Výberové konanie – prenájom objektu Pivárne u notára

Print Friendly, PDF & Email

Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany vyhlasuje výberové konanie na prenájom objektu Piváreň „U Notára“

Podrobnosti: plocha objektu je 180 m2 + terasa, výhodná poloha v centre obce, vedľa obecného úradu

Ponuka musí obsahovať: výšku mesačného (ročného) nájmu objektu, podnikateľský zámer, výpis z obchodného registra, resp. Živnostenského registra

Do termínu predloženia cenovej ponuky je možné vykonať obhliadku objektu. Bližšie informácie na tel. 0908 781 305. Termín predkladania ponúk je do 17.júla 2015 do 12:00 hod. na podateľni OcÚ Krakovany. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 31. júla 2015.

O výsledku vyhodnotenia budú uchádzači vyrozumení písomne do 14 dní po ukončení vyhodnotenia ponúk.

Ponuky zasielajte v zalepenej obálke s výrazným označením „NOTÁR“. V prípade nevýhodnosti má obecný úrad právo výberové konanie zrušiť.

Voľba kontrolóra obce

Print Friendly, PDF & Email

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch v zmysle zákona č. 369/90 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa  § 18 vyhlasuje voľbu kontrolóra obce Krakovany

na dňa 8. apríla 2015

Kvalifikačným predpokladom na funkciu kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

K písomnej prihláške  je potrebné priložiť:

  • doklad o  vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Záujemcovia doručia prihlášku a požadované doklady na podateľňu  Obecného úradu Krakovany  najneskôr do  25. marca 2015.

Oznam o termíne podania žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2015

Print Friendly, PDF & Email

Obecný úrad v Krakovanoch oznamuje Občianskym združeniam a organizáciám v obci Krakovany, že žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v roku 2015 je potrebné podať do 14.11.2014 na podateľni obecného úradu.

Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na nasledovný odkaz.

Žiadosť o poskytnutie_dotácie z rozpočtu obce na rok 2015