Informácia o začatom správnom konaní 2015/00446

Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany 

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území  Stráže č.j.  2015/00446

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď

písomne na adresu: Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany  alebo elektronicky na adresu: krakovany@krakovany.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: MINERAL – AQUASERVIS spol. s.r.o., Školská ulica 619/1A, 922 02 Krakovany

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v k. ú. Stráže,

v mimo zastavanom území obce Krakovany, mimo lesného pôdneho fondu  –  1 ks stromu Moruša  – s obvodom kmeňa 400 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou  nachádzajúcich sa na pozemku registra C KN parc. č. 325/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, v zmysle ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dôvod výrubu: Bráni vo výhľade pri výjazde na hlavnú cestu.

Správne konanie začalo dňa: 11.11.2015

Zverejnené dňa: 12.11.2015

Zodp.: Ing. Emília Knošková

Oznam o termíne podania žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016

Obecný úrad v Krakovanoch oznamuje Občianskym združeniam a organizáciám v obci Krakovany, že žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v roku 2016 je potrebné podať do 30.10.2015 na podateľni obecného úradu.

Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na nasledovný odkaz.

Žiadosť o poskytnutie_dotácie z rozpočtu obce na rok 2016

 

– Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

– Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

– Špecifikácia poskytnutej dotácie

Zápisnica z verejného prerokovania PHSR

Zápisnica z verejného prerokovania návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) konaného dňa 24. augusta 2015 v Kultúrnom dome Krakovany

Cieľom verejného prerokovania bolo zozbierať pripomienky občanov k návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na programovacie obdobie rokov 2015-2025.  

Za spracovateľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja,  spoločnosť Media Coeli sa na verejnom prerokovaní zúčastnila Mgr. Barbora  Jančíová,

Za obec Krakovany bol prítomný starosta obce Mgr. František Klinovský a Ing. Emília Knošková,  zapisovateľka.

Z radov  obyvateľov obce Krakovany sa na verejnom prerokovaní zúčastnil Ing. Marián Kubran, ktorý je zároveň aj členom pracovnej skupiny pre PHSR.  K návrhu PHSR mal len jednu pripomienku:

Určiť priority realizovania projektov.

 1. Dobudovanie kanalizácie v obci
 2. Na to nadväzuje rekonštrukcia miestnych komunikácií
 3. Rozšírenie kapacity materskej školy.

Ďalšie pripomienky ani otázky  k návrhu PHSR na verejnom prerokovaní podané neboli.  Ani na obecný úrad neboli doručené žiadne pripomienky.

Zapísala Ing. Emília Knošková.

Pozvánka na verejné prerokovanie PHSR

Vážení občania,

touto cestou Vás chcem informovať, že v rámci procesu prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2025 sa dňa 24. augusta 2015 v Kultúrnom dome v Krakovanoch v čase od 18:30 do 20:00 hod. uskutoční VEREJNÉ PREROKOVANIE návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce.

Vzhľadom k tomu, že ide o dôležitý dokument, ktorý určí smerovanie obce pre najbližších 10 rokov, budeme radi, ak sa na pripomienkovaní aktívne zúčastníte.

Pracovný návrh dokumentu nájde tu: PHSR2015-2025_Krakovany (formát pdf)

Návrh Stratégie rozvoja obce môže tiež nájsť na obecnej tabuli pred obecným úradom, pri obchode v Krakovanoch a pri obchode v Strážoch.

Pokyny k pripomienkovaniu dokumentu:

Pripomienky ku ktorejkoľvek časti zverejnenej pracovnej verzie dokumentu je možné zasielať písomne na mailovú adresu krakovany@krakovany.sk alebo poštou na adresu obecného úradu: Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany, do termínu konania verejného prerokovania, teda do 24.8.2015.

V písomnej pripomienke prosím uveďte nasledujúce údaje:

Vaše MENO a PRIEZVISKO

Váš kontakt (mail alebo telefón)

Informáciu, ku ktorej časti dokumentu máte pripomienku

Stručný popis alebo zdôvodnenie pripomienky

Odoslaním písomnej pripomienky vyslovujete súhlas so spracovaním Vašej pripomienky a poskytnutých osobných údajoch v súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Poskytnuté informácie a údaje budú použité výlučne na účely spracovania zápisu z verejného prerokovania PHSR.

Pravidlá verejného prerokovania

 1. Verejné prerokovanie PHSR sa bude konať 24. augusta 2015 v Kultúrnom dome v Krakovanoch v čase od 18:30 do 20:00 hod.. Na verejnom prerokovaní sa môže zúčastniť ktorýkoľvek obyvateľ obce.
 2. Z verejného vystúpenia bude vyhotovený zápis, ktorý bude k dispozícii na webovej stránke obce do 5 pracovných dní od termínu konania verejného prerokovania.
 3. Každý účastník verejného prerokovania sa zapíše do prezenčnej listiny pri vstupe do miestnosti, kde sa verejné prerokovanie koná.
 4. Každý, kto bude mať záujem vystúpiť na verejnom prerokovaní s pripomienkou alebo otázkou, sa zapíše do samostatného zoznamu vystupujúcich, ktorá bude k dispozícii počas celej doby trvania verejného prerokovania.
 5. Zoznam vystupujúcich obsahuje nasledujúce informácie: Vaše MENO a PRIEZVISKO, Váš kontakt (mail alebo telefón)

Všetky získané informácie budú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Z verejného vystúpenia bude vyhotovený zápis, ktorý bude k dispozícii na webovej stránke obce.

6a. Každý vystupujúci má k dispozícii 5 minút na prezentáciu svojej pripomienky. Po uplynutí tejto lehoty je povinný svoje vystúpenie ukončiť. Na uplynutie časového limitu ho upozorní predsedajúci verejného prerokovania.

6b. Každý vystupujúci je povinný svoju pripomienku odovzdať v písomnej podobe, a to aj keď ju prednesie priamo na verejnom prerokovaní. Písomná pripomienka môže byť napísaná aj rukou priamo na zhromaždení, môže byť v tlačenej strojopisnej podobe (prinesená priamo na verejné prerokovanie), prípadne ju môže vystupujúci zaslať elektronicky na mailovú adresu krakovany@krakovany.sk, alebo na poštovú adresu obecného úradu najneskôr do troch pracovných dní od termínu konania verejného prerokovania.

 1. V prípade, že z časových dôvodov nie je možné vypočuť všetkých záujemcov o vystúpenie, predsedajúci vyzve všetkých prihlásených (uvedených v Zozname vystupujúcich), aby svoje pripomienky odovzdali v písomnej podobe buď priamo na verejnom prerokovaní alebo najneskôr do troch pracovných dní od termínu konania verejného prerokovania na mailovú adresu krakovany@krakovany.sk alebo poštou na adresu obecného úradu.
 2. Každá pripomienka, prezentovaná buď osobne na verejnom prerokovaní alebo odovzdaná písomne bude uvedená v Zápise z verejného prerokovania.
 3. Každá pripomienka bude posúdená príslušným odborným útvarom/pracovníkom obecného úradu, ktorý rozhodne o jej prijatí alebo neprijatí. O rozhodnutí bude každý vystupujúci, resp., každý, kto zašle pripomienku k PHSR vyrozumený písomne v Zázname z verejného prerokovania. V rozhodnutí bude uvedený aj dôvod rozhodnutia. Záznam z verejného prerokovania bude zverejnený do piatich pracovných dní od termínu verejného prerokovania na webovej stránke obce.
 4. Predsedajúci verejného prerokovania je zodpovedný za priebeh verejného prerokovania. Jeho osobu určí po dohode riadiaci tím pre spracovanie PHSR, teda starosta alebo zástupca obce a zástupca spracovateľa PHSR pred konaním verejného prerokovania. Predsedajúci môže byť aj pracovníkom spracovateľa PHSR.

Za Vašu aktívnu účasť na tvorbe dokumentu a cenné pripomienky Vám vopred ďakujem.

S pozdravom Mgr. František Klinovský, starosta obce Krakovany