Zmena Územného plánu obce Krakovany č.13/2018

Obec Krakovany, Nám. sv. Mikuláša č. 406/4, 922 02 Krakovany

O Z N A M

Obec Krakovany ako obstarávateľ Zmien a doplnkov 13/2018 Územného plánu obce Krakovany podľa  § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade § 22 a 31 stavebného zákona

oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie prerokovávania  návrhu riešenia

 „Zmien a doplnkov 13/2018 Územného plánu obce Krakovany“

Zmeny a doplnky 13/2018 Územného plánu obce Krakovany sú počas 30 dní vystavená na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Krakovanoch a taktiež tu – na internetovej stránke obce – nižšie.

Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia Zmien a doplnkov 13/2018 Územného plánu obce Krakovany pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecný úrad Krakovany.

Zmena územného plánu č.13/2019

00  Textová časť

00_Záväzná časť

00_Tabuľka Vyhodnotenie dôsledkov…

01  Širšie vzťahy

02_Kataster

03_Komplexný návrh

04_Doprava

05_Použitie PF na nepoľnohospodárske účely

06_Schéma záväzných častí

Prieskum „Kam sa bude uberať odpadové hospodárstvo v našej obci“

Mikroregión nad Holeškou a Priatelia Zeme uskutočňujú prieskum medzi obyvateľmi o ich mienke o aktuálnom stave odpadového hospodárstva v obci.
Dotazník bol vložený aj do Hlasu Krakovian č. 4/2019 a je možnosť ho vyplniť aj elektornicky na adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh3FzzSAHlu715CvToY429LlePZt6IhAN00ZEWAsETABQn8A/viewform   

Vyplnené tlačené dotazníky možno odovzdať na obecnom úrade.

Termíny odvozov separovaného odpadu – 1. polrok 2020

Papier
Vždy vo štvrtok, a to: 30. januára, 9. apríla a 4. júna 2020. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v piatok, a to: 14. februára, 27. marca, 8. mája a 19. júna 2020. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v utorok, a to: 14. januára, 25. februára, 24. marca, 5. mája a 16. júna 2020. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v utorok, a to: 11. februára, 7. apríla, 19. mája a 30. júna 2020. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy v piatok, a to: 24. januára, 6. marca, 17. apríla a 29. mája 2020. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa:Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

tabuľka ©2020 Slavomír Ťupek

Rozpočet obce na roky 2020-2022