Výsledky komunálnych volieb v Krakovanoch 10.11.2018

Krakovany 10.11.2018
 
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných obvodov: 1
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 164
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 526 (volebná účasť: 45,19%)
Počet odovzdaných obálok: 523
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 517
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 9
Počet zvolených poslancov: 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:  502

Oficiálne výsledky voľby starostu obce Krakovany sobota 10.11.2018

Volebný obvod č. 1

1. Mgr. František Klinovský: 502 hlasov (95,44 %)

Oficiálne výsledky voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce Krakovany sobota 10.11.2018

Volebný obvod č. 1

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 9

1. Pavel Klinovský, Nezávislý kandidát  352 hlasov
2. Peter Seitler, Ing., Nezávislý kandidát  340
3. Juraj Filo, Mgr., Nezávislý kandidát  302
4. Marek Fořt Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 284
5. Tibor Šurín, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 266
6. Michal Sedlák, Ing., CSc. Nezávislý kandidát   260  
7. Lukáš Radoský, Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie  239
8. Oľga Rusnáčeková, Nezávislý kandidát  219
9. Slavomír Ťupek, Ing., Nezávislý kandidát  207
…………………………………………………………….
10. Jozef Štefanka, Nezávislý kandidát  193
11. Milan Jurda, Ing., Nezávislý kandidát  176  
12. Ľuboš Sucháň, Nezávislý kandidát  161
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – oznámenie o vydaní rozhodnutia

Krajský pamiatkový úrad Trnava v konaní o vykonaní predstihového archeologického výskumu začatom oznámením v predmetnej veci pod č. k. KPUTT-2018/10969-3/40460/Švh z 23.5.2018 v súvislosti so stavbou „IBV Staré Konopisko – Krakovany“ na pozemkoch parc.reg.C č. 1045/1 a parc. reg. E č. 1060/1, 1061/1, 1062/1, 1063/1, 1064/1, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1077/11, 1020/2, 1022/2, v kat. území Krakovany obce Krakovany  vydal rozhodnutie:Rozhodnutie Konopisko IBV  

Zverejnené: 11.6.2018

Zvesené: 26.6.2018

Výzva pre majiteľov psov

Obec Krakovany na základe  opakujúcich sa sťažností od občanov dôrazne vyzýva majiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách a znečisťovaniu verejných priestranstiev psami. Majiteľ psa je podľa zákona č. 282/2002 a Všeobecne záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany, je povinný zabrániť voľnému pohybu psa, zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie osoby  a bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Na území obce Krakovany je voľný pohyb psov prísne zakázaný. Priestupku sa dopustí ten, kto nezabráni voľnému pohybu psa, alebo neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Za tieto priestupky obec uloží pokutu až do výšky 165 €.

Ak sa držiteľ psa dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uvedenej pokuty.

        Na základe vyššie uvedeného dôrazne vyzývame majiteľov psov, aby vytvorili také opatrenia, ktorými zabránia voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách obce a zamedzia znečisťovaniu verejných priestranstiev psami a vyhli sa tak sankciám zo strany obce.