Prenájom bytu nad obecným úradom – oznam

Print Friendly, PDF & Email

OZNAM

Obec Krakovany oznamuje, že k 31.1.2016 sa uvoľní nájomný byty č.1 nad obecným úradom.

Záujemcovia o pridelenie bytu si môžu podať žiadosť na sekretariáte obecného úradu, alebo zaslať poštou na adresu:

Obecný úrad Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany, do 10 januára 2016.

V žiadosti je potrebné uviesť adresu, počet členov rodiny a iné dôvody pre pridelenie bytu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výberové konanie na prenájom býv. klubu mladých

Print Friendly, PDF & Email

Obec Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 4067, 922 02 Krakovany

vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov: Bývalý klub mladých, Námestie sv. Mikuláša 186/2

 • plocha objektu je 37,53 m2
 • výhodná poloha v centre obce, vedľa obecného úradu

 

Podmienky:

 1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
 • Najnižšia výška nájmu je 80,00 eur/mesačne, v nájomnom nie sú zahrnuté úhrady za  spotrebu médií /voda, plyn, elektrina, vývoz splaškov/
 • podnikateľský zámer
 • výpis zo živnostenského registra
 1. Ponuky zasielajte na adresu: Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača, s výrazným označením „Nájom nebytových priestorov“.
 2. Do termínu predloženia cenovej ponuky je možné vykonať obhliadku objektu.

   4. Termín predkladania ponúk je do 31. decembra  2015.

 1. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 15. januára 2016.

O výsledku vyhodnotenia budú uchádzači písomne vyrozumení do 14 dní po ukončení vyhodnotenia ponúk. V prípade nevýhodnosti má obecný úrad právo výberové konanie zrušiť.

V Krakovanoch 19. 11. 2015

Mgr. František Klinovský, starosta obce

Informácia o začatom správnom konaní

Print Friendly, PDF & Email

Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany 

 Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území  Stráže č.j.  S2015/00236

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď

písomne na adresu: Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany  alebo elektronicky na adresu: krakovany@krakovany.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ:  Obec Krakovany, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v k. ú. Stráže,

v  zastavanom území obce Krakovany –  1  ks strom (druh dreviny) orech – s obvodom kmeňa 180 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“ parcela č. 542/1, druh pozemku – ostatné plochy, ktorý je vo vlastníctve Obce Krakovany, v zmysle ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dôvod výrubu: chorý strom, dutý kmeň

Správne konanie začalo dňa: 12.11.2015

Zverejnené dňa: 12.11.2015

Zodp.: Ing. Emília Knošková

Informácia o začatom správnom konaní 2015/00446

Print Friendly, PDF & Email

Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany 

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území  Stráže č.j.  2015/00446

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď

písomne na adresu: Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany  alebo elektronicky na adresu: krakovany@krakovany.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: MINERAL – AQUASERVIS spol. s.r.o., Školská ulica 619/1A, 922 02 Krakovany

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v k. ú. Stráže,

v mimo zastavanom území obce Krakovany, mimo lesného pôdneho fondu  –  1 ks stromu Moruša  – s obvodom kmeňa 400 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou  nachádzajúcich sa na pozemku registra C KN parc. č. 325/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, v zmysle ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dôvod výrubu: Bráni vo výhľade pri výjazde na hlavnú cestu.

Správne konanie začalo dňa: 11.11.2015

Zverejnené dňa: 12.11.2015

Zodp.: Ing. Emília Knošková

Oznam o termíne podania žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016

Print Friendly, PDF & Email

Obecný úrad v Krakovanoch oznamuje Občianskym združeniam a organizáciám v obci Krakovany, že žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v roku 2016 je potrebné podať do 30.10.2015 na podateľni obecného úradu.

Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na nasledovný odkaz.

Žiadosť o poskytnutie_dotácie z rozpočtu obce na rok 2016

 

– Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

– Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

– Špecifikácia poskytnutej dotácie

Zápisnica z verejného prerokovania PHSR

Print Friendly, PDF & Email

Zápisnica z verejného prerokovania návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) konaného dňa 24. augusta 2015 v Kultúrnom dome Krakovany

Cieľom verejného prerokovania bolo zozbierať pripomienky občanov k návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na programovacie obdobie rokov 2015-2025.  

Za spracovateľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja,  spoločnosť Media Coeli sa na verejnom prerokovaní zúčastnila Mgr. Barbora  Jančíová,

Za obec Krakovany bol prítomný starosta obce Mgr. František Klinovský a Ing. Emília Knošková,  zapisovateľka.

Z radov  obyvateľov obce Krakovany sa na verejnom prerokovaní zúčastnil Ing. Marián Kubran, ktorý je zároveň aj členom pracovnej skupiny pre PHSR.  K návrhu PHSR mal len jednu pripomienku:

Určiť priority realizovania projektov.

 1. Dobudovanie kanalizácie v obci
 2. Na to nadväzuje rekonštrukcia miestnych komunikácií
 3. Rozšírenie kapacity materskej školy.

Ďalšie pripomienky ani otázky  k návrhu PHSR na verejnom prerokovaní podané neboli.  Ani na obecný úrad neboli doručené žiadne pripomienky.

Zapísala Ing. Emília Knošková.