Dôležitý oznam – PRERUŠENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY OD PONDELKA 15.3.2021

Vážení rodičia,

V súvislosti s potvrdeným výskytom ochorenia COVID – 19 u jedného zamestnanca našej škôlky, ktorý bol v kontakte s deťmi a zamestnancami bude od pondelka 15.marca.2021 prevádzka materskej školy PRERUŠENÁ.  Žiadame Vás, aby ste sledovali zdravotný stav detí, ak by sa prejavili príznaky infekčnej choroby je potrebné kontaktovať detského lekára. Bližšie informácie Vám zverejníme v pondelok po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave.

Ďakujeme za pochopenie !!!

 

ČO BY MAL VEDIEŤ PREDŠKOLÁK

Vážení rodičia predškolákov !                                                                                                                                              V mesiaci apríl bude prebiehať zápis do ZŠ. Prinášame Vám niekoľko tipov v dobe pandémie ako podporiť predškoláka v domácom prostredí ak dáte dieťaťu riešiť nejakú úlohu:                                           

 • pracujte vždy 10- 15 minút niekoľkokrát do týždňa
 • pred začiatkom vytvorte pokojnú, priateľskú atmosféru
 • na stole, kde budete pracovať, by nemalo byť nič, čo by odvádzalo pozornosť dieťaťa od práce
 • vysvetlite dieťaťu zadanie a nechajte ho úlohu riešiť samostatne

Hlavnou podmienkou úspešného zvládnutia prvého ročníka základnej školy je pripravenosť dieťaťa tzv. školská zrelosť. Školská zrelosť je súhrn zrelosti dieťa v oblasti telesnej, duševnej, sociálnej a emocionálnej.
Čo všetko by malo dieťa ovládať, kým nastúpi do školy?

 • Vedieť svoje meno, priezvisko, adresu
 • Poznať meno a priezvisko svojich rodičov a vedieť, kde rodičia pracujú
 • Poznať názov svojej krajiny a hlavného mesta
 • Vedieť názov planéty na ktorej žijeme
 • Správne vyslovovať všetky hlásky
 • Poznať písmená – aspoň svojho mena
 • Hovoriť zrozumiteľne a plynulo
 • Hovoriť súvislo, bez povzbudzovania, rozprávať so záujmom určitý dej
 • Zostavovať plynulo opisy obrázkov, skladajúce sa z 5-6 viet
 • Zostavovať vety z 3– 4 slov, deliť vety na slová, deliť slová na slabiky
 • Pokračovať v rozprávaní známej rozprávky
 • Rozprávať príbehy zo života
 • Zostaviť krátky opis predmetu alebo obrázku, ktorý sa mu ukáže
 • Nájsť 5 – 6 rozdielov medzi predmetmi
 • Vytvárať reťaz zo slov tak, že nasledujúce slovo začína na písmeno, ktorým končí slovo predchádzajúce. Napr. stôl – luk -kaša – auto…
 • Zapamätať si a zopakovať krátky verš, spamäti hovoriť niekoľko veršov, rozprávku

 

 • Poznať ročné obdobia
 • Vedieť vymenovať mesiace v roku, dni v týždni v správnom poradí
 • Poznať časti dňa, vedieť aké je v danej chvíli obdobie, aký je deň
 • Rozprávať o tom, čo prežilo, napr. o včerajšom dni, o tom čo robilo atď.
 • Poznať prírodné javy a vedieť v ktorom ročnom období môžeme javy pozorovať
 • Rozlišovať listnaté a ihličnaté stromy, lúčne kvety od záhradných, stromy od kríkov
 • Poznať ovocie a zeleninu
 • Poznať lesné, domáce, hospodárske, exotické zvieratá

 

 • Počítať do 10, poznať čísla do 10
 • Správne používať radové a základné číslovky
 • Rozlišovať geometrické tvary – štvorec, kruh, obdĺžnik, trojuholník a nachádzať predmety, ktoré sa tvarovo podobajú geometrickým tvarom
 • Určiť polohu predmetov, orientovať sa v priestore – pred, za , pod, nad, vedľa, hore, dole, vpravo, vľavo
 • Riešiť logické úlohy
 • Poskladať z lega, alebo iných skladačiek tvar podľa predlohy
 • Vytlieskať, vyklopkať jednoduchý rytmus
 • Tlieskať potichu a nahlas, v rozličnom tempe
 • Kresliť vo vzduchu rukami obrázok
 • Strihať nožnicami
 • Zaviazať uzol na povrázku
 • Vydržať riešiť úlohu bez rozptyľovania 15 minút

 

 

 

                                                                                                                               

Zákonné povinné predprimárne vzdelávanie – informácia

Milí rodičia predškolákov,

Prinášame Vám niekoľko základných informácii, ktoré súvisia s prijatým zákonom o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

 • Predprimárne vzdelávanie je povinné pre všetky deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov do 31.8. v roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Rodič má zákonnú povinnosť prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie
 • Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok
 • Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ruší sa odklad školskej dochádzky.
 • Ak dieťa nedosiahne školskú zrelosť ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (7. ročné dieťa), začína plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ
 • Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu pred začiatkom plnenia povinného predprimárne vzdelávania nemusia dávať novú žiadosť o prijatie
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole kde má trvalý pobyt (teda v spádovej materskej škole), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
 • Ak ide o dieťa s so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti treba pripojiť aj vyjadrenie príslušné CPPPaP a všeobecného detského lekára pre deti a dorast
 • Povinné predprimárne vzdelávanie sa nezarátava do povinnej školskej dochádzky
 • Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.
 • O povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa môže zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia písomne požiadať riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie.

Zákon 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

 

Testovanie na COVID-19 v Krakovanoch 13.3.2021

Dňa 13.03.2021 – v sobotu sa uskutoční v našej obci testovanie obyvateľov na COVID-19.  Miesto testovania bude sála Kultúrneho domu v Krakovanoch. Príchod obyvateľov na testovanie bude hlavným vchodom zo Sadovej ulice.

Čas testovania v sobotu bude:
Testovanie: od 08.00 hod. do 12.00 hod.
Dezinfekcia a obedná prestávka: od 12.00 hod. do 13.30 hod.
Testovanie: od 13.30 hod. do 18.00 hod.

Je potrebné si so sebou priniesť Občiansky preukaz. Poradie testovaných bude prebiehať ako kto príde. Žiadna abeceda, žiadne ulice!   Pokiaľ je to možné, príďte pešo. Parkovné miesta sú obmedzené. Ak príde na testovanie rodina spolu s deťmi, stačí keď na výsledok počká jeden z rodičov pod podmienkou, že celá rodina má v obci trvalý pobyt. V prípade, že rodičia majú rôzne trvalé pobyty, musia na výsledok čakať obaja.

Pohyb pri čakaní a postup pri testovaní budú koordinovať členovia DHZ Krakovany. Žiadame Vás o dodržiavanie pokynov, dodržiavať dvojmetrové odstupy, povinné rúško na tvári. Tehotné ženy budú uprednostnené v poradí.

Aktuálne informácie o dĺžke čakania na antigénové testovanie COVID-19 prostredníctvom služby SOM V RADE: kliknite sem

Prevádzka materskej školy od pondelka 8.marca 2021

Vážení rodičia!

Od pondelka 8.marca.2021 bude materská škola v prevádzke ako doteraz – to znamená , že MŠ môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúci v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu ( homo  office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.  Potrebné tlačivá  na podpis budete mať pripravené v MŠ.                                                                                                                                           Zákonný zástupca, ktorý dieťa privádza do MŠ aj si pre dieťa príde sa musí preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19, ktorý bude platiť od 08.marca.2021, alebo ak prekonal COVID – 19 preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 3 mesiace. Ďakujeme za pochopenie !

Testovanie na COVID-19 v Krakovanoch 6.3.2021

Dňa 06.03.2021 – v sobotu sa uskutoční v našej obci testovanie obyvateľov na COVID-19.  Miesto testovania bude sála Kultúrneho domu v Krakovanoch. Príchod obyvateľov na testovanie bude hlavným vchodom zo Sadovej ulice.

Čas testovania v sobotu bude:
Testovanie: od 08.00 hod. do 12.00 hod.
Dezinfekcia a obedná prestávka: od 12.00 hod. do 13.30 hod.
Testovanie: od 13.30 hod. do 18.00 hod.

Je potrebné si so sebou priniesť Občiansky preukaz. Poradie testovaných bude prebiehať ako kto príde. Žiadna abeceda, žiadne ulice!   Pokiaľ je to možné, príďte pešo. Parkovné miesta sú obmedzené. Ak príde na testovanie rodina spolu s deťmi, stačí keď na výsledok počká jeden z rodičov pod podmienkou, že celá rodina má v obci trvalý pobyt. V prípade, že rodičia majú rôzne trvalé pobyty, musia na výsledok čakať obaja.

Pohyb pri čakaní a postup pri testovaní budú koordinovať členovia DHZ Krakovany. Žiadame Vás o dodržiavanie pokynov, dodržiavať dvojmetrové odstupy, povinné rúško na tvári. Tehotné ženy budú uprednostnené v poradí.

Aktuálne informácie o dĺžke čakania na antigénové testovanie COVID-19 prostredníctvom služby SOM V RADE: kliknite sem

Dôležitý oznam !!!

Vážení rodičia!

Upozorňujeme, že zamestnanec našej materskej školy má pozitívny test na COVID-19, zostáva v domácej karanténe. Žiadame Vás, aby ste sledovali zdravotný stav detí. V prípade objavenia sa príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, resp. strata čuchu a chuti ihneď kontaktujte ošetrujúceho lekára.

Od pondelka 01.03.2021 bude materská škola zatiaľ v prevádzke ako doteraz – to znamená , že MŠ môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúci v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu ( homo  office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.                                                                                                                                                                                   Od pondelka 01.03.2021 budú opäť potrebné tlačivo : Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré bude k dispozícii aj ráno v škôlke, alebo si ho môžete stiahnuť v sekcii MŠ Tlačivá na stiahnutie .                                                                                                                                                                                                                                                          Zákonný zástupca, ktorý dieťa privádza do MŠ aj si pre dieťa príde sa musí preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19, ktorý bude platiť od 01.03.2021, alebo ak prekonal COVID – 19 preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 3 mesiace. Test ani potvrdenie nemusíte už prekopírovať, stačí ak sa ním preukážete poverenej osobe. Sledujte našu stránku i naďalej, lebo situácia sa môže zmeniť o ktorej by sme Vás včas informovali. Ďakujeme.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 01/2021

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 4. februára 2021  v kultúrnom dome Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 2. kolo.
 5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Krakovany
 6. Žiadosť o odpustenie nájmu za nebytové priestory – kaderníctvo
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 8. Žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku
 9. Schválenie dotácií z rozpočtu obce pre organizácie
 10. Rôzne
 11. Záver                   

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia so zmenami, ktoré predložili poslanci.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 2. kolo.
 5. Vyhlásenie voľby hlasného kontrolóra obce Krakovany
 6. Žiadosť o odpustenie nájmu za nebytové priestory – kaderníctvo
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 8. Žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku
 9. Schválenie dotácie z rozpočtu obce pre organizácie
 10. Nákup respirátorov pre občanov nad 60 rokov
 11. Preplatenie dovolenky starostovi za rok 2020
 12. Predaj pozemkov Staré Konopisko
 13. Rôzne
 14. Záver

Za predloženú zmenu program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mareka Fořta a Ing. Slavomíra Ťupeka. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.82/8/2020 – 95/8/2020 z 16. decembra 2020

Uznesenie č. 82/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Petícia za zachovanie prevádzky ZOS
 5. Žiadosť pani Galbavej o ukončenie nájmu kaderníctva
 6. Rozpočtové opatrenie č.4/2020
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023
 8. Nízkouhlíková stratégia pre obec Krakovany na roky 2020-2030
 9. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 10. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce KRAKOVANY č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“)
 1. Ročný zápis do kroniky za rok 2019
 2. Rôzne
 3. Záver – podané

Uznesenie č. 83/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského – podané

Uznesenie č. 84/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.67/7/2020 – 81/7/2020 z 18. novembra 2020 – podané

Uznesenie č. 85/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Petíciu občanov za zachovanie prevádzky ZOS. Petícia bola prerokovaná  za účasti zástupcu petičného výberu pani Jany Strižovej s  konštatovaním, že na základe  rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave č. RÚVZ/2019/01890/4/Ja-HV,Ka-HŽP zo dňa 21.11.2019, nie je možné požiadavkám vyhovieť – podané

Uznesenie č. 86/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ukončenie nájmu od 1.1.2021 pre pani Ivanu Galbavú, Hviezdoslavova 3, Vrbové , zároveň schvaľuje vypracovanie dodatku zmluvy  pre pani Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná 3, Vrbové – podané

Uznesenie č. 87/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2020 Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2. zmene

 

Rozpočet

po 3. zmene

 

Návrh na 4. zmenu Rozpočet po 4. zmene
Bežné

Príjmy

1 138 721 1 153 651,47 1 117 498,49 1 143 643,44 +9 356,80 1 153 000,24
Kapitálové prímy 1 036 519 1 126 519 1 030 160,39 298 401,39 -26 717,39 271 684
Finančné operácie        0 28 320,83 141 042,01 141 396,56 +45 574 186 970,56
Príjmy

Spolu

2 175 240 2 308 491,30 2 288 700,89 1 583 441,39 + 28 213,41 1 611 654,80
 • podané
  Rozpočet rok 2020  Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2. zmene

 

Rozpočet

po 3. zmene

 

Návrh na 4. zmenu Rozpočet po 4. zmene
Bežné výdavky 1 138 721 1 161 972,30 1 125 819,32 1 152 318,82 +681,42 1 153 000,24
Kapitálové výdavky 1 020 259 1 130 259 1 146 621,57 414 862,57 -147 850 267 012,57
Finančné operácie 16 260 16 260 16 260 16 260 +3 144,52 19 404,52
Výdavky spolu 2 175 240 2 308 491,30 2 288 700,89 1 583 441,39 -144 024

 

1 439 417,33

-podané

Uznesenie č.88/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2020 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2021 vo výške 2 464 813,- eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                        Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2021     Druh rozpočtu Návrh 2021  
Bežný rozpočet 1 193 054     Bežný rozpočet 1 163 054  
Kapitálový rozpočet 1 301 759     Kapitálový rozpočet                   1 285 499  
Finančné operácie 0     Finančný rozpočet 16 260  
SPOLU 2 464 813     SPOLU 2 464 813  

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2022-2023.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2022

 

Návrh 2023

 

  Bežný rozpočet 1 186 030 1 218 363
Kapitálový rozpočet 16 260 16 260
Finančné operácie 0 0
SPOLU 1 202 290 1 234 623

 

Druh rozpočtu Návrh 2021 Návrh 2022
Bežný rozpočet 1 186 030 1 218 363
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 16 260 16 260
        SPOLU 1 2020 290 1 234 623
 • podané

Uznesenie č.89/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

strategický dokument „Lokálna nízkouhlíková stratégia obce Krakovany“, vypracovaný v rámci realizácie projektu s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“, s kódom v ITMS2014+: 310041W047, a to organizáciou FVT TUKE so sídlom v Prešove, IČO: 00 397 610, so sídlom Bayerova 1, 080 01 Prešov,  na základe Zmluvy o dielo č. 85/2019 zo dňa 24.10.2019.

Projekt je realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC441-2018-39/W047 zo dňa 14.10.2019, účinnej odo dňa 18.10.2019 – podané

Uznesenie č. 90/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobným stavebnými odpadmi na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 91/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 92/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce – podané

Uznesenie č. 93/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2019 – podané

Uznesenie č. 94/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Požiadavku na trvalé odomknutie futbalového štadiónu – podané

Uznesenie č. 95/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Marek Fořt – navrhol vytvorenie sociálneho fondu pre mimoriadne prípady občanov obce.

Mgr. Juraj Filo – požiadal predsedu kultúrnej komisie o zostavenie kalendára kultúrnych podujatí, napriek tomu, že nevieme kedy prebehne rekonštrukcia kultúrneho domu.

Ing. Slavomír Ťupek emailom predložil požiadavku na zriadenie stojiska pre kontajner na sklo na Veternej ulici. Stojisko je ochotný vybudovať svojpomocne s pánom Žákom, ak im bude poskytnutý materiál.

Mgr. Lukáš Radoský – požiadal o doručenie komunikácie stavebného úradu a Krajského pamiatkového úradu ohľadne oplotenia pri Strážovskom kostole.

Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o stretnutí s pracovníčkami Trnavského osvetového strediska a prípravách na Folklórne slávnosti – podané

Poslanci hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie kontrolu uznesení.

 

K bodu č.4 – Vyhodnotenie OVS na predaj pozemkov Staré Konopisko 2. kolo

Predseda Finančnej, majetkovej a stavebnej komisie Mgr. Juraj Filo predniesol poslancom ponuky na kúpu pozemkov, ktoré boli doručené na obecný úrad v stanovenej lehote. Na podateľňu OcÚ boli doručené dve ponuky.

Prvá ponuka – Mgr. Dušan Žovák  a Mgr. Monika Žováková,  obaja bytom A. Trajan 20, Piešťany doručili ponuku 22. decembra 2020. Za pozemok č. 8 ponúkli sumu 38201,- eur, za pozemok č. 10, ponúkli 38201,- eur a za pozemok č. 12, ponúkli 38201,- eur.

Druhá ponuka – Marián Valo a Mária Valová,  obaja bytom Nová ulica Krakovany,  doručili ponuku 15. januára 2021. Za pozemok č. 7, ponúkli sumu 38501,- eur, za pozemok č. 8,  38401,- eur a pozemok č. 9, 38301,- eur.

Po kontrole všetkých požadovaných kritérií  komisia odporučila všetky ponuky prejednať na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

-Prvému uchádzačovi, Mgr. Dušanovi Žovákovi  a manželke Mgr. Monike Žovákovej pridelila pozemok č. 8 o výmere 561 m2 za ktorý ponúkli sumu 38 201,- eur a v návrhu ho dali na prvé miesto. Hlasovaním za:7, proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 8 za cenu 38 201,-  eur schválený pre Mgr. Dušana Žováka  manželku Mgr. Moniku Žovákovú Piešťany.

-Druhému uchádzačovi, Mariánovi Valovi a Márii Valovej bol pridelený pozemok č.7  o výmere 561 m2 za cenu 38501- , ktorý v návrhu uviedli na prvom mieste.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol pozemok č. 7 za cenu 38501,- eur schválený pre Mariána Valu a Máriu Valovú Krakovany

 

K bodu č.5 – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Krakovany

V zmysle zákona 369/90Z.z. v znení neskorších predpisov podľa §18  Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch vyhlasuje voľbu kontrolóra obce Krakovany. Poslanci navrhli  termín 8. apríla 2021.  Výzva bude zverejnená na internetovej stránke obce Krakovany, na obecný informačný  kanál a na úradnú tabulu obce Krakovany. Termín na predkladanie prihlášok je do 19. marca 2021. Za predložený termín dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol termín voľby kontrolóra obce schválený. 

 

K bodu č.6  – Žiadosť o odpustenie nájmu za nebytové priestory – kaderníctvo 

Dňa 18. januára 2021 podala nájomníčka kaderníctva Zuzana Tonkovičová, Rekreačná 1805/3 Vrbové, žiadosť o odpustenie nájmu  za nebytové priestory kaderníctva za mesiac január 2021, z dôvodu nariadení, ktoré jej neumožňujú mať otvorenú prevádzku kaderníctva. Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli schváliť odpustenie nájmu v plnej výške. Starosta dal za návrh hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo odpustenie nájmu za nebytové priestory kaderníctva v plnej výške 50,- eur za mesiac január 2021 pre Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná 1805/3 Vrbové schválené.

 

K bodu č.7 –  Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára

Žiadosť o zníženie nájmu za nebytové priestory Piváreň u Notára podal Marek Urban, Dolná ulica 109/72, Krakovany. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že prevádzka od polovice októbra funguje len na donášku. Vnútorné priestory aj terasa sú zatvorené. Zníženie nájmu požaduje za mesiac november a december 2020. Podľa novej nájomnej zmluvy zo dňa 30. septembra 2020 je výška nájomného 730,- eur mesačne.  Poslanci sa zhodli na znížení nájomného za mesiac november, december 2020 o 50%. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo zníženie nájmu o 50% schválené.    

 

K bodu č. 8  – Žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku

Pani Stanislava Fernézová, Dolná ulica 68/15, Krakovany podala žiadosť o povolenie umiestnenia vodovodnej šachty na obecnom  pozemku parcela č. 293/1 k.ú. Krakovany – zastavaná plocha a nádvorie, pred rodinným domom Dolná ulica 68/15. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo umiestnenie vodovodnej šachta na obecnom pozemku p.č. 293/1 k.ú. Krakovany, pred domom na Dolnej ulici 68/15  schválené .

 

K bodu č. 9  – Schválenie dotácií z rozpočtu obce pre organizácie n rok 2021

Podľa nového Všeobecne záväzného nariadenia Obce KRAKOVANY č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce bolo v rozpočte obce schválená  suma na dotácie vo výške 32500 eur, ktorú bude možné rozdeliť medzi žiadateľov.  Žiadosti sa podávali do 22. januára 2021 na podateľňu obecného úradu bolo doručených 14 žiadostí.   Za každú žiadosť poslanci hlasovali samostatne.

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža požiadala o dotáciu vo výške 1500,- eur. Účel dotácie sú tri akcie, 70. výročie založenia MSČK, Vianočná kvapka krvi a Stretnutie darcov krvi. 

Hlasovaním: za 7, proti:0 zdržal sa hlasovania:1(Fořt) ,  nehlasoval:0 bola dotácia vo výške 1500,- eur schválená.

Obecný stolnotenisový klub požiadal o dotáciu vo výške 1200,- eur. Účel dotácie sú cestovné náklady, energie, súťažný vklad, registračné poplatky, materiálne vybavenie. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hasovania:1(Fořt), nehlasoval:0, bola dotácia pre OSK vo výške 1200,- eur schválená.

Poľovnícke združenie KRALIK požiadalo o dotáciu vo výške 700,- eur. Dotácia je určená na nákup krmiva pre zimné prikrmovanie, nákup premixu pre zver, nákup materiálu pre opravu krmelcov a opravu posedov.  Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Fořt), nehlasoval:0 bola dotácia pre PZ KRALIK vo výške 700 eur schválená.

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca  požiadalo o dotáciu vo výške 3000,- eur. Dotácia bude použitá na rozhodcov, poplatky zväzov, dopravu , režijne náklady a spotrebný tovar. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Fořt), nehlasoval:1, bola dotácia pre CFMJA vo výške 3000,- eur schválená.

Futbalový klub požiadal o dotáciu vo výške 16000,- eur. Dotácia bude použitá na energie, rozhodcov, poplatky zväzom, režijné náklady a spotrebný tovar. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 2 (Fořt, Rusnáčeková), nehlasoval:0 bola dotácia pre FK Krakovany vo výške 16000,- eur schválená.

Folklórny súbor LUSK požiadal o dotáciu vo výške 1500,- eur. Dotácia bude použitá na vytvorenie výročného programu k 30.  výročiu založenia FS LUSK, podpora nácvikov FS LUSK, Krakovanček, LH Borovienka. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt) , nehlasoval: 0, bola dotácia pre FS LUSK vo výške 1500,- eur schválená.

Združenie rodičov pri MŠ Krakovany požiadalo o dotáciu vo výške  800,- eur. Dotácia bude použitá na Detský karneval, Lampášikový sprievod a Vianočné trhy. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt), nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri MŠ vo výške 800,- eur schválená.

Združenie rodičov pri ZŠ Krakovany požiadalo o dotáciu vo výške 500,- eur. Dotácia bude použitá na Katarínsky ples a Retrodiskotéku. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt), nehlasoval:0, bola dotácia pre RZ pri ZŠ Krakovany schválená vo výške 500,- eur.

Jednota dôchodcov Slovenska v Krakovanoch požiadala o dotáciu vo výške 1000,- eur. Dotácia bude použitá na návštevu termálneho kúpaliska a príspevok na vianočné darčeky pre členov JDS. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt), nehlasoval:0, bola dotácia pre JDS Krakovany vo výške 1000,- eur schválená.

Folklórna skupina Krakovčanka požiadala o dotáciu vo výške 300,- eur. Dotácia bude použitá na vzdelávaciu činnosť v roku 2021. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt), nehlasoval:0, bola dotácia pre FS Krakovčanka schválená vo výške 300,- eur.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 2000,- eur. Dotácia bude použitá na opravu kostola. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt), nehlasoval:0, bola žiadosť pre RKC farnosť Krakovany schválená vo výške 2000,- eur.

Občianske združenie Bábence požiadalo o dotáciu vo výške 1500,- eur. Dotácia bude použitá na festival paličkovanej čipky a na účasť na festivaloch a výstavách počas roka 2021. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt), nehlasoval:0, bola dotácia pre OZ Bábence schválená vo výške 1500,- eur.

Súkromné etnografické múzeum požiadalo o dotáciu vo výške 500,- eur. Dotácia bude použitá na akciu Leto v múzeu. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt), nehlasoval:0, bola dotácia pre Súkromné etnografické  múzeum schválená vo výške 500,- eur.

Dobrovoľný hasičský zbor Krakovany požiadal o dotáciu vo výške 1100,- eur. Dotácia bude použitá na organizovanie súťaže o Pohár starostu, štartovné na súťažiach a príspevok na pohonné hmoty. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt), nehlasoval: 0 bola dotácia pre DHZ Krakovany vo výške 1100,- eur schválená.

Záujmové združenie zdravé cvičenie PILATES požiadalo o bezplatný prenájom telocvične. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: bol bezplatný prenájom telocvične pre záujmové cvičenia PILATES schválené.  

Celková výška rozdelených dotácií je 31600 eur. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Fořt), nehlasoval:0 bola celková výška dotácií pre organizácie v hodnote 31600 ,- eur schválená.

 

K bodu č. 10 – Nákup respirátorov

Na základe podnetu poslanca Mareka Fořta starosta obce predložil návrh na zakúpenie respirátorov FFP2 pre občanov obce nad 65 rokov.  Starosta obce navrhol zakúpiť respirátory pre občanov už od 60 rokov 2 ks pre každého občana. Celkový počet obyvateľov  tejto vekovej kategórii je 356.  Poslanci s týmto návrhom súhlasili. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval :0, bola kúpa respirátorov pre občanov nad 60 rokov v počte 2 ks obyvateľov schválená.

 

K bodu č. 11 – Preplatenie dovolenky starostu za rok 2020

Starosta obce predložil požiadavku na preplatenie dovolenky za rok 2020 v počte 28 dní. Poslanci k predloženej žiadosti nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo preplatenie dovolenky starostu za rok 2020 v počte 28 dní schválené.

 

K bodu č. 12 – Predaj pozemkov Staré Konopisko

Predseda finančnej komisie predložil poslancom návrh na vyhlásenie tretieho kola Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko s tým, že by sa upravila iba podmienka, že záujemca si môže kúpiť iba jeden pozemok. Poslanec Lukáš Radoský navrhol, aby si obec ponechala 5-6 pozemkov, ktoré by obec predala až neskôr, keď bude potrebné dorobiť konečné úpravy a neobmedzovať počet pozemkov, ktoré si môže záujemca kúpiť.  Hlasovalo sa za návrh poslanca Radoského že si obec ponechá pozemky č. 16, 17, 19, 20 a 21 a budú vyňatá z Obchodnej verejnej súťaže.  Hlasovaním za:4 (Radoský, Seitler, Filo, Rusnáčeková), proti: 4 (Sedlák, Fořt, Šurín, Ťupek), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, návrh nebol schválený.

Poslanec Šurín predložil návrh že sa predaj pozemkov obmedzí na tri pozemky pre fyzickú alebo právnickú osobu. Hlasovaním za: 3(Šurín, Rusnáčeková, Radoský) proti:3 (Sedlák, Fořt, Ťupek), zdržal sa hlasovania:2 (Seitler, Filo), nehlasoval:0 návrh nebol schválený.

Ďalší  návrh bol na predaj neobmedzeného počtu pozemkov pre fyzickú alebo právnickú osobu. Hlasovaním za:4 (Fořt, Sedlák, Ťupek, Filo), proti: 3(Šurín, Radoský, Seitler), zdržal sa hlasovania:1(Rusnáčeková) nehlasoval: 0 návrh  nebol schválený.

Poslanec Sedlák navrhol  vyhlásiť tretie kolo Obchodnej verejnej súťaže za rovnakých podmienok ako boli v prvom aj druhom kole s termínom ukončenia do 26. 3. 2021 do 12,00 hod. Hlasovaním za: 7 (Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek) , proti:1 (Filo), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol predaj pozemkov Staré Konopisko za rovnakých podmienok ako v druhom kole schválený.

K bodu č. 13 – Rôzne

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020 predložila kontrolórka Ing. Elena Podmaková. K predloženej správe poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci správu o kontrolnej činnosti za rok 2020 zobrali na vedomie.

Interpelácie poslancov

 • Slavomír Ťupek podať žiadosť na detské ihrisko na jeden alebo dva prvky z dotácie VUC Trnava. Upozeornil na prepadnutý chodník na Veternej ulici pri dome doktora Potúčka.
 • Peter Seitler upozornil na to, že na Veternej ulici nesvieti viac pouličných lámp  a požiadal o doplnenie kontajnera na bioodpad na Strážovskú ulicu.
 • Juraj Filo navrhol pripraviť podmienky na predaj druhej časti Starého Konopiska a odčleniť túto časť novým geometrickým plánom.
 • Michal Sedlák vyslovil pochvalu za rekonštrukciu kuchyne KD.

K bodu č. 14 Záver

 Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 4. februára 2021

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 1/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 2. kolo.
 5. Vyhlásenie voľby hlasného kontrolóra obce Krakovany
 6. Žiadosť o odpustenie nájmu za nebytové priestory – kaderníctvo
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 8. Žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku
 9. Schválenie dotácie z rozpočtu obce pre organizácie
 10. Nákup respirátorov pre občanov nad 60 rokov
 11. Preplatenie dovolenky starostovi za rok 2020
 12. Konopisko predaj pozemkov
 13. Rôzne
 14. Záver

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za:  7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mareka Fořta a Ing. Slavomír Ťupeka

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 3/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.82/8/2020 – 95/8/2020 z 16. decembra 2020

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4Vyhodnotenie Obchodnej verejne súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 2. kolo

Uznesenie č. 4/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.8  p.č 1045/136, 1045/137, 1045/162 o celkovej výmere 561 m2 pre Mgr. Dušana Žováka a manželku Mgr. Moniku Žovákovú bytom Adam Trajan  4753/20 Piešťany  za cenu 68,09 €/m2, celkom 38 201,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 7  (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 5/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.7  p.č 1045/134, 1045/135, 1045/163 o celkovej výmere 561 m2 pre Mariána Valu a manželku Máriu Valovú  bytom Nová ulica 647/25 Krakovany  za cenu 68,629 €/m2, celkom 38501,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 7  (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Krakovany

Uznesenie č. 6/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Krakovany na 8. apríla 2021 predkladanie prihlášok do 19. marca 2021.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 7  (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Žiadosť o odpustenie nájmu za nebytové priestory – kaderníctvo

Uznesenie č. 7/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

odpustenie nájmu za nebytové priestory kaderníctvo pre nájomníčku Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná 1805/3, Vrbové za obdobie  január 2021.      

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o z níženie nájmu –Piváreň u Notára

Uznesenie č.8/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu na nebytové priestory Piváreň u Notára za obdobie november december  z ceny 730,- eur za   o 50 %

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku

Uznesenie č. 9/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku p.č. 293/1, pred domom Dolná ulica 68/15 Krakovany

Pre pani Stanislavu Fernézovú, bytom Dolná ulica 68/15 Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2021 pre organizácie  

Uznesenie č. 10/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie pre organizácie:

MSSČK                                   1500,-

OSK                                        1200,-

PZ Králik                                   700,-

CFMJA                                   3000,-

FKK                                       16000,-

FS LUSK                                 1500,-

Rodičovské združenie MŠ          800,-

Rodičovské združenie ZŠ           500,-

JDS Slovenska v Krakovanoch  1000,-

Krakovčanka                             300,-

OZ Bábence                             1500,-

Múzeum za Krakovskú bránu    500,-

DHS Krakovany                      1100,-

Spolu                                        31600,-

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7  (Filo,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 Nákup respirátorov

Uznesenie č. 11/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nákup respirátorov pre občanov obce od 60 r.  2 kusy na obyvateľa

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 Preplatenie dovolenky starostu za rok 2020

Uznesenie č. 12/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

preplatenie dovolenky starostu obce za rok 2020 v počte 28 dní

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 Predaj pozemkov Staré Konopisko

Uznesenie č. 13/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie 3. kola  OVS za rovnakých podmienok ako boli v 1 a 2. kole s termínom ukončenia do 26. marca 2021.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 1 (Filo)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Rôzne

Uznesenie č. 14/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 15/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  4. februára 2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková             

Testovanie na COVID-19 v obci Krakovany 27.2.2021

Dňa 27.02.2021 – v sobotu sa uskutoční v našej obci testovanie obyvateľov na COVID-19.  Miesto testovania bude sála Kultúrneho domu v Krakovanoch. Príchod obyvateľov na testovanie bude hlavným vchodom zo Sadovej ulice.

Čas testovania v sobotu bude:
Testovanie: od 08.00 hod. do 12.00 hod.
Dezinfekcia a obedná prestávka: od 12.00 hod. do 13.30 hod.
Testovanie: od 13.30 hod. do 18.00 hod.

Je potrebné si so sebou priniesť Občiansky preukaz. Poradie testovaných bude prebiehať ako kto príde. Žiadna abeceda, žiadne ulice!   Pokiaľ je to možné, príďte pešo. Parkovné miesta sú obmedzené. Ak príde na testovanie rodina spolu s deťmi, stačí keď na výsledok počká jeden z rodičov pod podmienkou, že celá rodina má v obci trvalý pobyt. V prípade, že rodičia majú rôzne trvalé pobyty, musia na výsledok čakať obaja.

Pohyb pri čakaní a postup pri testovaní budú koordinovať členovia DHZ Krakovany. Žiadame Vás o dodržiavanie pokynov, dodržiavať dvojmetrové odstupy, povinné rúško na tvári. Tehotné ženy budú uprednostnené v poradí.

Aktuálne informácie o dĺžke čakania na antigénové testovanie COVID-19 prostredníctvom služby SOM V RADE: kliknite sem