Výberové konanie na prenájom býv. klubu mladých

Obec Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 4067, 922 02 Krakovany

vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov: Bývalý klub mladých, Námestie sv. Mikuláša 186/2

  • plocha objektu je 37,53 m2
  • výhodná poloha v centre obce, vedľa obecného úradu

 

Podmienky:

  1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
  • Najnižšia výška nájmu je 80,00 eur/mesačne, v nájomnom nie sú zahrnuté úhrady za  spotrebu médií /voda, plyn, elektrina, vývoz splaškov/
  • podnikateľský zámer
  • výpis zo živnostenského registra
  1. Ponuky zasielajte na adresu: Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača, s výrazným označením „Nájom nebytových priestorov“.
  2. Do termínu predloženia cenovej ponuky je možné vykonať obhliadku objektu.

   4. Termín predkladania ponúk je do 31. decembra  2015.

  1. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 15. januára 2016.

O výsledku vyhodnotenia budú uchádzači písomne vyrozumení do 14 dní po ukončení vyhodnotenia ponúk. V prípade nevýhodnosti má obecný úrad právo výberové konanie zrušiť.

V Krakovanoch 19. 11. 2015

Mgr. František Klinovský, starosta obce

Výberové konanie – prenájom objektu Pivárne u notára

Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany vyhlasuje výberové konanie na prenájom objektu Piváreň „U Notára“

Podrobnosti: plocha objektu je 180 m2 + terasa, výhodná poloha v centre obce, vedľa obecného úradu

Ponuka musí obsahovať: výšku mesačného (ročného) nájmu objektu, podnikateľský zámer, výpis z obchodného registra, resp. Živnostenského registra

Do termínu predloženia cenovej ponuky je možné vykonať obhliadku objektu. Bližšie informácie na tel. 0908 781 305. Termín predkladania ponúk je do 17.júla 2015 do 12:00 hod. na podateľni OcÚ Krakovany. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 31. júla 2015.

O výsledku vyhodnotenia budú uchádzači vyrozumení písomne do 14 dní po ukončení vyhodnotenia ponúk.

Ponuky zasielajte v zalepenej obálke s výrazným označením „NOTÁR“. V prípade nevýhodnosti má obecný úrad právo výberové konanie zrušiť.

Zámena pozemkov RKC Krakovany – Obec Krakovany (zámer)

                Zámenná zmluva

O zámene nehnuteľností uzatvorená podľa § 611 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších

predpisov medzi zmluvnými stranami :

zamieňajúci č. 1 :   názov :        Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany

IČO   :       34015876

sídlo  :       922 02 Krakovany 184

v zastúpení :  Mgr. Anton Zoň, správca farnosti

a

  zamieňajúci č. 2 :   názov :       Obec Krakovany

IČO   :       00312681

DIČ   :       2020530908

sídlo :         922 02 Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 406/4

v zastúpení :  PaedDr. Vladimír Mihálik – starosta obce

 

za nasledovných zmluvných podmienok

                                            I.

                                    Predmet zmluvy

Predmetom zámeny podľa tejto zámennej zmluvy ( ďalej len ,,zmluvy“) je :

1)   Zamieňajúci č. 1 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti pozemok registra C KN parc. č. 732/13 – Orná pôda o výmere 54393 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Piešťanoch, Správa katastra Piešťany, na LV č. 1523, pre okres Piešťany, obec Krakovany, katastrálne územie Krakovany.

Geometrickým plánom č. 357/2014 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové ( IČO : 34664378 ) na oddelenie pozemku parc. č. 732/19 bola vytvorená nová parcela registra C KN :

– parc. č. 732/19 – Orná pôda o výmere 20000 m2

– parc. č. 732/13 – Orná pôda o výmere 34393 m2  registra CKN zostáva vo výlučnom vlastníctve zamieňajúceho č. 1.

Predmetom tejto zámennej zmluvy je novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 732/19 – orná pôda o výmere 20000 m2, nachádzajúci sa v obci Krakovany , katastrálnom území Krakovany, okres Piešťany  / ,,ďalej len nehnuteľnosť č. 1″ /.

2)  Zamieňajúci č. 2 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti pozemok registra E KN parc. č. 1176 – orná pôda o výmere 126396 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnteľností Katastrálneho úradu v Piešťanoch, Správa katastra Piešťany, na LV č. 1365, pre okres Piešťany, obec Krakovany, katastrálne územie Krakovany.

Geometrickým plánom č. 360/2014 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové ( IČO : 34664378 ) na oddelenie pozemku parc. č. 1160/1, 1160/2, 1160/3 bola vytvorená nová parcela registra C KN :

– parc. č. 1160/1 – Orná pôda o výmere 358442 m2 registra C KN zostáva naďalej vo vlastníctve doterajších vlastníkov.

– parc. č. 1160/2 – Orná pôda o výmere  20000 m2

– parc. č. 1160/3 – Orná pôda o výmere 114308 m2 registra CKN zostáva naďalej vo vlastníctve doterajších vlastníkov.

Predmetom tejto zámennej zmluvy je novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 1160/2 – orná pôda o výmere 20000 m2, nachádzajúci sa v obci Krakovany, katastrálnom území Krakovany, okres Piešťany / ,,ďalej len nehnuteľnosť č. 2″ /.

                                               II.

                                      Prevod vlastníctva

1)   Touto zmluvou prevádza zamieňajúci č. 1  vyššie uvedenú nehnuteľnosť opísanú v článku I. ods. 1) tejto zmluvy v celosti zo svojho výlučného vlastníctva na zamieňajúceho č. 2

Zamieňajúci č. 2 nadobúda vyššie uvedený predmet zmluvy opísaný v článku I. ods. 1) tejto zmluvy v celosti do svojho výlučného vlastníctva v celosti 1/1 od zamieňajúceho č. 1.

2)  Touto zmluvou prevádza zamieňajúci č. 2 vyššie uvedenú nehnuteľnosť opísanú v článku I. ods. 2) tejto zmluvy v celosti zo svojho výlučného vlastníctva na zamieňajúceho č. 1.

Zamieňajúci č. 1 nadobúda vyššie uvedený predmet zmluvy opísaný v článku I. ods. 2) tejto  zmluvy v celosti do svojho výlučného vlastníctva v celosti 1/1 od zamieňajúceho č. 2

3)  Ak sa neuskutoční plánovaná investičná výstavba na predmetných pozemkoch v lehote do troch rokov od uskutočnenia tejto zámeny, obec Krakovany sa zaväzuje vrátiť obdobnou zámennnou zmluvou dotknuté pozemky späť RKC Farnosť Krakovany.

                                               III.

                                   Nadobudnutie vlastníctva

1)  Vlastníctva k predmetu zmluvy opísaného v článku I. ods. 1 a ods. 2 tejto zmluvy nadobudnú  účastníci tejto zmluvy dňom právoplatného vkladu vlastníckeho práva do príslušného katastra

nehnuteĺností.

                                               VI.

                                              Cena

1)  Účastníci tejto zmluvy si navzájom nič nedoplácajú a nemajú voči sebe žiadne záväzky.

                                                V.

                                             Poplatky

1)  Zmluvné strany vyhlasujú, že poplatok za návrh na vklad zámennej zmluvy do KN, hradí zameňajúci č. 1 a zamieňajúci č. 2.

                                                VI.

                                     Všeobecné ustanovenia

1)  Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že im sú známe stavy zamieňaných nehnuteľností opísaných v článku I. tejto zmluvy z osobnej obhliadky na mieste samom a zhodné  vyhlasujú, že nezistili pri obhliadke žiadne viditeľné vady.

2)  Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že v deň podpisu tejto zmluvy na zamieňaných pozemkoch neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená a iné ťarchy okrem ťiarch uvedených na liste vlastníctva č. 1523 a liste vlastníctva č. 1365, alebo iné užívacie právo.

3)  Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že neuzavreli s inou osobou, okrem tejto zmluvy inú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kúpnu zmluvu a ani žiadnu inú zmluvu, ktorá by  akýmkoľvek spôsobom obmedzovala vlastnícke právo účastníkov tejto zmluvy k pozemkom, ktoré sú predmetom zámennej zmluvy.

4)  K tomuto zmluvnému prevodu dalo predchádzajúci súhlas Obecné zastupiteľstvo v  Krakovanoch uznesením č. ………………….  zo dňa ……………………….

                                                VII.

                                      Záverečné ustanovenia

1)   Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, že sa oboznámili s obsahom zmluvy a zmluve porozumeli, že jej text je jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle , že zmluvu  neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok, čo na znak  súhlasu s jej obsahom vyjadrujú vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.

2)   Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená.

3)   Táto zmluva bola vyhotovená v (4) rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Na Správu katastra Piešťany, budú podané dva (2)  rovnopisy zmluvy. Pre zamieňajúceho č. 1 jeden (1) rovnopis zmluvy a zamieňajúceho č. 2 jeden (1) rovnopis zmluvy.

4)   Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v tomto prípade nahradiť neplatné ustanovenie novým ustanovením, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedá účelu neplatného ustanovenia.

5)   Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme a podpísané všetkými zmluvnými stranami.

6)  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

V Krakovanoch, dňa ………………………

 

za zamieňajúceho č. 1                                                   za zamieňajúceho č. 2

………………………………                                                  ……………………………..

Mgr. Anton Zoň                                                     PaedDr. Vladimír Mihálik

správca farnosti                                                            starosta obce

 

Prílohy (súbory .pdf):

Geometrický plán – cirkev           Geometrický plán – obec

List vlastníctva č.1365                 List vlastníctva č. 1523