V tejto rubrike máte možnosť prečítať si celé zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva. * Zápisnice budú zverejnené do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po schôdzi O.z.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 03/2019

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 23. mája  2019  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyúčtovanie Hobby stretnutí 2018
 5. Žiadosť o výpoveď z obecného nájomného bytu
 6. Žiadosť o dobudovanie komunikácie
 7. Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov UP obce Krakovany
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyúčtovanie Hobby stretnutí 2018
 5. Žiadosť o výpoveď z obecného nájomného bytu
 6. Žiadosť o dobudovanie komunikácie
 7. Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov UP obce Krakovany
 8. Rôzne
 9. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:.6.., proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená. Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavel Klinovský a Ing. Peter Seitler. Poslanci tento návrh hlasovaním za:.4,  proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Klinovský, Seitler), nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 13/2/2019-26/2/2019 zo dňa 28. marca 2019.

Uznesenie č. 13/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku – Štefan Hornák
 5. Rozpočtové opatrenie č.5/2018
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2018
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2019 a použitie rezervného fondu
 8. Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“
 9. Žiadosť o prepis energií na obec
 10. Rôzne
 11. Záver – podané

Uznesenie č. 14/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Mihal Sedlák, Tibor Šurín- podané

Uznesenie č. 15/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2019-12/1/2019 zo dňa 31. januára 2019 – podané

Uznesenie č. 16/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie novovytvorenej  p.č. 293/15 podľa geometrického plánu č. 357/18, ktorý overila Ing. Eva Gonová na Katastrálnom úrade Piešťany dňa 11.6.2018.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 0

Proti: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

S konštatovaním, že obecné zastupiteľstvo odkúpenie pozemku p.č. 293/15 pre Štefana Hornáka a Denisu Hornákovú neschválilo – podané

Uznesenie č. 17/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie žumpy na obecnom pozemku p.č. 293/1 pred  rodinným domom č. 129/52, Dolná ulica Krakovany pre Štefana Hornáka a Denisu Hornákovú, Dolná ulica 406/4, Krakovany-podané

Uznesenie č. 18/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540 0 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50 -150 000 178 765,50                                                   
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89 +150 000 169 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena    
Bežné príjmy 913 349 +45 711,23 1 006 251,23 +3 442,36 1 009 693,59    
Kapitálové príjmy 150 000 +175 178 940,50 +93 879,73 272 820,23    
Finančné operácie 0 0 169 171,89 0 169 171,89    
Príjmy spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62 +97 322,09 1 451 685,71    

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89 0 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50 0 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena    
Bežné výdavky 869 349 +48 787,23 973 609,12 +3 442,36 977 051,48    
Kapitálové výdavky 194 000 -2 901 380 754,50 +93 879,73 474 634,23    
Finančné operácie 0 0 0 0 0    
Výdavky spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62 +97 322,09 1 451 685,71    

-podané

Uznesenie č. 19/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu za rok 2018

Príjmy

Názov schválený upravený čerpanie rozdiel Plnenie%
Bežný rozpočet 913 349,00 1 009 693,59 1 004 996,28 4 697,31 100
Kapitálový rozpočet 150 000,00 272 820,23    273 177,23 -357,00 100
Finančné operácie 0,00 169 171,89 126 931,91 42 239,98 75
Spolu 1 063 349,00 1 451 685,71 1 405 105,42 46 580,29 97

 

Výdaje

Názov schválený upravený čerpanie rozdiel Plnenie%
Bežný rozpočet 869 349,00 977 051,48 957 099,83 19 951,65 98
Kapitálový rozpočet 194 000,00 474 634,23    312 975,14 161 659,09 66
Spolu 1 063 349,00 1 451 685,71 1 270 074,97 181 610,74 87

-podané

Uznesenie č.  20/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 1 078 306,92
Kapitálové príjmy 1 101 759 +38 000 1 139 759
Finančné operácie           58 882 +131 837,81 190 719,81
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73

 

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 1 014 027,73
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 1 394 758
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 2         408 785,73

-Podané

Uznesenie č. 21/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu vo výške 27 431,08 € na obstaranie dlhodobého majetku:

 • dofinancovanie stavby – Zberný dvor TKO vo výške 20 770,– €
 • spoluúčasť na Rekonštrukcii kotolne ZŠ vo výške 6 661,08€ – podané

Uznesenie č. 22/2/2019

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie s  Názov projektu: „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“

Výška celkových výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5%: 775,00 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC441-2018-39- podané

Uznesenie č. 23/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prepis energií na futbalovom štadióne Krakovany  na obec Krakovany – trvá

Uznesenie č. 24/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Uzatvorenie zmluvy na vykonávanie stavebného dozoru na stavbu IBV Staré Konopisko  – Krakovany s Petrom Bobekom – dozorná a realizačná činnosť, Dolné Dubové 76 – podané

Uznesenie č. 25/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Predbežný súhlas pre PaedDr. Vladimíra Mihálika a Mgr. Helenu Mihálikovú na zámenu pozemkov na Veternej ulici , konečný súhlas bude schvaľovaný po predložení geometrického plánu – podané

Uznesenie č. 26/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Mgr. Juraj Filo – navrhol vyzvať majiteľa budovy starého kina na údržbu budovy, nakoľko je v havarijnom stave a ohrozuje okoloidúcich občanov.

Ing. Slavomír Ťupek – upozornil na nefunkčný merač rýchlosti pri ZŠ, bude potrebné vymeniť batériu.

Kedy bude dokončený zberný dvor. Odpovedal starosta obce, že obec dostala dotáciu na druhú etapu, zberný dvor bude uvedený do prevádzky po ukončení druhej etapy výstavby. Na Školskej ulici je poprepádaný nový chodník.

Kedy sa začne s rekonštrukciou kultúrneho domu – odpovedal starosta, že prebieha kontrola verejného obstarávania na zhotoviteľa.

Ing. Peter Seitler – požiadal o opravu cesty na ulici Hoštáky, hlasne pri napojení uličky od kultúrneho domu.

Mgr. Lukáš Radoský sa pýtal v akom štádiu riešenia  je cyklochodník Piešťany – Vrbové.  Odpovedal starosta, že je to na dobrej ceste. V súčasnosti železnice vyzvali obce a samosprávne kraje, či majú záujem o prevádzkovanie osobnej železničnej dopravy na dlhodobo nevyužívaných železničných tratiach. Po tomto prieskume , ak nebude záujem o prevádzkovanie osobnej železničnej dopravy, bude možné využívať železničnú trať aj na iné účely. 

Ing. Michal Sedlá informoval poslancov o zasadnutí kultúrnej komisie, ktorá zasadala 27. marca 2019.  Stavanie mája  bude 1. mája, máj postavia hasiči hudobný produkciu zabezpečí  Borovienka, Oslava  Deň matiek po dohode   s Marekom Urbanom  bude na terase Pivárne u Notára 19. mája o 15,00 hod.  Nakoniec bol dohodnutý aj piatkový program na Župný festival. Predkapela 19,00 Madratz Vrbové, 20,30 Itcho Pčelár, 22,00-24,00 Slniečko. Navrhované vstupné na piatkový program 6€, v predpredaji 4€, vstupné na sobotu a nedeľu jednodňové vstupné 4€, Dvojdňové 6€ a trojdňové vstupné 10 € – podané

Poslanci kontorlu uznesení hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 Vyúčtovanie Hobby stretnutí za rok 2018

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom vyúčtovanie Hobby stretnutí za rok 2018. k predloženému vyúčtovaniu poslanci nemali žiadne pripomienky. Požiadali kontrolórku, aby v stručnosti zhodnotila aj ostatné akcie konané v KD.

Vyúčtovanie Hobby stretnutí poslanci hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5 –Žiadosť o výpoveď z obecného nájomného bytu – Lucia Žáková

Nájomníčka obecného bytu č. 2 na obecnom úrade podala písomnú žiadosť o výpoveď z nájmu podľa zmluvných podmienok k 1.5.2019 s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá uplynie  31.7.2019. 

Starosta obce navrhol, aby sa uvoľnený byt  poskytol na bývanie pracovníkom, ktorých zabezpečí pracovná agentúra. V letných mesiacoch nie je možné zabezpečiť údržbu obce len dvoma pracovníkmi a dodávateľsky je finančne nákladné.   Na túto možnosť sa už informoval aj na úrade práce.  S predloženým návrhom poslanci súhlasili. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie žiadosť o ukončenie nájmu Lucie Žákovej.

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o dobudovanie komunikácia Veterná ulica

Starosta obce prečítal žiadosť obyvateľov a užívateľov cestnej komunikácie v lokalite B1 Krakovany – Stráže, Veterná ulica.

S touto žiadosťou bola oboznámená aj Majetková, finančná a stavebná komisia. Po preverení územného plánu bolo zistené, že uvádzaná komunikácia je v UP obce Krakovany zapísané v návrhu, nie ako existujúca. Na katastri je jedna časť vedená ako pozemok na ktorom je inžinierska stavba a ďalšie časti sú vedené  ako ostatné plochy. V skutočnosti je to chodník, ktorý spájal obce Trebatice a Krakovany o šírke zhruba 3,5 m z oboch strán sú tie parcely ktoré sú  vedené ako ostatné plochy. Obec ani nemôže uvedenú komunikáciu upravovať, pokiaľ sa nezmení klasifikácia parciel.  Majitelia pozemkov pred začatím výstavby vedeli, že idú stavať mimo zastavaného územia a na základe ich žiadosti bolo územie zahrnuté do zmien územného plánu, aby sa im vyšlo v ústrety a mohli začať s výstavbou rodinných domov. V súčasnej dobe nie sú na  úpravu tejto časti chodníka vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Na  realizáciu je v prvom rade potrená projektová dokumentácia a následná realizácia, ktorá v  blízkej  budúcnosti  nie je v pláne. Urobí sa len najnutnejšia údržba chodníka spevnením a zasypaním sutinou. Poslanci hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali žiadosť o dobudovanie komunikácie na Veternej ulici na vedomie.

 

K bodu č. 7  Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov UP obce Krakovany

Spoločnosť NEW LIVING, s.r.o. so sídlom Trebatice, Severná ulica 431/40 požiadali o zaradenie pozemku p.č. 97, o výmere 296 m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Stráže do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinných domov. Na tejto parcele v súčasnosti stojí budova bývalej predajne potravín. Vlastníkom  budovy bolo SD COOP Jednota Trnava. Bernard Svetlík budovu odkúpil, ale vzápätí ju predal  realitnej spoločnosti NEW LIVING, ktorá budovu kúpila za účelom prestavby na rodinný dom. Obec Krakovany nesúhlasí s prestavbou predajne na rodinný dom, nakoľko budova bola vybudovaná v akcii Z obcou.   Celú situáciu prišiel poslancom vysvetliť majiteľ realitnej spoločnosti pán Lukáš Macháč. Vzhľadom na závažnosť problému sa  poslanci dohodli, že rozhodnutie k podanej žiadosti odložia na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorú sa bude konať 26.6.2019. Hlasovaním za:6, proti , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 zobrali žiadosť spoločnosti NEW LIVING, s.r.o. na vedomie.

 

K bodu č. 8 Rôzne

– Starosta obce sa poďakoval poslancovi Marekovi Fořtovi za podporu žiadosti, ktoré obec

podávala na Trnavský samosprávny kraj . Všetky tri žiadosti boli schválené. DHZ Krakovany dostalo 800,- eur, na akciu Otvorenie neba na Vinohradoch obec dostala 600,- eur a JDS dostala 500,- eur.

– Starosta obce informoval poslancov o možnosti podať žiadosť na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 3. etapa – zateplenie budovy. Ako povinná príloha k podaniu žiadosti je aj doklad o zabezpečení spolufinancovania vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov. Túto spoluúčasť je potrebné schváliť. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola spoluúčasť vo výške 5%  z celkových nákladov  projektu zateplenie hasičskej zbrojnice schválená.

Starosta obce požiadal zástupcov FK Krakovany o zabezpečenie separovania odpadu na futbalovom ihrisku. Od výšky vyseparovaného odpadu bude teraz závisieť cena za uskladnenie odpadu na skládke. V tomto roku bola určená výška separovaného odpadu na 40% z celkového množstva odpadu. Obec získala len 31% a toho dôvodu sa zvýšila cena za uskladnenie komunálneho odpadu na skládku o jedno euro. V budúcom roku sa predpokladá výška separovaného odpadu až 50%. 

 

Interpelácie

Marek Fořt –  na Novej ulici pred Mariánom Klinovským sa na ceste vytvorila diera, či sa nachádza na obci ešte frézovaný asfalt, opravili by si to aj svojpomocne. V akom štádiu je projekt Staré Konopisko – odpovedal starosta, že je ukončené územné konanie aj vyvlastňovanie pozemkov. Sú dve možnosti na zváženie, buď sa to celé predá developerskej firme, ktorá to všetko vybuduje a obec budem mať hotové peniaze, alebo sa pôjde po častiach. Ozvali sa dvaja záujemci Royaldom a nejaká firma z východu. Je potrebné aby zasadla komisia a dohodla ako  sa bude pokračovať. Ak sa bude pozývať niekto na Otvorenie neba na Vinohradach, treba pozvať pána župana Jozefa Viskupiča a pani Drábikovu.

Peter Seitler – riaditeľka školy upozornila pri zbere odpadkov okolo železnice za firmou pána Holbíka vzniká skládka koreňov, suchých konárov, stromčekov.  Obyvatelia Školskej ulice by chceli upraviť verejné priestranstvo a vysadiť lúčne kvety v priestore od domu pána Filusa  až po Veternú ulicu.  Nebolo by to náročné na údržbu. Kosenie by bolo možno 2x ročne. 

Slavomír Ťupek – v ako štádiu je pasport dopravného značenia, či boli zapracované aj pripomienky. Odpovedal starosta, že projekt je schválení na dopravnom inšpektoráte na schvaľovaní. Pri futbalovom ihrisku je značka daj prednosť v jazde, ktorá bola odstránená zrejme pri oprave oplotenia a do dnešného dňa nebola osadená, stále je na trávniku pri autobusovej zastávke.  Pri kultúrnom dome, ako sa vychádza zo Sadovej ulice na Hrádze je potrebné orezať kríky, ktoré bránia vo výhľade pri výjazde na cestu.

Pavel Klinovský – Lukáš Daňek sa sťažoval, že v nočných hodinách chodia na čističku nákladné autá a vyvážajú fekálie.

Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci interpelácie zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 9 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 23. mája  2019

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 27/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyúčtovanie Hobby stretnutí 2018
 5. Žiadosť o výpoveď z obecného nájomného bytu
 6. Žiadosť o dobudovanie komunikácie
 7. Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov UP obce Krakovany
 8. Rôzne
 9. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 28/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 4 (Filo, Fořt,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský, Seitler)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 29/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 13/2/2019-26/2/2019 zo dňa 28. marca 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č.4 Vyúčtovanie Hobby stretnutí za rok 2018

Uznesenie č. 30/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyúčtovanie dotácie Hobby stretnutí za rok 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Žiadosť o výpoveď z obecného nájomného bytu – Lucia Žáková

Uznesenie č. 31/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o ukončenie nájmu obecného bytu č. 2 Lucie Žákovej

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,   Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Žiadosť o dobudovanie komunikácie na Veternej ulici

Uznesenie č. 32/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o dobudovanie komunikácie na Veternej ulici s konštatovaním, že urobí sa len najnutnejšia údržba chodníka spevnením a zasypaním sutinou.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov UP obce Krakovany

Uznesenie č.  33/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu obce Krakovany.

Obecné zastupiteľstvo sa opätovne bude touto žiadosťou zaoberať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v júni.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 Rôzne

Uznesenie č. 34/3/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Informácie starostu

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler,  Šurín, Ťupek

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,   Seitler,  Šurín, Ťupek

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 35/3/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Podanie žiadosti na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 3. etapa – zateplenie budovy a  spolufinancovania vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 36/3/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  23. mája 2019

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková            

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 02/2019

 OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 28. marca 2019  v zasadačke OcÚ Krakovany 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku – Štefan Hornák
 5. Rozpočtové opatrenie č.5/2018
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2018
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2019 a použitie rezervného fondu
 8. Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“
 9. Žiadosť o prepis energií na obec
 10. Rôzne
 11. Záver

                                                                                                       

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku – Štefan Hornák
 5. Rozpočtové opatrenie č.5/2018
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2018
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2019 a použitie rezervného fondu
 8. Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“
 9. Žiadosť o prepis energií na obec
 10. Rôzne
 11. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená. Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Michala Sedláka a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 1/1/2019-12/1/2019 zo dňa 31. januára 2019.

Uznesenie č. 1/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák
 5. Plán činnosti kontrolór obce na 1. pol rok 2019, Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018
 6. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č.1
 7. Rôzne
 8. Záver-podané

Uznesenie č. 2/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka  Fořta – podané

Uznesenie č. 3/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 73/9/2018 -83/9/2018 zo dňa 11. decembra 2018 – podané

Uznesenie č. 4/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č. 293/15, k.ú. Krakovany  o výmere 29 m2, ktorá bola geometrickým plánom odčlenená z obecnej parcely č. 293/1 k.ú. Krakovany. Na návrh predsedu finančnej komisie Mgr. Juraja Filu sa poslanci dohodli, že sa pôjdu pozrieť priamo na miesto, aby videli skutočný stav a na základe toho sa na ďalšom zasadnutí obecného – trvá

Uznesenie č. 5/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2019 – podané

Berie na vedomie

Správu o činnosti kontrolóra za rok 2018 – podané

Uznesenie č. 6/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie nájmu na byt č. 1 pre Annu Demkovú, Námestie Sv. Mikuláša 406/4, Krakovany  do 28.2.2022 – podané

Uznesenie č.  7/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Uzatvorenie mandátnej zmluvy so spoločnosťou STAVMIX s.r.o. M.R.Štefánika 196/19, Vrbové,  na inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia na stavbu „IBV Staré Konopisko- Krakovany“ – podané

Uznesenie č. 8/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Uzatvorenie dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve  – Projektový manažment so spoločnosťou Regionálna a rozvojová agentúra Trnava – Hlohovec-Piešťany do 31.12.2022 – podané

Uznesenie č. 9/1/2019

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Dofinancovanie MŠ vo výšky 40 000 €, na dodržanie merateľných  ukazovateľov NFP 310040A169 „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ – podané

Uznesenie č. 10/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie a podanie žiadosti na projekt NUS – Nízkouhlíková stratégia – podané

Uznesenie č. 11/1/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Informáciu, že po odovzdaní kultúrneho domu ako staveniska sa v kultúrnom dome v roku 2019 nebudú konať žiadne kultúrne podujatia – podané

Uznesenie č. 12/1/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 • Slavomír Ťupek navrhol, aby sa na informačných kanáloch obce zverejnila rekonštrukcia kultúrneho domu a z toho dôvodu sa v kultúrnom dome nebudú organizovať žiadne akcie.
 • Marek Fořt sa pýtal, kedy bola podávaná žiadosť na rekonštrukciu autobusových zastávok na VUC, aby sa mohol na to informovať priamo v Trnave.

Požiadal pána Ťupeka, aby bližšie informoval poslancov o výzve, ktorú poslancom preposielal emailom.

 • Slavomír Ťupek informoval poslancov o výzve, ktorú vyhlásil Trnavský samosprávny kraj. Do výzvy sa môžu zapojiť Občianske združenia alebo fyzické osoby. O prostriedky na projekt nemôže žiadať obec. Je to novinka. Na piešťanský okres bolo vyčlenených 28 000,- eur. Projekt posudzuje komisia, a keď ho komisia schváli predkladateľ si tento projekt musí aj verejne obhájiť. Potom sa za obhájené projekty verejne hlasuje. Každý kto sa do hlasovania zapojí musí hlasovať za tri projekty. Hlasovanie sa robí cez webovú stránku. Chce využiť túto šancu a podať projekt na zakúpenie nového kolotoča na detské ihrisko.

Pri spracovaní vývozného kalendára, zistil, že sú veľké odstupy medzi jednotlivými vývozmi separovaného odpad, hlavne plastov. Reagoval starosta obce, že harmonogram vývozu určuje vývozca Marius Pedersen a obec to nedokáže ovplyvniť – podané

 

K bodu č.4 Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku – Štefan Hornák, Denisa Hornáková

Starosta obce prečítal žiadosť Štefana Hornáka a Denise Hornákovej o dodatočnom povolení umiestnenia žumpy na obecnom pozemku. Už pri kontrole uznesení sa spomenulo stanovisko finančnej komisie, ktoré bolo odoslané rodine Hornákovej na doplnenie predchádzajúcej žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku.  Na základe obhliadky a berúc do úvahy všetky dostupné informácie  Majetková, finančná a stavebná komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Krakovanoch na svojom zasadnutí dňa 22.2.2019 konsenzom požiadala  doplniť žiadosť k odkúpeniu pozemku. Vyzvala manželov Hornákových o doručenie písomných dokumentov, ktoré budú preukazovať dôvod podania žiadosti (písomne potvrdenie banky o ich podmienke poskytnutia úveru vzťahujúcej sa k umiestneniu merača el. energie, prípadne iný dokument preukazujúci dôvod podania žiadosti). V žiadosti o dodatočné povolenie na umiestnenie žumpy, ktorá bola na obecný úrad doručená 19. marca uviedli, že banka požadované potvrdenie nevydáva. Predseda komisie oboznámil aj ostatných poslancov s priebehom  obhliadky. Starosta obce dal hlasovať najskôr za žiadosť o odkúpenie parcely č. 293/15, kú. Krakovany. Hlasovaním za:0, proti:7, zdržal sa hasovania:0, nehlasoval:0, bolo konštatované, že žiadosť o odpredaj časti  obecného pozemku nebola schválená.

Následne starosta požiadal poslancov, aby hlasovali za dodatočné povolenie umiestnenia žumpy na obecnom pozemku p.č. 293/1. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hasovania:0, nehlasoval:0, bolo umiestnenie žumpy na obecnom pozemku p.č. 293/1 pred domom č. 129/52 Dolná ulica  Krakovany schválené.

 

K bodu č. 5 –Rozpočtové opatrenie č.5/2018

Ing. Slávka Kotulová vypracovala a predložila poslancom v súlade s ods. 2 písmenom a), b) a c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2018 predstavuje čiastku 1 063 349,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 uvedená čiastka zostáva bez zmeny v príjmových aj výdavkových položkách celkom 1 063 349 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 sa uvedená čiastka zvyšuje o 245 128,39 v príjmových aj výdavkových položkách na sumu 1 308 477,39 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2018 zostáva celková čiastka rozpočtu 1 308 477,39 €  nezmenená v príjmových aj výdavkových položkách.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2018 sa uvedená čiastka zvyšuje o 45 886,23 v príjmových aj výdavkových položkách na sumu 1 354 363,62 €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2018 sa uvedená čiastka zvyšuje o 97 322,09 v príjmových aj výdavkových položkách na sumu 1 454 685,71 €.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný – zvyšuje o 3442,36 €
 • kapitálový – zvyšuje o 93 879,73 €,
 • finančné operácie – bez zmeny.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný – zvyšuje o 3 442,36 €
 • kapitálový – zvyšuje o 93 879,73 €,
 • finančné operácie– bez zmeny.

Poslanci hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 rozpočtové opatrenie č.5/2018 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 6 –Čerpanie rozpočtu za rok 2018

Prehľad čerpania rozpočtu za rok 2018 vypracovala Ing. Slávka Kotulová. Poslanci informačnú správu hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:0 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7  Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 a použitie rezervného fondu

Ing. Slávka Kotulová vypracovala a predložila v súlade s ods. 2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2019.

Schválený rozpočet celkom na rok 2019 predstavuje čiastku 2 195 439,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 213 346,73€ celkom na sumu 2 408 785,73 €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 43 508,92€,
 • kapitálový sa zvyšuje o 38 000€,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 131 837,81€.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 13 647,73€,
 • kapitálový zvyšuje o 199 699€,
 • finančné operácie– bez zmeny.

Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 1/2019 hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č.1/2019 schválené.

Starosta obce predložil poslancom na schválenie  použitie rezervného fondu vo výške 27 431,08 € na obstaranie dlhodobého majetku:

dofinancovanie stavby – Zberný dvor TKO  vo výške 20 770,– €

spoluúčasť na Rekonštrukcii kotolne ZŠ vo výške 6 661,08€

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo použitie rezervného fondu podľa predloženého návrhu schválené.

 

K bodu č. 8 Žiadosť o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nizkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“.

Podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“ sa na obecnom zastupiteľstve preberalo na januárovom zasadnutí. Nízkouhlíkovú stratégiu vtedy predstavil Ing. Alexander Tokarčík, ktorý bol na zasadnutí prítomný. Uznesením č.10/1/2019 Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch schválilo Vypracovanie a podanie žiadosti na projekt NUS – Nízkouhlíková stratégia. Na predchádzajúcom zasadnutí ešte nebola známa výška celkových výdavkov a maximálna výška výdavkov na spolufinancovania,  bolo potrebné sa k tejto problematike vrátiť. Celková výška výdavkov na projekt predstavuje hodnotu 15 500,00 eur, čo je aj celková výška oprávnených výdavkov na projekt. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov 5% je 775,00 eur. Kód výzvy v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená je OPKZP-PO4-SC441-2018-39.

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:0, bola výška spolufinancovania projektu Lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany vo výške 5%, čo je 775,00 eur z celkových oprávnených výdavkov na projekt schválená.

 

K bodu č. 9 – Žiadosť o prepis energií na obec Krakovany

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť Futbalového klubu Krakovany o prepis odberných miest a meradiel spotreby zemného plynu, elektriny a vody na obec Krakovany. Túto žiadosť FKK odôvodnil výrazným výpadkom finančných príjmov z organizovania diskoték, ktoré ročne klubu prinášali do rozpočtu cca 4000,- eur. Požiadavku podrobnejšie vysvetlil  poslanec Juraj Filo s tým, že ak by sa energie previedli  na obec,  futbalový klub by už nemusel v budúcnosti organizovať diskotéky. Bol by tým vykrytý výpadok financií. Na zasadnutie prišiel poslanec Lukáš Radoský. Poslanci sa k predloženému návrhu postupne vyjadrovali Ing. Michal Sedlák vyslovil súhlas s prepisom, Ing. Slavomír Ťupek súhlasil s upozornením aby nedošlo k plytvaniu energií. Ing. Peter Seitler mal pripomienku na zlý stav povrchu umelého trávnika. Poslanec Filo vysvetlil, že napriek prečesávaniu je stav trávnika taký aký je, nakoľko je už po životnosti. V prípade že bude vyhlásená nejaká výzva na obnovu umelého trávnika, určite sa zapoja, aby sa ihrisko dalo do poriadku. Ďalšie pripomienky zo strany poslancov už neboli. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol prepis energií futbalového štadióna na obec Krakovany schválený.  

 

K bodu č. 10 – Rôzne

Mandátna zmluva

Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy na vykonanie stavebného dozoru na stavbe „IBV Staré Konopisko – Krakovany“. Bližšie informácie o pokračovaní prác na projekte IBV Staré Konopisko podal poslanec Lukáš Radoský. Tiež vysvetlil poslancom potrebu stavebného dozoru. Poslanci k návrhu zmluvy nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh zmluvy na vykonávanie stavebného dozoru na stavbe “IBV Staré Konopisko“ s Petrom Bobekom, Dolné Dubové 76,  schválený.

 

Predbežný súhlas na zámenu pozemkov

PedDr. Vladimír Mihálik podal žiadosť o udelenie predbežného súhlasu na  zámenu pozemkov za účelom zarovnania hranice pozemku p.č. 167, parcela registra C, k.. Stráže, ktorej je spoluvlastníkom s manželkou Mgr. Helenou Mihálikovou. Podľa priloženého návrhu by sa zamieňalo 2+3,5 m2 vo vlastníctve PaedDr. Vladimíra Mihálika a manželky Mgr. Heleny Mihálikovej za 4 m2 ktoré vlastní Obec Krakovany.  Predbežný súhlas žiada, aby si mohol dať vyhotoviť geometrický plán.  K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol predbežný súhlas pre PaedDr. Vladimíra Mihálika a Mgr. Helenu Mihálikovú na zámenu pozemkov schválený.

 

Interpelácie

Mgr. Juraj Filo – navrhol vyzvať majiteľa budovy starého kina na údržbu budovy, nakoľko je v havarijnom stave a ohrozuje okoloidúcich občanov.

Ing. Slavomír Ťupek – upozornil na nefunkčný merač rýchlosti pri ZŠ, bude potrebné vymeniť batériu.

Kedy bude dokončený zberný dvor. Odpovedal starosta obce, že obec dostala dotáciu na druhú etapu, zberný dvor bude uvedený do prevádzky po ukončení druhej etapy výstavby. Na Školskej ulici je poprepádaný nový chodník.

Kedy sa začne s rekonštrukciou kultúrneho domu – odpovedal starosta, že prebieha kontrola verejného obstarávania na zhotoviteľa.

Ing. Peter Seitler – požiadal o opravu cesty na ulici Hoštáky, hlasne pri napojení uličky od kultúrneho domu.

Mgr. Lukáš Radoský sa pýtal v akom štádiu riešenia  je cyklochodník Piešťany – Vrbové.  Odpovedal starosta, že je to na dobrej ceste. V súčasnosti železnice vyzvali obce a samosprávne kraje, či majú záujem o prevádzkovanie osobnej železničnej dopravy na dlhodobo nevyužívaných železničných tratiach. Po tomto prieskume , ak nebude záujem o prevádzkovanie osobnej železničnej dopravy, bude možné využívať železničnú trať aj na iné účely.  

Ing. Michal Sedlá informoval poslancov o zasadnutí kultúrnej komisie, ktorá zasadala 27. marca 2019.  Stavanie mája  bude 1. mája, máj postavia hasiči hudobný produkciu zabezpečí  Borovienka, Oslava  Deň matiek po dohode   s Marekom Urbanom  bude na terase Pivárne u Notára 19. mája o 15,00 hod.  Nakoniec bol dohodnutý aj piatkový program na Župný festival. Predkapela 19,00 Madratz Vrbové, 20,30 Itcho Pčelár, 22,00-24,00 Slniečko. Navrhované vstupné na piatkový program 6€, v predpredaji 4€, vstupné na sobotu a nedeľu jednodňové vstupné 4€, Dvojdňové 6€ a trojdňové vstupné 10 €.

Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci interpelácie zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 11 Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 28. marca  2019

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 13/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku – Štefan Hornák
 5. Rozpočtové opatrenie č.5/2018
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2018
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2019 a použitie rezervného fondu
 8. Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“
 9. Žiadosť o prepis energií na obec
 10. Rôzne
 11. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 14/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Mihal Sedlák, Tibor Šurín

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 15/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2019-12/1/2019 zo dňa 31. januára 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku

Uznesenie č. 16/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie novovytvorenej  p.č. 293/15 podľa geometrického plánu č. 357/18, ktorý overila Ing. Eva Gonová na Katastrálnom úrade Piešťany dňa 11.6.2018.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 0

Proti: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

S konštatovaním, že obecné zastupiteľstvo odkúpenie pozemku p.č. 293/15 pre Štefana Hornáka a Denisu Hornákovú neschválilo.

 

Uznesenie č. 17/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie žumpy na obecnom pozemku p.č. 293/1 pred  rodinným domom č. 129/52, Dolná ulica Krakovany pre Štefana Hornáka a Denisu Hornákovú, Dolná ulica 406/4, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 5/2018

Uznesenie č. 18/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540 0 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50 -150 000 178 765,50                                                   
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89 +150 000 169 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena    
Bežné príjmy 913 349 +45 711,23 1 006 251,23 +3 442,36 1 009 693,59    
Kapitálové príjmy 150 000 +175 178 940,50 +93 879,73 272 820,23    
Finančné operácie 0 0 169 171,89 0 169 171,89    
Príjmy spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62 +97 322,09 1 451 685,71    

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89 0 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50 0 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena    
Bežné výdavky 869 349 +48 787,23 973 609,12 +3 442,36 977 051,48    
Kapitálové výdavky 194 000 -2 901 380 754,50 +93 879,73 474 634,23    
Finančné operácie 0 0 0 0 0    
Výdavky spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62 +97 322,09 1 451 685,71    

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Čerpanie rozpočtu za rok 2018 

Uznesenie č. 19/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu za rok 2018

Príjmy

Názov schválený upravený čerpanie rozdiel Plnenie%
Bežný rozpočet 913 349,00 1 009 693,59 1 004 996,28 4 697,31 100
Kapitálový rozpočet 150 000,00 272 820,23    273 177,23 -357,00 100
Finančné operácie 0,00 169 171,89 126 931,91 42 239,98 75
Spolu 1 063 349,00 1 451 685,71 1 405 105,42 46 580,29 97

Výdaje

Názov schválený upravený čerpanie rozdiel Plnenie%
Bežný rozpočet 869 349,00 977 051,48 957 099,83 19 951,65 98
Kapitálový rozpočet 194 000,00 474 634,23    312 975,14 161 659,09 66
Spolu 1 063 349,00 1 451 685,71 1 270 074,97 181 610,74 87

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019

Uznesenie č.  20/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 1 078 306,92
Kapitálové príjmy 1 101 759 +38 000 1 139 759
Finančné operácie           58 882 +131 837,81 190 719,81
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73

 

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 1 014 027,73
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 1 394 758
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 21/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu vo výške 27 431,08 € na obstaranie dlhodobého majetku:

 • dofinancovanie stavby – Zberný dvor TKO vo výške 20 770,– €
 • spoluúčasť na Rekonštrukcii kotolne ZŠ vo výške 6 661,08€

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáček1ová, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 Žiadosť o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“

Uznesenie č. 22/2/2019

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie s  Názov projektu: „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“

Výška celkových výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5%: 775,00 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáček1ová, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 Žiadosť o prepis energií na Obec Krakovany

Uznesenie č. 23/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prepis energií na futbalovom štadióne Krakovany  na obec Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 Rôzne

Návrh zmluvy na vykonávanie stavebného dozoru na stavbe IBV Staré Konopisko.

Uznesenie č. 24/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Uzatvorenie zmluvy na vykonávanie stavebného dozoru na stavbu IBV Staré Konopisko  – Krakovany s Petrom Bobekom – dozorná a realizačná činnosť, Dolné Dubové 76.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský,Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Žiadosť  PaedDr. Vladimíra Mihálika o predbežný súhlas na zámenu pozemkov na Veternej ulici

Uznesenie č. 25/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Predbežný súhlas pre PaedDr. Vladimíra Mihálika a Mgr. Helenu Mihálikovú na zámenu pozemkov na Veternej ulici , konečný súhlas bude schvaľovaný po predložení geometrického plánu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 26/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský,Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  28. marca   2019

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková       

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 01/2019

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 31. januára 2019  v zasadačke OcÚ Krakovany

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák
 5. Požitie rezervného fondu na investičné akcie
 6. Rozpočtové opatrenie č.5/2018
 7. Plán činnosti kontrolór obce na 1. pol rok 2019, Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018
 8. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č.1
 9. Rôzne
 10. Záver                                                                              

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh zmeny  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák
 5. Plán činnosti kontrolór obce na 1. pol rok 2019, Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018
 6. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č.1
 7. Rôzne
 8. Záver

K predloženej zmene  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Mareka Fořta. Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 73/9/2018-83/9/2018 zo dňa 11. decembra  2018.

Uznesenie č. 73/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021
 6. Voľba inventarizačných komisií
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č 74/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Slavomíra Ťupeka – podané

Uznesenie č. 75/92018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ing. Michala Sedláka – podané.

Uznesenie č. 76/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 63/7/2018 -72/7/2018 zo dňa 25. októbra 2018 – podané

Uznesenie č. 77/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2019 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2019 vo výške 2 195 439,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                                                  Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2019     Druh rozpočtu Návrh 2019  
Bežný rozpočet 1 034 798,-     Bežný rozpočet 1 000 380,-  
Kapitálový rozpočet 1 101 759,-     Kapitálový rozpočet 1 195 059,-  
Finančné operácie 58 882,-     Finančný rozpočet 0  
SPOLU 2 195 439,-     SPOLU 2 195 439,-  

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2020-2021.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2020

 

Návrh 2021

 

  Bežný rozpočet 1 047 642 1 057 642
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 27 129 46 782
SPOLU 1 074 771 1 104 424

 

Druh rozpočtu Návrh 2020 Návrh 2021
Bežný rozpočet 1 024 771 1 054 424
Kapitálový rozpočet 50 000 50 000
Finančné operácie 0 0
        SPOLU 1 074 771 1 104 424

 

 podané

 

   Uznesenie č. 78/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Inventarizačné komisie:

 

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková    

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský  členovia: Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman,. Ing. Peter Seitler

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: PhDr. František Klinovský, Vladimír Zeman, 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák  členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka  

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Slavomír Ťupek, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2018 do 29.1.2019.

Fyzická inventúra 15.12.2018 – 31.12.2018, dokladová inventúra 1.1.2019-29.1.2019 – podané

Uznesenie č.  79/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Určuje

Plat starostu

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi od 1.12.2018 plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2017 vo výške 954,- eur.

 • v zmysle § 4 ods. 1, cit. Zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

2,20 x 954,- eur = 2098,80 eur

 • táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 2099,- eur
 • v zmysle §4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.

B/Schvaľuje

navýšenie základnej mzdy starostu o 40 % s účinnosťou od 11.12.2018 – podané

Uznesenie č. 80/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Preplatenie dovolenky starostovi obce za rok 2018 – 15 dní – podané

Uznesenie č. 81/9/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Stanovenie kompetencie starostu vykonávať zmeny v bežnom rozpočte – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky – podané

Uznesenie č. 82/9/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Zástupcov poslancov OZ do Rady školy pri ZŠ v zložení 

Marek Fořt , Mgr. Juraj Filo, Tibor Šurín

Zástupcov poslancov OZ do Rady školy pri MŠ v zložení:

Ing. Slavomír Ťupek, Mgr. Juraj Filo, Tibor Šurín – podané

Uznesenie č. 83/9/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Vzdanie sa odmeny poslanca a člena komisie obecného zastupiteľstva Krakovany  Mareka Fořta – podané

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Poslanec Tibor Šurín požiadal o zaslanie štúdie na lokalitu Staré Konopisko

Poslanec Ing. Peter Seitler – príprava na výstavbu telocvične na tenisovom kurte.

Poslanec Ing, Slavomír Ťupek

– upraviť nástenku na chodbe obecného úradu

-zverejňovať zasadnutie obecného zastupiteľstva na internete

-vymeniť prvky na detskom ihrisku, niektoré sú už dosť zastarané a aj poškodené

-kontejnery na tetrapaky – lepšie označenie sú označené ako kartónové obaly

-dopravné značenie nový pasport bude schvaľovať ODI Trnava

– požiadať Povodie Váhu o vyčistenie koryta pri strážovskom obchode – odpovedal starosta obce, že Povodie Váhu nemá na vyčistenie financie.

-most pri čističke, je to v riešení bol vypracovaný statický posudok

Poslanec Mgr. Juraj Filo upraviť chodník k Strážovskej ulici napojenie chodníka na cestu.

Poslanec Marek Fořt skúsiť urobiť prepočet či by sme mohli túto službu objednať si u niekoho iného a hlavne zistiť záujem aj z druhej strany – podané

 

Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák

Starosta obce prečítal žiadosť Štefana Hornáka a Denisy Hornákovej na odkúpenie pozemku vo veľkosti 29 m2, parcela č.293/15, k.ú. Krakovany, ktorá bola geometrickým plánom č. 357/2018 odčlenená z obecnej parcely č. 293/1, k.ú. Krakovany. Na vysvetlenie požiadavky vystúpila pani Denisa Hornáková. Poslancov oboznámila zo skutočnosťou, že pri kúpe domu boli zavedený tým, že im bolo povedané že k domu patrí aj predzáhradka. Z toho dôvodu si do tohoto  priestoru premiestnili  elektromer, umiestnili tam žumpu. Po čase, keď si dali zhotoviť geometrický plán zo zameraním skutočného stavu rekonštruovaného domu zistili, že predzáhradka je umiestnená na obecnom pozemku. Z toho im vznikol problém, že bod pripojenia, elektromer,  je na cudzom pozemku a banka  im nechce uvoľniť finančné prostriedky. Preto si podali už opakovanú žiadosť, nakoľko predchádzajúce obecné zastupiteľstvo ich prvú žiadosť zamietlo. Na návrh predsedu finančnej komisie Juraja Filu sa poslanci dohodli, že sa pôjdu pozrieť priamo na miesto, aby videli skutočný stav a na základe toho sa na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva budú žiadosťou opätovne zaoberať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdral sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci žiadosť Štefana Hornáka a Denisy Hornákovaej o odkúpenie parcely č. 293/15, k.ú. Krakovany o výmere 29 m2 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5 –Plán činnosti kontrolóra obce na 1. pol rok 2019, Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018.

Kontrolórka obce sa zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ospravedlnila z dôvodu choroby. Plán činnosti kontrolóra  na prvý polrok 2019 aj Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018 bola poslancom rozposlaná elektronicky spolu s pozvánkou. Na zasadnutí sa už nečítali. K predloženým materiálom poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať za Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2019 schválený.

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 poslanci hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 6 –Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č. 1

Starosta obce prečítal žiadosť pani Anny Demkovej na predĺženie nájmu na byt č. 1. Nájomná zmluva pani Demkovej končí 28. februára 2019. Byt bol prenajatý na tri roky. Poslanec Ing. Slavomír Ťupek navrhol predĺžiť nájomný byt č.1 pre pani Annu Demkovú o ďalšie tri roky, čo je od 1.3.2019 do 28.2. 2022. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo predĺženie nájmu na byť č. 1 pre pani Annu Demkovú do 28.2.2022 schválené.

 

K bodu č. 7  –Rôzne

 • Mandátna zmluva

Starosta obce predložil poslancom návrh Mandátnej zmluvy, ktorá by mala byť uzavretá so spoločnosťou Stavmix, s.r.o, M.R.Štefánika 196/19,  Vrbové, ktorá bude pre obec zabezpečovať inžiniersku činnosť pre vydanie Stavebného a kolaudačného povolenia na stavbu „IBV Staré Konopisko – Krakovany.“ Celková odmena za splnenie predmetu zmluvy je stanovená na 1500,- eur. K predloženému návrhu zmluvy poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh Mandátnej zmluvy so spoločnosťou STVMIX, s.r.o. na inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia a kolaudačného

rozhodnutia na stavbu „IBV Staré Konopisko – Krakovany“ schválený.

 • Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve RRAH

Starosta obce predložil poslancom Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve – Projektový manažment , ktorá bola uzatvorená s Regionálnou a rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec – Piešťany  1.6.2018.

Predmetom zmluvy bolo poradenstvo zo štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dotačných schém, spracovanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, spracovanie pravidelných monitorovacích správ pre projekty v realizácii ako aj po realizácii. Dohodnutá cena za služby bola 480,- eur/ mesačne. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 31.1.2019.  V dodatku sa upravuje doba trvania zmluvy. To znamená, že dodatok sa uzatvára na dobu určitú od 1. februára 2019 do 31. decembra 2022. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol dodatok č.1 k rámcovej zmluve – Projektový manažment schválený.

 • Dofinancovanie MŠ

 Na zasadnutie obecného zastupiteľstva bol pozvaný pán Tokarčík, ktorý pre obec vypracovával Monitorovaciu správu na Materskú školu k projektu Zníženie energetickej náročnosti  MŠ Krakovany, kde obec získala finančné prostriedky. Základom projektu bolo zavedenie fotovoltiky, ale energia, ktorá sa vyrobí nemôže sa odovzdať do verejnej siete. Pán Tokarčík poslancom podrobne vysvetlil, aký je súčasný stav, čo bolo zistené monitorovaním funkčných zariadení a ako treba postupovať, aby boli naplnené požiadavky projektu a bola docielená požadovaná úspora. Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín.  Na výmenu kotlov a ostatných zariadení s ktorými by sa docielili požadované hodnoty bola vyčíslená na cca 40 000,- eur. Táto skutočnosť je nevyhnutná, aby sa dodržali merateľné ukazovatele nenávratného finančného príspevku.  Starosta obce dal hlasovať za dofinancovanie materskej školy  v celkovej výške cca 40 000,- eur. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Fořt, Šurín), nehlasovl:0, bolo dofinancovanie materskej školy Krakovany vo výške 40 000,- eur na dodržanie merateľných ukazovateľov  pre prvú monitorovaciu správu k NFP 310040A169 schválené.

Pán Tokarčík ďalej informoval poslancov o ďalších možnostiach získavania finančných prostriedkov na obecné budovy. Jedným z hlavných programov je NUS  – nízkouhlíková stratégia.  Do projektu NUS spadajú správa budovy ktoré obec vlastní, ako ich spravuje a ako dokáže znížiť náklady na ich prevádzku, stav obyvateľstva, čo obec dokáže urobiť pre občanov, jedným z projektov bolo aj zadržiavanie podzemnej vody, ktorej je veľmi málo.

Starosta obce dal hlasovať za  vypracovanie a podanie žiadosti na projekt NUS – Nízkouhlíková stratégia. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehasoval:0, bolo vypracovanie a podanie žiadosti na NUS schválené.

 • Diskotéky

Starosta opäť otvoril dlhodobú záležitosť organizovanie diskoték v obci. Po každej diskotéke sa hromadia sťažnosti nespokojných obyvateľov žijúcich v bezprostrednej blízkosti kultúrneho domu a jeho okolí.  Aj po poslednej Štefanskej diskotéke sa rozšírila búrlivá diskusia na sociálnych sieťach. Do diskusie sa zapojil  predseda kultúrnej komisie, Ing. Michal Sedlák a navrhol ako jedno z možných riešení rozmiestnenie kamerového systému v okolí kultúrneho domu. Vzhľadom k tomu, že organizátor nemá dosah na to, čo sa deje vonku. Organizátor zodpovedá iba za  to čo sa deje v priestoroch kultúrneho domu. Poslanec Marek Fořt dal návrh aby sa hlasovalo za zrušenie diskoték. Proti tomu vystúpil poslanec Mgr. Juraj Filo, ktorý bol proti zrušenie diskoték. Komentoval, že všetci poškodení dostali finančné vyrovnanie škody od usporiadateľov, a kto nedostal peniaze, bola mu škoda odstránená vyčistením zo strany usporiadateľov. Ani jeden z poškodených občanov nepodal trestné oznámenie na políciu, že mu bola spôsobená nejaká škoda na majetku. Všetci sa obrátili len na starostu obce, alebo písali na sociálnych sieťach.  Poslanec Filo upozornil, že zrušením zábav môžu nastať existenčné problémy futbalového klubu. Prostriedkov je stále málo, a keď sa zrušia diskoték príjem klubu ešte klesne. Kultúrna komisia by mala vypracovať správu v ktorej zadefinuje na aké účely je možné používať kultúrny dom a túto správu predloží na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanec Sedlák navrhol vyriešiť dofinancovanie klubu, a potom nebude potrebné zábavy organizovať.  Navýšenie dotácie by predstavovalo asi štyri tisíc eur. Jedným z riešení je aj  prepis energií na obec, ktorých ročný náklad je vo výške cca 4 000,- eur.    

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na konečnom riešení, že v dôsledku začatia rekonštrukcie kultúrneho domu sa v roku 2019 nebudú konať žiadne kultúrne podujatia. Po dokončení rekonštrukcie kultúrna komisia vypracuje poriadok využiteľnosti kultúrneho domu, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu.  Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci tento  záver zobrali na vedomie.

 

Interpelácie

 • Slavomír Ťupek navrhol, aby sa na informačných kanáloch obce zverejnila rekonštrukcia kultúrneho domu a z toho dôvodu sa v kultúrnom dome nebudú organizovať žiadne akcie.
 • Marek Fořt sa pýtal, kedy bola podávaná žiadosť na rekonštrukciu autobusových zastávok na VUC, aby sa mohol na to informovať priamo v Trnave.

Požiadal pána Ťupeka, aby bližšie informoval poslancov o výzve, ktorú poslancom preposielal emailom.

 • Slavomír Ťupek informoval poslancov o výzve, ktorú vyhlásil Trnavský samosprávny kraj. Do výzvy sa môžu zapojiť Občianske združenia alebo fyzické osoby. O prostriedky na projekt nemôže žiadať obec. Je to novinka. Na piešťanský okres bolo vyčlenených 28 000,- eur. Projekt posudzuje komisia, a keď ho komisia schváli predkladateľ si tento projekt musí aj verejne obhájiť. Potom sa za obhájené projekty verejne hlasuje. Každý kto sa do hlasovania zapojí musí hlasovať za tri projekty. Hlasovanie sa robí cez webovú stránku. Chce využiť túto šancu a podať projekt na zakúpenie nového kolotoča na detské ihrisko.

Pri spracovaní vývozného kalendára, zistil, že sú veľké odstupy medzi jednotlivými vývozmi separovaného odpad, hlavne plastov. Reagoval starosta obce, že harmonogram vývozu určuje vývozca Marius Pedersen a obec to nedokáže ovplyvniť.

 • Michal Sedlák informoval poslancov o zasadnutí kultúrnej komisie na ktorej sa riešili už prípravy župného festivalu, ktorý sa tento rok z dôvodu rekonštrukcie KD bude konať na futbalovom ihrisku, presnejšie na tréningovej ploche. Z toho vyplynulo aj riešenie parkovania, na základe toho požiadal predsedu družstva aby na určitú plochu zasial takú plodinu, ktorú by do konania festivalu mohol aj pozberať. Na komisii sa riešili aj ostatné akcie, ktoré obec organizuje v priebehu roka a určili vhodné priestory na ich konanie. Riešilo sa či bude aj piatkový program a koho na program pozvať. V akých financiách sa  hýbať. Poslanci sa nakoniec dohodli, aby sa hľadala skupina do max. výšky 3000 eur.
 • Peter Seitler vianočné ozdoby na Školskej ulici prestávajú svietiť. Odvodnenie na Strážovskej ulici, n začiatku ulice stojí voda.
 • Juraj Filo – názvy ulíc Hoštáky doplniť, a treba dať aj na Mlynské smerovky, aby kuriéri vedeli.
 • Slavomír Ťupek ako to vyzerá s hnojiskom, odpovedal starosta obce, Združenie na zber a triedenie odpadu odkúpilo pozemky pod kompostoviskom a teraz vyvolalo stretnutie s predstaviteľmi družstva. Združenie podalo žiadosť o NFP, nakoľko stavba spĺňa potrebné normy, určené na tento účel.

 

K bodu č. 8 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 31. januára 2019

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 1/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák
 5. Plán činnosti kontrolór obce na 1. pol rok 2019, Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018
 6. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č.1
 7. Rôzne
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,   Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka  Fořta.

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za:6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 3/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 73/9/2018 -83/9/2018 zo dňa 11. decembra 2018

Celkový počet poslancov: 9(Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák

Uznesenie č. 4/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č. 293/15, k.ú. Krakovany  o výmere 29 m2, ktorá bola geometrickým plánom odčlenená z obecnej parcely č. 293/1 k.ú. Krakovany. Na návrh predsedu finančnej komisie Mgr. Juraja Filu sa poslanci dohodli, že sa pôjdu pozrieť priamo na miesto, aby videli skutočný stav a na základe toho sa na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva budú žiadosťou opätovne zaoberať.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019 a Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

Uznesenie č. 5/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2019

Berie na vedomie

Správu o činnosti kontrolóra za rok 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č. 1

Uznesenie č. 6/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie nájmu na byt č. 1 pre Annu Demkovú, Námestie Sv. Mikuláša 406/4, Krakovany  do 28.2.2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rôzne

 • Mandátna zmluva

Uznesenie č.  7/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Uzatvorenie mandátnej zmluvy so spoločnosťou STAVMIX s.r.o. M.R.Štefánika 196/19, Vrbové,  na inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia na stavbu „IBV Staré Konopisko- Krakovany“

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 8/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Uzatvorenie dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve  – Projektový manažment so spoločnosťou Regionálna a rozvojová agentúra Trnava – Hlohovec-Piešťany do 31.12.2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáček1ová, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 9/1/2019

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Dofinancovanie MŠ vo výšky 40 000 €, na dodržanie merateľných  ukazovateľov NFP 310040A169 „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“,

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáček1ová, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

za: 5 (Filo, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Fořt, Šurín)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 10/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie a podanie žiadosti na projekt NUS – Nízkouhlíková stratégia.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 11/1/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Informáciu, že po odovzdaní kultúrneho domu ako staveniska sa v kultúrnom dome v roku 2019 nebudú konať žiadne kultúrne podujatia.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 12/1/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  31. januára  2019

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková            

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 09/2018

 OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 11. decembra 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021
 5. Voľba inventarizačných komisií
 6. Rôzne
 7. Záver                                                                                                         

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh zmeny  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021
 6. Voľba inventarizačných komisií
 7. Rôzne
 8. Záver

K predloženej zmene  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 Zloženie sľubu poslanca

Starosta obce vyzval Ing. Slavomíra Ťupeka, aby prečítal text sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a tento potvrdil svojím podpisom. Na základe toho mu starosta obce odovzdal osvedčenie. Predseda mandátovej komisie predniesol správu, v ktorej konštatoval, že Ing. Slavomír Ťupek splnil zákonom stanovené náležitosti a stal sa riadnym poslancom Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch. Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci sľub Ing. Slavomíra Ťupeka zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 3 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Ing. Michala Sedláka. Poslanci tento návrh hlasovaním za:9,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci schválili overovateľov zápisnice.

 

K bodu č. 4  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 63/7/2018 – 72/7/2018 zo dňa 25. októbra  2018.

Uznesenie č. 63/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – MŠ
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – ZŠ
 6. Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2017
 7. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
 8. Vyhodnotenie folklórnych slávnosti 2018 a Hobby stretnutí za ½ polrok 2018
 9. Vyradenie majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver-podané

Uznesenie č. 64/72018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku – podané

Uznesenie č 65/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 51/6/2018 -62/6/2018 zo dňa 28. septembra 2018 – podané

Uznesenie č. 66/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2017/2018 – podané

Uznesenie č. 67/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2017/2018 – podané

Uznesenie č. 68/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročná zápis do kroniky za rok 2017- podané

Uznesenie č.  69/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre jednotlivé organizácie

MSSČK –                                          1500,-

Obecný stolnotenisový klub –           1200,-

PZ Králik –                                          700,-

CFM JA –                                           2500,-

FK Krakovany-                                12000,-

LUSK-                                               1000,-

ZR MŠ                                               850,-

ZR ZŠ                                                 500,-

JDS                                                    1000,-

Krakovčanka                                      1500,-

RKCFK                                             2000,-

Bábence                                             1500,-

Múzeum                                               300,-

DHZ                                                    750,-

Celkom vo výške                             27 300,-eur – podané

Uznesenie č. 70/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyhodnotenie folklórnych slávnosti  2018 a Hobby stretnutí za prvý polrok 2018 – podané

Uznesenie č. 71/7/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku  pre jednotlivé strediská:

Materská škola – 1464,05

Základná škola – 588,02

Školská jedáleň – 839,76

Obecný úrad – 2682,69

Kultúrne stredisko – 177,24

Zariadenie opatrovateľskej služby – 1427,19

Vyradenie majetku obce  celkom v obstarávacej cene  predstavuje 7178,95 eur – podané

Uznesenie č. 72/7/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – Daniela Piscová  požiadala o odstránenie starých stromov na cintoríne v Krakovanoch, ktoré ohrozujú pomníky ale aj návštevníkov cintorína – podané

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

  K bodu č. 5 Návrh finančného rozpočtu obce na rok 2019, 2020, 2021.

Návrh rozpočtu predložila spracovateľka Ing. Slávka Kotulová. 

     Rozpočet obce Krakovany na roky 2019-2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy,

so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,

so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok kapitálového rozpočtu bude vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmami finančných operácií – čerpanie rezervného fondu  z minulých rokov. Krytie investičných akcií z čerpania rezervného fondu bude navrhované na schválenie OZ v r. 2019.  Ak nebude zrealizovaný predaj obecných pozemkov v plnej rozpočtovanej výške, bude potrebné vykryť finančné zdroje formou bankového úveru. V prípade prebytku hospodárenia z roku 2018 je predpoklad zapojenia do rozpočtu roku 2019 schválením použitia rezervného fondu.

 

Celkový rozpočet na rok 2020 aj 2021 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok vykryjú finančné operácie – čerpanie rezervného fondu a prebytok bežného rozpočtu.

SÚHRNNÉ TABUĽKY PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRÍJMY                    

Druh rozpočtu Plnenie

 2016

Plnenie

2017

 

Schválený 2018 Predpokladaná skutočnosť 2018 Návrh

2019

Návrh 2020

 

Návrh 2021

 

Bežný rozpočet 886 358 980 759 913 349 1 004 638 1 034 798 1 047 642 1 057 642
Kapitálový rozpočet 33 460 315 595 150 000 179 266 1 101 759 0 0
Finančné operácie 38 934 1 619 0 154 172 58 882 27 129 46 782
SPOLU 958 752 1 297 973 1 063 349 1 338 076 2 195 439 1 074 771 1 104 424

 

VÝDAVKY

Druh rozpočtu Čerpanie 2016 Čerpanie 2017 Schválený 2018 Predpokladaná skutočnosť 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 Návrh 2021
Bežný rozpočet 859 731 822 875 869 349 958 758 1 000 380 1 024 771 1 054 424
Kapitálový rozpočet 14 991 422 509 194 000 340 224 1 195 059 50 000 50 000
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
SPOLU

 

874 722 1 245 384 1 063 349 1 298 982 2 195 439 1 074 771 1 104 424

 

Všetky pripomienky a otázky k navrhnutému rozpočtu vysvetlila Ing. Slávka Kotulová. Po rozprave dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2019 vo výške 2 195 439,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách schválený.

Hlasovaním za:9, proti:0, zdral sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci návrh finančného rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2020-2021 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 6 – Voľba inventarizačných komisií

Starosta obce predložil návrh zloženia inventarizačných komisií ktoré budú pracovať v rovnakom zložení po celé funkčné obdobie. V prípade, žeby došlo k personálnym zmenám na jednotlivých strediskách, komisie sa budú priebežne dopĺňať.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková    

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský  členovia: Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman,. Ing. Peter Seitler

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: PhDr. František Klinovský, Vladimír Zeman, 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák  členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka  

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Slavomír Ťupek, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2018 do 29.1.2019.

Fyzická inventúra 15.12.2018 – 31.12.2018, dokladová inventúra 1.1.2019-29.1.2019

 

Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zloženie inventarizačných komisií schválené.  

 

K bodu č. 7 –Rôzne

-V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi od 1.12.2018 plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2017 vo výške 954,- eur.

 • v zmysle § 4 ods. 1, cit. Zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

2,20 x 954,- eur = 2098,80 eur

 • táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 2099,- eur
 • v zmysle §4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.
 • OZ určuje starostovi obce PhDr. Františkovi Klinovskému plat vo výške 2099,- eur

Poslanec Marek Fořt navrhol navýšenie základného platu starostu o 35 %. Ďalší návrh predložil poslanec Ing. Michal Sedlák 40%. Po tomto návrhu sa poslanec Marek Fořt svojho návrhu vzdal a súhlasil aby sa hlasovalo len o návrhu poslanca Ing.  Michala Sedláka.  Poslanci ďalšie návrhy nemali. Hlasovalo sa za návrh Ing. Sedláka, navýšenie základného platu starostu o 40%. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlsovania:0, nehlasoval:0 bolo schválené navýšenie základného platu starostu o 40%.   

starosta obce požiadal poslancov o schválenie preplatenia zvyšku nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 vo výške 15 dní. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo preplatenie 15 dní dovolenky za rok 2018 pre starostu obce schválené. 

Účtovníčka obce Ing. Slávka Kotulová požiadala poslancov o schválenie Stanovenia kompetencie starostu vykonávať zmeny v bežnom rozpočte t.j. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Poslanec Mgr. Lukáš Radoský sa spýtal, či poslanci nestratia prehľad o bežných transakciách. Ing. Kotulová ich ubezpečila, že všetky pohyby budú aj napriek tomu zahrnuté do rozpočtového opatrenia, len sa už nebudú schvaľovať ale brať na vedomie. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo  Stanovenia kompetencie starostu vykonávať zmeny v bežnom rozpočte – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky schválené.

-Riaditeľka základnej školy Mgr. Eva Seitlerová požiadala o delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany, nakoľko funkčné obdobie poslancov zastúpených  v rade školy už skončilo. Vzhľadom k tomu, že tento istý problém nastal aj  v Rade školy pri MŠ Krakovany budú sa delegovať aj zástupcovia do tejto rady školy.

OZ Krakovany budú v  Rade školy pri ZŠ zastupovať Marek Fořt , Mgr. Juraj Filo, Tibor Šurín

A v Rade školy pri MŠ budú zastupovať poslanci Ing. Slavomír Ťupek, Mgr. Juraj Filo, Tibofr Šurín.

Za zloženie zástupcov do Rady školy pri ZŠ a MŠ Krakovany dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, boli zástupcovia do Rady školy pri ZŠ a MŠ Krakovany schválení.

-Poslanec Marek Fořt doručil na podateľňu obecného úradu oznámenie, že sa vzdáva odmeny za výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva aj člena komisie  v Krakovanoch. Túto informáciu poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 zobrali na vedomie. 

Interpelácie

Poslanec Tibor Šurín požiadal o zaslanie štúdie na lokalitu Staré Konopisko

Poslanec Ing. Peter Seitler – príprava na výstavbu telocvične na tenisovom kurte.

Poslanec Ing, Slavomír Ťupek

– upraviť nástenku na chodbe obecného úradu

-zverejňovať zasadnutie obecného zastupiteľstva na internete

-vymeniť prvky na detskom ihrisku, niektoré sú už dosť zastarané a aj poškodené

-kontejnery na tetrapaky – lepšie označenie sú označené ako kartónové obaly

-dopravné značenie nový pasport bude schvaľovať ODI Trnava

– požiadať Povodie Váhu o vyčistenie koryta pri strážovskom obchode – odpovedal starosta obce, že Povodie Váhu nemá na vyčistenie financie.

-most pri čističke, je to v riešení bol vypracovaný statický posudok

Poslanec Mgr. Juraj Filo upraviť chodník k Strážovskej ulici napojenie chodníka na cestu.

Poslanec Marek Fořt skúsiť urobiť prepočet či by sme mohli túto službu objednať si u niekoho iného a hlavne zistiť záujem aj z druhej strany.  

 

K bodu č. 8 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 11. decembra  2018

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 73/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021
 6. Voľba inventarizačných komisií
 7. Rôzne
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  )

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  )

Za:  7 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 Zloženie sľubu poslanca

Uznesenie č 74/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Slavomíra Ťupeka

Celkový počet poslancov: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín,)

Za:8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín,)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 75/92018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ing. Michala Sedláka.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9(Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 76/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 63/7/2018 -72/7/2018 zo dňa 25. októbra 2018

Celkový počet poslancov: 9(Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9(Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.5 Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Uznesenie č. 77/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2019 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2019 vo výške 2 195 439,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                                                  Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2019     Druh rozpočtu Návrh 2019  
Bežný rozpočet 1 034 798,-     Bežný rozpočet 1 000 380,-  
Kapitálový rozpočet 1 101 759,-     Kapitálový rozpočet 1 195 059,-  
Finančné operácie 58 882,-     Finančný rozpočet 0  
SPOLU 2 195 439,-     SPOLU 2 195 439,-  

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2020-2021.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2019

 

Návrh 2020

 

  Bežný rozpočet 1 047 642 1 057 642
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 27 129 46 782
SPOLU 1 074 771 1 104 424

 

Druh rozpočtu Návrh 2019 Návrh 2020
Bežný rozpočet 1 024 771 1 054 424
Kapitálový rozpočet 50 000 50 000
Finančné operácie 0 0
        SPOLU 1 074 771 1 104 424

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Voľba inventarizačných komisií

Uznesenie č. 78/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Inventarizačné komisie:

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková    

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský  členovia: Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman,. Ing. Peter Seitler

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: PhDr. František Klinovský, Vladimír Zeman, 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák  členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka  

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Slavomír Ťupek, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2018 do 29.1.2019.

Fyzická inventúra 15.12.2018 – 31.12.2018, dokladová inventúra 1.1.2019-29.1.2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rôzne

Uznesenie č.  79/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Určuje

Plat starostu

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi od 1.12.2018 plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2017 vo výške 954,- eur.

 • v zmysle § 4 ods. 1, cit. Zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

2,20 x 954,- eur = 2098,80 eur

 • táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 2099,- eur
 • v zmysle §4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.

B/Schvaľuje

navýšenie základnej mzdy starostu o 40 % s účinnosťou od 11.12.2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 80/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Preplatenie dovolenky starostovi obce za rok 2018 – 15 dní

Celkový počet poslancov: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 81/9/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Stanovenie kompetencie starostu vykonávať zmeny v bežnom rozpočte – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 82/9/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Zástupcov poslancov OZ do Rady školy pri ZŠ v zložení 

Marek Fořt , Mgr. Juraj Filo, Tibor Šurín

Zástupcov poslancov OZ do Rady školy pri MŠ v zložení:

Ing. Slavomír Ťupek, Mgr. Juraj Filo, Tibofr Šurín

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných:9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 83/9/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Vzdanie sa odmeny poslanca a člena komisie obecného zastupiteľstva Krakovany  Mareka Fořta.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  11. decembra  2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková  

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08/2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 3. 12. 2018 o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu Krakovany.

č. 8/2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny         

Program zasadnutia:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Rôzne
 8. Záver

K bodu č. 1 – Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie OZ v Krakovanoch bolo otvorené   hymnou Slovenskej republiky. Rokovanie začal starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal všetkých prítomných a vysvetlil, že ustanovujúce zasadnutie sa bude riadiť metodickým pokynov MV Slovenskej republiky.  Úvodom určil zapisovateľku  Ing. Emíliu Knoškovú a overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Fořta.  Po tom vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie Ing. Oľgu Galbavú, aby informovala prítomných o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Na záver predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala  novozvolenému starostovi obce  a zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenia  o zvolení.  Po tomto úkone  starosta obce PhDr. František Klinovský zložil sľub, ktorý potvrdil svojím  podpisom. Sľub poslanca OZ prečítal  Ing. Michal Sedlák.  Následne ho prítomní poslanci potvrdili svojím podpisom. Na základe tohto aktu sa novozvolené obecné zastupiteľstvo ujalo svojich kompetencií.

 

K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia

            Starosta obce predložil na schválenie nasledujúci program rokovania:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Rôzne
 8. Záver

Poslanci tento návrh hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

            Starosta obce vysvetlil poslancom náplň činnosti uvedených pracovných komisií. Prečítal návrhy mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

Zloženie mandátovej komisie: Pavel Klinovský – predseda, členovia: Tibor Šurín a Oľga Rusnáčeková

  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie mandátovej komisie schválené.

           

Zloženie návrhovej komisie: Ing. Emília Knošková – predsedníčka, členovia:  Ing. Oľga Galbavá a Mgr. Lukáš Radoský. 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie návrhovej komisie schválené.

           

Zloženie volebnej komisie: Mgr. Juraj Filo– predseda, Marek Fořt a Ing. Michal Sedlák

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 8, nehlasoval: 0, bolo zloženie volebnej  komisie schválené.

 

K bodu č. 4 – Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

            Predseda mandátovej komisie Pavel Klinovský predniesol správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce PhDr. František Klinovský a poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Marek Fořt, Pavel Klinovský,  Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková, Ing. Michal Sedlák, Ing. Peter Seitler, Tibor Šurín  zložili zákonom predpísaný sľub. Správa tvorí prílohu č.2 originálu  tejto zápisnice. Poslanci túto správu hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, vzali na vedomie.

 

K bodu č. 5 – príhovor starostu obce

Nastupujúci starosta obce PhDr. František Klinovský  sa prihovoril všetkým prítomným. Poďakoval sa za prejavenú dôveru a  naznačil priority svojho programu na budúce štyri roky.

 

K bodu č. 6 – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Starosta obce navrhol zriadiť nasledujúce komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. Komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

Prečítal zloženie jednotlivých komisií.

 1. Predseda kultúrnej a školskej komisie – Ing. Michal Sedlák,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce – Oľga Rusnáčeková, Ing. Peter Seitler, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Elena Krestová, , Tomáš Kubran, , Zuzana Snohová, Matej Pisca a Silvia Bartáková.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie kultúrnej a školskej komisie  schválené.

 1. Predseda Športovej komisie – Tibor Šurín,

členovia komisie z radov poslancov: Mgr. Juraj Filo, Marek Fořt

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie športovej komisie schválené.

 1. Predseda Komisie verejného poriadku a životného prostredia – Jozef Štefanka,

členovia komisie z poslancov: Pavel Klinovský, Mgr. Lukáš Radoský.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie komisie verejného poriadku a životného prostredia schválené.

 1. Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu – Ing. Slavomír Ťupek,

členovia komisie z poslancov:  Mgr. Juraj Filo,  Mgr. Lukáš Radoský

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bolo zloženie  komisie na ochranu verejného záujmu  schválené.

 1. Predseda Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie – Mgr. Juraj Filo,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce: Mgr. Lukáš Radoský,  Marek Fořt, Pavel Klinovský,  Ing. Peter Seitler a Ing. Elena Podmaková.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie majetkovo – finančnej a stavebnej komisie  schválené.

 

K bodu č. 7 – poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

            Novela zákona o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva zvolávať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva.  Na riešenie takejto situácie bol podaný návrh , aby  povereným poslancom bol Mgr. Lukáš Radoský.  Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: , nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

            Starosta obce určil poslanca Pavla Klinovského za zástupcu starostu v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

            Určenie sobášiacich poslancov a sobášny deň a miestnosť na vykonávanie sobášneho obradu. Starosta obce navrhol, že sobášiaci v tomto funkčnom období budú starosta obce PhDr. František Klinovský, Ing. Michal Sedlák, Oľga Rusnáčeková,  Sobášiť sa bude v sobotu v zasadacej miestnosti obecného úradu. Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený

Poslanci navrhli termín najbližšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré bude   11. decembra 2018

Starosta obce informoval poslancov o stave žiadosti o vybudovanie kanalizácie a tiež o investičných akciách ktoré sa budú realizovať niekedy v najbližšom období.

K bodu č. 9

Návrhová komisia   predložila návrh uznesení zo dňa 3. decembra 2018. Potom starosta poďakoval prítomným za pozornosť a ukončil rokovanie.

 

Uznesenia  Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 3. decembra 2018

K bodu č. 1.

Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ berie na vedomie

 1. určenie zapisovateľa, ktorým je Ing. Emília Knošková a overovateľov zápisnice: Mgr. Juraja Filu a Mareka Fořta.
 2. informáciu predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Oľgy Galbavej o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce

B/ konštatuje, že

 1. novozvolený starosta obce PhDr. František Klinovský zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Marek Fořt, Pavel Klinovský,   Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková, Ing. Michal Sedlák, Ing. Peter Seitler, Tibor Šurín, zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

 

K bodu č. 2:

Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 2/8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ berie na vedomie

návrh programu rokovania OZ predložený starostom obce

B/ schvaľuje

Program rokovania:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 • informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Rôzne
 8. Záver

 

K bodu č. 3:

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

Uznesenie č. 3 /8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ berie na vedomie

návrh zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

B/schvaľuje

 1. mandátovú komisiu v zložení: Pavel Klinovský, Oľga Rusnáčeková a Tibor Šurín.
 2. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Emília Knošková, Ing. Oľga Galbavá, Mgr. Lukáš Radoský.
 3. volebnú komisiu v zložení: Mgr. Juraj Filo, Marek Fořt Michal Sedlák.

 

K bodu č. 4:

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Uznesenie č. 4 /8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom stanovený sľub a ujali sa svojich funkcií

 

K bodu č. 6:

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Uznesenie č. 5/8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ zriaďuje

nasledovné komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. Komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

B/volí

 1. Predsedu kultúrnej a školskej komisie: Ing. Michal Sedlák

členov komisie z poslancov:  Oľga Rusnáčeková, Ing. Peter Seitler, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Elena Krestová, Tomáš Kubran, Elena Krestová, Matej Pisca, Silvia Bartáková.

 1. Predsedu Športovej komisie: Tibor Šurín,

Členov komisie z radov poslancov: Mgr. Juraj Filo, Marek Fořt

 1. Predsedu Komisie verejného poriadku a životného prostredia: Jozefa Štefanku,

členov komisie z poslancov: Pavel Klinovský, Mgr. Lukáš Radoský

 1. Predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu: Ing. Slavomír Ťupek

členov komisie z poslancov:  Mgr. Juraj Filo, Mgr. Lukáš Radoský

 1. Predsedu Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie: Mgr. Juraj Filo,

členov komisie z poslancov: Mgr. Lukáš Radoský,  Pavel Klinovský, Marek Fořt,  Ing. Peter Seitler, Ing. Elena Podmaková,

 

K bodu č. 7

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 6/8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

poveruje

poslanca Mgr. Lukáša Radoského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

K bodu č.8

Rôzne

Uznesenie č.. 7/8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A berie na vedomie

 1. návrh starostu obce na určenie zástupcu starostu, ktorým bude Pavel Klinovský

B schvaľuje

 1. Sobášiacich – PhDr. František Klinovský, Oľga Rusnáčeková Ing. Michal Sedlák,
 2. Sobášny deň – sobota.
 3. Sobášna miestnosť – zasadačka obecného úradu Krakovany.

Hlasovanie

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za:8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

boli uznesenia z ustanovujúceho zasadnutie OZ v Krakovanoch schválené

 

V Krakovanoch 3.12.2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková         

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 07/2018

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 25. októbra 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, hostia obecného zasadnutia Andrea Štefanková a Eva Seitlerová.                                   

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – MŠ
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – ZŠ
 6. Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2017
 7. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
 8. Vyhodnotenie folklórnych slávnosti 2018 a Hobby stretnutí za ½ polrok 2018
 9. Vyradenie majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver                                                                                                   

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Mgr. Lukáš Radoský zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Milan Jurda a Pavel Klinovský. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – MŠ
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – ZŠ
 6. Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2017
 7. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
 8. Vyhodnotenie folklórnych slávnosti 2018 a Hobby stretnutí za ½ polrok 2018
 9. Vyradenie majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku. Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 51/6/2018 – 62/6/2018 zo dňa 28. septembra  2018.

Uznesenie č. 51/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2018 a č.4/2018
 5. Vysporiadanie pozemkov s Júliou Hornákovou
 6. Zrušenie členstva v Klastri cestovného ruchu
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 52/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Pavla Klinovského a Tibora Šurína – podané

Uznesenie č 53/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 43/5/2018-50/5/2018 zo dňa 10. augusta 2018 – podané

Uznesenie č. 54/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540 0 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50 -150 000 178 765,50                                                   
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89 +150 000 169 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89 0 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50 0 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

podané

Uznesenie č. 55/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu vo výške 150 000 € na obstaranie dlhodobého majetku.

Rozpis jednotlivých položiek čerpania rezervného fondu je nasledovný v €:

  • Rekonštrukcia chodníka Školská ul.                                                            90 000,–
  • Realizácia nových stavieb – Zberný dvor TKO (spoluúčasť)          15 900,–
  • Rekonštrukcia MK Ulica k Spúšťu                                                  15 000,–
  • Rekonštrukcia MK k ČOV (iba časť)                                              14 100,–
  • Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok                   15 000,–

V prípade nezrealizovania týchto investičných akcií v plnej výške, budú prostriedky rezervného fondu,  v prípade potreby, použité aj na iné kapitálové položky schválené v rozpočte – podané

Uznesenie č. 56/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540 0 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50 -150 000 178 765,50                                                   
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89 +150 000 169 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena        
Bežné príjmy 913 349 +45 711,23 1 006 251,23        
Kapitálové príjmy 150 000 +175 178 940,50        
Finančné operácie 0 0 169 171,89        
Príjmy spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62        

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89 0 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50 0 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena        
Bežné výdavky 869 349 +48 787,23 973 609,12        
Kapitálové výdavky 194 000 -2 901 380 754,50        
Finančné operácie 0 0 0        
Výdavky spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62        
 • podané

Uznesenie č.  57/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj pozemkov podľa GP č.163/2018 na  základe ktorého bolo z p.č. 107/1 odčlenené nové parcely  registra „C“ p.č.107/6 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 19 m2, p.č. 107/7 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, a p.č. 107/8 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 15 m2 čo spolu predstavuje 51 m2, Júlii Hornákovej rod. Klčovej,  Dolná ulica 71/21, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti  budú hradené  na polovicu – podané

Uznesenie č. 58/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Cenu 7,00 eur/m2 za odpredaj parciel registra „C“ 107/6, 107/7, 107/8- zastavané plochy a nádvorie o celkovej výmere 51 m2 čo predstavuje 357,00 eur – podané

Uznesenie č. 59/6/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušenie členstva obce Krakovany v Klastri regionálneho rozvoja cestovného ruchu z dôvodu netransparentného využívania finančných prostriedkov – podané

Uznesenie č. 60/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Krakovany na 2 polrok 2018 – podané

Uznesenie č. 61/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Výkup pozemkov podľa GP č.357/2017 ktorý vyhotovila Geodetická kancelária Romana Klču, úradne overila Ing. Eva Gonová pod č. 337/2017, pod č. 844/17 na Okresnom úrade v Piešťanoch, katastrálnom odbore)  na oddelenie a určenie vlastníckych práv k novovytvorenej parcele č. 332/6 – ostatná plocha o výmere 140 mod vlastníkov Márie Michalíkovej a Vojtecha Hornáka za cenu 1,00 €/m2, čo predstavuje celkom 140,00 eur. Náklady spojené s prevodom  nehnuteľnosti hradí kupujúci – podané   

Uznesenie č. 62/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Informáciu starostu po odvolaní Štefana Hornáka a Denise Hornákovej na Uznesenie OZ č. 40/4/2018 zo dňa 28. júna 2018 – podané

Uznesenie č. 62/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Mgr. Juraj Filo – umiestniť dopravné zrkadlo pri detskom ihrisku, lebo pri výjazde z Námestia sv. Floriána je veľmi zlý výhľad na  Južnú ulicu – podané

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

  K bodu č. 4  – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – MŠ

Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Milan Jurda. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2017/2018 bola poslancom zaslaná elektronicky s pozvánkou. V stručnosti  poslancov so správou oboznámiť riaditeľka materskej školy Andrea Štefanková, ktorá správu vypracovala. Správa je vypracovaná v zmysle:

 – Zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5

– Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

– Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.

– Koncepcie materskej školy

– Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov

– Informácií o činnosti poradných orgánoch MŠ

– Vyhodnotenia projektov, podujatí

– Plán spolupráce a aktivít

Poslanci k predloženej správe nemali propomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2017/2018 schválená.  

K bodu č. 5 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – ZŠ

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany nebola už na zasadnutí čítaná, poslancom OZ bola doručená s pozvánkou na zasadnutie v elektronickej podobe.  V stručnosti poslancov zo správou oboznámila riaditeľka ZŠ Krakovany Mgr. Eva Seitlerová. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2017/2018 schválená bez pripomienok.

K bodu č. 6 – Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2017

Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2017 predložila kronikárka obce Ing. Emília Knošková. Materiál bol poslancom zasielaný elektronicky, aby sa nemusel čítať na zasadnutí pre jeho rozsiahly obsah. Starosta obce požiadal poslancov aby k predložený materiál pripomienkovali.

Poslanci k predloženému zápisu nemali žiadne  pripomienky a doplňujúce návrhy. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Ročný zápis do kroniky za rok 2017 schválený.  

K bodu č. 7 – Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Starosta obce predložil poslancom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2019.  Na obecný úrad Krakovany bolo doručených 16 žiadosti o dotácie z rozpočtu obce. Každou žiadosťou sa poslanci zaoberali jednotlivo, a zároveň o každej výške hlasovali samostatne. Na záver sa potom bude schvaľovať jedno uznesenie pre kompletnú výšku dotácie z rozpočtu obce.

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža  –  požiadala o dotáciu vo výške 1500,- eur MSSČK má najviac akcií v kultúrnom dome, kde sa im účtuje nájom aj spotreba energií za prenájom priestorov kultúrneho domu. Väčšina poskytnutej dotácie sa tak vráti obci. Žiadosť je na rovnakú výšku príspevku ako bola v roku 2018.  Za výšku dotácie 1500,- eur pre MSSČK dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola schválená dotácia pre MSSČK Krakovany  vo výške 1500,- eur.

Obecný stolnotenisový klub Krakovany –   požiadal o dotáciu vo výške 1200,- eur. V minulom roku im bol schválený príspevok  1000,- eur.  K zvýšeniu príspevku pre OSK Krakovany poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok pre OSK Krakovany vo výške 1200,- eur schválený.

Poľovnícke združenie KRÁLIK požiadalo o 700,00 eur na činnosť. V minulom roku im bolo schválených 700,- eur. Dotácia bude použitá na propagáciu poľovníctva, starostlivosť o prírodu a zver. Za predložený  návrh 700,- eur dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotáciu pre PZ Králik vo výške 700,00 eur schválená.

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca (CFM JA).  Združenie požiadalo o dotáciu vo výške 2500,- eur. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Jurda), nehlasoval:0, bola  dotácie pre Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca vo výške 2500,- eur schválená.

Futbalový klub Krakovany (FKK), podalo žiadosť na dotáciu vo výške 17 000,00 eur. Oproti roku 2018 zvýšili požiadavku o 5000,00 eur, ktorú odôvodnili skladu a terasy. Napokon sa poslanci dohodli na príspevku vo výške 12 000,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Jurda), nehlasoval:1(Štefanka), bola dotácia pre FKK vo výške 12 000,00 eur schválená.

Folklórny súbor LUSK požiadal o dotáciu vo výške 1 000,00 eur. Dotácia bude podmienená jedným vystúpením na obecnej akcii zadarmo. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Štefanka), bola dotácia vo výške 1000,- eur pre FS LUSK schválená.

Združenie rodičov pri Materskej škole požiadalo o dotáciu vo výške 850,00 eur. Požadovaná dotácia  pokryje náklady na refundáciu nájmu a energií pri akciách   kultúrnom  dome. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Štefanka), bola dotácia pre ZR pri MŠ Krakovany na refundáciu nájmu a energií vo výške 850,00 eur schválená.

Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský.

Združenie rodičov pri Základnej škole Krakovany požiadali o dotáciu vo výške 500,00 eur na refundáciu nájmu a energií v sále kultúrneho domu na dve kultúrne akcie (retro diskotéka a Katarínsky ples).  Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Štefnka), bola dotácia pre ZR pri ZŠ  vo výške 500,00 eur na refundáciu nájmu a energií v KD schválená.

Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 1000,00 eur. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8 proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 1000,00 eur pre JDS Krakovany schválená.

Folklórna skupina Krakovčanka  požiadala o 1500,00 eur. Poslankyňa Piscová odôvodnila navýšenie dotácie oproti minulému roku, že folklórna skupina nahráva CD nosič na zachovanie piesní, ktorými prezentujú náš región a 1000 eur by bolo použitých na financovanie tohto CD-čka.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok vo výške 1500,- eur pre FS Krakovčanka schválený.

RKC farnosť Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 2 000,00 eur. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci dotáciu pre RKC farnosť Krakovany vo výške 2 000,00 eur schválili.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadali o dotáciu vo výške 1 500,00 eur. Dotácia má byť určená na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky. K predloženej žiadosti 1500 ,- eur  poslanci nemali pripomienky. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa halsovania:0, nehlasoval:0,  dotácia pre Klub paličkovanej čipky Bábence vo výške 1500,00 eur schválená.

Súkromné etnografické múzeum požiadalo o dotáciu 300,00 eur na prenájom sály kultúrneho domu na dve kultúrne podujatia. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky.  Za návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 300,00 eur na prenájom sály KD na dve spoločenské akcie schválená.

Dobrovoľný hasičský zbor  požiadal o dotáciu vo výške 750,- eur , ktoré chcú použiť pri organizovaní súťaže o Pohár starostu, štartovné na súťažiach a príspevok na nájom a energie KD na Štefanskú zábavu. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol príspevok pre DHZ vo výške 750,- eur schválený.

Záujmové združenie zdravého cvičenia PILATES a Katarína Zubáková, Aerobic s Katkou, požiadali o bezplatný prenájom telocvične ZŠ. K bezplatnému prenájmu telocvične ZŠ poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pillates a Aerobic s Katkou schválený. Starosta obce dal hlasovať celkovú sumu poskytnutú na dotácie spoločenským organizáciám   celkovej výške 27300,- eur. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre spoločenské organizácie z rozpočtu obce vo výške 27300,- eur schválená.

K bodu č. 8 – Vyhodnotenie folklórnych slávnosti 2018 a Hobby stretnutí za ½ polrok 2018

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila vyhodnotenie Folklórnych slávností 2018 a Hobby stretnutia za prvý polrok 2018. Pri hodnotení Folklórnych slávností boli v tabuľke  rozpísané príjmy a výdavky a porovnanie s predchádzajúcimi rokmi. V tomto roku bola zaznamenaná najnižšia strata, vzhľadom k tomu, že na slávnostiach sa nezúčastnili zahraničné delegácie, ako to bolo po iné roky.

Poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, vyhodnotenie Folklórnych slávností a hobby stretnutí zobrali na vedomie.

K bodu č. 9 – Vyradenie majetku obce

Návrh na vyradenie majetku predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Na jednotlivých strediskách sa vyraďuje majetok v obstarávacích cenách.

Obecný úrad – 2682,69 eur, Kultúrne stredisko – 177,24 eur, Základná škola –588,02  eur, Materská škola – 1464,05 eur, Školská jedáleň –  839,76 eur, Zariadenie opatrovateľskej služby – 1427,19 eur,  Požiarna zbrojnica – nepredložila návrh na vyradenie.

Návrhy obsahujú predmety bežného používania a opotrebenia. Požiarna zbrojnica je v rekonštrukcii preto jej návrhy na vyradenie majetku budú odložené do budúceho obdobia.

Hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje v čase jeho obstarania cenu 7178,95 Eur.

K predloženému návrhu na vyradenie majetku obce poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo vyradenie majetku obce v obstarávacej cene 7178,95 eur schválené.

K bodu č. 10 – Rôzne

Starosta obce informoval poslancov  o prebiehajúcich akciách  v obci, ako je rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, dokončenie rekonštrukcie chodníka na Školskej ulici, začatie prác na oploteí cintorína v Strážoch.  Ďalej informoval o pripravovanej rekonštrukcii kotolne v základnej škole, ktorá je havarijnom stave a ktorú nám bola chválená dotácia. Rekonštrukcia sa uskutoční až v roku 2019, aby nemusela byť obmedzená výučba v škole.

Interpelácie poslanci

Daniela Piscová – požiadala o odstránenie starých stromov na cintoríne v Krakovanoch, ktoré ohrozujú pomníky ale aj návštevníkov cintorína.

K bodu č. 11– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 25. októbra  2018

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 63/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – MŠ
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – ZŠ
 6. Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2017
 7. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
 8. Vyhodnotenie folklórnych slávnosti 2018 a Hobby stretnutí za ½ polrok 2018
 9. Vyradenie majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:  6 (Filo, Piscová  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:6  (Filo, Piscová  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 64/72018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6  (Filo, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:6  (Filo, Piscová  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 65/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 51/6/2018 -62/6/2018 zo dňa 28. septembra 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:6  (Filo, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6  (Filo, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – MŠ

Uznesenie č. 66/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2017/2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – ZŠ

Uznesenie č. 67/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2017/2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Ročný zápis do kroniky za rok 2017

Uznesenie č. 68/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročná zápis do kroniky za rok 2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Uznesenie č.  69/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre jednotlivé organizácie

MSSČK –                                          1500,-

Obecný stolnotenisový klub –           1200,-

PZ Králik –                                          700,-

CFM JA –                                           2500,-

FK Krakovany-                                12000,-

LUSK-                                               1000,-

ZR MŠ                                               850,-

ZR ZŠ                                                 500,-

JDS                                                    1000,-

Krakovčanka                                      1500,-

RKCFK                                             2000,-

Bábence                                             1500,-

Múzeum                                               300,-

DHZ                                                    750,-

Celkom vo výške 27 300,-eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Vyhodnotenie folklórnych slávnosti  2018 a Hobby stretnutí za prvý polrok 2018.

Uznesenie č. 70/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyhodnotenie folklórnych slávnosti  2018 a Hobby stretnutí za prvý polrok 2018.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9- Vyradenie majetku obce

Uznesenie č. 71/7/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku  pre jednotlivé strediská:

Materská škola – 1464,05

Základná škola – 588,02

Školská jedáleň – 839,76

Obecný úrad – 2682,69

Kultúrne stredisko – 177,24

Zariadenie opatrovateľskej služby – 1427,19 

Vyradenie majetku obce  celkom v obstarávacej cene  predstavuje 7178,95 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.10 – Rôzne

Uznesenie č. 72/7/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  25. októbra  2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 06/2018

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 28. septembra 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                                   

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2018, č.4/2018
 5. Vysporiadanie pozemkov s Júliou Hornákovou
 6. Zrušenie členstva v Klastri cestovného ruchu
 7. Rôzne
 8. Záver                                                                                                      

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnila poslankyňa Daniela Piscová. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2018, č.4/2018
 5. Vysporiadanie pozemkov s Júliou Hornákovou
 6. Zrušenie členstva v Klastri cestovného ruchu
 7. Rôzne
 8. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:.8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Tibora Šurína.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Klinovský P.), nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 43/5/2018-50/5/2018 zo dňa 10. augusta  2018.

Uznesenie č. 43/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022
 6. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie spoločnosťou TAVOS Piešťany
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 44/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraj Filo a Ľuboš Sucháň – podané

Uznesenie č 45/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 33/4/2018-42/4/2018 zo dňa 28.6.2018 – podané

Uznesenie č. 46/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/Jeden volebný obvod v obci Krakovany pre komunálne voľby konané 10. novembra 2018

B/ Počet poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022 – deväť – podané

Uznesenie č.  47/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022 – plný úväzok – podané

Uznesenie č. 48/5/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Odovzdanie rozšíreného verejného vodovodu , lokalita Strážovské Záhumenice, vetva A, A-1

A rozšírenie verejnej kanalizácie, lokalita Strážovské Záhumenice, stoka AB-1, AB-1-1, ktorá bola zrealizované na pozemkoch p.č. 649/10,649/9, 649/8, 649/7, 649/6, 649/5, 629/4, 612, v k.ú. Stráže.  spoločnosti TAVOS a.s. Piešťany – podané

Uznesenie č. 49/5/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Informácie starostu o potrebe  zakúpenie traktora pre účely obce – podané. 

Uznesenie č. 50/5/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 • Piscová – Nahlásenie kultúrnych podujatí na rok 2019
 • Štefanka – ak je materiál upraviť cestu na Krátkej ulici
 • Filo – zberné nádoby na sklo, tetrapak na Južnej ulici- podané

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4  – Rozpočtové opatrenie č.3/2018 a 4/2018

Rozpočtové opatrenie č.3/2018 vypracovala a predložila v súlade s ods. 2 písmenom a), b) a c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ing. Slávka Kotulová. Jedná sa o  presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Celková čiastka rozpočtu je 1 308 477,39 € 

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný – bez zmeny,
 • kapitálový – znižuje o 150 000 €,
 • finančné operácie – zvyšujú o 150 000 €.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný – bez zmeny,
 • kapitálový – bez zmeny,
 • finančné operácie– bez zmeny.

Zdôvodnenie:  Príjem z predaja pozemkov vo výške 150 000€ nebol k dnešnému dňu zrealizovaný a do konca roka ani s veľkou pravdepodobnosťou nebude. Z uvedeného dôvodu je potrebné schváliť  čerpanie  – prevod z rezervného fondu v takej istej výške 150 000€.

Rozpis jednotlivých položiek čerpania rezervného fondu je nasledovný v €:

 • Rekonštrukcia chodníka Školská ul.                                      90 000,–
 • Realizácia nových stavieb – Zberný dvor TKO (spoluúčasť)            15 900,–
 • Rekonštrukcia MK Ulica k Spúšťu                                        15 000,–
 • Rekonštrukcia MK k ČOV (iba časť)                                     14 100,–
 • Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok         15 000,–

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať najskôr za zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2018. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 3/2018 schválené.

Ako druhé poslanci hlasovali za použitie rezervného fondu podľa predloženého rozpisu. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo použitie rezervného fondu schválené.

 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom a), b) a c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, presun a viazanie rozpočtových prostriedkov. Rozpočtovým opatrením sa rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 45 886,23 na sumu 1 354 363,62 €.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný – zvyšuje o 45 711,23 €
 • kapitálový – zvyšuje o 175 €,
 • finančné operácie – bez zmeny.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný – zvyšuje o 48 787,23 €
 • kapitálový – znižuje o 2 901 €,
 • finančné operácie– bez zmeny.

Jednotlivé položky vysvetlila kontrolórka Ing. Elena Podmaková. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 4/2018 schválené.  

 

K bodu č. 5Vysporiadanie pozemkov s Júliou Hornákovou

Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy na vysporiadanie pozemkov s pani Júliou Hornákovou. Časť garáže vo dvore má totiž postavené na obecnom pozemku. Táto skutočnosť sa zistila pri zameriavaní záhrady zariadenia opatrovateľskej služby. Predbežný súhlas na odpredaj  časti tohto  pozemku už obecné zastupiteľstvo schválili uznesením č. 20/2/2018 dňa 13. apríla 2018 „C“ nasledovne.  Parcela č. 107/1 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 265 m2, p.č. 107/6 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 19 m2, p.č. 107/7 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, a p.č. 107/8 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 15m2.  Predmetom predaja sa stali parcely   107/6 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 19 m2, p.č. 107/7 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, a p.č. 107/8 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 15 m2 čo spolu predstavuje 51 m2.  Pri predaji sa  bude postupovať v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu a Kúpnopredajnej zmluvy budú hradené  na polovicu.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol odpredaj parciel registra „C“ 107/6, 107/7, 107/8- zastavané plochy a nádvorie o celkovej výmere 51 m2 schválený.

Na cene za ktorú sa budú uvedené parcely predávať sa poslanci dohodli  ako vo všetkých ostatných prípadoch na cene 7,00 eur za m2. Za dohodnutú cenu dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:0, bola cena 7,00 eur/m2 za odpredaj parciel registra „C“ 107/6, 107/7, 107/8- zastavané plochy a nádvorie o celkovej výmere 51 m2 čo predstavuje 357,00 eur schválená.

 

K bodu č. 6 – Zrušenie členstva v Klastri cestovného ruchu

Starosta obce predložil poslancom požiadavku na odsúhlasenie zrušenia členstva v združení- Klaster cestovného ruchu trnavského samosprávneho kraja. Toto združenie bolo založené ešte za vedenia predchádzajúceho župana Ing. Tibora Mikuša a neprinieslo očakávané výsledky pre jednotlivých členov, terajší župan Ing. Jozef Viskupič uvažuje o jeho zrušení. Odchodom z uvedeného združenia obec ušetrí 1000,- eur, členského, ktoré  ročne obec platila združeniu. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovanímza:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zrušenia členstva v klastri cestovného ruchu schválené.    

 

K bodu č. 7 – Rôzne

Plán činnosti HK na 2 polrok 2018

Kontrolórka obce predložila poslancom na schválenie plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018. Tento plán bol doručovaný elektronicky  ako dodatočný materiál, preto sa už na zasadnutí nečítal. K predloženému plánu činnosti poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2018 schválený.  

Výkup pozemkov pod sochu Svätej trojice.

Obec Krakovany požiadala Pamiatkový úrad Slovenskej republiky o zápis súsošia Najsvätejšej trojice do registra národných kultúrnych pamiatok. Súsošie sa nachádza v katastrálnom území Stráže na parcele registra „E“, p.č. 327/1- orná pôda. Vlastníkmi uvedenej parcely sú Vojtech Hornák a Mária Michalíková, rod. Hornáková. Aby mohlo dôjsť k zápisu súsošia do registra národných kultúrnych pamiatok, obec dala vyhotoviť Geometrický plán na odčlenenie časti parcely na ktorej je súsošie postavené a požiadala vlastníkov pána Vojtecha Hornáka a pani Máriu Michalíkovú o odpredaj novovytvorenej parcely na základe vytvoreného geometrického plánu. Starosta obce prečítal poslancom list, v ktorom sa vlastníci vyjadrili, že súhlasia s odpredajom novovzniknutej  parcely  registra „C“ p.č. 332/6 ostatné plochy o výmere 140m2 za cenu 1,00 euro/m2, s podmienkou, že náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti bude hradiť kupujúci.

Poslanci s uvedeným výkupom novovzniknutej parcely pod súsoším Najsvätejšej trojice v k.ú. Stráže za navrhnutú cenu súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsoval:1 (Štefanka), bola kúpa pozemku pod súsošie najsvätejšej trojice v k.ú. Stráže od pána Vojtech Hornáka pani Márie Michalíkovej, rod. Hornákovej  za cenu 1,00 euro/m2, čo celkom predstavuje 140,- eur schválená.

 

Štefan Hornák a manželka Denisa podali odvolanie voči zamietnutiu žiadosti. Žiadali o odkúpenie pozemku p.č. 293/15 o výmere 29 m2, kde im bola doručené zamietavé stanovisko Uznesenie č. 40/4/2018 zo dňa 28. júna 2018. Svoje odvolanie odôvodňujú, že na vytvorenej parcele sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete ktoré by mohli byť dôvodom na neodpredanie. Nachádza sa tam vodovodná šachta, elektrická prípojka a žumpa patriaca k ich domu. Starosta obce poslancom vysvetlil, že Uznesenie obecného zastupiteľstva nespadá pod správne konanie a preto nie je voči nemu možné podať odvolanie. Manželia Hornákoví si opätovne môžu podať žiadosť po šiestich mesiacoch. V tomto zmysle bude zaslaná aj odpoveď na uvedené odvolanie.

Hlasovaním za.8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci informáciu starostu zobrali na vedomie.

 

Interpelácie poslanci

Mgr. Juraj Filo – umiestniť dopravné zrkadlo pri detskom ihrisku, lebo pri výjazde z Námestia sv. Floriána je veľmi zlý výhľad na  Južnú ulicu.

 

K bodu č. 8– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ. 

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 28. septembra 2018

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 51/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2018 a č.4/2018
 5. Vysporiadanie pozemkov s Júliou Hornákovou
 6. Zrušenie členstva v Klastri cestovného ruchu
 7. Rôzne
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:  8 (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 52/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Pavla Klinovského a Tibora Šurína

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 53/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 43/5/2018-50/5/2018 zo dňa 10. augusta 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2018, č.4/2018

Uznesenie č. 54/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540 0 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50 -150 000 178 765,50                                                   
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89 +150 000 169 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89 0 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50 0 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 55/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu vo výške 150 000 € na obstaranie dlhodobého majetku.

Rozpis jednotlivých položiek čerpania rezervného fondu je nasledovný v €:

  • Rekonštrukcia chodníka Školská ul.                                                            90 000,–
  • Realizácia nových stavieb – Zberný dvor TKO (spoluúčasť)          15 900,–
  • Rekonštrukcia MK Ulica k Spúšťu                                                  15 000,–
  • Rekonštrukcia MK k ČOV (iba časť)                                              14 100,–
  • Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok                   15 000,–

V prípade nezrealizovania týchto investičných akcií v plnej výške, budú prostriedky rezervného fondu,  v prípade potreby, použité aj na iné kapitálové položky schválené v rozpočte.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 56/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540 0 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50 -150 000 178 765,50                                                   
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89 +150 000 169 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena        
Bežné príjmy 913 349 +45 711,23 1 006 251,23        
Kapitálové príjmy 150 000 +175 178 940,50        
Finančné operácie 0 0 169 171,89        
Príjmy spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62        

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89 0 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50 0 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena        
Bežné výdavky 869 349 +48 787,23 973 609,12        
Kapitálové výdavky 194 000 -2 901 380 754,50        
Finančné operácie 0 0 0        
Výdavky spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62        

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Vysporiadanie pozemkov s Júliou Hornákovou 

Uznesenie č.  57/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj pozemkov podľa GP č.163/2018 na  základe ktorého bolo z p.č. 107/1 odčlenené nové parcely  registra „C“ p.č.107/6 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 19 m2, p.č. 107/7 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, a p.č. 107/8 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 15 m2 čo spolu predstavuje 51 m2, Júlii Hornákovej rod. Klčovej,  Dolná ulica 71/21, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti  budú hradené  na polovicu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 58/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Cenu 7,00 eur/m2 za odpredaj parciel registra „C“ 107/6, 107/7, 107/8- zastavané plochy a nádvorie o celkovej výmere 51 m2 čo predstavuje 357,00 eur Júlii Hornákovej rod. Klčovej,  Dolná ulica 71/21, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Zrušenie členstva v Klastri cestovného ruchu

Uznesenie č. 59/6/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušenie členstva obce Krakovany v Klastri regionálneho rozvoja cestovného ruchu z dôvodu netransparentného využívania finančných prostriedkov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. – Rôzne

Uznesenie č. 60/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Krakovany na 2 polrok 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 61/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Výkup pozemkov podľa GP č.357/2017 ktorý vyhotovila Geodetická kancelária Romana Klču, úradne overila Ing. Eva Gonová pod č. 337/2017, pod č. 844/17 na Okresnom úrade v Piešťanoch, katastrálnom odbore)  na oddelenie a určenie vlastníckych práv k novovytvorenej parcele č. 332/6 – ostatná plocha o výmere 140 mod vlastníkov Márie Michalíkovej a Vojtecha Hornáka za cenu 1,00 €/m2, čo predstavuje celkom 140,00 eur. Náklady spojené s prevodom  nehnuteľnosti hradí kupujúci. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:1 (Štefanka)

 

Uznesenie č. 62/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Informáciu starostu po odvolaní Štefana Hornáka a Denise Hornákovej na Uznesenie OZ č. 40/4/2018 zo dňa 28. júna 2018.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 62/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  28. septembra  2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 05/2018

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 10. augusta 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022
 6. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie spoločnosťou TAVOS Piešťany
 7. Rôzne
 8. Záver                                       

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Pavel Klinovský. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022
 6. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie spoločnosťou TAVOS Piešťany
 7. Rôzne
 8. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Ľuboša Sucháňa.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 33/4/2018-42/4/2018 zo dňa 28. júna  2018.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4  – Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Starosta obce predložil návrh na vytvorenie jedného volebného obvodu pre komunálne voľby, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018 v ktorom sa bude voliť deväť poslancov pre volebné obdobie 2018-2022.

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval:0, bol návrh na vytvorenie 1 volebného obvodu, v ktorom sa bude voliť deväť poslancov schválený.

 

K bodu č. 5Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) poslanci určili rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022 na plný úväzok.

Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022 schválený.

 

K bodu č. 6 – Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie spoločnosťou TAVOS, a.s. Piešťany

V mesiaci júni Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu, lokalita Strážovské Záhumenice, vetva A, A-1“ „Rozšírenie verejnej kanalizácie, lokalita Strážovské Záhumenice, stoka AB-1, AB-1-1“, ktorá bola realizovaná na pozemkoch parc. Č. 649/10, 649/9, 649/8, 649/7, 649/6, 649/5, 629/4, 612 v k.ú. Stráže. K tomu, aby vodná stavba mohla byť odovzdaná do prevádzky Trnavskej vodárenskej spoločnosti je potrebný súhlas Obecného zastupiteľstva.  Za vyjadrenie súhlasu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sahlasovania:0, nehlasoval:0, bol súhlas na odovzdanie vybudovanej vodnej stavby do prevádzky TAVOS, a.s. Piešťany schválený.

 

K bodu č. 7 – Rôzne

Starosta obce informoval poslancov o potrebe kúpi nové traktora, nakoľko starý už dosluhuje a je nespoľahlivý. Je potrebné urobiť prieskum a zvážiť, či kúpiť traktor podobného výkonu ako je tento starý, alebo menší traktor.  Treba zvážiť, ktorý bude viac využiteľný.

 

Interpelácie poslanci

 • Piscová – Nahlásenie kultúrnych podujatí na rok 2019
 • Štefanka – ak je materiál upraviť cestu na Krátkej ulici
 • Filo – zberné nádoby na sklo, tetrapak na Južnej ulici

 

K bodu č. 8– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ. 

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 10. augusta 2018

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 43/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022
 6. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie spoločnosťou TAVOS Piešťany
 7. Rôzne
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:  7 (Filo, Jurda, Piscová,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Piscová,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 44/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraj Filo a Ľuboš Sucháň

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 45/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 33/4/2018-42/4/2018 zo dňa 28.6.2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Uznesenie č. 46/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/Jeden volebný obvod v obci Krakovany pre komunálne voľby konané 10. novembra 2018

B/ Počet poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022 – deväť

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022

Uznesenie č.  47/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022 – plný úväzok

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie spoločnosťou TAVOS Piešťany

Uznesenie č. 48/5/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Odovzdanie rozšíreného verejného vodovodu , lokalita Strážovské Záhumenice, vetva A, A-1

A rozšírenie verejnej kanalizácie, lokalita Strážovské Záhumenice, stoka AB-1, AB-1-1, ktorá bola zrealizované na pozemkoch p.č. 649/10,649/9, 649/8, 649/7, 649/6, 649/5, 629/4, 612, v k.ú. Stráže.  spoločnosti TAVOS a.s. Piešťany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. – Rôzne

Uznesenie č. 49/5/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Informácie starostu o potrebe  zakúpenie traktora pre účely obce.  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 50/5/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 • Piscová – Nahlásenie kultúrnych podujatí na rok 2019
 • Štefanka – ak je materiál upraviť cestu na Krátkej ulici
 • Filo – zberné nádoby na sklo, tetrapak na Južnej ulici

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  10. augusta  2018

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková  

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 04/2018

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 28. júna 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2017
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2018
 7. Komunitný plán sociálnych služieb
 8. Rôzne
 9. Záver                                                                                                                    

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2017
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2018
 7. Komunitný plán sociálnych služieb
 8. Rôzne
 9. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Jozefa Štefanku a Mareka Urbana.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:5,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Milan Jurda. Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 25/3/2018-32/3/2018 zo dňa 25. mája  2018.

Uznesenie č. 25/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu
 5. Rámcová zmluva s RRAH
 6. Zmluva o dielo Monitoring MŠ
 7. Zmena UPO – Cintorín Stráže, Reklamný panel, Cyklochodník Piešťany-Vrbové
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 26/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Tibora Šurína – podané

Uznesenie č 27/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 9/2/2018-24/2/2018 zo dňa 13.4.2018 – podané

Uznesenie č. 28/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000
Finančné operácie 0 0 0
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349

-podané

Uznesenie č.  29/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podpísanie Rámcovej zmluvy  s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec, Piešťany so sídlom Jarmočná 3, Hlohovec na projektový manažment – poradenstvo zo štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dotačných schém, spracovať v prípade požiadavky objednávateľa žiadosti o nenávratné finančné príspevky, spracovať pravidelné monitorovacie správy pre projekty objednávateľa v realizácií, ako aj projekty po realizácií. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1.6.2018 do 31.1.2019 za cenu 480,- eur s DPH/mesačne. Cena celkom od 1.6.2018 do 31.1.2019 je 3840,- eur – podané

Uznesenie č. 30/3/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Podpísanie zmluvy o dielo s Environmentálnou energetickou agentúrou, n.o. Levočská 12, Prešov na zhotovenie energetickej bilancie úspor a  následné vypracovanie monitorovacích správ po dobu 5 rokov, pre projekt Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch s kódom v ITMS2014+: 310041A169. Cena diela je 5000,- eur s DPH – podané

Uznesenie č. 31/3/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Zadanie vypracovanie zmeny UP obce Krakovany č. 13/2018, ktorý zahŕňa:

 • Rozšírenie cintorínu Stráže na parcelách 614/2, 621, 620, 624, 627/6, k.ú Stráže.
 • Umiestnenie reklamného billboardu na parcele č.332/4, k.ú. Stráže
 • Zapracovanie cyklotrasy Piešťany Vrbové – podané

Uznesenie č. 32/3/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Juraj Filo – požiadal o výsadbu nových stromov na futbalovom štadióne v Krakovanoch.

Daniela Piscová  – navrhla výsadbu stromov na novej Južnej ulici smerom na Maracanu, kde  by mohla vzniknúť pekné  zelené stromoradie – podané

Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4  – Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko HK k záverečnému účtu

Kontrolórka obce v stručnosti oboznámila poslancov so Záverečným účet Obce Krakovany za rok 2017. Rozobrala niektoré položky rozpočtového hospodárenie za rok 2017. Zapisovateľka prečítala Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017 v ktorej audítorka  konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krakovany k 31. decembru 2017 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci je k uvedenému dátumu  v súlade so zákonom o účtovníctve.  Kontrolórka obce, Ing. Elena Podmaková  predniesla Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2017. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kontrolórka odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2017 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2017 nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce za rok 2017 a prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu schválený bez výhrad a Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5Výročná spáva obce za rok 2017

Výročnú správu obce dostali poslanci v materiáloch v elektronickej podobe. Na zasadnutí sa už nečítala.  Výročná správa kopíruje ekonomické ukazovatele záverečného účtu doplnená o smerovanie obce a demografické údaje o obyvateľoch, zamestnancoch  a podobne. Výročná správa sa berie na vedomie. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Výročnú správu obce za rok 2017 a Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe zobrali na vedomie. 

 

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie č.2/2018

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 predniesla Ing. Elena Podmaková, vysvetlila poslancom presuny na jednotlivých položkách. RO vypracovala Ing. Slávka Kotulová.    

Schválený rozpočet celkom na rok 2018 predstavuje čiastku 1 063 349,– € v príjmových aj vo výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 uvedená čiastka zostáva bez zmeny v príjmových aj výdavkových položkách celkom 1 063 349 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 sa uvedená čiastka zvyšuje o 245 128,39 v príjmových aj výdavkových položkách na sumu 1 308 477,39 €.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný – zvyšuje o 47 191€,
 • kapitálový – zvyšuje o 178 765,50,
 • finančné operácie – zvyšujú o 19 171,89€.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný– zvyšuje o 55 472,89€,
 • kapitálový – zvyšuje o 189 655,50€,
 • finančné operácie– bez zmeny.

 K predloženému návrhu rozpočtového oparenia č.2/2018 poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie 2/2018 schválené.

 

K bodu č. 7 – Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krakovany bol vypracovaný v zmysle Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Poslancom bol doručený elektronicky, na zasadnutí sa už nečítal. K predloženému dokumentu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Komunitný plán sociálnych služieb obce Krakovany schválený.  

 

K bodu č. 8 – Rôzne

-Starosta obce prečítal žiadosť pána Pavla Valu, bytom M. Bela 4752/44 Piešťany o povolenie umiestnenie žumpy na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany,  pred rodinným domom na Dolnej ulici č. 153/4 v Krakovanoch.  K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo umiestnenie žumpy na obecnej parcele schválené.

– Zapisovateľka Emília Knošková prečítala žiadosť manželov Štefana Hornáka a Denise Hornákovej o odkúpenie pozemku vo veľkosti 29 m2, parcela č.293/5, vytvorenej z parcely č. 293/1 k.ú. Krakovany. Na parcele je umiestnená žumpa. Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na závere, že nesúhlasia s odpredajom uvedeného pozemku p.č. 293/5. Rovnaký postup bol vo všetkých prípadoch v obci, že pozemok pod žumpu sa  nepredával, len sa dával súhlas na umiestnenie žumpy na obecnom pozemku.

Starosta obce dal hlasovať za neschválenie odpredaja časti obecného pozemku. Hlasovaním za: 4, proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Jurda, Urban) obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť pána Štefana Hornáka  a Denise Hornákovej.

-Starosta obce prečítal poslancom list, ktorý bol doručený na obecný úrad 28.6.2018 od pani Mgr. Miroslavy Kuracinovej Valovej PhD., Hurbanova 13, Trnava. Pani Kuraconová predložila poslancom návrh na pomenovanie novej ulice v obci Krakovany menom prof. Vincenta Sedláka, ako Ulica Vincenta Sedláka. Ide o PhDr. Vincenta Sedláka, CSc., ktorý sa narodil v Krakovanoch 2.12.1930 a zomrel 20.1.2009 v Bratislave. Pôsobil na Trnavskej univerzite od jej založenia v roku 1992 až do svojej smrti.  Túto informáciu poslanci hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie. 

Interpelácie poslanci

-Mgr. Juraj Filo osloviť firmy pri chodníku do Trebatíc na vykosenie buriny. Keď sa bude robiť cesta na Ulici k Spúšťu, či by sa dala urobiť aj cesta na Mlynskej ulici smerom k Hotárovým.

 

K bodu č. 9– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 28. júna  2018

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 33/4/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2017
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2018
 7. Komunitný plán sociálnych služieb
 8. Rôzne
 9. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 5 (Filo,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 33/4/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Jozefa Štefanku a Mareka Urbana

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 5 (Filo,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 34/4/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 25/3/2018-32/3/2018 zo dňa 25.5.2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko HK k záverečnému účtu

Uznesenie č. 35/4/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/schvaľuje

Prebytok rozpočtu v sume 50 970,07 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 19 463,59 EUR navrhujeme použiť na:

– tvorbu rezervného fondu vo výške 31 506,48 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 618,68 EUR, navrhujeme použiť na :

– tvorbu rezervného fondu vo výške 1 618,68 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 33 125,16 EUR.

B/Berie na vedomie:

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2017.
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2017.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Výročná správa obce Krakovany za rok 2017

Uznesenie č.  36/4/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2017
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

Uznesenie č. 37/4/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

2.zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b) a c), Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7- Komunitný plán sociálnych služieb

Uznesenie č. 38/4/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krakovany na roky 2018-2023.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:  0

 

K bodu č. – Rôzne

Uznesenie č. 39/4/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Žiadosť pána Pavla Valu, bytom M. Bela 4752/44 Piešťany o umiestnenie septiku  na obecnej  parcele č. 293/1, k.ú. Krakovany pred domom č. 153/4 na Dolnej ulici.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 40/4/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

neschvaľuje

Žiadosť pána Štefana Hornáka a Denisy Hornákovej, bytom Dolná ulica č. 404/74, Krakovany o odkúpenie časti obecné pozemku p.č.293/15 o výmere 29m2, odčlenenej z p.č. 293/1, k.ú. Krakovany

Postupovalo sa tak, ako v predchádzajúcich prípadoch, že pozemky pod žumpu sa nepredávali, ale  sa dával súhlas na jej umiestnenie.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 4 (Filo,  Piscová,  Štefanka, Šurín, )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:2 (Jurda Urban)

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 41/4/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Návrh na pomenovanie ulice menom Ulica Vincenta Sedláka.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 42/4/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  28. júna  2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková        

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 03/2018

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 25. mája 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                               

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu
 5. Rámcová zmluva s RRAH
 6. Zmluva o dielo Monitoring MŠ
 7. Zmena UPO – Cintorín Stráže, Reklamný panel, Cyklochodník Piešťany-Vrbové
 8. Záver                                                                                                                  

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu
 5. Rámcová zmluva s RRAH
 6. Zmluva o dielo Monitoring MŠ
 7. Zmena UPO – Cintorín Stráže, Reklamný panel, Cyklochodník Piešťany-Vrbové
 8. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ľuboša Sucháňa a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 9/2/2018-24/2/2018 zo dňa 13. 4. 2018

Uznesenie č. 9/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Kompostovisko – výkup pozemkov
 5. Cintorín Krakovany – výkup pozemkov
 6. Zberný dvor dofinancovanie projektu 1. etapy
 7. Nájom obecného bytu
 8. Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 a Správa o činnosti HK za rok 2017
 9. Diskotéky
 10. Rôzne
 11. Záver – podané

Uznesenie č. 10/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana – podané

Uznesenie č 11/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 77/7/2017-90/7/2017 zo dňa 15. 12. 2017, 91/8/2017 – 93/8/2017 zo dňa 20.12.2017 a 1/1/2018 – 8/1/2018 zo dňa 31.1. 2018 – podané

Uznesenie č. 12/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Výkup pozemkov pod kompostovisko v k..ú. Krakovany od:

Od Malinovej Jarmily (LV c.1245):

– novovytvorený diel 1, novovytvorenej. parc.č. 731/12 o výmere 513 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 2, novovytvorenej  parc.č. 731/10 o výmere 172 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 3, novovytvorenej parc.č. 731/14 o výmere 73 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2, čiže spolu od Malinovej Jarmily 758 m2,

Od Hornáka Vojtecha (LV c.1163):

– novovytvorený diel 4, novovytvorenej parc.č. 731/3 o výmere 1956 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 5, novovytvorenej parc.č. 731/2 o výmere 488 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 6, novovytvorenej  parc.č. 731/4 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 7, novovytvorenej  parc.č. 731/11 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2, čiže spolu od d Hornáka Vojtecha 2610 m2,

Od Straku Vladimíra (LV c.1820):

– novovytvorený diel 8, novovytvorenej  parc.č. 731/13 o výmere 423 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2,

– novovytvorený diel 9, novovytvorenej  parc.č. 731/9 o výmere 357 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2, čiže spolu od Straku Jozefa 680 m2.

Pri cene 8,-€ za m2 a celkovej výmere 4048 m2, by investícia predstavovala sumu 32384,- € – pri premietnutí investície na jednotlivých členov Združenia , je výška na člena stanovená na základe počtu obyvateľov. Pre obec Krakovany to predstavuje sumu 2249,- eur. – podané

Uznesenie č.  13/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyvlastnenie  pozemkov pod cintorín Krakovany p.č.  732/21 k.ú. Krakovany o výmere 1498 m2 od Slavomíra Jankecha, Podhorská 3913/41 Banka a Márie Hoštákovej, Veľké Orvište 224. – podané

Uznesenie č. 14/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Dofinancovanie projektu Zberný dvor 1. etapa vo výške 19 tisíc eur – podané

Uznesenie č. 15/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Prenájom obecného bytu č. 2 pre Martinu Štefankovú , bytom Nové Mesto nad Váhom na dobu troch  rokov – podané

Uznesenie č. 16/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 – podané

Uznesenie č. 17/2/2018

Obecné zastupiteľstvo

Berie na vedomie

Správu o činnosti HK za rok 2017 – podané

Uznesenie č. 18/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Ukladá

Zástupcom  futbalového klubu predložiť na najbližšie zasadnutie OZ návrh na doriešenie diskoték – trvá

Uznesenie č. 19/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie rodinného domu od rodiny Hornákovej za cenu 70 000 eur

 Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:0

Proti: 3 (Jurda, Klinovský, Šurín)

Zdržal sa hlasovania:5 (Filo, Piscová, Sucháň, Urban)

Nehlasoval: 0

Uznesenie obecného zastupiteľstva č.20/2/2018 nebolo schválené – podané

Uznesenie č. 20/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na vysporiadanie pozemkov s rodinou Hornákovou vo dvore rodinného domu č. 71 na Dolnej ulici a  pod prečerpávaciu stanicu kanalizácie   na Novej ulici formou zámeny – podané

Uznesenie č. 21/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie starostu o liste pána JUDr. Kostolanského, právneho zástupcu rodiny Košinárovej, o podaní žiadosti na druhú etapu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, o výmene autobusových zastávok na Železničnej ulici, o ponuke Mikroregiónu na orientačné tabule v obci  – podané

Uznesenie č. 22/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Spoluúčasť 5 % na spolufinancovanie druhej etapy požiarnej zbrojnice – podané

Uznesenie č. 23/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Preplatenie dovolenky starostu  za rok 2017 – 20 dní – podané

Uznesenie č. 24/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

K bodu č. 4 – Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

Ing. Slávka Kotulová   vypracovala v súlade s ods. 2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov.

     Schválený rozpočet celkom na rok 2018 predstavuje čiastku 1 063 349,– € v príjmových aj vo výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 uvedená čiastka zostáva bez zmeny v príjmových aj výdavkových položkách celkom 1 063 349 €.

Ide o presun z položky Rekonštrukcia KD – zníženie energetickej náročnosti na položku Rekonštrukcia chodníka Školská ul. (zo železničnej stanice).

V prípade vzniknutých nákladov na Rekonštrukciu KD bude potrebné čerpať finančné prostriedky z Rezervného fondu.

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000
Finančné operácie 0 0 0
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349

Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  bolo rozpočtové opatrenia č.1/2018 schválené.

K bodu č. 5 – Rámcová zmluva s RRAH

Regionálna rozvojová agentúra Trnava – Hlohovec – Piešťany predložila návrh Rámcovej zmluvy na projektový manažment na základe ktorej by sa zaviazal poskytovať obci poradenstvo zo štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dotačných schém, spracovať v prípade požiadavky obce žiadosti o nenávratné finančné príspevky, spracovať pravidelné monitorovacie správy pre projekty obce v realizácií, ako aj projekty po realizácií. Cena za poskytnuté služby bude 480,- eur s DPH/mesačne. Starosta obce navrhol uzatvorenie zmluvy na dobu určitú do konca roku 2018, nakoľko sa končí funkčné obdobie obecného zastupiteľstva. Poslanci nakoniec navrhli ukončenie zmluvného vzťahu k 31.1.2019.  cena celkom bude 3840,- eur s DPH. Žiadne ďalšie pripomienky k návrhu poslanci nemali. Starosta obce dal za návrh zmluvy hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh Rámcovej zmluvy s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava-Hlohovec-Piešťany , Jarmočná 3 Hlohovec schválený.

K bodu č. 6 – Zmluva o dielo – Monitoring MŠ Krakovany.

Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský. Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh Zmluvy o dielo na zhotovenie energetickej bilancie úspor – priebežné hodnotenie naplňovania merateľných ukazovateľov projektu a následné monitorovacie správy projektu v zmysle aktuálnej príručky pre prijímateľa Operačného programu Kvalita životného prostredia. Tieto monitorovacie správy je potrebné robiť počas obdobia udržateľnosti projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ s kódom v ITMS2014+:310041A169. Obdobie udržateľnosti projektu predstavuje obdobie 5 rokov od finančného ukončenia projektu. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je 5000,- eur celkom. Zhotoviteľom správ bude spoločnosť Environmentálna energetická agentúra, n.o. Levočská 12, 080 01 Prešov. K predloženému návrhu zmluvy poslanci nemali pripomienky.  Starosta obce dal hlasovať.  Hlasovaním za:6, proti:1(Jurda), zdržal sa hlasovania:1 (Klinovský), nehlasoval:0, bol návrh zmluvy o dielo na vypracovanie monitorovacích správa na dobu 5 rokov, počas obdobia udržateľnosti projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ schválený.

K bodu č. 7 – Zmena UPO Krakovany č.13/2018

Starosta obce predložil poslancom návrh na opätovné otvorenie ÚP Obce Krakovany z dôvodu rozšírenia cintorína v Strážoch, umiestnenia reklamného billboardu na základe žiadosti pána Jozefa Filu a zapracovanie cyklotrasy  Piešťany – Vrbové.

Rozšírenie cintorína v Strážoch sa uskutoční na parcelách č.  registra C 614/2, 621, 620, 624, k.ú. Strže a parcelách registra  E 625, 626, a 627, k.ú. Stráže. Parcely č. 614/2, 624, 621, 625 a 626 obec vykúpila od vlastníkov a parcely č. 620 a 627 sú v správe Slovenského pozemkového fondu. K rozšíreniu cintorína v Strážoch poslanci nemali žiadne pripomienky, dohodli sa že o každej zmene budú hlasovať jednotlivo. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zapracovanie rozšírenia cintorína v Strážoch do ÚPO Krakovany schválené.

Jozef Filo podal  žiadosť o zapracovanie do ÚPO Krakovany parcelu  registra C p.č. 332/4 – orná pôda o výmere 22 m2, katastrálne územie Stráže, pre umiestnenie reklamného pútača. Poslankyňa Daniela Picová mala k umiestneniu reklamného pútača pripomienku, že v dobe odstraňovania reklamných panelov u nás budú umiestňovať nové. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6 (Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban), proti:1 (Piscová), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Filo) bolo zapracovanie parcely č. 332/4, orná pôda, parcela registra C, katastrálne územie Stráže na umiestnenie reklamného pútača schválené.

Ďalším bodom zmeny ÚPO Krakovany je opätovné zapracovanie cyklistického chodníka Piešťany  Vrbové v telese železničnej trate. Na zasadnutie prišiel poslanec Lukáš Radoský. Táto zmena sa bude zapracovávať ž po tretí krát, nakoľko v minulosti aj po predchádzajúcom prísľube kladného stanoviska z ministerstva dopravy vždy prišlo zamietavé stanovisko a chodník musel byť z územného plánu vylúčený. Starosta obce dal hlasovať za zapracovanie cyklotrasy Piešťany – Vrbové do zmeny ÚPO Krakovany. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  bolo zapracovanie cyklotrasy Piešťany – Vrbové do ÚPO Krakovany schválené.  

Starosta obce dal na záver hlasovať za celkové zadanie vypracovania zmeny ÚP obce Krakovany č. 13/2018. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zadanie vypracovanie zmeny UP obce Krakovany č. 13/2018, ktorý zahŕňa: Rozšírenie cintorínu Stráže na parcelách 614/2, 621, 620, 624, 627/6, k.ú Stráže, umiestnenie reklamného billboardu na parcele č.332/4, k.ú. Stráže, zapracovanie cyklotrasy Piešťany Vrbové schválené

Interpelácie poslancov:

Juraj Filo – požiadal o výsadbu nových stromov na futbalovom štadióne v Krakovanoch.

Daniela Piscová  – navrhla výsadbu stromov na novej Južnej ulici smerom na Maracanu, kde  by mohla vzniknúť pekné  zelené stromoradie.

Starosta obce navrhol, aby sa poslanci stretli a dohodli si miesta, kde by bolo potrebné urobiť novú výsadbu a tento návrh sa predloží firme Semperdecor, ktorá navrhne najvhodnejšie dreviny pre jednotlivé lokality.

K bodu č. 8– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 25. mája  2018

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 25/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu
 5. Rámcová zmluva s RRAH
 6. Zmluva o dielo Monitoring MŠ
 7. Zmena UPO – Cintorín Stráže, Reklamný panel, Cyklochodník Piešťany-Vrbové
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 26/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Tibora Šurína.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení 

Uznesenie č 27/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 9/2/2018-24/2/2018 zo dňa 13.4.2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu

Uznesenie č. 28/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000
Finančné operácie 0 0 0
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7  (Filo, Jurda,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7   (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rámcová zmluva s RRAH

Uznesenie č.  29/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podpísanie Rámcovej zmluvy  s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec, Piešťany so sídlom Jarmočná 3, Hlohovec na projektový manažment – poradenstvo zo štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dotačných schém, spracovať v prípade požiadavky objednávateľa žiadosti o nenávratné finančné príspevky, spracovať pravidelné monitorovacie správy pre projekty objednávateľa v realizácií, ako aj projekty po realizácií. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1.6.2018 do 31.1.2019 za cenu 480,- eur s DPH/mesačne. Cena celkom od 1.6.2018 do 31.1.2019 je 3840,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Zmluva o dielo Monitoring MŠ

Uznesenie č. 30/3/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Podpísanie zmluvy o dielo s Environmentálnou energetickou agentúrou, n.o. Levočská 12, Prešov na zhotovenie energetickej bilancie úspor a  následné vypracovanie monitorovacích správ po dobu 5 rokov, pre projekt Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch s kódom v ITMS2014+: 310041A169. Cena diela je 5000,- eur s DPH.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6  (Filo, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 1 (Jurda)

Zdržal sa hlasovania:1 (Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7- Zmena ÚPO Krakovany

Uznesenie č. 31/3/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Zadanie vypracovanie zmeny UP obce Krakovany č. 13/2018, ktorý zahŕňa:

 • Rozšírenie cintorínu Stráže na parcelách 614/2, 621, 620, 624, 627/6, k.ú Stráže.
 • Umiestnenie reklamného billboardu na parcele č.332/4, k.ú. Stráže
 • Zapracovanie cyklotrasy Piešťany Vrbové

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 32/3/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  25. mája  2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková