Výzva na predloženie ponuky-stavebný dozor

Obec Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 406/4, 922 02  Krakovany

Výzva na predloženie ponuky

Obec Krakovany, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch – stavebný dozor“

Our citizens participates on For a common Europe – St.Vincenc day´s 2016

0_eufc  
The project « For a common Europe – St.Vincenc day´s 2016 »was funded with the support of the European Union under the Programme „Europe for Citizens“  
 
Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1„Town-Twinning”
Participation: The project involved 311 citizens, notably 130 participants from the city of Podgora (Croatia),

87 participants from the municipality of Krakovany(Slovakia), 28 participants from the city Szerencs (Hungary), 30 participants from the city of Vrbové (Slovakia),  6 participants from the civil association Communitas Europeana (Serbia), 14 participants from the city Kralice na Hane (Czech Republic), 16 participants from the city Rožňava (Slovakia).
Location/ Dates: The event took place in Podgora, Croatia, from 19/08/2016 to 22/08/2016

Short description: The day of 19/08/2016 was dedicated to presentation of European parliament’s representative on topic „Historical milestones in EU’s creation, its achievements as basis of its solid future, to presentation of Strategy Europe 2020 and EU’s enlargement, to shows of Slovak and Hungary into the EU–experiences, problems, recommendations for ordinary citizens’ lives, to minorities’ rights protection in EU states – representative of Podgora – with emphasis on historical connections and Croatia’s experiences, to presentation of the EU’s members experiences with life in the EU, their entry, changes and problems in application of democratic values in citizens’ lives, to presentation of instruments for EU policies application in practice – EU funds, European initiatives, elections. Participants learned topics of European citizenship, active participation in EU democratic life, enhance trust in the EU, implementation of EU policies in citizens‘ lives at the municipal level, citizens‘ fundamental rights. Government, associations, ordinary people gained knowledge about threats to democracy and peace in Europe, about current problems – migrants, borders closing, tolerance, help for third world’s citizens.

The day of 20/08/2016 was dedicated to discussion forum of youths on topic: „Role of young people in EU’s future creation“ – addressing topics like current EU’s issues – unemployment, confidence crisis, to presentation or „Public discussion“ on topic: „Future of the EU and its security“ – view on current European security situation with aim to put youths attention on risks that threaten building of democracy and common, prosperous Europe – migration, immigrants, closing of boarders Hungary-Serbia, Ukraine, Greece.

21/08/2016 participants, as well as the public had the opportunity to gain overview of opportunities how to participate in voluntary service in the EU, information sources about them, form of engagement. At the same time they could familiar with printed publications dedicated to the EU themes. Various instruments that citizens can use as a form of exercising their rights and use of EU policies in their favour in everyday life at the municipal level were illustratively introduced.

22/08/2016 the official closing conference took place connected with the recovery of the event, presentation of survey results and understanding the issues of active European citizenship, democratic values of the EU, the rights of European citizens, making the EU policies and opportunities to increase its knowledge among ordinary citizens with space for public debate, connected with the possibility of questioning the representatives of local and regional authorities and representatives of the project partners with a view to understanding the purpose of the event and its relevance to the lives of ordinary citizens and civil society actors working at the local level. During the event there was a convergence of thought and values of participants, presentation of the customs, traditions, formal and informal discussions, the presentation of cultural heritage.

Prenájom bytu nad obecným úradom – oznam

OZNAM

Obec Krakovany oznamuje, že k 31.1.2016 sa uvoľní nájomný byty č.1 nad obecným úradom.

Záujemcovia o pridelenie bytu si môžu podať žiadosť na sekretariáte obecného úradu, alebo zaslať poštou na adresu:

Obecný úrad Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany, do 10 januára 2016.

V žiadosti je potrebné uviesť adresu, počet členov rodiny a iné dôvody pre pridelenie bytu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výberové konanie na prenájom býv. klubu mladých

Obec Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 4067, 922 02 Krakovany

vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov: Bývalý klub mladých, Námestie sv. Mikuláša 186/2

  • plocha objektu je 37,53 m2
  • výhodná poloha v centre obce, vedľa obecného úradu

 

Podmienky:

  1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
  • Najnižšia výška nájmu je 80,00 eur/mesačne, v nájomnom nie sú zahrnuté úhrady za  spotrebu médií /voda, plyn, elektrina, vývoz splaškov/
  • podnikateľský zámer
  • výpis zo živnostenského registra
  1. Ponuky zasielajte na adresu: Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača, s výrazným označením „Nájom nebytových priestorov“.
  2. Do termínu predloženia cenovej ponuky je možné vykonať obhliadku objektu.

   4. Termín predkladania ponúk je do 31. decembra  2015.

  1. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 15. januára 2016.

O výsledku vyhodnotenia budú uchádzači písomne vyrozumení do 14 dní po ukončení vyhodnotenia ponúk. V prípade nevýhodnosti má obecný úrad právo výberové konanie zrušiť.

V Krakovanoch 19. 11. 2015

Mgr. František Klinovský, starosta obce

Informácia o začatom správnom konaní

Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany 

 Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území  Stráže č.j.  S2015/00236

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď

písomne na adresu: Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany  alebo elektronicky na adresu: krakovany@krakovany.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ:  Obec Krakovany, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v k. ú. Stráže,

v  zastavanom území obce Krakovany –  1  ks strom (druh dreviny) orech – s obvodom kmeňa 180 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parcela č. 542/1, druh pozemku – ostatné plochy, ktorý je vo vlastníctve Obce Krakovany, v zmysle ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dôvod výrubu: chorý strom, dutý kmeň

Správne konanie začalo dňa: 12.11.2015

Zverejnené dňa: 12.11.2015

Zodp.: Ing. Emília Knošková

Informácia o začatom správnom konaní 2015/00446

Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany 

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území  Stráže č.j.  2015/00446

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď

písomne na adresu: Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany  alebo elektronicky na adresu: krakovany@krakovany.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: MINERAL – AQUASERVIS spol. s.r.o., Školská ulica 619/1A, 922 02 Krakovany

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v k. ú. Stráže,

v mimo zastavanom území obce Krakovany, mimo lesného pôdneho fondu  –  1 ks stromu Moruša  – s obvodom kmeňa 400 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou  nachádzajúcich sa na pozemku registra C KN parc. č. 325/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, v zmysle ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dôvod výrubu: Bráni vo výhľade pri výjazde na hlavnú cestu.

Správne konanie začalo dňa: 11.11.2015

Zverejnené dňa: 12.11.2015

Zodp.: Ing. Emília Knošková