VEREJNÁ VYHLÁŠKA – oznámenie o vydaní rozhodnutia

Krajský pamiatkový úrad Trnava v konaní o vykonaní predstihového archeologického výskumu začatom oznámením v predmetnej veci pod č. k. KPUTT-2018/10969-3/40460/Švh z 23.5.2018 v súvislosti so stavbou „IBV Staré Konopisko – Krakovany“ na pozemkoch parc.reg.C č. 1045/1 a parc. reg. E č. 1060/1, 1061/1, 1062/1, 1063/1, 1064/1, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1077/11, 1020/2, 1022/2, v kat. území Krakovany obce Krakovany  vydal rozhodnutie:Rozhodnutie Konopisko IBV  

Zverejnené: 11.6.2018

Zvesené: 26.6.2018

Výzva pre majiteľov psov

Obec Krakovany na základe  opakujúcich sa sťažností od občanov dôrazne vyzýva majiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách a znečisťovaniu verejných priestranstiev psami. Majiteľ psa je podľa zákona č. 282/2002 a Všeobecne záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany, je povinný zabrániť voľnému pohybu psa, zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie osoby  a bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Na území obce Krakovany je voľný pohyb psov prísne zakázaný. Priestupku sa dopustí ten, kto nezabráni voľnému pohybu psa, alebo neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Za tieto priestupky obec uloží pokutu až do výšky 165 €.

Ak sa držiteľ psa dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uvedenej pokuty.

        Na základe vyššie uvedeného dôrazne vyzývame majiteľov psov, aby vytvorili také opatrenia, ktorými zabránia voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách obce a zamedzia znečisťovaniu verejných priestranstiev psami a vyhli sa tak sankciám zo strany obce.

Oznámenie o výrube stromov Pavol Urban

Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany 

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území  Stráže č.j.  POD-S2018/00138

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany  alebo elektronicky na adresu: krakovany@krakovany.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Pavol Urban, Zelená 432/2, Trebatice

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej v k. ú. Stráže, v  zastavanom území obce Krakovany, mimo lesného pôdneho fondu  –  5 ks orechy a 1 ks topoľ s obvodom kmeňov od 123 cm -180 cm vo výške 130 cm nad zemou,  nachádzajúceho sa na pozemku registra C KN parc. č. 500/147  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je vo vlastníctve  Pavla Urbana, v zmysle ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dôvod výrubu: Dreviny zasahujú do prístupovej komunikácie k prevádzke stroj. Výroby firmy IMPP.

Správne konanie začalo dňa: 12. februára 2018

Zverejnené dňa: 12.februára 2018

Zodp.: Ing. Oľga Galbavá

Termíny odvozov separovaného odpadu – rok 2018

Papier
Vždy vo utorok, a to: 9. januára, 27. februára, 17. apríla, 19. júna, 31. júla, 11. septembra, 23. októbra a 4. decembra 2018. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v piatok, a to: 9. februára, 23.marca, 4. mája, 15. júna, 27. júla, 7. septembra, 19. októbra a 30. novembra 2018. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v utorok, a to: 23. januára, 27. marca, 15. mája, 3. júla, 14. augusta, 25. septembra, 6. novembra a 18. decembra 2018. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v stredu, a to: 7. februára, 4. apríla, 2. mája, 30. mája, 27. júna, 25. júla, 22. augusta, 19. septembra, 17. októbra a 12. decembra 2018. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy vo štvrtok, a to: 22. februára, 19. apríla, 31. mája, 12. júla, 23. augusta, 4. októbra, 15. novembra a 27. decembra 2018. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa:Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

Výsledky volieb predsesdu a poslancov TTSK za okrsok Krakovany

Voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja 4.11.2017

V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 159
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 352 (volebná účasť: 30,4%)
Počet odovzdaných obálok: 352
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva TTSK: 346
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu TTSK: 341

Oficiálne výsledky voľby  predsedu TTSK v obci Krakovany:

  1. József Berényi, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja – 3 hlasy (0,87 % platných hlasov) 
  2. Jaroslav Cehlárik, Mgr., nezávislý kandidát – 7 hlasov (2 % platných hlasov)
  3. Tibor Mikuš, Ing., PhD., nezávislý kandidát – 92 hlasov (27 % platných hlasov)
  4. Márius Novák, MUDr., NOVÝ PARLAMENT – 7 hlasov (2 % platných hlasov)
  5. Konrád Rigó, MOST – HÍD – 0 hlasov
  6. Jozef Viskupič, Mgr., OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska – 232 hlasov (68 % platných hlasov)

Oficiálne výsledky voľby  poslancov TTSK v obci Krakovany:

1. Iveta Babičová, Ing., nezávislý kandidát- 76 hlasov
2. Denisa Bartošová, RNDr., nezávislý kandidát- 32 hlasov
3. Martin Beluský, Ing., PhD., 30 r., poslanec NR SR, Piešťany,Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko- 16 hlasov
4. Jozef Bolješik, JUDr., PhD., 64 r., advokát, Ostrov, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska- 97 hlasov
5. Ján Bzdúšek, Bc., 41 r., manažér ľudských zdrojov, Moravany nad Váhom, SME RODINA – Boris Kollár- 8 hlasov
6. Remo Cicutto, Ing., 55 r., výkonný riaditeľ, Piešťany, nezávislý kandidát- 74 hlasov
7. Martin Cifra, 46 r., riaditeľ zariadenia pre seniorov, Piešťany, nezávislý kandidát- 43 hlasov
8. Marián Dóczy, Ing., 56 r., starosta obce Sokolovce, Sokolovce, nezávislý kandidát- 15 hlasov
9. Lucia Drábiková, Mgr., PhD., 40 r., analytička, Piešťany, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska- 58 hlasov
10. Jozef Drahovský, Mgr., 41 r., softvérový inžinier, Piešťany, nezávislý kandidát- 43 hlasov
11. Stanislav Drobný, Bc., 47 r., poslanec NR SR, Piešťany, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko- 16 hlasov
12. Michal Fiala, 31 r., koordinátor OZ, poslanec MSZ, Piešťany, nezávislý kandidát- 39 hlasov
13. Ján Forgáč, 62 r., konateľ, Moravany nad Váhom, Slovenská národná strana- 7 hlasov
14. Marek Fořt, 40 r., obchodný riaditeľ, Krakovany, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska- 215 hlasov
15. Milan Gajdoš, MUDr., 51 r., lekár, Piešťany, SMER – sociálna demokracia- 25 hlasov
16. Lívia Gregoričková, Ing., 29 r., športová trénerka, Piešťany, SME RODINA – Boris Kollár- 16 hlasov
17. Renáta Hartling Oravcová, 51 r., SZČO – personalistika, Moravany nad Váhom, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko- 9 hlasov
18. Ľubica Holecová, Ing., 52 r., dopravný manager, Drahovce, Strana zelených Slovenska- 5 hlasov
19. Ján Horváth, Ing., 62 r., vedúci sekcie, Chtelnica, SMER – sociálna demokracia- 10 hlasov
20. Michal Hynek, Mgr., 29 r., podnikateľ, Piešťany, SME RODINA – Boris Kollár- 10 hlasov
21. Peter Jančovič, Mgr., PhD., 34 r., environmentalista, Piešťany, nezávislý kandidát- 35 hlasov
22. Miroslav Juriš, Ing., 50 r., programátor, analytik, Piešťany, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko- 13 hlasov
23. Zuzana Komárková, PhDr., 46 r., riaditeľka ÚPSVaR, Drahovce, SMER – sociálna demokracia- 19 hlasov
24. Vladislav Krasický, 39 r., riaditeľ logistiky, Ratnovce, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska- 45 hlasov
25. Dalibor Kuciaň, JUDr., 38 r., advokát, Moravany nad Váhom, Slovenská národná strana- 8 hlasov
26. Magdaléna Kuciaňová, JUDr., 61 r., poslankyňa NR SR, Moravany nad Váhom, Slovenská národná strana- 5 hlasov
27. Márius Novák, MUDr., 64 r., lekár, Piešťany, NOVÝ PARLAMENT- 2 hlasy
28. Peter Ottinger, MUDr., 65 r., odborný lekár, Piešťany, nezávislý kandidát- 43 hlasov
29. Pavol Paulovič, 41 r., starosta obce Veľké Orvište, Veľké Orvište, nezávislý kandidát- 132 hlasov
30. Igor Puobiš, Mgr., 35 r., vedúci odboru na OÚ, Vrbové, SMER – sociálna demokracia- 26 hlasov
31. Alexej Rymarenko, Ing., 54 r., podnikateľ, Piešťany, NOVÝ PARLAMENT- 5 hlasov
32. Irena Sklenárová, 49 r., zdravotná sestra na OAIM, Banka, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko- 11 hlasov
33. Miroslav Sluka, Ing., MSc., 56 r., výsluhový dôchodca, Borovce, Slovenská národná strana- 10 hlasov
34. Alan Suchánek, MUDr., 63 r., poslanec NR SR, lekár, Piešťany, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska- 76 hlasov
35. František Tahotný, Bc., MBA, 46 r., obchodný riaditeľ, Vrbové, nezávislý kandidát- 25 hlasov
36. Peter Tremboš, RNDr., PhD., 56 r., muž v domácnosti, Piešťany, nezávislý kandidát- 3 hlasy
37. Martin Valo, 53 r., zástupca primátora, Piešťany, nezávislý kandidát- 61 hlasov
38. Milan Vozár, Ing., 40 r., konateľ, Moravany nad Váhom,Slovenská národná strana- 6 hlasov

 

Termíny odvozov separovaného odpadu – 2.polrok 2017

Papier
Vždy vo štvrtok, a to: 27. júla, 7. septembra, 19. októbra a 30. novembra 2017. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v piatok, a to: 22. septembra, 3. novembra a 29. decembra 2017. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v stredu, a to: 15. augusta, 24. októbra a 5. decembra 2017. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci.

Tetra Paky
Vždy v stredu, a to: 26. júla, 23. augusta, 20. septembra, 18. októbra a 13. decembra 2017. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci.

Kovy
Vždy vo štvrtok, a to: 16. novembra 2017. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci.

Za dôslednú separáciu vám ďakujeme!