v individuálnej bytovej výstavbe v obci. Navrhol naplánovať termíny zasadnutí OZ na rok 2017.

– Jozef Štefanka požiadal o častejšie vyprázdňovanie smetných nádob na verejných priestranstvách  v obci a navrhol o doplnenie ďalších nádob. Požiadal pracovníkov OcÚ o zabezpečenie skosenia pozemkov na Veternej ulici, ktoré patria obci a poslať výzvy na zabezpečenie údržby na pozemkoch, ktoré patria súkromným osobám, alebo podnikateľom. Požiadal o doriešenie verejného osvetlenia na Krátkej ulici, ktoré sa nachádza na súkromných pozemkoch.

Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie č.3/2016

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2016 vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom b), c), d) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému

zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí

vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2016 predstavuje čiastku 906 468,– € v príjmových aj

výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2016 sa uvedená čiastka zvýšila v príjmových aj výdavkových

položkách o 45 833,18€ na sumu celkom 952 301,18 € v príjmových aj výdavkových

položkách.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2016 sa výška príjmov aj výdavkov zvyšuje o 37 112,19 € na

sumu 989 413,37€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2016 sa výška príjmov aj výdavkov znižuje o 79 111,82 € na

sumu 910 301,55€.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 12 888,18 €,
 • kapitálový bez zmien,
 • finančné operácie znižujú o 92 000,– €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 14 588,18 €,
 • kapitálový znižuje o 81 700,– €
 • finančné operácie sa znižujú o 12 000,–€.

Všetky položky s rozdielom nad 1000 eur podrobne vysvetlila kontrolórka Elena Podmaková.

K rozpočtovému opatreniu č.3/2016 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 schválené.

 

K bodu č. 5Návrh na vyradenie majetku

Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín. Návrh na vyradenie majetku obce predložila kontrolórka Ing. Elena Podmaková.

Dodatočné vyradenie majetku sa robilo v Zariadení opatrovateľskej služby, kde bolo potrebné vyradiť pračku, ktorej oprava bola nerentabilná v obstarávacej cene 269,00 € a požiarnej zbrojnici sa vyraďovali zastaralé uniformy a nefunkčné hadice v obstarávacej cene 405,16 €. Hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje v čase jeho obstarania cenu 674,16 eur.

K predloženému návrhu na vyradenie majetku obce poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vyradenie majetku obce v obstarávacej cene 674,16 eur schválené.

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – r. Hornáková

Starosta obce predložil poslancom žiadosť na odkúpenie obecného pozemku, časť p.č. 293/1,  zastavaná plocha, k.ú. Krakovany,  ktorú na obecný úrad podali Eva Hornáková, Veronika Hornáková a Matej Hornák, všetci bytom Dolná ulica 77/33, Krakovany. Dôvod žiadosti o odkúpenie je majetkové vysporiadanie, pri ktorom bolo zistené, že časť pôvodnej stavby rodinného domu so súpisným  číslom 77 stojí na obecnom pozemku. Na základe tohto zistenia dali vypracovať geometrický plán na odčlenenie potrebných častí parciel, ktorý priložili k žiadosti. 

Odpredaj  p.č. 293/12 a 293/13, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany, o výmere 17m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 293/1, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany,  na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Ing. Juraj Brna, bol overený Ing. Evou Gonovou 11.11.2016 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, pre Evu Hornákovú, Mateja Hornáka a Veroniku Hornákovú, Dolná ulica 77/33, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Poslanci pred zasadnutím obecného zastupiteľstva dostali  aj Návrh Kúpnej zmluvy, ktorý predložili žiadatelia. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Za odpredaj pozemku p.č. 293/12, 293/13 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol odpredaj p.č. 293/12 a 293/13, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany, o výmere 17m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 293/1, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany schválený.

V druhej časti poslanci rokovali o Návrhu Kúpnej zmluvy, ktorú predložili kupujúci. Poslanci sa dohodli na cene za odpredaj, ktorú použili aj v minulosti pri podobných predajoch, čo je 7,- eur/m2. celková výška sumy je 119,- eur. Návrh na klad  do katastra nehnuteľnosti a vypracovanie kúpnej zmluvy budú hradiť kupujúci. Za predložený návrh sal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoavl:0, bol Návrh Kúpnej zmluvy na odpredaj parcely č. 293/12 a 293/13, zastavané plocha, k.ú. Krakovany o výmere 17 m2 za cenu 7 €/m2, čo je celkom 119,- eur, pre Evu Hornákovú, Mateja Hornáka a Veroniku Hornákovú, Dolná ulica 77/33, Krakovany schválený. 

 

K bodu č. 7 – Návrh kúpnej zmluvy Košinár

Starosta obce predložil poslancom návrh Kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemku v kat. území Krakovany, ktorý je zapísaný na LV č. 466 ako parcela registra „C“ č. 130/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, od spoluvlastníkov Vladimír Košinára  a manželky Marty Košinárovej, rod. Markechovej.  Parcela 130/13 sa nachádza podľa územného plánu v priestore miestnej komunikácie, Nová ulica. Je to jediná parcela v tejto časti miestnej komunikácie, ktorá nie je vo vlastníctve obce Krakovany.  Navrhovaná kúpna cena 68,- eur  bola stanovená znaleckým posudkom ktorý vypracovala Ing. Miroslava Helegda pod  číslom 092/2016. Starosta obce informoval poslancov, že pokiaľ manželia Košinároví nepristúpia k návrhu Kúpnej zmluvy, obec zaháji proces vyvlastnenia. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Piscová), nehlasoval:0, bol návrh Kúpnej zmluvy na p.č. 130/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, od spoluvlastníkov Vladimír Košinára  a manželky Marty Košinárovej, rod. Markechovej  za cenu 68,- eur schválený.

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce

Starosta obce predložil poslancom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017.  Na obecný úrad Krakovany bolo doručených 17 žiadosti o dotácie z rozpočtu obce. Každou žiadosťou sa poslanci zaoberali jednotlivo, a zároveň o každej výške hlasovali samostatne. Na záver sa potom bude schvaľovať jedno uznesenie pre kompletnú výšku dotácie z rozpočtu obce.

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža  –  požiadala o dotáciu vo výške 1500,-MSSČK má najviac akcií v kultúrnom dome, kde sa im účtuje nájom aj spotreba energií za prenájom priestorov kultúrneho domu. Väčšina poskytnutej dotácie sa tak vráti obci. Z toho dôvodu požiadali o navýšenie dotácie o 500,- eur oproti roku 2016. Za výšku dotácie 1500,- eur pre MSSČK dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola schválená dotácia pre MSSČK Krakovany  vo výške 1500,- eur.

Na zasadnutie prišiel poslanec Jozef Štefanka.

Obecný stolnotenisový klub Krakovany –   požiadal o dotáciu vo výške 700,- eur. V minulom roku im bol schválený príspevok  670,- eur.  K zvýšeniu príspevku pre OSK Krakovany poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Štefanka), nehlasoval:0, bol príspevok pre OSK Krakovany vo výške 700,- eur schválený.

Poľovnícke združenie KRÁLIK požiadalo o 700,00 eur na činnosť. V minulom roku im bolo schválených 500,- eur. Dotácia bude použitá na propagáciu poľovníctva, starostlivosť o prírodu a zver. Za predložený  návrh 700,- eur dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Klinovský), nehlasoval:0, bola dotáciu pre PZ Králik vo výške 700,00 eur schválená.

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca (CFM JA) je záujmové združenie právnických osôb – šport mládeže. Futbalový klub Krakovany do tohto združenia pristúpilo 11.7. 2016 na zasadnutí Výkonného výboru CFM JA a zároveň z tohto združenia vystúpilo MFK Vrbové.  Združenie požiadalo o dotáciu vo výške 3000,- eur. Vzhľadom k tomu, že FKK dostáva pomerne vysokú čiastku z obecného rozpočtu starosta obce navrhol výšku dotácie znížiť na 2500,- eur. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Jurda), nehlasoval:0, bola  dotácie pre Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca vo výške 2500,- eur schválená.

Futbalový klub Krakovany (FKK), podalo žiadosť na dotáciu vo výške 14 000,00 eur. Oproti roku 2016 zvýšili požiadavku o 2000,00 eur, ktorú odôvodnili výstavbou závlahového systému trávnika a tiež prepustenia jednej diskotéky hasičom. Napokon sa poslanci dohodli na príspevku vo výške 12 000,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:1 (Piscová), zdržal sa hlasovania:1(Jurda), nehlasoval:0, bola dotácia pre FKK vo výške 12 000,00 eur schválená.

Folklórny súbor LUSK požiadal o dotáciu vo výške 1 000,00 eur. V minulom roku im bola schválená dotácia vo výške 800,- eur. Na tejto sume sa poslanci dohodli aj v tomto roku. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Sucháň) bola dotácia vo výške 800,- eur pre FS LUSK schválená.

Folklórna skupina Krakovčanka  požiadala o 500,00 eur. Nakoľko bolo zistené, že Krakovčanka nie je Občianske združenie (nemá pridelené IČO) bola z dotačného programu v zmysle VZN č.4/2005 vyčlenená. Napriek tomu jej poslanci príspevok na činnosť schválili. Navrhnutá suma bola vo výške 500,- eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok vo výške 500,- eur pre FS Krakovčanka schválený.

Tanečná skupina FS Krakovienka   požiadala o  500,00 eur. Poslanci pre  TS Krakovienka navrhli dotáciu vo výške 300,00 eur na činnosť. Starosta dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Šurín), bola pre TS Krakovienka schválená dotácia vo výške 300,00 eur. Od každého folklórneho súboru, ktorému bola schválená dotácia bude obec požadovať jedno vystúpenie na kultúrnych podujatiach v obci bez nároku na odmenu. 

Súkromné etnografické múzeum požiadalo o dotáciu 300,00 eur na prenájom sály kultúrneho domu na dve kultúrne podujatia. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky.  Za návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 300,00 eur na prenájom sály KD na dve spoločenské akcie schválená.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadali o dotáciu vo výške 1 000,00 eur. Časť dotácie má byť určená na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky, ktorá sa bude konať v roku 2017 v Krakovanoch (500,00 eur) a druhá časť by bola použitá na kúpu drevených kójí, ktoré budú používať pri výstave paličkovanej čipky a zároveň by sa mohli využívať aj pri župnom festivale a slávnostiach jesene ako predajné stánky. Starosta obce navrhol, aby sa drevené kóje nakúpili priamo z rozpočtu obce a tak by boli súčasťou zariadenia kultúrneho domu. Na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky poslanci navrhli výšku dotácie 500,00 eur.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa halsovania:0, nehlasoval:0,  dotácia pre Klub paličkovanej čipky Bábence vo výške 500,00 eur schválená.

RKC farnosť Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 2 000,00 eur. Poslanci navrhli výšku dotácie znížiť na 1000,- eur. Za predložený  návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Šurín), poslanci dotáciu pre RKC farnosť Krakovany vo výške  1 000,00 eur schválili.

Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 700,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9 proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 700,00 eur pre JDS Krakovany schválená.

Združenie rodičov pri Základnej škole Krakovany požiadali o dotáciu vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v sále kultúrneho domu na dve kultúrne akcie (retro diskotéka a Katarínsky ples).  Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri ZŠ  vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v KD schválená.

Združenie rodičov pri Materskej škole požiadalo o dotáciu vo výške 1 000,00 eur. Poslanci sa dohodli, že ZR pri MŠ znížia požadovanú výšku dotácie na 800,00 eur, ktorá pokryje náklady na refundáciu nájmu a energií pri akciách   kultúrnom  dome. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri MŠ Krakovany na refundáciu nájmu a energií vo výške 800,00 eur schválená.

Dobrovoľný hasičský zbor  požiadal o dotáciu vo výške 750,- eur , ktoré chcú použiť pri organizovaní súťaže o Pohár starostu, štartovné na súťažiach a príspevok na nájom a energie KD na Štefanskú zábavu. Podobne ako FS Krakovčanka, nemá DHZ svoje IČO, preto budú z dotačného programu v zmysle VZN č. 4/2005 vyradený a žiadosť bola posudzovaná ako príspevok z rozpočtu obce. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol príspevok pre DHZ vo výške 750,- eur schválený.

Záujmové združenie zdravého cvičenia PILATES a Katarína Zubáková, Aerobic s Katkou, požiadali o bezplatný prenájom telocvične ZŠ. K bezplatnému prenájmu telocvične ZŠ poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pillates a Aerobic s Katkou schválený. Zo zasadnutia  sa ospravedlnil Ing. Milan Jurda.

 

K bodu č. 9 – Termíny vykonania inventarizácie

Zapisovateľka Emília Knošková prečítala poslancom zloženie inventarizačných komisií.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Jozef Štefanka                      

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda – Marek Urban, členovia:  Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman, Ľuboš Sucháň

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: PhDr. František Klinovský, Vladimír Zeman, 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Daniela Piscová, členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka       

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Milan Jurda, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub,


Vyraďovacia komisia
(totožná s likvidačnou):Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Pavel Klinovský, Tibor Šurín

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2016 do 29.1.2017.

Fyzická inventúra 15.12.2016 – 31.12.2016, dokladová inventúra 1.1.2017-29.1.2017

Poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 termíny inventúr zobrali na vedomia.

 

K bodu č. 10 – Návrh VZN č. 3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na prerokovanie a schválenie upravené VZN č. 3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a zástupcu starostu. Vychádzala zo schváleného VZN č. 1/2015, ktoré poslanci schválili 17. júna 2015 uznesením č. 49/5/2015.  Podrobne im vysvetlila všetky navrhované zmeny v jednotlivých paragrafoch.

Z nadpisu VZN navrhla vypustiť text (členov komisie obecného zastupiteľstva – neposlancov),

V čl. 3 Rozsah pôsobnosti vynechať odstavec 4. Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov

V čl. 5 odst.1 písm. a) doplniť „na návrh starostu obce“ a vynechať písm. b) „je možné navrhnúť mimoriadnu odmenu v prípade splnenia mimoriadnych úloh vo výške 0-100 eur mesačne jednorazovo v čistom, na návrh starostu.

V čl. 6 vypustiť odst.3  „členovi komisie obecného zastupiteľstva  z radov občanov patrí odmena vo výške 20,00 – 70,00 eur v čistom raz ročne na základe návrhu predsedu komisie.

V čl. 9 v odstavci 1. vynechať časť vety „poslanca, alebo člena, predsedu komisie.“

V čl. 10 vynechať časť vety „a člena komisie obecného zastupiteľstva neposlanca.“

Poslanci s týmito úpravami VZN nesúhlasili a trvali na tom, aby ostalo v platnosti VZN č.1/2015, ktoré bolo schválené 17. júna 2015.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci zobrali návrh VZN č. 3/2016 na vedomie.

K bodu č. 11 – Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov o čerpaní rozpočtu k 30.9.2016. Poslanci informáciu hlasovaním : 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomia.

Starosta obce predložil poslancom návrh na doriešenie prenájmu skladu hudobných nástrojov pre FS Lusk a DH Borovienka v kultúrnom dome. Navrhol prenájom priestor za 1,– euro na rok s podmienkou, že zabezpečí ozvučenie všetkých kultúrnych akcií organizovaných obecným úradom a spoločenskými organizáciami obce Krakovany. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proi:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol prenájom priestorov v KD schválený.

Starosta obce požiadal poslancov, aby predložili návrhy na investičné akcie na rok 2017, ako podklad na zostavenie finančného rozpočtu na rok 2017.

Daniela Piscová požiadala o navýšenie prostriedkov na Župný festival kultúry,  navrhla nové police v sklade inventáru v KD a výmenu zadných dverí v kultúrnom dome a vymaľovanie chodby a kuchyne v KD.  Výmenu zadnej časti  opony.  Navrhla aj doplnenie kontejnera na fľaše pri kultúrnom dome.

Starosta obce informoval o úspore prostriedkov za komunálny odpad. Tieto peniaze obec musí do konca roku preinvestovať. Navrhol nakúpiť nádoby na komunálny odpad.  Aby nebolo potrebné robiť EKS, výška nákupu nesmie presiahnuť cenu 6000,- eur s DPH.  Starosta obce dal hlasovať za nákup smetných nádob v hodnote do 6000,- eur. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nákup nádob na komunálny odpad schválený.

   

Interpelácie poslancov:

Daniela Piscová, pýtala sa na výsledok súdneho pojednávania s rodinou Žažovou. Starosta obce informoval, že súdne pojednávanie skončilo zmierom. Rozhodnutie súdu zatiaľ doručené nebolo.

Bude potrebné vyvolať rokovanie s pánom Odnogom o Územnom pláne zóny. Za týmto účelom sa bude musieť stretnúť aj stavebná a finančná komisia.

 

K bodu č. 12 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 25. novembra 2016

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

 Uznesenie č. 62/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ 

 B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2016
 5. Návrh na vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku r. Hornáková
 7. Návrh kúpnej zmluvy Vladimír Košinár a Marta Košinárová
 8. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2017
 9. Termíny vykonania inventarizácie k 31.12.2016
 10. Návrh VZN č.3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a zástupcu starostu
 11. Rôzne
 12. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský  P.,  Piscová,  Sucháň,  Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň,  Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 63/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ľuboša Sucháňa

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský    Sucháň,  Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č 64/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 44/6/2016-61/6/2016   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 29. septembra 2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2016

Uznesenie č. 65/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

  Rozpočet rok 2016  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 780 468 +6 898,81 787 366,81 +70 112,19 857 479 +12 888,18 870 367,18
Kapitálové príjmy   1 000             0 1 000 0 1 000 0 1 000
Finančné operácie   125 000 +38 934,37 163 934,37 -33 000 130 934,37 -92 000 38 934,37
Príjmy spolu 906 468 + 45 833,18  952 301,18 +37 112,19 989 413,37 -79 111,82 910 301,55

 

 

  Rozpočet rok 2016  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 780 468 +45 833,18 826 301,18 +43 012,19 869 313,37 +14 588,18 883 901,55
Kapitálové výdavky   114 000 0 114 000         -5 900 108 100 -81 700 26 400
Finančné operácie 12 000 0 12 000        0 12 000 -12 000 0
Výdavky spolu 906 468 +45 833,18 952 301,18 +37 112,19 989 413,37 -79 111,82 910 301,55

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, , Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda,  Klinvský, Piscová,  Radoský, Sucháň,  Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Návrh na vyradenie majetku obce

Uznesenie č. 66/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Hodnotu majetku určeného na vyradenie, ktorá  predstavuje v čase jeho obstarania cenu 674,16 Eur.

Stredisko Suma majetku určeného na vyradenie

v Eur (obst.cena)

Požiarna zbrojnica 405,16
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 269,00
SPOLU 674,16

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň,  Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o odkúpenie pozemku – r. Hornáková

Uznesenie č. 67/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť Evy Hornákovej, Mateja Hornáka a Veroniky Hornákovej o odpredaj pozemku p.č. 293/12 a 293/13, k.ú. Krakovany, o výmere 17 m2

Schvaľuje

Odpredaj  p.č. 293/12 a 293/13, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany, o výmere 17m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 293/1, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Ing. Juraj Brna, bol overený Ing. Evou Gonovou 11.11.2016 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, pre Evu Hornákovú, Mateja Hornáka a Veroniku Hornákovú, Dolná ulica 77/33, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

  

Uznesenie č. 68/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Kúpnej zmluvy na odpredaj parcely č. 293/12 a 293/13, zastavané plocha, k.ú. Krakovany o výmere 17 m2 za cenu 7 €/m2, čo je celkom .119,- eur, pre Evu Hornákovú, Mateja Hornáka a Veroniku Hornákovú, Dolná ulica 77/33, Krakovany.   Návrh na klad  do katastra nehnuteľnosti a vypracovanie kúpnej zmluvy hradí kupujúci.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Návrh kúpnej zmluvy Vladimír Košinár a Marta Košinárová

Uznesenie č. 69/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Kúpnej zmluvy na p.č. 130/13, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Krakovany,   o výmere 19 m2, od spoluvlastníkov Vladimír Košinára  a manželky Marty Košinárovej, rod. Markechovej  za cenu 68,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň,  Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

Uznesenie č. 70/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 23 500,- eur

Miestna skupina SČK Krakovany    1500,- €

Obecný stolnotenisový  klub             700,- €

Poľovnícke združenie Králik             700,- €

Centrum futbalovej mládeže             2500,- €

Futbalový klub Krakovany              12000,- €

FS LUSK                                            800,- €

FS Krakovčanka                                  500,- €

TS Krakovienka                                   300,- €

Súkromné etnografické múzeum         300,- €

Klub paličkovanej čipky Bábence       500,- €

RKC farnosť Krakovany                   1000,- €

JDS Krakovany                                   700,- €

ZR pri ZŠ                                             450,- €

ZR pri MŠ                                            800,- €

DHZ                                                    750,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Termíny vykonania inventarizácie k 31.12.2016

Uznesenie č. 71/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2016

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2017

Inventarizácia 15.12.2017-29.1.2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo,  Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo,  Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban,)

Proti:0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 10 – Návrh VZN č.3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 72/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Zobralo na vedomie

Návrh VZN č. 3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a trvajú na ponechaní platnosti VZN č. 1/2015 zo dňa 17.6.2015

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – Rôzne 

Uznesenie č. 73/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 74/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Používanie skladu hudobných nástrojov v KD Krakovany  pre Michala Sedláka, ktorý zastupuje FS LUSK vo výške 1,00 €/ročne pričom sa zaviaže  zabezpečovať ozvučovanie kultúrnych akcií organizovaných  obcou Krakovany  a spoločenskými  organizáciami  z obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:  8  (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 75/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nákup zberných nádob na vývoz komunálneho  v sume cca 6000,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo,  Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo,  Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 76/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo,  Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  25. novembra 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková     

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 06/2016

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného

dňa 29. septembra  2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, hosť Andrea Štefanková.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2015/2016
 5. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2015/2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2016
 7. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
 8. Ročný zápis do kroniky za rok 2015
 9. Delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany
 10. Plán činnosti HK na 2. polrok 2016
 11. Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016
 12. Vyradenie majetku obce
 13. Žiadosť o umiestnenie septiku na obecnom pozemku
 14. Žiadosť o finančnú pomoc pre FKK pri rekonštrukcii kúrenia
 15. Výročná správa Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správa o činnosti za 1. pol rok 2016
 16. Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike
 17. Rôzne
 18. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Pavel Klinovský a Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce poslancov oboznámil  s programom  zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2015/2016
 5. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2015/2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2016
 7. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
 8. Ročný zápis do kroniky za rok 2015
 9. Delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany
 10. Plán činnosti HK na 2. polrok 2016
 11. Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016
 12. Vyradenie majetku obce
 13. Žiadosť o umiestnenie septiku na obecnom pozemku
 14. Žiadosť o finančnú pomoc pre FKK pri rekonštrukcii kúrenia
 15. Výročná správa Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správa o činnosti za 1. pol rok 2016
 16. Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike
 17. Rôzne
 18. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Danielu Piscovú a Jozefa Štefanku.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Piscová), nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 3. júna a 30. júna 2016.

Uznesenie č. 24/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Zmenený program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a Slovak Telekom a.s.
 5. VZN č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 6. Zmena ÚP obce Krakovany č.11/2016
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2016
 8. Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015
 9. Rôzne
 10. Záver – podané

Uznesenie č. 25/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana – podané

Uznesenie č 26/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č.1/1/2016-23/3/2016 – podané

Uznesenie č. 27/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nájomnú zmluvu medzi obcou Krakovany, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 02  a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, na prenájom časti pozemku p.č. 123/1, k.ú. Stráže  o výmere 5m2 za cenu 12,00 €/m2 na rok. Celková výška ročného nájmu je 60,00 € – podané

Uznesenie č. 28/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 29/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie navrhovanej zmeny UP obce Krakovany č.11/2016

Zmena 11a/2016 – lokalita Staré Konopisko – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť plochy výstavby rodinných domov na nízkopodlažnú výstavbu bytových domov, k. ú. Krakovany

Zmena11b/2016 – lokalita Strážovské Záhumenice – zmenou ÚPN sa rozšíri plocha pôvodnej lokality pre výstavbu RD, p. č. 649/17, 18 a 19

Zmena 11c/2016 – zmenou ÚPN sa zmenší plocha cintorína Stráže

Zmena11d/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť plochy cintorína na Zberný dvor, k. ú. Stráže – p.č.627/5,

Zmena 11e/2016 – Cyklotrasa – preklasifikuje sa teleso cyklotrasy z výhľadu do návrhu územného plánu

Zmena 11f/2016 – lokalita Jutrá – plochy výroby na p. č. 651/39 a 651/53 sa zmenou ÚPN preklasifikujú na zmiešanú zónu, kde sa môžu umiestňovať obytné budovy s inými stavbami, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, ako napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy

Zmena 11g/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť výrobno-obchodno-obslužnej plochy v lokalite Pri železničnej stanici na novú lokalitu  pre výstavbu RD – p. č. 334/7,   p. č. 277/5, p. č. 334/8, p. č. 325/2 k. ú. Stráže

Zmena 11h/2016 – zmenou ÚPN sa vytvorí na časti plochy družstva Krakovany nová obytná  lokalita pre výstavbu RD

Zmena 11i/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikujú v k. ú. Krakovany p. č. 731/2, 3 a 4 na areál kompostoviska obce – podané

Uznesenie č. 30/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu – podané

 

  Rozpočet rok 2016 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 780 468 +6 898,81 787 366,81
Kapitálové príjmy   1 000             0 1 000
Finančné operácie   125 000          +38 934,37   163 934,37
Príjmy spolu 906 468 + 45 833,18  952 301,18

 

  Rozpočet rok 2016 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 780 468 45 833,18 826 301,18
Kapitálové výdavky   114 000 0 114 000
Finančné operácie  12 000 0 12 000
Výdavky spolu 906 468 +45 833,18 952  301,18

Uznesenie č. 31/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce z rok 2015 – podané

Uznesenie č. 32/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie septiku na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany pred p.č. 69, k.ú. Krakovany pre pána Michal Hricu, Nám. Sv. Mikuláša 51/23, Krakovany – podané

Uznesenie č. 33/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

navýšenie základného platu kontrolórky obce o 20% s účinnosťou od 1.7.2016 – podané

Uznesenie č. 34/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Neschvaľuje

Vydanie publikácie k 50 výročiu Folklórnych slávností v Krakovanoch – podané

Uznesenie č. 35/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

S účinnosťou od 1.7.2016 zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu  o 43% – podané

Uznesenie č. 36/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie statického posudku na lávky pri čističke na Strážovskej ulici  a na križovatke Dolnej a Južnej ulici – podané

Uznesenie č. 37/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie projektovej dokumentácie na obradné miesto na cintoríne v Srážoch – podané

Uznesenie č. 38/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Uznesenie č. 39/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015
 4. Rôzne
 5. Záver – podané

Uznesenie č. 40/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa – podané

Uznesenie č 41/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 94 512,05 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 37 457,42 EUR  a o prostriedky fondu opráv vo výške 280,18 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 56 774,45 EUR a tiež zostatok  finančných operácií použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 768,45 EUR.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku      rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške 57 542,90 EUR.

B/Berie na vedomie:

 1. Správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
 2. Správu audítora za rok 2015.
 3. Výročnú správu Obce Krakovany za rok 2015
 4. Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou – podané

Uznesenie č. 42/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vzdanie sa nároku na odmenu poslancov  za zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. júna 2016 – podané

Uznesenie č. 43/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané.

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2015/2016

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany nebola už na zasadnutí čítaná, poslancom OZ bola doručená s pozvánkou na zasadnutie v elektronickej podobe. Vypracovala a predkladala ju riaditeľka ZŠ Krakovany Mgr. Eva Seitlerová, ktorá v čase zasadnutia OZ bola so žiakmi v Škole  prírody. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z. V stručnosti poslancov zo správou oboznámil poslanec Ing. Milan Jurda, ktorý  je zároveň predsedom  Rady školy pri ZŠ Krakovany. Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2015/2016 schválená bez pripomienok.

 

K bodu č. 5Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2015/2016

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2015/2016 bola poslancom zaslaná elektronicky s pozvánkou. V stručnosti  poslancov so správou oboznámiť riaditeľka materskej školy Andrea Štefanková, ktorá správu vypracovala. Správa je vypracovaná v zmysle:

– Zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5

– Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

– Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.

– Koncepcie materskej školy

– Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov

– Informácií o činnosti poradných orgánoch MŠ

– Vyhodnotenia projektov, podujatí

– Plán spolupráce a aktivít

Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský. Poslanec Radoský navrhol rozšírenie materskej školy o jednu triedu, nakoľko je už niekoľko  rokov nepostačujúca kapacita a deti z Krakovian navštevujú aj materské školy v okolitých obciach. Na túto požiadavku reagoval starosta obce, že na materskú školu bol podaný projekt na zateplenie a zníženie energetickej náročnosti.

V tomto projekte však nie je plánované rozšírenie. Pokaľ by nevyšiel tento projekt, môže sa  uvažovať s rozšírením o jednu triedu, s čím však bude spojené aj zvýšenie prevádzkových nákladov, nakoľko na prevádzku materskej školy obec nedostáva dotácia zo štátneho rozpočtu, je to vyložene originálna kompetencia obce.

V závere ešte riaditeľka Andrea Štefanková požiadala starostu obce, aby  nariadil pracovníkom obce, aby pravidelne, každé ráno prišli skontrolovať, či v materskej škole nie sú nejaké prevádzkové nedostatky. K predloženej správe poslanci nemali ďalšie pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2015/2016 schválená.

 

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie č.2/2016

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2016 vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom b), c), d) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2016 predstavuje čiastku 906 468,– € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2016 sa uvedená čiastka zvýšila v príjmových aj výdavkových

položkách o 45 833,18€ na sumu celkom 952 301,18 € v príjmových aj výdavkových položkách.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2016 sa výška príjmov aj výdavkov zvyšuje o 37 112,19 € na

sumu 989 413,37€.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 70 112,19 €,
 • kapitálový bez zmien,
 • finančné operácie znižujú o 33 000,– €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 43 012,19 €,
 • kapitálový znižuje o 5 900,– €
 • finančné operácie – bez zmien.

Všetky položky s rozdielom nad 1000 eur podrobne vysvetlila kontrolórka Elena Podmaková.

K rozpočtovému opatreniu č.2/2016 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:2 (Sucháň, Štefanka), bolo Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 schválené.

 

K bodu č. 7 – Čerpanie rozpočtu za prvý polrok 2016

Informáciu o čerpaní rozpočtu za prvý polrok 2016 zostavila a predložila Ing. Slávka Kotulová. Jednotlivé položky poslancom vysvetlila kontrolórka Ing. Elena Podmaková. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Štefanka),  Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8 – Ročný zápis do kroniky za rok 2015

Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2015 predložila kronikárka obce Ing. Emília Knošková. Materiál bol poslancom zasielaný elektronicky, aby sa nemusel čítať na zasadnutí pre jeho rozsiahli obsah. Starosta obce požiadal poslancov, aby predložený materiál pripomienkovali.

Predložený zápis požiadala doplniť pani Daniela Piscová v časti Kultúra o účinkovanie FS Krakovčanka v Srbsku v mesiaci august  a tiež účinkovanie FS Krakovienka v Macedónsku. Predložená pripomienka bude zapracovaná do ročného zápisu v časti kultúra za rok 2015.

Žiadne ďalšie pripomienky a doplňujúce návrh poslanci nepredložili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Štefanka), bol Ročný zápis do kroniky za rok 2015 schválený.

 

K bodu č. 9 – Delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany

Riaditeľka školy Mgr. Eva Seitlerová požiadala obecné zastupiteľstvo o delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany, nakoľko funkčné obdobie rady školy končí 31.9.2016. V doterajšej rade školy boli delegovaní poslanci Ing. Milan Jurda, Mgr. Juraj Filo a Tibor Šurín. Starosta obce navrhol ponechať  v Rade školy tých istých poslancov, ako doteraz. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:2 (Urban, Štefanka), obecné zastupiteľstvo schvaľuje delegovanie poslancov Ing. Milana Jurdu, Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína  pre Radu školy pri ZŠ Krakovany.

 

K bodu č. 10 – Plán činnosti HK na 2. polrok 2016

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2016. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:2 (Štefanka, Urban), bol plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2016 schválený.

 

K bodu č. 11 – Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016

Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016 najskôr predložila a skomentovala kontrolórka Ing. Elena Podmaková, podľa tabuľky, ktorá bola  poslancom doručená elektronicky. Jednotlivé položky do tabuľky boli čerpané z účtovníctva obce. V tabuľke boli porovnané aj roky 2012, 2013, 2014, 2015. Kontrolórka obce konštatovala, že zvýšená strata oproti minulému roku bola zapríčinená zvýšením výdavkov za potraviny, všeobecný materiál a všeobecné služby a tiež znížením dotácie z Trnavského samosprávneho kraja.

Bližšie vysvetlenie jednotlivých výdavkov predložila predsedníčka kultúrnej komisie, poslankyňa Daniela Piscová. Zvýšené výdavky na potraviny vysvetlila prípravou stravy pre všetkých vystupujúcich a zároveň aj príprava kompletnej stravy pre delegácie zo Srbska, Čiech a Poľska. Tým sa zvýšili aj výdavky na služby, ktoré boli spojené s ubytovaním týchto delegácií. Výdavky na všeobecný materiál bol zvýšený prípravou materiálov na výstavu, kde sa skenovali a zväčšovali archívne fotografie, ktoré sa budú používať aj pri ďalších výstavách počas budúcich ročníkov festivalu. V konečnom dôsledku predsedníčka kultúrnej komisie skonštatovala, že Župný festival kultúry dopadol veľmi dobre, napriek zvýšenej strate, ktorá bola spôsobená hlavne tým, že tento ročník bol jubilejný a preto boli všeobecné výdavky opodstatnené.

Informáciu o výsledkoch Župného festivalu kultúry poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlsovania:0, nehlasoval:1 (Urban) zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 12 – Vyradenie majetku obce

Návrh na vyradenie majetku obce predložila kontrolórka Ing. Elena Podmaková.

Na jednotlivých strediskách sa vyraďuje majetok v obstarávacích cenách.

Obecný úrad – 3627,72 eur, Kultúrne stredisko – 74,28 eur, Základná škola – 1173,36 eur, Materská škola – 358,99 eur, Školská jedáleň –  222,48 eur, Zariadenie opatrovateľskej služby – 1344,30 eur. Vyššiu hodnotu pri vyradení majetku na obecnom úrade spôsobilo vyradenie Monografie obce (predané knihy a vecné dary), ZŠ vyradila starý opotrebovaný nábytok, ZOS vyradila malotraktor, ktorý nevyužívala, bol preradený na stredisko Obecný úrad. Hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje hodnotu v obstarávacej cene 6801,13 eur.

K predloženému návrhu na vyradenie majetku obce poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Urban), nehlasoval:0, bolo vyradenie majetku obce v obstarávacej cene 6801,13 eur schválené.

 

K bodu č. 13 – Žiadosť o umiestnenie septiku na obecnom pozemku

Zapisovateľka prečítala žiadosť Ing. Rastislava Bielika o umiestnenie septiku na obecnom pozemku parcela č. 293/1, pred parcelou č. 183, katastrálne územie Krakovany, ktorá sa nachádza na Dolnej ulici pred domom č. 141/28. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo umiestnenie septiku na obecnej parcele č. 293/1, k.ú. Krakovany  na Dolnej ulici, pre pána Ing. Rastislava Bielika schválené.

 

K bodu č. 14 – Žiadosť o finančnú pomoc pre FKK pri rekonštrukcii kúrenia

Starosta obce prečítal poslancom Žiadosť FK Krakovany o finančnú pomoc pri rekonštrukcii kúrenia v kabínach futbalového ihriska. Na rekonštrukciu si dali vypracovať tepelno technické riešenie na vykurovanie objektu úsporným kondenzačným kotlom a radiátormi. Celá rekonštrukcia bola odhadnutá na cca 5000,00 eur. Nie je v silách FK Krakovany túto rekonštrukciu urobiť z vlastných zdrojov, preto žiadajú obecné zastupiteľstvo o schválenie sumy vo výške 2500,00 eur na nákup nového kotla a radiátorov. Doterajšiu kúrenie bolo zabezpečované starými gamatkami, ktoré bolo už dlhodobo nehospodárne a v poslednej dobe aj nedostatočné.

Starosta obce navrhol požadovanú sumu odsúhlasiť, nakoľko kabíny sú majetkom obce. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Jurda, Piscová), nehlasoval:0,  bol finančný príspevok vo výške 2500,00 eur na rekonštrukciu kúrenia futbalových kabín schválený.

 

K bodu č. 15 – Výročná správa Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správa o činnosti za 1. polrok 2016

Výročnú správu Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 vypracoval manažér Lukáš Pavlech. Správa bola poslancom doručená elektronicky. Poslanec Mgr. Lukáš Radoský požiadal starostu obce, aby na zasadnutí Mikroregiónu požiadal o zaradenie aspoň jednej akcie organizovanej v našej obci medzi akcie, ktoré podporuje Mikroregión (napr. Slávnosti jesene, ktoré majú už dlhoročnú tradíciu).

Taktiež správa manažéra za o činnosti za 1. polrok 2016 bola poslancom doručená elektronicky, preto sa na zasadnutí nečítala. K predloženým správam Mikroregiónu nad Holeškou poslanci nemali ďalšie pripomienky. Výročnú správu Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a správu manažéra o činnosti za 1. polrok 2016 poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 16 – Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike

Manažér Mikroregiónu nad Holeškou, Lukáš Pavlech doručil na obecný úrad  materiál ktorý popisuje Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike. K dohovoru musia pristúpiť všetky obce Mikroregiónu, inak sa stratí hlavný zmysel. V polovici októbra majú začať výzvy na získavanie NFP na vytvorenie SECAP. SECAP – akčný plán udržateľného energetického a klimatického rozvoja.  Signatári Dohovoru primátorov a starostov sa snažia splniť a dokonca presiahnuť cieľ EU na zníženie emisií CO2 o 40% do roku 2030 prostredníctvom realizácie akčného plánu udržateľného energetického rozvoja, ktorý sa zameriava na energetickú účinnosť a využívanie lokálne dostupných zdrojov energie. Poslanci k dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podpísanie Dohovoru primátorov a starostov  o klíme a energetike schválené.

 

K bodu č. 17 – Rôzne

Starosta obce informovala poslancov o zasadnutí orgánov Zhromaždenia Združenia obcí Kanalizácia Vrbové –Krakovany, ktoré sa konalo 6. septembra 2016 vo Vrbovom. Na tomto zasadnutí sa členovia združenia dohodli na navýšení výšky bežného účtu Združenia o 600 eur, každá za zúčastnených strán vloží na účet Združenia 300 eur.

Starosta obce poďakoval poslancovi Mgr. Lukášovi Radoskému za pomoc pri napísaní sťažnosti na Okresný súd Piešťany, na prieťahy v konaní – Návrh o určenie vlastníckeho práva, ktorý bolo podané na Okresný súd Piešťany ešte bývalým starostom PaedDr. Vladimírom Mihálikom 8. júla 2014. Dňa 28. septembra bolo na Obecný úrad doručené predvolanie Okresného súdu na pojednávanie, ktoré bude 18. októbra 2016.  Na pojednávaní bude obec zastupovať JUDr. Vladimír Jankech, ktorý Návrh na určenie vlastníckeho práva zostavoval.

 

Interpelácie poslancov:

– Mgr. Lukáš Radoský požiadal kanceláriu obecného úradu, aby zistila zodpovedného za polenie autobusovej zastávky pri ihrisku a vyzvala ho, aby danú zastávku očistil. Zároveň požiadal kanceláriu OcÚ aby preverila platnosť VZN o vylepovaní plagátov na výlepových plochách v obci, ak takého VZN nie platné, požiadal o pripravenie jeho návrhu.  Navrhol Majetkovej, finančnej a stavebnej komisii zistiť počet vlastníkov na Strážovských záhumeniciach a pripraviť návrh riešenia tejto lokality, aby bolo možné pokračovať v individuálnej bytovej výstavbe v obci. Navrhol naplánovať termíny zasadnutí OZ na rok 2017.

– Jozef Štefanka požiadal o častejšie vyprázdňovanie smetných nádob na verejných priestranstvách  v obci a navrhol o doplnenie ďalších nádob. Požiadal pracovníkov OcÚ o zabezpečenie skosenia pozemkov na Veternej ulici, ktoré patria obci a poslať výzvy na zabezpečenie údržby na pozemkoch, ktoré patria súkromným osobám, alebo podnikateľom. Požiadal o doriešenie verejného osvetlenia na Krátkej ulici, ktoré sa nachádza na súkromných pozemkoch.

K bodu č. 18 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 29. septembra 2016

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 44/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2015/2016
 5. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2015/2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2016
 7. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
 8. Ročný zápis do kroniky za rok 2015
 9. Delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany
 10. Plán činnosti HK na 2. polrok 2016
 11. Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016
 12. Vyradenie majetku obce
 13. Žiadosť o umiestnenie septiku na obecnom pozemku
 14. Žiadosť o finančnú pomoc pre FKK pri rekonštrukcii kúrenia
 15. Výročná správa Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správa o činnosti za 1. pol rok 2016
 16. Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike
 17. Rôzne
 18. Záver

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda,  P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 45/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Jozefa Štefanku.

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda,    Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1(Piscová)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

 

 

Uznesenie č 46/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 24/4/2016-43/5/2016   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného

3.6.2016 a 30.6.2016

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2015/2016

 

Uznesenie č. 47/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2015/2016

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5– Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2015/2016

 

Uznesenie č. 48/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy , Hrádze 480/9, Krakovany v školskom roku 2015/2016

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2016

 

Uznesenie č. 49/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

  Rozpočet rok 2016 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 780 468 +6 898,81 787 366,81 +70 112,19 857 479
Kapitálové príjmy   1 000             0 1 000 0 1 000
Finančné operácie   125 000   +38 934,37   163 934,37 -33 000 130 934,37
Príjmy spolu 906 468 + 45 833,18  952 301,18 +37 112,19 989 413,37

 

 

  Rozpočet rok 2016 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 780 468 +45 833,18 826 301,18 +43 012,19 869 313,37
Kapitálové výdavky   114 000 0 114 000          -5 900 108 100
Finančné operácie 12 000 0 12 000        0 12 000
Výdavky spolu 906 468 +45 833,18      952 301,18 +37 112,19 989 413,37

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 2 (Štefanka, Sucháň)

 

K bodu č. 7 – Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016

 

Uznesenie č. 50/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Štefanka)

 

K bodu č. 8 – Ročný zápis do kroniky za rok 20015

 

Uznesenie č. 51/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2015

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:.8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 1 (Štefanka)

 

K bodu č. 9 – Delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany

 

Uznesenie č. 52/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany: Ing. Milan Jurda, Mgr. Juraj Filo a Tibor Šurín

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň,  Šurín,)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:2 (Urban, Štefanka)

 

 

K bodu č. 10 – Plán činnosti HK na 2. polrok 2016

 

Uznesenie č. 53/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín,)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 2 (Urban, Štefanka)

 

K bodu č. 11 – Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016

 

Uznesenie č. 54/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

K bodu č. 12 – Vyradenie majetku obce

 

Uznesenie č. 55/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce v hodnote obstarávacej ceny 6 801,13 eur

 

Stredisko Suma majetku určeného na vyradenie

v Eur (obst.cena)

Obecný úrad 3627,72
Kultúrne stredisko (KS) 74,28
Základná škola (ZŠ) 1173,36
Materská škola (MŠ) 358,99
Školská jedáleň MŠJ, ZŠJ 222,48
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 1344,30
SPOLU 6801,13

 

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:  8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:1 (Urban)

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 13 – Žiadosť o umiestnenie septiku na obecnom pozemku

 

Uznesenie č. 56/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie septiku na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany na Dolnej ulici pred domom č. 141/28, pre Ing. Rastislava Bielika, Južná ulica 37, Krakovany

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – Žiadosť o finančnú pomoc pre FKK pri rekonštrukcii kúrenia

 

Uznesenie č. 57/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Žiadosť FK Krakovany o finančnú pomoc pri rekonštrukcii kúrenia v kabínach FK vo výške

2 500,00 eur.

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo,  Klinovský P., Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:2 (Jurda, Piscová)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15 – Výročná správa Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a správa o činnosti za 1. polrok 2016

 

Uznesenie č. 58/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správu  manažéra o činnosti za 1. pol rok 2016

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 16 – Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike

 

Uznesenie č. 59/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Poveruje

Starostu obce Krakovany  PhDr. Františka Klinovského na podpis Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike pri plnej znalosti z neho vyplývajúcich záväzkov a verejne ho uznáva ako kľúčový prvok svojej politiky.

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 17 – Rôzne

 

Uznesenie č. 60/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o navýšení výšky bežného účtu Združenia obci Kanalizácia Vrbové –Krakovany o 300,00 eur od každého člena združenia, ktoré budú použité na bežné výdavky.

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 61/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  29. septembra 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 05/2016

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 30. júna  2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015
 4. Rôzne
 5. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil  s programom  zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015
 4. Rôzne
 5. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:.9,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Záverečný účet a Výročná správa za rok 2015

Starosta obce predložil  na prerokovanie Záverečný účet Obce Krakovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 a Individuálnu výročnú správu Obce Krakovany za rok 2015. Prečítal Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015 a Dodatok správy o overení súladu  výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015, v ktorej audítorka  konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krakovany k 31. decembru 2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci je k uvedenému dátumu  v súlade so zákonom o účtovníctve.  Kontrolórka obce predniesla Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kontrolórka odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2015 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2015 ani k Výročnej správe obce za rok 2015 nemali žiadne pripomienky.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce za rok 2015 a prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu schválený bez výhrad a Správu Hlavného kontrolóra za rok 2015, Správu audítora za rok 2015, Výročnú správu  Obce Krakovany za rok 2015 a Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č. 4 – Rôzne

Starosta obce poďakoval predsedníčke kultúrnej komisie  pani Daniele Piscovej a zároveň aj všetkým ostatným zložkám,  ktoré sa akoukoľvek mierou podieľali na priebehu a organizovaní Župného festivalu kultúry.

Predsedníčka kultúrnej komisie pani Daniela Piscová tiež poďakovala všetkým zúčastneným, hlavne hasičom za pomoc a spoluprácu pri zabezpečovaní Župného festivalu kultúry. Pani Piscová odovzdala  poslancom pozdrav od starostu z Krakovian v Čechách a návrh na spoločné rokovanie OZ s poslancami oboch obcí raz v Krakovanoch na Slovensku a druhý krát v Krakovanoch v Čechách.

Požiadala starostu obce, aby upozornil pracovníkom obce, keď kosia verejné priestranstvo pri hlavnej ceste, aby používali reflexné vesty. Pani Daniela Piscová sa pýtala, či boli nejaké problémy so strany obyvateľov, pri inkasovaní poplatku za komunálny odpad.  Na túto otázku odpovedala  zapisovateľka Emília Knošová, že žiadne pripomienky na zvýšenie komunálneho odpadu na obecnom úrade nezaznamenali.

Mgr. Lukáš Radoský informoval starostu, že pri autobusovej zastávke pri futbalovom štadióne bliká pouličné lampa.  Poslanec Lukáš Radoský predložil poslancom návrh, aby sa vzdali nároku na odmenu za  zasadnutie OZ zo dňa 30.6.2016. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsoval:0, bol návrh na vzdanie sa odmeny za zasadnutie OZ konaného dňa 30.6.2016 schválený.

K bodu č. 5 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 30. júna 2016

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 39/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015
 4. Rôzne
 5. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 40/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 3 – Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015

Uznesenie č 41/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 94 512,05 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 37 457,42 EUR  a o prostriedky fondu opráv vo výške 280,18 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 56 774,45 EUR a tiež zostatok  finančných operácií použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 768,45 EUR.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku      rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške 57 542,90 EUR.

B/Berie na vedomie:

 1. Správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
 2. Správu audítora za rok 2015.
 3. Výročnú správu Obce Krakovany za rok 2015
 4. Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rôzne

Uznesenie č. 42/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vzdanie sa nároku na odmenu poslancov  za zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. júna 2016.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 43/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  30. júna 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 04/2016

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 3. júna  2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Daniela Piscová a Mgr. Lukáš Radoský.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 1/2016
 5. Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a Slovak Telekom a.s.
 6. Zmena ÚP obce Krakovany č.11/2016
 7. Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015
 8. Rôzne
 9. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil  so zmenou programu  zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a Slovak Telekom a.s.
 5. VZN č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 6. Zmena ÚP obce Krakovany č.11/2016
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2016
 8. Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015
 9. Rôzne
 10. Záver

K predloženej zmene programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predloženú zmenu programu hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbna. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  1/1/2016-23/3/2016 zo zasadnutí 5.2.2016, 8.3.2016 a 8.4.2016.

Uznesenie č. 1/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.4/2015
 5. Všeobecné záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany
 6. Výberové konanie na nájomný byt
 7. Prevádzka kultúrneho domu
 8. Rôzne – zakúpenie hasičského auto
 9. Záver – podané

Uznesenie č. 2/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského – podané

Uznesenie č. 3/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 114/10/2015 -124/10/2015  z riadneho zasadnutia OZ konaného 14. decembra 2015 a 1125/11/ 2015 -131/11/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 26.12.2015 – podané

Uznesenie č. 4/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

PRÍJMY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55 +40 646,69 857 198,24
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754 0 1754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48 0 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03 +40 646,69 880 720,72

 

 

VÝDAVKY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59 +4 975,2 768 836,79

 

Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44 +35 671,49 61 883,93
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0 0

 

0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98 843  290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03 +40 646,69 830 720,72

B/Schvaľuje

vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov z rezervného fondu, z dôvodu prebytku bežného rozpočtu. Nebolo potrebné čerpať prostriedky z rezervného fondu, ktoré bolo schválené OZ  dňa 2.10.2015 uznesením č. 92/8/2015 na kapitálový transfer pre Združenie obcí – Kanalizácia Vrbové. Transfer sa uskutočnil z bežných prostriedkov – podané

Uznesenie č. 5/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

B/Schvaľuje

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 6/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosti uchádzačov o prenájom nájomného bytu

B/Schvaľuje

Tajné hlasovanie na výber nájomcu

C/Schvaľuje

poradie nájomcov určené v tajnom hlasovaní:

 1. Anna Demková – 6 hlasov
 2. Lucia Hažiková – 2 hlasy
 3. Jana Strížová – 1 hlas – podané

Uznesenie č. 7/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

Kancelárii obecného úradu:

 1. zabezpečiť kontrolné meranie el. energie pre prístavbu kultúrneho domu.
 2. Výmenu kľúčov v kultúrnom dome
 3. Spresniť pracovnú náplň pani Silvie Bartákovej – podané

Uznesenie č. 8/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zakúpenie hasičského auto v hodnote 100 eur pre OHZ – podané

Uznesenie č. 9/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prenájom nebytových priestorov pre p. Mareka Urbana, bytom Dolná ulica 109/72, Krakovany,  za cenu 80 €/mesačne do 30.9.2020 – podané

Uznesenie č. 10/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 – podané

Uznesenie č. 11/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyhodnotenie hobby stretnutí za rok 2015 – podané

Uznesenie č. 12/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zapojenie obce do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko  s členským príspevkom 1000,00 eur – podané

Uznesenie č. 13/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zapojenie obce do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko cez Mikroregión nad Holeškou s členským príspevkom 1000 € – podané

Uznesenie č. 14/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Uznesenie č. 15/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ a výška spoluúčasti.
 4. Rôzne
 5. Záver – podané

Uznesenie č. 16/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského – podané

Uznesenie č. 17/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom  OPKZP-PO4-SC431-2015-6, Prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifického cieľa 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov v rámci OP Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch„  

B/ financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Výška celkových výdavkov na projekt:    383 736,39

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:   383 736,39

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov:  19 186,82 € – podané

Uznesenie č. 18/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na dlhodobý prenájom verejného priestranstva časť pozemku, p.č. 123/1, k.ú. Stráže, na Strážovskej ulici oproti domu č. 250/15  a výstavbu zariadenia – kabinet MSAN_KRKO_123_1 – podané

Uznesenie č. 19/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Odčlenenie parciel registra „C“ p.č. 649/18, 649/19
 4. Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi
 5. Rôzne
 6. Záver – podané

Uznesenie č. 20/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú  a Ľuboša Sucháňa – podané

 

Uznesenie č. 21/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

uznesenia č. 111/9/2015 zo dňa 19.11.2015 – podané

Uznesenie č. 22/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam ako prípad hodný osobitého zreteľa v súlade s ustanovením § 9a odst. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle GP č. 2/2016 zo dňa 3. februára 2016 s tým, že Obec Krakovany sa stane vlastníkom pozemku reg. E KN s  parcelným číslom 635/4, k.ú. Stráže, orná pôda o výmere 3386 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/15-iny.

Dôvod hodný osobitého zreteľa je: rozširovanie individuálnej bytovej výstavby v obci – podané

Uznesenie č. 23/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/ Uzavretie Zmluvy o zriadení združenia obcí  v zmysle ustanovenia § 20 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  s  názvom: Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom: Borovce 168, 922 09 Borovce,

s predmetom činnosti:  Dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území obcí, ktoré sú členmi združenia, dôsledné triedenie, znižovanie objemu skládkovaného odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členských obcí.

B/ Stanovy združenia obcí Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom Borovce 168,  922 09 Borovce,  ktorého členmi sú obce v zmysle zmluvy o zriadení združenia obcí – podané

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení 1/1/2016-23/3/2016 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a Slovak Telekom a.s.

Starosta obce predložil poslancom návrh nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Predmetom zmluvy je prenájom časti pozemku v k.ú. Stráže, parcela č. 123/1, druh pozemku zastavená plocha a nádvorie, výmera 7609 m2, ktorý je zapísaný  na  LV č. 1361, vedený katastrálny odborom Okresného úradu v Piešťanoch. Výmera prenajatej časti  pozemku je 5 m2. Výška nájomného za 1 m2 je navrhnutá na 12,00 € ročne. Celková výška ročného prenájmu je 60,00 €.  Na prenajatej ploche chce spoločnosť Slovak Telekom  vybudovať spevnenú plochu pre umiestnenie kabinetu a elektromerovej skrine pre toto telekomunikačné zariadenie. Doba nájmu je navrhnutá na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace.  Táto problematika už bola riešená na zasadnutí obecného zastupiteľstva  8. marca 2016, kde poslanci uznesením č. 18/2/2016 schválili predbežný súhlas na dlhodobý prenájom časti uvedenej parcely. K návrhu Nájomnej zmluvy poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola nájomná zmluva medzi obcou Krakovany a spoločnosťou Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, na prenájom 5m2 pozemku p.č. 123/1, k.ú. Stráže za cenu 12,00€/m2 za rok, pričom celková výška ročného nájmu predstavuje 60,00 € schválená.

 

K bodu č. 5 –  Návrh  VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany.

Návrh VZN č.2/2016 predložil starosta obce.

VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.  Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových  batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok, textilu a pneumatík  VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne územie. Toto VZN sa schvaľujú všetky obce, ktoré sú členmi  Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi. Členstvo obce v tomto združení bolo schválené na zasadnutí OZ 8. apríla 2016.

K predloženému návrhu VZN č. 2/2016 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č. 2/2016 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 6 – Zmena Územného plánu obce č.11/2016

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie a schválenie  návrhu na zhotovenie ďalšej zmeny územného plánu obce Krakovany. Po dohovore so spracovateľom územného plánu by táto zmena mala byť už posledná, preto sa snažil do nej zahrnúť čo najviac požiadaviek. K jednotlivým zmenám sa budú poslanci vyjadrovať samostatne. Na záver bude   konečné hlasovanie pre zhotovenie celej navrhovanej zmeny ÚP č. 11/2016.

Zmena 11a/2016 – lokalita Staré Konopisko – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť plochy výstavby rodinných domov na nízkopodlažnú výstavbu bytových domov, k. ú. Krakovany. Po zmene územného plánu je v tejto lokalite navrhovaná výstavba rodinných domov. V tejto zmene sa navrhuje časť plochy zastavať aj bytovkami. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bolo zapracovanie  tejto zmeny do UP schválené.

Zmena11b/2016 – lokalita Strážovské Záhumenice – zmenou ÚPN sa rozšíri plocha pôvodnej lokality pre výstavbu RD, p. č. 649/17, 18 a 19. Táto zmena územného plánu bola vyvolaná požiadavkou pána Ľubomíra Zelinku, ktorý odkúpil uvedené parcely od firmy PLANTEX Veselé a chcel by týchto parcelách postaviť rodinný dom. Predbežný súhlas na zmenu už obecné zastupiteľstvo dalo na svojom novembrovom zasadnutí. Poslanci k tejto zmene nemali žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Zmena 11c/2016 – zmenou ÚPN sa zmenší plocha cintorína Stráže – Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišla slečna Janka Kellerová, ktorá požiadala o zmenu rozšírenia cintorína v Strážoch. Cintorín by susedil priamo s jej dvorom na ktorom má terasu. Táto zmena bola schválená v Územnom pláne zmeny a doplnky k ÚPN Krakovany zmena č.10b/2014. Pôvodný zámer bol odkúpiť od pána Martina Paršu dom postavený na p.č. 128, k.ú. Stráže aj s parcelou 127/1, k.ú. Stráže a postaviť tam dom smútku. Dnes však dom na uvedenej parcele zmenil majiteľa. Majiteľmi sa stali deti pána Martina Paršu: Martin Paršo, Jana Paršová a Tatiana Paršová. Nový majitelia o predaji domu neuvažujú. Preto starosta obce navrhol zmenšiť plochu rozšírenia cintorína v Strážoch o parcelu č. 128, 127/1, a tiež z parcely č. 614 použiť len časť. Namiesto domu smútku starosta navrhol poslancom inú alternatívu, ktorú predstavil v bode rôzne. V novom návrhu zmeny by sa cintorín v Strážoch rozšíril o časť parcely č. 614, 620, 621, 624, 627/6 k.ú. Stráže. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Zmena11d/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť plochy cintorína na Zberný dvor, k. ú. Stráže p.č.627/5,  túto zmenu navrhol starosta  – parcela je mimo zastavaného územia obce a považuje ju za najvhodnejšiu na tento účel.  S predloženým návrhom starostu poslanci súhlasili. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:1(Sucháň), bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Zmena 11e/2016 – Cyklotrasa – preklasifikuje sa teleso cyklotrasy z výhľadu do návrhu územného plánu- zmenu navrhol starosta obce, ak by sa podarilo získanie železničnej trate na vybudovanie  cyklotrasy je potrebné, aby to každá dotknutá obec mala zapracované aj v územnom pláne. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Zmena 11f/2016 – lokalita Jutrá – plochy výroby na p. č. 651/39 a 651/53 sa zmenou ÚPN preklasifikujú na zmiešanú zónu, kde sa môžu umiestňovať obytné budovy s inými stavbami, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, ako napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy – o túto zmenu požiadal pán Július Zanovit,  ktorý je vlastníkom na parcele č. 651/53, k.ú. Stráže a pán Tomáš Sedlák, ktorý chce odkúpiť parcelu č. 651/39, k.ú. Stráže. Za predloženú zmenu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Zmena 11g/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť výrobno-obchodno-obslužnej plochy v lokalite Pri železničnej stanici na novú lokalitu  pre výstavbu RD – p. č. 334/7, p. č. 277/5, p. č. 334/8, p. č. 325/2 k. ú. Stráže – o túto zmenu požiadala firma STIVA, zastúpená konateľom spoločnosti pánom Romanom Ferechom, ktorá je vlastníkom uvedených parciel. Pri tejto žiadosti mali poslanci pripomienku aby sa s majiteľom rokovalo o ponechaní ihriska za základnou školou, a tiež ponechanie prechod družstevných mechanizmov na pole. Za predloženú zmenu dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zapracovanie tejto zmeny v UP schválené.

Zmena 11h/2016 – zmenou ÚPN sa vytvorí na časti plochy družstva Krakovany nová obytná  lokalita pre výstavbu RD – o túto zmenu požiadal pán Dušan Maťus, ktorý je vlastníkom parciel registra E p.č.747, 749/3, 749/4, orná pôda a parcely registra C p.č. 750/48 – zastavané plochy a nádvoria. Na týchto parcelách navrhuje rozšíriť zónu pre výstavbu rodinných domov.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovanímza:5(Filo, Jurda, Sucháň, Štefanka, Urban), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský P., Šurín), nehlasoval: 0, bolo zapracovanie tejto zmeny v UP schválené.

Zmena 11i/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikujú v k. ú. Krakovany p. č. 731/2, 3 a 4 na areál kompostoviska obce – túto zmenu navrhol starosta obce. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, roti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Po rozobratí jednotlivých navrhovaných zmien dal starosta obce schváliť vypracovanie  návrhu zmeny Územného plánu obce Krakovany č. 11/2016. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zdanie na vypracovanie  zmeny územného plánu obce Krakovany č.11/2016 schválené.

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

Rozpočtové opatrenie č.1/2016 sa  obecnému zastupiteľstvu predkladá v súlade s ods. 2 písmenom b) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2016 predstavuje čiastku 906 468,– € v príjmových aj vo výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2016 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 45 833,18€ na sumu celkom 952 301,18€ v príjmových aj výdavkových položkách.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 6 898,81 €,
 • kapitálový – bez zmien,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 38 934,37 (zostatky prostriedkov z minulých rokov)

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 45 833,18 €,
 • kapitálový zvyšuje – bez zmien,
 • finančné operácie – bez zmien.

Podrobný rozpis jednotlivých položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť RO 1/2016. Jednotlivé položky sa týkajú finančných príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu a darovaných. Ide o dotácie na voľby, matriku, register obyvateľov, ZŠ, tiež dar 457€ pre ZOS a prostriedky z Recyklačného fondu. Cez finančné operácie sú do rozpočtu roka 2016 začlenené zostatky prostriedkov z minulého roka účelovo viazané podľa príslušných dotácií a pre školské jedálne. Vo výdavkoch sú prostriedky účelovo viazané podľa príjmu. Z uvedeného dôvodu OZ rozpočtové opatrenie neschvaľuje, ale berie na vedomie.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania :0, nehlasoval: 0, poslanci rozpočtové opatrenie 1/2016 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8 – Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015

Správu o činnosti kontrolóra za rok 2015 bola poslancom doručená s pozvánkou.  Nakoľko kontrolórka na zasadnutí obecného zastupiteľstva nebola prítomná, správu o činnosti poslanci nerozoberali. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, poslanci správu o činnosti kontrolóra za rok 2015 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 9 – Rôzne

 • Starosta obce predložil poslancom žiadosť pána Michala Hricu na  umiestnenie septiku na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany, zastavaná plocha a nádvorie, Námestie sv. Mikuláša pred domom č. 51/23. K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Šurín), bola žiadosť pána Michala Hricu, Nám. Sv. Mikuláša 51/23, Krakovany na umiestnenie septiku na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany pred p.č. 69, k.ú. Krakovany schválená.
 • Starosta obce predložil poslancom návrh na zvýšenie odmeny kontrolórky obce. Jej základná mzda je určená zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Vypočítava sa ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo môže kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% mesačného platu. Starosta obce navrhol navýšenie platu kontrolórky o 20%. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola mesačná odmena kontrolórky obce vo výške 20% základného platu schválená.
 • Starosta obce predložil poslancom návrh na vydanie knihy k 50 výročiu folklórny slávností a k 10 výročiu župného festivalu kultúry. Túto publikáciu prisľúbi predseda TTSK. Ľudia okolo folklóru zozbierali materiál, na vydanie asi 300 stranovej publikácie. Nakoniec trnavské osvetové stredisko publikáciu okresalo len na  nejako pár strán. Aby snaha ľudí, ktorí zbierali materiál na publikáciu nevyšla nazmar, dostali sme ponuku na vydanie knihy so všetkých zozbieraných materiálov v náklade 500 ks za cenu  – 6,00€/kus bez DPH, celkom 3000,00 € bez DPH. Cena s DPH za 500 ks je 3600,00 €. Druhá ponuka bola  v náklade 200 ks za cenu 8,50 €/ks čo je 1700,00€ bez DPH. Cena s DPH je 2040,00 €.  Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k vydaniu knihy k 50. výročiu folklórnym slávností vyjadrili. K predloženej téme sa rozpútala diskusia. Poslanci sa pýtali, či materiál, ktorý bude použitý v navrhnutej knihe o folklóre nebude totožný s už použitými podkladmi v publikácii, ktorá bola vydaná pri príležitosti 900 rokov prvej písomnej zmienky o obci. Aj v tejto publikácii je kapitola z histórie folklóru obce. K 50 výročiu folklórnych slávností by stačilo vydať možno obšírnejší bulletin. Starosta obce informoval poslancov, že bulletin bude.   Poslanci sa zhodli, že zatiaľ sa  kniha vydávať nebudeme. S výhľadom do budúcnosti sa vydanie môže opäť prehodnotiť. Starosta obce dal za vydanie knihy k 50 výročiu Folklórnych slávnosti v obci Krakovany hlasovať. Hlasovaním za: 2 (Klinovský P., Šurín), proti: 3 (Filo, Štefanka, Sucháň), zdržal sa hlasovania: 2 (Jurda, Urban), nehlasoval:0, bolo vydanie knihy k 50 výročiu folklórnych slávnosti k Krakovanoch zamietnuté.
 • V zmysle zákona 253/1994 patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobok koeficientu určeného v tabuľke podľa počtu obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. Podľa novely zákona 377/2015 Z.z. už nie je potrebné plat starostu  každý rok prehodnocovať.  Tiež sa nezverejňuje celá suma, ale len percento zvýšenia.  Poslanci sa dohodli, že starostovi ponechajú rovnaké percento navýšenia, aké mu bolo schválené v roku 2015, čo je 43%. Za tento návrh dal zástupca starostu hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdral sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo schválené zvýšenie minimálneho mesačného  platu starostu o 43% s účinnosťou od 1.7.2016.
 • Starosta obce predložil poslancom štúdiu – návrh obradného miesta na cintoríne v Strážoch.   Vzhľadom k tom, že dom smútku na cintoríne v Krakovanoch sa nevyužíva v takej miere na akú bol určený, prikláňa sa k myšlienke na cintoríne v Strážoch postaviť skôr len také obradné miesto, aby sa rozlúčka konala priamo na cintoríne, a nie pri Strážovskom kostole.  Poslanci navrhli, aby dal starosta obce vypracovať projektovú dokumentáciu s rozpočtom na zhotovenie tohto obradného miesta. Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na vyhotovenie projektovej dokumentácie s rozpočtom na Obradné miesto na cintoríne v Strážoch schválený.

 

Interpelácie poslancov.

 • Tibor Šurín – Opätovne požiadal o zvýraznenie dopravného značenia pri škole v Krakovanoch – odpovedal starosta, že rokovanie s dopravným inšpektorátom už bolo. Tiež požiadal starostu o umiestnenie lavičky na detskom ihrisku pri preliezkách.
 • Milan Jurda upozornil na zhoršený stav mostu na križovatke Dolná ulica s Južnou pri dome p. Hornáka. Prejazdom ťažkých vozidiel, ktoré vozia fekálie do čističky cesta sadá a je už v dosť zlom technickom stave. Navrhol vyvolať stretnutie s predstaviteľmi TAVOS na riešenie  situácie  prejazdu vozidiel cez obec, ktoré vyvážajú  fekálie  do čističky. Starosta obce navrhol dať vypracovať Statický posudok na lávky na Strážovskej ulici pri čističke a tiež na Južnej ulici z Dolnej. Vypracovanie tohto posudku dal starosta schváliť poslancom. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Sucháň), bolo vypracovanie statického posudku na lávky  pri čističke a na Južnej ulici schválené.
 • Pavel Klinovský – navrhol rozšírenie priestoru na kontejnery pri obchode v Krakovanoch, nakoľko tam pribudli ďalšie dva kontejnery, jeden na tetrapacky a jeden na kovy.
 • Marek Urban – požiadal o vykosenie uličky ktorá spája Južnú ulicu s Dolnou.
 • Juraj Filo – na Školskej ulici pri stojane na bicykle umiestniť aj lavičku na sedenie.
 • Jozef Štefanka – navrhol zrušiť pieskovisko na detskom ihrisku.

 

K bodu č. 10– Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 3. júna 2016

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 24/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Zmenený program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a Slovak Telekom a.s.
 5. VZN č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 6. Zmena ÚP obce Krakovany č.11/2016
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2016
 8. Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015
 9. Rôzne
 10. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 25/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 26/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č.1/1/2016-23/3/2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Nájomná zmluva Slovak Telekom

Uznesenie č. 27/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nájomnú zmluvu medzi obcou Krakovany, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 02  a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, na prenájom časti pozemku p.č. 123/1, k.ú. Stráže  o výmere 5m2 za cenu 12,00 €/m2 na rok. Celková výška ročného nájmu je 60,00 €.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Krakovany

Uznesenie č. 28/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Zmena UP č. 11/2016

Uznesenie č. 29/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie navrhovanej zmeny UP obce Krakovany č.11/2016

Zmena 11a/2016 – lokalita Staré Konopisko – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť plochy výstavby rodinných domov na nízkopodlažnú výstavbu bytových domov, k. ú. Krakovany

Zmena11b/2016 – lokalita Strážovské Záhumenice – zmenou ÚPN sa rozšíri plocha pôvodnej lokality pre výstavbu RD, p. č. 649/17, 18 a 19

Zmena 11c/2016 – zmenou ÚPN sa zmenší plocha cintorína Stráže

Zmena11d/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť plochy cintorína na Zberný dvor, k. ú. Stráže – p.č.627/5,

Zmena 11e/2016 – Cyklotrasa – preklasifikuje sa teleso cyklotrasy z výhľadu do návrhu územného plánu

Zmena 11f/2016 – lokalita Jutrá – plochy výroby na p. č. 651/39 a 651/53 sa zmenou ÚPN preklasifikujú na zmiešanú zónu, kde sa môžu umiestňovať obytné budovy s inými stavbami, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, ako napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy

Zmena 11g/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť výrobno-obchodno-obslužnej plochy v lokalite Pri železničnej stanici na novú lokalitu  pre výstavbu RD – p. č. 334/7,   p. č. 277/5, p. č. 334/8, p. č. 325/2 k. ú. Stráže

Zmena 11h/2016 – zmenou ÚPN sa vytvorí na časti plochy družstva Krakovany nová obytná  lokalita pre výstavbu RD

Zmena 11i/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikujú v k. ú. Krakovany p. č. 731/2, 3 a 4 na areál kompostoviska obce

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č.1/2016

Uznesenie č. 30/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2016 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 780 468 +6 898,81 787 366,81
Kapitálové príjmy   1 000             0 1 000
Finančné operácie   125 000          +38 934,37   163 934,37
Príjmy spolu 906 468 + 45 833,18  952 301,18

 

  Rozpočet rok 2016 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 780 468 45 833,18 826 301,18
Kapitálové výdavky   114 000 0 114 000
Finančné operácie  12 000 0 12 000
Výdavky spolu 906 468 +45 833,18 952 301,18

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015

Uznesenie č. 31/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce z rok 2015.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Rôzne

Uznesenie č. 32/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie septiku na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany pred p.č. 69, k.ú. Krakovany pre pána Michal Hricu, Nám. Sv. Mikuláša 51/23, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 33/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

navýšenie základného platu kontrolórky obce o 20% s účinnosťou od 1.7.2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 34/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Neschvaľuje

Vydanie publikácie k 50 výročiu Folklórnych slávností v Krakovanoch

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:2 (Klinovský, Šurín)

Proti:3 (Filo, Sucháň, Štefanka)

Zdržal sa hlasovania: 2 (Jurda, Urban)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 35/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

S účinnosťou od 1.7.2016 zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu  o 43%

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 36/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie statického posudku na lávky pri čističke na Strážovskej ulici  a na križovatke Dolnej a Južnej ulici

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:6 (Filo, Jurda, Klinovský,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Sucháň)

Uznesenie č. 37/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie projektovej dokumentácie na obradné miesto na cintoríne v Srážoch

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 38/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

V Krakovanoch  3. júna 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 03/2016

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 8. apríla 2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Mgr. Juraj Filo, Ing. Milan Jurda, Pavel Klinovský a  Mgr. Lukáš Radoský .

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Odčlenenie parciel registra „C“ p.č. 649/18, 649/19, orná pôda, k.ú. Stráže
 4. Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi
 5. Rôzne
 6. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom  zasadnutia.  Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov  Danielu Piscovú a Ľuboša Sucháňa. Poslanci tento návrh hlasovaním za:3,  proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Piscová, Sucháň), nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Odčlenenie parciel registra „C“ p.č. 649/18, 649/19, orná pôda, k.ú. Stráže

Na novembrovom  zasadnutí obecného zastupiteľstva bol schvaľovaný súhlas na odčlenenie časti parcely registra „E“ č. 635/4, k.ú. Stráže, ktorá v podiely ¼ prislúcha vlastníkovi Plantex s.r.o. Veselé za účelom, aby mohla byť pričlenená k parcele č. 634/4, k.ú. Stráže. Súhlas bol schválený na základe žiadosti manželov Ľubomíra Zelinku a Jany Zelinkovej. Pri zápise do katastra však manželom Zelinkovým vznikol problém, že oni predložili súhlas obce s odčlenením parcely registra „E“ a potom si dali zhotoviť geometrický plán na základe ktorého vznikli nové parcely registra „C“. Preto požiadali o opätovné schválenie tohto odčlenenia s novými číslami parciel.  Na základe toho dal starosta obce hlasovať za zrušenie uznesenia č. 111/9/2015 zo dňa 19. novembra 2015. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola uznesenie č. 111/9/2015 zrušené.  Potom predložil návrh nového uznesenie: Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam ako prípad hodný osobitého zreteľa v súlade s ustanovením § 9a odst. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle GP č. 2/2016 zo dňa 3. februára 2016 s tým, že Obec Krakovany sa stane vlastníkom pozemku reg. E KN s  parcelným číslom 635/4, k.ú. Stráže, orná pôda o výmere 3386 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/15-iny.

Dôvod hodný osobitého zreteľa je: rozširovanie individuálnej bytovej výstavby v obci.

Za predložený návrh uznesenia dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0,  nehlasoval:0, bolo odčlenenie parciel  registra „C“, parcela číslo 649/18, orná pôda o výmere 1274 m2 a parcela číslo 649/19,orná pôda o výmere 1129 m2 z parcely registra „E“ parcela číslo 635/4 v katastrálnom území Stráže na základe geometrického plánu číslo 2/2016 schválené.

K bodu č. 4 – Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi

Starosta obce informoval poslancov o zámere Mikroregiónu nad Holeškou založiť nové združenie, ktoré sa bude zaoberať odpadovým hospodárstvom. Potreba vyplynula zo stále sa zvyšujúcich nákladov za vývoz odpadu, ktorý v súčasnosti pre obce vykonáva spoločnosť Marius Pedersen. Poslancom predložil návrh Zmluvy o zriadení združenia obcí v zmysle ustanovenia §20 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s názvom: Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie so sídlom v obci Borovce 168 a Stanovy združenia obcí.  Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi ktoré vznikli na území obcí, ktoré sú členmi združenia, znižovanie objemu skládkovaného odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospo­dárstve členských obcí.

 1. Toto sa bude realizovať:
 2. dlhodobou realizáciou triedeného zberu odpadu v obciach, dotrieďovaním a následným zhodnocovaním vyseparovaných zložiek
 3. zabezpečením zberu, zvozu a zneškodnenia nevytriedeného komunálneho odpadu
 4. vybudovaním vlastného dotrieďovacieho zariadenia, kompostárne, prekládkových staníc, vozového a technologického parku a ďalšieho vybavenia slúžiaceho na plnenie predmetu činnosti
 5. systematickým riešením problémových javov v odpadovom hospodárstve v obciach, ktoré sú členmi združenia
 6. osvetovou činnosťou zameranou na motiváciu obyvateľstva k dôslednému triedeniu odpadov v domácnostiach a zvýšenie záujmu o životné prostredie

Členmi združenia by sa malo stať dvanásť obcí Mikroregiónu nad Holeškou okrem obce Ostrov.

Vstupný vklad do združenia je 50 centov na obyvateľa. K predloženým materiálom poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  bol návrh zmluvy o zriadení Združenia obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom v Borovciach a Stanovy združenia  obcí schválené.

K bodu č. 5 – Rôzne

Poslanec Jozef Štefanka navrhol zrušiť pieskovisko na detskom ihrisku, nakoľko nie je možné zabezpečiť dokonalú čistotu piesku napriek tomu, že je na ihrisko zakázané vodiť psov, ale pred mačkami sa pieskovisko počas dňa nedá ustrážiť.

Poslankyňa Daniela Piscová požiadala starostu o odstránenie veľkonočnej výzdoby na stromčeku pre OcÚ.

Starosta obce informoval poslancov, že obec získala dotáciu z Ministerstva kultúry na Reštaurovanie kamenného stĺpu so sochou Panny Márie Immaculaty vo výške 15 000,00 eur, a zároveň podala ďalšiu žiadosť o dotáciu na rozšírenie rekonštrukcie verejného osvetlenia (asi 40 ks svietidiel).

K bodu č. 6 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 8. apríla 2016

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 19/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Odčlenenie parciel registra „C“ p.č. 649/18, 649/19
 4. Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi
 5. Rôzne
 6. Záver

Prítomných:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 20/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú  a Ľuboša Sucháňa

Prítomných:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:3 ( Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:2 (Piscová, Sucháň)

Nehlasoval:0

 

K bodu č.3

Uznesenie č. 21/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

uznesenia č. 111/9/2015 zo dňa 19.11.2015

Prítomných:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 22/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam ako prípad hodný osobitého zreteľa v súlade s ustanovením § 9a odst. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle GP č. 2/2016 zo dňa 3. februára 2016 s tým, že Obec Krakovany sa stane vlastníkom pozemku reg. E KN s  parcelným číslom 635/4, k.ú. Stráže, orná pôda o výmere 3386 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/15-iny.

Dôvod hodný osobitého zreteľa je: rozširovanie individuálnej bytovej výstavby v obci.

Prítomných:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Uznesenie č. 23/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/ Uzavretie Zmluvy o zriadení združenia obcí  v zmysle ustanovenia § 20 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  s  názvom: Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom: Borovce 168, 922 09 Borovce, s predmetom činnosti:  Dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území obcí, ktoré sú členmi združenia, dôsledné triedenie, znižovanie objemu skládkovaného odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členských obcí.

B/ Stanovy združenia obcí Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom Borovce 168,  922 09 Borovce,  ktorého členmi sú obce v zmysle zmluvy o zriadení združenia obcí

Prítomných:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  8. apríla 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 02/2016

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 8. marca 2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Ing. Milan Jurda, Mgr. Lukáš Radoský a Ľuboš Sucháň.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ a výška spoluúčasti.
 4. Rôzne
 5. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom mimoriadneho zasadnutia..  Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov  Mgr. Juraja Filu  a Pavla Klinovského. Poslanci tento návrh hlasovaním za:5,  proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Klinovský P), nehlasoval:0, schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“  a výška spoluúčasti.

Starosta obce predložil poslancom návrh na podanie  žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“, ktorá sa predkladá na základe výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6, Prioritnej osi 4Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifického cieľa 4.3.1., Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov v rámci OP Kvalita životného prostredia. Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 383 736,39 eur. Výška spoluúčasti na financovaní projektu je 5 % oprávnených nákladov, čo predstavuje sumu  19 186,82 eur. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ vo výške celkových oprávnených nákladov 383 736,39 eur zo spoluúčasťou 5% vo výške 19 186,82 eur schválené.

K bodu č. 4 – Rôzne

Poslanec Mgr. Juraj Filo informoval poslancov o žiadosti spoločnosti Telecomprojekt, spol. s r. o. udelenie súhlasu na umiestnenie a vybudovanie súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete Základ pre kabinet MSAN_KRKO_123_1. Cieľom projektu je skvalitnenie poskytovaných služieb zákazníkom v sieti T-com. Z toho dôvodu je potrebné vybudovať spevnenú plochu s betónovým základom o rozmeroch 2,5 x 2,0 m, ktorá bude postavená na pozemku vo vlastníctve Obce Krakovany, p.č. 123/1, k.ú. Stráže, na Strážovskej ulici oproti domu č. 250/15. Časť parcely, na ktorej bude postavená betónová základňa, by chcela spoločnosť Slovak Telekom, a.s.  vziať do dlhodobého prenájmu. Vzhľadom k tomu, že podmienky nájomnej zmluvy obec ešte nepripravila, starosta požiadal aspoň o predbežný súhlas s prenájmom tejto plochy a s výstavbou zariadenie –  kabinet MSAN_KRKO_123_1.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol predbežný súhlas na dlhodobý prenájom verejného priestranstva a výstavbu zariadenia  schválený.

K bodu č. 5 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 8. marca 2016

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 15/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ a výška spoluúčasti.
 4. Rôzne
 5. Záver

Prítomných:6 (Filo, Klinovský, Piscová, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:6 (Filo, Klinovský, Piscová, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 16/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Piscová, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo, Piscová, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Uznesenie č. 17/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom  OPKZP-PO4-SC431-2015-6, Prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifického cieľa 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov v rámci OP Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch, 

B/ financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Výška celkových výdavkov na projekt:    383 736,39

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:   383 736,39

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov:  19 186,82 €

 

Prítomných: 6 (Filo,  Klinovský, Piscová,   Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Piscová, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Uznesenie č. 18/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na dlhodobý prenájom verejného priestranstva časť pozemku, p.č. 123/1, k.ú. Stráže, na Strážovskej ulici oproti domu č. 250/15  a výstavbu zariadenia – kabinet MSAN_KRKO_123_1.

 

V Krakovanoch  8. marca 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 01/2016

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 5. februára 2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.4/2015
 5. Všeobecné záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany
 6. Výberové konanie na nájomný byt
 7. Prevádzka kultúrneho domu
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom riadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov  Mgr. Juraja Filu  a Pavla Klinovského. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Klinovský P.), nehlasoval:0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 114/10/2015 -124/10/2015  z riadneho zasadnutia OZ konaného 14. decembra 2015 a 1125/11/ 2015 -131/11/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 26.12.2015.

Uznesenie č. 114/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 3/2015 o miestnych daniach na území obce Krakovany
 5. VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 6. VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany
 7. Rozpočtové opatrenie 3/2015
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018
 9. Rôzne
 10. Záver – podané

Uznesenie č. 115/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku

Uznesenie č. 116/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 96/9/2015-113/9/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 19. novembra 2015 – podané

Uznesenie č. 117/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany

B/Schvaľuje

VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 118/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

B/Schvaľuje

VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 119/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh  VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadu na území obce Krakovany

B/Schvaľuje

VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadu na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 120/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu – podané

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03
  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98 843 290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03

Uznesenie č. 121/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Finančný  rozpočtu obce Krakovany na rok 2016 vo výške 906 468,00 eur v príjmových aj výdavkových položkách – podané

Príjmy          Výdavky

Druh rozpočtu Návrh 2016 Návrh 2016              
Bežný rozpočet 780 468 780 468              
Kapitálový rozpočet 1 000 114 000              
Finančné operácie 125 000 12 000              
SPOLU: 906 468 906 468              
Nerozpoč-tované príjmy 0 0              
SPOLU 906 468 906 468              

 

B/ Berie na vedomie

Finančný rozpočtu obce Krakovany na roky 2017-2018 – podané

Príjmy                         Výdavky

Druh rozpočtu Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh 2017 Návrh 2018
Bežný rozpočet 777 764 783 639 755 764 721 639
Kapitálový rozpočet 0 0 90 000 50 000
Finančné operácie 80 000 0 12 000 12 000
SPOLU 857 764 783 639 857 764 783 639
Nerozpočtované príjmy 0 0 0 0
SPOLU 857 764 783 639 857 764 783 639
         

Uznesenie č. 122/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pilates a Cvičenie Aerobiku na rok 2016 – podané

Uznesenie č. 123/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Pripomienky p. Ťupeka – podané

Uznesenie č. 124/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Uznesenie č. 125/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany
 4. Verejné osvetlenie vyhotovenie Svetlotechnickej štúdie
 5. MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)
 6. Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 126/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora Šurína – podané

Uznesenie č. 127/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Úhradu za Modernizáciu verejného osvetlenia v obci Krakovany pre firmu Vladimír VARGA VV Elektronik, 951 53 Klasov 247, vo výške  34 221,49 eur – podané

Uznesenie č. 128/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

vyhotovenie svetlotechnického merania spoločnosťou Marialux, s.r.o. Veľké Lovce 22.  za cenou 980,00 eur s DPH – podané

Uznesenie č. 129/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Aktualizáciu projektovej dokumentácie „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie“ spoločnosťou  Architectural & Building Management, s.r.o., Komenského 5, 900 01 Modra, za cenu 4920,00 eur s DPH – podané

Uznesenie č. 130/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie“ spoločnosťou Essence Group, s.r.o, Čerešňová 5, Marianka vo výške 2900,00 eur s DPH – podané

Uznesenie č. 131/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

Kancelárii obecného úradu pracovať na aktualizáciách projektových dokumentácií z dôvodu budúcich výziev a projektov pre

– centrálnu zónu obce Krakovany, Kultúrny dom Krakovany a požiarnu zbrojnicu – podané

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie č.4/2015

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015

V súlade s ods. 2 písmenom b), c), d) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám Obecnému

zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci

schváleného rozpočtu, pričom sa celkové príjmy a celkové výdavky zvyšujú. Plánovaný

prebytok rozpočtu vo výške 50 000€ zostáva zachovaný, napriek tomu, že príjem z predaja

pozemkov sa nezrealizoval.

Schválený rozpočet celkom na rok 2015 predstavuje čiastku 881 587,– € v príjmových

a 831 587,- € vo výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako prebytkový,

pretože sa predpokladalo, že bude zostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov vo

výške 50 000,–€ do roka 2016, ktoré sa použijú na realizáciu kanalizácie.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 sa uvedená čiastka zvýšila v príjmových aj výdavkových

položkách o 11 703,98€ na sumu celkom 893 290,98 € v príjmových a 843 290,98€ vo

výdavkových položkách.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015 sa výška príjmov zvyšuje o 96 530,49 € na sumu

989 821,47€ a vo výdavkoch sa zvyšuje o 96 530,49 € na sumu 939 821,47€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2015 sa výška príjmov aj výdavkov znižuje o 149 747,44€ na

sumu 840 074,03€ v príjmoch a na 790 074,03€ vo výdavkoch.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2015 sa výška príjmov aj výdavkov zvyšuje o 40 646,69 € na

sumu 880 720,72€ v príjmových a na 830 720,72€ vo výdavkových položkách.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 40 646,69 €,
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 4 975,20 €,
 • kapitálový zvyšuje o 35 671,49 €-Modernizácia ver. osvetlenia 34 221,49€ schválené 26.12.2015
 • finančné operácie – bez zmien.

 

 

PRÍJMY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55 +40 646,69 857 198,24
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754 0 1754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48 0 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03 +40 646,69 880 720,72

 

 

VÝDAVKY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59 +4 975,2 768 836,79

 

Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44 +35 671,49 61 883,93
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0 0

 

0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98 843  290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03 +40 646,69 830 720,72

 

 

K bodu č. 5 – Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

Účelom VZN je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany  sa koná 1 deň, a to  v stredu  druhý aprílový  týždeň, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Čas zápisu na príslušný školský rok podľa § 2 ods. 1 a 2 tohto VZN v hodinovom rozpätí obec Krakovany určuje nasledovne: stredu     od 14:30 hod. do 17:00 hod.

K predloženému návrhu VZN č. 1/2016 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č1/2016 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany schválené.

 

K bodu č.6 –  Výberové konanie na nájomný byt

Predseda finančnej komisie poslanec Juraj Filo predstavil ostatným poslancom žiadosti na prenájom bytu, ktoré boli na obecný úrad doručené v stanovenom termíne výberového konania. Na obecný úrad bolo doručených 7 žiadostí. Komisia do užšieho výberu odporučila tri žiadosti: žiadosť pani Hážikovej z Krakovian, pani Demkovej z Trebatíc  a Urbanovej z Bašoviec. Poslanci sa nakoniec dohodli, že o výbere nájomcu budú hlasovať tajne. Na zasadnutie prišiel poslanec Sucháň. Starosta obce dal hlasovať za tajné hlasovanie na výber nájomcu na obecný nájomný byt. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Sucháň) bolo tajné hlasovanie schválené. Zapisovateľka rozdala poslancom lístky na hlasovanie, na ktoré poslanci napísali jedno meno žiadateľa.

Po sčítaní hlasov bol výsledok nasledovný:

Strížová Jana – 1 hlas, Hážiková Lucia – 2 hlasy, Demková Anna – 6 hlasov. Víťazom výberového konania na nájomný byt sa stala pani Anna Demková z Trebatíc.

Všetci uchádzači výberového konania budú o výsledku oboznámení písomne.

 

K bodu č. 7 – Prevádzka kultúrneho domu

Na riešenie problémov v kultúrnom dome sa stretla finančná komisia na dvoch zasadnutiach. Prvé stretnutie vyvolala pani Daniela Piscová predsedníčka kultúrnej komisie na tejto komisii sa riešil prenájom priestorov prístavby v kultúrnom dome, ktoré používa Borovienka a LUSK ako skladové priestory na aparatúru a kroje. Druhé stretnutie zvolal predseda finančnej komisie Mgr. Juraj Filo a prizval aj pána Ing. Michala Sedláka.  Komisia navrhla nájom za užívanie priestorov KD vo výške 100,00 eur mesačne.  Pán Ing. Michal Sedlák s výškou nájmu súhlasil, ale poznamenal, že v tom prípade bude obci účtovať ozvučenie všetkých kultúrnych akcií ktoré sa v obci organizujú vo výške 150,00 eur. Nakoniec sa od nájmu upustilo, ale komisia navrhla urobiť nezávislé merania elektriky na prístavbu zatiaľ pre informatívnu kontrolu. V prípade vysokej spotreby elektrickej energie bude obec požadovať refundáciu.

Pani Daniela Piscová navrhla výmenu kľúčov v kultúrnom dome, za bezpečnostné, aby nebolo možné robiť ďalšie kľúče bez vedomia starostu. Ďalej navrhla starostovi, aby pani Silvie Bartákovej rozšíril pracovnú náplň o vedenie skladového hospodárstva (zapisovať príjem a výdaj nakúpeného hlavne potravinového tovaru)  pri všetkých  akcie organizovaných obcou.  Pani Piscová požiadala aj o prijatie pracovníka na organizovanie folklórnych slávností (manažéra). Poslanci požiadali pani Piscovú, aby do najbližšieho zasadnutia predložila návrh jeho činnosť tohto pracovníka.

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom vyhodnotenie hobby stretnutí za rok 2015. Tuto informáciu poslanci hlasovaním za:9, ptori:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

– Starosta obce informoval poslancov o možnosti zakúpenie hasičského auta pre obecný hasičský zbor Krakovany z obce Bašovce v hodnote 100,00 eur. Auto je pojazdné v pomerne dobrom technickom stave, ale bez výbavy. Poslanci k predloženej informácii nemali žiadne pripomienky. Za kúpu hasičského auta dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola kúpa hasičského auta v hodnote 100,00 eur schválená.

 

– Nájom nebytových priestorov, bolo vyhlásené výberové konanie, kde žiadosti mohli uchádzači posielať na obecný úrad do 31.12.2015. K uvedenému dátumu prišla len žiadosť pána Mareka Urbana, ktorý má v prenájme piváreň U notára. Vzhľadom k tomu že v pivárni nie sú žiadne skladové priestory tento nebytový priestor by používal ako sklad. K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky ani ďalšie návrhy. Dohodli sa, že prenájom skladových priestorov bude stanovený do konca nájomnej zmluvy pivárne, čo je 30.9.2020. Za prenájom nebytových priestorov dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Urban) bol prenájom nebytových priestorov schválený pre Mareka Urbana s dobou prenájmu do 30.9.2020 za cenu 80,00 eur/ mesačne.

 

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016. Poslankyňa Daniela Piscová požiadala doplniť plán kontrolnej činnosti o fyzickú kontrolu hoby stretnutí. Ďalší poslanci k plánu kontrolnej činnosti nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016 schválený.

 

Starosta obce informoval poslancov o možnosti zapojenia sa obce do združenia pod názvom Klaster cestovného ruchu  – západné Slovensko. Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko vznikol v decembri 2008. Zakladateľmi sú Trnavský samosprávny kraj a mesto Galanta. Jeho cieľom je aktivizovať rozvoj cestovného ruchu v regióne, vytvárať podmienky na poli propagácie územia na regionálnej a národnej úrovni, a podporovať aktérov cestovného ruchu ku kooperácii. Na princípe partnerstva zvyšovať rozmanitosť a  kvalitu ponuky cestovného ruchu s dôrazom na komplexnosť služieb turizmu s celoročnou prevádzkou. Mesto Piešťany je členom združenia dlhší čas. Mesto Vrbové a obec Trebatice sa stali členmi združenia nedávno. Zapojenie do tohto združenia môže pomôcť pri realizácii cyklotrasy Piešťany – Vrbové o ktorú sa obce a mestá už niekoľko rokov usilujú.

Členský príspevok je 1000,00 eur. Starosta obce dal hlasovať, aby sa obec Krakovany stala členom združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko. Hlasovaním za:8, proti:1(Sucháň), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol vstup obce Krakovany do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko schválený.

Do tohto združenia by sa mal zapojiť aj Mikroregión nad Holeškou. Preto je potrebné aby obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo aj tento zámer.  Starosta obce dal hlasovať za zapojenie sa obce do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko prostredníctvom  Mikroregiónu nad Holeškou. Hlasovaním za:8, proti:1(Sucháň), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval :0, bol zapojenie sa Mikroregiónu nad Hoeškou do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko schválené

 

Interpelácie poslancov

Daniela Piscová – výmena vchodových dverí v Pivárni – obecný úrad by mal urobil prieskum trhu. Tiež by sa mohol urobiť cenový prieskum na zadný vchod do kultúrneho domu. Navrhla osadiť smerovú tabuľu „Krakovany centrum“ pred križovatkou na štátnej ceste 499 –  Piešťany-Vrbové.

Mgr. Juraj Filo – požiadal o doplnenie označenia ulíc Hoštáky, Záhradková ulica a Železničná ulica.

Pavel Klinovský – vyzvať SAD-ku na opravu oplotenia kostolnej záhrady ktoré poškodil vodič autobusu. Požiadať Marius Pedersen o pridanie kontajneru na tetrapak, nakoľko ten čo je k dispozícii nepostačuje,  a tiež doplniť kontajner na kovy.

 

K bodu č. 9 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 5. februára 2016

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 Uznesenie č. 1/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.4/2015
 5. Všeobecné záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany
 6. Výberové konanie na nájomný byt
 7. Prevádzka kultúrneho domu
 8. Rôzne – zakúpenie hasičského auto
 9. Záver

Prítomných:.8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský    Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda,  Klinovský, Piscová, Radoský    Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského

Prítomných:8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda,  Piscová, Radoský,Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Kontrola uznesení

Uznesenie č. 3/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 114/10/2015 -124/10/2015  z riadneho zasadnutia OZ konaného 14. decembra 2015 a 1125/11/ 2015 -131/11/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 26.12.2015.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Rozpočtové opatrenie č.4/2015

Uznesenie č. 4/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

PRÍJMY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55 +40 646,69 857 198,24
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754 0 1754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48 0 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03 +40 646,69 880 720,72

 

 

VÝDAVKY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59 +4 975,2 768 836,79

 

Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44 +35 671,49 61 883,93
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0 0

 

0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98 843  290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03 +40 646,69 830 720,72

 

B/Schvaľuje

vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov z rezervného fondu, z dôvodu prebytku bežného rozpočtu. Nebolo potrebné čerpať prostriedky z rezervného fondu, ktoré bolo schválené OZ  dňa 2.10.2015 uznesením č. 92/8/2015 na kapitálový transfer pre Združenie obcí – Kanalizácia Vrbové. Transfer sa uskutočnil z bežných prostriedkov.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

Uznesenie č. 5/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

B/Schvaľuje

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Výberové konanie na nájomný byt

Uznesenie č. 6/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosti uchádzačov o prenájom nájomného bytu

B/Schvaľuje

Tajné hlasovanie na výber nájomcu

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Sucháň)

C/Schvaľuje

poradie nájomcov určené v tajnom hlasovaní:

 1. Anna Demková – 6 hlasov
 2. Lucia Hažiková – 2 hlasy
 3. Jana Strížová – 1 hlas

 

K bodu č. 7

Prevádzka kultúrneho domu

Uznesenie č. 7/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

Kancelárii obecného úradu:

 1. zabezpečiť kontrolné meranie el. energie pre prístavbu kultúrneho domu.
 2. Výmenu kľúčov v kultúrnom dome
 3. Spresniť pracovnú náplň pani Silvie Bartákovej

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Rôzne

Uznesenie č. 8/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Zakúpenie hasičského auto v hodnote 100 eur pre OHZ

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 9/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prenájom nebytových priestorov pre p. Mareka Urbana, bytom Dolná ulica 109/72, Krakovany,  za cenu 80 €/mesačne do 30.9.2020.

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

Uznesenie č. 10/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 11/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie 

Vyhodnotenie hobby stretnutí za rok 2015

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 12/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zapojenie obce do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko  s členským príspevkom 1000,00 eur.

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 1(Sucháň)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 13/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zapojenie obce do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko cez Mikroregión nad Holeškou s členským príspevkom 1000 €.

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 1 (Sucháň)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 14/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  5. februára 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 11/2015

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 26. decembra  2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany
 4. Verejné osvetlenie vyhotovenie Svetlotechnickej štúdie
 5. MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)
 6. Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“
 7. Rôzne
 8. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom mimoriadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Pavel Klinovský.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany
 4. Verejné osvetlenie vyhotovenie Svetlotechnickej štúdie
 5. MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)
 6. Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“
 7. Rôzne
 8. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Danielu Piscovú a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Piscová, Šurín),  nehlasoval:0, schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany

Starosta obce predložil poslancom na schválenie preplatenie projektu – Modernizácie verejného osvetlenia v obci Krakovany pre firmu  Vladimír VARGA VV Elektronik, ktorá modernizáciu VO v obci vykonala. Požadovaná výška na preplatenie je 34 221,49 eur, ktorá bude obci Krakovany následne zaplatená Ministerstvo hospodárstva na základe  Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zaplatenie Modernizácie VO v obci Krakovany spoločnosti Vladimír VARGA VV Elektronik vo výške 34 221,49 eur schválené.

K bodu č. 4 – Verejné osvetlenie – vyhotovenie Svetlotechnického  merania

Starosta obce informoval poslancov, že po modernizácii Vo je potrebné vykonať ešte svetlotechnické merania. Tieto merania sa budú robiť až niekedy v jarných mesiacoch. Starosta urobil prieskum trhu, nakoľko zákazka neprevyšuje tisíc eur. Najnižšiu cenovú ponuku predložila s firma Marialux s cenou 980,00 eur s DPH. Za podpísanie zmluvy s touto firmou dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo schválené vyhotovenie svetlotechnického merania spoločnosťou Marialux, s.r.o. Veľké Lovce 22.

K bodu č. 5  – MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)

Starosta obce informoval poslancov, že začiatkom decembra prebehlo výberové konanie na Aktualizáciu projektovej dokumentácie „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“ Aktualizácia je potrebná z   dôvodu, že bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o NFP na zateplenie obecných budov a stará projektová dokumentácia nie je v elektronickej podobe a už nepostačujúca. . Na obecný úrad boli doručené tri cenové ponuky, z ktorých najnižšiu predložila spoločnosť Architectural & Building Management, s.r.o., Komenského 5, 900 01 Modra, ktorá predložila cenovú ponuku vo výške 4100,00 eur bez DPH, čo je 4920,00 eur s DPH. K projektu mala pripomienku p. Piscová, aby do neho bola zahrnutá aj tretia trieda. Starosta obce informoval poslancov, že komunikoval aj s riaditeľkou materskej školy, v roku 2015 sa v obci narodilo a polovicu menej detí ako v roku 2014, zvýšený počet tried si vyžiada navýšenie personálu, zvýšenie nákladov na prevádzku a taktiež to bude viesť k zvýšeniu školného.

Starosta obce dal hlasovať za Aktualizáciu projektovej dokumentácie „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“ spoločnosť Architectural & Building Management, s.r.o., Komenského 5, 900 01 Modra, za cenu 4920,00 eur s DPH. Hlasovaním za: 8, pproti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bola Aktualizáciu projektovej dokumentácie „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“ spoločnosť Architectural & Building Management, s.r.o., Komenského 5, 900 01 Modra, za cenu 4920,00 eur s DPH schválená.

 

K bodu č. 6 – Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“          

Taktiež začiatkom decembra prebehlo výberové konanie na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie. Predložené boli tri cenové ponuky. Najnižšiu cenovú ponuku poslala firma Essence Group, s.r.o, Čerešňová 5, Marianka vo výške 2900,00 eur s DPH. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovanie:0, nehlasoval:0, bolo vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie“ spoločnosťou Essence Group, s.r.o, Čerešňová 5, Marianka vo výške 2900,00 eur s DPH schválené.

K bodu č. 7 – Rôzne

Poslanci obecného zastupiteľstva poverili kanceláriu obecného  úradu priebežne pracovať na aktualizácii projektových dokumentácií, z dôvodu budúcich výziev a projektov pre centrálnu zónu obce Krakovany, kultúrny dom a požiarnu zbrojnicu.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh schválený.

K bodu č. 8 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  MIMOriadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 26. decembra  2015

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 125/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany
 4. Verejné osvetlenie vyhotovenie Svetlotechnickej štúdie
 5. MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)
 6. Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“
 7. Rôzne
 8. Záver

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 126/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora Šurína

Prítomných:8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Piscová, Šurín)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany

Uznesenie č. 127/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Úhradu za Modernizáciu verejného osvetlenia v obci Krakovany pre firmu Vladimír VARGA VV Elektronik, 951 53 Klasov 247, vo výške  34 221,49 eur.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Verejné osvetlenie vyhotovenie Svetlotechnickej štúdie

Uznesenie č. 128/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

vyhotovenie svetlotechnického merania spoločnosťou Marialux, s.r.o. Veľké Lovce 22.  za cenou 980,00 eur s DPH.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)

Uznesenie č. 129/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Aktualizáciu projektovej dokumentácie „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie“ spoločnosťou  Architectural & Building Management, s.r.o., Komenského 5, 900 01 Modra, za cenu 4920,00 eur s DPH.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“

Uznesenie č. 130/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie“ spoločnosťou Essence Group, s.r.o, Čerešňová 5, Marianka vo výške 2900,00 eur s DPH.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, 8 Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, 8 Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 7

Rôzne

Uznesenie č. 131/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

Kancelárii obecného úradu pracovať na aktualizáciách projektových dokumentácií z dôvodu budúcich výziev a projektov pre

– centrálnu zónu obce Krakovany, Kultúrny dom Krakovany a požiarnu zbrojnicu.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  26. decembra 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková