V tejto rubrike máte možnosť prečítať si celé zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva. * Zápisnice budú zverejnené do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po schôdzi O.z.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 03/2018

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 25. mája 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                               

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu
 5. Rámcová zmluva s RRAH
 6. Zmluva o dielo Monitoring MŠ
 7. Zmena UPO – Cintorín Stráže, Reklamný panel, Cyklochodník Piešťany-Vrbové
 8. Záver                                                                                                                  

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu
 5. Rámcová zmluva s RRAH
 6. Zmluva o dielo Monitoring MŠ
 7. Zmena UPO – Cintorín Stráže, Reklamný panel, Cyklochodník Piešťany-Vrbové
 8. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ľuboša Sucháňa a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 9/2/2018-24/2/2018 zo dňa 13. 4. 2018

Uznesenie č. 9/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Kompostovisko – výkup pozemkov
 5. Cintorín Krakovany – výkup pozemkov
 6. Zberný dvor dofinancovanie projektu 1. etapy
 7. Nájom obecného bytu
 8. Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 a Správa o činnosti HK za rok 2017
 9. Diskotéky
 10. Rôzne
 11. Záver – podané

Uznesenie č. 10/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana – podané

Uznesenie č 11/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 77/7/2017-90/7/2017 zo dňa 15. 12. 2017, 91/8/2017 – 93/8/2017 zo dňa 20.12.2017 a 1/1/2018 – 8/1/2018 zo dňa 31.1. 2018 – podané

Uznesenie č. 12/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Výkup pozemkov pod kompostovisko v k..ú. Krakovany od:

Od Malinovej Jarmily (LV c.1245):

– novovytvorený diel 1, novovytvorenej. parc.č. 731/12 o výmere 513 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 2, novovytvorenej  parc.č. 731/10 o výmere 172 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 3, novovytvorenej parc.č. 731/14 o výmere 73 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2, čiže spolu od Malinovej Jarmily 758 m2,

Od Hornáka Vojtecha (LV c.1163):

– novovytvorený diel 4, novovytvorenej parc.č. 731/3 o výmere 1956 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 5, novovytvorenej parc.č. 731/2 o výmere 488 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 6, novovytvorenej  parc.č. 731/4 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 7, novovytvorenej  parc.č. 731/11 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2, čiže spolu od d Hornáka Vojtecha 2610 m2,

Od Straku Vladimíra (LV c.1820):

– novovytvorený diel 8, novovytvorenej  parc.č. 731/13 o výmere 423 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2,

– novovytvorený diel 9, novovytvorenej  parc.č. 731/9 o výmere 357 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2, čiže spolu od Straku Jozefa 680 m2.

Pri cene 8,-€ za m2 a celkovej výmere 4048 m2, by investícia predstavovala sumu 32384,- € – pri premietnutí investície na jednotlivých členov Združenia , je výška na člena stanovená na základe počtu obyvateľov. Pre obec Krakovany to predstavuje sumu 2249,- eur. – podané

Uznesenie č.  13/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyvlastnenie  pozemkov pod cintorín Krakovany p.č.  732/21 k.ú. Krakovany o výmere 1498 m2 od Slavomíra Jankecha, Podhorská 3913/41 Banka a Márie Hoštákovej, Veľké Orvište 224. – podané

Uznesenie č. 14/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Dofinancovanie projektu Zberný dvor 1. etapa vo výške 19 tisíc eur – podané

Uznesenie č. 15/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Prenájom obecného bytu č. 2 pre Martinu Štefankovú , bytom Nové Mesto nad Váhom na dobu troch  rokov – podané

Uznesenie č. 16/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 – podané

Uznesenie č. 17/2/2018

Obecné zastupiteľstvo

Berie na vedomie

Správu o činnosti HK za rok 2017 – podané

Uznesenie č. 18/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Ukladá

Zástupcom  futbalového klubu predložiť na najbližšie zasadnutie OZ návrh na doriešenie diskoték – trvá

Uznesenie č. 19/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie rodinného domu od rodiny Hornákovej za cenu 70 000 eur

 Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:0

Proti: 3 (Jurda, Klinovský, Šurín)

Zdržal sa hlasovania:5 (Filo, Piscová, Sucháň, Urban)

Nehlasoval: 0

Uznesenie obecného zastupiteľstva č.20/2/2018 nebolo schválené – podané

Uznesenie č. 20/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na vysporiadanie pozemkov s rodinou Hornákovou vo dvore rodinného domu č. 71 na Dolnej ulici a  pod prečerpávaciu stanicu kanalizácie   na Novej ulici formou zámeny – podané

Uznesenie č. 21/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie starostu o liste pána JUDr. Kostolanského, právneho zástupcu rodiny Košinárovej, o podaní žiadosti na druhú etapu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, o výmene autobusových zastávok na Železničnej ulici, o ponuke Mikroregiónu na orientačné tabule v obci  – podané

Uznesenie č. 22/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Spoluúčasť 5 % na spolufinancovanie druhej etapy požiarnej zbrojnice – podané

Uznesenie č. 23/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Preplatenie dovolenky starostu  za rok 2017 – 20 dní – podané

Uznesenie č. 24/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

K bodu č. 4 – Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

Ing. Slávka Kotulová   vypracovala v súlade s ods. 2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov.

     Schválený rozpočet celkom na rok 2018 predstavuje čiastku 1 063 349,– € v príjmových aj vo výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 uvedená čiastka zostáva bez zmeny v príjmových aj výdavkových položkách celkom 1 063 349 €.

Ide o presun z položky Rekonštrukcia KD – zníženie energetickej náročnosti na položku Rekonštrukcia chodníka Školská ul. (zo železničnej stanice).

V prípade vzniknutých nákladov na Rekonštrukciu KD bude potrebné čerpať finančné prostriedky z Rezervného fondu.

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000
Finančné operácie 0 0 0
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349

Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  bolo rozpočtové opatrenia č.1/2018 schválené.

K bodu č. 5 – Rámcová zmluva s RRAH

Regionálna rozvojová agentúra Trnava – Hlohovec – Piešťany predložila návrh Rámcovej zmluvy na projektový manažment na základe ktorej by sa zaviazal poskytovať obci poradenstvo zo štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dotačných schém, spracovať v prípade požiadavky obce žiadosti o nenávratné finančné príspevky, spracovať pravidelné monitorovacie správy pre projekty obce v realizácií, ako aj projekty po realizácií. Cena za poskytnuté služby bude 480,- eur s DPH/mesačne. Starosta obce navrhol uzatvorenie zmluvy na dobu určitú do konca roku 2018, nakoľko sa končí funkčné obdobie obecného zastupiteľstva. Poslanci nakoniec navrhli ukončenie zmluvného vzťahu k 31.1.2019.  cena celkom bude 3840,- eur s DPH. Žiadne ďalšie pripomienky k návrhu poslanci nemali. Starosta obce dal za návrh zmluvy hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh Rámcovej zmluvy s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava-Hlohovec-Piešťany , Jarmočná 3 Hlohovec schválený.

K bodu č. 6 – Zmluva o dielo – Monitoring MŠ Krakovany.

Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský. Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh Zmluvy o dielo na zhotovenie energetickej bilancie úspor – priebežné hodnotenie naplňovania merateľných ukazovateľov projektu a následné monitorovacie správy projektu v zmysle aktuálnej príručky pre prijímateľa Operačného programu Kvalita životného prostredia. Tieto monitorovacie správy je potrebné robiť počas obdobia udržateľnosti projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ s kódom v ITMS2014+:310041A169. Obdobie udržateľnosti projektu predstavuje obdobie 5 rokov od finančného ukončenia projektu. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je 5000,- eur celkom. Zhotoviteľom správ bude spoločnosť Environmentálna energetická agentúra, n.o. Levočská 12, 080 01 Prešov. K predloženému návrhu zmluvy poslanci nemali pripomienky.  Starosta obce dal hlasovať.  Hlasovaním za:6, proti:1(Jurda), zdržal sa hlasovania:1 (Klinovský), nehlasoval:0, bol návrh zmluvy o dielo na vypracovanie monitorovacích správa na dobu 5 rokov, počas obdobia udržateľnosti projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ schválený.

K bodu č. 7 – Zmena UPO Krakovany č.13/2018

Starosta obce predložil poslancom návrh na opätovné otvorenie ÚP Obce Krakovany z dôvodu rozšírenia cintorína v Strážoch, umiestnenia reklamného billboardu na základe žiadosti pána Jozefa Filu a zapracovanie cyklotrasy  Piešťany – Vrbové.

Rozšírenie cintorína v Strážoch sa uskutoční na parcelách č.  registra C 614/2, 621, 620, 624, k.ú. Strže a parcelách registra  E 625, 626, a 627, k.ú. Stráže. Parcely č. 614/2, 624, 621, 625 a 626 obec vykúpila od vlastníkov a parcely č. 620 a 627 sú v správe Slovenského pozemkového fondu. K rozšíreniu cintorína v Strážoch poslanci nemali žiadne pripomienky, dohodli sa že o každej zmene budú hlasovať jednotlivo. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zapracovanie rozšírenia cintorína v Strážoch do ÚPO Krakovany schválené.

Jozef Filo podal  žiadosť o zapracovanie do ÚPO Krakovany parcelu  registra C p.č. 332/4 – orná pôda o výmere 22 m2, katastrálne územie Stráže, pre umiestnenie reklamného pútača. Poslankyňa Daniela Picová mala k umiestneniu reklamného pútača pripomienku, že v dobe odstraňovania reklamných panelov u nás budú umiestňovať nové. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6 (Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban), proti:1 (Piscová), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Filo) bolo zapracovanie parcely č. 332/4, orná pôda, parcela registra C, katastrálne územie Stráže na umiestnenie reklamného pútača schválené.

Ďalším bodom zmeny ÚPO Krakovany je opätovné zapracovanie cyklistického chodníka Piešťany  Vrbové v telese železničnej trate. Na zasadnutie prišiel poslanec Lukáš Radoský. Táto zmena sa bude zapracovávať ž po tretí krát, nakoľko v minulosti aj po predchádzajúcom prísľube kladného stanoviska z ministerstva dopravy vždy prišlo zamietavé stanovisko a chodník musel byť z územného plánu vylúčený. Starosta obce dal hlasovať za zapracovanie cyklotrasy Piešťany – Vrbové do zmeny ÚPO Krakovany. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  bolo zapracovanie cyklotrasy Piešťany – Vrbové do ÚPO Krakovany schválené.  

Starosta obce dal na záver hlasovať za celkové zadanie vypracovania zmeny ÚP obce Krakovany č. 13/2018. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zadanie vypracovanie zmeny UP obce Krakovany č. 13/2018, ktorý zahŕňa: Rozšírenie cintorínu Stráže na parcelách 614/2, 621, 620, 624, 627/6, k.ú Stráže, umiestnenie reklamného billboardu na parcele č.332/4, k.ú. Stráže, zapracovanie cyklotrasy Piešťany Vrbové schválené

Interpelácie poslancov:

Juraj Filo – požiadal o výsadbu nových stromov na futbalovom štadióne v Krakovanoch.

Daniela Piscová  – navrhla výsadbu stromov na novej Južnej ulici smerom na Maracanu, kde  by mohla vzniknúť pekné  zelené stromoradie.

Starosta obce navrhol, aby sa poslanci stretli a dohodli si miesta, kde by bolo potrebné urobiť novú výsadbu a tento návrh sa predloží firme Semperdecor, ktorá navrhne najvhodnejšie dreviny pre jednotlivé lokality.

K bodu č. 8– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 25. mája  2018

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 25/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu
 5. Rámcová zmluva s RRAH
 6. Zmluva o dielo Monitoring MŠ
 7. Zmena UPO – Cintorín Stráže, Reklamný panel, Cyklochodník Piešťany-Vrbové
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 26/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Tibora Šurína.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení 

Uznesenie č 27/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 9/2/2018-24/2/2018 zo dňa 13.4.2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu

Uznesenie č. 28/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000
Finančné operácie 0 0 0
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7  (Filo, Jurda,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7   (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rámcová zmluva s RRAH

Uznesenie č.  29/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podpísanie Rámcovej zmluvy  s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec, Piešťany so sídlom Jarmočná 3, Hlohovec na projektový manažment – poradenstvo zo štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dotačných schém, spracovať v prípade požiadavky objednávateľa žiadosti o nenávratné finančné príspevky, spracovať pravidelné monitorovacie správy pre projekty objednávateľa v realizácií, ako aj projekty po realizácií. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1.6.2018 do 31.1.2019 za cenu 480,- eur s DPH/mesačne. Cena celkom od 1.6.2018 do 31.1.2019 je 3840,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Zmluva o dielo Monitoring MŠ

Uznesenie č. 30/3/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Podpísanie zmluvy o dielo s Environmentálnou energetickou agentúrou, n.o. Levočská 12, Prešov na zhotovenie energetickej bilancie úspor a  následné vypracovanie monitorovacích správ po dobu 5 rokov, pre projekt Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch s kódom v ITMS2014+: 310041A169. Cena diela je 5000,- eur s DPH.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6  (Filo, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 1 (Jurda)

Zdržal sa hlasovania:1 (Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7- Zmena ÚPO Krakovany

Uznesenie č. 31/3/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Zadanie vypracovanie zmeny UP obce Krakovany č. 13/2018, ktorý zahŕňa:

 • Rozšírenie cintorínu Stráže na parcelách 614/2, 621, 620, 624, 627/6, k.ú Stráže.
 • Umiestnenie reklamného billboardu na parcele č.332/4, k.ú. Stráže
 • Zapracovanie cyklotrasy Piešťany Vrbové

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 32/3/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  25. mája  2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková     

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 02/2018

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 13. apríla 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                                

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Kompostovisko – výkup pozemkov
 5. Cintorín Krakovany – výkup pozemkov
 6. Zberný dvor dofinancovanie projektu 1. etapy
 7. Nájom obecného bytu
 8. Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 a Správa o činnosti HK za rok 2017
 9. Diskotéky
 10. Rôzne
 11. Záver                                                                                                                    

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Kompostovisko – výkup pozemkov
 5. Cintorín Krakovany – výkup pozemkov
 6. Zberný dvor dofinancovanie projektu 1. etapy
 7. Nájom obecného bytu
 8. Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 a Správa o činnosti HK za rok 2017
 9. Diskotéky
 10. Rôzne
 11. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 77/7/2017-90/7/2017 zo dňa 15. 12. 2017, 91/8/2017 – 93/8/2017 zo dňa 20.12.2017 a 1/1/2018 – 8/1/2018 zo dňa 31.1. 2018

Uznesenie č. 77/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017
 5. Výkup pozemkov
 6. Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020.
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 78/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana  Jurdu a  Pavla Klinovského – podan

Uznesenie č 79/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 52/5/2017-72/52017 zo dňa 27. októbra 2017 a 73/6/2017 – 76/6/2017 zo dňa  6. novembra 2017

Uznesenie č.80/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. – podané

 

  Rozpočet rok 2017  1. zmena 2. zmena 3. zmena 4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena
Bežné príjmy 829 506 880 108,80 896 786,80 954 432,01 956 176,01 0 956 176,01
Kapitálové príjmy 1 000 328 107 328 107 339 107 339 107 0 339 107
Finančné operácie 78 655 80 273,68 78      655 0 0 0 0
Príjmy spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 1 295 283,01 0 1 295 283,01

 

 

  Rozpočet rok 2017  1. zmena

 

2. zmena 3. zmena

 

4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena
Bežné výdavky 800 161 826 187,48 832 368,80 831 978,91 824 672,71 +27 705,37 852 378,08
Kapitálové výdavky 109 000 462 302 471 180 461 560,30 470 610,30 -27 705,37 442 904,93

 

Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 1 295 283,01 0

 

1 295 283,01

Uznesenie č.81/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie parciel vytvorených v geometrickom pláne č. 253/2016 na  oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 614/2 – záhrada o výmere  149 m2, p.č. 624 – záhrada o výmere 669 m2   , p.č. parcela registra „E“  p.č. 625 – záhrada o výmere 140 m2, parcela registra „E“  p.č. 626 – záhrada o výmere 299 m2  v katastrálnom území Stráže, za cenu 2€/m2, čo celkom predstavuje  1252 m2 za cenu 2504 eur.

parcela registra „C“ č. 614/2 – záhrada o výmere 149 m2 a parcela registra „C“ č. p.č. 624 – záhrada o výmere 669 m2 :

Kellerová  Edita r. Miklovičová v podieloch 2/8 a 1/4 spolu ½-ina

Cyprianová Zuzana r. Mikovičová v podieloch 1/12 a 2/24 spolu 1/6-ina

Miklovič Ladislav r. Miklovič v podieloch 2/24 a 1/12 spolu 1/6-ina

Krupová Eva r. Miklovičová v podieloch 2/24 a 1/12 spolu 1/6-ina

parcela registra „C“  p.č. 621 – záhrada o výmere 108 m2 

Kellerová Edita r. Miklovičová v podieloch 7/32 a 7/32 spolu 7/16-in

Cyprianová Zuzana r. Mikovičová v podieloch 7/96 a 7/96 spolu 7/48-ín

Miklovič Ladislav r. Miklovič v podieloch 7/96 a 7/96 spolu 7/48-ín

Krupová Eva r. Miklovičová v podieloch 7/96 a 7/96 spolu 7/48-ín

parcela registra „E“  p.č. 625 – záhrada o výmere 140 m2 

Sedláčková  Antónia r. Miklovičová v podiele 40/150-in

Kellerová  Edita r. Miklovičová v podiele 220/450-in

Cyprianová Zuzana r. Mikovičová v podiele 110/1350-in

Miklovič Ladislav r. Miklovič v podiele 110/1350-in

Krupová  Eva r. Miklovičová v podiele 110/1350-in

parcela registra „E“  p.č. 626 – záhrada o výmere 299 m2 

Čelínová Margita r. Belicová v podiele 1/12-ina

Baranová Božena r. Klčová v podiele 7/12-in – trvá

 

Uznesenie č.82/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie parciel vytvorených v geometrickom pláne č. 212/2017 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 1045/8, 1045/102-1045/116, 1045/117, 1045/118, 1045/119: za cenu 2,00 €/m2.

parcela registra „C“ č. 1045/102- orná pôda  o výmere 9 m2

– Hornák Jozef v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/103- orná pôda  o výmere 34 m2 

– Hornáková Júlia r. Klčová v podieloch 14/108+11/18+14/108 spolu 47/54

– Bohunská  Katarína r. Sedláková v podiele 7/108

– Ing. Tonkovič Vojtech v podiele 7/108

parcela registra „C“ č. 1045/105- orná pôda  o výmere 20 m2 

– Viskup Emil, r. Viskup v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/106- orná pôda  o výmere 9 m2

parcela registra „C“ č. 1045/107- orná pôda  o výmere 6 m2

– Šimo Vincent, r. Šimo v podiele 16/32

parcela registra „C“ č. 1045/109- orná pôda  o výmere 10 m2

– Valová Viktória r. Sedláková v podiele ¼

– Zanovit Július, r. Zanovit a Zanovitová Mária r. Brčáková  v podiele 2/4

– Prišticová Anna r. Palkechová v podiele ¼

parcela registra „C“ č. 1045/110- orná pôda  o výmere 6 m2

– Madunický Ľuboš, r. Madunický a Madunická Blažena r. Zbořilová v podiele 1/2

parcela registra „C“ č. 1045/111- orná pôda  o výmere 8 m2

– Herman Jaroslav, r. Herman v podiele 4/6

parcela registra „C“ č. 1045/113- orná pôda  o výmere 3 m2

– Augustínová Marta, r. Reginová v podiele ¼

parcela registra „C“ č. 1045/114- orná pôda  o výmere 3 m2

– Jakábová Mária, r. Buchelová  v podiele ½

parcela registra „C“ č. 1045/116- orná pôda  o výmere 21 m2

– Braško Jozef, r. Braško v podiele 1/8

– Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže v podiele 1/8 – podané

 

Uznesenie č.83/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyvlastnenie pozemkov:

vytvorených v geometrickom pláne č. 212/2017 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 1045/8, 1045/102-1045/116, 1045/117, 1045/118, 1045/119:

parcela registra „C“ č. 1045/108- orná pôda  o výmere 15 m2

– Sawu Marie r. Gonová v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/115- orná pôda  o výmere 383 m

      – SR – SPF v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/104- orná pôda  o výmere 18 m2

– Zemanová Štefánia v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/106- orná pôda  o výmere 9 m2

parcela registra „C“ č. 1045/107- orná pôda  o výmere 6 m2

– Šimo Jozef v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

– Ondrejková Pavlína r. Šimová v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

– Masaryková Anna r. Šimová v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

– Šimo Severín v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

parcela registra „C“ č. 1045/110- orná pôda  o výmere 6 m2

– Lacková Matilda r. Macháčová v podiele 1/2

parcela registra „C“ č. 1045/111- orná pôda  o výmere 8 m2

– Hradecký Jozef v podiele 1/6

– Hradecký Michal v podiele 1/6

parcela registra „C“ č. 1045/112- orná pôda  o výmere 4 m2

– Jankechová Jozefína v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/113- orná pôda  o výmere 3 m2

– Jankechová Jozefína r. Hermanová v podiele 1/4

– Hermanová Anna r. Štefánková v podiele 2/4

parcela registra „C“ č. 1045/114- orná pôda  o výmere 3 m2

– Vatrtová Mária r. Hrčková v podiele ½

parcela registra „C“ č. 1045/116- orná pôda  o výmere 21 m2

– Straka Jozef v podiele ¾ – trvá

 

Uznesenie č. 84/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dlhodobý prenájom na p.č.297/2 o výmere 70m2, 297/3 o výmere 172 m2, 297/4 o výmere 61m2, 297/5 o výmere 87 m2, 3244 o výmere 206 m2, 324/6 o výmere 41 m2, 324/8 o výmere 162 m2, 324/9 o výmere 6m2 zastavané plochy, katastrálne územie Stráže obci Krakovany, od Trnavského samosprávneho kraja, z dôvodu rekonštrukcie chodníka Školská ulica – podané.

Uznesenie č.85/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2018 vo výške  1 063 349,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                                                  Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2018     Druh rozpočtu Návrh 2018  
Bežný rozpočet 913 349

 

    Bežný rozpočet 869 349  
Kapitálový rozpočet 150 000     Kapitálový rozpočet 194 000  
Finančné operácie 0     Finančný rozpočet 0  
SPOLU 1 063 349

 

    SPOLU 1 063 349  

 B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2019-2020.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2019

 

Návrh 2020

 

  Bežný rozpočet 936 333 951 481
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 5 000 30 000
SPOLU 941 333 981 481
Druh rozpočtu Návrh 2019 Návrh 2020
Bežný rozpočet 861 333 881 481
Kapitálový rozpočet 80 000 100 000
Finančné operácie 0 0
        SPOLU 941 333 981 481

podané

Uznesenie č.86/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj  pozemku podľa geometrického plánu zhotoveného geodetom Romanom Klčom, Hviezdoslavova 30, Vrbové, ktorý overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor, dňa 5.12.2017 pod číslom 831/17, novovzniknutá parcela č. 293/14, zastavené plochy o výmere 25 m2,   katastrálne územie Krakovany pre Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, 922 02 Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, zarovnanie stavebnej čiary v danej lokalite. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Krakovany od 1.12.2017- podané

Uznesenie č.87/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Cenu za odpredaj pozemku p.č. 293/14, zastavené plochy o výmere 25 m2,   katastrálne územie Krakovany vo výške 7,00€/m2 čo je  v celkovej sume 175,00 €  pre Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, 922 02 Krakovany- podané

Uznesenie č.88/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č.3/2016 – ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok obce Krakovany a jeho organizačných úsekov – podané

Uznesenie č.89/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v podmienkach obce Krakovany – podané

Uznesenie č.90/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Uznesenie č. 91/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 12/2017
 4. Záver – podané

 

Uznesenie č. 92/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana – podané

Uznesenie č 93/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 • Správu o obstaraní „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.
 • Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBP1-2017/039088/Ha zo dňa 20.12.2017 k návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.

B/Schvaľuje

 • Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017.
 • Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.
 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č.4/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.

C/Odporúča

starostovi obce Krakovany

 • Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom stavebnom úrade v Piešťanoch a na Obecnom úrade v Krakovanoch, a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
 • Vyhlásiť záväzné časti návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – podané

Uznesenie č. 1/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zberný dvor Krakovany
 4. Petícia občanov
 5. Rekonštrukcia kabín futbalového štadióna
 6. Žiadosť pána Pialu
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 2/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú Ľuboša Sucháňa – podané

Uznesenie č 3/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o dielo na vypracovanie a podanie projektu pre schému „C3 – Zavedenie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov pre rok 2019“ a Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v ostatných regiónoch  s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec- Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – podané

Uznesenie č. 4/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvy o dielo na poskytnutie služby externý manažment – implementácia projektu Zberný dvor Krakovany so spoločnosťou Regionálne technické centrum , Paulínska 16, 917 01 Trnava- podané

Uznesenie č. 5/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Petíciu občanov ulíc Ulica k Spúšťu a Nová ulica  na opravu miestnej komunikácie na uvedených uliciach – podané

Uznesenie č.  6/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podanie žiadosti o poskytnutí finančného príspevku na rok 2018 z projektu Slovenského futbalového zväzu na Podporu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry s 25% spoluúčasťou – podané

Uznesenie č. 7/1/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť pána Miroslav Pialu, Nová ulica 429/163, Konská na vybudovanie inžinierskych sietí v lokalite Krakovské záhumenice – podané

Uznesenie č. 8/1/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

nájom chodníka na Školskej ulici  na dobu 6 rokov vo výške nájmu 563,50eur /rok od Správy a údržby ciest TTSK – podané

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 –Konpostovisko – Výkup pozemkov

Na zasadnutie prišla poslankyňa Daniela Piscová. Na základe  požiadavky „Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi“ predložil starosta obce poslancom Návrh na odkúpenie pozemkov.

Na základe rokovaní so spracovateľom žiadosti o poskytnutie NFP, dohody na poslednom stretnutí členskej schôdze Združenia obcí na triedenie a nakladanie s odpadmi a na základe potreby, ktorá vyplynula pri tvorbe projektov: „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu združením obcí Holeška“ a „Triedený zber komunálnych odpadov združením obcí Holeška“, sa začala obec Krakovany venovať možnosti odkúpenia pozemkov pod „hnojiskom“ v Krakovanoch, ktoré by bolo využívané ako miesto uskladnenia a prípravy biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Pri tvorbe projektov vyplynula takáto požiadavka od Okresného úradu životného prostredia, kde spevnené plochy majú slúžiť na uskladnenie predmetných materiálov pred ich ďalším spracovaním.

Predmetné pozemky sú vo vlastníctve súkromných osôb, ktoré súhlasia s odpredajom v cene 8,- €/m2. Stavba je vo vlastníctve Poľnohospodársko-šľachtiteľského družstva Krakovany, kde je navrhnuté uzatvoriť nájomnú zmluvu a následný odkup v prípade úspešnosti podaných projektov.

Výmera pozemkov, ktoré je potrebné odkúpiť je 4048 m2 a to nasledovne :

Od Malinovej Jarmily (LV c.1245):

– novovytvorený diel 1, novovytvorenej. parc.č. 731/12 o výmere 513 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 2, novovytvorenej  parc.č. 731/10 o výmere 172 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 3, novovytvorenej parc.č. 731/14 o výmere 73 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2, čiže spolu od Malinovej Jarmily 758 m2,

Od Hornáka Vojtecha (LV c.1163):

– novovytvorený diel 4, novovytvorenej parc.č. 731/3 o výmere 1956 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 5, novovytvorenej parc.č. 731/2 o výmere 488 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 6, novovytvorenej  parc.č. 731/4 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 7, novovytvorenej  parc.č. 731/11 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2, čiže spolu od d Hornáka Vojtecha 2610 m2,

Od Straku Vladimíra (LV c.1820):

– novovytvorený diel 8, novovytvorenej  parc.č. 731/13 o výmere 423 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2,

– novovytvorený diel 9, novovytvorenej  parc.č. 731/9 o výmere 357 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2, čiže spolu od Straku Jozefa 680 m2.

Pri cene 8,-€ za m2 a celkovej výmere 4048 m2, by investícia predstavovala sumu 32384,- € – pri premietnutí investície na jednotlivých členov Združenia , by bola jej výška na člena stanovená na základe počtu obyvateľov. Pre obec Krakovany to predstavuje sumu 2249,- eur.

Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol výkup pozemkov pod hnojisko v Krakovanoch vo výške 2249,- eur za obec Krakovany schválený.

 

K bodu č. 5 – Cintorín Krakovany – výkup pozemkov

Starosta obce informoval poslancov o plánovanom vysporiadaní pozemkov na rozšírenie cintorína v Krakovanoch. V roku 2016 bol vyhotovený geometrický plán na základe ktorého bolo z parcely č. 732/8 odčlenená parcela č. 732/21 o výmere 1498 m2, ktorá by slúžila na rozšírenie cintorína v Krakovanoch. Tento zámer je už aj zapracovaný  v územnom pláne Obce Krakovany. Vlastníkom pozemku sú pán Slavomír Jankech z Banky a pani Mária Hoštáková z Veľkého Orvišťa. Pán Jankech s odkúpením pozemku súhlasí, ale pani Hoštáková nie. Vzhľadom k danej situácii obec Krakovany bude musieť pristúpiť k vyvlastnenie tejto parcely vo verejnom záujme.  Starosta obce dal za vyvlastnenie pozemku od Slavomír Jankecha, bytom Podhorská 3913/141 Banka a Márie Hoštákovej, bytom Veľké Orvište 224, parcela č. 732/21, k.ú. Krakovany  o výmere 1498 m2, pod cintorín Krakovany hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vyvlastnenie p.č. 732/21, k.ú. Krakovany na verejnoprospešné účely – rozšírenie cintorína v Krakovanoch schválené.

 

K bodu č. 6 – Zberný dvor – dofinancovanie projektu 1. etapa

Obec žiadal príspevok na prvú etapu vybudovania Zberného dvoru v Krakovanoch sumu 153000 eur. Enviro fond schválil  dotáciu vo výške 125000 eur s 5% spoluúčasťou obce. V Prvej etape budú zhotovené Oplotenie, spevnené plochy a vrátnica. II. etapa by mala zahŕňať, garáže, prístrešky , parkoviská a na príslušenstvo (kontejnery a podobne). Na dofinancovanie prvej etapy chýba 19 000 eur. Starosta obce dal hlasovať za dofinancovanie I. etapy projektu Zberný dvor Krakovany.  Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo dofinancovanie prvej etapy projektu Zberný dvor Krakovany vo výške 19 000,- eur z rozpočtu obce schválené.

 

K bodu č. 7 – Nájom obecného bytu

Starosta obce prečítal poslancom  žiadosti o pridelenie nájomného bytu č. 2, ktoré boli na obecný úrad doručené. Na obecný úrad doručených šesť žiadostí:

 1. Lucia Lazarová s partnerom z Piešťany
 2. Arnold Kadlík s partnerkou z Vrbového
 3. Katarína Poláčeková s manželom z Bratislavy
 4. Miloš Bača s manželkou a dcérou z Orešian
 5. Martina Štefanková s dvoma deťmi z Nového Mesta nad Váhom
 6. Lucia Žáková s dvoma deťmi z Častkoviec

Do úvahy prichádzali dve žiadosti, ktoré  je možné posudzovať ako sociálne prípady. Žiadosť pani Martiny Štefankovej z Nového Mesta nad Váhom a žiadosť pani Lucie Žákovej z Častkoviec. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že obecný byt prenajmú pani Martine Štefankovej s dvoma deťmi, nakoľko je to bývalá občianka obce Krakovany a v obci má najbližšiu rodinu. Dobu nájmu stanovili na tri roky s podmienkou, že nájomcovia sa prihlásia na trvalý pobyt. Starosta obce dal za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol prenájom obecného bytu pre pani Martinu Štefankovú, Nové Mesto nad Váhom na dobu troch rokov schválený.  

 

K bodu č. 8 – Plán činnosti HK na prvý polrok 2018, Správa o činnosti HK za rok 2017

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov kontrolórka obce predložila poslancom Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018. Materiál bol poslancom doručení aj elektronicky.  K predloženému plánu poslanci nemali žiadne pripomienky.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018 schválený.

Druhou časťou tohto bodu programu bola Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017. Správa bola poslancom doručená elektronicky. K predloženej správe poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Správu  o kontrolnej činnosti za rok 2017 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 9 – Diskotéky

Na zasadnutí OZ  konaného dňa 27. októbra 2017 sa poslanci dohodli, že po najbližších dvoch diskotékach opätovne prehodnotia konanie týchto akcií. Štefanská diskotéka sa nekonala a po Veľkonočnej diskotéke sa opätovne opakovali sťažnosti na neporiadok po dedine, hlavne pri pohostinských zariadeniach a okolo kultúrneho domu. Po dlhšej rozprave  sa poslanci nakoniec dohodli na riešení, že do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva zástupcovia futbalového klubu predložia návrh na doriešenie diskoték o ktorom by potom poslanci mohli hlasovať.

 

K bodu č. 10 – Rôzne

-Rodina Hornáková sa zúčastnila na zasadnutí OZ a predložila ponuku na odkúpenie rodinného domu postaveného na parcele č. 106, k.ú. Krakovany a pozemkov p.č. 105/1, 105/2, k.ú. Krakovany, vedľa zariadenia opatrovateľských služieb. Nehnuteľnosť by mohla obec v budúcnosti využiť na rozšírenie zariadenia opatrovateľskej služby. V tomto prípade je ešte problém s nevysporiadaným dvorom a stavbou na dvore, ktorá je postavená na obecnom pozemku. Z toho dôvodu rodina Hornáková ponúkla túto nehnuteľnosť obci Krakovany. Rodina Hornáková navrhla cenu za nehnuteľnosť 70 000,- eur. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 0, proti:3 (Klinovský, Jurda, Šurín), zdržal sa hlasovania:5(Filo, Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban), nehlasoval:0, bol návrh na odkúpenie nehnuteľnosti p.č. 106, 105/1, 105/2 za cenu 70 000,- eur zamietnutý.

Z toho dôvodu sa poslanci dohodli na vysporiadaní vzniknutej situácie zámenou pozemkov, ktorá už v minulosti bola navrhovaná. Obec Krakovany bude potrebovať pozemok na Novej ulici na vybudovanie prečerpávacej stanice na splaškovú kanalizáciu, ktorá je vo vlastníctve pani Júlie Hornákovej za zastavanú plochu vo dvore rodinného domu s.č.71, ktorého garáž je  časti postavená na obecnom pozemku. Starosta obce dal hlasovať za predbežný súhlas na zámenu a vysporiadanie pozemkov s rodinou Hornákovou, Dolná ulica 71/21 Krakovany. Hlasovaním: za:7, prosti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Štefanka), bol predbežný súhlas na zámenu pozemkov schválený.  

Starosta obce informoval o liste pána JUDr. Daniela Kostolanského, ktorý je právny zástupca pána Košinára a súčasne prečítal odpoveď, ktorá mu na daný list bola zaslaná. 

Cesta na Ulici k Spúšťu a Novej ulici je katastrofálnom stave, ktorú je potrebné riešiť. V lete sa bude na cestu navážať frézovaný asfalt, ktorý sa bude spájať lepidlom.  Starosta obce navrhol odkúpenie stroja (bagra) od pána Garafu, ktorý ho ponúkol za cenu 2500 eur. Túto ponuku dal starosta poslancom na zváženie. Je potrebné zvážiť aj iné možnosti na prácu s bagrom.

-Ďalej starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti na druhú etapu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice na prístavbu. Tu bude potrebné v prípad úspešnosti  znova schváliť spoluúčasť  vo výške 5% z poskytnutej dotácie.  Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola spoluúčasť vo výške 5% z poskytnutej dotácie schválená.

– Výmena zastávok sa budú realizovať v najbližšej dobe. Týka sa to zastávok na stanici.

-Mikroregión nad Holeškou  predložil ponuku na orientačné tabule v obci, v rámci Mikroregiónu by to bolo lacnejšie. Je treba navrhnúť, koľko týchto smeroviek by obec mala záujem a či vôbec obec má záujem. Poslanci o tento informačný systém prejavili záujem.

– Starosta obce požiadal poslancov o schválenie preplatenia dovolenky za rok 2017 vo výške 20 dní. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo schválené preplatenie 20 dní dovolenky za rok 2017.

Interpelácie poslancov

 • Daniela Piscová požiadala starostu o opravu výtlkov na miestnych komunikáciách z dôvodu organizovania Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky ktorý sa bude v obci konať v dňoch 5.-6. mája. Oplotenie na ihrisku sa bude robiť aj za kabínami? Na interpeláciu odpovedal starosta obce.
 • Pavel Klinovský – či sa nebude robiť nejaká dlažba od bránky k vchodu Materskej školy a opraviť oplotenie. Na interpeláciu odpovedal starosta obce.

 

K bodu č. 11– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 13. apríla  2018

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

 Uznesenie č. 9/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Kompostovisko – výkup pozemkov
 5. Cintorín Krakovany – výkup pozemkov
 6. Zberný dvor dofinancovanie projektu 1. etapy
 7. Nájom obecného bytu
 8. Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 a Správa o činnosti HK za rok 2017
 9. Diskotéky
 10. Rôzne
 11. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 10/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7(Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 11/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 77/7/2017-90/7/2017 zo dňa 15. 12. 2017, 91/8/2017 – 93/8/2017 zo dňa 20.12.2017 a 1/1/2018 – 8/1/2018 zo dňa 31.1. 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Kompostovisko – výkup pozemkov

Uznesenie č. 12/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Výkup pozemkov pod kompostovisko v k..ú. Krakovany od:

Od Malinovej Jarmily (LV c.1245):

– novovytvorený diel 1, novovytvorenej. parc.č. 731/12 o výmere 513 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 2, novovytvorenej  parc.č. 731/10 o výmere 172 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 3, novovytvorenej parc.č. 731/14 o výmere 73 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2, čiže spolu od Malinovej Jarmily 758 m2,

Od Hornáka Vojtecha (LV c.1163):

– novovytvorený diel 4, novovytvorenej parc.č. 731/3 o výmere 1956 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 5, novovytvorenej parc.č. 731/2 o výmere 488 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 6, novovytvorenej  parc.č. 731/4 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 7, novovytvorenej  parc.č. 731/11 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2, čiže spolu od d Hornáka Vojtecha 2610 m2,

Od Straku Vladimíra (LV c.1820):

– novovytvorený diel 8, novovytvorenej  parc.č. 731/13 o výmere 423 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2,

– novovytvorený diel 9, novovytvorenej  parc.č. 731/9 o výmere 357 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2, čiže spolu od Straku Jozefa 680 m2.

Pri cene 8,-€ za m2 a celkovej výmere 4048 m2, by investícia predstavovala sumu 32384,- € – pri premietnutí investície na jednotlivých členov Združenia , je výška na člena stanovená na základe počtu obyvateľov. Pre obec Krakovany to predstavuje sumu 2249,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Cintorín Krakovany – výkup pozemkov

Uznesenie č.  13/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyvlastnenie  pozemkov pod cintorín Krakovany p.č.  732/21 k.ú. Krakovany o výmere 1498 m2 od Slavomíra Jankecha, Podhorská 3913/41 Banka a Márie Hoštákovej, Veľké Orvište 224.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Zberný dvor dofinancovanie projektu 1. etapa

Uznesenie č. 14/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Dofinancovanie projektu Zberný dvor 1. etapa vo výške 19 tisíc eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7- Nájom obecného bytu

Uznesenie č. 15/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Prenájom obecného bytu č. 2 pre Martinu Štefankovú , bytom Nové Mesto nad Váhom na dobu troch  rokov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8- Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 a Správu o činnosti HK za rok 2017

Uznesenie č. 16/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Plán činnosti HK na prvý polrok 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 17/2/2018

Obecné zastupiteľstvo

Berie na vedomie

Správu o činnosti HK za rok 2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.9 – Diskotéky

Uznesenie č. 18/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Ukladá

Zástupcom  futbalového klubu predložiť na najbližšie zasadnutie OZ návrh na doriešenie diskoték.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8(Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10- Rôzne

Uznesenie č. 19/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie rodinného domu od rodiny Hornákovej za cenu 70 000 eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:0

Proti: 3 (Jurda, Klinovský, Šurín)

Zdržal sa hlasovania:5 (Filo, Piscová, Sucháň, Urban)

Nehlasoval: 0

Uznesenie obecného zastupiteľstva č.20/2/2018 nebolo schválené

 

Uznesenie č. 20/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na vysporiadanie pozemkov s rodinou Hornákovou vo dvore rodinného domu č. 71 na Dolnej ulici a  pod prečerpávaciu stanicu kanalizácie   na Novej ulici formou zámeny.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 1 (Štefanka)

 

Uznesenie č. 21/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie starostu o liste pána JUDr. Kostolanského, právneho zástupcu rodiny Košinárovej, o podaní žiadosti na druhú etapu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, o výmene autobusových zastávok na Železničnej ulici, o ponuke Mikroregiónu na orientačné tabule v obci

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 22/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Spoluúčasť 5 % na spolufinancovanie druhej etapy požiarnej zbrojnice

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 23/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Preplatenie dovolenky starostu  za rok 2017 – 20 dní

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 24/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  13. apríla 2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková         

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 01/2018

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 31. januára 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                                

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zberný dvor Krakovany
 4. Petícia občanov
 5. Rekonštrukcia kabín futbalového štadióna
 6. Žiadosť pána Pialu
 7. Rôzne
 8. Záver                                                                                                               

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnil poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zberný dvor Krakovany
 4. Petícia občanov
 5. Rekonštrukcia kabín futbalového štadióna
 6. Žiadosť pána Pialu
 7. Rôzne
 8. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Danielu Piscovú a Ľuboša Sucháňa. Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Piscová Sucháň), nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Zberný dvor Krakovany

Starosta obce informoval poslancov o možnosti získať finančné prostriedky na projekt pre schému „C3 Zavedenie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov pre rok 2019“ a schému „Triedený zber komunálneho odpadu, mechanicko-biologiská úprava zmesového odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch. Predložil poslancom Zmluvu o dielo s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava-Hlohovec-Piešťany, Jarmočná ulica 3, Hlohovec na  vyhotovenie a podanie projektu na získanie finančných prostriedkov. Dohodnutá cena za kompletnú realizáciu je 1500,- eur bez DPH, čo predstavuje 1800,- eur s DPH. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola Zmluva o dielo na vypracovanie a podanie projektu pre schému „C3 – Zavedenie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov pre rok 2019“ a Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v ostatných regiónoch schválená.

Ďalej starosta predložil návrh Zmluvy o dielo na poskytnutie služby: externý manažment – implementácia projektu s názvom „Zberný dvor Krakovany.“ V zmluve sa zhotoviteľ zaväzuje poskytovať služby externého manažmentu pre projekt – Implementácia celého procesu prípravy a kontroly podkladov, vrátene verejného obstarávania pre podpis zmluvy o NFP, zabezpečenie podpisu zmluvy o NFP, externé monitorovanie a externý finančný manažment po celú dobu implementácie projektu, v prípad potreby aj po jeho ukončení, konzultačnú a poradenskú činnosť súvisiacu s projektom vrátane komunikácie s riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR, Environmentálny fond, po úplné ukončenie monitorovania projektu. Cena za externý manažment je 5% z celkovej získanej sumy projektu.   Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podpísanie Zmluvy o dielo na poskytnutie služby externý manažment – implementácia projektu Zberný d vor Krakovany schválené.

K bodu č. 4 –Petícia občanov

Starosta obce prečítal poslancom Petíciu občanov požadujúcu opravu komunikácie na Novej ulici a Ulici k Spúšťu v Krakovanoch. Petíciu podpísalo 40 obyvateľov menovaných ulíc. Požadujú bezodkladnú opravu komunikácie a to do stavu asfaltového povrchu.  Starosta vysvetlil poslancom situáciu, ktorá vznikla. Na družstve je uskladnený frázovaný asfalt na opravu týchto komunikácií, ktorého je zatiaľ málo, nakoľko bola prerušená oprava diaľničného úseku z ktorého mal byť asfalt dodaný. Oslovená bola firma CS Nitra, ktorá bude robiť opravu cesty k čističke odpadových vôd. Pri tejto akcii by urobila aj opravu Novej a Ulici k Spúšťu. Práce bude možné robiť až v horúcich letných mesiacoch, aby sa asfalt dobre spojil. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0    Obecné zastupiteľstvo petíciu občanov zobralo na vedomie.

K bodu č. 5 –Rekonštrukcia kabín futbalového štadióna

Starosta obce informoval poslancov o možnosti podať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“. Získané prostriedky by sa požili na prístavbu šatní, obslužnej miestnosti pre občerstvenie hráčov a sociálnych zariadení, ktoré budú slúžiť futbalistom mládežníckych kategórií futbalového klubu FK Krakovany. Celkové výdavky projektu podľa rozpočtu sú 51 839,168 eur, požadovaná výška finančných prostriedkov z dotácie je 38 879,38 eur a spolufinancovanie z vlastných zdrojov je vo výške 12 959,79 eur, čo je 25%  z celkových výdavkov na projekt. Starosta obce dal za podanie žiadosti o poskytnutí finančného príspevku na rok 2018 z projektu SFZ na Podporu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podanie žiadosti s 25% spoluúčasťou schválené.   

K bodu č. 6 – Žiadosť pána Pialu.

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť pána Miroslava Pialu, bytom Nová ulica 429/163, Konská na vybudovanie inžinierskych sietí na pozemok. Pán Piala je majiteľom pozemku p.č. 68, k.ú. Krakovany – záhrada. Uvedená parcela sa nachádza v lokalite Krakovské záhumenice. Napriek tomu, že lokalita je v Územnom pláne obce Krakovany určená na individuálnu bytovú výstavbu, zatiaľ sa s jej realizáciou neuvažuje. Na vybudovanie inžinierskych sieti je potrebné najskôr vysporiadať pozemky pod miestnu komunikáciu na čo obec v súčasnej dobe nemá finančné prostriedky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:0 poslanci žiadosť pána Miroslava Pialu zobrali na vedomie.

K bodu č. 7 – Rôzne

Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Pavel Klinovský. Starosta obce opätovne predložil požiadavku rodiny Hornákovej na  odpredaj rodinného domu na parcele č. 106, k.ú. Krakovany aj s priľahlými parcelami 105/1, a 105/2. Poslanej Juraj Filo informoval poslancov, že bol na rokovaní s rodinou Hornákovou ohľadne odpredaja RD. Rodina za dom požaduje 80 eur /m2. Za takúto cenu obec nemá záujem odkúpiť danú nehnuteľnosť. Poslanci sa nakoniec dohodli aby sa ďalej komunikovalo s predávajúcimi s tým , že obec Krakovany má záujem o odkúpenie parciel 105/1  – záhrada a 105/2 – zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Krakovany. V prípade potreby vysporiadania časti pozemku na ktorom stají garáž je obec ochotná túto parcelu predať za bežnú cenu  za akú predáva zastavané časti obecných pozemkov, čo je 7,- eur/m2. Tieto informácie bude rodina Hornákovej tlmočiť Starosta obce.

Nájom na chodník Školská ulica – Obec Krakovany predložila Správe a údržbe ciest TTSK ponuku na nájom chodníka 0,7 €/m2. Celková výmera chodníka je 805 m2. Nájomná zmluva sa bude uzatvárať na dobu 6 rokov, ale po vybavení stavebného povolenia na rekonštrukciu chodníka obec môže požiadať o odkúpenie chodníka. Chodník bol zakreslený v geometrickom pláne č. 876/17 na základe ktorého boli vytvorené nové parcely 297/1, 297/6, 324/4 a 324/9 na jeho odčlenenie. Ročný nájom bol vypočítaný na 563,5 eur. Starosta obce dal za dlhodobý nájom chodníka na Školskej ulici hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol nájom chodníka na Školskej ulici  na dobu 6 rokov vo výške nájmu 563,50eur /rok od Správy a údržby ciest TTSK schválený.

K bodu č. 8 –Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

UZNESENIA  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 31. januára 2018

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 1/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zberný dvor Krakovany
 4. Petícia občanov
 5. Rekonštrukcia kabín futbalového štadióna
 6. Žiadosť pána Pialu
 7. Rôzne
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú, Ľuboša Sucháňa

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Piscová, Sucháň)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Zberný dvor Krakovany

Uznesenie č 3/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o dielo na vypracovanie a podanie projektu pre schému „C3 – Zavedenie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov pre rok 2019“ a Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v ostatných regiónoch  s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec- Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 4/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvy o dielo na poskytnutie služby externý manažment – implementácia projektu Zberný dvor Krakovany so spoločnosťou Regionálne technické centrum , Paulínska 16, 917 01 Trnava.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Petícia občanov

Uznesenie č. 5/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Petíciu občanov ulíc Ulica k Spúšťu a Nová ulica  na opravu miestnej komunikácie na uvedených uliciach.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rekonštrukcia kabín futbalového štadiónu

Uznesenie č.  6/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podanie žiadosti o poskytnutí finančného príspevku na rok 2018 z projektu Slovenského futbalového zväzu na Podporu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry s 25% spoluúčasťou.  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Žiadosť pána Miroslava Pialu

Uznesenie č. 7/1/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť pána Miroslav Pialu, Nová ulica 429/163, Konská na vybudovanie inžinierskych sietí v lokalite Krakovské záhumenice.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rôzne

Uznesenie č. 8/1/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

nájom chodníka na Školskej ulici  na dobu 6 rokov vo výške nájmu 563,50eur /rok od Správy a údržby ciest TTSK.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  31. januára 2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková   

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08/2017

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 20. decembra  2017  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                              

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 12/2017
 4. Záver                                                                                                                

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnili Daniela Piscová a Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 12/2017
 4. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraj Filo a Marek Urban. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Územný plán obce Krakovany – Zmena 12/2017

Starosta prečítal poslancom Správu o obstaraní „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“, Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“ a Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č. 4/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“. K predloženým materiálom poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola zmena Územného plánu obce Krakovany č.12/2017 schválená.

 

K bodu č. 4 –Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 20. decembra   2017

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 91/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 12/2017
 4. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 92/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Územný plán obce Krakovany – Zmena 12/2017

Uznesenie č 93/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 • Správu o obstaraní „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.
 • Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBP1-2017/039088/Ha zo dňa 20.12.2017 k návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.

B/Schvaľuje

 • Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017.
 • Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.
 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č.4/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.

C/Odporúča

starostovi obce Krakovany

 • Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom stavebnom úrade v Piešťanoch a na Obecnom úrade v Krakovanoch, a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
 • Vyhlásiť záväzné časti návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  20. decembra 2017

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková                        

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 07/2017

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 15. decembra  2017  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,         

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017
 5. Výkup pozemkov
 6. Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020.
 7. Rôzne
 8. Záver                                                                                         

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Marek Urbn. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017
 5. Výkup pozemkov
 6. Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020.
 7. Rôzne
 8. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milana Jurdu a Pavla Klinovského. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu Uznesení č. 52/5/2017-72/52017 zo dňa 27. októbra 2017 a 73/6/2017 – 76/6/2017 z 6. novembra 2017.

Uznesenie č. 52/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou
 5. Sťažnosti občanov
 6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017
 7. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017
 8. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2016
 9. Návrh na vyradenie majetku obce
 10. Rozpočtové opatrenie č.3/2017
 11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku . Michal Sedlák
 12. Vyúčtovanie Župného festivalu 2017, Hobby stretnutí
 13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
 14. Dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácia na rok 2018
 15. Rôzne
 16. Záver – podané

Uznesenie č. 53/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Marek Urbana

Uznesenie č 54/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 26/3/2017 – 45/3/2017 zo dňa 26. júna 2017 a uznesení č. 46/4/2017-51/4/2017 zo dňa 25. augusta 2017 – podané

Uznesenie č. 55/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Informáciu manažéra Mikroregiónu nad Holeškou pána Lukáša Pavlecha  o zadaní projektu na Cyklotrasu Mikroregiónu nad Holeškou

B/Schvaľuje

Príspevok na vypracovanie štúdie  projektu Cyklotrasy Mikroregiónu nad Holeškou v pomernej časti pre obec Krakovany vo výške 1220 €.

Uznesenie č. 56/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Sťažnosť občanov a návrh na zrušenie diskoték

B/ Schvaľuje

Zrušenie diskoték od 1.1.2018

Uznesenie nebolo schválené – podané

Uznesenie č. 57/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Poveruje

Dvoch poslancov OZ,  aby na najbližších dvoch diskotékach – Štefanskej a Veľkonočnej zabezpečili kontrolu merania hluku a kontrolu poriadku na verejnom priestranstve v okolí kultúrneho domu a predložili správu na najbližšie zasadnutie OZ po druhej diskotéke, na základe ktorej sa  organizovanie diskoték  opäť prehodnotí. Na kontrole sa chcú zúčastniť aj zástupcovia sťažujúcich občanov. – podané

Uznesenie č. 58/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Sťažnosť pani Lackovej s konštatovaním,  že členovia FK upozornia trénerov aj hráčov, aby plot nepreskakovali počas tréningu, ale po tréningu slušne požiadali o vrátenie lopty majiteľa pozemku na ktorom sa lopta nachádza. -podané

Uznesenie č. 59/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017  podané

Unesenie č. 60/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017 – podané

Uznesenie č. 61/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2016 – podané

Uznesenie č. 62/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku

_______________________________________________________________________

Požiarna zbrojnica 323,99
Materská škola 1979,81
Základná škola 726,38
Školská jedáleň 210,86
Obecný úrad 716,33
Kultúrne stredisko 739,40
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 569,82
SPOLU 5266,59

podané

Uznesenie č. 63/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 829 506 +50 602,80 880 108,80 +16 678 896 786,80 +57 645,21 954 432,01
Kapitálové príjmy 1 000 +327 107 328 107 0 328 107 +11 000 339 107
Finančné operácie 78 655 +1618,68 80 273,68 -1 618,68 78      655 -78 655 0
Príjmy spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80 -10 009,79 1 293 539,01

 

  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 800 161 +26 026,48 826 187,48 +6 181,32 832 368,80 -390,09 831 978,91
Kapitálové výdavky 109 000 +353 302 462 302 +8 878 471 180 -9 619,70 461 560,30
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80 -10 009,79 1 293 539,01

podané

Uznesenie č. 64/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh na 4. zmenu

 

4. zmena
Bežné príjmy 829 506 880 108,80 896 786,80 954 432,01 +1 744 956 176,01
Kapitálové príjmy 1 000 328 107 328 107 339 107 0 339 107
Finančné operácie 78 655 80 273,68 78      655 0 0

 

0
Príjmy spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 +1 744 1 295 283,01

 

  Rozpočet rok 2017  1. zmena

 

2. zmena 3. zmena

 

Návrh na 4. zmenu

 

4. zmena
Bežné výdavky 800 161 826 187,48 832 368,80 831 978,91 -7 306 824 672,91
Kapitálové výdavky 109 000 462 302 471 180 461 560,30 +9 050 470 610,30
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 +1 744 1 295 283,01

podané

Uznesenie č. 65/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť pána Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, Krakovany na odkúpenie časti obecného pozemku č. 293/1, k.u. Krakovany

B/Schvaľuje

Predbežný súhlas s tým, že si záujemca dá vypracovať geometrický plán na odčlenenie pozemku a bude hradiť všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva pozemku. – podané

Uznesenie č. 66/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyúčtovanie Župného festivalu kultúry 2017 a Hobby stretnutí – podané

Uznesenie č. 67/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolora obce na 2.polrok 2017 – podané

Uznesenie č. 68/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotáciu z rozpočtu obce pre spoločenské organizácie na rok 2018 v sume 26 900,- eur

Miestna skupina SČK Krakovany     1500,- €

Obecný stolnotenisový  klub             1000,- €

Poľovnícke združenie Králik               700,- €

Centrum futbalovej mládeže             3000,- €

Futbalový klub Krakovany              12000,- €

FS LUSK                                           1000,- €

FS Krakovčanka                                1000,- €

TS Krakovienka                                 1000,- €

Súkromné etnografické múzeum         300,- €

Klub paličkovanej čipky Bábence     1500,- €

RKC farnosť Krakovany                   1000,- €

JDS Krakovany                                   850,- €

ZR pri ZŠ                                             450,- €

ZR pri MŠ                                            850,- €

DHZ                                                    750,- € – podané

Uznesenie č. 69/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zámenu pozemkov medzi Obcou Krakovany a manželmi Slavomírom Ťupekom a Andreou Ťupekovou, bytom Veterná ulica 493/78, Krakovany  na základe Geometrického plánu zhotoveného geodetom  Milanom Kollárom, Dubovany č. 243, ktorý overila Ing. Eva Gonová dňa 18.10.2017 pod číslom 682/17, Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor. Zamieňa sa p.č. 264/8 k.ú. Stráže  o výmere 2m2, vo vlastníctve manželov Ťupekových za p.č. 268/5 k.ú. Stráže o výmere 2m2 vo vlastníctve Obce Krakovany. – podané

Uznesenie č. 70/5/2017

Berie na vedomie

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2017

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2018

Inventarizácia 15.12.2017-29.1.2018 – podané

Uznesenie č. 71/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Variantu B na zastavanie plochy Staré Konopisko len na IBV – podané

Uznesenie č. 72/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Uznesenie č. 73/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán mesta Vrbové
 4. Záver

Uznesenie č. 74/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína  – podané

Uznesenie č 75/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Variant – A – Uznesenie nebolo schválené

B/Schvaľuje

Variant – B

Uznesenie nebolo schválené

Uznesenie č76/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Poveruje

Kanceláriu obecného úradu Krakovany nájsť právnu cestu na vrátenie neoprávneného záberu katastrálneho územia Krakovany a katastrálneho územia Stráže v rámci ROEP mesta Vrbové v roku 2011-2012 – podané.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bode č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 5/2017

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Ing. Slávka Kotulová predložila poslancom rozpočtové opatrenie č. 5/2017, v súlade s ods. 2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – presun rozpočtových prostriedkov, ktorým sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

Schválený rozpočet celkom na rok 2017 predstavuje čiastku 909 161,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 379 328,48 € na sumu celkom 1 288 489,48 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 sa celkový rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 15 059,32 € na sumu 1 303 548,80€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2017 sa celkový rozpočet znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 10 009,79 € na sumu 1 293 539,01 €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2017 sa celkový rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 1 744 € na sumu 1 295 283,01

Rozpočtovým opatrením č. 5/2017 sa celkový rozpočet nemení a zostáva v sume 1 295 283,01 € v príjmových aj výdavkových položkách.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný – nemení,
 • kapitálový – nemení,
 • finančné operácie – bez zmien.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 27 705,37 €,
 • kapitálový sa znižuje o 27 705,37 €,
 • finančné operácie – bez zmien.

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č.5/2017 hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo rozpočtové opatrenie č. 5/2017 schválené.

 

K bodu č. 5 – Výkup pozemkov

Starosta obce predložil poslancom geometrické plány, ktoré boli vypracované za účelom odkúpenia pozemkov pre Obec Krakovany. Výkup pozemkov sa koná pre verejnoprospešné stavby. 

V prvom  prípade v geometrickom pláne č. 253/2016 , úradne overenom dňa 14.11.2017, z parcely č.  614 v katastrálnom území Stráže bola vytvorená p.č. 614/2 – záhrada o výmere  149 m2.  Poslanci sa dohodli na cene 2,- eura /m2.  Celková cena predstavuje 298 eur. Výkop pozemku sa uskutoční za účelom rozšírenia cintorína v Strážoch.  Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol výkup pozemkov podľa GP č. 253/2016 schválený.

Ďalej starosta predložil na schválenie návrh na odkúpenie parciel vytvorených v geometrickom pláne č. 212/2017 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 1045/8, 1045/102-1045/116, 1045/117, 1045/118, 1045/119nk.ú. Krakovany, za cenu 2,00 €/m2. Ide o výkup pozemkov pod miestnu komunikácia v lokalite Staré Konopisko. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol odpredaj pozemkov pod MK podľa GP č. 212/2017 schválený.

Podľa toho istého geometrického plánu bude potrebné vykonať aj vyvlastnenie pozemkov nakoľko sa tam nachádzajú aj neznámi vlastníci.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vyvlastnenie pozemkov podľa geometrického plánu č. 212/2017 schválené.

Starosta obce predložil poslancom návrh na dlhodobý prenájom na p.č.297/2 o výmere 70m2, 297/3 o výmere 172 m2, 297/4 o výmere 61m2, 297/5 o výmere 87 m2, 3244 o výmere 206 m2, 324/6 o výmere 41 m2, 324/8 o výmere 162 m2, 324/9 o výmere 6m2 zastavané plochy, katastrálne územie Stráže, od Trnavského samosprávneho kraja z  dôvodu rekonštrukcie chodníka Školská ulica. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci dlhodobý nájom od Trnavského samosprávneho kraja na parcely pod chodníkom na Školskej ulici schválili.

K bodu č. 6 – Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020.

Rozpočet obce Krakovany na roky 2018-2020 predkladala Ing. Slávka Kotulová. Je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:  zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy,  so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,  so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,  so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,  so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,  s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok kapitálového rozpočtu bude vykrytý prebytkom bežného rozpočtu. V časti finančné operácie sa zatiaľ  nepredpokladá plnenie. Krytie investičných akcií z čerpania rezervného fondu bude navrhované na schválenie OZ v r. 2018, ak nebude zrealizovaný predaj obecných pozemkov a nebude dostatočný prebytok bežného rozpočtu. V prípade očakávaného prebytku hospodárenia z roku 2017 je predpoklad, že sa výška investícií zvýši.

Celkový rozpočet na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok vykryjú finančné operácie – čerpanie rezervného fondu a prebytok bežného rozpočtu.

Celkový rozpočet na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je  zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami – čerpaním rezervného fondu.

K predloženému návrhu rozpočtu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh rozpočtu na rok 2018 schválený. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci rozpočet na rok 2019-2020 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7 Rôzne

Starosta obce predložil na schválenie odpredaj  pozemku pre Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, Krakovany.  Na októbrovom  zasadnutí obecného zastupiteľstva  bol  uznesením č.65/5/2017 schválený predbežný súhlas na odpredaj parcely s podmienkou predloženia geometrického plánu a návrhu kúpnopredajnej zmluvy. K dnešnému zasadnutiu bol predložený geometrický plán aj návrh zmluvy.

K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za odpredaj časti pozemku podľa predloženého geometrického plánu. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol odpredaj pozemku  podľa geometrického plánu zhotoveného geodetom Romanom Klčom, Hviezdoslavova 30, Vrbové, ktorý overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor, dňa 5.12.2017 pod číslom 831/17, novovzniknutá parcela č. 293/14, zastavené plochy o výmere 25 m2,   katastrálne územie Krakovany pre Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, 922 02 Krakovany schválený.

Poslanci sa dohodli na cene  za odpredaj pozemku p.č. 293/14 vo výške 7,00€/m2.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola cena za odpredaj pozemku p.č. 293/14 zastavené plochy o výmere 25 m2,   katastrálne územie Krakovany vo výške 7,00€/m2 čo je  v celkovej sume 175,00 €  schválená.

Zapisovateľka Ing. Emília Knošková predložila poslancom Návrh VZN č. 3/2016 – ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok obce Krakovany a jeho organizačných úsekov. K predloženému návrhu poslanci  nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh VZN č.3/2016 – ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok obce Krakovany a jeho organizačných úsekov schválený.

Ďalej zapisovateľka predložila Návrh VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v podmienkach obce Krakovany. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k Obci Krakovany  elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie obce voči právnickým a fyzickým osobám v rozsahu právomoci obce podľa osobitných predpisov.

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 3/2017  o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v podmienkach obce Krakovany schválené.

Interpelácie poslancov

 • Jozef Štefanka pripomienkoval preloženie autobusovej zastávky pri cintoríne.
 • Milan Jurda – dať naprojektovať odvodňovaciu kanalizáciu na ulici Hrádze až po Námestie sv. Floriána.
 • Juraj Filo – pri podnikovej predajni Chateau vymeniť nefungujúce verejné osvetlenie.
 • Tibor Šurín – kedy sa bude robiť povrch MK na Ulici k Spúšťu – odpovedal starosta obce, že sa čaká na ďalšiu dodávku frézovaného asfaltu, lebo to čo je uskladnené na PD Krakovany je nepostačujúce.

K bodu č. 8 –Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 15. decembra   2017

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia  

Uznesenie č. 77/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017
 5. Výkup pozemkov
 6. Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020.
 7. Rôzne
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 78/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana  Jurdu a  Pavla Klinovského.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 79/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 52/5/2017-72/52017 zo dňa 27. októbra 2017 a 73/6/2017 – 76/6/2017 zo dňa  6. novembra 2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2017

Uznesenie č.80/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  1. zmena 2. zmena 3. zmena 4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena
Bežné príjmy 829 506 880 108,80 896 786,80 954 432,01 956 176,01 0 956 176,01
Kapitálové príjmy 1 000 328 107 328 107 339 107 339 107 0 339 107
Finančné operácie 78 655 80 273,68 79      655 0 0 0 0
Príjmy spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 1 295 283,01 0 1 295 283,01

 

  Rozpočet rok 2017  1. zmena

 

2. zmena 3. zmena

 

4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena
Bežné výdavky 800 161 826 187,48 832 368,80 831 978,91 824 672,71 +27 705,37 852 378,08
Kapitálové výdavky 109 000 462 302 471 180 461 560,30 470 610,30 -27 705,37 442 904,93

 

Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 1 295 283,01 0

 

1 295 283,01

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Výkup pozemkov

Uznesenie č.81/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie pozemku v katastrálnom území Stráže p.č. 614/2 – záhrada o výmere  149 m2  vytvoreného v geometrickom pláne č. 253/2016 , úradne overenom dňa 14.11.2017, z parcely č. 614  za cenu 2€/m2

čo predstavuje celkom 298,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č.82/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie parciel vytvorených v geometrickom pláne č. 212/2017 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 1045/8, 1045/102-1045/116, 1045/117, 1045/118, 1045/119: za cenu 2,00 €/m2.

parcela registra „C“ č. 1045/102- orná pôda  o výmere 9 m2

– Horák Jozef v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/103- orná pôda  o výmere 34 m2 

– Hornáková Júlia r. Klčová v podieloch 14/108+11/18+14/108 spolu 47/54

– Bohunská  Katarína r. Sedláková v podiele 7/108

– Ing. Tonkovič Vojtech v podiele 7/108

parcela registra „C“ č. 1045/105- orná pôda  o výmere 20 m2 

– Viskup Emil v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/106- orná pôda  o výmere 9 m2

parcela registra „C“ č. 1045/107- orná pôda  o výmere 6 m2

– Šimo Vincent v podiele 16/32

parcela registra „C“ č. 1045/109- orná pôda  o výmere 10 m2

– Valová Viktória r. Sedláková v podiele ¼

– Zanovit Július a Zanovitová Mária r. Brčáková  v podiele 2/4

– Prišticová Anna r. Palkechová v podiele ¼

parcela registra „C“ č. 1045/110- orná pôda  o výmere 6 m2

– Madunický Ľuboš  a Madunická Blažena r. Zbořilová v podiele 1/2

parcela registra „C“ č. 1045/111- orná pôda  o výmere 8 m2

– Herman Jaroslav v podiele 4/6

parcela registra „C“ č. 1045/113- orná pôda  o výmere 3 m2

      – Jankechová Jozefína r. Hermanová v podiele ¼

parcela registra „C“ č. 1045/114- orná pôda  o výmere 3 m2

– Jakábová Mária r. Hrčková  v podiele ½

parcela registra „C“ č. 1045/116- orná pôda  o výmere 21 m2

– Braško Jozef v podiele 1/8

– Poľnohosp. Šľachtiteľské družstvo Krakovany – Stráže v podiele 1/8

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č.83/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyvlastnenie pozemkov:

vytvorených v geometrickom pláne č. 212/2017 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 1045/8, 1045/102-1045/116, 1045/117, 1045/118, 1045/119:

parcela registra „C“ č. 1045/108- orná pôda  o výmere 15 m2

– Sawu Marie r. Gonová v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/115- orná pôda  o výmere 383 m

      – SR – SPF v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/104- orná pôda  o výmere 18 m2

– Zemanová Štefánia v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/106- orná pôda  o výmere 9 m2

parcela registra „C“ č. 1045/107- orná pôda  o výmere 6 m2

– Šimo Jozef v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

– Ondrejková Pavlína r. Šimová v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

– Masaryková Anna r. Šimová v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

– Šimo Severín v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

parcela registra „C“ č. 1045/110- orná pôda  o výmere 6 m2

– Lacková Matilda r. Macháčová v podiele 1/2

parcela registra „C“ č. 1045/111- orná pôda  o výmere 8 m2

– Hradecký Jozef v podiele 1/6

– Hradecký Michal v podiele 1/6

parcela registra „C“ č. 1045/112- orná pôda  o výmere 4 m2

– Jankechová Jozefína v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/113- orná pôda  o výmere 3 m2

– Jankechová Jozefína r. Hermanová v podiele 1/4

– Hermanová Anna r. Štefánková v podiele 2/4

parcela registra „C“ č. 1045/114- orná pôda  o výmere 3 m2

– Vatrtová Mária r. Hrčková v podiele ½

parcela registra „C“ č. 1045/116- orná pôda  o výmere 21 m2

– Straka Jozef v podiele 3/4

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 84/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dlhodobý prenájom na p.č.297/2 o výmere 70m2, 297/3 o výmere 172 m2, 297/4 o výmere 61m2, 297/5 o výmere 87 m2, 3244 o výmere 206 m2, 324/6 o výmere 41 m2, 324/8 o výmere 162 m2, 324/9 o výmere 6m2 zastavané plochy, katastrálne územie Stráže obci Krakovany, od Trnavského samosprávneho kraja, z dôvodu rekonštrukcie chodníka Školská ulica.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020.

Uznesenie č.85/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2018 vo výške  1 063 349,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                        Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2018     Druh rozpočtu Návrh 2018  
Bežný rozpočet 913 349

 

    Bežný rozpočet 869 349  
Kapitálový rozpočet 150 000     Kapitálový rozpočet 194 000  
Finančné operácie 0     Finančný rozpočet 0  
SPOLU 1 063 349

 

    SPOLU 1 063 349  

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2019-2020.

PRÍJMY                                                          VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2019

 

Návrh 2020

 

  Bežný rozpočet 936 333 951 481
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 5 000 30 000
SPOLU 941 333 981 481
Druh rozpočtu Návrh 2019 Návrh 2020
Bežný rozpočet 861 333 881 481
Kapitálový rozpočet 80 000 100 000
Finančné operácie 0 0
        SPOLU 941 333 981 481

 Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Šurín)

 

K bodu č. 7 – Rôzne

Uznesenie č.86/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj  pozemku podľa geometrického plánu zhotoveného geodetom Romanom Klčom, Hviezdoslavova 30, Vrbové, ktorý overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor, dňa 5.12.2017 pod číslom 831/17, novovzniknutá parcela č. 293/14, zastavené plochy o výmere 25 m2,   katastrálne územie Krakovany pre Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, 922 02 Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, zarovnanie stavebnej čiary v danej lokalite. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Krakovany od 1.12.2017.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č.87/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Cenu za odpredaj pozemku p.č. 293/14, zastavené plochy o výmere 25 m2,   katastrálne územie Krakovany vo výške 7,00€/m2 čo je  v celkovej sume 175,00 €  pre Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, 922 02 Krakovany.

 Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č.88/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č.3/2016 – ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok obce Krakovany a jeho organizačných úsekov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 Uznesenie č.89/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v podmienkach obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č.90/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  15. decembra 2017

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková            

 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 06/2017

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 6. novembra  2017  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                               

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán mesta Vrbové
 4. Záver

                                                                                                                     

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán mesta Vrbové
 4. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za:8,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Územný plán mesta Vrbové

Starosta obce predstavil poslancom návrh UPN-M Vrbové, hlavne sa zamerali na návrh Severného obchvatu cesta II/499, ktorý je v oboch variantoch navrhnutý cez katastrálne územie Krakovany a katastrálne územie Stráže. Na zasadnutie starosta obce pozval aj zástupcov mesta Vrbové viceprimátora Štefana Kubíka a vedúcu odboru výstavby  Ing. Gabriela Valová, ktorá poslancov oboznámila s  Návrh Územného plánu Mesta Vrbové, hlavne s časťou, ktorá sa týka katastrálneho územia Krakovany a Stráže. Popísala  oba navrhnuté varianty riešenia obchvatu mesta Vrbové. V oboch prípadoch je trasa obchvatu vedená cez katastrálne územie  Stráže aj Krakovany. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali za každý variant samostatne. Starosta obce dal hlasovať za  Variant – A. Hlasovaním Za:0, proti:7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban), zdržal sa hlasovania:1(Šurín), nehlasoval:0 Variant A,  nebol schválený.  Potom dal starosta hlasovať za Variant – B. Hlasovaním Za: 0, proti:7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban) , zdržal sa hlasovania:1(Šurín), nehlasoval:0 Variant-B nebol schválený. Z hlasovania vyplýva záver, že Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch nesúhlasí so zámerom časti ÚP mesta Vrbové, ktorý zasahuje do k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže s prihliadnutím na platný ÚP obce Krakovany , ktorý s obchvatom mesta Vrbové nepočíta.

Poslanec Juraj Filo informoval poslancov o skutočnosti, ktorú zistil, že Mesto Vrbové  v rámci ROEP-u v roku 2011-2012 neoprávnene zabrala časť katastrálneho územia Krakovany a katastrálneho územia Stráže. Túto skutočnosť podrobnejšie objasnil aj bývalí starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na základe skutočností poslanci prijali záver aby sa starosta obce pokúsil nájsť právnu cestu na vrátenie týchto neoprávnene zabraných pozemkov k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh poslancov schválený.

 

K bodu č. 4 –Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 6. novembra  2017

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 73/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán mesta Vrbové
 4. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 74/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Územný plán mesta Vrbové

Uznesenie č 75/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Variant – A

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 0

Proti:7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 1(Šurín)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo schválené

 

B/Schvaľuje

Variant – B

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 0

Proti:7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 1(Šurín)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo schválené

 

Uznesenie č76/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Poveruje

Kanceláriu obecného úradu Krakovany nájsť právnu cestu na vrátenie neoprávneného záberu katastrálneho územia Krakovany a katastrálneho územia Stráže v rámci ROEP mesta Vrbové v roku 2011-2012.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín,  Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  6. novembra  2017

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková     

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 05/2017

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 27. októbra  2017  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                                

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017
 5. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2016
 6. Návrh na vyradenie majetku obce
 7. Rozpočtové opatrenie č.3/2017
 8. Sťažnosti občanov
 9. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Michal Sedlák
 10. Vyúčtovanie Župného festivalu 2017, Hobby stretnutí
 11. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
 12. Dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácia na rok 2018
 13. Rôzne
 14. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hostí, riaditeľku materskej školy pani Andreu Štefankovú a riaditeľku základnej školy pani Mgr. Evu Seitlerovú a pána Lukáša Pavlecha, manažéra Mikroregiónu nad Holeškou. Starosta obce predložil návrh na zmenu programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou
 5. Sťažnosti občanov
 6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017
 7. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017
 8. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2016
 9. Návrh na vyradenie majetku obce
 10. Rozpočtové opatrenie č.3/2017
 11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Michal Sedlák
 12. Vyúčtovanie Župného festivalu 2017, Hobby stretnutí
 13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
 14. Dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácia na rok 2018
 15. Rôzne
 16. Záver                  

K predloženej zmene  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana. Poslanci tento návrh hlasovaním za:8,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 26/3/2017 – 45/3/2017 zo dňa 26. júna 2017 a uznesení č. 46/4/2017-51/4/2017 zo dňa 25. augusta 2017.

Uznesenie č. 26/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh zmeny programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2017
 7. Územný plán obce – cyklotrasa
 8. Strážovská cesta PD
 9. Chodník – Školská PD
 10. Pozemkové úpravy
 11. Ťupek – výmena pozemkov – Veterná ulica
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Staré konopisko
 13. Uznesenie o spolufinancovaní projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch“
 14. Náklady na MŠ /kúpeľňa, komín, maľovanie, žalúzie/
 15. Rôzne
 16. Záver – podané

Uznesenie č. 27/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora  Šurína- podané

Uznesenie č 28/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 18/2/2017-25/2/2017   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. apríla 2017- podané

Uznesenie č. 29/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje:

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 45 095,87 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 1 927,94 EUR  na tvorbu rezervného fondu vo výške 43 167,93  EUR a zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 38 934,37  EUR na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške 82 102,30 EUR.

B/ Berie na vedomie:

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016.
 2. Správu audítora za rok 2016- podané

Uznesenie č. 30/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie:

 1. Výročnú správu za rok 2016
 1. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe- podané

Uznesenie č. 31/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 829 506 +50 602,80 880 108,80 +16 678 896 786,80
Kapitálové príjmy 1 000 +327 107 328 107 0 328 107
Finančné operácie 78 655 +1618,68 80 273,68 -1 618,68 78 655
Príjmy spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80

 

  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 800 161 +26 026,48 826 187,48 +6 181,32 832 368,80
Kapitálové výdavky 109 000 +353 302 462 302 +8 878 471 180
Finančné operácie 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80

– podané

Uznesenie č. 32/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie zmeny UP obce č.12/2017 za účelom zaradenia cyklotrasy do územného plánu obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 33/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie PD na rekonštrukciu MK Strážovská ulica s mostom ponad Holešku pri čističke- podané

Uznesenie č. 34/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie PD na rekonštrukciu chodníka  Školská ulica v Krakovanoch  – podané

Uznesenie č. 35/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť Okresného úradu Piešťany, pozemkový a lesný odbor,  o vyjadrenie záujmu o pozemkové úpravy v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže

B/Schvaľuje

Vykonanie pozemkových úprav v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov- podané

Uznesenie č. 36/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na výmenu pozemkov  s pánom Slavomírom Ťupekom a manželkou Andreou Ťupekovou, bytom Veterná ulica č.493/78, Krakovany a Obcou Krakovany,  vypracovanie   geometrického plánu  na odčlenenie  pozemkov z p.č.. 268/1, k.ú. Stráže a z  p.č. 264/2, k.ú.  Stráže ktoré budú predmetom zámeny, a spolufinancovanie  manželov Ťupekových  na  výdavkoch  spojených s realizáciu celej zámeny v ½.  – podané

Uznesenie č. 37/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Neschvaľuje

Žiadosť na odpredaj pozemkov na Starom Konopisku,  s konštatovaním že poslanci sa jednohlasne zdržali hlasovania – podané 

Uznesenie č. 38/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje 

predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie. Názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“

Výška celkových výdavkov na projekt: 782.217,81 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 770.272,64 Eur

Výška celkových neoprávnených výdavkov na projekt: 11.945,17 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových výdavkov – 5 % z celkových oprávnených výdavkov + celkové neoprávnené výdavky: 50.458,80 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 %: 38.513,63 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená:OPKZP-PO4-SC431-2017-19 – podané

Uznesenie č. 39/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie nákladov na rekonštrukciu MŠ Krakovany vo výške. 12 500,00 eur – podané

Uznesenie č. 40/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie nájomnej zmluvy pre p. Bronislavu Oravcovú, bytom Námestie sv. Mikuláša 406/4, Krakovany  do 31.3.2018- podané

Uznesenie č. 41/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť p. Šnajdara  o odkúpenie p. č. 543/2 a 544/3 k.ú. Stráže s konštatovaním, že obecné zastupiteľstvo vyhlási verejnú obchodnú súťaž s určením podmienok predaja- podané 

Uznesenie č. 42/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť p. Júlie Hornákovej na odpredaj rodinného domu so záhradou s konštatovaním, že obec musí odkupovať na základe znaleckého posudku. Po zhotovení znaleckého posudku obec môže vyvolať ďalšie rokovanie- podané

B/Poveruje 

predsedu finančnej  stavebnej komisie na rokovanie s rodinou Hornákovou- podané

Uznesenie č. 43/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu Nemocnice A. Wintera o zakúpení anesteziologického prístroja a poďakovanie za príspevok na kúpu tohoto prístroja- podané

Uznesenie č. 44/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane- podané

Uznesenie č. 45/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov- podané

Uznesenie č. 46/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ- podané

Uznesenie č. 47/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku- podané

Uznesenie č 48/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podanie žiadosti  na výzvu č. VII. za účelom: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa §2  písm. c) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobností Ministerstva vnútra SR o  dotáciu   na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a zaväzuje sa spolufinancovaním na projekte  najmenej 5% z poskytnutých prostriedkov- podané 

Uznesenie č. 49/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje                                                                                                                 

Výška prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Strážovskej ulice 1050,- eur a rekonštrukciu chodníka Školská ulica 1290,- eur, čo je spolu 2340,- eur vrátane DPH – podané

Uznesenie č. 50/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o príspevku pre Mikroregión nad Holeškou na zadanie objednávky na Štúdiu realizovateľnosti v rámci Cyklistickej infraštruktúry v Mikroregióne nad Holeškou vo výške 1220,- eur – podané

Uznesenie č. 51/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie nákladov na rekonštrukciu Materskej školy v Krakovanoch – podané

Poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomia.

 

K bodu č. 4 –Cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou

Informácie o cyklotrase Mikroregiónu nad Holeškou predniesol manažér Mikroregiónu pána Lukáš Pavlech. Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Myšlienka MNH je prepojiť všetky obce cyklotrasou. Obce Trebatice, Krakovany a mesto Vrbové a Piešťany sa snažia o zriadenie Zelenej cesty Vrbové Piešťany. MNH by sa na túto Zelenú cestu potom napojil. Aby sa mohlo začať robiť územné konanie je potrebné aby bola vypracovaná štúdia realizovateľnosti, ktorú je potrebné aby jednotlivé obce mikroregiónu zafinancovali. Bolo veľmi náročné určiť kľúč financovania, lebo sú obce s malým počtom obyvateľov, ale majú veľký kataster cez ktorý cyklotrasa prechádza a naopak sú obce s veľkým počtom obyvateľov, no cyklotrasa je na malom úseku katastra. Preto bol zvolený kľúč, ktorý sa v MNH používal už vo viacerých prípadoch. Rozpočítala sa celá štúdia na polovicu, táto polovica je obcami hradená rovnakým dielom a druhá polovica je rozpočítaná na počet obyvateľov. Možnosť získavania pozemkov už MNH preveroval. Ale aj k takýmto rokovaniam je potrebná koncepcia a štúdia, aby bolo jasné o čo sa v skutočnosti jedná. Slovenský pozemkový fond bude pozemky  pod cyklotrasu prevádzať bezodplatne, ak je stavba zapracovaná v územnom pláne obce, ako verejnoprospešná stavba.  Trasy by mali byť financované z eurofondov, ale pre podanie žiadosti je potrebné mať platné územné rozhodnutie. Obec Krakovany by sa mala podieľať na štúdii realizovateľnosti projektu cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou sumou vo výške 1220 eur. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola výška príspevku 1220 eur, na vypracovanie štúdie realizovateľnosti cyklotrasy Mikroregiónu nad Holeškou schválená.

 

K bodu č. 5 – Sťažnosti občanov

Starosta obce prečítal sťažnosť občanov na diskotéky v obci Krakovany, ktorú podpísalo 22 občanov  bývajúcich v okolí kultúrneho domu. V sťažnosti požadujú zrušiť diskotéky, alebo ich obmedziť na dve ročne.  Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišli aj traja zástupcovia občanov, ktorých sa tento problém dotýka. Ako prvý sa k predloženej problematiky vyjadril poslanec Jozef Štefanka, jednoznačne navrhol zrušenie všetkých diskoték, preto že tento problém sa rieši už niekoľko rokov a stále sa nedospelo k žiadnemu záveru.

Poslankyňa Daniela Piscová bola za zachovanie diskoték, ale treba nájsť systém,   ako udržať poriadok v okolí kultúrneho domu. Poslanec Mgr. Lukáš Radoský sa vyjadril že sa skutočne tento problém rieši už roky, ale spoločenské organizácie v obci sa z tých zábav dofinancovávali, bol to ich jediný príjem. Každý organizátor mal povinnosť si po akcii okolie kultúrneho domu upratať. Najväčší problém je ale v tom, že neporiadok nie je len okolo kultúrneho domu, ale po celej obci, hlavne v okolí barov. Na zasadnutí bol prítomný aj samotný organizátor diskoték, pán Ing. Ondrej Sedlák a k sťažnosti občanov sa tiež vyjadril. Uznal, že na hodovej zábave Krakovany to bolo najvypuklejšie, nakoľko bolo teplo a ľudia sa v prevažnej miere zdržiavali vonku v okolí kultúrneho domu a správali sa neprístojne. Pred strážovskou  hodovou zábavou bol na obvodnom oddelení PZ vo Vrbovom a požiadal o zvýšenú kontrolu v okolí kultúrneho domu. Najväčší problém je v tom, že organizátor nemôže zasahovať mimo miestnosti, v ktorej sa akcia koná. Vonku môže riešiť poriadok len štátna polícia. Po búrlivej rozprave dal starosta obce hlasovať za návrh zrušenia diskoték od 1.1.2018. Hlasovaním za:3 (Štefanka, Sucháň, Klinovský), proti:3 (Jurda, Filo, Šurín), zdržal sa hlasovania:3 (Piscová, Radoský, Urban), nehlasovala:0, Návrh na zrušenie diskoték od 1.1.2018 nebol schválený.

Poslanec Ing. Milan Jurda navrhol  podmienečné zrušenie diskoték,  Ďalší návrh za ktorý poslanci hlasovali bol, že obecné zastupiteľstvo poveruje dvoch poslancov OZ,  aby na najbližších dvoch diskotékach – Štefanskej a Veľkonočnej, zabezpečili kontrolu merania hluku a kontrolu poriadku na verejnom priestranstve v okolí kultúrneho domu a predložili správu na najbližšie zasadnutie OZ po druhej diskotéke, kde sa situácia opäť prehodnotí. Na kontrole sa chcú zúčastniť aj zástupcovia sťažujúcich občanov. Hlasovaním: 7 (Jurda, Piscová, Radoský, Klinovský, Sucháň, Šurín, Urban), proti:1 (Štefanka), zdržal sa hlasovania: 1(Filo), nehlasoval:0, bolo návrh schválený. 

Starosta obce prečítal poslancom ďalšiu sťažnosť, ktorú podala pani Anna Lacková bytom Hlavná ulica 201/31 Krakovany. Sťažuje sa na hráčov futbalu, ktorí cez týždeň trénujú a cez víkendy hrajú zápasy v priestoroch ihriska a neustále ničia oplotenie súkromného pozemku na ktorý cezeň bez súhlasu vstupujú pre odkopnuté lopty.  Obecné zastupiteľstvo dospelo k záveru, že členovia FK upozornia trénerov aj hráčov, aby plot nepreskakovali počas tréningu, ale po tréningu slušne požiadali o vrátenie lopty majiteľa pozemku na ktorom sa lopta nachádza. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci sťažnosť zobrali na vedomie.

 

K bodu č.6 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za školský rok 2016/2017.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2016/2017 bola poslancom zaslaná elektronicky s pozvánkou. V stručnosti  poslancov so správou oboznámiť riaditeľka materskej školy Andrea Štefanková, ktorá správu vypracovala. Správa je vypracovaná v zmysle:

 – Zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5

– Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

– Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.

– Koncepcie materskej školy

– Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov

– Informácií o činnosti poradných orgánoch MŠ

– Vyhodnotenia projektov, podujatí

– Plán spolupráce a aktivít

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2016/2017 schválená.  

 

K bodu č. 7- Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za školský rok 2016/2017.

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany nebola už na zasadnutí čítaná, poslancom OZ bola doručená s pozvánkou na zasadnutie v elektronickej podobe.  V stručnosti poslancov zo správou oboznámila riaditeľka ZŠ Krakovany Mgr. Eva Seitlerová. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2016/2017 schválená bez pripomienok.

 

K bodu č. 8 – Ročný zápis do kroniky obce za rok 2016

Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2016 predložila kronikárka obce Ing. Emília Knošková. Materiál bol poslancom zasielaný elektronicky, aby sa nemusel čítať na zasadnutí pre jeho rozsiahli obsah. Starosta obce požiadal poslancov aby k predložený materiál pripomienkovali.

Poslanci k predloženému zápisu nemali žiadne  pripomienky a doplňujúce návrh. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Ročný zápis do kroniky za rok 2016 schválený.  

 

K bodu č. 9 – Návrh na vyradenie majetku obce

Návrh na vyradenie majetku predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Na jednotlivých strediskách sa vyraďuje majetok v obstarávacích cenách.

Obecný úrad – 716,33 eur, Kultúrne stredisko – 739,40 eur, Základná škola –72638  eur, Materská škola – 1979,81 eur, Školská jedáleň –  210,86 eur, Zariadenie opatrovateľskej služby – 569,82 eur,  Požiarna zbrojnica – 323,99 eur. Materská škola prechádzala v roku 2017 veľkou rekonštrukciou a vyradila všetky nefunkčné a zastaralé predmety, z toho dôvodu je aj hodnota majetku na vyradenie v tomto stredisku vyššia ako v minulých rokoch.  V ostatných strediskách ide tiež o predmety bežného používania a opotrebenia.

Hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje v čase jeho obstarania cenu 5266,59 Eur.

K predloženému návrhu na vyradenie majetku obce poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Urban), bolo vyradenie majetku obce v obstarávacej cene 5233,59 eur schválené.

 

K bodu č. 10 – Rozpočtové opatrenie č.3/2017, č.4/2017

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom b) a c) aj a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh na rozpočtové opatrenie – viazanie príjmov a viazanie výdavkov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2017 predstavuje čiastku 909 161,– € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 379 328,48 € na sumu celkom 1 288 489,48 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 sa celkový rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 15 059,32 € na sumu 1 303 548,80€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2017 sa celkový rozpočet znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 10 009,79 € na sumu 1 293 539,01 €.

V príjmovej časti sa rozpočet:

– bežný zvyšuje o 57 645,21 €,

– kapitálový sa zvyšuje o 11 000 €

– finančné operácie sa znižujú o 78 655 €.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

– bežný znižuje o 390,09 €,

– kapitálov znižuje o 9 619,70 €,

– finančné operácie – bez zmien.

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsoval:1 (Urban) bolo rozpočtové opatrenie č. 3/2017 schválené.

 Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 vypracovala Ing. Slávka Kotulová V súlade s ods. 2 písmenom b) a c) aj a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh na rozpočtové opatrenie – prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2017 predstavuje čiastku 909 161,– € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 379 328,48 € na sumu celkom 1 288 489,48 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 sa celkový rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 15 059,32 € na sumu 1 303 548,80€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2017 sa celkový rozpočet znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 10 009,79 € na sumu 1 293 539,01 €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2017 sa celkový rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 1 744 € na sumu 1 295 283,01

V príjmovej časti sa rozpočet:

– bežný zvyšuje o 1 744 €. €,

– kapitálový – bez zmien

– finančné operácie – bez zmien

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

– bežný znižuje o 7 306 €,

– kapitálový sa zvyšuje o 9 050 €,

– finančné operácie – bez zmien.

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Urban), nehlsoval:1 (Jurda),  bolo rozpočtové opatrenie č. 4/2017 schválené.

 

K bodu č. 11 – Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku pána Michala Sedláka.

Starosta obce prečítal žiadosť pána Michal Sedláka Južná ulica č. 420/13, Krakovany na odkúpenie časti obecného  pozemku p.č. 293/1 k.ú. Krakovany o výmere cca 20 m2, pred pozemkom p.č. 79, k.ú. Krakovany na Námestí sv. Mikuláša. Na tejto parcele pán Sedlák plánuje výstavbu rodinného domu a po porade s architektom požiadal o odkúpenie časti obecného pozemku pre zachovanie estetického ucelenia námestia. K predloženej žiadosti sa poslanci dohodli na predbežnom súhlase s podmienkou, že žiadateľ si dá vypracovať geometrické zamerania a kúpno – predajnú   zmluvu a tiež bude hradiť všetky poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Po vypracovaní geometrického plánu obecné zastupiteľstvo zaujme konečné stanovisko. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 9, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol schválený predbežný súhlas na odpredaj časti obecného pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany pre Michala Sedláka, Južná ulica 420/13 Krakovany.

 

K bodu č. 12 – Vyúčtovanie župného festivalu kultúry 2017 a Hobby stretnutí.

Vyúčtovanie Župného festivalu kultúry a Hobby stretnutí predložila kontrolórka obce Elena Podmaková. Na Hobby stretnutiach bol zaznamenaný nárast tržieb napriek zníženiu počtu návštevníkov. Tiež bol znížený počet pracovníkov v bufete. Župný festival kultúry zaznamenal v tomto roku nižšiu stratu ako v minulom roku.  Poslanci túto informáciu hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 13 – Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2017         

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2017. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Šurín), bol plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2016 schválený.

 

K bodu č. 14 Dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácie na rok 2018

Starosta obce predložil poslancom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018.  Na obecný úrad Krakovany bolo doručených 17 žiadosti o dotácie z rozpočtu obce. Každou žiadosťou sa poslanci zaoberali jednotlivo, a zároveň o každej výške hlasovali samostatne. Na záver sa potom bude schvaľovať jedno uznesenie pre kompletnú výšku dotácie z rozpočtu obce.

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža  –  požiadala o dotáciu vo výške 1500,-MSSČK má najviac akcií v kultúrnom dome, kde sa im účtuje nájom aj spotreba energií za prenájom priestorov kultúrneho domu. Väčšina poskytnutej dotácie sa tak vráti obci. Žiadosť je na rovnakú výšku príspevku ako bola v roku 2017.  Za výšku dotácie 1500,- eur pre MSSČK dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola schválená dotácia pre MSSČK Krakovany  vo výške 1500,- eur.

Obecný stolnotenisový klub Krakovany –   požiadal o dotáciu vo výške 1000,- eur. V minulom roku im bol schválený príspevok  700,- eur.  K zvýšeniu príspevku pre OSK Krakovany poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok pre OSK Krakovany vo výške 1000,- eur schválený.

Poľovnícke združenie KRÁLIK požiadalo o 700,00 eur na činnosť. V minulom roku im bolo schválených 700,- eur. Dotácia bude použitá na propagáciu poľovníctva, starostlivosť o prírodu a zver. Za predložený  návrh 700,- eur dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotáciu pre PZ Králik vo výške 700,00 eur schválená.

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca (CFM JA).  Združenie požiadalo o dotáciu vo výške 3000,- eur. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  dotácie pre Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca vo výške 3000,- eur schválená.

Futbalový klub Krakovany (FKK), podalo žiadosť na dotáciu vo výške 17 000,00 eur. Oproti roku 2017 zvýšili požiadavku o 5000,00 eur, ktorú odôvodnili výstavbou nových šatní. Napokon sa poslanci dohodli na príspevku vo výške 12 000,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Jurda), nehlasoval:0, bola dotácia pre FKK vo výške 12 000,00 eur schválená.

Folklórny súbor LUSK požiadal o dotáciu vo výške 1 000,00 eur. Dotácia bude podmienená jedným vystúpením na obecnej akcii zadarmo. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácia vo výške 1000,- eur pre FS LUSK schválená.

Folklórna skupina Krakovčanka  požiadala o 1500,00 eur. Poslankyňa Piscová odôvodnila navýšenie dotácie oproti minulému roku, že folklórna skupina plánuje nahrať a vydať CD nosič na zachovanie piesní, ktorými prezentujú náš región a 1000 eur by bolo použitých na financovanie tohto CD-čka.  Poslanci sa dohodli na sume  1000,- eur, z čoho 500 eur bude príspevok na vydanie CD nosičov a 500 eur na cestovné výdavky. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Piscová), nehlasoval:0, bol príspevok vo výške 1000,- eur pre FS Krakovčanka schválený.

Tanečná skupina FS Krakovienka   požiadala o 2000,00 eur. Poslanci pre  TS Krakovienka navrhli dotáciu vo výške 1000,00 eur na účasť na medzinárodnej súťaži v Gruzínsku. Starosta dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola pre TS Krakovienka schválená dotácia vo výške 1000,00 eur. Od každého folklórneho súboru, ktorému bola schválená dotácia bude obec požadovať jedno vystúpenie na kultúrnych podujatiach v obci bez nároku na odmenu. 

Súkromné etnografické múzeum požiadalo o dotáciu 300,00 eur na prenájom sály kultúrneho domu na dve kultúrne podujatia. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky.  Za návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 300,00 eur na prenájom sály KD na dve spoločenské akcie schválená.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadali o dotáciu vo výške 1 500,00 eur. Dotácia má byť určená na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky, ktorá sa bude konať v roku 2018 K predloženej žiadosti 1500 ,- eur  poslanci nemali pripomienky. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa halsovania:0, nehlasoval:0,  dotácia pre Klub paličkovanej čipky Bábence vo výške 1500,00 eur schválená.

RKC farnosť Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 2 000,00 eur. Poslanci navrhli výšku dotácie znížiť na 1000,- eur. Za predložený  návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci dotáciu pre RKC farnosť Krakovany vo výške  1 000,00 eur schválili.

Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 1000,00 eur. Poslanci navrhli dotáciu vo výške 850,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9 proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 850,00 eur pre JDS Krakovany schválená.

Združenie rodičov pri Základnej škole Krakovany požiadali o dotáciu vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v sále kultúrneho domu na dve kultúrne akcie (retro diskotéka a Katarínsky ples).  Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri ZŠ  vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v KD schválená.

Združenie rodičov pri Materskej škole požiadalo o dotáciu vo výške 850,00 eur. Poslanci sa dohodli, že ZR pri MŠ znížia požadovanú výšku dotácie na 850,00 eur, ktorá pokryje náklady na refundáciu nájmu a energií pri akciách   kultúrnom  dome. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri MŠ Krakovany na refundáciu nájmu a energií vo výške 850,00 eur schválená.

Dobrovoľný hasičský zbor  požiadal o dotáciu vo výške 750,- eur , ktoré chcú použiť pri organizovaní súťaže o Pohár starostu, štartovné na súťažiach a príspevok na nájom a energie KD na Štefanskú zábavu. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol príspevok pre DHZ vo výške 750,- eur schválený.

Záujmové združenie zdravého cvičenia PILATES a Katarína Zubáková, Aerobic s Katkou, požiadali o bezplatný prenájom telocvične ZŠ. K bezplatnému prenájmu telocvične ZŠ poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pillates a Aerobic s Katkou schválený. Starosta obce dal hlasovať celkovú sumu poskytnutú na dotácie spoločenským organizáciám   celkovej výške 26 900,- eur. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre spoločenské organizácie z rozpočtu obce vo výške 26 900,- eur schválená.

 

K bodu č. 15 – Rôzne

Zámena pozemkov s pánom Ťupekom. Starosta obce predložil poslancom na schválenie zámenu pozemkov s pánom Ťupekom podľa uznesenia z č. 36/3/2017 zo dňa 26.6.2017, kde Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch Schválilo predbežný súhlas na výmenu pozemkov  s pánom Slavomírom Ťupekom a manželkou Andreou Ťupekovou, bytom Veterná ulica č.493/78, Krakovany a Obcou Krakovany,  vypracovanie   geometrického plánu  na odčlenenie  pozemkov z p.č. 268/1, k.ú. Stráže a z  p.č. 264/2, k.ú.  Stráže ktoré budú predmetom      zámeny,  spolufinancovanie  manželov Ťupekových  na  výdavkoch  spojených s realizáciu celej zámeny v ½.  Geometrický plán na odčlenenie pozemkov bol vypracovaný. V súčasnosti  je na schválení na katastrálnom úrade v Piešťanoch. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola zámena pozemkov s pánom Ťupekom schválená.

–  Termíny vykonania inventarizácie

Zapisovateľka Emília Knošková prečítala poslancom zloženie inventarizačných komisií.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Jozef Štefanka                      

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda – Marek Urban, členovia:  Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman, Ľuboš Sucháň

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: PhDr. František Klinovský, Vladimír Zeman, 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Daniela Piscová, členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka       

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Milan Jurda, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Pavel Klinovský, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2017 do 29.1.2018.

Fyzická inventúra 15.12.2017 – 31.12.2017, dokladová inventúra 1.1.2018-29.1.2018

Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 termíny inventúr zobrali na vedomia.

– Štúdia zástavby Staré Konopisko

Zo zasadnutia sa ospravedlnil Ľuboš Sucháň. Starosta obce predložil dve varianty zastavania Starého konopiska. Jedna variant bol s výstavbou bytovky a druhý bez bytoviek. Stavebná komisia tento problém riešila na svojom zasadnutí. Projektant tento návrh zapracoval a starosta ho poslancom predložil.   Starosta obce dal hlasovať za návrh variantu bez bytoviek. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Filo), nehlasoval:1(Sucháň).

Starosta obce informoval poslancov o zmene ÚP mesta Vrbové, v ktorom je zahrnutý ochvat mesta cez naše katastrálne územie. K tomuto návrhu je potrebné aby obec Krakovany napísala stanovisko.  K tomuto návrhu by mala zasadnúť stavebná komisia a príde aj viceprimátor mesta Vrbové aby tento návrh prezentoval.

Interpelácie poslancov

Filo – revitalizácia tují na cintorínov v Krakovanoch a Strážoch.

Šurín – rekonštrukcia chodníkov v obci

Urban – nové autobusové zastávky  Vrbové Piešťany na Železničnej ulici a smer na Vrbové pri futbalovom ihrisku.

Radoský – vybudovanie chodníka na ulici Hrádze

Jurda – projektová dokumentácia na odvodnenie ulice Hrádze a naprojektovanie chodníka

 

K bodu č. 16 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 27. októbra  2017

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 52/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou
 5. Sťažnosti občanov
 6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017
 7. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017
 8. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2016
 9. Návrh na vyradenie majetku obce
 10. Rozpočtové opatrenie č.3/2017
 11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku . Michal Sedlák
 12. Vyúčtovanie Župného festivalu 2017, Hobby stretnutí
 13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
 14. Dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácia na rok 2018
 15. Rôzne
 16. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 53/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Marek Urbana

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín,  Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 54/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 26/3/2017 – 45/3/2017 zo dňa 26. júna 2017 a uznesení č. 46/4/2017-51/4/2017 zo dňa 25. augusta 2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou

Uznesenie č. 55/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Informáciu manažéra Mikroregiónu nad Holeškou pána Lukáša Pavlecha  o zadaní projektu na Cyklotrasu Mikroregiónu nad Holeškou

B/Schvaľuje

Príspevok na vypracovanie štúdie  projektu Cyklotrasy Mikroregiónu nad Holeškou v pomernej časti pre obec Krakovany vo výške 1220 €.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Sťažnosti občanov

Uznesenie č. 56/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Sťažnosť občanov a návrh na zrušenie diskoték

B/ Schvaľuje

Zrušenie diskoték od 1.1.2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 3 (Klinovský P.,  Sucháň, Štefanka)

Proti: 3  (Filo, Jurda, Šurín)

Zdržal sa hlasovania: 3 (Piscová, Radoský, Urban)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo schválené

 Uznesenie č. 57/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Poveruje

Dvoch poslancov OZ,  aby na najbližších dvoch diskotékach – Štefanskej a Veľkonočnej zabezpečili kontrolu merania hluku a kontrolu poriadku na verejnom priestranstve v okolí kultúrneho domu a predložili správu na najbližšie zasadnutie OZ po druhej diskotéke, na základe ktorej sa  organizovanie diskoték  opäť prehodnotí. Na kontrole sa chcú zúčastniť aj zástupcovia sťažujúcich občanov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 1 (Štefanka) 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Filo)

Nehlasoval: 0

 Uznesenie č. 58/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Sťažnosť pani Lackovej s konštatovaním,  že členovia FK upozornia trénerov aj hráčov, aby plot nepreskakovali počas tréningu, ale po tréningu slušne požiadali o vrátenie lopty majiteľa pozemku na ktorom sa lopta nachádza.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017

Uznesenie č. 59/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín,  Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017

Uznesenie č. 60/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Šurín, Štefanka, Urban)

Za:  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín,  Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Ročný zápis do kroniky obce za rok 2016

Uznesenie č. 61/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9…. (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 9… (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Návrh na vyradenie majetku obce

Uznesenie č. 62/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku

_______________________________________________________________________

Požiarna zbrojnica 323,99
Materská škola 1979,81
Základná škola 726,38
Školská jedáleň 210,86
Obecný úrad 716,33
Kultúrne stredisko 739,40
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 569,82
SPOLU 5266,59

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

K bodu č. 10 – Rozpočtové opatrenie č. 3, č.4

Uznesenie č. 63/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 829 506 +50 602,80 880 108,80 +16 678 896 786,80 +57 645,21 954 432,01
Kapitálové príjmy 1 000 +327 107 328 107 0 328 107 +11 000 339 107
Finančné operácie 78 655 +1618,68 80 273,68 -1 618,68 78      655 -78 655 0
Príjmy spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80 -10 009,79 1 293 539,01

 

  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 800 161 +26 026,48 826 187,48 +6 181,32 832 368,80 -390,09 831 978,91
Kapitálové výdavky 109 000 +353 302 462 302 +8 878 471 180 -9 619,70 461 560,30
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80 -10 009,79 1 293 539,01

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

Uznesenie č. 64/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh na 4. zmenu

 

4. zmena
Bežné príjmy 829 506 880 108,80 896 786,80 954 432,01 +1 744 956 176,01
Kapitálové príjmy 1 000 328 107 328 107 339 107 0 339 107
Finančné operácie 78 655 80 273,68 78      655 0 0

 

0
Príjmy spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 +1 744 1 295 283,01

 

  Rozpočet rok 2017  1. zmena

 

2. zmena 3. zmena

 

Návrh na 4. zmenu

 

4. zmena
Bežné výdavky 800 161 826 187,48 832 368,80 831 978,91 -7 306 824 672,91
Kapitálové výdavky 109 000 462 302 471 180 461 560,30 +9 050 470 610,30
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 +1 744 1 295 283,01

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Urban)

Nehlasoval: 1 (Jurda)

 

K bodu č. 11 – Žiadosť o dokúpenie časti obecného pozemku

Uznesenie č. 65/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť pána Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, Krakovany na odkúpenie časti obecného pozemku č. 293/1, k.u. Krakovany

B/Schvaľuje

Predbežný súhlas s tým, že si záujemca dá vypracovať geometrický plán na odčlenenie pozemku a bude hradiť všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva pozemku.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Vyúčtovanie Župného festivalu kultúry 2017 a Hobby stretnutí

Uznesenie č. 66/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyúčtovanie Župného festivalu kultúry 2017 a Hobby stretnutí

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Plán Kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017

Uznesenie č. 67/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolora obce na 2.polrok 2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1(Šurín)

 

K bodu č. 14 – Dotácie z rozpočtu obce na rok 2018

Uznesenie č. 68/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotáciu z rozpočtu obce pre spoločenské organizácie na rok 2018 v sume 26 900,- eur

Miestna skupina SČK Krakovany     1500,- €

Obecný stolnotenisový  klub             1000,- €

Poľovnícke združenie Králik              700,- €

Centrum futbalovej mládeže             3000,- €

Futbalový klub Krakovany              12000,- €

FS LUSK                                           1000,- €

FS Krakovčanka                                1000,- €

TS Krakovienka                                 1000,- €

Súkromné etnografické múzeum         300,- €

Klub paličkovanej čipky Bábence     1500,- €

RKC farnosť Krakovany                   1000,- €

JDS Krakovany                                   850,- €

ZR pri ZŠ                                             450,- €

ZR pri MŠ                                            850,- €

DHZ                                                    750,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15 – Rôzne

Uznesenie č. 69/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zámenu pozemkov medzi Obcou Krakovany a manželmi Slavomírom Ťupekom a Andreou Ťupekovou, bytom Veterná ulica 493/78, Krakovany  na základe Geometrického plánu zhotoveného geodetom  Milanom Kollárom, Dubovany č. 243, ktorý overila Ing. Eva Gonová dňa 18.10.2017 pod číslom 682/17, Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor. Zamieňa sa p.č. 264/8 k.ú. Stráže  o výmere 2m2, vo vlastníctve manželov Ťupekových za p.č. 268/5 k.ú. Stráže o výmere 2m2 vo vlastníctve Obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 70/5/2017

Berie na vedomie

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2017

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2018

Inventarizácia 15.12.2017-29.1.2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

Uznesenie č. 71/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Variantu B na zastavanie plochy Staré Konopisko len na IBV

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)                  

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Filo)

Nehlasoval:1 (Sucháň)

Uznesenie č. 72/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)                  

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  27. októbra 2017

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková             

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 04/2017

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 25. augusta  2017  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                               

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť o dotáciu na požiarnu zbrojnicu, odsúhlasenie podania žiadosti a spoluúčasť
 4. Odsúhlasenie výšky nákladov na PD – chodník Školská ulica a MK Strážovská
 5. Rôzne – Materská škola
 6. Záver                                                      

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Mgr. Lukáš Radoský a Tibor Šurín. Starosta obce dal hlasovať za program zasadnutia, ktorý bol doručený v pozvánke.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť o dotáciu na požiarnu zbrojnicu, odsúhlasenie podania žiadosti a spoluúčasť
 4. Odsúhlasenie výšky nákladov na PD – chodník Školská ulica a MK Strážovská
 5. Rôzne – Materská škola
 6. Záver  

K predloženej zmene  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Žiadosť o dotáciu na požiarnu zbrojnicu, odsúhlasenie podania žiadosti o spoluúčasti

Starosta obce informoval poslancov o možnosti podať žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Výška dotácie môže byť maximálne 30 000,- eur. Išlo by o výmenu okien, vnútorných  dverí, výmenu brány a podľa výšky poskytnutej dotácie aj odizolovanie základov a odviesť vodu od budovy. To záleží na tom, koľko prostriedkov dostaneme. Potrebné je aj odsúhlasiť výšku spoluúčasti, čo 5% z oprávnených nákladov. Pri maximálnej výške dotácie 30 000,- eur to predstavuje 1500,- eur.  Žiadosť je potrebné podať do 31. augusta. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice s výškou spoluúčasti 5% schválené. 

K bodu č. 4 – Odsúhlasenie výšky nákladov na PD – chodník Školská ulica a MK Strážovská ulica.

Starosta obce informoval poslancov o projektoch, ktoré dal zhotoviť na rekonštrukciu Strážovskej ulice a chodníka na Školskej ulici. Cenová ponuka na projektové činnosti Výmena asfaltového povrchu na Strážovskej ulici 1050,- eur a rekonštrukcia chodníka na Školskej ulici je 1290,- eur vrátane DPH.  Projekty sú robené tak, aby sa to dalo vykonať po častiach. Chodník na Školskej ulici je navrhovaný zo zámkovej dlažby, ale musí sa tam urobiť aj odvodňovací žliabok,  V projekte na Strážovskú cestu je zahrnutý aj most pri ČOV. Keď budú projekty nakreslené stavebná komisia môže predložené návrhy z projektantom prekonzultovať.  Celkový výška nákladov na projektové dokumentácie je 2340 ,- eur. Starosta obce dal hlasovať Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola schválená výška prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Strážovskej ulice 1050,- eur a rekonštrukciu chodníka Školská ulica 1290,- eur, čo je spolu 2340,- eur vrátane DPH.

K bodu č. 5 – Rôzne

Cyklochodník Mikroregiónu nad HoleškouStarosta obce informoval poslancov o príspevku pre Mikroregión nad Holeškou na zadanie objednávky na Štúdiu realizovateľnosti v rámci Cyklistickej infraštruktúry v Mikroregióne nad Holeškou. Jedná sa o vybudovanie cyklistického chodníka cez obce mikroregiónu. Príspevok bol prepočítaný podľa počtu obyvateľov v jednotlivých obciach. Na Krakovany pripadla čiastka 1220,- eur. Poslanci obecného zastupiteľstva požiadali starostu obce, aby na najbližšie zasadnutie pozval manažéra Mikroregiónu nad Holeškou pána Lukáša Pavlecha, aby ich bližšie oboznámil z celým projektom budovania cyklotrasy v mikroregióne. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci informáciu starostu zobrali na vedomie.

Navýšenie nákladov na rekonštrukciu MŠ – starosta obce informoval poslancov o stave rekonštrukcie materskej školy a o ďalšom zvýšení nákladov na rekonštrukciu.  Problém nastal vo fotovolteike, keď projektant navrhol systém, ktorý bude nespotrebovanú energiu odvádzať do verejnej siete, čo zákon už niekoľko rokov nepovoľuje. Z toho vyplynul ďalší náklad na zakúpenie batérií na ukladanie tejto energie, čo je už neoprávnený náklad a ten musí obec hradiť z vlastných zdrojov. Konečnú výšku všetkých neoprávnených nákladov bude starosta vedieť až po stretnutí, ktoré sa má uskutočniť v Banskej Štiavnici na ktorom sa zúčastnia všetci zainteresované strany projektu.  Starosta obce dal hlasovať za navýšenie nákladov na rekonštrukciu MŠ. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo navýšenie nákladov na rekonštrukciu Materskej školy Krakovany schválené.

 K bodu č.6 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

 Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 25. augusta   2017

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 46/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 47/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Žiadosť o NFP na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a výška spoluúčasti.

Uznesenie č 48/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podanie žiadosti  na výzvu č. VII. za účelom: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa §2  písm. c) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobností Ministerstva vnútra SR o  dotáciu   na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a zaväzuje sa spolufinancovaním na projekte  najmenej 5% z poskytnutých prostriedkov.  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Náklady na PD rekonštrukcia  MK Strážovská ulica a rekonštrukcia chodníka Školská ulica.

Uznesenie č. 49/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje:

Výška prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Strážovskej ulice 1050,- eur a rekonštrukciu chodníka Školská ulica 1290,- eur, čo je spolu 2340,- eur vrátane DPH.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka,  Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rôzne

Uznesenie č. 50/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o príspevku pre Mikroregión nad Holeškou na zadanie objednávky na Štúdiu realizovateľnosti v rámci Cyklistickej infraštruktúry v Mikroregióne nad Holeškou vo výške 1220,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 51/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie nákladov na rekonštrukciu Materskej školy v Krakovanoch.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  25. augusta 2017

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková                        

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 03/2017

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 26. júna 2017  v zasadačke OcÚ Krakovany 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2017
 7. Územný plán obce – cyklotrasa
 8. Strážovská cesta PD
 9. Chodník – Školská PD
 10. Pozemkové úpravy
 11. Ťupek – výmena pozemkov – Veterná ulica
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Staré konopisko
 13. Uznesenie o spolufinancovaní projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch“
 14. Náklady na MŠ /kúpeľňa, komín, maľovanie, žalúzie/
 15. Rôzne
 16. Záver                                                     

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil  s programom  zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2017
 7. Územný plán obce – cyklotrasa
 8. Strážovská cesta PD
 9. Chodník – Školská PD
 10. Pozemkové úpravy
 11. Ťupek – výmena pozemkov – Veterná ulica
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Staré konopisko
 13. Uznesenie o spolufinancovaní projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch“
 14. Náklady na MŠ /kúpeľňa, komín, maľovanie, žalúzie/
 15. Rôzne
 16. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  zmenený program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Danielu Piscovú a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Piscová), nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 21. apríla 2017

Uznesenie č. 18/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh zmeny programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
 5. Združenie obcí Zelená cesta
 6. Rôzne
 7. Záver – podané

Uznesenie č. 19/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ľuboša Sucháňa – podané

Uznesenie č 20/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2017-17/1/2017   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. februára 2017 – podané

Uznesenie č. 21/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 829 506 +50 602,80 880 108,80
Kapitálové príjmy 1 000 +327 107 328 107
Finančné operácie 78 655 +1618,68 80 273,68
Príjmy spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48

 

  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 800 161 +26 026,48 826 187,48
Kapitálové výdavky 109 000 +353 302 462 302
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48
 • podané

Uznesenie č. 22/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ schvaľuje

Zrušenie uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Krakovany č.13/1/2017 zo dňa 24.2.2017.

 

B/ schvaľuje

Účasť Obce Krakovany ako zriaďovateľa v Združení obcí Zelená cesta so sídlom

Hlavná ulica č. 247/107, 922 10 Trebatice

C/ schvaľuje

Zmluvu o zriadení Združenia obcí Zelená cesta a Stanovy Združenia obcí Zelená cesta

D/ schvaľuje

Úhradu vstupného vkladu zriaďovateľa Obce Krakovany vo výške 1 000,00 eur.

E/ schvaľuje

Nominovanie p. Lukáša Pavlecha za výkonného riaditeľa Združenia obcí Zelená cesta

F/ schvaľuje

Nominovanie zástupcu Obce Krakovany Mgr. Juraja Filu do dozornej rady Združenia obcí Zelená cesta – podané

Uznesenie č. 23/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

B/ Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o štúdii na Konopiskách – podané

Uznesenie č. 24/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Informáciu na vypracovanie štúdie na centrálnu zónu obce – podané

 Uznesenie č. 25/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení č. 18/2/2017-25/2/2017 zo dňa 21. apríla 2017 zobrali na vedomie.

K bodu č. 4 – Záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.

Kontrolórka obce v stručnosti oboznámila poslancov so Záverečným účet Obce Krakovany za rok 2016. Rozobrala niektoré položky rozpočtového hospodárenie za rok 2016. Zapisovateľka prečítala Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016 v ktorej audítorka  konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krakovany k 31. decembru 2016 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci je k uvedenému dátumu  v súlade so zákonom o účtovníctve.  Kontrolórka obce, Ing. Elena Podmaková  predniesla Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kontrolórka odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2016 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2016 nemali žiadne pripomienky. Zapisovateľka prečítala návrh uznesenia. Hlasovaním za:8, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce za rok 2016 a prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu schválený bez výhrad a Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016 zobrali na vedomie.

K bodu č. 5Výročná spáva obce za rok 2016

Výročnú správu obce dostali poslanci v materiáloch v elektronickej podobe. Na zasadnutí sa už nečítala.  Výročná správa kopíruje ekonomické ukazovatele záverečného účtu doplnená o smerovanie obce a demografické údaje o obyvateľoch, zamestnancoch  a podobne. Výročná správa sa berie na vedomie. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Výročnú správu obce za rok 2016 a Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe zobrali na vedomie. 

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  2/2017 vypracovala Ing. Slávka Kotulová

V súlade s ods. 2 písmenom b) a c) aj a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

     Schválený rozpočet celkom na rok 2017 predstavuje čiastku 909 161,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 379 328,48 € na sumu celkom 1 288 489,48 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 sa celkový rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 15 059,32 € na sumu 1 303 548,80€.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 16 678 €,
 • kapitálový – bez zmien,
 • finančné operácie sa znižujú o 1 618,68 €.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 6 181,32 €,
 • kapitálový zvyšuje o 80 878 €,
 • finančné operácie – bez zmien.

Jednotlivé položky podrobnejšie vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Poslanci k Návrhu rozpočtového opatrenia č. 2/2017 nemali pripomienky. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 2/2017 schválené.

K bodu č. 7- Územný plán obce Krakovany – cyklotrasa.

V zmene ÚP č.11/2016, ktorý sa schvaľoval na zasadnutí OZ 24. februára 2017 bol zahrnutá aj cyklotrasa  z Vrbového do Piešťan. Vzhľadom na záporné stanovisko Ministerstva dopravy bola táto zmena zo schvaľovacieho dokumentu vypustená. Cyklotrasa zostala v Územnoplánovacej dokumentácii len vo výhľade. Po niekoľkých rokovaniach na Ministerstve dopravy sa podarilo získať súhlasné stanovisko aj mestu Vrbové, čo znamená, že všetci účastníci združenia obcí Zelená cesta majú už cyklotrasu schválenú v Územnoplánovacej dokumentácii, okrem obce Krakovany. Preto je dnes potrebné schváliť súhlas na opätovné otvorenie ÚPD na vypracovanie zmeny č. 12/2017 ÚPD obce Krakovany, ktorá bude zahŕňať len cyklotrasu Vrbové – Piešťany.   Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za vypracovanie zmeny ÚPD obce Krakovany č. 12/2017, ktorá bude zahŕňať cyklotrasu Vrbové Piešťany. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vypracovanie zmeny ÚP obce Krakovany č. 12/2017 schválené.

K bodu č. 8 – Strážovská cesta – vypracovanie projektovej dokumentácie

Vzhľadom k tomu, Strážovská ulica je ulica kde sú všetky inžinierske siete vrátane kanalizácie a obec má nejaké prostriedky v rezervnom fonde, ktoré je možné použiť len na kapitálové výdavky, starosta po konzultácii s niektorými poslancami navrhol opraviť miestnu komunikáciu na Strážovskej ulici. Z toho dôvodu je potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Nakoľko sa na tejto ulici  nachádzajú ešte domy, ktoré nie sú pripojené na kanalizáciu, vlastníci dostanú výzvy s určením termínu, do ktorého sa budú môcť pripojiť, po tomto termíne, ak bude natiahnutý asfalt povolenie na pripojenie už nedostanú. Poslanec Sucháň vyslovil námietku, prečo sa ideme rekonštruovať Strážovskú ulicu, keď najviac zaťažená cesta na ulici Hrádze je tiež v katastrofálnom stave a bude ešte horšia vzhľadom na plánovanú výstavbu  na Starom Konopisku, kde je naplánovaná IBV aj bytovky. Poslanec Jurda vyslovil námietku, že nesúhlasí s výstavbou bytoviek na Starom Konopisku z dôvodu zvýšenia premávky osobných vozidiel na miestnej komunikácií Hrádze a Južná ulica. S touto  námietkou súhlasila aj poslankyňa Piscová, že obec výstavbou bytoviek v tejto lokalite stratí svoj ráz. Vhodnejšie miesto by bolo niekde na začiatku obce, aby všetci obyvatelia bytoviek nemuseli prechádzať cez celú obec.  Na námietku reagoval starosta obce, že na štúdii výstavby na Starom Konopisku sa pracuje podľa návrhu, ktoré bolo odsúhlasené na zasadnutí obecného zastupiteľstva 21. apríla 2017. V súčasnom období prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na IBV Staré Konopisko, ktoré bude zahŕňať PD pre územné rozhodnutie aj stavebné povolenie. Navyše výstavba bytoviek je zakomponovaná aj v územnom pláne obce.   Poslanec Jurda navrhol pri otvorení územného plánu zahrnúť aj zmenu lokality na výstavbu bytoviek z Konopiska do lokality oproti futbalovému štadiónu. Predseda stavebnej  a finančnej komisie poslanec Filo s týmto návrhom nesúhlasil. Tieto pripomienky bolo potrebné navrhnúť na minulom zasadnutí, keď sa tento zámer riešil.  Pri tejto príležitosti keď sa má riešiť projektová dokumentácia na Strážovskú ulicu poslanci navrhli, aby sa spoločne riešilo aj premostenie cez Holešku pri čističke, čím by sa čiastočne odbremenili Hlavná, Dolná a Južná ulica a tiež Hrádze. Ďalšie pripomienky k predloženému návrhu poslanci nemali. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Sucháň), nehlasoval:0, bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na Strážovskú ulicu schválené. 

K bodu č. 9 – Chodník na Školskej ulici – projektová dokumentácia

Starosta obce predložil návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na chodník od železničnej stanice až po autobusovú zastávku pri futbalovom štadióne. Napriek tomu, že chodník je vo vlastníctve VUC Trnava je potrebné aby bola spracovaná PD, kde budú určené parametre chodníka a potom by obec mohla chodník dostať do krátkodobého prenájmu na 15 rokov, potom by mohol nasledovať dlhodobý prenájom, alebo odkúpenie chodníka  za symbolickú cenu.

Poslanec Filo sa pýtal, či obec má dostatok prostriedkov na realizáciu oboch projektov, Strážovskej ulice aj chodníka na Školskej ulici. Starosta obce odpovedal, že na realizáciu oboch projektov určite nie, ale na vypracovanie projektových dokumentácií áno. Projekty aj stavebné povolenie budú pripravené v prípade výzvy na dotácie. K predloženému návrhu poslanci nemali ďalšie  pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník Školská ulica pre stavebné povolenie schválené.

K bodu č. 10 – Pozemkové úpravy

Starosta obce predložil žiadosť pána Ing. Mareka Heviera  z Okresného úradu Piešťany, pozemkový a lesný odbor, o vyjadrenie súhlasu o pozemkové úpravy v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže. V roku 2012 bývalý Odvodný pozemkový úrad v Trnave  uskutočnil prípravné konanie projektov pozemkových úprav v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže. V tomto období Obvodný úrad zisťoval aj záujem vlastníkov pozemkov o pozemkové úpravy a tiež prebehlo rokovanie s vtedajším starostom obce PaedDr. Vladimírom Mihálikom a zástupcom starostu Petrom Kiktom. V predchádzajúcom období bolo verejné obstarávanie zhotoviteľa projektu pozemkových úprav niekoľko krát zrušené. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na novom verejnom obstarávaní zhotoviteľa projektu. Jednou z povinných príloh ku žiadosti o zaradenie do verejného  obstarávania je preukázanie záujmu obce o pozemkové úpravy formou uznesenia obecného zastupiteľstva. V prípade požiadavky môže byť Obecnému zastupiteľstvu prezentované konanie pozemkových úprav, ciele pozemkových úprav, prínos pre vlastníkov a užívateľov pozemkov, prínos pre obec  a prípadná všeobecná alebo konkrétna problematika úprav. K predloženej žiadosti nemali poslanci žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záujem o vykonanie  pozemkových úprav v katastrálnom území Krakovany a Stráže schválený.

K bodu č. 11 – Výmena pozemkov na Veternej ulici

Pán Slavomír Ťupek predložil  na  obecné zastupiteľstvo žiadosť o zámenu pozemkov na Veternej a Školskej ulici. Dôvodom zámeny je zistenie, že na Vernej ulici sa časť  chodníka  nachádza na parcele  264/2, k.ú. Stráže, ktorá je vo vlastníctve pána Ťupeka a na Školskej ulici je zasa ohradená plotom p. Ťupeka časť parcely č. 268/1, k.ú. Stráže, ktorá je vo vlastníctve obce Krakovany.  K tomuto zisteniu prišiel pán Ťupek keď si dal urobiť vytyčovacie zameranie z dôvodu rekonštrukcie oplotenia svojej záhrady. Preto predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na výmenu týchto dvoch častí, aby sa vec uviedla do právneho stavu podľa skutkového stavu. 

Napriek tomu, že časť obecného chodníka,  ktorá je na parcele pána Ťupeka má väčšiu výmeru, ako parcela, ktorá je ohradená jeho oplotením netrvá na zámene 1:1. Taktiež súhlasí so spolupodieľaním sa na výdavkoch spojených s celou zámenou v polovici, čo predstavuj zhotovenie geometrického plánu, vypracovanie zámennej zmluvy aj zápis na kataster. Predseda finančnej komisie poslanec Filo navrhol aby teraz obecné zastupiteľstvo schválilo predbežný súhlas na zámenu pozemkov s pánom Ťupekom a zhotovení geometrického plánu a vypracovaní návrhu zámennej zmluvy schválilo konečnú zámenu. Objednávku na geometrické zamerania zadá obec, aby mohla následne od pána Ťupeka požiadať o refundáciu polovice nákladov. K predloženému návrhu poslanci nemali ďalšie pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol predbežný súhlas na zámenu pozemkov Obce Krakovany časť p.č. 268/1, k.ú. Stráže a časť pozemku pána Ťupeka a pani Ťupekovej, p.č. 264/2, k.ú.  Stráže a zhotovenie geometrického plánu na zameranie pozemkov s refundáciou nákladov spojených s celou zámenou v ½. schválený.

K bodu č. 12 – Žiadosť o odkúpenie pozemkov Staré konopisko

Starosta obce prečítal žiadosť obyvateľov časti Južnej ulice o odkúpenie časti obecného pozemku v lokalite Staré Konopisko, p.č. 1045/99, k.ú. Krakovany. Dôvodom odkúpenia je, že dotknutý obecný pozemok sa nachádza za záhradami žiadateľov, ktoré by si radi rozšírili. O odkúpenie majú záujem jednotlivo za svojimi záhradami v dĺžke 5 m a navrhovaná cena je 20 eur za m2, prípadne podľa dohody s obcou. Po prečítaní žiadosti starosta obce zdôraznil fakt, že obec nemôže predávať pozemky priamym odpredajom, ale obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž a v nej určiť podmienky odpredaja. Otázka na obecné zastupiteľstvo je, či je vôbec záujem navrhnuté pozemky na Starom Konopisku vôbec zmenšovať. Rozpravou obecného zastupiteľstva sa dospelo k záveru, že obecné zastupiteľstvo nemá záujem   odpredávať navrhované časti pozemkov. Starosta obce dal hlasovať za schválenie žiadosti obyvateľov Južnej ulice na odpredaj  časti pozemkov p.č. 1045/99, k.ú. Krakovany. Hlasovaním za:0, proti:0, zdržal sa hlasovania:8, nehlasoval:0, žiadosť nebola schválená.

K bodu č. 13 – Uznesenie o spolufinancovaní projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch.

Z dôvodu, že v stredu 28. júna je posledný termín na podanie žiadosti o NFP na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“, je potrebné aby obecné zastupiteľstvo chválilo uznesenie na podanie tejto žiadosti a zároveň aj výšku spoluúčasti na uvedenom projekte. Kód výzvy v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená je OPKZP-PO4-SC431-2017-19. Zapisovateľka prečítala celé znenie uznesenia. Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podanie žiadosti o NFP a spolufinancovanie na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci Krakovany“ schválené.

K bodu č. 14 – Náklady na MŠ (kúpeľňa, komín, maľovanie, žalúzie)

Ponuka na kúpeľňu je 2000, eur, komín 1700, a maľovanie 3532,56 eur,  elektroinštaláciu 3146,93 eur, žalúzie 2100 eur. Toto sú náklady len za materiál. Na to bude ešte potrebné napočítať prácu.

Na chodníky a parkovisko si tiež môžeme vyžiadať ponuku od firmy COMBIN. Celková výška ďalších nákladov na materskú školu predstavuje 12479,49 eur po zaokrúhlení je čiastka 12500 eur. Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola výška ďalších nákladov na rekonštrukciu materskej školy v hodnote 12500 eur schválená.

K bodu č. 15 – Rôzne

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt.

Na februárovom zasadnutí sa schvaľovalo predĺženie nájomnej zmluvy pani Oravcovej  do konca septembra. Poslanci navrhli, aby byt zostal voľný v prípade, že sa mohol ponúknuť technickému pracovníkovi. Obec podala inzerát na ktorý reagovali dvaja uchádzači, jeden zo Sokoloviec a jeden z Dubován. Poslankyňa Piscová navrhla aby sa inzerát podal aj niekde na Kysuce, alebo Oravu, kde sú pracovití ľudia.  Teraz sa kosenie rieši brigádnicky a pracovná sila sa stále hľadá.    

Poslanci sa nakoniec zhodli na predĺžení nájomnej zmluvy do 31.3.2018. Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Šurín), nehlasoval:0, bolo predĺženie nájomnej zmluvy pre pani Bronislavu Oravcovú do 31.3.2017 schválené.

Žiadosť p. Šnajdara o odkúpenie pozemku.

Starosta obce prečítal žiadosť pána Norberta Šnajdara, bytom Vrbové, 6. apríla 360/14, o odkúpenie pozemku p.č. 543/2 a 544/3, k.ú Stráže na účely stavby prístupovej komunikácie k plánovanej  novostavbe rodinného domu. Starosta obce opäť upozornil, že obec môže predávať len prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže. Konkrétne na tieto dve parcely už v minulosti verejná obchodná súťaž vyhlásená bola, a žiadny účastník sa nakoniec neprihlásil. Súťaž bola nakoniec zrušená. Na zasadnutí bol prítomný aj pán Šnajdar, ktorý prejavil o pozemok záujem a v prípade vyhlásenia súťaže sa do nej určite prihlási. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci žiadosť Norberta Šnajdara zobrali na vedomie s konštatovaním, že obecné zastupiteľstvo na odpredaj parciel č. 543/2 aa544/3, k.ú. Stráže vyhlási verejnú obchodnú súťaž a určí podmienky predaja.

Ponuka na odpredaj rodinného domu so záhradou Hornáková  Júlia

Starosta prečítal ponuku od Júlie Hornákovej, Dolná ulica č. 71/21, Krakovany  na odpredaj rodinného domu  so záhradou s celkovou plochou 1462 m2, ktorý susedí so Zariadením opatrovateľskej služby Krakovany. Cena za rodinný dom so záhradou je 80000eur. Prosí obecné zastupiteľstvo o vyjadrenie. Starosta obce konštatoval, že obec nemôže odkúpiť nehnuteľnosť na základe ponuky, ale bude potrebovať znalecký posudok. Na rozšírenie zariadenia opatrovateľskej služby, prípadne na zriadenie denného stacionára by to bolo veľmi zaujímavé. Ponúkaná cena je vysoká. Stavba rodinného domu je z pálenej tehly, ale už niekoľko rokov nie je vykurovaná, čo spôsobilo zvlhnutie celej stavby. V budúcnosti bude potrebné vyvolať s rodinou Hornákovou rokovanie.  Hlasovaním Za:8, ptori:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: obecné zastupiteľstvo žiadosť Júlie Hornákovej zobralo na vedomie s konštatovaním,  že obec musí odkupovať len na základe znaleckého posudku.

Informácia nemocnice A. Wintera o kúpe anestéziologického prístroja.

 Zapisovateľka prečítala poďakovanie Nemocnice A. Wintera za príspevok na anestéziologický pristroj pre detské oddelenie nemocnice. Prístroj nemocnica obstarala formou elektronickej aukcie dňa 28.4.2017. kúpna zmluva bola uzatvorená so spoločnosťou Chirana Medical, a.s. Stará Turá a celková cena prístroja bola vo výške 18 713,01 eur. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sahlasovania:0, nehlasoval:0, túto informáciu poslanci zobrali a vedomie.

VZN č. 2/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.

Zapisovateľka predložila návrh VZN č.2/2017  o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.

Miesto na vylepovanie plagátov vo volebnej kampani je propagačná tabuľa Obce Krakovany pred Obecným úradom na Námestí sv. Mikuláša.

Na inom mieste sa umiestnenie volebných plagátov nepovoľuje.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky.. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovana:0, nehlasoval:0, bolo VZN č.2/ 2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane schválené.

Interpelácie poslancov:

Poslanec Mgr. Juraj Filo tlmočil sťažnosť občanov na nočnú akciu Chateau Krakovany ktorá sa konala zo štvrtka na piatok a trvala až do skorých ranných hodín cca 4,30 hod. Na interpeláciu odpovedal starosta obce, že v takýchto prípadoch je potrebné sa obrátiť na políciu, so sťažnosťou na rušenie nočného kľudu.

Ing. Elena Podmaková – kedy s dokončí chodník okolo futbalového ihriska? Odpovedal starosta, že sa čaká  na schválenie dotácie, a bude sa robiť aj kanalizácie a oplotenie.  Kedy sa urobí parkovisko pri ZŠ.

Ing. Milan Jurda –  tlmočil sťažnosť   znečistené prostredie, hluk, a poškodenie cesty v dôsledku rekonštrukcie ČOV.  Požiadal o vyvolanie rokovania s TAVOSOM na riešenie tejto situácie.

Tiež upozornil na dopravnú situáciu, ktorá je pri dome Vila Urban, kde býva Peter Urban, a parkuje auto v neprehľadnej zákrute. Vyzvať majiteľa domu, aby vyrezal tuju, ktorá je v neprehľadnej zákrute a bráni výhľadu.  

Zahrnúť kruhový objazd na stanici  do ÚP.

Pripomienky pána Ťupeka:

 • Informácie na facebooku, na webovej stránke a mobilná aplikácia.
 • Mosty všetky mosty a lávky cez Holešku sú v zlom stave.
 • Na detskom ihrisku – skontrolovať preliezky, upraviť terén v domčeku a prekryť pieskovisko.
 • Znížiť rýchlosť pri autobusovej zastávke na stanici
 • Na výjazde z Veternej ulice obnoviť značku „Daj prednosť v jazde“
 • Pomalá webová stránka obce

K bodu č.16 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 26. júna  2017

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 26/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh zmeny programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2017
 7. Územný plán obce – cyklotrasa
 8. Strážovská cesta PD
 9. Chodník – Školská PD
 10. Pozemkové úpravy
 11. Ťupek – výmena pozemkov – Veterná ulica
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Staré konopisko
 13. Uznesenie o spolufinancovaní projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch“
 14. Náklady na MŠ /kúpeľňa, komín, maľovanie, žalúzie/
 15. Rôzne
 16. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 27/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora  Šurína.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č 28/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 18/2/2017-25/2/2017   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. apríla 2017.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Záverečný účet obce za rok 2016

Uznesenie č. 29/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje:

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 45 095,87 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 1 927,94 EUR  na tvorbu rezervného fondu vo výške 43 167,93  EUR a zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 38 934,37  EUR na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške 82 102,30 EUR.

B/ Berie na vedomie:

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016.
 2. Správu audítora za rok 2016.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Výročná správa obce za rok 2016

Uznesenie č. 30/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie:

 1. Výročnú správu za rok 2016
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Rozpočtové opatrenie č. 2/2017

Uznesenie č. 31/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 829 506 +50 602,80 880 108,80 +16 678 896 786,80
Kapitálové príjmy 1 000 +327 107 328 107 0 328 107
Finančné operácie 78 655 +1618,68 80 273,68 -1 618,68 78 655
Príjmy spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80

 

  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 800 161 +26 026,48 826 187,48 +6 181,32 832 368,80
Kapitálové výdavky 109 000 +353 302 462 302 +8 878 471 180
Finančné operácie 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Územný plán obce

Uznesenie č. 32/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie zmeny UP obce č.12/2017 za účelom zaradenia cyklotrasy do územného plánu obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Strážovská cesta PD

Uznesenie č. 33/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie PD na rekonštrukciu MK Strážovská ulica s mostom ponad Holešku pri čističke.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Sucháň)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Chodník Školská ulica

Uznesenie č. 34/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie PD na rekonštrukciu chodníka  Školská ulica v Krakovanoch

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Pozemkové úpravy

Uznesenie č. 35/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť Okresného úradu Piešťany, pozemkový a lesný odbor,  o vyjadrenie záujmu o pozemkové úpravy v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže

B/Schvaľuje

Vykonanie pozemkových úprav v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – Ťupek – výmena pozemkov na Veternej ulici

Uznesenie č. 36/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na výmenu pozemkov  s pánom Slavomírom Ťupekom a manželkou Andreou Ťupekovou, bytom Veterná ulica č.493/78, Krakovany a Obcou Krakovany,  vypracovanie   geometrického plánu  na odčlenenie  pozemkov z p.č.. 268/1, k.ú. Stráže a z  p.č. 264/2, k.ú.  Stráže ktoré budú predmetom zámeny, a spolufinancovanie  manželov Ťupekových  na  výdavkoch  spojených s realizáciu celej zámeny v ½. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Žiadosť o odkúpenie pozemkov Staré Konopisko

Uznesenie č. 37/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Neschvaľuje

Žiadosť na odpredaj pozemkov na Starom Konopisku,  s konštatovaním že poslanci sa jednohlasne zdržali hlasovania. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 0

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch

Uznesenie č. 38/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 s ch v a ľ u j e  

predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie

Názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“

Výška celkových výdavkov na projekt: 782.217,81 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 770.272,64 Eur

Výška celkových neoprávnených výdavkov na projekt: 11.945,17 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových výdavkov – 5 % z celkových oprávnených výdavkov + celkové neoprávnené výdavky: 50.458,80 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 %: 38.513,63 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – Náklady na MŠ

Uznesenie č. 39/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie nákladov na rekonštrukciu MŠ Krakovany vo výške. 12 500,00 eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15 Rôzne

Uznesenie č. 40/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje/

Predĺženie nájomnej zmluvy pre p. Bronislavu Oravcovú, bytom Námestie sv. Mikuláša 406/4, Krakovany  do 31.3.2018.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Šurín)

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 41/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť p. Šnajdara  o odkúpenie p. č. 543/2 a 544/3 k.ú. Stráže s konštatovaním, že obecné zastupiteľstvo vyhlási verejnú obchodnú súťaž s určením podmienok predaja. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 42/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť p. Júlie Hornákovej na odpredaj rodinného domu so záhradou s konštatovaním, že obec musí odkupovať na základe znaleckého posudku. Po zhotovení znaleckého posudku obec môže vyvolať ďalšie rokovanie

B/Poveruje 

predsedu finančnej  stavebnej komisie na rokovanie s rodinou Hornákovou.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 43/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu Nemocnice A. Wintera o zakúpení anesteziologického prístroja a poďakovanie za príspevok na kúpu tohoto prístroja.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 44/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 45/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  26. júna 2017

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková        

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 02/2017

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 21. apríla 2017  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Podanie žiadosti na rekonštrukciu kultúrneho domu Krakovany
 5. Rôzne

Záver                                                                                                                     

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancom navrhol zmenu programu  zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke, nakoľko neboli včas doručené potrebné podklady.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
 5. Združenie obcí Zelená cesta
 6. Rôzne
 7. Záver

K predloženej zmene   programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za zmenu program hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  zmenený program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavel Klinovský a Ľuboš Sucháň. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0 (Klinovský Sucháň), nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 24. februára 2017

Uznesenie č. 1/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
 5. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016
 6. Plán činnosti HK na 1.polrok 2017, Správa o činnosti HK za rok 2016
 7. Zhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2016
 8. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt
 9. Predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo
 10. Žiadosti o finančný príspevok
 11. Rôzne
 12. Záver – podané

Uznesenie č. 2/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu  a Ing. Milana Jurdu – podané

Uznesenie č 3/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 77/8/2016-82/8/2016   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. decembra 2016 – podané

Uznesenie č. 4/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), a ) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu – podané

Uznesenie č. 5/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2016 – podané

Uznesenie č. 6/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Plán činnosti HK na 1. polrok 2017

B/ Berie na vedomie

Správu o činnosti kontrolóra za rok 2016 – podané

Uznesenie č.7/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Zhodnotenie hobby stretnutí za rok 2016

B/Ukladá

kancelárii obecného úradu prepracovať pracovnú náplň pracovníčky kultúrneho domu – podané

Uznesenie č. 8/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť pani Bronislavy Oravcovej na predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 2

B/Schvaľuje

predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 2  pre pani Bronislavu Oravcovú, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany, do 30.9.2017 – podané

Uznesenie č. 9/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť pani Ivany Galbavej a Zuzany Tonkovičovej  na predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo

B/Schvaľuje

predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo pre pani Zuzanu Tonkovičovú, bytom Rekreačná ulica 1805/3, Vrbové a pani Ivanu Galbavú, bytom Hviezdoslavova 1052/3, Vrbové na 5 rokov  do 31. 3.2022 – podané

Uznesenie č. 10/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť Nemocnice A. Wintera, n.o., Winterova 66, 921 63  Piešťany o finančný príspevok 1000,00 eur

B/Schvaľuje

Finančný príspevok vo výške 500,00 eur pre nemocnicu Alexandra Wintera n.o., Winterova 66 921 63 Piešťany – podané

Uznesenie č. 11/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť Tanečnej skupiny FS Krakovienka , OZ  na mimoriadny príspevok na účasť na Majstrovstvá Európy vo folklóre EURO FOLK 2017, ktoré sa uskutočnia v Bulharskom Nessebare  29.6.-9.7.2017

B/Neschvaľuje

mimoriadny príspevok na účasť na Majstrovstvá Európy vo folklóre EURO FOLK 2017, ktoré sa uskutočnia v Bulharskom Nessebare  29.6.-9.7.2017 – podané

Uznesenie č. 12/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 1. Správu o obstaraní „Zmien a doplnkov č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany“.
 2. Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBP1-2017/008269/Há zo dňa 23.2.2017 k návrhu „Zmien a doplnkov č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany“.

B/Schvaľuje

Zmeny a doplnky č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany.

 1. Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu „Zmien a doplnkov č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany“.
 2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2017 Krakovany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu „Zmien a doplnkov č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany“.

C/Odporúča

starostovi obce Krakovany

 1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Zmien a doplnkov č.11/2016Územného plánu obce Krakovany“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom stavebnom úrade v Piešťanoch a na Obecnom úrade v Krakovanoch, a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 2. Vyhlásiť záväzné časti návrhu „Zmien a doplnkov č.11/2016Územného plánu obce Krakovany“, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – podané

Uznesenie č. 13/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

v súlade s  § 20b ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 1. účasť obce Krakovany ako zriaďovateľa v združení obcí s názvom: Združenie obcí Zelená cesta so  sídlom: Obec Trebatice, Hlavná ulica č.247/107, 922 10 Trebatice
 2. Zmluvu o zriadení Združenia obcí Zelená cesta
 3. Stanovy Združenia obcíZelená cesta  podľa predloženého návrhu – podané

Uznesenie č. 14/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Informáciu starostu obce na výmenu verejného osvetlenia

B/Schvaľuje

Predbežný súhlas na  dokončenie výmenu VO a osvetlenie kostola v Krakovanoch – podané

Uznesenie č. 15/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť pána Jána Zemana Podkylava  na prenájom pozemku p.č. – podané

Uznesenie č. 16/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť pani Beáty Piškulovej na riešenie dopravnej situácie na ulici Hrádze – podané

Uznesenie č. 17/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení č. 1/1/2017-17/1/2017 zo dňa 24. februára 2017 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie 1/2017

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 vypracovala Ing. Slávka Kotulová

v súlade s ods. 2 písmenom b) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Obecnému zastupiteľstvu prekladá návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2017 predstavuje čiastku 909 161,– € v príjmových aj vo výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 379 328,48 € na sumu celkom 1 288 489,48 € v príjmových aj výdavkových položkách.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 50 602,80 €,
 • kapitálový zvyšuje o 327 107 €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 1 618,68 €.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 26 026,48 €,
 • kapitálový zvyšuje o 353 302 €,
 • finančné operácie – bez zmien.

Podrobný rozpis jednotlivých položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť RO 1/2017. Jednotlivé položky sa týkajú finančných príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu a darovaných. Ide o dotácie na register adries, ZŠ, prevenciu kriminality, tiež dar 200€ pre ZOS a prostriedky z Tavosu na stolnotenisový turnaj. Cez finančné operácie sú do rozpočtu roka 2017 začlenené zostatky prostriedkov potravinového účtu pre školské jedálne.

K predloženému rozpočtovému opatreniu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, potri:0, zdržal sa hasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenia č.1/2017 schválené.

 

K bodu č. 5Združenie obcí Zelená cesta

Účasť obce Krakovany v združení obcí Zelená cesta sa schvaľovalo na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24. februára 2017. Nakoľko právnik mesta Piešťany posúdil uznesenia, ktoré schvaľovali obce za nesprávne formulované,  je potrebné dané uznesenie zrušiť a prijať nové uznesenie podľa návrhu mesta Piešťany. V danom návrhu sú jednotlivé body:

 • Zrušenie pôvodného uznesenia č. 13/1/2017
 • Schválenie účasti Obce Krakovany ako zriaďovateľa v Združení obcí Zelená cesta so sídlom Hlavná ulica č.247/107, 922 10 Trebatice
 • Schválenie Zmluvy o zriadení Združenia obcí Zelená cesta a Stanovy Združenia obcí Zelená cesta
 • Schválenie Úhrady vstupného vkladu zriaďovateľa Obce Krakovany vo výške 1 000,00 eur.
 • Schválenie nominovania p. Lukáša Pavlecha za výkonného riaditeľa Združenia obcí Zelená cesta
 • Schválenie nominovania zástupcu Obce Krakovany do dozornej rady Združenia obcí Zelená cesta.

Zástupca dozornej rady Združenie obcí Zelená cesta nemôže byť starosta, musí to byť poslanec obecného zastupiteľstva alebo radový občan obce.  Starosta obce sa spýtal, kto z poslancov má záujem pracovať v dozornej rade Združenia. Po dlhšom váhaní a rozhodovaní sa dobrovoľne prihlásil poslanec Mgr. Juraj Filo.

Poslanci nemali žiadne pripomienky k navrhnutému uzneseniu. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1(Filo), nehlasoval:0, bolo predložené znenie uznesenia pre Združenie obcí Zelená cesta schválené.

 

K bodu č. 6 – Rôzne

Starosta obce informoval poslancov o návrhu  štúdie obytnej zóny Staré konopisko v Krakovanoch. K predloženému návrhu sa mohli poslanci vyjadriť a predložiť svoje pripomienky a návrhy, ktoré  bude starosta tlmočiť zhotoviteľovi štúdie. Návrh obsahoval rozdelenie parciel pre rodinné domy a umiestnenie bytoviek a situovanie miestnej komunikácie.  Pri predloženom návrhu starosta informoval poslancov, že v prvom kroku bude potrebné vysporiadať časť miestnej komunikácie od SPF, aby bolo možné začať územné konanie.  Po dlhšej diskusii poslanci nakoniec s predloženým návrhom  rozmiestnenia obytnej zóny Konopisko súhlasili a odporučili starostovi  pokračovať v ďalšom postupe.

Starosta obce informoval poslancov aj o ďalších akciách ktoré v poslednom období rozbehol:

Obec podala žiadosť na Ministerstvo kultúry na rekonštrukciu Stĺpa svätej trojice, ktorá je umiestnená v kostolnej záhrade. Tento stĺp je národná kultúrna pamiatka a je majetkom obce Krakovany.  Pomocou dotácie z MK už obec dala zrekonštruovať stĺp Panny Márie Immaculáty.

Na Ministerstvo financií obec podala žiadosť na oplotenie a kanalizáciu pre futbalové ihrisko, aby bolo možné dokončiť aj rozpracovaný chodník.

Pre hasičov bola podaná žiadosť o pridelenie hasičského vozidla a tiež sa žiadali prostriedky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.

S Ministerstvom vnútra SR bola podpísaná zmluva na podporu Prevencie kriminality na Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci  na sumu vo výške 9000,00 eur.      

 

Interpelácie poslancov:

Poslankyňa Daniela Piscová požiadala starostu o urgovanie opravy miestnych komunikácií, ktoré sú po zime v hroznom stave. Ďalej požiadala starostu o doriešenie likvidácie starého kuchynského oleja pri akciách v kultúrnom dome. Navrhla opravu alebo premiestnenie  orientačnej tabule pred obecným úradom. Pri tejto príležitosti starosta informoval o plánovaných úpravách celého námestia sv. Mikuláša aj sv. Floriána. K tomu poslanci navrhli, aby sa dal spracovať nejaký návrh a potom zvolať verejné zhromaždenie, aby sa k návrhu vyjadrili aj občania.

Pani Piscová ďalej tlmočila sťažnosti občanov po diskotéke na neporiadok po celej obci. Predložila návrh, aby usporiadatelia diskotéky urobili poriadok nielen okolo kultúrneho domu ale aj po dedine, hlavne na námestí pri Notárovi a okolo Starého šeku.  Informovala poslancov stavaní mája tradičnou metódou, ktorú bude v piatok 28. apríla pred Obecným úrad  a požiadala starostu obce o zabezpečenie občerstvenia. 

Poslanec Jozef Štefanka upozornil na nefungujúce osvetlenie kostola.

Poslanec Tibor Šurín požiadal v dôsledku narastajúcej intenzity dopravy v obci o vybudovanie chodníka na ulici Hrádze.

 

K bodu č. – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 21. apríla  2017

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 18/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh zmeny programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
 5. Združenie obcí Zelená cesta
 6. Rôzne
 7. Záver

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 19/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ľuboša Sucháňa

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Sucháň, Klinovský)

Nehlasoval: 0

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č 20/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2017-17/1/2017   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. februára 2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č. 4 Rozpočtové opatrenie č.1/2017

Uznesenie č. 21/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 829 506 +50 602,80 880 108,80
Kapitálové príjmy 1 000 +327 107 328 107
Finančné operácie 78 655 +1618,68 80 273,68
Príjmy spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48

 

  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 800 161 +26 026,48 826 187,48
Kapitálové výdavky 109 000 +353 302 462 302
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Združenie obcí Zelená cesta

Uznesenie č. 22/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ schvaľuje

Zrušenie uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Krakovany č.13/1/2017 zo dňa 24.2.2017.

B/ schvaľuje

Účasť Obce Krakovany ako zriaďovateľa v Združení obcí Zelená cesta so sídlom

Hlavná ulica č. 247/107, 922 10 Trebatice

C/ schvaľuje

Zmluvu o zriadení Združenia obcí Zelená cesta a Stanovy Združenia obcí Zelená cesta

D/ schvaľuje

Úhradu vstupného vkladu zriaďovateľa Obce Krakovany vo výške 1 000,00 eur.

E/ schvaľuje

Nominovanie p. Lukáša Pavlecha za výkonného riaditeľa Združenia obcí Zelená cesta

F/ schvaľuje

Nominovanie zástupcu Obce Krakovany Mgr. Juraja Filu do dozornej rady Združenia obcí Zelená cesta

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Filo)

Nehlasoval: 0

K bodu č. 6 – Rôzne

Uznesenie č. 23/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

B/ Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o štúdii na Konopiskách

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 24/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Informáciu na vypracovanie štúdie na centrálnu zónu obce

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 25/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  21. apríla 2017

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková