V tejto rubrike máte možnosť prečítať si celé zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva. * Zápisnice budú zverejnené do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po schôdzi O.z.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 05/2016

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 30. júna  2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015
 4. Rôzne
 5. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil  s programom  zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015
 4. Rôzne
 5. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:.9,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Záverečný účet a Výročná správa za rok 2015

Starosta obce predložil  na prerokovanie Záverečný účet Obce Krakovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 a Individuálnu výročnú správu Obce Krakovany za rok 2015. Prečítal Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015 a Dodatok správy o overení súladu  výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015, v ktorej audítorka  konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krakovany k 31. decembru 2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci je k uvedenému dátumu  v súlade so zákonom o účtovníctve.  Kontrolórka obce predniesla Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kontrolórka odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2015 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2015 ani k Výročnej správe obce za rok 2015 nemali žiadne pripomienky.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce za rok 2015 a prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu schválený bez výhrad a Správu Hlavného kontrolóra za rok 2015, Správu audítora za rok 2015, Výročnú správu  Obce Krakovany za rok 2015 a Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č. 4 – Rôzne

Starosta obce poďakoval predsedníčke kultúrnej komisie  pani Daniele Piscovej a zároveň aj všetkým ostatným zložkám,  ktoré sa akoukoľvek mierou podieľali na priebehu a organizovaní Župného festivalu kultúry.

Predsedníčka kultúrnej komisie pani Daniela Piscová tiež poďakovala všetkým zúčastneným, hlavne hasičom za pomoc a spoluprácu pri zabezpečovaní Župného festivalu kultúry. Pani Piscová odovzdala  poslancom pozdrav od starostu z Krakovian v Čechách a návrh na spoločné rokovanie OZ s poslancami oboch obcí raz v Krakovanoch na Slovensku a druhý krát v Krakovanoch v Čechách.

Požiadala starostu obce, aby upozornil pracovníkom obce, keď kosia verejné priestranstvo pri hlavnej ceste, aby používali reflexné vesty. Pani Daniela Piscová sa pýtala, či boli nejaké problémy so strany obyvateľov, pri inkasovaní poplatku za komunálny odpad.  Na túto otázku odpovedala  zapisovateľka Emília Knošová, že žiadne pripomienky na zvýšenie komunálneho odpadu na obecnom úrade nezaznamenali.

Mgr. Lukáš Radoský informoval starostu, že pri autobusovej zastávke pri futbalovom štadióne bliká pouličné lampa.  Poslanec Lukáš Radoský predložil poslancom návrh, aby sa vzdali nároku na odmenu za  zasadnutie OZ zo dňa 30.6.2016. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsoval:0, bol návrh na vzdanie sa odmeny za zasadnutie OZ konaného dňa 30.6.2016 schválený.

K bodu č. 5 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 30. júna 2016

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 39/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015
 4. Rôzne
 5. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 40/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 3 – Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015

Uznesenie č 41/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 94 512,05 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 37 457,42 EUR  a o prostriedky fondu opráv vo výške 280,18 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 56 774,45 EUR a tiež zostatok  finančných operácií použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 768,45 EUR.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku      rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške 57 542,90 EUR.

B/Berie na vedomie:

 1. Správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
 2. Správu audítora za rok 2015.
 3. Výročnú správu Obce Krakovany za rok 2015
 4. Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rôzne

Uznesenie č. 42/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vzdanie sa nároku na odmenu poslancov  za zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. júna 2016.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 43/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  30. júna 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 04/2016

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 3. júna  2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Daniela Piscová a Mgr. Lukáš Radoský.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 1/2016
 5. Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a Slovak Telekom a.s.
 6. Zmena ÚP obce Krakovany č.11/2016
 7. Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015
 8. Rôzne
 9. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil  so zmenou programu  zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a Slovak Telekom a.s.
 5. VZN č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 6. Zmena ÚP obce Krakovany č.11/2016
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2016
 8. Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015
 9. Rôzne
 10. Záver

K predloženej zmene programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predloženú zmenu programu hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbna. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  1/1/2016-23/3/2016 zo zasadnutí 5.2.2016, 8.3.2016 a 8.4.2016.

Uznesenie č. 1/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.4/2015
 5. Všeobecné záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany
 6. Výberové konanie na nájomný byt
 7. Prevádzka kultúrneho domu
 8. Rôzne – zakúpenie hasičského auto
 9. Záver – podané

Uznesenie č. 2/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského – podané

Uznesenie č. 3/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 114/10/2015 -124/10/2015  z riadneho zasadnutia OZ konaného 14. decembra 2015 a 1125/11/ 2015 -131/11/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 26.12.2015 – podané

Uznesenie č. 4/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

PRÍJMY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55 +40 646,69 857 198,24
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754 0 1754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48 0 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03 +40 646,69 880 720,72

 

 

VÝDAVKY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59 +4 975,2 768 836,79

 

Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44 +35 671,49 61 883,93
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0 0

 

0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98 843  290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03 +40 646,69 830 720,72

B/Schvaľuje

vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov z rezervného fondu, z dôvodu prebytku bežného rozpočtu. Nebolo potrebné čerpať prostriedky z rezervného fondu, ktoré bolo schválené OZ  dňa 2.10.2015 uznesením č. 92/8/2015 na kapitálový transfer pre Združenie obcí – Kanalizácia Vrbové. Transfer sa uskutočnil z bežných prostriedkov – podané

Uznesenie č. 5/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

B/Schvaľuje

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 6/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosti uchádzačov o prenájom nájomného bytu

B/Schvaľuje

Tajné hlasovanie na výber nájomcu

C/Schvaľuje

poradie nájomcov určené v tajnom hlasovaní:

 1. Anna Demková – 6 hlasov
 2. Lucia Hažiková – 2 hlasy
 3. Jana Strížová – 1 hlas – podané

Uznesenie č. 7/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

Kancelárii obecného úradu:

 1. zabezpečiť kontrolné meranie el. energie pre prístavbu kultúrneho domu.
 2. Výmenu kľúčov v kultúrnom dome
 3. Spresniť pracovnú náplň pani Silvie Bartákovej – podané

Uznesenie č. 8/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zakúpenie hasičského auto v hodnote 100 eur pre OHZ – podané

Uznesenie č. 9/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prenájom nebytových priestorov pre p. Mareka Urbana, bytom Dolná ulica 109/72, Krakovany,  za cenu 80 €/mesačne do 30.9.2020 – podané

Uznesenie č. 10/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 – podané

Uznesenie č. 11/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyhodnotenie hobby stretnutí za rok 2015 – podané

Uznesenie č. 12/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zapojenie obce do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko  s členským príspevkom 1000,00 eur – podané

Uznesenie č. 13/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zapojenie obce do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko cez Mikroregión nad Holeškou s členským príspevkom 1000 € – podané

Uznesenie č. 14/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Uznesenie č. 15/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ a výška spoluúčasti.
 4. Rôzne
 5. Záver – podané

Uznesenie č. 16/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského – podané

Uznesenie č. 17/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom  OPKZP-PO4-SC431-2015-6, Prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifického cieľa 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov v rámci OP Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch„  

B/ financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Výška celkových výdavkov na projekt:    383 736,39

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:   383 736,39

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov:  19 186,82 € – podané

Uznesenie č. 18/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na dlhodobý prenájom verejného priestranstva časť pozemku, p.č. 123/1, k.ú. Stráže, na Strážovskej ulici oproti domu č. 250/15  a výstavbu zariadenia – kabinet MSAN_KRKO_123_1 – podané

Uznesenie č. 19/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Odčlenenie parciel registra „C“ p.č. 649/18, 649/19
 4. Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi
 5. Rôzne
 6. Záver – podané

Uznesenie č. 20/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú  a Ľuboša Sucháňa – podané

 

Uznesenie č. 21/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

uznesenia č. 111/9/2015 zo dňa 19.11.2015 – podané

Uznesenie č. 22/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam ako prípad hodný osobitého zreteľa v súlade s ustanovením § 9a odst. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle GP č. 2/2016 zo dňa 3. februára 2016 s tým, že Obec Krakovany sa stane vlastníkom pozemku reg. E KN s  parcelným číslom 635/4, k.ú. Stráže, orná pôda o výmere 3386 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/15-iny.

Dôvod hodný osobitého zreteľa je: rozširovanie individuálnej bytovej výstavby v obci – podané

Uznesenie č. 23/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/ Uzavretie Zmluvy o zriadení združenia obcí  v zmysle ustanovenia § 20 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  s  názvom: Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom: Borovce 168, 922 09 Borovce,

s predmetom činnosti:  Dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území obcí, ktoré sú členmi združenia, dôsledné triedenie, znižovanie objemu skládkovaného odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členských obcí.

B/ Stanovy združenia obcí Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom Borovce 168,  922 09 Borovce,  ktorého členmi sú obce v zmysle zmluvy o zriadení združenia obcí – podané

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení 1/1/2016-23/3/2016 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a Slovak Telekom a.s.

Starosta obce predložil poslancom návrh nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Predmetom zmluvy je prenájom časti pozemku v k.ú. Stráže, parcela č. 123/1, druh pozemku zastavená plocha a nádvorie, výmera 7609 m2, ktorý je zapísaný  na  LV č. 1361, vedený katastrálny odborom Okresného úradu v Piešťanoch. Výmera prenajatej časti  pozemku je 5 m2. Výška nájomného za 1 m2 je navrhnutá na 12,00 € ročne. Celková výška ročného prenájmu je 60,00 €.  Na prenajatej ploche chce spoločnosť Slovak Telekom  vybudovať spevnenú plochu pre umiestnenie kabinetu a elektromerovej skrine pre toto telekomunikačné zariadenie. Doba nájmu je navrhnutá na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace.  Táto problematika už bola riešená na zasadnutí obecného zastupiteľstva  8. marca 2016, kde poslanci uznesením č. 18/2/2016 schválili predbežný súhlas na dlhodobý prenájom časti uvedenej parcely. K návrhu Nájomnej zmluvy poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola nájomná zmluva medzi obcou Krakovany a spoločnosťou Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, na prenájom 5m2 pozemku p.č. 123/1, k.ú. Stráže za cenu 12,00€/m2 za rok, pričom celková výška ročného nájmu predstavuje 60,00 € schválená.

 

K bodu č. 5 –  Návrh  VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany.

Návrh VZN č.2/2016 predložil starosta obce.

VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.  Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových  batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok, textilu a pneumatík  VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne územie. Toto VZN sa schvaľujú všetky obce, ktoré sú členmi  Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi. Členstvo obce v tomto združení bolo schválené na zasadnutí OZ 8. apríla 2016.

K predloženému návrhu VZN č. 2/2016 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č. 2/2016 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 6 – Zmena Územného plánu obce č.11/2016

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie a schválenie  návrhu na zhotovenie ďalšej zmeny územného plánu obce Krakovany. Po dohovore so spracovateľom územného plánu by táto zmena mala byť už posledná, preto sa snažil do nej zahrnúť čo najviac požiadaviek. K jednotlivým zmenám sa budú poslanci vyjadrovať samostatne. Na záver bude   konečné hlasovanie pre zhotovenie celej navrhovanej zmeny ÚP č. 11/2016.

Zmena 11a/2016 – lokalita Staré Konopisko – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť plochy výstavby rodinných domov na nízkopodlažnú výstavbu bytových domov, k. ú. Krakovany. Po zmene územného plánu je v tejto lokalite navrhovaná výstavba rodinných domov. V tejto zmene sa navrhuje časť plochy zastavať aj bytovkami. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bolo zapracovanie  tejto zmeny do UP schválené.

Zmena11b/2016 – lokalita Strážovské Záhumenice – zmenou ÚPN sa rozšíri plocha pôvodnej lokality pre výstavbu RD, p. č. 649/17, 18 a 19. Táto zmena územného plánu bola vyvolaná požiadavkou pána Ľubomíra Zelinku, ktorý odkúpil uvedené parcely od firmy PLANTEX Veselé a chcel by týchto parcelách postaviť rodinný dom. Predbežný súhlas na zmenu už obecné zastupiteľstvo dalo na svojom novembrovom zasadnutí. Poslanci k tejto zmene nemali žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Zmena 11c/2016 – zmenou ÚPN sa zmenší plocha cintorína Stráže – Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišla slečna Janka Kellerová, ktorá požiadala o zmenu rozšírenia cintorína v Strážoch. Cintorín by susedil priamo s jej dvorom na ktorom má terasu. Táto zmena bola schválená v Územnom pláne zmeny a doplnky k ÚPN Krakovany zmena č.10b/2014. Pôvodný zámer bol odkúpiť od pána Martina Paršu dom postavený na p.č. 128, k.ú. Stráže aj s parcelou 127/1, k.ú. Stráže a postaviť tam dom smútku. Dnes však dom na uvedenej parcele zmenil majiteľa. Majiteľmi sa stali deti pána Martina Paršu: Martin Paršo, Jana Paršová a Tatiana Paršová. Nový majitelia o predaji domu neuvažujú. Preto starosta obce navrhol zmenšiť plochu rozšírenia cintorína v Strážoch o parcelu č. 128, 127/1, a tiež z parcely č. 614 použiť len časť. Namiesto domu smútku starosta navrhol poslancom inú alternatívu, ktorú predstavil v bode rôzne. V novom návrhu zmeny by sa cintorín v Strážoch rozšíril o časť parcely č. 614, 620, 621, 624, 627/6 k.ú. Stráže. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Zmena11d/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť plochy cintorína na Zberný dvor, k. ú. Stráže p.č.627/5,  túto zmenu navrhol starosta  – parcela je mimo zastavaného územia obce a považuje ju za najvhodnejšiu na tento účel.  S predloženým návrhom starostu poslanci súhlasili. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:1(Sucháň), bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Zmena 11e/2016 – Cyklotrasa – preklasifikuje sa teleso cyklotrasy z výhľadu do návrhu územného plánu- zmenu navrhol starosta obce, ak by sa podarilo získanie železničnej trate na vybudovanie  cyklotrasy je potrebné, aby to každá dotknutá obec mala zapracované aj v územnom pláne. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Zmena 11f/2016 – lokalita Jutrá – plochy výroby na p. č. 651/39 a 651/53 sa zmenou ÚPN preklasifikujú na zmiešanú zónu, kde sa môžu umiestňovať obytné budovy s inými stavbami, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, ako napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy – o túto zmenu požiadal pán Július Zanovit,  ktorý je vlastníkom na parcele č. 651/53, k.ú. Stráže a pán Tomáš Sedlák, ktorý chce odkúpiť parcelu č. 651/39, k.ú. Stráže. Za predloženú zmenu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Zmena 11g/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť výrobno-obchodno-obslužnej plochy v lokalite Pri železničnej stanici na novú lokalitu  pre výstavbu RD – p. č. 334/7, p. č. 277/5, p. č. 334/8, p. č. 325/2 k. ú. Stráže – o túto zmenu požiadala firma STIVA, zastúpená konateľom spoločnosti pánom Romanom Ferechom, ktorá je vlastníkom uvedených parciel. Pri tejto žiadosti mali poslanci pripomienku aby sa s majiteľom rokovalo o ponechaní ihriska za základnou školou, a tiež ponechanie prechod družstevných mechanizmov na pole. Za predloženú zmenu dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zapracovanie tejto zmeny v UP schválené.

Zmena 11h/2016 – zmenou ÚPN sa vytvorí na časti plochy družstva Krakovany nová obytná  lokalita pre výstavbu RD – o túto zmenu požiadal pán Dušan Maťus, ktorý je vlastníkom parciel registra E p.č.747, 749/3, 749/4, orná pôda a parcely registra C p.č. 750/48 – zastavané plochy a nádvoria. Na týchto parcelách navrhuje rozšíriť zónu pre výstavbu rodinných domov.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovanímza:5(Filo, Jurda, Sucháň, Štefanka, Urban), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský P., Šurín), nehlasoval: 0, bolo zapracovanie tejto zmeny v UP schválené.

Zmena 11i/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikujú v k. ú. Krakovany p. č. 731/2, 3 a 4 na areál kompostoviska obce – túto zmenu navrhol starosta obce. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, roti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zapracovanie tejto zmeny do UP schválené.

Po rozobratí jednotlivých navrhovaných zmien dal starosta obce schváliť vypracovanie  návrhu zmeny Územného plánu obce Krakovany č. 11/2016. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zdanie na vypracovanie  zmeny územného plánu obce Krakovany č.11/2016 schválené.

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

Rozpočtové opatrenie č.1/2016 sa  obecnému zastupiteľstvu predkladá v súlade s ods. 2 písmenom b) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2016 predstavuje čiastku 906 468,– € v príjmových aj vo výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2016 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 45 833,18€ na sumu celkom 952 301,18€ v príjmových aj výdavkových položkách.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 6 898,81 €,
 • kapitálový – bez zmien,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 38 934,37 (zostatky prostriedkov z minulých rokov)

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 45 833,18 €,
 • kapitálový zvyšuje – bez zmien,
 • finančné operácie – bez zmien.

Podrobný rozpis jednotlivých položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť RO 1/2016. Jednotlivé položky sa týkajú finančných príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu a darovaných. Ide o dotácie na voľby, matriku, register obyvateľov, ZŠ, tiež dar 457€ pre ZOS a prostriedky z Recyklačného fondu. Cez finančné operácie sú do rozpočtu roka 2016 začlenené zostatky prostriedkov z minulého roka účelovo viazané podľa príslušných dotácií a pre školské jedálne. Vo výdavkoch sú prostriedky účelovo viazané podľa príjmu. Z uvedeného dôvodu OZ rozpočtové opatrenie neschvaľuje, ale berie na vedomie.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania :0, nehlasoval: 0, poslanci rozpočtové opatrenie 1/2016 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8 – Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015

Správu o činnosti kontrolóra za rok 2015 bola poslancom doručená s pozvánkou.  Nakoľko kontrolórka na zasadnutí obecného zastupiteľstva nebola prítomná, správu o činnosti poslanci nerozoberali. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, poslanci správu o činnosti kontrolóra za rok 2015 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 9 – Rôzne

 • Starosta obce predložil poslancom žiadosť pána Michala Hricu na  umiestnenie septiku na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany, zastavaná plocha a nádvorie, Námestie sv. Mikuláša pred domom č. 51/23. K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Šurín), bola žiadosť pána Michala Hricu, Nám. Sv. Mikuláša 51/23, Krakovany na umiestnenie septiku na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany pred p.č. 69, k.ú. Krakovany schválená.
 • Starosta obce predložil poslancom návrh na zvýšenie odmeny kontrolórky obce. Jej základná mzda je určená zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Vypočítava sa ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo môže kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% mesačného platu. Starosta obce navrhol navýšenie platu kontrolórky o 20%. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola mesačná odmena kontrolórky obce vo výške 20% základného platu schválená.
 • Starosta obce predložil poslancom návrh na vydanie knihy k 50 výročiu folklórny slávností a k 10 výročiu župného festivalu kultúry. Túto publikáciu prisľúbi predseda TTSK. Ľudia okolo folklóru zozbierali materiál, na vydanie asi 300 stranovej publikácie. Nakoniec trnavské osvetové stredisko publikáciu okresalo len na  nejako pár strán. Aby snaha ľudí, ktorí zbierali materiál na publikáciu nevyšla nazmar, dostali sme ponuku na vydanie knihy so všetkých zozbieraných materiálov v náklade 500 ks za cenu  – 6,00€/kus bez DPH, celkom 3000,00 € bez DPH. Cena s DPH za 500 ks je 3600,00 €. Druhá ponuka bola  v náklade 200 ks za cenu 8,50 €/ks čo je 1700,00€ bez DPH. Cena s DPH je 2040,00 €.  Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k vydaniu knihy k 50. výročiu folklórnym slávností vyjadrili. K predloženej téme sa rozpútala diskusia. Poslanci sa pýtali, či materiál, ktorý bude použitý v navrhnutej knihe o folklóre nebude totožný s už použitými podkladmi v publikácii, ktorá bola vydaná pri príležitosti 900 rokov prvej písomnej zmienky o obci. Aj v tejto publikácii je kapitola z histórie folklóru obce. K 50 výročiu folklórnych slávností by stačilo vydať možno obšírnejší bulletin. Starosta obce informoval poslancov, že bulletin bude.   Poslanci sa zhodli, že zatiaľ sa  kniha vydávať nebudeme. S výhľadom do budúcnosti sa vydanie môže opäť prehodnotiť. Starosta obce dal za vydanie knihy k 50 výročiu Folklórnych slávnosti v obci Krakovany hlasovať. Hlasovaním za: 2 (Klinovský P., Šurín), proti: 3 (Filo, Štefanka, Sucháň), zdržal sa hlasovania: 2 (Jurda, Urban), nehlasoval:0, bolo vydanie knihy k 50 výročiu folklórnych slávnosti k Krakovanoch zamietnuté.
 • V zmysle zákona 253/1994 patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobok koeficientu určeného v tabuľke podľa počtu obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. Podľa novely zákona 377/2015 Z.z. už nie je potrebné plat starostu  každý rok prehodnocovať.  Tiež sa nezverejňuje celá suma, ale len percento zvýšenia.  Poslanci sa dohodli, že starostovi ponechajú rovnaké percento navýšenia, aké mu bolo schválené v roku 2015, čo je 43%. Za tento návrh dal zástupca starostu hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdral sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo schválené zvýšenie minimálneho mesačného  platu starostu o 43% s účinnosťou od 1.7.2016.
 • Starosta obce predložil poslancom štúdiu – návrh obradného miesta na cintoríne v Strážoch.   Vzhľadom k tom, že dom smútku na cintoríne v Krakovanoch sa nevyužíva v takej miere na akú bol určený, prikláňa sa k myšlienke na cintoríne v Strážoch postaviť skôr len také obradné miesto, aby sa rozlúčka konala priamo na cintoríne, a nie pri Strážovskom kostole.  Poslanci navrhli, aby dal starosta obce vypracovať projektovú dokumentáciu s rozpočtom na zhotovenie tohto obradného miesta. Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na vyhotovenie projektovej dokumentácie s rozpočtom na Obradné miesto na cintoríne v Strážoch schválený.

 

Interpelácie poslancov.

 • Tibor Šurín – Opätovne požiadal o zvýraznenie dopravného značenia pri škole v Krakovanoch – odpovedal starosta, že rokovanie s dopravným inšpektorátom už bolo. Tiež požiadal starostu o umiestnenie lavičky na detskom ihrisku pri preliezkách.
 • Milan Jurda upozornil na zhoršený stav mostu na križovatke Dolná ulica s Južnou pri dome p. Hornáka. Prejazdom ťažkých vozidiel, ktoré vozia fekálie do čističky cesta sadá a je už v dosť zlom technickom stave. Navrhol vyvolať stretnutie s predstaviteľmi TAVOS na riešenie  situácie  prejazdu vozidiel cez obec, ktoré vyvážajú  fekálie  do čističky. Starosta obce navrhol dať vypracovať Statický posudok na lávky na Strážovskej ulici pri čističke a tiež na Južnej ulici z Dolnej. Vypracovanie tohto posudku dal starosta schváliť poslancom. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Sucháň), bolo vypracovanie statického posudku na lávky  pri čističke a na Južnej ulici schválené.
 • Pavel Klinovský – navrhol rozšírenie priestoru na kontejnery pri obchode v Krakovanoch, nakoľko tam pribudli ďalšie dva kontejnery, jeden na tetrapacky a jeden na kovy.
 • Marek Urban – požiadal o vykosenie uličky ktorá spája Južnú ulicu s Dolnou.
 • Juraj Filo – na Školskej ulici pri stojane na bicykle umiestniť aj lavičku na sedenie.
 • Jozef Štefanka – navrhol zrušiť pieskovisko na detskom ihrisku.

 

K bodu č. 10– Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 3. júna 2016

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 24/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Zmenený program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a Slovak Telekom a.s.
 5. VZN č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 6. Zmena ÚP obce Krakovany č.11/2016
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2016
 8. Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015
 9. Rôzne
 10. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 25/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 26/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č.1/1/2016-23/3/2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Nájomná zmluva Slovak Telekom

Uznesenie č. 27/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nájomnú zmluvu medzi obcou Krakovany, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 02  a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, na prenájom časti pozemku p.č. 123/1, k.ú. Stráže  o výmere 5m2 za cenu 12,00 €/m2 na rok. Celková výška ročného nájmu je 60,00 €.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Krakovany

Uznesenie č. 28/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Zmena UP č. 11/2016

Uznesenie č. 29/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie navrhovanej zmeny UP obce Krakovany č.11/2016

Zmena 11a/2016 – lokalita Staré Konopisko – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť plochy výstavby rodinných domov na nízkopodlažnú výstavbu bytových domov, k. ú. Krakovany

Zmena11b/2016 – lokalita Strážovské Záhumenice – zmenou ÚPN sa rozšíri plocha pôvodnej lokality pre výstavbu RD, p. č. 649/17, 18 a 19

Zmena 11c/2016 – zmenou ÚPN sa zmenší plocha cintorína Stráže

Zmena11d/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť plochy cintorína na Zberný dvor, k. ú. Stráže – p.č.627/5,

Zmena 11e/2016 – Cyklotrasa – preklasifikuje sa teleso cyklotrasy z výhľadu do návrhu územného plánu

Zmena 11f/2016 – lokalita Jutrá – plochy výroby na p. č. 651/39 a 651/53 sa zmenou ÚPN preklasifikujú na zmiešanú zónu, kde sa môžu umiestňovať obytné budovy s inými stavbami, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, ako napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy

Zmena 11g/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť výrobno-obchodno-obslužnej plochy v lokalite Pri železničnej stanici na novú lokalitu  pre výstavbu RD – p. č. 334/7,   p. č. 277/5, p. č. 334/8, p. č. 325/2 k. ú. Stráže

Zmena 11h/2016 – zmenou ÚPN sa vytvorí na časti plochy družstva Krakovany nová obytná  lokalita pre výstavbu RD

Zmena 11i/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikujú v k. ú. Krakovany p. č. 731/2, 3 a 4 na areál kompostoviska obce

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č.1/2016

Uznesenie č. 30/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2016 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 780 468 +6 898,81 787 366,81
Kapitálové príjmy   1 000             0 1 000
Finančné operácie   125 000          +38 934,37   163 934,37
Príjmy spolu 906 468 + 45 833,18  952 301,18

 

  Rozpočet rok 2016 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 780 468 45 833,18 826 301,18
Kapitálové výdavky   114 000 0 114 000
Finančné operácie  12 000 0 12 000
Výdavky spolu 906 468 +45 833,18 952 301,18

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015

Uznesenie č. 31/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce z rok 2015.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Rôzne

Uznesenie č. 32/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie septiku na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany pred p.č. 69, k.ú. Krakovany pre pána Michal Hricu, Nám. Sv. Mikuláša 51/23, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 33/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

navýšenie základného platu kontrolórky obce o 20% s účinnosťou od 1.7.2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 34/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Neschvaľuje

Vydanie publikácie k 50 výročiu Folklórnych slávností v Krakovanoch

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:2 (Klinovský, Šurín)

Proti:3 (Filo, Sucháň, Štefanka)

Zdržal sa hlasovania: 2 (Jurda, Urban)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 35/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

S účinnosťou od 1.7.2016 zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu  o 43%

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 36/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie statického posudku na lávky pri čističke na Strážovskej ulici  a na križovatke Dolnej a Južnej ulici

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:6 (Filo, Jurda, Klinovský,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Sucháň)

Uznesenie č. 37/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie projektovej dokumentácie na obradné miesto na cintoríne v Srážoch

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 38/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

V Krakovanoch  3. júna 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 03/2016

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 8. apríla 2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Mgr. Juraj Filo, Ing. Milan Jurda, Pavel Klinovský a  Mgr. Lukáš Radoský .

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Odčlenenie parciel registra „C“ p.č. 649/18, 649/19, orná pôda, k.ú. Stráže
 4. Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi
 5. Rôzne
 6. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom  zasadnutia.  Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov  Danielu Piscovú a Ľuboša Sucháňa. Poslanci tento návrh hlasovaním za:3,  proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Piscová, Sucháň), nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Odčlenenie parciel registra „C“ p.č. 649/18, 649/19, orná pôda, k.ú. Stráže

Na novembrovom  zasadnutí obecného zastupiteľstva bol schvaľovaný súhlas na odčlenenie časti parcely registra „E“ č. 635/4, k.ú. Stráže, ktorá v podiely ¼ prislúcha vlastníkovi Plantex s.r.o. Veselé za účelom, aby mohla byť pričlenená k parcele č. 634/4, k.ú. Stráže. Súhlas bol schválený na základe žiadosti manželov Ľubomíra Zelinku a Jany Zelinkovej. Pri zápise do katastra však manželom Zelinkovým vznikol problém, že oni predložili súhlas obce s odčlenením parcely registra „E“ a potom si dali zhotoviť geometrický plán na základe ktorého vznikli nové parcely registra „C“. Preto požiadali o opätovné schválenie tohto odčlenenia s novými číslami parciel.  Na základe toho dal starosta obce hlasovať za zrušenie uznesenia č. 111/9/2015 zo dňa 19. novembra 2015. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola uznesenie č. 111/9/2015 zrušené.  Potom predložil návrh nového uznesenie: Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam ako prípad hodný osobitého zreteľa v súlade s ustanovením § 9a odst. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle GP č. 2/2016 zo dňa 3. februára 2016 s tým, že Obec Krakovany sa stane vlastníkom pozemku reg. E KN s  parcelným číslom 635/4, k.ú. Stráže, orná pôda o výmere 3386 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/15-iny.

Dôvod hodný osobitého zreteľa je: rozširovanie individuálnej bytovej výstavby v obci.

Za predložený návrh uznesenia dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0,  nehlasoval:0, bolo odčlenenie parciel  registra „C“, parcela číslo 649/18, orná pôda o výmere 1274 m2 a parcela číslo 649/19,orná pôda o výmere 1129 m2 z parcely registra „E“ parcela číslo 635/4 v katastrálnom území Stráže na základe geometrického plánu číslo 2/2016 schválené.

K bodu č. 4 – Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi

Starosta obce informoval poslancov o zámere Mikroregiónu nad Holeškou založiť nové združenie, ktoré sa bude zaoberať odpadovým hospodárstvom. Potreba vyplynula zo stále sa zvyšujúcich nákladov za vývoz odpadu, ktorý v súčasnosti pre obce vykonáva spoločnosť Marius Pedersen. Poslancom predložil návrh Zmluvy o zriadení združenia obcí v zmysle ustanovenia §20 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s názvom: Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie so sídlom v obci Borovce 168 a Stanovy združenia obcí.  Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi ktoré vznikli na území obcí, ktoré sú členmi združenia, znižovanie objemu skládkovaného odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospo­dárstve členských obcí.

 1. Toto sa bude realizovať:
 2. dlhodobou realizáciou triedeného zberu odpadu v obciach, dotrieďovaním a následným zhodnocovaním vyseparovaných zložiek
 3. zabezpečením zberu, zvozu a zneškodnenia nevytriedeného komunálneho odpadu
 4. vybudovaním vlastného dotrieďovacieho zariadenia, kompostárne, prekládkových staníc, vozového a technologického parku a ďalšieho vybavenia slúžiaceho na plnenie predmetu činnosti
 5. systematickým riešením problémových javov v odpadovom hospodárstve v obciach, ktoré sú členmi združenia
 6. osvetovou činnosťou zameranou na motiváciu obyvateľstva k dôslednému triedeniu odpadov v domácnostiach a zvýšenie záujmu o životné prostredie

Členmi združenia by sa malo stať dvanásť obcí Mikroregiónu nad Holeškou okrem obce Ostrov.

Vstupný vklad do združenia je 50 centov na obyvateľa. K predloženým materiálom poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  bol návrh zmluvy o zriadení Združenia obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom v Borovciach a Stanovy združenia  obcí schválené.

K bodu č. 5 – Rôzne

Poslanec Jozef Štefanka navrhol zrušiť pieskovisko na detskom ihrisku, nakoľko nie je možné zabezpečiť dokonalú čistotu piesku napriek tomu, že je na ihrisko zakázané vodiť psov, ale pred mačkami sa pieskovisko počas dňa nedá ustrážiť.

Poslankyňa Daniela Piscová požiadala starostu o odstránenie veľkonočnej výzdoby na stromčeku pre OcÚ.

Starosta obce informoval poslancov, že obec získala dotáciu z Ministerstva kultúry na Reštaurovanie kamenného stĺpu so sochou Panny Márie Immaculaty vo výške 15 000,00 eur, a zároveň podala ďalšiu žiadosť o dotáciu na rozšírenie rekonštrukcie verejného osvetlenia (asi 40 ks svietidiel).

K bodu č. 6 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 8. apríla 2016

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 19/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Odčlenenie parciel registra „C“ p.č. 649/18, 649/19
 4. Združenie obcí Holeška pre triedenie a nakladanie s odpadmi
 5. Rôzne
 6. Záver

Prítomných:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 20/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú  a Ľuboša Sucháňa

Prítomných:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:3 ( Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:2 (Piscová, Sucháň)

Nehlasoval:0

 

K bodu č.3

Uznesenie č. 21/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

uznesenia č. 111/9/2015 zo dňa 19.11.2015

Prítomných:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 22/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam ako prípad hodný osobitého zreteľa v súlade s ustanovením § 9a odst. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle GP č. 2/2016 zo dňa 3. februára 2016 s tým, že Obec Krakovany sa stane vlastníkom pozemku reg. E KN s  parcelným číslom 635/4, k.ú. Stráže, orná pôda o výmere 3386 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/15-iny.

Dôvod hodný osobitého zreteľa je: rozširovanie individuálnej bytovej výstavby v obci.

Prítomných:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Uznesenie č. 23/3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/ Uzavretie Zmluvy o zriadení združenia obcí  v zmysle ustanovenia § 20 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  s  názvom: Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom: Borovce 168, 922 09 Borovce, s predmetom činnosti:  Dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území obcí, ktoré sú členmi združenia, dôsledné triedenie, znižovanie objemu skládkovaného odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členských obcí.

B/ Stanovy združenia obcí Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi so sídlom Borovce 168,  922 09 Borovce,  ktorého členmi sú obce v zmysle zmluvy o zriadení združenia obcí

Prítomných:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:5 (Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  8. apríla 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 02/2016

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 8. marca 2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Ing. Milan Jurda, Mgr. Lukáš Radoský a Ľuboš Sucháň.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ a výška spoluúčasti.
 4. Rôzne
 5. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom mimoriadneho zasadnutia..  Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov  Mgr. Juraja Filu  a Pavla Klinovského. Poslanci tento návrh hlasovaním za:5,  proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Klinovský P), nehlasoval:0, schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“  a výška spoluúčasti.

Starosta obce predložil poslancom návrh na podanie  žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“, ktorá sa predkladá na základe výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6, Prioritnej osi 4Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifického cieľa 4.3.1., Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov v rámci OP Kvalita životného prostredia. Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 383 736,39 eur. Výška spoluúčasti na financovaní projektu je 5 % oprávnených nákladov, čo predstavuje sumu  19 186,82 eur. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ vo výške celkových oprávnených nákladov 383 736,39 eur zo spoluúčasťou 5% vo výške 19 186,82 eur schválené.

K bodu č. 4 – Rôzne

Poslanec Mgr. Juraj Filo informoval poslancov o žiadosti spoločnosti Telecomprojekt, spol. s r. o. udelenie súhlasu na umiestnenie a vybudovanie súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete Základ pre kabinet MSAN_KRKO_123_1. Cieľom projektu je skvalitnenie poskytovaných služieb zákazníkom v sieti T-com. Z toho dôvodu je potrebné vybudovať spevnenú plochu s betónovým základom o rozmeroch 2,5 x 2,0 m, ktorá bude postavená na pozemku vo vlastníctve Obce Krakovany, p.č. 123/1, k.ú. Stráže, na Strážovskej ulici oproti domu č. 250/15. Časť parcely, na ktorej bude postavená betónová základňa, by chcela spoločnosť Slovak Telekom, a.s.  vziať do dlhodobého prenájmu. Vzhľadom k tomu, že podmienky nájomnej zmluvy obec ešte nepripravila, starosta požiadal aspoň o predbežný súhlas s prenájmom tejto plochy a s výstavbou zariadenie –  kabinet MSAN_KRKO_123_1.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol predbežný súhlas na dlhodobý prenájom verejného priestranstva a výstavbu zariadenia  schválený.

K bodu č. 5 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 8. marca 2016

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 15/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ a výška spoluúčasti.
 4. Rôzne
 5. Záver

Prítomných:6 (Filo, Klinovský, Piscová, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:6 (Filo, Klinovský, Piscová, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 16/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Piscová, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo, Piscová, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Uznesenie č. 17/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom  OPKZP-PO4-SC431-2015-6, Prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifického cieľa 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov v rámci OP Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch, 

B/ financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Výška celkových výdavkov na projekt:    383 736,39

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:   383 736,39

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov:  19 186,82 €

 

Prítomných: 6 (Filo,  Klinovský, Piscová,   Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Piscová, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Uznesenie č. 18/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na dlhodobý prenájom verejného priestranstva časť pozemku, p.č. 123/1, k.ú. Stráže, na Strážovskej ulici oproti domu č. 250/15  a výstavbu zariadenia – kabinet MSAN_KRKO_123_1.

 

V Krakovanoch  8. marca 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 01/2016

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 5. februára 2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.4/2015
 5. Všeobecné záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany
 6. Výberové konanie na nájomný byt
 7. Prevádzka kultúrneho domu
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom riadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov  Mgr. Juraja Filu  a Pavla Klinovského. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Klinovský P.), nehlasoval:0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 114/10/2015 -124/10/2015  z riadneho zasadnutia OZ konaného 14. decembra 2015 a 1125/11/ 2015 -131/11/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 26.12.2015.

Uznesenie č. 114/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 3/2015 o miestnych daniach na území obce Krakovany
 5. VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 6. VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany
 7. Rozpočtové opatrenie 3/2015
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018
 9. Rôzne
 10. Záver – podané

Uznesenie č. 115/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku

Uznesenie č. 116/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 96/9/2015-113/9/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 19. novembra 2015 – podané

Uznesenie č. 117/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany

B/Schvaľuje

VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 118/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

B/Schvaľuje

VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 119/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh  VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadu na území obce Krakovany

B/Schvaľuje

VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadu na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 120/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu – podané

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03
  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98 843 290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03

Uznesenie č. 121/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Finančný  rozpočtu obce Krakovany na rok 2016 vo výške 906 468,00 eur v príjmových aj výdavkových položkách – podané

Príjmy          Výdavky

Druh rozpočtu Návrh 2016 Návrh 2016              
Bežný rozpočet 780 468 780 468              
Kapitálový rozpočet 1 000 114 000              
Finančné operácie 125 000 12 000              
SPOLU: 906 468 906 468              
Nerozpoč-tované príjmy 0 0              
SPOLU 906 468 906 468              

 

B/ Berie na vedomie

Finančný rozpočtu obce Krakovany na roky 2017-2018 – podané

Príjmy                         Výdavky

Druh rozpočtu Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh 2017 Návrh 2018
Bežný rozpočet 777 764 783 639 755 764 721 639
Kapitálový rozpočet 0 0 90 000 50 000
Finančné operácie 80 000 0 12 000 12 000
SPOLU 857 764 783 639 857 764 783 639
Nerozpočtované príjmy 0 0 0 0
SPOLU 857 764 783 639 857 764 783 639
         

Uznesenie č. 122/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pilates a Cvičenie Aerobiku na rok 2016 – podané

Uznesenie č. 123/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Pripomienky p. Ťupeka – podané

Uznesenie č. 124/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Uznesenie č. 125/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany
 4. Verejné osvetlenie vyhotovenie Svetlotechnickej štúdie
 5. MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)
 6. Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 126/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora Šurína – podané

Uznesenie č. 127/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Úhradu za Modernizáciu verejného osvetlenia v obci Krakovany pre firmu Vladimír VARGA VV Elektronik, 951 53 Klasov 247, vo výške  34 221,49 eur – podané

Uznesenie č. 128/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

vyhotovenie svetlotechnického merania spoločnosťou Marialux, s.r.o. Veľké Lovce 22.  za cenou 980,00 eur s DPH – podané

Uznesenie č. 129/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Aktualizáciu projektovej dokumentácie „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie“ spoločnosťou  Architectural & Building Management, s.r.o., Komenského 5, 900 01 Modra, za cenu 4920,00 eur s DPH – podané

Uznesenie č. 130/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie“ spoločnosťou Essence Group, s.r.o, Čerešňová 5, Marianka vo výške 2900,00 eur s DPH – podané

Uznesenie č. 131/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

Kancelárii obecného úradu pracovať na aktualizáciách projektových dokumentácií z dôvodu budúcich výziev a projektov pre

– centrálnu zónu obce Krakovany, Kultúrny dom Krakovany a požiarnu zbrojnicu – podané

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie č.4/2015

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015

V súlade s ods. 2 písmenom b), c), d) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám Obecnému

zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci

schváleného rozpočtu, pričom sa celkové príjmy a celkové výdavky zvyšujú. Plánovaný

prebytok rozpočtu vo výške 50 000€ zostáva zachovaný, napriek tomu, že príjem z predaja

pozemkov sa nezrealizoval.

Schválený rozpočet celkom na rok 2015 predstavuje čiastku 881 587,– € v príjmových

a 831 587,- € vo výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako prebytkový,

pretože sa predpokladalo, že bude zostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov vo

výške 50 000,–€ do roka 2016, ktoré sa použijú na realizáciu kanalizácie.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 sa uvedená čiastka zvýšila v príjmových aj výdavkových

položkách o 11 703,98€ na sumu celkom 893 290,98 € v príjmových a 843 290,98€ vo

výdavkových položkách.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015 sa výška príjmov zvyšuje o 96 530,49 € na sumu

989 821,47€ a vo výdavkoch sa zvyšuje o 96 530,49 € na sumu 939 821,47€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2015 sa výška príjmov aj výdavkov znižuje o 149 747,44€ na

sumu 840 074,03€ v príjmoch a na 790 074,03€ vo výdavkoch.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2015 sa výška príjmov aj výdavkov zvyšuje o 40 646,69 € na

sumu 880 720,72€ v príjmových a na 830 720,72€ vo výdavkových položkách.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 40 646,69 €,
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 4 975,20 €,
 • kapitálový zvyšuje o 35 671,49 €-Modernizácia ver. osvetlenia 34 221,49€ schválené 26.12.2015
 • finančné operácie – bez zmien.

 

 

PRÍJMY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55 +40 646,69 857 198,24
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754 0 1754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48 0 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03 +40 646,69 880 720,72

 

 

VÝDAVKY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59 +4 975,2 768 836,79

 

Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44 +35 671,49 61 883,93
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0 0

 

0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98 843  290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03 +40 646,69 830 720,72

 

 

K bodu č. 5 – Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

Účelom VZN je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany  sa koná 1 deň, a to  v stredu  druhý aprílový  týždeň, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Čas zápisu na príslušný školský rok podľa § 2 ods. 1 a 2 tohto VZN v hodinovom rozpätí obec Krakovany určuje nasledovne: stredu     od 14:30 hod. do 17:00 hod.

K predloženému návrhu VZN č. 1/2016 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č1/2016 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany schválené.

 

K bodu č.6 –  Výberové konanie na nájomný byt

Predseda finančnej komisie poslanec Juraj Filo predstavil ostatným poslancom žiadosti na prenájom bytu, ktoré boli na obecný úrad doručené v stanovenom termíne výberového konania. Na obecný úrad bolo doručených 7 žiadostí. Komisia do užšieho výberu odporučila tri žiadosti: žiadosť pani Hážikovej z Krakovian, pani Demkovej z Trebatíc  a Urbanovej z Bašoviec. Poslanci sa nakoniec dohodli, že o výbere nájomcu budú hlasovať tajne. Na zasadnutie prišiel poslanec Sucháň. Starosta obce dal hlasovať za tajné hlasovanie na výber nájomcu na obecný nájomný byt. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Sucháň) bolo tajné hlasovanie schválené. Zapisovateľka rozdala poslancom lístky na hlasovanie, na ktoré poslanci napísali jedno meno žiadateľa.

Po sčítaní hlasov bol výsledok nasledovný:

Strížová Jana – 1 hlas, Hážiková Lucia – 2 hlasy, Demková Anna – 6 hlasov. Víťazom výberového konania na nájomný byt sa stala pani Anna Demková z Trebatíc.

Všetci uchádzači výberového konania budú o výsledku oboznámení písomne.

 

K bodu č. 7 – Prevádzka kultúrneho domu

Na riešenie problémov v kultúrnom dome sa stretla finančná komisia na dvoch zasadnutiach. Prvé stretnutie vyvolala pani Daniela Piscová predsedníčka kultúrnej komisie na tejto komisii sa riešil prenájom priestorov prístavby v kultúrnom dome, ktoré používa Borovienka a LUSK ako skladové priestory na aparatúru a kroje. Druhé stretnutie zvolal predseda finančnej komisie Mgr. Juraj Filo a prizval aj pána Ing. Michala Sedláka.  Komisia navrhla nájom za užívanie priestorov KD vo výške 100,00 eur mesačne.  Pán Ing. Michal Sedlák s výškou nájmu súhlasil, ale poznamenal, že v tom prípade bude obci účtovať ozvučenie všetkých kultúrnych akcií ktoré sa v obci organizujú vo výške 150,00 eur. Nakoniec sa od nájmu upustilo, ale komisia navrhla urobiť nezávislé merania elektriky na prístavbu zatiaľ pre informatívnu kontrolu. V prípade vysokej spotreby elektrickej energie bude obec požadovať refundáciu.

Pani Daniela Piscová navrhla výmenu kľúčov v kultúrnom dome, za bezpečnostné, aby nebolo možné robiť ďalšie kľúče bez vedomia starostu. Ďalej navrhla starostovi, aby pani Silvie Bartákovej rozšíril pracovnú náplň o vedenie skladového hospodárstva (zapisovať príjem a výdaj nakúpeného hlavne potravinového tovaru)  pri všetkých  akcie organizovaných obcou.  Pani Piscová požiadala aj o prijatie pracovníka na organizovanie folklórnych slávností (manažéra). Poslanci požiadali pani Piscovú, aby do najbližšieho zasadnutia predložila návrh jeho činnosť tohto pracovníka.

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom vyhodnotenie hobby stretnutí za rok 2015. Tuto informáciu poslanci hlasovaním za:9, ptori:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

– Starosta obce informoval poslancov o možnosti zakúpenie hasičského auta pre obecný hasičský zbor Krakovany z obce Bašovce v hodnote 100,00 eur. Auto je pojazdné v pomerne dobrom technickom stave, ale bez výbavy. Poslanci k predloženej informácii nemali žiadne pripomienky. Za kúpu hasičského auta dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola kúpa hasičského auta v hodnote 100,00 eur schválená.

 

– Nájom nebytových priestorov, bolo vyhlásené výberové konanie, kde žiadosti mohli uchádzači posielať na obecný úrad do 31.12.2015. K uvedenému dátumu prišla len žiadosť pána Mareka Urbana, ktorý má v prenájme piváreň U notára. Vzhľadom k tomu že v pivárni nie sú žiadne skladové priestory tento nebytový priestor by používal ako sklad. K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky ani ďalšie návrhy. Dohodli sa, že prenájom skladových priestorov bude stanovený do konca nájomnej zmluvy pivárne, čo je 30.9.2020. Za prenájom nebytových priestorov dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Urban) bol prenájom nebytových priestorov schválený pre Mareka Urbana s dobou prenájmu do 30.9.2020 za cenu 80,00 eur/ mesačne.

 

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016. Poslankyňa Daniela Piscová požiadala doplniť plán kontrolnej činnosti o fyzickú kontrolu hoby stretnutí. Ďalší poslanci k plánu kontrolnej činnosti nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016 schválený.

 

Starosta obce informoval poslancov o možnosti zapojenia sa obce do združenia pod názvom Klaster cestovného ruchu  – západné Slovensko. Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko vznikol v decembri 2008. Zakladateľmi sú Trnavský samosprávny kraj a mesto Galanta. Jeho cieľom je aktivizovať rozvoj cestovného ruchu v regióne, vytvárať podmienky na poli propagácie územia na regionálnej a národnej úrovni, a podporovať aktérov cestovného ruchu ku kooperácii. Na princípe partnerstva zvyšovať rozmanitosť a  kvalitu ponuky cestovného ruchu s dôrazom na komplexnosť služieb turizmu s celoročnou prevádzkou. Mesto Piešťany je členom združenia dlhší čas. Mesto Vrbové a obec Trebatice sa stali členmi združenia nedávno. Zapojenie do tohto združenia môže pomôcť pri realizácii cyklotrasy Piešťany – Vrbové o ktorú sa obce a mestá už niekoľko rokov usilujú.

Členský príspevok je 1000,00 eur. Starosta obce dal hlasovať, aby sa obec Krakovany stala členom združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko. Hlasovaním za:8, proti:1(Sucháň), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol vstup obce Krakovany do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko schválený.

Do tohto združenia by sa mal zapojiť aj Mikroregión nad Holeškou. Preto je potrebné aby obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo aj tento zámer.  Starosta obce dal hlasovať za zapojenie sa obce do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko prostredníctvom  Mikroregiónu nad Holeškou. Hlasovaním za:8, proti:1(Sucháň), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval :0, bol zapojenie sa Mikroregiónu nad Hoeškou do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko schválené

 

Interpelácie poslancov

Daniela Piscová – výmena vchodových dverí v Pivárni – obecný úrad by mal urobil prieskum trhu. Tiež by sa mohol urobiť cenový prieskum na zadný vchod do kultúrneho domu. Navrhla osadiť smerovú tabuľu „Krakovany centrum“ pred križovatkou na štátnej ceste 499 –  Piešťany-Vrbové.

Mgr. Juraj Filo – požiadal o doplnenie označenia ulíc Hoštáky, Záhradková ulica a Železničná ulica.

Pavel Klinovský – vyzvať SAD-ku na opravu oplotenia kostolnej záhrady ktoré poškodil vodič autobusu. Požiadať Marius Pedersen o pridanie kontajneru na tetrapak, nakoľko ten čo je k dispozícii nepostačuje,  a tiež doplniť kontajner na kovy.

 

K bodu č. 9 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 5. februára 2016

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 Uznesenie č. 1/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.4/2015
 5. Všeobecné záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany
 6. Výberové konanie na nájomný byt
 7. Prevádzka kultúrneho domu
 8. Rôzne – zakúpenie hasičského auto
 9. Záver

Prítomných:.8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský    Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda,  Klinovský, Piscová, Radoský    Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského

Prítomných:8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda,  Piscová, Radoský,Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Kontrola uznesení

Uznesenie č. 3/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 114/10/2015 -124/10/2015  z riadneho zasadnutia OZ konaného 14. decembra 2015 a 1125/11/ 2015 -131/11/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 26.12.2015.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Rozpočtové opatrenie č.4/2015

Uznesenie č. 4/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

PRÍJMY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55 +40 646,69 857 198,24
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754 0 1754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48 0 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03 +40 646,69 880 720,72

 

 

VÝDAVKY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59 +4 975,2 768 836,79

 

Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44 +35 671,49 61 883,93
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0 0

 

0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98 843  290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03 +40 646,69 830 720,72

 

B/Schvaľuje

vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov z rezervného fondu, z dôvodu prebytku bežného rozpočtu. Nebolo potrebné čerpať prostriedky z rezervného fondu, ktoré bolo schválené OZ  dňa 2.10.2015 uznesením č. 92/8/2015 na kapitálový transfer pre Združenie obcí – Kanalizácia Vrbové. Transfer sa uskutočnil z bežných prostriedkov.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

Uznesenie č. 5/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

B/Schvaľuje

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Výberové konanie na nájomný byt

Uznesenie č. 6/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosti uchádzačov o prenájom nájomného bytu

B/Schvaľuje

Tajné hlasovanie na výber nájomcu

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Sucháň)

C/Schvaľuje

poradie nájomcov určené v tajnom hlasovaní:

 1. Anna Demková – 6 hlasov
 2. Lucia Hažiková – 2 hlasy
 3. Jana Strížová – 1 hlas

 

K bodu č. 7

Prevádzka kultúrneho domu

Uznesenie č. 7/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

Kancelárii obecného úradu:

 1. zabezpečiť kontrolné meranie el. energie pre prístavbu kultúrneho domu.
 2. Výmenu kľúčov v kultúrnom dome
 3. Spresniť pracovnú náplň pani Silvie Bartákovej

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Rôzne

Uznesenie č. 8/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Zakúpenie hasičského auto v hodnote 100 eur pre OHZ

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 9/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prenájom nebytových priestorov pre p. Mareka Urbana, bytom Dolná ulica 109/72, Krakovany,  za cenu 80 €/mesačne do 30.9.2020.

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

Uznesenie č. 10/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 11/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie 

Vyhodnotenie hobby stretnutí za rok 2015

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 12/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zapojenie obce do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko  s členským príspevkom 1000,00 eur.

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 1(Sucháň)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 13/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zapojenie obce do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko cez Mikroregión nad Holeškou s členským príspevkom 1000 €.

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 1 (Sucháň)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 14/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  5. februára 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 11/2015

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 26. decembra  2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany
 4. Verejné osvetlenie vyhotovenie Svetlotechnickej štúdie
 5. MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)
 6. Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“
 7. Rôzne
 8. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom mimoriadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Pavel Klinovský.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany
 4. Verejné osvetlenie vyhotovenie Svetlotechnickej štúdie
 5. MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)
 6. Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“
 7. Rôzne
 8. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Danielu Piscovú a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Piscová, Šurín),  nehlasoval:0, schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany

Starosta obce predložil poslancom na schválenie preplatenie projektu – Modernizácie verejného osvetlenia v obci Krakovany pre firmu  Vladimír VARGA VV Elektronik, ktorá modernizáciu VO v obci vykonala. Požadovaná výška na preplatenie je 34 221,49 eur, ktorá bude obci Krakovany následne zaplatená Ministerstvo hospodárstva na základe  Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zaplatenie Modernizácie VO v obci Krakovany spoločnosti Vladimír VARGA VV Elektronik vo výške 34 221,49 eur schválené.

K bodu č. 4 – Verejné osvetlenie – vyhotovenie Svetlotechnického  merania

Starosta obce informoval poslancov, že po modernizácii Vo je potrebné vykonať ešte svetlotechnické merania. Tieto merania sa budú robiť až niekedy v jarných mesiacoch. Starosta urobil prieskum trhu, nakoľko zákazka neprevyšuje tisíc eur. Najnižšiu cenovú ponuku predložila s firma Marialux s cenou 980,00 eur s DPH. Za podpísanie zmluvy s touto firmou dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo schválené vyhotovenie svetlotechnického merania spoločnosťou Marialux, s.r.o. Veľké Lovce 22.

K bodu č. 5  – MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)

Starosta obce informoval poslancov, že začiatkom decembra prebehlo výberové konanie na Aktualizáciu projektovej dokumentácie „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“ Aktualizácia je potrebná z   dôvodu, že bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o NFP na zateplenie obecných budov a stará projektová dokumentácia nie je v elektronickej podobe a už nepostačujúca. . Na obecný úrad boli doručené tri cenové ponuky, z ktorých najnižšiu predložila spoločnosť Architectural & Building Management, s.r.o., Komenského 5, 900 01 Modra, ktorá predložila cenovú ponuku vo výške 4100,00 eur bez DPH, čo je 4920,00 eur s DPH. K projektu mala pripomienku p. Piscová, aby do neho bola zahrnutá aj tretia trieda. Starosta obce informoval poslancov, že komunikoval aj s riaditeľkou materskej školy, v roku 2015 sa v obci narodilo a polovicu menej detí ako v roku 2014, zvýšený počet tried si vyžiada navýšenie personálu, zvýšenie nákladov na prevádzku a taktiež to bude viesť k zvýšeniu školného.

Starosta obce dal hlasovať za Aktualizáciu projektovej dokumentácie „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“ spoločnosť Architectural & Building Management, s.r.o., Komenského 5, 900 01 Modra, za cenu 4920,00 eur s DPH. Hlasovaním za: 8, pproti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bola Aktualizáciu projektovej dokumentácie „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“ spoločnosť Architectural & Building Management, s.r.o., Komenského 5, 900 01 Modra, za cenu 4920,00 eur s DPH schválená.

 

K bodu č. 6 – Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“          

Taktiež začiatkom decembra prebehlo výberové konanie na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie. Predložené boli tri cenové ponuky. Najnižšiu cenovú ponuku poslala firma Essence Group, s.r.o, Čerešňová 5, Marianka vo výške 2900,00 eur s DPH. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovanie:0, nehlasoval:0, bolo vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie“ spoločnosťou Essence Group, s.r.o, Čerešňová 5, Marianka vo výške 2900,00 eur s DPH schválené.

K bodu č. 7 – Rôzne

Poslanci obecného zastupiteľstva poverili kanceláriu obecného  úradu priebežne pracovať na aktualizácii projektových dokumentácií, z dôvodu budúcich výziev a projektov pre centrálnu zónu obce Krakovany, kultúrny dom a požiarnu zbrojnicu.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh schválený.

K bodu č. 8 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  MIMOriadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 26. decembra  2015

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 125/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany
 4. Verejné osvetlenie vyhotovenie Svetlotechnickej štúdie
 5. MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)
 6. Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“
 7. Rôzne
 8. Záver

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 126/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora Šurína

Prítomných:8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Piscová, Šurín)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany

Uznesenie č. 127/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Úhradu za Modernizáciu verejného osvetlenia v obci Krakovany pre firmu Vladimír VARGA VV Elektronik, 951 53 Klasov 247, vo výške  34 221,49 eur.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Verejné osvetlenie vyhotovenie Svetlotechnickej štúdie

Uznesenie č. 128/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

vyhotovenie svetlotechnického merania spoločnosťou Marialux, s.r.o. Veľké Lovce 22.  za cenou 980,00 eur s DPH.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)

Uznesenie č. 129/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Aktualizáciu projektovej dokumentácie „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie“ spoločnosťou  Architectural & Building Management, s.r.o., Komenského 5, 900 01 Modra, za cenu 4920,00 eur s DPH.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“

Uznesenie č. 130/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie“ spoločnosťou Essence Group, s.r.o, Čerešňová 5, Marianka vo výške 2900,00 eur s DPH.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, 8 Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, 8 Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 7

Rôzne

Uznesenie č. 131/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

Kancelárii obecného úradu pracovať na aktualizáciách projektových dokumentácií z dôvodu budúcich výziev a projektov pre

– centrálnu zónu obce Krakovany, Kultúrny dom Krakovany a požiarnu zbrojnicu.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  26. decembra 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 10/2015

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 14. decembra  2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 3/2015 o miestnych daniach na území obce Krakovany
 5. VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 6. VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany
 7. Rozpočtové opatrenie 3/2015
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018
 9. Rôzne
 10. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom riadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 1. VZN č. 3/2015 o miestnych daniach na území obce Krakovany
 2. VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 3. VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany
 4. Rozpočtové opatrenie 3/2015
 5. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018
 6. Rôzne
 7. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku. Poslanci tento návrh hlasovaním za:8,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 96/9/2015 – 113/9/2015  z riadneho zasadnutia OZ konaného 19. novembra 2015.

Uznesenie č. 96/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou
 1. VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
 2. Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany
 3. Bioodpad – spolufinancovanie projektu
 4. Zmluva o financovaní projektu
 5. Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce
 6. Termíny vykonania inventúr
 7. Výberové konanie na nebytové priestory
 8. Výberové konanie na nájomný byt
 9. Rôzne
 10. Záver  – podané

Uznesenie č. 97/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Mareka Urbana – podané

Uznesenie č. 98/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 81/8/2015-95/8/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 2. októbra 2015- podané.

Uznesenie č. 99/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

prezentáciu záujmového združenia obcí – Mikroregión nad Holeškou a OZ Holeška, ktorú poslancom OZ predstavil Dušan Daloš, predseda združenia a Lukáš Pavlech, manažér mikroregiónu – podané

Uznesenie č. 100/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č.2/2015 o miestach určených na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady SR v roku 2016

B/Schvaľuje

VZN č.2/2015 o miestach určených na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady SR v roku 2016 – podané

Uznesenie č. 101/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Smernicu o verejnom obstarávaní obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 102/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Účasť obce v projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania – Operačný program Kvalita životného prostredia.
 2. spoluúčasť vo výške 5% z oprávnených nákladov, t. j. v maximálnej výške 3902,00 €, z rozpočtu obce v roku 2016 – podané

Uznesenie č. 103/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh zmluvy o spolupráci a spoločnom financovaní diela Kanalizácia Vrbové – Krakovany – podané

Uznesenie č. 104/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce na rok 2016 vo výške 19 319,00 eur

Miestna skupina SČK Krakovany    1 000,00 €

Obecný stolnotenisový  klub               670,00 €

Poľovnícke združenie Králik               500,00 €

Futbalový klub Krakovany             12 000,00 €

FS LUSK                                             800,00 €

FS Krakovčanka                                  300,00 €

TS Krakovienka                                   300,00 €

Súkromné etnografické múzeum         399,00 €

Klub paličkovanej čipky Bábence       500,00 €

RKC farnosť Krakovany                   1 000,00 €

JDS Krakovany                                    700,00 €

ZR pri ZŠ                                              450,00 €

ZR pri MŠ                                             700,00 €  – podané

Uznesenie č. 105/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Termín inventúr:

Inventarizácia 15.12.2015-29.1.2016

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2015

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2016 – podané

Uznesenie č. 106/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberové konanie na nebytové priestory, bývalý  klub mladých  podané.

Uznesenie č. 107/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberové konanie na nájomný byt č. 1 – podané

Uznesenie č. 108/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Do návrhu rozpočtu obce na rok 2016 sumu 7000,00 eur  na nákup technického vybavenia a materiálneho zabezpečenia  Dobrovoľného hasičského zboru Krakovany – podané

Uznesenie č. 109//92015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zloženie Obecného hasičského zboru Krakovany

 • Preventivár požiarnej ochrany obce – Ľuboš Sucháň,
 • Vedúci kontrolnej skupiny – Ing. Oľga Galbavá a Matúš Zuzic,
 • Veliteľ OHZ – Matúš Zuzic,
 • Strojník OHZ – Ivan Herman,
 • Členovia OHZ – Vojtech Hesko, Róbert Urban, Andrej Vavrinec, Patrik Hiner, Ladislav Herman, Ľuboš Sucháň, Dušan Augustovič, Lukáš Hlaváč, Lukáš Madunický – podané

Uznesenie č. 110/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na zmenu ÚP pre p.č. 634/4, 635/4, k.ú. Stráže – podané

Uznesenie č. 111/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Súhlas na odčlenenie časti pozemku p.č. 635/4, k.ú. Stráže – podané

Uznesenie č. 112/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť pána  Františka Garafu  a Viery Garafovej na odkúpenie podielu obce  p.č. 635/4 k.ú. Stráže, ale z dôvodu pripravovanej zmeny UP,  nemôže  danej žiadosti vyhovieť. V prípade záujmu môžete o odkúpenie požiadať po zmene ÚP obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 113/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, kontrolu uznesení  č. 96/9/2015 – 113/9/2015    zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Návrh VZN č. 3/2015  o miestnych daniach na území obce Krakovany. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní  na území obce Krakovany.

Obec Krakovany na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľností,

b/ daň za psa,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ daň za ubytovanie,

e/ daň za predajné automaty,

f/ daň za nevýherné hracie prístroje,

g/ daň za jadrové zariadenie.

Zdaňovacím  obdobím miestnych daní  a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.

Informoval poslancov, že sadzba daní sa oproti roku 2015  nezmenila. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Za predložený návrh VZN č. 3/2015 o miestnych daniach na území obce Krakovany dal hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č.3 o miestnych daniach na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 5 – VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Návrh VZN č.4/2015  o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Výšku sadzby za komunálny odpad  a za drobný stavebný odpad navrhla finančná komisia.

Sadzba poplatku je pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 a 3 je 0,0630 € za osobu a kalendárny deň.

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad vzniknutý pri drobných udržiavajúcich prácach z domácností bez obsahu škodlivín je 0,015 € za kilogram. Poplatok sa vyberá povereným pracovníkom obce priamo na zbernom dvore pri vývoze tohto odpadu. Poslanci navrhli  kontrolovať pracovníkov Petmasu a to vážením vozidla na začiatku vývozu aj plného vozidla a odsúhlasenie vážnych listov  podpisom zodpovednej osoby obce (zamestnancom OcÚ).

O výške sadzby za komunálny odpad sa rozprúdila medzi poslancami diskusia. Časť poslancov bola za to, aby sa výška poplatku za komunálny odpad nezvyšovala oproti roku 2015, časť poslancov bola za zvýšenie poplatku. Starosta obce dal hlasovať za výšku poplatku, ktorá bola navrhnutá vo VZN finančnou komisiou –  0,0630 € za osobu a kalendárny deň a  poplatku za drobný stavebný odpad vzniknutý pri drobných udržiavajúcich prácach z domácností bez obsahu škodlivín  0,015 € za kilogram. Hlasovaním za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň,  Urban), proti: 2 (Radoský, Šurín), zdržal sa hlasovania: 1 (Štefanka), nehlasoval:0, bolo VZN č.4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany schválené, Za ďalšie návrhy sa už nehlasovalo.

 

K bodu č.6 –  VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany

Toto Všeobecné záväzné nariadenie  sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce Krakovany v súlade s §39 ods.3 zákona o odpadoch a jeho zavedením je: zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce Krakovany za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom č.223/2001 Zb.z., vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu. Ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi /§39 ods.4 zákona o odpadoch/, najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodnenie odpadov.  K predloženému návrhu VZN č. 5/2015 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal s ahlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č.5/2015 schválené.

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie 3/2015

Návrh na Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015 sa predkladá v  súlade s ods. 2 písmenom a), b), c), d) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa celkové príjmy a celkové výdavky znižujú. Plánovaný prebytok rozpočtu vo výške 50 000€ zostáva zachovaný, napriek tomu, že príjem z predaja pozemkov sa nerealizoval.

Schválený rozpočet celkom na rok 2015 predstavuje čiastku 881 587,– € v príjmových

a 831 587,– € vo výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako prebytkový,

pretože sa predpokladalo, že bude zostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov vo

výške 50 000,–€ do roka 2016, ktoré sa použijú na realizáciu kanalizácie.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 sa uvedená čiastka zvýšila v príjmových aj výdavkových

položkách o 11 703,98€ na sumu celkom 893 290,98 € v príjmových a 843 290,98€ vo

výdavkových položkách.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015 sa výška príjmov zvyšuje o 96 530,49 € na sumu

989 821,47€ a vo výdavkoch sa zvyšuje o 96 530,49 € na sumu 939 821,47€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2015 sa výška príjmov aj výdavkov znižuje o 149 747,44€ na

sumu 840 074,03€ v príjmoch a na 790 074,03€ vo výdavkoch.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný znižuje o 515,92 €,
 • kapitálový znižuje o 150 000,– €,
 • finančné operácie zvyšujú o 768,48,– €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný znižuje o 4 252,56 €,
 • kapitálový znižuje o 154 000 €
 • finančné operácie – bez zmien.

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03

 

Jednotlivé zmeny na položkách vyššie 1000,- eur vysvetlil predseda finančnej komisie Mgr. Juraj Filo. K zmene rozpočtu č. 3/2015 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo Rozpočtové opatrenie č.3/2015 schválené.

 

K bodu č. 8 – Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018

Rozpočet obce Krakovany na roky 2016-2018 je zostavený v súlade s nasledovnými

právnymi normami: so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy, so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,  so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,  so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,  s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje vyrovnaný bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. V časti finančné operácie sa predpokladá krytie investičných akcií, hlavne kanalizácie celej obce v plnej výške 125 000 € čerpaním dlhodobého bankového úveru. V prípade očakávaného prebytku hospodárenia z roku 2015 je predpoklad, že sa výška úveru môže znížiť.

Celkový rozpočet na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový. Kapitálový rozpočet na rok 2017 je schodkový. Schodok vykryjú finančné operácie a prebytok bežného rozpočtu. Predpokladá sa čerpanie úveru na realizáciu investičných akcií, hlavne kanalizácie celej obce.

Celkový rozpočet na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet na rok

2018 je zostavený ako prebytkový z dôvodu splácania úveru. Kapitálový rozpočet je

schodkový. Schodok je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu v plnej výške.

 

Položky, ktoré poslancov najviac zaujímali vysvetlil predseda finančnej komisie Mgr. Juraj Filo. K predloženému rozpočtu poslanci nemali pripomienky. Z predloženého návrhu sa schvaľoval návrh rozpočtu na rok 2016. Návrh rozpočtu pre roky 2017 a 2018 poslanci berú na vedomie.  K predloženému návrhu rozpočtu zaujala stanovisko aj kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. V závere konštatuje, že Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018 a  z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období. Rozpočet obce je navrhovaný ako vyrovnaný, predpokladá sa pokračovať v investičných akciách aj v budúcom období, a to predovšetkým budovaním-zveľaďovaním miestnych komunikácií a vybudovaním kanalizácie, ktorej výstavba bude vykrytá dlhodobým úverom.

V súvislosti s novelou Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu zostavený bez programovej  štruktúry.

 

Navrhovaný finančný rozpočet obce na rok 2016:

                                   Príjmy             Výdavky                                 

bežný rozpočet           780 468,- Eur  780 468,- Eur

kapitálový rozpočet         1 000,- Eur            114 000,- Eur

finančné operácie       125 000,- Eur     12 000,- Eur

SPOLU                      906 468,- Eur   906 468,- Eur

Odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.

Za predložený návrh rozpočtu na rok 2016 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Piscová), nehlasoval:0, bol rozpočet na rok 2016 schválený.

Návrh rozpočtu na roky 217-2018 poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová),  nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 9 – Rôzne

Zapisovateľka Emília Knošková predložila na schválenie žiadosti o bezplatný prenájom telocvične ZŠ pre Zdravé cvičenie Pillates a Aerobic s Katkou. K bezplatnému prenájmu telocvične ZŠ poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pillates a Aerobic s Katkou schválený.

Pani Piscová poďakovala poslancom za schválenie dotácie pre Klub paličkovanej čipky Bábence, vzhľadom k tomu, že na minulom zasadnutí nebola prítomná. Zároveň vyslovila nepokojnosť s rozdelením dotácií pre folklórne skupiny, nakoľko FS LUSK dostal dotáciu vo výške 800,- eur, a FS Krakovačanka a FS Krakovienka dostali len po 300,- eur. Navrhla aby sa v budúcom roku určili pravidlá na podávanie žiadosti o dotáciu pre kultúrne zložky.

 

Interpelácie poslancov

Poslanec Ing. Milan Jurda tlmočil požiadavky a otázky pána Slavomíra Ťupeka:

 • Zverejňovanie obecných oznamov na internetovej stránke (Termíny zasadnutia, odčítanie plynu, vody a elektriky a pod.)
 • Ako si obec predstavuje problematiku neumiestnených detí v materskej škole pre nedostatočnú kapacitu
 • Či by bolo možné v obci umiestniť aj kontajnery na kovy
 • Či by bolo možné opraviť chodník od stanice k Chateau resp. až k futbalovému ihrisku
 • Či by bolo možné opraviť most pri čističke odpadových vôd aj s pridaním zábradlia
 • Či sa každý rok robí kontrola preliezok na detskom ihrisku
 • Či by nebolo možné každý večer zakrývať pieskovisko na detskom ihrisku.

Poslanec Jozef Štefanka opäť otvoril problematiku parkovania vozidiel pred Pivárňou U notára. Starosta obce informoval poslancov, že tento problém bude potrebné riešiť s dopravným inšpektorátom, s ktorým už začal rokovania. Vyzval poslancov, aby zvážili ešte ďalšie problémové miesta v obci a návrhy predložili na obecný úrad, aby sa zahrnuli do jedného projektu,  ktorý bude obec musieť predložiť na posúdenie a schválenie DI v Trnave.

Poslankyňa Daniela Piscová požiadala starostu o zabezpečenie častejšieho vývozu smetných nádob na cintorínoch.

Poslanec Mgr. Juraj Filo sa pýtal, v akom štádiu je získanie ďalšieho merača rýchlosti na Školskú ulicu v smere od futbalového štadióna ku škole.

 

K bodu č. 10 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 14. decembra  2015

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 114/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 1. VZN č. 3/2015 o miestnych daniach na území obce Krakovany
 2. VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 3. VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany
 4. Rozpočtové opatrenie 3/2015
 5. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018
 6. Rôzne
 7. Záver

Prítomných:8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 115/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku

 

Prítomných:8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 116/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 96/9/2015-113/9/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 19. novembra 2015

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany

Uznesenie č. 117/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany

B/Schvaľuje

VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

Uznesenie č. 118/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

B/Schvaľuje

VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň,  Urban)

Proti:2 (Radoský, Šurín )

Zdržal sa hlasovania:1(Štefanka)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadu na území obce Krakovany

 

Uznesenie č. 119/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh  VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadu na území obce Krakovany

B/Schvaľuje

VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadu na území obce Krakovany

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 7

Rozpočtové opatrenie č.3/2015

 

Uznesenie č. 120/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03

 

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Návrh rozpočtu obce Krakovany na roky 2016-2018

Uznesenie č. 121/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Finančný  rozpočtu obce Krakovany na rok 2016 vo výške 906 468,00 eur v príjmových aj výdavkových položkách

 

Príjmy          Výdavky

Druh rozpočtu Návrh 2016 Návrh 2016              
Bežný rozpočet 780 468 780 468              
Kapitálový rozpočet 1 000 114 000              
Finančné operácie 125 000 12 000              
SPOLU: 906 468 906 468              
Nerozpoč-tované príjmy 0 0              
SPOLU 906 468 906 468              

 

B/ Berie na vedomie

Finančný rozpočtu obce Krakovany na roky 2017-2018.

 

Príjmy                         Výdavky

Druh rozpočtu Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh 2017 Návrh 2018
Bežný rozpočet 777 764 783 639 755 764 721 639
Kapitálový rozpočet 0 0 90 000 50 000
Finančné operácie 80 000 0 12 000 12 000
SPOLU 857 764 783 639 857 764 783 639
Nerozpočtované príjmy 0 0 0 0
SPOLU 857 764 783 639 857 764 783 639
         

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,  Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Rôzne

 

Uznesenie č. 122/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pilates a Cvičenie Aerobiku na rok 2016

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 123/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Pripomienky p. Ťupeka

 

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 124/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  14. decembra 2015

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 9/2015

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 19. novembra  2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou
 5. VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
 6. Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany
 7. Bioodpad – spolufinancovanie projektu
 8. Zmluva o financovaní projektu
 9. Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce
 10. Termíny vykonania inventúr
 11. Výberové konanie na nebytové priestory
 12. Výberové konanie na nájomný byt
 13. Rôzne
 14. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom riadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou
 1. VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
 2. Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany
 3. Bioodpad – spolufinancovanie projektu
 4. Zmluva o financovaní projektu
 5. Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce
 6. Termíny vykonania inventúr
 7. Výberové konanie na nebytové priestory
 8. Výberové konanie na nájomný byt
 9. Rôzne
 10. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milana Jurdu a Mareka Urbana. Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 81/8/2015 – 95/8/2015  z riadneho zasadnutia OZ konaného 2. októbra 2015

Uznesenie č. 81/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

 1. Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Otvorenie zasadnutia
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy za školský rok 2014/2015
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025
 7. Ročný zápis do kroniky za rok 2014
 8. Rozpočtové opatrenie č.2/2015
 9. Vyradenie majetku
 10. Správa kultúrnej komisie
 11. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
 12. Návrh rozpočtu pre Združenie obcí “Kanalizácie  Vrbové –  Krakovany“
 13. Rôzne
 14. Záver  –  podané

Uznesenie č. 82/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ľuboša  Sucháňa – podané

Uznesenie č. 83/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 63/6/2015-77/6/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 24. júla 2015 a uznesenia č. 78/7/2015-80/7/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 2. septembra 2015 – podané

Uznesenie č. 84/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy za školský rok 2014/2015 – podané

Uznesenie č. 85/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2014/2015 – podané

Uznesenie č. 86/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025 – podané

Uznesenie č. 87/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2014 – podané

Uznesenie č. 88/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu – podané

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44
Finančné operácie  0 0 0             0   0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98 +96 530,49  939 821,47

 

Uznesenie č. 89/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce vo výške 16 899,60 €

Hodnota majetku určeného na vyradenie pri obstaraní predstavovala sumu 16 899,60 €.

Zostatková cena uvedeného majetku predstavuje čiastku 62,58 € – podané

Uznesenie č. 90/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu kultúrnej komisie – vyhodnotenie župného festivalu kultúry – podané

Uznesenie č. 91/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015 – podané

Uznesenie č. 92/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu vo  výške 21 000,– € na kapitálový transfer – dotáciu na kapitálové výdavky pre Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany na dobudovanie kanalizácie, časť Krakovany –  podané

Uznesenie č. 93/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie dobudovania kanalizácie vo výške 5% nákladov – podané

Uznesenie č. 94/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie nákladov opravy domu smútku vo výške 1513,14 € – podané

Uznesenie č. 95/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Poslanci hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, kontrolu uznesení  č. 81/8/2015-95/8/2015  zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou

Starosta obce privítal na zasadnutí OZ zástupcov Mikroregiónu nad Holeškou – p. Dušana Daloša, predsedu združenia a manažéra združenia p. Lukáša Pavlecha. Informoval poslancov, že Mikroregión nad Holeškou prijal uznesenie, ktorým zaviazal predsedu a manažéra združenia uskutočniť na zasadnutí OZ členských obcí združenia prezentáciu, v ktorej poslancom OZ vysvetlia úlohy a zameranie mikroregiónu.

Predseda združenia p. Dušan Daloš oboznámil poslancov  so záujmovým združením Mikroregión nad Holeškou. Mikroregión nad Holeškou bol založený dňa 26.6.2000 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie „Spoločenstvo mikroregiónu nad Holeškou“ so 7 zakladajúcimi obcami. Na zasadnutí snemu v roku 2004 došlo k zmene názvu na „Mikroregión nad Holeškou“ . Obec Krakovany pristúpila do Mikroregiónu v roku 2007. Mikroregión sa svojou činnosťou zameriava hlavne na:

 • Koordinovaný postup pri vytváraní koncepcie rozvoja mikroregiónu
 • Cieľavedomú spoločnú ochranu zákonných práv a záujmov členov
 • Iniciovanie a podporu aktivít v oblasti turistiky a agroturistiky
 • Vytváranie priaznivého prostredia pre súkromných podnikateľov v oblasti služieb súvisiacich s vidieckou turistikou
 • Zviditeľňovanie mikroregiónu vhodnou propagáciou
 • Ochranu životného prostredia

 

Z dôvodu nových možnosti získavania finančných prostriedkov z iných zdrojov bolo založené občianske združenie Holeška so sídlom v Rakoviciach. Toto združenie zahŕňa druhý a tretí sektor a po jeho registrácii ako miestnej akčnej skupiny (tzv. „MAS“) je možné v regióne čerpať cez projekty sumu cca 2,4 mil. €. Tu môžu získať finančné prostriedky agropodnikatelia, občianske združenia a pod.

Z dôvodu veľkej časovej náročnosti nie je  možné celú agendu mikroregiónu a OZ zastrešovať z pozície predsedu a výkonného výboru. Preto bol ako manažér mikroregiónu na trvalý pracovný pomer prijatý pán Lukáš Pavlech,. Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský.

Poslanec Mgr. Juraj Filo požiadal manažéra mikroregiónu o príspevok do obecných novín Hlas Krakovian, aby informácie o činnosti združenia dostali aj občania obce.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci prezentáciu Mikroregiónu nad Holeškou zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5 – VZN č. 2/2015 VZN  č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Návrh VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

Návrh VZN č.2/2015 bol vypracovaný v súlade s §16 zákona NRSR č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Za miesta na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane  pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky boli určené propagačné tabule Obce Krakovany pred Obecným úradom na Námestí sv. Mikuláša.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016  schválili.

 

K bodu č.6 –  Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie a schválenie smernicu o verejnom obstarávaní. Smernica o verejnom obstarávaní  – postupy obce pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov. Smernica je určená pre obec Krakovany, ktorá je verejným obstarávateľom podľa §6 odst.1 písm. b) zákona a pre rozpočtové organizácie obce, na zabezpečenie úloh a činností , ktoré vyplývajú z vyššie citovaného zákona o verejnom obstarávaní. Smernicu pre obec Krakovany vypracovala Mgr. Jana Jančárová. K predloženej smernici poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 7 – Bioodpad – spolufinancovanie projektu

Mikroregión nad Holeškou sa chce  ako celok zapojiť do výzvy na predchádzanie vzniku odpadov, v rámci ktorej bude žiadať NFP na kompostéry do domácností, veľkoobjemové kompostéry na verejné plochy (školské záhrady, parky, cintoríny…), elektronické kompostéry na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu zo školských jedální, menšie mobilné štiepkovače vhodné na zapožičanie do domácností, osvetu v rámci obcí pre širokú verejnosť, osvetu „od domu k domu“, osvetu pre deti a mládež na školách, v škôlkach a propagačné materiály súvisiace s problematikou predchádzania vzniku odpadov. Dôvodom je ochrana životného prostredia, zníženie podielu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v KO, zníženie nákladov obce na vývoz KO, splnenie si povinností vyplývajúcich z dohovorov EÚ a zákona o odpadoch. Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. ktorý prichádza do platnosti, z neho bude vyplývať povinnosť obce zabezpečiť buď vývoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných nádob s vývozom minimálne raz za 2 týždne priamo z každej domácnosti alebo preukázanie, že viac ako 50 % domácností vlastný biologicky rozložiteľný komunálny odpad kompostuje.

Poslanci hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0, schválili

 1. Účasť obce v projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania – Operačný program Kvalita životného prostredia.
 2. spoluúčasť vo výške 5% z oprávnených nákladov, t. j. v maximálnej výške 3902,00 €, z rozpočtu obce v roku 2016.

 

K bodu č. 8 – Zmluva o spolupráci a spolufinancovaní

Starosta predložil poslancom návrh zmluvy o spolupráci a spoločnom financovaní diela Kanalizácia Vrbové – Krakovany.  Predmetom zmluvy je spoločné financovanie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany, ktoré bolo zriadené za účelom využitia finančných prostriedkov z eurofondov na dobudovanie kanalizačnej siete v meste Vrbové a v obci Krakovany.  Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola Zmluva o spolupráci a spoločnom financovaní diela kanalizácie Vrbové – Krakovany schválená.

 

K bodu č. 9 – Dotácie spoločenských organizácií

V tomto roku si podalo žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 14 subjektov.  Celková požadovaná suma je 37 920,00 eur. V roku 2015 bolo na dotácie spoločenským organizáciám obce pridelených 18 016,00 eur. Starosta obce upozornil poslancov, že v prípade úspešného projektu na kanalizáciu, bude obec potrebovať v apríli 5% nákladov na kanalizáciu, ktorú musíme mať na účte Združenie. Preto je potrebné dôkladne zvážiť výšku dotácií pre jednotlivé subjekty.  Z dotačného programu bola vyčlenená žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý patrí pod obec a materiál, ktorý sa bude nakupovať bude majetkom obce, preto sa na nich nevzťahuje   VZN č. 4/2005. Poslanci sa dohodli, že budú rozoberať každú žiadosť samostatne.

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch žiadala dotáciu vo výške 1 000,00 eur na činnosť. Nezmenenú výšku dotácie žiadajú už sedem rokov. Starosta obce dal za dotáciu vo výške 1000,00 eur pre MSSČK hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Sucháň), bola pre MSSČK Krakovany schválená dotácia na činnosť vo výške 1000,00 eur.

Obecný stolnotenisový klub požiadal o dotáciu 670,00 eur na činnosť, túto sumu oproti roku 2015 zvýšili o 20,00 eur.  Za požadovanú výšku 670,00 eur na činnosť OSK dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola pre OSK Krakovany schválená dotácia 670,00 eur na činnosť.

Poľovnícke združenie KRÁLIK požiadalo o 800,00 eur na činnosť. Poslanec Pavel Klinovský, ktorý je zároveň predseda PZ Králik uviedol, že vzhľadom na finančnú situáciu obce budú spokojný aj s výškou dotácie, ktorá im bola poskytovaná aj v minulých rokoch, čo je 500,00 eur. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotáciu pre PZ Králik vo výške 500,00 eur schválená.

Futbalový klub Krakovany (FKK), podalo žiadosť na dotáciu vo výške 15 000,00 eur. Oproti roku 2015 zvýšili požiadavku o 4000,00 eur, ktorú odôvodnili výstavbou závlahového systému trávnika a tiež prepustenia jednej diskotéky hasičom. Napokon sa poslanci dohodli na príspevku vo výške 12 000,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Jurda), nehlasoval:0, bola dotácia pre FKK vo výške 12 000,00 eur schválená.

Do dotačného programu sa zapojili tri folklórne skupiny. Folklórny súbor LUSK (1 000,00 eur) Folklórna skupina Krakovčanka (1 000,00 eur) a Tanečná skupina FS Krakovienka (1 500,00 eur). Poslancom sa zdala požadovaná výška dotácie  príliš vysoká a preto sa dohodli na miernejšej sume. FS Lusk vzhľadom k tomu, že zastrešuje aj detský folklórny súbor Krakovanček navrhli dotáciu 800,00 eur. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 4(Filo, Klinovský, Urban, Sucháň), proti:1(Jurda), zdržal sa hlasovania:1(Šurín), nehlasoval:0, bola pre FS Lusk schválená dotácia vo  výške 800,00 eur na činnosť.

Pre FS Krakovčanka navrhli poslanci dotáciu vo výške 300,00 eur na činnosť. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola pre FS Krakovčanka schválená dotácia vo výške 300,00 eur.

Taktiež pre TS Krakovienka navrhli poslanci dotáciu vo výške 300,00 eur na činnosť. Starosta dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 5(Filo, Jurda, Sucháň, Šurín, Urban), proti:2 (Klinovský, Štefanka), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola pre TS Krakovienka schválená dotácia vo výške 300,00 eur.

Súkromné etnografické múzeum požiadalo o dotáciu 450,00 eur na prenájom sály kultúrneho domu na tri kultúrne podujatia. Podľa cenníka  výška nájmu za sálu kultúrneho domu je 133,00  eur, preto poslanci navrhli schváliť pre Súkromné etnografické múzeum dotáciu vo výške 399,00 eur na prenájom sály kultúrneho domu na tri kultúrne podujatia. Za návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 399,00 eur na prenájom sály KD na tri spoločenské akcie schválená.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadali o dotáciu vo výške 3 000,00 eur. Časť dotácie má byť určená na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky, ktorá sa bude konať v roku 2016 v Krakovanoch (1000,00 eur) a druhá časť by bola použitá na vydanie knihy o paličkovanej čipke (2 000,00 eur). Vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu poslanci navrhli výšku dotácie 500,00 eur na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa halsovania:0, nehlasoval:0,  dotácia pre Klub paličkovanej čipky Bábence vo výške 500,00 eur schválená.

RKC farnosť Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 1 500,00 eur.  Za predložený  návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:1(Filo), proti:5(Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín), zdržal sa hlasovania:1(Urban), nehlasoval:0, poslanci dotáciu pre RKC farnosť Krakovany vo výške  1 500,00 eur neschválili. Poslanec Marek Urban navrhol výšku dotácie

1000,00 eur. Starosta dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 5(Filo, Klinovský, Sucháň, Šurín, Urban), proti: 2(Jurda, Štefanka), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre RKC farnosť Krakovany vo výške 1 000,00 eur schválená.

Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 700,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:4(Filo, Sucháň, Štefanka, Šurín), proti:1(Jurda), zdržal sa hlasovania:2(Klinovský, Urban), nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 700,00 eur pre JDS Krakovany schválená.

Združenie rodičov pri Základnej škole Krakovany požiadali o dotáciu vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v sále kultúrneho domu na dve kultúrne akcie (retro diskotéka a Katarínsky ples).  Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri ZŠ  vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v KD schválená.

Združenie rodičov pri Materskej škole požiadalo o dotáciu vo výške 1 150,00 eur. Poslanci sa dohodli, že ZR pri MŠ znížia požadovanú výšku dotácie na 700,00 eur, ktorá pokryje náklady na refundáciu nájmu a energií pri akciách   kultúrnom  dome. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri MŠ Krakovany na refundáciu nájmu a energií vo výške 700,00 eur schválená.

Peniaze na vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru budú poslanci schvaľovať v bode rôzne, ako návrh položky do rozpočtu obce Krakovany na rok 2016.

 

K bodu č. 10 – termíny vykonania inventúr

Zapisovateľka Emília Knošková prečítala poslancom zloženie inventarizačných komisií.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Jozef Štefanka

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda – Marek Urban, členovia:  Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman, Ľuboš Sucháň

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: Mgr. František Klinovský, Vladimír Zeman,

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Daniela Piscová, členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Milan Jurda, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Pavel Klinovský, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2015 do 29.1.2016.

Fyzická inventúra 15.12.2015 – 31.12.2015, dokladová inventúra 1.1.2016-29.1.2016

Poslanci hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 termíny inventúr zobrali na vedomia.

 

K bodu č. 11 – Výberové konanie na nebytové priestory

Pán Ing. Lukáš Daněk oznámil obecnému úradu, že k 31.12.2015 žiada ukončenie nájmu na nebytové priestory (bývalý klub mladých), ktorý využíval ako sklad propagačných materiálov spoločnosti Zehnder Group Czech  Republic s.r.o. Týmto dňom mu v podstate končí aj nájomná zmluva.  Obecné zastupiteľstvo na základe uvedeného je povinné vyhlásiť Výberové konanie na prenájom týchto priestorov.  Termín predkladania ponúk je do 31.12.2015. Vyhodnotenie ponúk prebehne do 15. januára 2016. Výberové konanie bude zverejnené na internetovej stráne obce Krakovany, na úradnej tabuli obce a v inzertných novinách AB-čko, kde sa inzerát uverejní 2x.  Za vyhlásenie Výberového konania dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo Výberové konanie na nebytové priestory – bývalý klub mladých, schválené.

 

K bodu č. 12 – Výberové konanie na nájomný byt č.1

Nájomníčka bytu č. 1, pani Martina Balónová podala dňa 12.11.2015 žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy ku dňu 31.1.2016. Poslanci s ukončením nájmu pani Balónovej k 31.1.2016 súhlasili. Na základe toho dal starosta obce vyhlásiť výberové konanie na nájomný byt č. 1. s termínom podávania žiadostí na obecný úrad do 10. januára 2016. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo výberové konanie na nájomný byt schválené.

 

K bodu č. 13 – Rôzne  

Žiadosť DHZ Krakovany o dotáciu starosta obce presunul do bodu rôzne a príspevok sa nebude posudzovať ako dotácia, ale ako samostatná položka do rozpočtu obce na zabezpečenie technického vybavenia DHZ Krakovany. Starosta obce navrhol schváliť výšku príspevku 7000,00 eur.  Za navrhnutú položku dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:1(Sucháň), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola položka 7 000,00 eur na technické vybavenie a materiálne zabezpečenie DHZ z rozpočtu obce schválená.

 

Poslanec Ľuboš Sucháň, predseda DHZ Krakovany, predložil poslancom na schválenie zloženie Obecného hasičského zboru. Navrhnutú zostavu prečítala zapisovateľka Emília Knošková.

 • Preventivár požiarnej ochrany obce – Ľuboš Sucháň,
 • Vedúci kontrolnej skupiny – Ing. Oľga Galbavá a Matúš Zuzic,
 • Veliteľ OHZ – Matúš Zuzic,
 • Strojník OHZ – Ivan Herman,
 • Členovia OHZ – Vojtech Hesko, Róbert Urban, Andrej Vavrinec, Patrik Hinner, Ladislav Herman, Ľuboš Sucháň, Dušan Augustovič, Lukáš Hlaváč, Lukáš Madunický.

Starosta obce dal za zoženie OHZ hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zloženie OHZ schválené.

 

Žiadosti manželov Ľubomíra Zelinku a Jany Zelinkovej r. Žitnanskej, M. Bela 32, 921 01 Piešťany, prečítal starosta obce Mgr. František Klinovský.  V prvej žiadosť, ktorá bola na obecný úrad podaná 15. októbra manželia žiadali o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce z  p.č. 635/4, k.ú. Stráže, zapísanej na LV č. 1837. Druhá žiadosť bola na vydanie súhlasu na odčlenenie spoluvlastníckeho podielu ¼ z parcely č. 635/4, k.ú. Stráže, ktorá prislúcha    vlastníkovi Plantex, s.r.o. Veselé. Dôvodom odčlenenia je pričlenenie k p.č. 634/4, ktorej výlučným vlastníkom je spoločnosť Plantex s.r.o. Veselé. Tretie podanie, ktoré prišlo na obecný úrad dňa 19. novembra, bol prísľub, v ktorom sa manželia Ľubomír Zelinka a Jana Zelinková zaviazali  uhradiť náklady Obecného úradu Krakovany spojené s vypracovaním rozšírenia Územného plánu obce Krakovany. Svoje požiadavky prišli na zasadnutie obecného zastupiteľstva tlmočiť aj manželia Ľubomír Zelenka s manželkou. Pán Zelinka poslancom vysvetlil, že v prvom rade potrebuje od obce súhlas na odčlenenie podielu ¼ z parcely č. 635/4, k.ú. Stráže, ktorá je vo vlastníctve Plantexu, aby ju mohla firma Plantex pričleniť k p.č. 634/4, k.ú. Stráže,  ktorej je výlučným vlastníkom. V druhom rade prisľúbil poslancom financovanie zmeny ÚP obce Krakovany, ktorá bude vyvolaná na ich žiadosť z dôvodu začlenenia p.č. 635/4 a 634/4 do intravilánu obce a zaradenia na individuálnu bytovú výstavbu, aby vlastník mohol požiadať o vyňatie z pozemkového pôdneho fondu.  Poslanci OZ sa dohodli, že schvália predbežný súhlas na zadanie zmeny UP obce, ktorý na základe písomného prísľubu budú hradiť manželia Ľubomír Zelinka a Jana Zelinková.  Starosta obce dal za zmenu UP obce Krakovany hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol predbežný súhlas na zadanie vypracovania zmeny UP obce Krakovany schválený. Ďalej dal starosta obce hlasovať za súhlas na odčlenenie časti parcely č. 635/4, k.ú. Stráže, ktorá v podiely ¼ prislúcha vlastníkovi Plantex s.r.o. Veselé za účelom, aby mohla byť pričlenená k parcele č. 634/4, k.ú. Stráže. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol súhlas na odčlenenie časti p.č. 635/4, k.ú. Stráže schválený.

 

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť pána Fratiška Garafu a  Viery Garafovej, Ulica k Spúšťu 102/4, Krakovany, na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu  na p.č. 635/4, k.ú. Stráže o výmere 4515 m2 – orná pôda, zapísanej na LV č. 1837. Manželia František Garafa a Viera Garafová sú spoluvlastníkmi podielu  7/20 uvedenej nehnuteľnosti.  Obec Krakovany vlastní podiel 1/10 uvedenej nehnuteľnosti, čo predstavuje 541,5 m2.   Za uvedený podiel ponúkajú cenu 3,00 eura/m2.  Túto žiadosť poslanci zobrali na vedomie  a dohodli sa, že pred plánovanou zmenou územného plánu obce Krakovany podiel predávať nebudú. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci žiadosť pána Garafu zobrali na vedomie.

 

Interpelácie poslancov

Jozef Štefanka  sa pýtal, kedy sa začne z výmenou verejného osvetlenia.  Odpovedal starosta obce, že od piatku 20. novembra by sa malo začať s výmenou. Výmena osvetlenia bude realizovaná na uliciach Školská, Hlavná, Dolná a Strážovská.

Mgr. Juraj Filo navrhol v rozpočte vyhradiť vyššiu čiastku na reprezentačné, aby boli nejaké prostriedky v prípade nepredvídaných výdavkov.

Tibor Šurín sa pýtal na realizáciu chodníka pre futbalovom ihrisku a tiež požaduje doplniť dopravné značky na Školskej ulici pri škole, napr. zvýrazniť značku POZOR DETI, alebo tiež použiť merač rýchlosti.

Ing. Milan Jurda požiadal o doplnenie nádob na odpad na cintorínoch, hlavne v tomto dušičkovom období, alebo častejšie vyvážanie odpadu.

 

K bodu č. 14 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 19. novembra  2015

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 96/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou
 1. VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
 2. Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany
 3. Bioodpad – spolufinancovanie projektu
 4. Zmluva o financovaní projektu
 5. Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce
 6. Termíny vykonania inventúr
 7. Výberové konanie na nebytové priestory
 8. Výberové konanie na nájomný byt
 9. Rôzne
 10. Záver

 

Prítomných:6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 97/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Mareka Urbana.

 

Prítomných: 6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 98/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 81/8/2015-95/8/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 2. októbra 2015.

 

Prítomných: 6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou

 

Uznesenie č. 99/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

prezentáciu záujmového združenia obcí – Mikroregión nad Holeškou a OZ Holeška, ktorú poslancom OZ predstavil Dušan Daloš, predseda združenia a Lukáš Pavlech, manažér mikroregiónu.

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

VZN č.2/2015 o miestach určených na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady SR v roku 2016

 

Uznesenie č. 100/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č.2/2015 o miestach určených na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady SR v roku 2016

B/Schvaľuje

VZN č.2/2015 o miestach určených na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady SR v roku 2016

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 6

Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany

 

Uznesenie č. 101/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Smernicu o verejnom obstarávaní obce Krakovany

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 7

Bioodpad – spolufinancovanie projektu

 

Uznesenie č. 102/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Účasť obce v projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania – Operačný program Kvalita životného prostredia.
 2. spoluúčasť vo výške 5% z oprávnených nákladov, t. j. v maximálnej výške 3902,00 €, z rozpočtu obce v roku 2016.

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Zmluva o spolupráci a spoločnom financovaní  diela Kanalizácia Vrbové – Krakovany

Uznesenie č. 103/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh zmluvy o spolupráci a spoločnom financovaní diela Kanalizácia Vrbové – Krakovany

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Dotácie spoločenským organizáciám

 

Uznesenie č. 104/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce na rok 2016 vo výške 19 319,00 eur

 

Miestna skupina SČK Krakovany    1 000,00 €

Obecný stolnotenisový  klub               670,00 €

Poľovnícke združenie Králik              500,00 €

Futbalový klub Krakovany             12 000,00 €

FS LUSK                                             800,00 €

FS Krakovčanka                                  300,00 €

TS Krakovienka                                   300,00 €

Súkromné etnografické múzeum         399,00 €

Klub paličkovanej čipky Bábence       500,00 €

RKC farnosť Krakovany                   1 000,00 €

JDS Krakovany                                   700,00 €

ZR pri ZŠ                                              450,00 €

ZR pri MŠ                                             700,00 €

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10

Termín vykonania inventúr

 

Uznesenie č. 105/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Termín inventúr:

Inventarizácia 15.12.2015-29.1.2016

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2015

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2016

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11

Výberové konanie na nebytové priestory

 

Uznesenie č. 106/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberové konanie na nebytové priestory, bývalý  klub mladých.

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 12

Výberové konanie na nájomný byt

 

Uznesenie č. 107/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberové konanie na nájomný byt č. 1

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

K bodu č. 13

Rôzne

 

Uznesenie č. 108/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Do návrhu rozpočtu obce na rok 2016 sumu 7000,00 eur  na nákup technického vybavenia a materiálneho zabezpečenia  Dobrovoľného hasičského zboru Krakovany

 

Prítomných: 7(Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 1 (Sucháň)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 109//92015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zloženie Obecného hasičského zboru Krakovany

 • Preventivár požiarnej ochrany obce – Ľuboš Sucháň,
 • Vedúci kontrolnej skupiny – Ing. Oľga Galbavá a Matúš Zuzic,
 • Veliteľ OHZ – Matúš Zuzic,
 • Strojník OHZ – Ivan Herman,
 • Členovia OHZ – Vojtech Hesko, Róbert Urban, Andrej Vavrinec, Patrik Hiner, Ladislav Herman, Ľuboš Sucháň, Dušan Augustovič, Lukáš Hlaváč, Lukáš Madunický.

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 110/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na zmenu ÚP pre p.č. 634/4, 635/4, k.ú. Stráže

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 111/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Súhlas na odčlenenie časti pozemku p.č. 635/4, k.ú. Stráže

 

Prítomných: 7(Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 112/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť pána  Františka Garafu  a Viery Garafovej na odkúpenie podielu obce  p.č. 635/4 k.ú. Stráže, ale z dôvodu pripravovanej zmeny UP,  nemôže  danej žiadosti vyhovieť. V prípade záujmu môžete o odkúpenie požiadať po zmene ÚP obce Krakovany

 

Prítomných: 7(Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 113/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 7(Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  19. novembra 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 8/2015

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 2. októbra 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy za školský rok 2014/2015
 5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025
 6. Ročný zápis do kroniky za rok 2014
 7. Rozpočtové opatrenie č.2/2015
 8. Vyradenie majetku
 9. Správa kultúrnej komisie
 10. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
 11. Návrh rozpočtu pre Združenie obcí “Kanalizácie  Vrbové –  Krakovany“
 12. Rôzne
 13. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom Riadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy za školský rok 2014/2015
 5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025
 6. Ročný zápis do kroniky za rok 2014
 7. Rozpočtové opatrenie č.2/2015
 8. Vyradenie majetku
 9. Správa kultúrnej komisie
 10. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
 11. Návrh rozpočtu pre Združenie obcí “Kanalizácie  Vrbové –  Krakovany“
 12. Rôzne
 13. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Na zasadnutie prišiel Ing. Milan Jurda. Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Ľuboša Sucháňa. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský Sucháň), nehlasoval: 0 schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 63/6/2015-77/6/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 24. júla 2015 a uznesenia č. 78/7/2015-80/7/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 2. septembra 2015. Na zasadnutie prišiel poslanec Jozef Štefanka.

Uznesenie č. 63/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov „NOTÁR“
 5. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 6. Vyhotovenie PD na rekonštrukciu Ulice k Spúšťu a Novej ulice.
 7. Organizačný poriadok
 8. Pracovný poriadok.
 9. Používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely.
 10. Rôzne
 11. Záver  – podané

Uznesenie č. 64/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora Šurína

Uznesenie č. 65/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  42/5/2015-62/5/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 17.júla 2015 – podané

Uznesenie č. 66/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

prenájom nebytových priestorov pre Mareka Urbana, Dolná ulica 111/68, Krakovany – podané

Uznesenie č. 67/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov „NOTAR“- podané

Uznesenie č. 68/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

predĺženie obdobia pôvodného programu rozvoja obce a príslušnej územno plánovacej dokumentácie „Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce Krakovany z Novembra 2005, a to do konca roka 2015. – podané

B/ Schvaľuje

Zámer obce uchádzať sa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu obnovy verejného osvetlenia, ktorej Výzvu na predkladanie žiadostí vyhlásilo dňa 30. 04. 2015 Ministerstvo hospodárstva SR, kód Výzvy KaHR-22VS-1501 a poveruje starostu obce na obstaranie služieb spojených s verejným obstarávaním a  prípravou podkladov pre uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie s tým súvisiacej projektovej dokumentácie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Predpokladaná hodnota zákazky/projektu a výška oprávnených výdavkov na projekt bude určená na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a pripraveného rozpočtu. – podané

Uznesenie č. 69/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Analytickú a Strategickú časť  Programu  HSR – podané

Uznesenie č. 70/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh Organizačného poriadku obce

B/Schvaľuje

Organizačný poriadok obce – podané

Uznesenie č. 71/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh pracovného poriadku

B/Schvaľuje

Pracovný poriadok – podané

Uznesenie č. 72/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Starostovi obce Mgr. Františkovi Klinovskému používanie služobné motorového vozidla na súkromné účely. – podané

Uznesenie č. 73/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 54/5/2015

Zmluvu o zriadení vecného bremena na právo prechodu na p.č. 1045/28, 1015/8 a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany – podané

Uznesenie č. 74/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecného bremena pre uloženie stavebných objektov a právo vstupu, prechodu na parcele registra „C“  č. 1045/28, a 1045/88, k.ú. Krakovany, orná pôda, a parcelu registra „E“ č. 1022/1,  pre pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniku Ščepkovú, rod. Bubákovú, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany – podané

Uznesenie č. 75/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj pozemku,  p.č. 720/5, k.ú. Krakovany, orná pôda  o výmere 127 m2  za cenu 30 eur/m2, cena celkom 3810,00 eur,  pre pani Silviu Ondrejíčkovú, Zbezianska 289/3, Horné Srnie. Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa § 9a) ods. 8, písm. e) – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  Poplatky súvisiace s Návrh zmluvy aj návrh na vklad hradí  kupujúci. – podané

Uznesenie č. 76/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o cenovej  ponuku na vypracovanie PD na Nová ulica a Ulica k Spúšťu pre spoločnosť CS, s.r.o., Strojárenská 5487 Trnava

Informáciu starostu  o možnosti zapojenia sa do výzvy na energetické zateplenie obecných budov – podané

Uznesenie č. 77/6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Mgr. Juraj Filo – požiadal starostu, ak sa bude umiestňovať stacionárny radar aj na druhú stranu cesty, aby sa umiestnil ešte pre zákrutou pri Chateau.

Tibor Šurín – osloviť majiteľa susedného pozemku na Južnej ulici, na udržiavanie pozemku, aby sa nerozširovala burina.  – uznesenie trvá

Daniela Piscová – informovala poslancov, že vyúčtovanie festivalu kultúry predloží až na najbližšom zasadnutí OZ, nakoľko ešte nemala k dispozícii všetky podklady.- podané.

Uznesenie č. 78/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť
 4. Záver – podané

Uznesenie č. 79/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana – podané

Uznesenie č. 80/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 2.2 OP KaHR  „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce“ Výzva KaHR-22VS-1501 na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany“ žiadateľom – obcou Krakovany,
 2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. – podané

 

K bodu č. 4 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2014/2015 predniesla riaditeľka školy Andrea Štefanková. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správa obsahuje:

 • Základné identifikačné údaje MŠ
 • Údaje o počte detí materskej školy
 • Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania
 • Uplatňované učebné plány
 • Údaje o počte zamestnancov
 • Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
 • Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
 • Údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapojila
 • Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
 • Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy
 • Údaje o finančnom hmotnom zabezpečení výchovno vzdelávacej činnosti školy
 • Koncepčný zámer školy a vyhodnotenie jeho plnenia
 • Spolupráca MŠ s rodinou, zriaďovateľom, ZŠ, CPPPaP v Piešťanoch, CPPP vo Vrbovom a s ďalšími organizáciami

Správa bola prerokovaná Radou školy 28.9.2015. K predloženej správe poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2014/2015.

 

Správu o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ na školský rok 2014/2015 predniesla riaditeľka ZŠ Mgr. Eva Seitlerová.  Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.

Správa obsahuje:

– Základné  identifikačné údaje o škole

– údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy

– údaje o žiakoch školy za školský rok 2014/2015

– výsledky hodnotenia a klasifikácia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

– počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie

– predmetové olympiády

– projekty, do ktorých sa škola zapojila

– koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2014/2015 a jeho vyhodnotenie

– voľnočasové aktivity školy

– spoluprácu školy s rodičmi, rodičovskou radou a verejnosťou,

– aktivity a prezentácia školy na verejnosti

– vyhodnotenie činnosti koordinátora primárnej protidrogovej prevencie

– vnútroškolskú kontrolu

– podklady k organizácii školského roka 2015/2016

– Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy a školského zariadenia, ktoré sú súčasťou školy za rok 2014

Správa bola prerokovaná   Radou školy 28.8.2015, a tá  odporučila zriaďovateľovi správu schváliť.   Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky.  Za predloženú správu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bola Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany na školský rok 2014/2015 schválená bez pripomienok.

 

K bodu č. 5 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015 a 2025, ktorý vypracovala spoločnosť Media Coeli z Trnavy. K predloženému PHSR poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:2 (Štefanka, Šurín), bol Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015 – 2025 schválený bez pripomienok.

 

K bodu č.6 –  Ročný zápis do kroniky za rok 2014

Zapisovateľka Emília Knošková požiadala poslancov, aby pripomienkovali jednotlivé kapitoly Ročného zápisu do kroniky obce za rok 2014, ktorý im bol doručený elektronicky. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:1(Štefanka), bol ročný zápis do kroniky obce Krakovany za rok 2014 schválený bez pripomienok.

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenia č. 2/2015

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.  Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Rozpočtové opatrenia č. 2/2015. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  2/2015 bola vypracovaná v súlade s ods. 2 písmenom b) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2015 predstavuje čiastku 881 587,– € v príjmových

a 831 587,– € vo výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako prebytkový,

pretože sa predpokladalo, že bude zostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov vo

výške 50 000,–€ do roka 2016, ktoré sa použijú na realizáciu kanalizácie.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 sa uvedená čiastka zvýšila v príjmových aj výdavkových

položkách o 11 703,98€ na sumu celkom 893 290,98 € v príjmových a 843 290,98€ vo

výdavkových položkách.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015 sa výška príjmov zvyšuje o 96 530,49 € na sumu

989 821,47€ a vo výdavkoch sa zvyšuje o 96 530,49 € na sumu 939 821,47€.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 88 776,49 €,
 • kapitálový zvyšuje o 1 754,– €,
 • finančné operácie zvyšujú o 6 000,– €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 31 318,05 €,
 • kapitálový zvyšuje o 65 212,44 €
 • finančné operácie – bez zmien.

Podrobný rozpis jednotlivých položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť RO 2/2015.

Jednotlivé položky nad 1000 eur vysvetlil predseda finančnej komisie Mgr. Juraj Filo.

K preloženému rozpočtovému opatreniu č. 2/2015 poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 2/2015 schválené.

 

K bodu č. 8 – Vyradenie majetku

Zapisovateľka Emília Knošková predložila poslancom na schválenie návrh na vyradenie majetku z evidencie .

Za jednotlivé strediská boli predložené návrhy:

Obecný úrad 13 792,65
Kultúrne stredisko (KS) 129,00
Základná škola (ZŠ) 0,00
Materská škola (MŠ) 1 329,87
Školská jedáleň MŠJ, ZŠJ 478,40
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 1 169,68
SPOLU 16 899,60

Suma 16899,60 eur bola hodnota majetku pri obstaraní. Zostatková cena uvedeného majetku predstavuje čiastku 62,58 eur.

Návrhy na vyradenie z každé stredisko boli poslané poslancom elektronicky, a tvoria prílohu k zápisnici. K predloženým návrhom poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za návrh vyradenia majetku hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh na vyradenie majetku z evidencie obce v celkovej sume 16899,60 eur schválený.

 

K bodu č. 9 – Správa kultúrnej komisie

Správu kultúrnej komisie predniesla predsedníčka kultúrnej komisie pani Daniela Piscová. V správe vyhodnotila Župný festival kultúry a poďakovala všetkým zúčastnením za obetavú prácu počas celého trojdňového podujatia.  Ďalej informovala poslancov o budúcich kultúrnych podujatiach obce. Najbližšie sa bude konať 11. októbra posedenie pri príležitosti Október Mesiac úcty k starším.  Termíny kultúrnych podujatí je potrebné  nahlásiť u pani Bartákovej alebo pani Piscovej do 15. októbra, aby kultúrna komisia mohla zostaviť Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2016.

V závere pani Daniela Piscová požiadala starostu o zakúpenie 2-3 predajných stánkov, ktoré by sa nainštalovali do záhrady kultúrneho domu. Stánky by sa mohli využívať nielen počas festivalu kultúry, ale aj pri hobby stretnutiach a iných akciách.

Správu kultúrnej komisie poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 10 – Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015

Zapisovateľka Emília Knošková prečítala poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Za návrh kontrolnej činnosti dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015 schválený.

 

K bodu č. 11 – Návrh rozpočtu pre Združenie obcí „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“

Starosta  obce prečítal poslancom dôvodovú správu na financovanie dobudovania kanalizácie obce Krakovany prostredníctvom združenia obcí „Kanalizácia Vrbové –Krakovany.

V Krakovanoch je naplánovaných 4227 m gravitačnej kanalizácie a 60 m výtlakom, prípojky 2349 m .  Z projektu bola vyradená prečerpávačka na Novej ulici.  Predpokladaná cena je 425000 eur/km. Predpokladaná cena na zhotovenie kanalizácie je 2820385 eur.    Na spolufinancovanie kanalizácie je potrebné odsúhlasiť 5% spoluúčasť. Zároveň je potrebné schváliť presun prostriedkov na účet Združenia obcí „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ na použitie kapitálových výdavkov, ktoré budú presunuté z rezervného  fondu vo výške 21000 eur.

Starosta obce dal hlasovať za použitie prostriedkov rezervného fondu vo  výške 21 000,– € na kapitálový transfer – dotáciu na kapitálové výdavky pre Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany na dobudovanie kanalizácie, časť Krakovany.    Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo použitie prostriedkov rezervného fondu vo  výške 21 000,– € na kapitálový transfer – dotáciu na kapitálové výdavky pre Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany na dobudovanie kanalizácie, časť Krakovany schválené.

Starosta obce dal hlasovať za spoluúčasť na financovaní kanalizácie vo výške 5% z celkových nákladov. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo spolufinancovanie kanalizácie vo výške 5%  celkových schválené.

 

K bodu č. 12 – Rôzne  

Starosta obce informoval poslancov, že žiadosť o dotáciu  na rekonštrukciu verejného osvetlenia bola podaná na ministerstvo hospodárstva

Termín predkladania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v roku 2016 je do 30. októbra 2015 v podateľni obecného úradu

Starosta obce informoval poslancov, že sa začali práce na oprave domu smútku, boli zamerané okná a dvere a uložila sa dlažba. K získanej dotácii je potrebné ešte schváliť spoluúčasť vo výške 1513,14 eur. Starosta obce dal za výšku spoluúčasti hlasovať.  Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:1 (Šurín), bola spoluúčasť na financovanie rekonštrukcie domu smútku vo výške 1513,14 eur schválená.

 

Interpelácie poslancov

Poslankyňa Daniela Piscová  – pri schvaľovaní dotácií zvážiť výšku dotácie pre FKK.  Väčšinu dotácií športovci použijú na úhradu energií. Navrhla zvážiť možnosť, či by obec nemohla priamo platiť energie a tým by sa mohla znížiť výška dotácie pre FKK.

Neupravený terén pred materskou školou, keď prší, je tam blato a mláky, tiež po daždi zostávajú mláky   na Južnej ulici pred domom Vojtecha Kališa.

 

Poslanec Mgr. Juraj Filo – dopravná značka, STOJ, daj prednosť v jazde, ktorá je umiestnená na križovatke ulíc Notárska – Nám. Sv. Mikuláša je zarastená, treba ju očistiť. Taktiež DZ Zákaz vjazdu na ulici Hoštáky pri Oravcovi je potrebné orezať orech, ktorý je zakrýva.   Na začiatku ulice Hoštáky chýba tabuľa  označenie ulice. Požiadať prevádzkara Chateau Krakovany o zabezpečenie odpadkových košov na parkoviskách hotela.

 

K bodu č. 12 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 2. októbra 2015

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 81/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

 1. Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Otvorenie zasadnutia
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy za školský rok 2014/2015
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025
 7. Ročný zápis do kroniky za rok 2014
 8. Rozpočtové opatrenie č.2/2015
 9. Vyradenie majetku
 10. Správa kultúrnej komisie
 11. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
 12. Návrh rozpočtu pre Združenie obcí “Kanalizácie  Vrbové –  Krakovany“
 13. Rôzne
 14. Záver

 

Prítomných:6 (Filo, Klinovský,   Piscová, ,Sucháň,  Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Klinovský,   Piscová, ,Sucháň,  Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 82/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ľuboša  Sucháňa.

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo, Jurda, Piscová, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Sucháň, Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 83/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 63/6/2015-77/6/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 24. júla 2015 a uznesenia č. 78/7/2015-80/7/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 2. septembra 2015.

Prítomných:  8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy za školský rok 2014/2015

 

Uznesenie č. 84/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy za školský rok 2014/2015

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 85/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2014/2015

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 1 Štefanka

 

K bodu č. 5

Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025

 

Uznesenie č. 86/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 2 (Štefanka, Šurín)

 

K bodu č. 6

Ročný zápis do kroniky za rok 2014

 

 

Uznesenie č. 87/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2014

 

Prítomných:8. (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Štefanka)

 

K bodu č. 7

Rozpočtové opatrenie č.2/2015

 

Uznesenie č. 88/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44
Finančné operácie  0 0 0             0   0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98 +96 530,49  939 821,47

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 Štefanka

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Vyradenie majetku

 

Uznesenie č. 89/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce vo výške 16 899,60 €

Hodnota majetku určeného na vyradenie pri obstaraní predstavovala sumu 16 899,60 €.

Zostatková cena uvedeného majetku predstavuje čiastku 62,58 €.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Správa kultúrnej komisie

 

Uznesenie č. 90/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu kultúrnej komisie – vyhodnotenie župného festivalu kultúry

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10

Plán práce kontrolóra obce na 2. polrok  2015

 

Uznesenie č. 91/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11

Rozpočet pre Združenie obcí „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“

 

Uznesenie č. 92/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu vo  výške 21 000,– € na kapitálový transfer – dotáciu na kapitálové výdavky pre Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany na dobudovanie kanalizácie, časť Krakovany.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 93/8/2015           

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie kanalizácie vo výške 5%  celkových nákladov

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12

Rôzne

 

Uznesenie č. 94/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie nákladov opravy domu smútku vo výške 1513,14 €

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Šurín)

 

Uznesenie č. 95/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  2. októbra 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 7/2015

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 2. septembra 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť
 4. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom mimoriadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť
 4. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu  a Mareka Urbana. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt.

Starosta obce predložil poslancom Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 2.2 OP KaHR „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce“, Výzva KaHR-22VS-1501 na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany“.  K žiadosti je potrebné schváliť aj prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu a zabezpečenie realizácie projektu.

K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0,  zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu verejného osvetlenia v obci Krakovany  a spolufinancovanie realizovaného projektu chválené bez pripomienok.

K bodu č. 4 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  MIMOriadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 2. septembra 2015

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 Uznesenie č. 78/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 A/ Berie na vedomie

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ

 B/ Schvaľuje

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť
 4. Záver

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 Uznesenie č. 79/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana

Prítomných:  8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt.

Uznesenie č. 80/7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 Schvaľuje

 1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 2.2 OP KaHR  „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce“ Výzva KaHR-22VS-1501 na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany“ žiadateľom – obcou Krakovany,
 2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Prítomných:  8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  2.septembra 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková