V tejto rubrike máte možnosť prečítať si celé zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva. * Zápisnice budú zverejnené do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po schôdzi O.z.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 04/2020

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 2. septembra 2020  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                   

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Previerka zachovávania zákonnosti v postupe pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií.
 5. Vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o pridelenie sociálneho príspevku
 7. Rôzne
 8. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia so zmenou, ktorú predložil poslanec Ing. Slavomír Ťupek a Mgr. Juraj Filo

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Previerka zachovávania zákonnosti v postupe pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií.
 5. Vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o pridelenie sociálneho príspevku
 7. Zmena člena v Komisii na ochranu verejného záujmu
 8. Vyhlásenie výberového konania na Piváreň u Notára
 9. Rôzne
 10. Záver

Za predloženú zmenu program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 22/3/2020-38/3/2020 zo dňa 30. júna  2020.

Uznesenie č. 22/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2019
 5. Výročná správa obce za rok 2019
 6. Rozpočtové opatrenie 2/2020, použitie rezervného fondu
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára a kaderníctvo
 8. Prevádzkový poriadok Zberný dvor
 9. Predaj hasičského auto AVIA
 10. Výročná správa MNH za rok 2019 a správa manažéra o činnosti za I. polrok 2020
 11. Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja
 12. Rôzne
 13. Záver- podané

Uznesenie č. 23/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína – podané

Uznesenie č. 24/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 12/2/2020-21/2/2020 zo dňa 13. mája 2020 – podané

Uznesenie č. 25/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019.
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019.
 3. Schodok rozpočtu v sume -156 851,54  EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov v sume -28 320,40 EUR. Celkový schodok vo výške -185 171,94€ bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný z finančných operácií. – podané

Uznesenie č. 26/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje:

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 43 837,50 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu.

Uznesenie č. 27/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2019
 1. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe – podané

Uznesenie č. 28/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2020 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

Bežné príjmy 1 138 721 +14 930,47

 

1 153 651,47 -36 152,98 1 117 498,49
Kapitálové prímy 1 036 519 +908800 1 126 519 -96 358,61 1 030 160,39
Finančné operácie        0 +28 320,83 28 320,83 +112 721,18 141 042,01
Príjmy spolu 2 175 240 +133 251,30

 

2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89

 

  Rozpočet rok 2020  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

Bežné výdavky 1 138 721 +23 251,30 1 161 972,30 -36 152,98 1 125 819,32
Kapitálové výdavky 1 020 259 +110 000 1 130 259 +16 362,57 1 146 621,57
Finančné operácie 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 175 240 +133 251,30 2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89
 • podané

Uznesenie č. 29/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu v plnej výške 112 721,18 € na kapitálové položky schválené v rozpočte 2020 na obstaranie dlhodobého majetku – podané

Uznesenie č. 30/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 16/2/2020 zo dňa 13. mája 2020 – podané

Uznesenie č. 31/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu za nebytové priestory  Piváreň u Notára o 50 %  od 16.3.2020 do 19.5.2020 pre nájomcu Mareka Urbana, Dolná ulica 109/72, 922 02 Krakovany. – podané

Uznesenie č. 32/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 17/2/2020 zo dňa 13. mája 2020 – podané

Uznesenie č. 33/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu za nebytové priestory   kaderníctvo   o 50 % od 16.3.2020 do 5.5.2020 pre nájomcu Ivana Galbavá, Hviezdoslavova 1052/3, 922 03 Vrbové. – podané

Uznesenie č.  34/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prevádzkový poriadok Zberného dvora – podané

Uznesenie č. 35/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj hasičského auta – AVIA A 31. K DA12, EČ PN 834 AG za cenu 400,- eur  na základe znaleckého posudku v ktorom všeobecná hodnota vozidla predstavovala ku dňu 2.6.2020 čiastku 390,- eur vrátane DPH – podané.

Uznesenie č. 36/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu záujmového združenia právnických osôb Mikroregión nad Holeškou za rok 2019 a správu manažéra mikroregiónu o činnosti za I. polrok 2020 – podané

Uznesenie č. 37/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zapojenie obce do centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 0

Proti: 6 (Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 1(Filo)

Nehlasoval: 1 (Radoský)

S konštatovaním, že uznesenie nebolo prijaté

Uznesenie č. 38/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov  – podané

Poslanci kontrolu uznesení hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 – Upozornenie prokurátora

Starosta obce predložil poslancom upozornenie prokurátora ktoré bolo doručené na obecný úrad na základe  Previerky zachovávania zákonnosti v postupe obce pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií. Upozornenie bolo poslancom doručené  elektronicky, preto sa za zasadnutí už nečítala. Na samotnom zasadnutí bol prítomný aj pán JUDr. Singer, ktorý kontrolu Všeobecne záväzného nariadenia vykonal a podal upozornenie prokurátora na porušenie ustanovení § 7 ods. 2, ods. 4, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z., § 6 ods. 1, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.

a súčasne navrhol :

– prejednať toto upozornenie prokurátora na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce,

– ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia obce, kde boli zistené nedostatky zrušiť v celom rozsahu, resp. upraviť dotknuté ustanovenia nariadenia obce tak, aby boli v súlade so zákonom,

– v ďalšom období pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia obce upravujúceho poskytovanie dotácií v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. postupovať zákonným spôsobom, predovšetkým podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. a zákona č. 369/1990 Zb..

VZN č.4/2005 bolo schválené uznesením OZ č. 5/2005 pod bodom A4 dňa 16. júna 2005.  Na základe zistených nedostatkov sa poslanci obecného zastupiteľstva zhodli na zrušení VZN č. 4/2005 v plnom rozsahu. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zrušenie uznesenia OZ č. 5/2005 pod bodom A4 zo dňa  16. júna 2005 schválené.

 

K bodu č. 5 – Vyradenie majetku obce

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Návrhy na vyradenie majetku predložili nasledovné strediská:

Požiarna zbrojnica      – 1007,79 eur

Materská škola           – 386,13 eur

Základná škola           – 199,99 eur

Školská jedáleň          – 603,65 eur

Obecný úrad               – 2091,02 + 15 605,41 detské ihrisko

Kultúrne stredisko      – 414,33 eur

ZOS                            – 883,33 eur

Celková hodnota navrhnutého majetku na vyradenie je 21 191,35 eur v obstarávacej cene.

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom vyjadrenie  a pripomienky k predloženým vyraďovací  návrhom.  V závere odporučila drevené prvky detského ihriska nevyradiť, ale opraviť a umiestniť naspäť na ihrisko. Poslanci k odporučeniu kontrolórky namietali, že na zdemontované prvky nebu možné získať potrebný certifikát a preto navrhli schváliť vyradený majetok v plnom rozsahu. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Fořt), nehlasoval:0, bolo vyradenie majetku obce v celkovej obstarávacej cene 21 191,35 eur schválené.

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o pridelenie sociálneho príspevku

Poslanec Mgr. Juraj Filo, predseda Finančnej, stavebnej  a majetkovej komisie predložil poslancom žiadosti pána Františka Gonu a Daniely Gonovej obaja bytom Hlavná ulica 26/26, 922 02 Krakovany o jednorazový príspevok v hmotnej núdzi. Komisia zasadala pred rokovaním obecného zastupiteľstva a celú situáciu okolo prípadu podrobne objasnila Ing. Oľga Galbavá. Finančná, stavebná a majetková komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť žiadosť Františka Gonu o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre účely úhrad nedoplatkov za plyn, za daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad vo výške 527,21 eur s podmienkou, že nedoplatky uhradí veriteľom priamo Obec Krakovany. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol jednorazový príspevok v hmotnej núdzi pre Františka Gonu, Hlavná ulica 26/26, Krakovany vo výške 527,21 eur na úhradu nedoplatkov schválený.

Komisia tiež odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť žiadosť Daniely Gonovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi za účelom uhradenia nedoplatku na výživnom vo výške 626,28 eur s podmienkou, že nedoplatok bude uhradí priamo Obec Krakovany. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol jednorazový príspevok v hmotnej núdzi pre Danielu Gonovú, Hlavná ulica 26/26, Krakovany vo výške 626,28 eur na úhradu nedoplatku na výživnom schválený.

  

K bodu č. 7  – Zmena člena v komisii na ochranu verejného záujmu

Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Slavomír Ťupek vzniesol pripomienku na skutočnosť, že v komisii by mala mať zastúpenie každá politická strana.  Vzhľadom na to, že komisia má dvoch členom nezávislých a jedného zástupcu politickej strany (KDH), navrhol vymeniť nezávislého poslanca Mgr. Juraja Filu za Mareka Fořta, ktorý je nominant SAS. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena člena Komisie na ochranu  verejného záujmu schválená.

 

K bodu č. 8 – Výberové konanie na Piváreň u Notára

Poslanec Mgr. Juraj Filo upozornil na končiacu sa nájomnú zmluvu na Piváreň u Notára a tiež skladové priestory pri pivárni. Z toho dôvodu je potrebné vyhlásiť nové výberové konanie na prenájom uvedených nebytových priestorov. Výberové konanie bude zverejnené na internetovej stránke Obce Krakovany, na úradnej tabuli a v najbližšom vydaní Piešťanského týždenníka, ktoré vyjde 8. septembra. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasvania:0, nehlasoval:0 bolo vyhlásenie súťaže na nebytové priestory-Piváreň u Notára a sklad schválené.

 

K bodu č. 9 – Rôzne

Starosta obce informoval  o tom, že sa začalo nové verejné obstarávanie na kultúrny dom, kde už sú zapracované požadované zmeny. V priebehu obstarávania môžeme požiadať o predĺženie termínu dokončenia projektu.

Životné prostredie otvára zásobník na kanalizácie. Vo Vrbovom sme mali stretnutie združenia kanalizácie Vrbové Krakovany na ktorom  sa rokovalo s firmou, čo zabezpečuje externý manažment. Táto firma začne verejné obstarávanie na zhotoviteľa.  

 

Interpelácie

Ing. Slavomír Ťupek – či sa nedá posunúť otváracia doba na Zbernom dvore,

Odstrániť vyschnuté stromčeky na Školskej ulici.

Ing. Peter Seitler – oplotenie cintorína v Krakovanoch, kedy sa bude opravovať

V akom štádiu je umiestnenie semaforu pri ZŠ, odsledovať používanie veľkých kontajnerov na papier na vývoz komunálneho odpadu,  

Ing. Michal Sedlák – požiadal o vyprázdnenie odpadkových košov v KD, s TAVOSom riešiť výpustné miesto fekálií mimo obce.

 

K bodu č. 10 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 2. septembra 2020

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 39/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Previerka zachovávania zákonnosti v postupe pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií.
 5. Vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o pridelenie sociálneho príspevku
 7. Zmena člena v Komisii na ochranu verejného záujmu.
 8. Výberové konanie Piváreň u notára
 9. Rôzne
 10. Záver   

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,   Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,   Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice 

Uznesenie č. 40/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského, Ing. Petra Seitler

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7(Filo, Fořt,, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 41/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 22/3/2020-38/3/2020 zo dňa 30. júna 2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt,  Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Upozornenie prokurátora

Uznesenie č. 42/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušenie uznesenia  OZ č. 5/2005 pod bodom A.4 zo  dňa 16. júna 2005, ktoré schválilo   VZN č.4/2005 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnických a fyzickým osobám podnikateľom.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Vyradenie majetku obce

Uznesenie č. 43/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje:

Vyradenie majetku za rok 2020

Požiarna zbrojnica      – 1007,79 eur

Materská škola           – 386,13 eur

Základná škola           – 199,99 eur

Školská jedáleň          – 603,65 eur

Obecný úrad               – 2091,02 + 15 605,41 detské ihrisko

Kultúrne stredisko      – 414,33 eur

ZOS                            – 883,33 eur

V celkovej hodnote    – 21191,35eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o pridelenie sociálneho príspevku – František Gono, Daniela Gonová

Uznesenie č. 44/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Na základe odporučenie Finančnej, stavebnej a majetkovej komisie žiadosť o pridelenie jednorazového sociálneho príspevku pre Františka Gonu, Hlavná ulica 26/26, Krakovany vo výške 527,21 eur na nedoplatok za plyn, za daň z nehnuteľnosti, a komunálny odpad. Nedoplatky uhradí priamo obec Krakovany veriteľom.  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 45/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Na základe odporučenie Finančnej, stavebnej a majetkovej komisie žiadosť o pridelenie jednorazového sociálneho príspevku pre Danielu Gonovú, Hlavná ulica 26/26, Krakovany vo výške 626,28 eur na nedoplatok na výživnom. Nedoplatok uhradí priamo obec Krakovany otcovi maloletej.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.7 Zmena člena v Komisii na ochranu verejného záujmu

Uznesenie č. 46/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu člena Komisie pre ochranu verejného záujmu – poslanca  Mgr. Juraja Filo (nezávislý poslanec) nahradí Marek Fořt strana SAS.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Výberové konanie na Piváreň u notára

Uznesenie č. 47/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie súťaže na prenájom nebytových priestorov Pivárne u Notára  a skladových priestorov pivárne.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 Rôzne

Uznesenie č. 48/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  2. septembra  2020

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková            

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 03/2020

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 30. júna 2020  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2019
 5. Výročná správa obce za rok 2019
 6. Rozpočtové opatrenie 2/2020, použitie rezervného fondu
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára a kaderníctvo
 8. Prevádzkový poriadok Zberný dvor
 9. Predaj hasičského auto AVIA
 10. Výročná správa MNH za rok 2019 a správa manažéra o činnosti za I. polrok 2020
 11. Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja
 12. Rôzne
 13. Záver        

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2019
 5. Výročná správa obce za rok 2019
 6. Rozpočtové opatrenie 2/2020, použitie rezervného fondu
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára a kaderníctvo
 8. Prevádzkový poriadok Zberný dvor
 9. Predaj hasičského auto AVIA
 10. Výročná správa MNH za rok 2019 a správa manažéra o činnosti za I. polrok 2020
 11. Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja
 12. Rôzne
 13. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 12/2/2020-21/2/2020 zo dňa 13. mája 2020.

Uznesenie č. 12/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 1/2020
 5. Žiadosť o zníženie nájmu
 6. IBV Staré Konopisko – Verejné obstarávanie na inžinierske siete
 7. Zmena UP č.13/2018
 8. Rôzne
 9. Záver – podané

Uznesenie č. 13/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mareka Fořta a Oľgu Rusnáčekovú – podané

Uznesenie č. 14/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2020-11/1/2020 zo dňa 6. februára 2020 – podané

Uznesenie č. 15/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2020   1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Bežné príjmy 1 138 721 +14 930,47

 

1 153 651,47
Kapitálové prímy 1 036 519 +90 000 1 126 519
Finančné operácie        0 +28 320,83 28 320,83
Príjmy spolu 2 175 240 +133 251,30

 

2 308 491,30

 

  Rozpočet rok 2020  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Bežné výdavky 1 138 721 +23 251,30 1 161 972,30
Kapitálové výdavky 1 020 259 +110 000 1 130 259
Finančné operácie 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 175 240 +133 251,30 2 308 491,30
 • podané

Uznesenie č. 16/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odloženie splatnosti nájomného za nebytové priestory Piváreň u Notára za mesiac marec, apríl, máj, pre nájomcu Marek Urban, Dolná ulica 109/72, Krakovany. O ďalšom postupe  rozhodne Obecné zastupiteľstvo až po prijatí vládnych opatrení, na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v júni – podané

Uznesenie č. 17/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odloženie splatnosti nájomného za nebytové priestory kaderníctvo za mesiac marec, apríl, máj pre nájomcu Ivana Galbavá, Hviezdoslavova 1052/3, Vrbové. O ďalšom postupe  rozhodne Obecné zastupiteľstvo až po prijatí vládnych opatrení, na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v júni – podané

Uznesenie č. 18/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Začatie Verejného obstarávania na inžinierske siete pre IBV Staré Konopisko – podané

Uznesenie č.  19/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu o zmene Územného plánu 13/2018 a odporúča vyvolať rokovanie ohľadne doriešenia danej situácie – podané

Uznesenie č. 20/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie starostu o podaní žiadosti o finančnú podporu opatrení proti šíreniu COVID-19  z rezervy prednostu TTSK pre Zariadenie opatrovateľskej služby- podané

Uznesenie č. 21/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

– Ing. Michal Sedlák  informoval poslancov o vysťahovaní kultúrneho domu.

– Tibor Šurín, či je záruka na chodník na Školskej ulici, nakoľko pri Chateau Krakovany sa rozpadáva.

Ing. Peter Seitler požiadal o zverejnenie informácie, že Folklórne slávnosti 2020 sa neuskutočnia.

– Marek Fořt požiadal o opravu cesty na Novej ulici

Ing. Slavomír Ťupek sa pýtal, či sa polievajú stromčeky na Školskej ulici, upozorniť občanov na parkovanie  vozidiel na chodníku na Veternej ulici.

– Oľga Rusnáčeková upozornila, že na Južnej ulici pri detskom ihrisku nefunguje obecný rozhlas.

Mgr. Lukáš Radoský požiadal o zabezpečenie otvorenia futbalového štadiónu v zmysle prevádzkového poriadku – podané

 

K bodu č.4 – Záverečný účet obce za rok 2019

Kontrolórka obce v stručnosti oboznámila poslancov so Záverečným účet Obce Krakovany za rok 2019. Rozobrala niektoré položky rozpočtového hospodárenie za rok 2019.  V Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019  audítorka  konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krakovany k 31. decembru 2019 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci je k uvedenému dátumu  v súlade so zákonom o účtovníctve.  Kontrolórka obce, Ing. Elena Podmaková  predniesla Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  Kontrolórka obce odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2019 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2019 nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce za rok 2019 a prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu schválený bez výhrad a Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5 – Výročná správa obce za rok 2019

Výročnú správu obce dostali poslanci v materiáloch v elektronickej podobe. Na zasadnutí sa už nečítala.  Výročná správa kopíruje ekonomické ukazovatele záverečného účtu doplnená o smerovanie obce a demografické údaje o obyvateľoch, zamestnancoch  a podobne. Výročná správa sa berie na vedomie. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Výročnú správu obce za rok 2019 a Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe zobrali na vedomie. 

 

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2020, použitie rezervného fondu

Rozpočtové opatrenie bolo predložené v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2020 predstavuje čiastku 2 175 240,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 133 251,30€ celkom na sumu 2 308 491,30 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových položkách aj výdavkových položkách o 19 790,41€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 36 152,98 €,
 • kapitálový sa znižuje o 96 358,61 €,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 112 721,18 €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný znižuje o 36 152,98 €,
 • kapitálový sa zvyšuje  o 16 362,57 €,
 • finančné operácie – bez zmien.

Za predložené rozpočtové opatrenie dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:8, porti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č.2/2020 schválené.

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  2/2020

V súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie.

Rezervný fond vo výške 112 721,18 bude použitý na kapitálové položky – na obstaranie dlhodobého majetku.  Starosta obce dal hlasovať za použitie rezervného fondu. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo použitie rezervného fondu na obstaranie dlhodobého majetku schválené.

  

K bodu č. 7  – Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára a kaderníctvo

Poslanci sa opätovne zaoberali žiadosťou o zníženie nájmu za nebytové priestory – Piváreň u Notára, ktorú podal nájomca Marek Urban, Dolná ulica 109/72, 922 02 Krakovany na obdobie počas pandémie Korona vírusu v ktorej bola prevádzka obmedzená.   V prvom kroku najskôr hlasovali za zrušenie uznesenia č. 16/2/2020  v ktorom poslanci schválili odloženie platby nájmu. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo schválené zrušenie uznesenie uznesenia č. 16/2/2020. Na základe vládnych opatrení sa poslanci dohodli na 50 % znížení nájomného za nebytové priestory Piváreň u Notára za obdobie 16.3.2020 – 19.5.2020 počas ktorého bola prevádzka obmedzená.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaní za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zníženie nájmu na nebytové priestory Piváreň u Notára o 50% za obdobie od 16.3. – 19.5.2020 pre nájomcu Mareka Urbana, Dolná ulica 109/72, 922 02 Krakovany schválené.

Podobne poslanci postupovali aj pri žiadosti o zníženie nájmu na nebytové priestory – kaderníctvo, ktorú podala Ivana Galbavá, Hviezdoslavova 1052/3, 922 03 Vrbové. Aj v tomto prípade najskôr hlasovali za zrušenie uznesenie č. 17/2/2020 v ktorom bolo schválené odloženie platby nájmu. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo schválené zrušenie uznesenie uznesenia č. 17/2/2020.

Aj v tomto prípade sa poslanci dohodli na 50% znížení nájomného za nebytové priestory kaderníctvo za obdobie 16.3.2020 – 5.5.2020 počas ktorého bola prevádzka zatvorená.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaní za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zníženie nájmu na nebytové priestory kaderníctvo  o 50% za obdobie od 16.3. – 5.5.2020 pre nájomcu Ivana Galbavá, Hviezdoslavova 1052/3, 922 03 Vrbové,  schválené.

 

K bodu č. 8 – Prevádzkový poriadok – Zberný dvor

Starosta obce predložil poslancom na schválenie prevádzkový poriadok Zberného dvora. Zberný dvor bol skolaudovaný1.6.2020. Nakoľko obec ešte nemá nakúpené potrebné vybavenie, zberný dvor sa zatiaľ bude prevádzkovať len v obmedzenom režime, a to na vývoz zeleného odpadu, prípadne nahláseného zberu, ako bol zber elektroodpadu. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Prevádzkový poriadok Zberného dvora schválený.

 

K bodu č. 9 – Predaj hasičského auta AVIA

DHZ Krakovany v novembri 2019 dostali nové hasičské auto IVECO.  Stará hasičská AVIA ktorú obec odkúpila od obce Bašovce 18.1.2016, sa stala nepotrebná. Na to aby bolo možné vozidlo odpredať, dal sa vypracovať znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty vozidla, ktorá bola stanovená na 390,- eur v rátane DPH. Starosta obce navrhol odpredať AVIU za 400,- eur. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. Hlasovaním hza:8, proti:0, zdržal a hlasovania:0, nehlasoval:0, bol odpredaj hasičského auta – AVIA A 31. K DA12, EČ PN 834 AG za cenu 400,- eur  na základe znaleckého posudku v ktorom všeobecná hodnota vozidla predstavovala ku dňu 2.6.2020 čiastku 390,- eur vrátane DPH schválený.

 

K bodu č. 10 – Výročná správa MNH za rok 2019 a správa manažéra o činnosti za I. polrok 2020

Manažér Mikroregiónu nad Holeškou Lukáš Pavlech poslal na prerokovanie obecného zastupiteľstva Výročnú správ Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2019  a Správu manažéra o činnosti Mikroregiónu nad Holeškou za  1. polrok 2020. Materiál sa na zasadnutí už nečítal, nakoľko bol poslancom doručený elektronicky.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci Výročnú správu Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2019 a správu o činnosti za 1. polrok 2020 zobrali na vedomie. 

 

K bodu č. 11 – Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja

Starosta obce predstavil poslancom Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja. Tento fond poskytuje obciam zapojeným do tohto projektu finančnú podporu na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm a nepredvídateľných udalostí alebo na preventívne opatrenia. . Členský ročný príspevok je 0,50 eur na obyvateľa. Starosta obce dal hlasovať za zapojenie sa do Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja. Hlasovaním za:0, proti:6, zdržal sa hlasovania:1 (Filo), nehlasoval:1 (Radoský) zapojenie sa obce Krakovany do Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja nebolo schválené.

 

K bodu č. 12 – Rôzne

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnila vedúca Zariadenia opatrovateľskej služby Mgr. Jana Lajchová, ktorá poslancov informovala o súčasnom stave v zariadení.

Pán Lukáš Macháč zo spoločnosti New Living, s.r.o. informoval poslancov o zmene stavby pred dokončením, na stavbu bývalej predajne potravín v Strážoch.  

 

Interpelácie

-Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o potrebe zakúpenia novej kosačky na trávu, ktorá sa využíva na kosenie veľkých trávnatých plôch v materskej škole a na futbalovom štadióne, nakoľko stará kosačka je už v pomerne zlom technickom stave a má len malý  zásobník na zberanie pokosenej trávy. Kapacita materskej školy stále nepostačuje uspokojiť všetky požiadavky a preto by bolo dobré do budúcnosti uvažovať s jej rozšírením kapacity o jednu triedu  a to buď formou kontajnerovej prístavby, alebo nadstavby. Starosta obce na základe uvedenej požiadavky upozornil, že vzhľadom na stále trvajúce monitorovacie obdobie ešte nie je nožné s rozširovaním MŠ uvažovať. Je potrebné počkať na skončenie monitorovacieho obdobia.

-Ing. Slavomír Ťupek požiadal o odstránenie tabule na Veternej ulici o realizácii projektu, ktorá je už nečitateľná a v podstate už aj bezpredmetná. Nová lampa pri budove železničnej stanici   nesvieti.  Na Školskej ulici prerastajú stromy do elektrického vedenia. Na začiatku Veternej ulice je zanesený odvodňovací kanál je potrebné ho vyčistiť. Na cintoríne v Strážoch je vyschnutá tuja. Upozorniť vývozcu komunálneho odpadu aby pri rodinných domoch vyvážal len nádoby ktoré sú určené na komunálny odpad. 

– Tibor Šurín požiadal o doplnenie dopravných značiek pri mostoch, ktoré boli odporučené v statických posudkoch.

– Marek Fořt – kedy sa bude opravovať oplotenie na cintoríne v Krakovanoch.

– Mgr. Juraj Filo – doplniť stojisko na kontajnery na separovaný odpad na Južnej ulici.

 

K bodu č. 13 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.  

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 30.6. 2020

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 22/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2019
 5. Výročná správa obce za rok 2019
 6. Rozpočtové opatrenie 2/2020, použitie rezervného fondu
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára a kaderníctvo
 8. Prevádzkový poriadok Zberný dvor
 9. Predaj hasičského auto AVIA
 10. Výročná správa MNH za rok 2019 a správa manažéra o činnosti za I. polrok 2020
 11. Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja
 12. Rôzne
 13. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 23/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 24/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 12/2/2020-21/2/2020 zo dňa 13. mája 2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Záverečný účet obce za rok 2019

Uznesenie č. 25/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019.
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019.
 3. Schodok rozpočtu v sume -156 851,54  EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov v sume -28 320,40 EUR. Celkový schodok vo výške –185 171,94€ bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný z finančných operácií.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 26/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje:

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 43 837,50 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Výročná správa obce za rok 2019

Uznesenie č. 27/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2019
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č. 6 Rozpočtové opatrenie č. 2/2020, použitie rezervného fondu

Uznesenie č. 28/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2020 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

Bežné príjmy 1 138 721 +14 930,47

 

1 153 651,47 -36 152,98 1 117 498,49
Kapitálové prímy 1 036 519 +908800 1 126 519 -96 358,61 1 030 160,39
Finančné operácie        0 +28 320,83 28 320,83 +112 721,18 141 042,01
Príjmy spolu 2 175 240 +133 251,30

 

2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89

 

  Rozpočet rok 2020  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

Bežné výdavky 1 138 721 +23 251,30 1 161 972,30 -36 152,98 1 125 819,32
Kapitálové výdavky 1 020 259 +110 000 1 130 259 +16 362,57 1 146 621,57
Finančné operácie 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 175 240 +133 251,30 2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 29/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu v plnej výške 112 721,18 € na kapitálové položky schválené v rozpočte 2020 na obstaranie dlhodobého majetku.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.7 – Zníženie nájmu Piváreň u Notára a kaderníctvo

Uznesenie č. 30/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 16/2/2020 zo dňa 13. mája 2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 31/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu za nebytové priestory  Piváreň u Notára o 50 %  od 16.3.2020 do 19.5.2020 pre nájomcu Mareka Urbana, Dolná ulica 109/72, 922 02 Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 32/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 17/2/2020 zo dňa 13. mája 2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 33/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu za nebytové priestory   kaderníctvo   o 50 % od 16.3.2020 do 5.5.2020 pre nájomcu Ivana Galbavá, Hviezdoslavova 1052/3, 922 03 Vrbové.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Prevádzkový poriadok – Zberný dvor

Uznesenie č.  34/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prevádzkový poriadok Zberného dvora

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Predaj hasičského auta AVIA

Uznesenie č. 35/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj hasičského auta – AVIA A 31. K DA12, EČ PN 834 AG za cenu 400,- eur  na základe znaleckého posudku v ktorom všeobecná hodnota vozidla predstavovala ku dňu 2.6.2020 čiastku 390,- eur vrátane DPH.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Výročná správa MNH za rok 2019 a správa manažéra o činnosti za I. polrok 2020

Uznesenie č. 36/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu záujmového združenia právnických osôb Mikroregión nad Holeškou za rok 2019 a správu manažéra mikroregiónu o činnosti za I. polrok 2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja

Uznesenie č. 37/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zapojenie obce do centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 0

Proti: 6 (Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 1(Filo)

Nehlasoval: 1 (Radoský)

S konštatovaním, že uznesenie nebolo prijaté

 

K bodu č. 12 – Rôzne

Uznesenie č. 38/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  30. júna  2020

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková   

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 02/2020

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 13. mája 2020  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 1/2020
 5. Žiadosť o zníženie nájmu
 6. IBV Staré Konopisko – Verejné obstarávanie na inžinierske siete
 7. Zmena UP č.13/2018
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 1/2020
 5. Žiadosť o zníženie nájmu
 6. IBV Staré Konopisko – Verejné obstarávanie na inžinierske siete
 7. Zmena UP č.13/2018
 8. Rôzne
 9. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mareka Fořta a Oľgu Rusnáčekovú. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 9,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili. 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 1/1/2020-11/1/2020 zo dňa 6. februára 2020.

Uznesenie č. 1/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rezort Piešťany – oblastná organizácia cestovného ruchu
 5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2019
 7. IBV Staré Konopisko
 8. Rôzne
 9. Záver – podané

Uznesenie č. 2/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Tibora  Šurína – podané

Uznesenie č. 3/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 82/8/2019-91/8/2019 zo dňa 16. decembra  2019 – podané

Uznesenie č. 4/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vstup obce Krakovany do Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Rezort Piešťany“ – podané

Uznesenie č. 5/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019   1. zmena  2. zmena 3. zmena Rozpočet

po 4. zmene

 

Návrh na 5. zmenu

 

Rozpočet

po 5. zmene

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 +49 691,31 +18 640,50 1 151 524,73 -5 531,50 1 145 993,23

 

Kapitálové prímy 1 101 759 +38 000 +142 000 -731 759 150 000,– 0 150 000
Finančné operácie        58 882 +131 837,81 +110 623,98 0 302 312,81 0 302 312,81
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1603 837,54 -5 531,50 1 598 306,04

 

  Rozpočet rok 2019  1. zmena  2. zmena  3. zmena Rozpočet po 4. zmene

 

Návrh na 5. zmenu

 

Rozpočet

po 5. zmene

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 +48 561,12 +18 640,50 1 105 250,84 -5 531,50 1 099 719,34
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 +253 754,17 -731 759,00 495 876,70 0 495 876,70
Finančné operácie 0 0 0 0 2 710,– 0 2 710,–
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1 603 837,54 -5 531,50 1 598 306,04
 • podané

Uznesenie č. 6/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu obce Krakovany za rok 2019 – podané

Uznesenie č.  7/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Prezentáciu spoločnosť Beva Development z Košíc na riešenie výstavby v lokalite Staré Konopisko – podané

Uznesenie č. 8/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyhodnotenie hobby stretnutí za rok 2019 – podané

Uznesenie č. 9/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o činnosti kontrolóra obce za rok 2019 – podané

Uznesenie č. 10/1/2020

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 – podané

Uznesenie č. 11/1/2020

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Marek Fořt požiadal o vyčíslenie príjmov za vývoz fekálií a prehodnotiť kúpu traktora.

– Mgr. Juraj Filo predložil tlmočil požiadavku občanov na zriadenie sociálne zariadeniach na cintoríne v Krakovanoch. Ďalej sa pýtal, či sa podnikli nejaké kroky k prijatiu ďalšieho zamestnanca do údržby.

– Ing. Slavomír Ťupek na hlasnej ceste pri Čelínovi  bliká lampa pouličného osvetlenia. Požiadal o zverejňovanie účasti poslancov na zasadnutiach.

– Ing. Michal Sedlák informoval poslancov že bola podaná žiadosť o dotáciu na Ministerstvo kultúry. Financie by sa použili na Folklórne slávnosti – podané

 

K bodu č.4 – Rozpočtové opatrenie 1/2020

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  1/2020 vypracovala a predložila Ing. Slávka Kotulová

V súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

Schválený rozpočet celkom na rok 2020 predstavuje čiastku 2 175 240,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 133 251,30€ celkom na sumu 2 308 491,30 €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 14 930,47 €,
 • kapitálový sa zvyšuje o 90 000 €,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 28 320,83 €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 23 251,30 €,
 • kapitálový sa zvyšuje  o 110 000 €,

Jednotlivé položky podrobnejšie vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:1, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci rozpočtové opatrenie č. 1/2020 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5 – Žiadosť o zníženie nájmu

Žiadosť o zníženie nájmu za nebytové priestory podal pán Marek Urban, Dolná ulica 109/72, Krakovany, ktorý má v prenájme Piváreň u Notára a druhú žiadosť podala pani Ivana Galbavá, Hviezdoslavova 1052/3, Vrbové, ktorá má v prenájme nebytové priestory – kaderníctvo.  

Po dlhšej rozprave sa poslanci dohodli na jednotnom postupe pre oboch žiadateľov, odloženie splatnosti nájmu  za mesiace marec, apríl, máj. Po prijatí vládnych opatrení sa bude obecné zastupiteľstvo  žiadosťami opätovne zaoberať a príjme konečné rozhodnutie.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol odloženie nájmu za mesiace marec, apríl, máj,  za nebytové priestory Piváreň u Notára schválené.

Pre kaderníctvo dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo odloženie nájmu za mesiace marec, apríl, máj, za nebytové priestory kaderníctvo schválené.

    

K bodu č. 6 – IBV Staré Konopisko – Verejné obstarávanie na inžinierske siete

Starosta obce predložil poslancom požiadavku na začatie verejného obstarávania na inžinierske siete pre IBV Staré Konopisko.  Na tému IBV Staré Konopisko  bolo pred zasadnutím obecného zastupiteľstva zvolané stretnutie Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie, ktorá problematiku podrobne rozobrala. O záveroch komisie informoval predseda Mgr. Juraj Filo. Poslanci súhlasili so začatím verejného obstarávania na inžinierske siete IBV Staré Konopisko. Starosta obce dal hlasovať Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo začatie verejného obstarávania na zhotovenie inžinierskych sieti na IBV Staré Konopisko schválené.   

  

K bodu č. 7  – Zmena UP č. 13/2018

Starosta obce informoval poslancov o Zmene UP č.13/2018, ktorá práve prebieha. 15. januára bolo začaté prerokovanie návrhu riešenia Zmien a doplnkov 13/2018 Územného plánu obce Krakovany.  Po uplynutí doby na podávanie pripomienok boli tieto vyhodnotené a zapracované. 12.3.2020 Obec Krakovany požiadala Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov , referát pôdohospodárstva  o udelenie súhlasu  na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely podľa §13 zák. NR SR č. 220/2004 Z.z.  Okresný úrad Trnava vydal súhlasné stanovisko 24.3.2020, ktoré bolo doručované aj na Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor a Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky. K tomuto stanovisku podal námietku Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor, ktorý nesúhlasil s použitím poľnohospodárskej pôdy na iné účely v rámci návrhu Zmien a doplnkov 3/2018 ÚP obce Krakovany mimo zastavaného územia obce Krakovany v katastrálnom území Stráže, konkrétne týkajúceho sa lokality označenej účelom využitia na reklamný panel o výmere 22 m2. Na základe tejto námietky Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov vydal opravené súhlasné stanovisko v ktorom bol zrušený súhlas na použitie pôdy pre reklamný panel o výmere 22 m2. V tom prípade by nemohla byť schválená  zmena UP 13/2018 v takom zmysle, ako bola navrhnutá. O tejto situácii informoval spracovateľ  územnoplánovacej dokumentácie Ing. Peter Odnoga.   Navrhol, aby sa zvolalo rokovanie so všetkými dotknutými a prerokovali danú situáciu a našli nejaký kompromis.

Uvedenú informáciu  o zmene UP č.13/2018 poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

Starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti o podporu opatrení proti šíreniu COVID-19 z  prostriedkov rezervného fondu prednostu TTSK . Tieto prostriedky by sa použili pre Zariadenie opatrovateľskej služby.

 

Interpelácie

– Ing. Michal Sedlák  informoval poslancov o vysťahovaní kultúrneho domu.

– Tibor Šurín, či je záruka na chodník na Školskej ulici, nakoľko pri Chateau Krakovany sa rozpadáva.

Ing. Peter Seitler požiadal o zverejnenie informácie, že Folklórne slávnosti 2020 sa neuskutočnia.

– Marek Fořt požiadal o opravu cesty na Novej ulici

Ing. Slavomír Ťupek sa pýtal, či sa polievajú stromčeky na Školskej ulici, upozorniť občanov na parkovanie  vozidiel na chodníku na Veternej ulici.

– Oľga Rusnáčeková upozornila, že na Južnej ulici pri detskom ihrisku nefunguje obecný rozhlas.

Mgr. Lukáš Radoský požiadal o zabezpečenie otvorenia futbalového štadiónu v zmysle prevádzkového poriadku.

 

K bodu č. 9 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 13. 5. 2020

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 12/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 1/2020
 5. Žiadosť o zníženie nájmu
 6. IBV Staré Konopisko – Verejné obstarávanie na inžinierske siete
 7. Zmena UP č.13/2018
 8. Rôzne
 9. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 13/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mareka Fořta a Oľgu Rusnáčekovú

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 14/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2020-11/1/2020 zo dňa 6. februára 2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Rozpočtové opatrenie 1/2020

Uznesenie č. 15/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2020   1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Bežné príjmy 1 138 721 +14 930,47

 

1 153 651,47
Kapitálové prímy 1 036 519 +90 000 1 126 519
Finančné operácie        0 +28 320,83 28 320,83
Príjmy spolu 2 175 240 +133 251,30

 

2 308 491,30

 

  Rozpočet rok 2020  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Bežné výdavky 1 138 721 +23 251,30 1 161 972,30
Kapitálové výdavky 1 020 259 +110 000 1 130 259
Finančné operácie 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 175 240 +133 251,30 2 308 491,30

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Žiadosť o zníženie nájmu

Uznesenie č. 16/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odloženie splatnosti nájomného za nebytové priestory Piváreň u Notára za mesiac marec, apríl, máj, pre nájomcu Marek Urban, Dolná ulica 109/72, Krakovany. O ďalšom postupe  rozhodne Obecné zastupiteľstvo až po prijatí vládnych opatrení, na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v júni.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 17/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odloženie splatnosti nájomného za nebytové priestory kaderníctvo za mesiac marec, apríl, máj pre nájomcu Ivana Galbavá, Hviezdoslavova 1052/3, Vrbové. O ďalšom postupe  rozhodne Obecné zastupiteľstvo až po prijatí vládnych opatrení, na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v júni.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.6 – IBV Staré Konopisko – Verejné obstarávanie na IS

Uznesenie č. 18/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Začatie Verejného obstarávania na inžinierske siete pre IBV Staré Konopisko

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Zmena UP č. 13/2018

Uznesenie č.  19/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu o zmene Územného plánu 13/2018 a odporúča vyvolať rokovanie ohľadne doriešenia danej situácie.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8– Rôzne

Uznesenie č. 20/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie starostu o podaní žiadosti o finančnú podporu opatrení proti šíreniu COVID-19  z rezervy prednostu TTSK pre Zariadenie opatrovateľskej služby.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 21/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0    Zdržal sa hlasovania: 0   Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  13. mája 2020

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková     

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 01/2020

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 6. februára 2020  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rezort Piešťany – oblastná organizácia cestovného ruchu
 5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2019
 7. IBV Staré Konopisko
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rezort Piešťany – oblastná organizácia cestovného ruchu
 5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2019
 7. IBV Staré Konopisko
 8. Rôzne
 9. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Michala Sedláka a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 82/8/2019-91/8/2019 zo dňa 16. decembra 2019.

Uznesenie č. 82/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany
 5. Návrh VZN č. 3/2019   o miestnych  daniach  na   území   obce Krakovany
 6. Návrh VZN č. 4/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvia Freivaldová
 9. Združenie Holeška tour
 10. Rôzne
 11. Záver-podané

Uznesenie č. 83/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Slavomíra Ťupeka – podané

Uznesenie č. 84/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 72/7/2019- 81/7/2019 zo dňa 21. novembra  2019 – podané

Uznesenie č. 85/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 86/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č.3/2019 o miestnych daniach na území obce Krakovany- podané

Uznesenie č. 87/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č.  88/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2020 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2020 vo výške 2 175 240,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                        Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2020     Druh rozpočtu Návrh 2020  
Bežný rozpočet 1 138 721     Bežný rozpočet 1 138 721  
Kapitálový rozpočet 1 036 519     Kapitálový rozpočet                   1 020 259  
Finančné operácie 0     Finančný rozpočet 16 260  
SPOLU 2 175 240     SPOLU 2 175 240  
 • podané

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2021-2022.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2021

 

Návrh 2022

 

  Bežný rozpočet 1 178 605 1 241 102
Kapitálový rozpočet 200 0000 200 000
Finančné operácie 0 0
SPOLU 1 378 605 1 441 102

 

Druh rozpočtu Návrh 2021 Návrh 2022
Bežný rozpočet 1 178 605 1 241 102
Kapitálový rozpočet 183 740 183 740
Finančné operácie 16 260 16 260
        SPOLU 1 378 605 1 441 102
 • podané

Uznesenie č. 89/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

neschvaľuje

Odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvie Freivaldovej – podané

Uznesenie č. 90/8/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Zapojenie obce Krakovany do združenia Holeška Tour

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 0

Proti: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

S konštatovaním, že uznesenie nebolo prijaté – podané

Uznesenie č. 91/8/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

-Mgr. Juraj Filo požiadal o zakomponovanie do zmluvy o dotáciách pre spoločenské organizácie aby každá organizácia posielala  2x ročne správu o činnosti, ktorá by bola uverejnená v Hlase Krakovian.

Ing. Slavomír Ťupek upozornil na nesvietiaci  stromček na VO na Školskej ulici a rozfúkaný odpad pri stavenisku na Strážovskej ulici pri bývalom obchode.

-Ing. Michal Sedlák pochválil akcie ktoré organizovala materská a základná škola v kultúrnom dome. Obe akcie mali veľmi peknú účasť a boli zorganizované na vysokej úrovni – podané 

Poslanci kontrolu uznesení hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 – Rezort Piešťany – oblastná organizácia cestovného ruchu

Starosta obce predložil poslancom návrh na zapojenie sa do oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany. Stanovy oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany boli poslancom poslané s materiálom.  V nich je popísané činnosť organizácia a príspevky pre organizáciu. Výšku dobrovoľného  príspevku schvaľuje obecné zastupiteľstvo, výšku povinného členského príspevku určuje valné zhromaždenie organizácie.

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, porti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol vstup do oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany schválený.

 

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2019

Ing. Slávka Kotulová predložila poslancom návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2019 v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

 Schválený rozpočet celkom na rok 2019 predstavuje čiastku 2 195 439,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 213 346,73€ celkom na sumu 2 408 785,73 €.

Rozpočtovým opatrením 2/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v prijmových aj výdavkových položkách o 302 315,29 € celkom na sumu 2 711 101,02 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2019 sa uvedená suma znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 713 188,50 € celkom na sumu 1997 982,52 €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2019 sa uvedená suma znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 394 144,98 € celkom na sumu 1603 837,54 €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2019 sa uvedená suma znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 5 531,50 € celkom na sumu 1 598 306,04 €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 5 531,50 €,
 • kapitálový – bez zmien
 • finančné operácie – bez zmien.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný znižuje o 5 531,50 €,
 • kapitálový – bez zmien,
 • finančné operácie – bez zmien.

K predloženému návrhu Rozpočtového opatrenia č. 5/2019 poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci rozpočtové opatrenia č. 5/2019 zobrali na vedomie.

  

K bodu č. 6 – Čerpanie rozpočtu za rok 2019

Čerpanie rozpočtu za rok 2019 predložila Ing. Slávka Kotulová.  Podrobný rozpis bol poslancom zaslaný mailovou poštou. Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Poslancov najviac zaujali výdavky na ZOS, ktoré je v strate 56 tisíc eur ročne. Túto situácia na svojom zasadnutí prehodnotí aj finančná komisia a navrhne ďalší postup, ktorý predloží na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Čerpanie rozpočtu hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7  – IBV Staré Konopisko

Spoločnosť Beva Development z Košíc predstavila svoj návrh na výstavbu lokality Staré Konopisko. Projekt zahŕňa 23 plnohodnotných domov  a jeden dvojpodlažný bytový komplex v ktorom bude 6 bytov pre dôchodcov a 4 byty pre mladé rodiny. Poslanci predložený návrh riešenia hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

Vyhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2019

Kontrolórka obce  predložila poslancom vyhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2019. Tabuľka obsahovala príjmy za jednotlivé mesiace v roku a zároveň v druhej tabuľke bolo porovnanie s predchádzajúcimi rokmi. Výdavky sa po mesiacoch nesledovali.  K predloženému materiálu poslanci   nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sahlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci vyhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2019 zobrali na vedomie. 

Správa o činnosti HK za rok 2019

Kontrolórka obce v súlade so schváleným plánom činnosti a s ustanovením § 18f  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov predložila obecnému zastupiteľstvu obce Krakovany správu o činnosti za rok 2019. K predloženej správa poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 zobrali na vedomie.

Plán činnosti HK  na 1. polrok 2020

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. Tento plán kontrolórka  predkladá v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. K preloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2020 schválený.

Informácie starostu o ponukách archeologického výskumu pri realizácii stavby Staré Konopisko a tiež o novinkách v projekte cyklotrasy Vrbové Piešťany. V najbližších dňoch by sa mala podpísať nájomná zmluva medzi Železnicami SR a združením obcí Zelená cesta. Projekt by sa mal začať realizovať z Piešťan. Celý projekt bude prebiehať asi v troch etapách.

Interpelácie

– Marek Fořt požiadal o vyčíslenie príjmov za vývoz fekálií a prehodnotiť kúpu traktora.

– Mgr. Juraj Filo predložil tlmočil požiadavku občanov na zriadenie sociálne zariadeniach na cintoríne v Krakovanoch. Ďalej sa pýtal, či sa podnikli nejaké kroky k prijatiu ďalšieho zamestnanca do údržby.

– Ing. Slavomír Ťupek na hlasnej ceste pri Čelínovi  bliká lampa pouličného osvetlenia. Požiadal o zverejňovanie účasti poslancov na zasadnutiach.

– Ing. Michal Sedlák informoval poslancov že bola podaná žiadosť o dotáciu na Ministerstvo kultúry. Financie by sa použili na Folklórne slávnosti.

 

K bodu č. 9 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ. 

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 6. februára 2020

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 1/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rezort Piešťany – oblastná organizácia cestovného ruchu
 5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2019
 7. IBV Staré Konopisko
 8. Rôzne
 9. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Tibora  Šurína

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 3/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 82/8/2019-91/8/2019 zo dňa 16. decembra  2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Rezort Piešťany – oblastná organizácia cestovného ruchu

Uznesenie č. 4/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vstup obce Krakovany do Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Rezort Piešťany“

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2019

Uznesenie č. 5/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019   1. zmena  2. zmena 3. zmena Rozpočet

po 4. zmene

 

Návrh na 5. zmenu

 

Rozpočet

po 5. zmene

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 +49 691,31 +18 640,50 1 151 524,73 -5 531,50 1 145 993,23

 

Kapitálové prímy 1 101 759 +38 000 +142 000 -731 759 150 000,– 0 150 000
Finančné operácie        58 882 +131 837,81 +110 623,98 0 302 312,81 0 302 312,81
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1603 837,54 -5 531,50 1 598 306,04

 

  Rozpočet rok 2019  1. zmena  2. zmena  3. zmena Rozpočet po 4. zmene

 

Návrh na 5. zmenu

 

Rozpočet

po 5. zmene

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 +48 561,12 +18 640,50 1 105 250,84 -5 531,50 1 099 719,34
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 +253 754,17 -731 759,00 495 876,70 0 495 876,70
Finančné operácie 0 0 0 0 2 710,– 0 2 710,–
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1 603 837,54 -5 531,50 1 598 306,04

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.6 – Čerpanie rozpočtu za rok 2019

Uznesenie č. 6/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu obce Krakovany za rok 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – IBV Staré Konopisko

Uznesenie č.  7/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Prezentáciu spoločnosť Beva Development z Košíc na riešenie výstavby v lokalite Staré Konopisko.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8– Rôzne

Uznesenie č. 8/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyhodnotenie hobby stretnutí za rok 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 9/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o činnosti kontrolóra obce za rok 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 10/1/2020

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 11/1/2020

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 Šurín

 

V Krakovanoch  6. februára 2020

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková        

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08/2019

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 16. decembra  2019  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany
 5. Návrh VZN č. 3/2019   o miestnych  daniach  na   území   obce Krakovany
 6. Návrh VZN č. 4/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvia Freivaldová
 9. Združenie Holeška tour
 10. Rôzne
 11. Záver            

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany
 5. Návrh VZN  č. 3/2019   o miestnych  daniach  na   území   obce Krakovany
 6. Návrh VZN č. 4/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvia Freivaldová
 9. Združenie Holeška tour
 10. Rôzne
 11. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:7., proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Slavomíra Ťupeka.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 72/7/2019-81/7/2019 zo dňa 21. novembra 2019.

Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín.

Uznesenie č. 72/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh zmeny programu podaný Ing. Michalom Sedlákom

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 3/2019 a 4/2019
 5. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
 8. Koncert Kandráčovci na folklórnych slávnostiach 2020
 9. Rôzne
 10. Záver – podané

Uznesenie č. 73/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mareka Fořta a Pavla Klinovského – podané

Uznesenie č. 74/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 59/6/2019- 71/6/2019 zo dňa 9. októbra  2019 – podané

Uznesenie č. 75/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

3.zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Návrh na 3. zmenu 3..Zmena

 

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 1 078 306,92 +49 691,31 1 127 998,23 +18 640,50 1 146 638,73
Kapitálové prímy 1 101 759 +38 000 1 139 759 +142 000 1 281 759 -731 759,00 550 000,00
Finančné operácie           58 882 +131 837,81 190 719,81 +110 623,98 301 343,79 0 301 343,79
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02 -713 118,50 1 997 982,52

 

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Návrh na 3. zmenu 3..Zmena

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 1 014 027,73 +48 561,12 1 062 588,85 +18 640,50 1 081 229,35
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 1 394 758 +253 754,17 1 648 512,17 -731 759,00 916 753,17
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02 -713 118,50 1 997 982,52
 • podané

Uznesenie č. 76/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019   1. zmena  2. zmena 3. zmena Rozpočet

po 3. zmene

Návrh na 4. zmenu Rozpočet

po 4. zmene

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 +49 691,31 +18 640,50 1 146 638,73 +4 886,– 1 151 524,73
Kapitálové prímy 1 101 759 +38 000 +142 000 -731 759 550 000,– -400 000,– 150 000,–
Finančné operácie        58 882 +131 837,81 +110 623,98 0 301 343,79 +969,02 302 312,81
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1 997 982,52 -394 144,98 1 603 837,54

 

  Rozpočet rok 2019  1. zmena  2. zmena  3. zmena Rozpočet po 3. zmene Návrh na 4. zmenu Rozpočet po 4. zmene

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 +48 561,12 +18 640,50 1 081 229,35 +24 021,49 1 105 250,84
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 +253 754,17 -731 759,00 916 753,17 -420 876,47 495 876,70
Finančné operácie 0 0 0 0 0 +2 710,– 2 710,–
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1 997 982,52 -394 144,98

 

1 603 837,54
 • podané

Uznesenie č. 77/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018  podané

Uznesenie č.  78/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre jednotlivé organizácie

MSSČK –                                          1500,-

Obecný stolnotenisový klub –           1200,-

PZ Králik –                                          700,-

CFM JA –                                           3000,-

FK Krakovany-                                16000,-

LUSK-                                               1500,-

ZR MŠ                                                 850,-

ZR ZŠ                                                  500,-

JDS                                                    1000,-

Krakovčanka                                      1500,-

RKCFK                                             2000,-

Bábence                                             1500,-

Múzeum                                                300,-

DHZ                                                    1000,-

Celkom vo výške                               32 550,-eur – podané

Uznesenie č.  79/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2019

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2020

Inventarizácia 15.12.2019-29.1.2020 – podané

Uznesenie č. 80/7/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Koncert skupiny Kandráčovci na záver sobotného programu folklórnych slávností 2020 za cenu 8000,- eur – podané

Uznesenie č. 81/7/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Ing. Slavomír Ťupek požiadal o opravenie merača rýchlosti pri základnej škole a zároveň navrhol, či by nebolo nožné ráno počas príchodu detí do školy zabezpečiť prechod pre chodcov dospelou osobou, ako to majú vo Vrbovom.

-Mgr. Juraj Filo  žlté šrafovanie na  ceste  pri Pivárni – podané

Poslanci kontrolu uznesení hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 – Návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany

Starosta obce predložil návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany, ktorý  vypracovala Mgr. Jana Lajchová.

Obec Krakovany ako verejný poskytovateľ je zriaďovateľom a prevádzkovateľom Zariadenia opatrovateľskej služby, poskytuje opatrovateľskú službu v domácnostiach občanov a poskytuje služby jedálne. Sumu úhrady určuje verejný poskytovateľ najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov (EON), resp. u sociálnej služby (zariadenie podporného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenia, denný stacionár a opatrovateľská služba v domácnosti) najmenej vo výške 50% priemerných EON spojených s poskytovaním sociálnej služby u verejných poskytovateľov sociálnej služby porovnateľného druhu a formy v územnom obvode obce alebo VÚC.

Úhrada za sociálnu službu sa vypočíta za predchádzajúci rozpočtový rok, v prepočte na mesiac a prijímateľa sociálnej služby, resp. na počet hodín alebo úkonov opatrovateľskej služby.

Z finančných podkladov za rok 2018  boli vypočítané  EON.

Za EON pre výpočet úhrad za poskytované sociálne služby sa považujú:

 1. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní,
 2. poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
 3. cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách,
 4. energie, voda a komunikácie,
 5. materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,
 6. dopravné,
 7. rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov,
 8. nájomné za prenájom okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu,
 9. služby,
 10. bežné transfery, z toho len na vreckové, odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
 11. odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku poskytovateľa sociálnej služby.

Pri určovaní  novej sumy úhrady za vykonávanie odborných , obslužných a ďalších činností v zariadení opatrovateľskej služby sa vychádzalo z nákladov za rok 2018, pričom sumu úhrady bola  nastavená a upravená najmä vo vzťahu k službám súvisiacim so zdravotným stavom prijímateľa sociálnej služby (stavovanie, opatera a ďalšie služby) a to tak, aby v priemere boli 50%.

Predložený návrh prerokovala aj finančná  komisia a odporučila návrh VZN schváliť.    

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, porti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 5 – Návrh VZN  č. 3/2019   o miestnych  daniach  na   území   obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach na území obce Krakovany, ktorý vypracovala Ing. Oľga Galbavá.

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady    (ďalej len „miestne dane a poplatok“)   na území obce Krakovany.  Obec Krakovany na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľností,

b/ daň za psa,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ daň za ubytovanie,

e/ daň za predajné automaty,

f/ daň za nevýherné hracie prístroje,

g/ daň za jadrové zariadenie.

Zdaňovacím  obdobím miestnych daní  a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.

Návrh VZN č. 3/2019  prerokovala aj finančná komisia ktorá ho  odporučila schváliť. Poslanci k predloženému  návrhu nemali  pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 3/2019 o miestnych daniach na území obce Krakovany schválené.

  

K bodu č. 6 – Návrh VZN č.  4/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom VZN č. 4/2019 o  miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany, ktorý  vypracovala Ing. Oľga Galbavá. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.  Návrh bol prerokovaný aj na finančnej komisii ktorá odporučila návrh VZN č. 4/2019 schváliť.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal s hlasovania:0, nehlasoval:0, bol VZN č 4/2019  o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany  schválené.

 

K bodu č. 7  – Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022

Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu na rok 2020-2022 ktorý vypracovala  Ing. Slávka Kotulová. Rozpočet obce Krakovany na roky 2020-2022 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

-so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len “zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy”), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy,

-so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,

-so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

-so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

-so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

-so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

-s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2020 obsahuje vyrovnaný bežný rozpočet a prebytkový kapitálový rozpočet. Prebytok kapitálového rozpočtu vyrovnáva záporný rozdiel finančných operácií.   Krytie investičných akcií z čerpania rezervného fondu bude navrhované na schválenie OZ v r. 2020. Je predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov schválených z rezervného fondu v r. 2019 cca 62 000€.

Ak nebude zrealizovaný predaj obecných pozemkov v plnej rozpočtovanej výške, bude potrebné vykryť finančné zdroje kapitálového rozpočtu aj formou bankového úveru.

Celkový rozpočet na rok 2021 aj 2022 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je tiež vyrovnaný. Kapitálový rozpočet je prebytkový. Záporný rozdiel finančných operácií vykryje prebytok kapitálového rozpočtu.

K návrhu rozpočtu predložila stanovisko kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková, ktorá v závere konštatovala, že Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 a  z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období. Rozpočet obce na rok 2020 je navrhovaný ako vyrovnaný, predpokladá sa pokračovať v investičných akciách budovaním a zveľaďovaním miestnych komunikácií, rekonštrukciou a modernizáciou kultúrneho domu, vytvorením  novej obytnej štvrte a predajom pozemkov.  V súvislosti s novelou Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu zostavený bez programovej  štruktúry.

Navrhovaný finančný rozpočet obce na rok 2020:

                                   Príjmy                         Výdavky                                 

bežný rozpočet           1 138 721,- Eur              1 138 721,- Eur

kapitálový rozpočet    1 036 519,- Eur              1 020 259,- Eur

finančné operácie                    0,- Eur                    16 260,- Eur     

SPOLU                      2 175 240,- Eur              2 175 240,- Eur

Odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.

Návrh rozpočtu na rok 2020-2022 bol prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá taktiež odporúča návrh rozpočtu schváliť. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sahlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh rozpočtu na rok 2020 schválený a na roky 2021-2022 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvia Freivaldová

Starosta obce predložil poslancom žiadosť Silvie Freivaldovej bytom  Železničná ulica 313/3, Krakovany  na odkúpenie   pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže za účelom skvalitnenie bývania a využitia ako záhrady pri plánovanom rodinnom dome na susednom pozemku p.č. 545/1. Táto žiadosť bola vopred postúpená na posúdenie finančnej komisie. Stanovisko finančnej komisie predložil predseda komisie, poslanec Mgr. Juraj Filo. Finančná komisia  nesúhlasí s odpredajom uvedeného pozemku hlavne z dôvodu, že obec nemôže predávať pozemky priamym predajom v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Na každý takýto predaj je potrebné vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže, ale aj z dôvodu, že pozemok sa nachádza v lokalite, kde by obec mohla zriadiť oddychovú zónu.    Poslanci so stanoviskom finančnej komisie súhlasili. Starosta obce dal hlasovať za neodpredaj pozemku p.č 544/3, k.ú. Stráže Silvii Freivaldovej, bytom Železničná ulica 313/3, Krakovany. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo neodpredanie pozemku p.č. 544/3   schválené.

 

K bodu č. 9 – Združenie Holeška Tour

Starosta obce predložil návrh na zapojenie sa obce do občianskeho združenia Holeška Tour. Krátka dôvodová správa aj návrh stanov tohto združenia poslanci dostali v materiáloch na zasadnutie.  Holeška Tour má byť pilotným projektom, jedným malým skvelým nápadom, kde ak sa spoja sily územia, teda najmä samosprávy a podnikatelia, tak dokážu pre svoje územie dosiahnuť nezanedbateľné hodnoty. Predovšetkým v podobe predstavenia územia, jeho hodnôt, kultúrno- historického bohatstva a bohatstva skrytého v šikovných obyvateľoch daného územia. Holeška Tour ponúkne všetky svoje zásoby kultúrneho a historického dedičstva a šikovnosti piešťansko- trnavského a neskôr i hlohoveckého obyvateľstva, ponukou do blízkeho i vzdialenejšieho zahraničia. Celé know-how Holeška Tour je opreté o nízke finančné náklady, vysokú mieru terénnej práce srdcom, nefalšovanú hrdosť pohostiť skvelou kuchyňou zahraničné návštevy z okolia. Holeška Tour má plniť práve úlohu inštitúcie pre podporu rozvoja cestovného ruchu v konkrétnom území,  čím sa má podieľať na  podpore rozvoja  regiónu, čo bude mať priamy vplyv na spokojnosť našich obyvateľov.

Po krátkej rozprave sa poslanci obecného zastupiteľstva dohodli, že do občianskeho združenia Holeška Tour obec Krakovany zatiaľ nevstúpi. Starosta obce dal hlasovať o zapojení Obce Krakovany do OZ Holeška Tour. Hlasovaním za:0, proti:8, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, uznesenie nebolo schválené.

 

K bodu č. 10 Rôzne

Predseda kultúrnej komisie,  Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o objednávke na hudobnú skupinu Kanldráčovci, ktorá mala vystúpiť     na folklórnych slávnostiach 2020, ktorá bola schválená na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Objednávka nakoniec nebola odoslaná, lebo oni medzi tým dostali lepšiu objednávku na tento termín.  Predseda kultúrnej komisie oslovil ešte Lúčnicu, ktorá by tiež mohla vstúpiť na slávnostiach, ale zatiaľ neprišla odpoveď.

Poslanec Marek Fořt požiadal o doriešenie zastupovania pána Zemana pri vývoze fekálií, nakoľko sa to ukázalo ako dosť veľký problém pre viacerých obyvateľov obce.

 

Interpelácie

-Mgr. Juraj Filo požiadal o zakomponovanie do zmluvy o dotáciách pre spoločenské organizácie aby každá organizácia posielala  2x ročne správu o činnosti, ktorá by bola uverejnená v Hlase Krakovian.

Ing. Slavomír Ťupek upozornil na nesvietiaci  stromček na VO na Školskej ulici a rozfúkaný odpad pri stavenisku na Strážovskej ulici pri bývalom obchode.

-Ing. Michal Sedlák pochválil akcie ktoré organizovala materská a základná škola v kultúrnom dome. Obe akcie mali veľmi peknú účasť a boli zorganizované na vysokej úrovni. 

 

K bodu č. 11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 16. decembra 2019

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 82/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany
 5. Návrh VZN č. 3/2019   o miestnych  daniach  na   území   obce Krakovany
 6. Návrh VZN č. 4/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvia Freivaldová
 9. Združenie Holeška tour
 10. Rôzne
 11. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 83/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Slavomíra Ťupeka.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 84/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 72/7/2019- 81/7/2019 zo dňa 21. novembra  2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

Uznesenie č. 85/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Návrh VZN č.3/2019 o miestnych daniach na území obce Krakovany

Uznesenie č. 86/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č.3/2019 o miestnych daniach na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.6 – Návrh VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Uznesenie č. 87/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022

Uznesenie č.  88/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2020 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2020 vo výške 2 175 240,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                        Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2020     Druh rozpočtu Návrh 2020  
Bežný rozpočet 1 138 721     Bežný rozpočet 1 138 721  
Kapitálový rozpočet 1 036 519     Kapitálový rozpočet                   1 020 259  
Finančné operácie 0     Finančný rozpočet 16 260  
SPOLU 2 175 240     SPOLU 2 175 240  

 

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2021-2022.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2021

 

Návrh 2022

 

  Bežný rozpočet 1 178 605 1 241 102
Kapitálový rozpočet 200 0000 200 000
Finančné operácie 0 0
SPOLU 1 378 605 1 441 102

 

Druh rozpočtu Návrh 2021 Návrh 2022
Bežný rozpočet 1 178 605 1 241 102
Kapitálový rozpočet 183 740 183 740
Finančné operácie 16 260 16 260
        SPOLU 1 378 605 1 441 102

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8– Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvie Freivaldovej

Uznesenie č. 89/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

neschvaľuje

Odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvie Freivaldovej

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Združenie Holeška tour

Uznesenie č. 90/8/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Zapojenie obce Krakovany do združenia Holeška Tour.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 0

Proti: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

S konštatovaním, že uznesenie nebolo prijaté.

 

K bodu č. 10 Rôzne

Uznesenie č. 91/8/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  16. decembra 2019

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková     

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 07/2019

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 21. novembra 2019  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 3/2019 a 4/2019
 5. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
 8. Rôzne
 9. Záver                                                                                                       

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 3/2019 a 4/2019
 5. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
 8. Rôzne
 9. Záver

Poslanec Ing. Michal Sedlák predložil návrh na zmenu programu. Do programu požadoval zaradiť program odsúhlasenie vystúpenia skupiny Kandráčovci na Folklórnych slávnostiach v roku 2020.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 3/2019 a 4/2019
 5. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
 8. Koncert Kandráčovci na folklórnych slávnostiach 2020
 9. Rôzne
 10. Záver

Za predloženú zmenu programu dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:7., proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mareka Fořta  a Pavla Klinovského.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 59/6/2019-71/6/2019 zo dňa 9. októbra 2019.

Uznesenie č. 59/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Schválenie investičného úveru
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ
 6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ
 7. Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie pozemkov – Machaj
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gacko
 9. Návrh na vyradenie majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver- podané

Uznesenie č. 60/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja Filu  Ing. Petra Seitlera – podané

Uznesenie č. 61/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 49/5/2019- 58/5/2019 zo dňa 27. augusta  2019 – podané

Uznesenie č. 62/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 1. Súhlasné stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu investičného úveru vo výške 80 000,- eur, za účelom realizácie investičných zámerov obce Krakovany.
 2. Návrh Majetkovej finančnej a stavebnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Krakovanoch na prijatie investičného splátkového úveru od Prima banky Slovensko, a.s. vo výške 80 000,- eur s variabilnou úrokovou sadzbou 0,50 % p.a., dobou splatnosti 5 rokov, začiatkom splácania november 2019.Účelom prijatia úveru bude financovanie investičných zámerov obce Krakovany.

B/schvaľuje

 1. Podľa príslušných ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení prijatie investičného splátkového úveru vo výške 80 000,- eur na realizáciu investičných zámerov Obce Krakovany poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, so splatnosťou 5 rokov, variabilnou úrokovou sadzbou 0,50 % p.a. a začiatkom splácania v novembri 2019
 2. Zabezpečenie vyššie uvedeného úveru smerovaním podielových daní a finančného toku Obce Krakovany cez svoj bežný účet vedený u veriteľa – podané

Uznesenie č. 63/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok 2018/2019 – podané

Uznesenie č.  64/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy za školský rok 2018/2019 – podané

Uznesenie č.  65/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

neschvaľuje

Žiadosť o zámenu pozemkov manželov Machajových na základe záveru Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie – podané

Uznesenie č. 66/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

neschvaľuje

Žiadosť o odpredaj pozemku pre manželov Gackových na základe záveru Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie. V prípade záujmu stavby oplotenia je potrebné požiadať o povolenie drobnej stavby- podané

Uznesenie č. 67/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Vyradenie majetku pre jednotlivé strediská:

Obecný úrad – 4832,00 eur,

Kultúrne stredisko – 932,17 eur,

Základná škola –7333,77  eur,

Materská škola – 681,92 eur,

Školská jedáleň –  1088,61 eur,

Zariadenie opatrovateľskej služby – 1274,11 eur, 

Požiarna zbrojnica – 442,53 eur.

Celková hodnota vyradeného majetku v obstarávacej hodnote je 16 585,11 eur – podané

Uznesenie č. 68/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Výkup pozemkov pod pomníkom Svätej rodiny, pozemok parcela č. 720/16 – ostatná plocha, k.ú. Krakovany  o výmere 5m2 v celosti od Jarolíma Vaculu Veterná ulica 455/57, Krakovany  a pozemok parcela č. 720/17 – ostatná plocha, k.ú. Krakovany o výmere 6m2 v podiele ½ a ½ od Ing.  Andrei Lindovskej Na barine 7, 841 03 Bratislava a  Denisy Králikovej Lermontovova 7, 811 05 Bratislava,  za cenu 1,00 euro/m2. Celková cena za výkup pozemkov bude 11 eur – podané

Uznesenie č. 69/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Dodatok č.1  k zmluve o dielo zo dňa 13.5.2019 na vypracovanie monitorovacej správy pre Zberný dvor Krakovany za 1. etapu – podané

Uznesenie č. 70/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Vyhodnotenie župného festivalu – podané

Uznesenie č. 71/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie

Mgr. Juraj Filo  navrhol zverejniť termín na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu obce do 10.11.2019 – podané

Poslanci kontrolu uznesení hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 – Rozpočtové opatrenie 3/2019 a 4/2019

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  3/2019  vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

Schválený rozpočet celkom na rok 2019 predstavuje čiastku 2 195 439,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 213 346,73€ celkom na sumu 2 408 785,73 €.

Rozpočtovým opatrením 2/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 302 315,29 € celkom na sumu 2 711 101,02 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2019 sa uvedená suma znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 713 188,50 € celkom na sumu 1 997 982,52 €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 18 640,50 €,
 • kapitálový sa znižuje o 731 759,– €,
 • finančné operácie zostávajú nezmenené.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 18 640,50 €,
 • kapitálový znižuje o 731 759,– €,
 • finančné operácie zostávajú nezmenené.

Jednotlivé položky nad 1000,- vysvetlila kontrolórka Ing. Elena Podmaková.

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 3/2019 zobrali na vedomie.

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  4/2019 vypracovala Ing. Slávka Kotulová  v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválený rozpočet celkom na rok 2019 predstavuje čiastku 2 195 439,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 213 346,73€ celkom na sumu 2 408 785,73 €.

Rozpočtovým opatrením 2/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 302 315,29 € celkom na sumu 2 711 101,02 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2019 sa uvedená suma znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 713 188,50 € celkom na sumu 1997 982,52 €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2019 sa uvedená suma znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 394 144,98 € celkom na sumu 1603 837,54 €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 4 886,– €,
 • kapitálový sa znižuje o 400 000,– €,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 969,02 €

 

 • bežný zvyšuje o 24 021,49 €,
 • kapitálový znižuje o 420 876,47,– €,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 2 710,– €.

Jednotlivé položky  nad 1000,- eur  vysvetlila Ing. Elena Podmaková. Zároveň požiadala poslancov, aby sa vyjadrili k financovaniu nového kotla a zariadenia v obecnom byte (práčka a chladnička). Poslanci súhlasili s financovaním kotla  v byte č. 1  a zariadenia – chladnička a práčka v byte č. 2 z bežných výdavkov. 

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, porti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 4/2019 schválené.

 

K bodu č. 5 – Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018

Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2018 predkladala Ing. Emília Knošková. Zápis bol poslancom doručený elektronicky a na zasadnutí sa už nečítal. S predloženým zápisom poslanci súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol ročný zápis do kroniky za rok 2018 schválený.

  

K bodu č. 6 – Žiadosti o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce na rok 2020

Starosta obce predložil poslancom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2020.  Na obecný úrad Krakovany bolo doručených 16 žiadosti o dotácie z rozpočtu obce. Každou žiadosťou sa poslanci zaoberali jednotlivo, a zároveň o každej výške hlasovali samostatne. Na záver sa potom bude schvaľovať jedno uznesenie pre kompletnú výšku dotácie z rozpočtu obce.

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža  –  požiadala o dotáciu vo výške 1500,-MSSČK má najviac akcií v kultúrnom dome, kde sa im účtuje nájom aj spotreba energií za prenájom priestorov kultúrneho domu. Väčšina poskytnutej dotácie sa tak vráti obci. Žiadosť je na rovnakú výšku príspevku ako bola v roku 2019.  Za výšku dotácie 1500,- eur pre MSSČK dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola schválená dotácia pre MSSČK Krakovany  vo výške 1500,- eur.

Obecný stolnotenisový klub Krakovany –   požiadal o dotáciu vo výške 1200,- eur. V minulom roku im bol schválený príspevok  1200,- eur.   Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok pre OSK Krakovany vo výške 1200,- eur schválený.

Poľovnícke združenie KRÁLIK požiadalo o 700,00 eur na činnosť. V minulom roku im bolo schválených 700,- eur. Dotácia bude použitá na propagáciu poľovníctva, starostlivosť o prírodu a zver. Za predložený  návrh 700,- eur dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotáciu pre PZ Králik vo výške 700,00 eur schválená.

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca (CFM JA).  Združenie požiadalo o dotáciu vo výške 3000,- eur. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  dotácie pre Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca vo výške 3000,- eur schválená.

Futbalový klub Krakovany (FKK), podalo žiadosť na dotáciu vo výške 16 000,00 eur. Oproti roku 2019 zvýšili požiadavku o 500,00 eur, nakoľko sa im v minulom roku dotácia navyšovala o 4500 ,- eur  z dôvodu výpadku diskoték. Navýšenú sumu použili na úhradu energií. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre FKK vo výške 16 000,00 eur schválená.

Folklórny súbor LUSK požiadal o dotáciu vo výške 1 500,00 eur. Dotácia bude podmienená jedným vystúpením na obecnej akcii zadarmo. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 1500,- eur pre FS LUSK schválená.

Združenie rodičov pri Materskej škole požiadalo o dotáciu vo výške 850,00 eur. Požadovaná dotácia  pokryje náklady na refundáciu nájmu a energií pri akciách   kultúrnom  dome. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri MŠ Krakovany na refundáciu nájmu a energií vo výške 850,00 eur schválená.

Združenie rodičov pri Základnej škole Krakovany požiadali o dotáciu vo výške 500,00 eur na refundáciu nájmu a energií v sále kultúrneho domu na dve kultúrne akcie (retro diskotéka a Katarínsky ples).  Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri ZŠ  vo výške 500,00 eur na refundáciu nájmu a energií v KD schválená.

Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 1000,00 eur. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7 proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 1000,00 eur pre JDS Krakovany schválená.

Folklórna skupina Krakovčanka  požiadala o 1500,00 eur.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok vo výške 1500,- eur pre FS Krakovčanka schválený.

RKC farnosť Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 2 000,00 eur. Dotácia bude použitá na opravu Strážovského kostola. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci dotáciu pre RKC farnosť Krakovany vo výške 2 000,00 eur schválili.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadali o dotáciu vo výške 1 500,- eur. Dotácia má byť určená na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky. K predloženej žiadosti 1500 ,- eur  poslanci nemali pripomienky. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa halsovania:0, nehlasoval:0,  dotácia pre Klub paličkovanej čipky Bábence vo výške 1500,- eur schválená.

Súkromné etnografické múzeum požiadalo o dotáciu 300,00 eur na prenájom sály kultúrneho domu na dve kultúrne podujatia. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky.  Za návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 300,00 eur na prenájom sály KD na dve spoločenské akcie schválená.

Dobrovoľný hasičský zbor  požiadal o dotáciu vo výške 1000,- eur , ktoré chcú použiť pri organizovaní súťaže o Pohár starostu, štartovné na súťažiach a kúpu pohonných hmôt. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol príspevok pre DHZ vo výške 1000,- eur schválený.

Záujmové združenie zdravého cvičenia PILATES a Katarína Zubáková, Aerobic s Katkou, požiadali o bezplatný prenájom telocvične ZŠ. K bezplatnému prenájmu telocvične ZŠ poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pillates a Aerobic s Katkou schválený. Starosta obce dal hlasovať za celkovú sumu poskytnutú na dotácie spoločenským organizáciám   celkovej výške 32550,- eur. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre spoločenské organizácie z rozpočtu obce vo výške 32550,- eur schválená.

 

K bodu č. 7  – Termíny vykonania inventarizácie obce k 31.12.2019

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková    

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský  členovia: Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman,. Ing. Peter Seitler

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák  členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka  

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Slavomír Ťupek, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2019 do 29.1.2020.

Fyzická inventúra 15.12.2019 – 31.12.2019, dokladová inventúra 1.1.2020-29.1.2020

 

K bodu č. 8 – Koncert Kandráčovci na Folklórnych slávnostiach v roku 2020.

Predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák informoval poslancov, že slávnosti v roku 2020 už nebudú pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a preto budú už len Folklórne slávnosti. Na kultúrnej komisii rozobrali alternatívu, že festival bude len dvojdňový a na záver sobotného vystúpenia by mohla vystúpiť nejaká zaujímavá kapela. Do úvahy prišli Kolárovci alebo Kanráčovci. Po telefonickom kontakte s oboma zástupcami uvedených kapiel sa vybrali Kandráčovci za cenu 8000,- eur. Poslanci s týmto návrhom súhlasili. Starosta obce dl hlasovať Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo vystúpenie skupiny Kandráčovci na folklórnych slávnostiach v roku 2020 za cenu 8000,- eur schválené.       

 

K bodu č. 9 – Rôzne

-Predseda finančnej komisie Mgr. Juraj Filo informoval poslancov o rokovaní komisie na ktorom sa preberali návrhy VZN o miestnych daniach a VZN o platbe za komunálny odpad. Vzhľadom k tomu, že finančná komisia sa stretla len v malom počte členov, predseda navrhol ešte jedno stretnutie, na ktorom sa zúčastnia  už všetci členovia. Prerokujú predložené návrhy všeobecne záväzných nariadení tak, aby sa príjmy dali zapracovať do návrhu rozpočtu na rok 2020. 

Poslanci predložili aj ďalšie investičné zámery na zapracovanie do návrhu rozpočtu obce, napríklad parkovisko pri materskej škole, oddychová zóna v spojovacej uličke medzi Hrádzami a Hoštákmi, kultúrny dom – rekonštrukcia, inžinierske siete Staré Konopisko.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili aj obyvatelia obce, bývajúci na novej Veternej ulici v smere na Trebatice. Sťažovali sa na neupravenú cestu a požadovali úpravu. Starosta obce odpovedal, že o danom probléme vie, ale nemôže sľúbiť okamžitú nápravu, nakoľko je to dlhodobý proces od projektov až po samotnú realizáciu. Prisľúbil aspoň dočasnú úpravu vybraním starého podložia a nasypaním nového štrku. 

 

Interpelácie

-Ing. Slavomír Ťupek požiadal o opravenie merača rýchlosti pri základnej škole a zároveň navrhol, či by nebolo nožné ráno počas príchodu detí do školy zabezpečiť prechod pre chodcov dospelou osobou, ako to majú vo Vrbovom.

-Mgr. Juraj Filo  žlté šrafovanie na  ceste  pri Pivárni. 

 

K bodu č. 10 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.  

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 21. novembra 2019

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 72/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh zmeny programu podaný Ing. Michalom Sedlákom

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 3/2019 a 4/2019
 5. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
 8. Koncert Kandráčovci na folklórnych slávnostiach 2020
 9. Rôzne
 10. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 73/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mareka Fořta a Pavla Klinovského

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 74/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 59/6/2019- 71/6/2019 zo dňa 9. októbra  2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 a 4/2019

Uznesenie č. 75/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

3.zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Návrh na 3. zmenu 3..Zmena

 

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 1 078 306,92 +49 691,31 1 127 998,23 +18 640,50 1 146 638,73
Kapitálové prímy 1 101 759 +38 000 1 139 759 +142 000 1 281 759 -731 759,00 550 000,00
Finančné operácie           58 882 +131 837,81 190 719,81 +110 623,98 301 343,79 0 301 343,79
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02 -713 118,50 1 997 982,52

 

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Návrh na 3. zmenu 3..Zmena

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 1 014 027,73 +48 561,12 1 062 588,85 +18 640,50 1 081 229,35
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 1 394 758 +253 754,17 1 648 512,17 -731 759,00 916 753,17
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02 -713 118,50 1 997 982,52

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 76/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019   1. zmena  2. zmena 3. zmena Rozpočet

po 3. zmene

Návrh na 4. zmenu Rozpočet

po 4. zmene

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 +49 691,31 +18 640,50 1 146 638,73 +4 886,– 1 151 524,73
Kapitálové prímy 1 101 759 +38 000 +142 000 -731 759 550 000,– -400 000,– 150 000,–
Finančné operácie        58 882 +131 837,81 +110 623,98 0 301 343,79 +969,02 302 312,81
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1 997 982,52 -394 144,98 1 603 837,54

 

  Rozpočet rok 2019  1. zmena  2. zmena  3. zmena Rozpočet po 3. zmene Návrh na 4. zmenu Rozpočet po 4. zmene

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 +48 561,12 +18 640,50 1 081 229,35 +24 021,49 1 105 250,84
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 +253 754,17 -731 759,00 916 753,17 -420 876,47 495 876,70
Finančné operácie 0 0 0 0 0 +2 710,– 2 710,–
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1 997 982,52 -394 144,98

 

1 603 837,54

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných:7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.5 – Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018

Uznesenie č. 77/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

  

K bodu č. 6 – Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020

Uznesenie č.  78/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre jednotlivé organizácie

MSSČK –                                          1500,-

Obecný stolnotenisový klub –           1200,-

PZ Králik –                                          700,-

CFM JA –                                           3000,-

FK Krakovany-                                16000,-

LUSK-                                               1500,-

ZR MŠ                                                850,-

ZR ZŠ                                                  500,-

JDS                                                    1000,-

Krakovčanka                                      1500,-

RKCFK                                             2000,-

Bábence                                             1500,-

Múzeum                                                300,-

DHZ                                                    1000,-

Celkom vo výške                               32 550,-eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2019

Uznesenie č.  79/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2019

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2020

Inventarizácia 15.12.2019-29.1.2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za:7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Koncert  Kandráčovci

Uznesenie č. 80/7/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Koncert skupiny Kandráčovci na záver sobotného programu folklórnych slávností 2020 za cenu 8000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 9 Rôzne

Uznesenie č. 81/7/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  21. novembra  2019

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková              

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 06/2019

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 9. októbra 2019  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Schválenie investičného úveru
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ
 6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ
 7. Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie pozemkov – Machaj
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gacko
 9. Návrh na vyradenie majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver

                                                                                                        

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hostí riaditeľku MŠ Krakovany Andreu Štefankovú a riaditeľku ZŠ Krakovany Mgr. Evu Seitlerovú. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Schválenie investičného úveru
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ
 6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ
 7. Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie pozemkov – Machaj
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gacko
 9. Návrh na vyradenie majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Ing. Petra Seitlera.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 49/5/2019-58/5/2019 zo dňa 27. augusta 2019.

Uznesenie č. 49/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019
 5. Rozpočtové opatrenie č.2/2019
 6. Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 50/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mareka Fořta a Pavla Klinovského – podané

Uznesenie č. 51/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 36/4/2019- 48/4/2019 zo dňa 26. júna 2019 – podané

Uznesenie č. 52/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu obce k 31.6.2019 – podané

Uznesenie č. 53/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 1 078 306,92 +49 691,31 1 127 998,23
Kapitálové prí. 1 101 759 +38 000 1 139 759 +142 000 1 281 759
Finančné oper.           58 882 +131 837,81 190 719,81 +110 623,98 301 343,79
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02

 

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 1 014 027,73 +48 561,12 1 062 580,85
Kapitálové výd. 1 195 059 +199 699 1 394 758 +253 754,17 1 648 512,17
Finančné oper. 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02
 • podané

Uznesenie č. 54/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu vo výške 30 623,98 € na obstaranie dlhodobého majetku:

 • navýšenie rozpočtu na stavbu SAD zastávka + osvetlenie priechodu vo výške 10 000 €,
 • financovanie stavby – Zberný dvor II.etapa (spoluúčasť) vo výške 6 842,12 €,
 • prípravná projektová dokumentácia Konopisko vo výške 8 580 €,
 • časť nákladov na klimatizáciu OCU vo výške 3 351,86 €,
 • prípravná projektová dokumentácia požiarna zbrojnica III. Etapa vo výške 1 850 € – podané

Uznesenie č. 55/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie dlhodobého bankového úveru vo výške 80 000€ na obstaranie dlhodobého majetku.

Bankový úver bude použitý na:

 • dofinancovanie zníženia energetickej náročnosti v MŠ -výmena kotlov a energet. merania vo výške 38 000€,
 • dofinancovanie stavby Zberného dvora – prístupová miestna komunikácia a vybetónovanie spevnených plôch v areáli vo výške 42 000€ – podané

Uznesenie č.  56/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zámenu pozemkov podľa geometrického plánu č. 176/2019, ktorý vyhotovila geodetická kancelária  Romana Klču Vrbové,  Ing. Veronika Vaňová 29.5.2019 a overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor dňa 6.6.2019 pod číslom 395/2019. Zámena slúži  na úpravu hranice medzi pozemkami p.č. 612 registra C KN vo vlastníctve obce Krakovany a pozemkom p.č. 167 registra C KN vo vlastníctve manželov Mihálikových.  Rodina Miháliková zamieňa časť 1 a 3 o výmere 2m2 a 3m2 (spolu 5m2), ktoré sa odčleňujú z p.č. 167 a pričleňujú k p.č. 612 vo vlastníctve obce Krakovany. Z parcely č. 612 sa odčleňuje časť 2 o výmere 3m2 a pričleňuje s k p.č. 167 vo vlastníctve rodiny Mihálikovej. 

Postupovať sa bude podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prevod vlastníctva majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Zdôvodnenie osobitého zreteľa je súvislé zarovnania hranice pozemkov – podané

Uznesenie č.  57/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Žiadosť o zámenu pozemkov manželov Machajových, na žiadosť manželov Machajových sa prerokovanie presúva na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva – podané

Uznesenie č. 58/5/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Ing. Peter Seitler  – kedy sa bude kompostovať odpad pri čističke. Odpovedal starosta obce, že odpad sa práve začal odvážať.

Ing. Elena Podmaková navrhla vymeniť autobusovú zastávku pri ihrisku v smere na Vrbové za zastávku, ktorá sa odstránila na Hlavnej ulici.

Ing. Slavomír Ťupek požiadal o oslovenie majiteľov firmy Minerál – aquaservis, s.r.o.  na neustále rušenie nočného kľudu  štekotom psov v ohrade firmy – podané

 

Poslanci kontrolu uznesení hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 – Schválenie investičného úveru

V piatok 4. októbra sa konalo zasadnutie Majetkovej finančnej a stavebnej komisie na ktorej sa prehodnotili doručené ponuky  na poskytnutie investičného úveru. Obecný úrad poslal výzvy na predloženie ponuky štyrom bankám pôsobiacim na trhu, boli to: Tatra banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Prima banka Slovensko a.s.,  a OTP Banka, a.s. Na výzvu reagovali tri banky. OTP banka a.s. sa nezapojila. Závery komisie predniesol predseda komisie Mgr. Juraj Filo.  Po otvorení a preskúmaní  jednotlivých ponúk komisia vyhodnotila a odporučila ako najvýhodnejšiu ponuku ktorú predložila Prima banka Slovensko.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo schválené prijatie investičného úveru na základe predloženej ponuky od Prima banky Slovensko, a.s.

 

K bodu č. 5 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2018/2019 bola poslancom zaslaná elektronicky s pozvánkou. V stručnosti  poslancov so správou oboznámiť riaditeľka materskej školy Andrea Štefanková, ktorá správu vypracovala. Správa je vypracovaná v zmysle:

 – Zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5

– Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

– Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.

– Koncepcie materskej školy

– Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov

– Informácií o činnosti poradných orgánoch MŠ

– Vyhodnotenia projektov, podujatí

– Plán spolupráce a aktivít

Poslanci k predloženej správe nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2018/2019 schválená.  

  

K bodu č. 6 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany nebola už na zasadnutí čítaná, poslancom OZ bola doručená s pozvánkou na zasadnutie v elektronickej podobe.  V stručnosti poslancov zo správou oboznámila riaditeľka ZŠ Krakovany Mgr. Eva Seitlerová. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2018/2019 schválená bez pripomienok.

 

K bodu č. 7  – Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie pozemkov – Machaj

Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie pozemkov manželov Machajových bola na rokovaní OZ predložená ešte v augustu. Uznesením č. 57/5/2019 žiadosť poslanci zobrali na vedomie a presunuli ju najbližšie rokovanie OZ. 4. októbra bola žiadosť prerokovaná aj na zasadnutí Majetkovej finančnej a stavebnej komisie na ktorej sa zúčastnili aj manželia Machajoví. Záver komisie predložil predseda komisie Mgr. Juraj Filo. Komisia neodporúča zámenu ani odpredaj pozemkov na základe žiadosti manželov Machajových. Starosta obce dal hlasovať za neschválenie zámeny pozemkov na základe žiadosti manželov Machjových. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo neuskutočnenie zámeny pozemkov schválené.

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gacko

Starosta obce prečítal žiadosť pána Igora Gacku a manželky Nikoly  Gackovej na odkúpenie pozemku p.č. 229/4 o výmere 53 m2, katastrálne územie Krakovany na Južnej ulici pred rodinným domom 414/1, za účelom zhotovenia nového oplotenia.

Aj táto žiadosť bola prerokovaná na  Majetkovej finančnej a stavebnej komisii. Zo záverov komisie vyplynulo, komisia neodporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť odpredaj pozemku p.č. 229/4 o výmere 53m2, k.ú. Krakovany, manželom Gackovým, nakoľko to nepodlieha osobitnému zreteľu. V prípade výstavby nového oplotenia bude potrebné aby pán Gacko podal žiadosť o ohlásenie drobnej stavby a požiadal o súhlas obce s umiestnením oplotenia.  Poslanci s návrhom komisie súhlasili. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci žiadosť  manželov Gackových neschválili. 

 

K bodu č. 9 – Návrh na vyradenie majetku obce

Návrh na vyradenie majetku predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Na jednotlivých strediskách sa vyraďuje majetok v obstarávacích cenách.

Obecný úrad – 4832,00 eur, Kultúrne stredisko – 932,17 eur, Základná škola –7333,77  eur, Materská škola – 681,92 eur, Školská jedáleň –  1088,61 eur, Zariadenie opatrovateľskej služby – 1274,11 eur,  Požiarna zbrojnica – 442,53 eur.

Návrhy obsahujú okrem predmetov bežného používania aj inventár zastaralý, hlavne elektrospotrebiče. ZOS využíva práčky na pranie viac ako len na bežnej úrovni, opotrebenie je odôvodnené. ZŠ vymenila počítačové stanice pre žiakov v PC učebni.

Hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje v čase jeho obstarania cenu 16585,11 eur.

K predloženému návrhu na vyradenie majetku obce poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo vyradenie majetku obce v obstarávacej cene 16585,11 eur schválené.

 

K bodu č. 10 – Rôzne

Výkup pozemkov pod pomník Svätej rodiny

Obec reštauruje národné kultúrne pamiatky – stĺpy so sochami svätých. V minulosti dala zreštaurovať sochu Panny Márie Immaculáty, stĺp so súsoším Najsvätejšej trojice v kostolnej záhrade v Krakovanoch a teraz prebieha reštaurovanie súsošia Svätej trojice na Železničnej ulici. Všetky sochy boli reštaurované za pomoci dotácie z Ministerstva kultúry SR. Aj v tomto roku bude výzva na dotáciu. Aby obec mohla podať žiadosť o dotáciu je potrebné aby si  obec vysporiadala vlastnícke vzťahy na pozemkoch pod pamätníkom Svätej rodiny, ktorý sa nachádza  na pri bytovke v Krakovanoch. Pomník je vo vlastníctve obce Krakovany, ale pozemky na ktorých je umiestnený sú vo vlastníctve  pani Denisy Králikovej, Andrey Lindovskej a pána Jarolíma Vaculu. Obec dala vyhotoviť geometrický plán na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom parcela č. 720/16, 720/17, k.ú. Krakovany. Geometrický plán vyhotovila geodetická kancelária Romana Klču. Overený bol na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor Ing. Evou Gonovou 4.12.2017 pod číslom 827/17. Na základe GP  bola vlastníkom zaslaná výzva na vyjadrenie sa k odpredaju. Spoluvlastníčky novovytvorenej parcely 720/17 pani Andrea Lindovská a Denisa Králiková zaslali na obecný úrad vyjadrenie, že odpredajú svoj vlastnícky podiel za 1 euro. Týka sa to parcely č. 720/17 ostatné plochy o výmere 6m2 v podiele ½ a ½ . Pán Jarolím  Vacula poslal vyjadrenie v ktorom sa rozhodol odpredať svoju parcelu číslo 720/16 ostatné plochy o výmere 5m2 za sumu 1,00 euro/m2.  Starosta obce navrhol, aby cena za výkup pozemkov bola jednotná a to 1,00 euro/m2 pre všetkých účastníkov. Za cenu výkup pozemkov dal starosta hlasovať Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola cena za výkup pozemkov pod pomník Svätej rodiny 1,00 eur/m2 schválená.

 

Dodatok k zmluve o dielo

Starosta obce predložil poslancom dodatok  č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.5.2019. 8. októbra bola z Environmentálneho fondu vykonaná kontrola na zbernom dvore. Po ukončení realizácie stavby bude potrebné každý rok po dobu 5 rokov  predkladať monitorovacie správy z projektu. Z toho dôvodu je potrebné uzavrieť dodatok k zmluve aby regionálne technologické centrum zabezpečovalo aj zhotovenie týchto monitorovacích správ. Poslanci k predloženému dodatku č.1 nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  zo dňa 13. 5. 2019 schválený.

Kontrolórka obce predložila poslancom vyhodnotenie župného festivalu kultúry za rok 2019.

Župný festival  zhodnotil aj predseda Kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák.

Vyhodnotenie Župného festivalu v roku 2019 poslanci hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

Interpelácie

Mgr. Juraj Filo  navrhol zverejniť termín na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu obce do 10.11.2019.

 

K bodu č. 11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 9. októbra  2019

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 59/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Schválenie investičného úveru
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ
 6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ
 7. Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie pozemkov – Machaj
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gacko
 9. Návrh na vyradenie majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 60/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja Filu  Ing. Petra Seitlera.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 61/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 49/5/2019- 58/5/2019 zo dňa 27. augusta  2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Schválenie investičného úveru

Uznesenie č. 62/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 1. Súhlasné stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu investičného úveru vo výške 80 000,- eur, za účelom realizácie investičných zámerov obce Krakovany.
 2. Návrh Majetkovej finančnej a stavebnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Krakovanoch na prijatie investičného splátkového úveru od Prima banky Slovensko, a.s. vo výške 80 000,- eur s variabilnou úrokovou sadzbou 0,50 % p.a., dobou splatnosti 5 rokov, začiatkom splácania november 2019.Účelom prijatia úveru bude financovanie investičných zámerov obce Krakovany.

B/schvaľuje

 1. Podľa príslušných ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení prijatie investičného splátkového úveru vo výške 80 000,- eur na realizáciu investičných zámerov Obce Krakovany poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, so splatnosťou 5 rokov, variabilnou úrokovou sadzbou 0,50 % p.a. a začiatkom splácania v novembri 2019
 2. Zabezpečenie vyššie uvedeného úveru smerovaním podielových daní a finančného toku Obce Krakovany cez svoj bežný účet vedený u veriteľa.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.5 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ

Uznesenie č. 63/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok 2018/2019.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ

Uznesenie č.  64/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy za školský rok 2018/2019.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o majetkoprávne usporiadania pozemkov – Machaj

Uznesenie č.  65/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

neschvaľuje

Žiadosť o zámenu pozemkov manželov Machajových na základe záveru Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6   (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 6   (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gacko

Uznesenie č. 66/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

neschvaľuje

Žiadosť o odpredaj pozemku pre manželov Gackových na základe záveru Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie. V prípade záujmu stavby oplotenia je potrebné požiadať o povolenie drobnej stavby.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 9 – Návrh na vyradenie majetku obce 

Uznesenie č. 67/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Vyradenie majetku pre jednotlivé strediská:

Obecný úrad – 4832,00 eur,

Kultúrne stredisko – 932,17 eur,

Základná škola –7333,77  eur,

Materská škola – 681,92 eur,

Školská jedáleň –  1088,61 eur,

Zariadenie opatrovateľskej služby – 1274,11 eur, 

Požiarna zbrojnica – 442,53 eur.

Celková hodnota vyradeného majetku v obstarávacej hodnote je 16 585,11 eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 10 – Rôzne

Uznesenie č. 68/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Výkup pozemkov pod pomníkom Svätej rodiny, pozemok parcela č. 720/16 – ostatná plocha, k.ú. Krakovany  o výmere 5m2 v celosti od Jarolíma Vaculu Veterná ulica 455/57, Krakovany  a pozemok parcela č. 720/17 – ostatná plocha, k.ú. Krakovany o výmere 6m2 v podiele ½ a ½ od Ing.  Andrei Lindovskej Na barine 7, 841 03 Bratislava a  Denisy Králikovej Lermontovova 7, 811 05 Bratislava,  za cenu 1,00 euro/m2. Celková cena za výkup pozemkov bude 11 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 69/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Dodatok č.1  k zmluve o dielo zo dňa 13.5.2019 na vypracovanie monitorovacej správy pre Zberný dvor Krakovany za 1. etapu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 70/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Vyhodnotenie župného festivalu

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 71/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  9. októbra  2019

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 05/2019

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 27. augusta 2019  v zasadačke OcÚ Krakovany

č. 05/2019 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                   

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019
 5. Rozpočtové opatrenie č.2/2019
 6. Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.
 7. Rôzne
 8. Záver                                                                                                         

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019
 5. Rozpočtové opatrenie č.2/2019
 6. Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.
 7. Rôzne
 8. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mareka Fořta a Pavla Klinovského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 36/4/2019-48/4/2019 zo dňa 26. júna 2019.

Uznesenie č. 36/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany
 5. Záverečný účet a výročná správa Obce Krakovany za rok 2018, stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu.
 6. Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.
 7. Predajňa potravín Stráže
 8. Rôzne
 9. Záver-podané

Uznesenie č. 37/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ing. Slavomíra Ťupeka-podané

Uznesenie č. 47/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 27/3/2019-35/3/2019 zo dňa 23. mája 2019 – podané

Uznesenie č. 38/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany-podané

Uznesenie č. 39/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prebytok rozpočtu v sume 8 098,54 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený (znížený) o účelovo určené nevyčerpané prostriedky (hlavne dotácie) podľa osobitných predpisov v sume

-104 406,47 EUR €, čím vznikol schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške -96 307,93 €, ktorý bol v roku 2018 vysporiadaný z prostriedkov rezervného fondu cez finančné operácie.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 30 623,98 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 30 623,98 EUR.

berie na vedomie:

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2018.
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 – podané

Uznesenie č. 40/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2018
 1. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe – podané

Uznesenie č. 41/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zámenu pozemkov podľa geometrického plánu č. 176/2019, ktorý vyhotovila geodetická kancelária  Romana Klču Vrbové,  Ing. Veronika Vaňová 29.5.2019 a overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor dňa 6.6.2019 pod číslom 395/2019 – podané

Uznesenie č.  42/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Neschvaľuje

Žiadosť o zmenu UP obce Krakovany na p.č. 97 k.ú. Stráže predajňa potravín na základe odporúčania Majetkovej a finančnej   komisie z dôvodu, že ďalšia zmena UP obce Krakovany už nie je možná, nakoľko sa územný plán menil viac krát v priebehu krátkeho obdobia – podané

 

Uznesenie č. 43/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na druhý polrok 2019 – podané

Uznesenie č. 44/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Zriadenie Výdajne odberných oprávnení č. 11 pre Obec Krakovany – podané

Uznesenie č. 45/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

neschvaľuje

Žiadosť o zmenu UP na p.č. 89/5 k.ú. Krakovany na účel zmeny nebytovej budovy na rodinný dom – podané

Uznesenie č. 46/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Predbežný súhlas na rekonštrukciu MK na Školskej ulici k tenisovému kurtu a Mlynskej ulice a poveruje kanceláriu OcÚ zistiť čo najvýhodnejšie podmienky získania materiálu – podané

Uznesenie č. 48/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 • Michal Sedlák informoval o prípravách na Župný festival
 • Slavomír Ťupek informoval o dobrom ohlase na detský festival. Kosenie, či by nebolo dobré dať kosenie aj niekomu cudziemu. Starosta odpovedal, že riešilo sa to týmto systémom v minulom roku a bolo to veľmi drahé.
 • Peter Seitler sa pýtal, či by nebolo výhodnejšie zbierať plasty do kontajnerov, namiesto vrecového zberu. Na ulici Hoštáky opraviť cestu, ktorá je vo veľmi zlom stave. Odpovedal starosta, že dostal opäť ponuku na frézovaný asfalt z diaľnice, a dalo by sa to urobiť podobným systémom ako na Ulici k Spúšťu. Tiež by sa upravila Školská ulica smerom k tenisovým kurtom a Mlynská ulica – podané 

Poslanci kontrolu uznesení hlasovaním za: 5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 – Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Účtovníčka obce Ing. Slávka Kotulová  pripravila poslancom podrobné čerpanie rozpočtu k 30.6.2019, ktorým podala informáciu o skutočnom čerpaní finančných prostriedkov za prvý polrok 2019. Materiál bol poslancom zaslaný elektronicky. Túto informáciu hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 zobrali na vedomie

 

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č.2/2019

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019 vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2019 predstavuje čiastku 2 195 439,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 213 346,73€ celkom na sumu 2 408 785,73 €.

Rozpočtovým opatrením 2/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 302 315,29 € celkom na sumu 2 711 101,02 €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 49 691,31€,
 • kapitálový sa zvyšuje o 142 000€,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 110 623,98€.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 48 561,12€,
 • kapitálový zvyšuje o 253 754,17€,
 • finančné operácie– bez zmeny.

Starosta obce dal hlasovať za návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019. Hlasovaním za: 6, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 2/2019 schválené.

V súvislosti s návrhom rozpočtového opatrenia č. 2/2019 starosta predložil aj návrh na použitie rezervného fondu  vo výške 30 623,98 € na obstaranie dlhodobého majetku:

 • navýšenie rozpočtu na stavbu SAD zastávka + osvetlenie priechodu vo výške 10 000 €,
 • financovanie stavby – Zberný dvor II.etapa (spoluúčasť) vo výške 6 842,12 €,
 • prípravná projektová dokumentácia Konopisko vo výške 8 580 €,
 • časť nákladov na klimatizáciu OCU vo výške 3 351,86 €,
 • prípravná projektová dokumentácia požiarna zbrojnica III. Etapa vo výške 1 850 €.

Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval bolo použitie rezervného fondu vo výške 30623,98 eur na obstaranie dlhodobého majetku schválené.

Starosta obce ďalej v dôsledku navýšenia výdavkov predložil poslancom návrh na čerpanie dlhodobého bankového úveru vo výške 80 000,- eur na obstaranie dlhodobého majetku. Bankový úver bude použitý na:

 • dofinancovanie zníženia energetickej náročnosti v MŠ -výmena kotlov a energet. merania vo výške 38 000€,
 • dofinancovanie stavby Zberného dvora – prístupová miestna komunikácia a vybetónovanie spevnených plôch v areáli vo výške 42 000€.

Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci schválili čerpanie dlhodobého bankového úveru na obstaranie dlhodobého majetku vo výške 80 000,- eur.

  

K bodu č. 6 – Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.

Starosta obce predložil poslancom žiadosť PaedDr. Vladimír Mihálika a Mgr. Heleny Mihálikovej na zámenu pozemkov, vytvorených podľa geometrického plánu č. 176/2019, ktorý vyhotovila geodetická kancelária  Romana Klču Vrbové,  Ing. Veronika Vaňová 29.5.2019 a overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor dňa 6.6.2019 pod číslom 395/2019.  Zámena slúži  na úpravu hranice medzi pozemkami p.č. 612 registra C KN vo vlastníctve obce Krakovany a pozemkom p.č. 167 registra C KN vo vlastníctve manželov Mihálikových.  Rodina Miháliková zamieňa časť 1 a 3 o výmere 2m2 a 3m2 (spolu 5m2), ktoré sa odčleňujú z p.č. 167 a pričleňujú k p.č. 612 vo vlastníctve obce Krakovany. Z parcely č. 612 sa odčleňuje časť 2 o výmere 3m2 a pričleňuje s k p.č. 167 vo vlastníctve rodiny Mihálikovej. 

Postupovať sa bude podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prevod vlastníctva majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Zdôvodnenie osobitého zreteľa je súvislé zarovnania hranice pozemkov.   Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  poslanci zámenu pozemkov schválili.

 

K bodu č. 7  – Rôzne

Starosta obce prečítal žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie – zámenu pozemkov, ktorú podali manželia Pavol Machaj a Ing. Zuzana Machajová, bytom Južná ulica 423/19, Krakovany. Po kúpe pozemku p.č.1014/67  a jeho následnom zameraní zistili, že v zadnej časti pozemku je zakopaný elektrický kábel. V snahe usporiadania pozemku navrhli obci zámenu pozemkov. Na základe tejto žiadosti informoval starosta obce, že bol na okresnom úrade, odbor katastra a následne zistil, že zostávajúci pozemok za p.č. 1014/67 je na obec Krakovany zapísaný omylom a mal by patriť pánovi Ervínovi Sedlákovi   ako aj pozemok, ktorý manželia Machajoví odkúpili. Na základe zisteného starosta spísal zápisnicu o oprave chyby v katastrálnom operáte. Manželia Machajoví požiadali starostu obce, aby sa ich žiadosť prerokovávala až na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, nakoľko sa na to dnešné nemohli dostaviť. Poslanci požiadavku akceptovali. Predloženú žiadosť hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie, s tým, že   k žiadosti sa vrátia na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva

Starosta obce informoval poslancov o ďalšom postupe akcie Staré Konopisko. Navrhol aby sa stretla Majetková, finančná a stavebná komisia na ktorej by boli pozvaní aj potenciálni zhotovitelia inžinierskych sieti a predložili svoje návrhy.

 

Interpelácie

Ing. Peter Seitler  – kedy sa bude kompostovať odpad pri čističke. Odpovedal starosta obce, že odpad sa práve začal odvážať.

Ing. Elena Podmaková navrhla vymeniť autobusovú zastávku pri ihrisku v smere na Vrbové za zastávku, ktorá sa odstránila na Hlavnej ulici.

Ing. Slavomír Ťupek požiadal o oslovenie majiteľov firmy Minerál – aquaservis, s.r.o.  na neustále rušenie nočného kľudu  štekotom psov v ohrade firmy.

 

K bodu č. 8 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 27. augusta  2019

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 49/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019
 5. Rozpočtové opatrenie č.2/2019
 6. Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.
 7. Rôzne
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5  (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Ťupek)

Za: 5  (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 50/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mareka Fořta a Pavla Klinovského.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5  (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 51/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 36/4/2019- 48/4/2019 zo dňa 26. júna 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Čerpanie rozpočtu k 31.6.2019

Uznesenie č. 52/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu obce k 31.6.2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.5 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2019

Uznesenie č. 53/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 1 078 306,92 +49 691,31 1 127 998,23
Kapitálové prí. 1 101 759 +38 000 1 139 759 +142 000 1 281 759
Finančné oper.           58 882 +131 837,81 190 719,81 +110 623,98 301 343,79
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02

 

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 1 014 027,73 +48 561,12 1 062 580,85
Kapitálové výd. 1 195 059 +199 699 1 394 758 +253 754,17 1 648 512,17
Finančné oper. 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 54/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu vo výške 30 623,98 € na obstaranie dlhodobého majetku:

 • navýšenie rozpočtu na stavbu SAD zastávka + osvetlenie priechodu vo výške 10 000 €,
 • financovanie stavby – Zberný dvor II.etapa (spoluúčasť) vo výške 6 842,12 €,
 • prípravná projektová dokumentácia Konopisko vo výške 8 580 €,
 • časť nákladov na klimatizáciu OcÚ vo výške 3 351,86 €,
 • prípravná projektová dokumentácia požiarna zbrojnica III. Etapa vo výške 1 850 €.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 55/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie dlhodobého bankového úveru vo výške 80 000€ na obstaranie dlhodobého majetku.

Bankový úver bude použitý na:

 • dofinancovanie zníženia energetickej náročnosti v MŠ -výmena kotlov a energet. merania vo výške 38 000€,
 • dofinancovanie stavby Zberného dvora – prístupová miestna komunikácia a vybetónovanie spevnených plôch v areáli vo výške 42 000€.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková

Uznesenie č.  56/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zámenu pozemkov podľa geometrického plánu č. 176/2019, ktorý vyhotovila geodetická kancelária  Romana Klču Vrbové,  Ing. Veronika Vaňová 29.5.2019 a overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor dňa 6.6.2019 pod číslom 395/2019. Zámena slúži  na úpravu hranice medzi pozemkami p.č. 612 registra C KN vo vlastníctve obce Krakovany a pozemkom p.č. 167 registra C KN vo vlastníctve manželov Mihálikových.  Rodina Miháliková zamieňa časť 1 a 3 o výmere 2m2 a 3m2 (spolu 5m2), ktoré sa odčleňujú z p.č. 167 a pričleňujú k p.č. 612 vo vlastníctve obce Krakovany. Z parcely č. 612 sa odčleňuje časť 2 o výmere 3m2 a pričleňuje s k p.č. 167 vo vlastníctve rodiny Mihálikovej. 

Postupovať sa bude podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prevod vlastníctva majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Zdôvodnenie osobitého zreteľa je súvislé zarovnania hranice pozemkov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rôzne

Uznesenie č.  57/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Žiadosť o zámenu pozemkov manželov Machajových, na žiadosť manželov Machajových sa prerokovanie presúva na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 58/5/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  27. augusta  2019

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 04/2019

Print Friendly, PDF & Email

 OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 26. júna  2019  v zasadačke OcÚ Krakovany 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany
 5. Záverečný účet a výročná správa Obce Krakovany za rok 2018, stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu.
 6. Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.
 7. Predajňa potravín Stráže
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany
 5. Záverečný účet a výročná správa Obce Krakovany za rok 2018, stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu.
 6. Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.
 7. Predajňa potravín Stráže
 8. Rôzne
 9. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Ing. Slavomíra Ťupeka. Poslanci tento návrh hlasovaním za:5,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 27/3/2019-35/3/2019 zo dňa 23. mája 2019.

Uznesenie č. 27/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyúčtovanie Hobby stretnutí 2018
 5. Žiadosť o výpoveď z obecného nájomného bytu
 6. Žiadosť o dobudovanie komunikácie
 7. Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov UP obce Krakovany
 8. Rôzne
 9. Záver-podané

Uznesenie č. 28/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera – podané

Uznesenie č. 29/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 13/2/2019-26/2/2019 zo dňa 28. marca 2019  – podané

Uznesenie č. 30/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyúčtovanie dotácie Hobby stretnutí za rok 2018 – podané

Uznesenie č. 31/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o ukončenie nájmu obecného bytu č. 2 Lucie Žákovej – podané

Uznesenie č. 32/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o dobudovanie komunikácie na Veternej ulici s konštatovaním, že urobí sa len najnutnejšia údržba chodníka spevnením a zasypaním sutinou. – podané

Uznesenie č.  33/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu obce Krakovany.

Obecné zastupiteľstvo sa opätovne bude touto žiadosťou zaoberať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v júni. – podané

Uznesenie č. 34/3/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Informácie starostu – podané

Uznesenie č. 35/3/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Podanie žiadosti na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 3. etapa – zateplenie budovy a  spolufinancovania vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov – podané

Uznesenie č. 36/3/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Poslanci kontrolu uznesení hlasovaním za: 5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 – Návrh VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Starosta obce predložil návrh VZN č. 1/2019 . Týmto VZN sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. V návrhu VZN bola na výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole  10,- eur a výška príspevku v školskom klube 5,- eur. výška príspevkov bola navýšená o 1,- euro. Starosta obce urobil krátky prieskum výšky príspevkov v okolitých obciach a vzhľadom k tomu že v našich zariadeniach nebola výška príspevku menená od roku 2012 navrhol  príspevok za pobyt v materskej škole na 12,- eur a v školskom klube pri základnej škole na 7,- eur. Poslanci s návrhom  starostu na výšku príspevkov v materskej a základnej škole  súhlasili.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni je stanovená podľa finančného pásma, ktoré určuje náklady na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Finančné pásma stanovuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Žiadne ďalšie pripomienky a návrhy k VZN č.1/2019 poslanci nepredložili. Starosta obce dal za pozmenený návrh VZN č.1/2019 hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo  VZN č.1/2019 schválené.

 

K bodu č. 5 – Záverečný účet a  výročná správa Obce Krakovany za rok 2018, stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu.

Kontrolórka obce v stručnosti oboznámila poslancov so Záverečným účet Obce Krakovany za rok 2018. Rozobrala niektoré položky rozpočtového hospodárenie za rok 2018. Zapisovateľka prečítala Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2018 v ktorej audítorka  konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krakovany k 31. decembru 2018 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci je k uvedenému dátumu  v súlade so zákonom o účtovníctve.  Kontrolórka obce, Ing. Elena Podmaková  predniesla Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kontrolórka odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2018 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2018 nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:5, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce za rok 2018 a prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu schválený bez výhrad a Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2018 poslanci zobrali na vedomie.

Výročnú správu obce dostali poslanci v materiáloch v elektronickej podobe. Na zasadnutí sa už nečítala.  Výročná správa kopíruje ekonomické ukazovatele záverečného účtu doplnená o smerovanie obce a demografické údaje o obyvateľoch, zamestnancoch  a podobne. Výročná správa sa berie na vedomie. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Výročnú správu obce za rok 2018 a Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe zobrali na vedomie. 

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.

Starosta obce predložil poslancom žiadosť PaedDr. Vladimír Mihálika a Mgr. Heleny Mihálikovej na zámenu pozemkov, vytvorených podľa geometrického plánu č. 176/2019, ktorý vyhotovila geodetická kancelária  Romana Klču Vrbové,  Ing. Veronika Vaňová 29.5.2019 a overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor dňa 6.6.2019 pod číslom 395/2019.  Zámena slúži  na úpravu hranice medzi pozemkami p.č. 612 registra C KN vo vlastníctve obce Krakovany a pozemkom p.č. 167 registra C KN vo vlastníctve manželov Mihálikových.  Rodina Miháliková zamieňa časť 1 a 3 o výmere 2m2 a 3m2 (spolu 5m2), ktoré sa odčleňujú z p.č. 167 a pričleňujú k p.č. 612 vo vlastníctve obce Krakovany. Z parcely č. 612 sa odčleňuje časť 2 o výmere 3m2 a pričleňuje s k p.č. 167 vo vlastníctve rodiny Mihálikovej. 

Postupovať sa bude podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prevod vlastníctva majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Zdôvodnenie osobitého zreteľa je súvislé zarovnania hranice pozemkov.  Vzhľadom k tomu, že na schválenie prevodu majetku z dôvodu osobitého zreteľa je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, poslanci  hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  túto žiadosť zobrali na vedomie a vrátia sa k nej na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.   

 

K bodu č. 7  – Predajňa potravín Stráže.

Na zasadnutie  OZ  23.5.2019 bola predložená žiadosť  spoločnosti NEW LIVING o zaradenie pozemku registra C  p.č. 97 k.ú. Stráže  do zmien a doplnkov územného plánu obce Krakovany. Spoločnosť plánuje z bývalú predajňu potravín COOP Jednota, ktorej sa stali vlastníkmi,  prerobiť na rodinný dom. Na tomto zasadnutí sa poslanci dohodli, že zvolajú zasadnutie Majetkovej, stavebnej a finančnej  komisie a určia ďalší postup na najbližšom zasadnutí. Spoločnosť s prestavbou začala ešte pred vydaním stanoviska stavebného úradu.   Zo záverov komisie vyplynulo, že nesúhlasia so zmenou  zaradenia objektu na prestavbu rodinného domu zmenou územného plánu obce Krakovany, nakoľko zhotoviteľ UP už nemôže ďalšiu zmenu urobiť z dôvodu viacnásobnej zmeny UP obce Krakovany. V druhom bode komisia riešila možnosť odkúpenia objektu pre obecné účely. Spoločnosť ponúkla tento objekt za cenu, za ktorú ju ona odkúpila od pána Svetlíka. Aj tu komisia vyslovila záporné stanovisko z dôvodu, že budova bola postavená občanmi obce v akcii „Z“ za bývalého režimu a nešťastnou náhodou sa dostala do vlastníctva spoločnosti COOP Jednota SD a už len z princípu s odkúpením nesúhlasí. Na druhej strane obec teraz nemá na odkúpenie finančné prostriedky.   Po dlhej rozprave dal starosta obce hlasovať za neschválenie žiadosti na zmenu UP pre parcelu registra C p.č. 97 , k.ú. Stráže na základe záverov zo Majetkovej, stavebnej a finančnej  komisie. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0, bolo návrh starostu prijatý.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

-Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019. Tento plán kontrolórka  predkladá v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V znení neskorších predpisov. K preloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 2. polrok 2019 schválený.

-Zapisovateľka Ing. Emília Knošková predložila poslancom požiadavku na schválenie Výdajne odberných oprávnení. Rozhodnutím č. 38-10/04 Krajský úrad v Trnave zriadil pre obec Krakovany „Výdajňu odberných oprávnení – číslo 11“ v súlade s § 17  ods.) zákona NR SR č. 414/2002 Z.z.  Na základe  tohto rozhodnutia je potrebné aby výdajňu schválilo aj obecné zastupiteľstvo. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola Výdajňa odberných oprávnení č. 11 pre obec Krakovany schválená.

-Zapisovateľka prečítala Žiadosť o zmenu UP obce Krakovany podal pán Bernard Svetlík.  V ktorej žiada o zmenu zaradenia časti stavby z nebytových priestorov na bytové priestory. Tu poslanci navrhli postupovať ako v predchádzajúcom prípade predloženú zmenu UP neschváliť.  Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: obecné zastupiteľstvo  Žiadosť o zmenu UP na p.č. 89/5 k.ú. Krakovany na účel zmeny nebytovej budovy na rodinný dom neschválilo.

-Mgr. Juraj Filo – dofinancovanie FKK požiadal o zrušenie uznesenia, kde sa schválilo  prepis energií na obec Krakovany a schváliť mimoriadne navýšenie dotácie. Starosta obce navrhol, aby sa stretli s účtovníčkou a spoločne našli vyhovujúce riešenie. 

 

Interpelácie

 • Michal Sedlák informoval o prípravách na Župný festival
 • Slavomír Ťupek informoval o dobrom ohlase na detský festival. Kosenie, či by nebolo dobré dať kosenie aj niekomu cudziemu. Starosta odpovedal, že riešilo sa to týmto systémom v minulom roku a bolo to veľmi drahé.
 • Peter Seitler sa pýtal, či by nebolo výhodnejšie zbierať plasty do kontajnerov, namiesto vrecového zberu. Na ulici Hoštáky opraviť cestu, ktorá je vo veľmi zlom stave. Odpovedal starosta, že dostal opäť ponuku na frézovaný asfalt z diaľnice, a dalo by sa to urobiť podobným systémom ako na Ulici k Spúšťu. Tiež by sa upravila Školská ulica smerom k tenisovým kurtom a Mlynská ulica.

 

K bodu č. 9 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.  

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 26. júna  2019

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 36/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany
 5. Záverečný účet a výročná správa Obce Krakovany za rok 2018, stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu.
 6. Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.
 7. Predajňa potravín Stráže
 8. Rôzne
 9. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 37/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ing. Slavomíra Ťupeka

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 47/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 27/3/2019-35/3/2019 zo dňa 23. mája 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Návrh VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Uznesenie č. 38/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Záverečný účet a výročná správa Obce Krakovany za rok 2018, stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu

Uznesenie č. 39/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prebytok rozpočtu v sume 8 098,54 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený (znížený) o účelovo určené nevyčerpané prostriedky (hlavne dotácie) podľa osobitných predpisov v sume

-104 406,47 EUR €, čím vznikol schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške -96 307,93 €, ktorý bol v roku 2018 vysporiadaný z prostriedkov rezervného fondu cez finančné operácie.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 30 623,98 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 30 623,98 EUR.

berie na vedomie:

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2018.
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2018.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 40/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2018
 1. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková

Uznesenie č. 41/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zámenu pozemkov podľa geometrického plánu č. 176/2019, ktorý vyhotovila geodetická kancelária  Romana Klču Vrbové,  Ing. Veronika Vaňová 29.5.2019 a overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor dňa 6.6.2019 pod číslom 395/2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Klinovský, Sedlák,  Seitler,  Ťupek)

za: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Predajňa potravín Stráže

Uznesenie č.  42/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Neschvaľuje

Žiadosť o zmenu UP obce Krakovany na p.č. 97 k.ú. Stráže predajňa potravín na základe odporúčania Majetkovej a finančnej   komisie z dôvodu, že ďalšia zmena UP obce Krakovany už nie je možná, nakoľko sa územný plán menil viac krát v priebehu krátkeho obdobia.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 Rôzne

Uznesenie č. 43/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na druhý polrok 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 44/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Zriadenie Výdajne odberných oprávnení č. 11 pre Obec Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Za: 5 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 45/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

neschvaľuje

Žiadosť o zmenu UP na p.č. 89/5 k.ú. Krakovany na účel zmeny nebytovej budovy na rodinný dom

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 46/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Predbežný súhlas na rekonštrukciu MK na Školskej ulici k tenisovému kurtu a Mlynskej ulice a poveruje kanceláriu OcÚ zistiť čo najvýhodnejšie podmienky získania materiálu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 48/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných:5 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Za: 5 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  26. júna  2019

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková            

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 03/2019

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 23. mája  2019  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyúčtovanie Hobby stretnutí 2018
 5. Žiadosť o výpoveď z obecného nájomného bytu
 6. Žiadosť o dobudovanie komunikácie
 7. Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov UP obce Krakovany
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyúčtovanie Hobby stretnutí 2018
 5. Žiadosť o výpoveď z obecného nájomného bytu
 6. Žiadosť o dobudovanie komunikácie
 7. Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov UP obce Krakovany
 8. Rôzne
 9. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:.6.., proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená. Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavel Klinovský a Ing. Peter Seitler. Poslanci tento návrh hlasovaním za:.4,  proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Klinovský, Seitler), nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 13/2/2019-26/2/2019 zo dňa 28. marca 2019.

Uznesenie č. 13/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku – Štefan Hornák
 5. Rozpočtové opatrenie č.5/2018
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2018
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2019 a použitie rezervného fondu
 8. Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“
 9. Žiadosť o prepis energií na obec
 10. Rôzne
 11. Záver – podané

Uznesenie č. 14/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Mihal Sedlák, Tibor Šurín- podané

Uznesenie č. 15/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2019-12/1/2019 zo dňa 31. januára 2019 – podané

Uznesenie č. 16/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie novovytvorenej  p.č. 293/15 podľa geometrického plánu č. 357/18, ktorý overila Ing. Eva Gonová na Katastrálnom úrade Piešťany dňa 11.6.2018.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 0

Proti: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

S konštatovaním, že obecné zastupiteľstvo odkúpenie pozemku p.č. 293/15 pre Štefana Hornáka a Denisu Hornákovú neschválilo – podané

Uznesenie č. 17/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie žumpy na obecnom pozemku p.č. 293/1 pred  rodinným domom č. 129/52, Dolná ulica Krakovany pre Štefana Hornáka a Denisu Hornákovú, Dolná ulica 406/4, Krakovany-podané

Uznesenie č. 18/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540 0 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50 -150 000 178 765,50                                                   
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89 +150 000 169 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena    
Bežné príjmy 913 349 +45 711,23 1 006 251,23 +3 442,36 1 009 693,59    
Kapitálové príjmy 150 000 +175 178 940,50 +93 879,73 272 820,23    
Finančné operácie 0 0 169 171,89 0 169 171,89    
Príjmy spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62 +97 322,09 1 451 685,71    

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89 0 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50 0 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena    
Bežné výdavky 869 349 +48 787,23 973 609,12 +3 442,36 977 051,48    
Kapitálové výdavky 194 000 -2 901 380 754,50 +93 879,73 474 634,23    
Finančné operácie 0 0 0 0 0    
Výdavky spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62 +97 322,09 1 451 685,71    

-podané

Uznesenie č. 19/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu za rok 2018

Príjmy

Názov schválený upravený čerpanie rozdiel Plnenie%
Bežný rozpočet 913 349,00 1 009 693,59 1 004 996,28 4 697,31 100
Kapitálový rozpočet 150 000,00 272 820,23    273 177,23 -357,00 100
Finančné operácie 0,00 169 171,89 126 931,91 42 239,98 75
Spolu 1 063 349,00 1 451 685,71 1 405 105,42 46 580,29 97

 

Výdaje

Názov schválený upravený čerpanie rozdiel Plnenie%
Bežný rozpočet 869 349,00 977 051,48 957 099,83 19 951,65 98
Kapitálový rozpočet 194 000,00 474 634,23    312 975,14 161 659,09 66
Spolu 1 063 349,00 1 451 685,71 1 270 074,97 181 610,74 87

-podané

Uznesenie č.  20/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 1 078 306,92
Kapitálové príjmy 1 101 759 +38 000 1 139 759
Finančné operácie           58 882 +131 837,81 190 719,81
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73

 

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 1 014 027,73
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 1 394 758
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 2         408 785,73

-Podané

Uznesenie č. 21/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu vo výške 27 431,08 € na obstaranie dlhodobého majetku:

 • dofinancovanie stavby – Zberný dvor TKO vo výške 20 770,– €
 • spoluúčasť na Rekonštrukcii kotolne ZŠ vo výške 6 661,08€ – podané

Uznesenie č. 22/2/2019

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie s  Názov projektu: „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“

Výška celkových výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5%: 775,00 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC441-2018-39- podané

Uznesenie č. 23/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prepis energií na futbalovom štadióne Krakovany  na obec Krakovany – trvá

Uznesenie č. 24/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Uzatvorenie zmluvy na vykonávanie stavebného dozoru na stavbu IBV Staré Konopisko  – Krakovany s Petrom Bobekom – dozorná a realizačná činnosť, Dolné Dubové 76 – podané

Uznesenie č. 25/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Predbežný súhlas pre PaedDr. Vladimíra Mihálika a Mgr. Helenu Mihálikovú na zámenu pozemkov na Veternej ulici , konečný súhlas bude schvaľovaný po predložení geometrického plánu – podané

Uznesenie č. 26/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Mgr. Juraj Filo – navrhol vyzvať majiteľa budovy starého kina na údržbu budovy, nakoľko je v havarijnom stave a ohrozuje okoloidúcich občanov.

Ing. Slavomír Ťupek – upozornil na nefunkčný merač rýchlosti pri ZŠ, bude potrebné vymeniť batériu.

Kedy bude dokončený zberný dvor. Odpovedal starosta obce, že obec dostala dotáciu na druhú etapu, zberný dvor bude uvedený do prevádzky po ukončení druhej etapy výstavby. Na Školskej ulici je poprepádaný nový chodník.

Kedy sa začne s rekonštrukciou kultúrneho domu – odpovedal starosta, že prebieha kontrola verejného obstarávania na zhotoviteľa.

Ing. Peter Seitler – požiadal o opravu cesty na ulici Hoštáky, hlasne pri napojení uličky od kultúrneho domu.

Mgr. Lukáš Radoský sa pýtal v akom štádiu riešenia  je cyklochodník Piešťany – Vrbové.  Odpovedal starosta, že je to na dobrej ceste. V súčasnosti železnice vyzvali obce a samosprávne kraje, či majú záujem o prevádzkovanie osobnej železničnej dopravy na dlhodobo nevyužívaných železničných tratiach. Po tomto prieskume , ak nebude záujem o prevádzkovanie osobnej železničnej dopravy, bude možné využívať železničnú trať aj na iné účely. 

Ing. Michal Sedlá informoval poslancov o zasadnutí kultúrnej komisie, ktorá zasadala 27. marca 2019.  Stavanie mája  bude 1. mája, máj postavia hasiči hudobný produkciu zabezpečí  Borovienka, Oslava  Deň matiek po dohode   s Marekom Urbanom  bude na terase Pivárne u Notára 19. mája o 15,00 hod.  Nakoniec bol dohodnutý aj piatkový program na Župný festival. Predkapela 19,00 Madratz Vrbové, 20,30 Itcho Pčelár, 22,00-24,00 Slniečko. Navrhované vstupné na piatkový program 6€, v predpredaji 4€, vstupné na sobotu a nedeľu jednodňové vstupné 4€, Dvojdňové 6€ a trojdňové vstupné 10 € – podané

Poslanci kontorlu uznesení hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 Vyúčtovanie Hobby stretnutí za rok 2018

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom vyúčtovanie Hobby stretnutí za rok 2018. k predloženému vyúčtovaniu poslanci nemali žiadne pripomienky. Požiadali kontrolórku, aby v stručnosti zhodnotila aj ostatné akcie konané v KD.

Vyúčtovanie Hobby stretnutí poslanci hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5 –Žiadosť o výpoveď z obecného nájomného bytu – Lucia Žáková

Nájomníčka obecného bytu č. 2 na obecnom úrade podala písomnú žiadosť o výpoveď z nájmu podľa zmluvných podmienok k 1.5.2019 s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá uplynie  31.7.2019. 

Starosta obce navrhol, aby sa uvoľnený byt  poskytol na bývanie pracovníkom, ktorých zabezpečí pracovná agentúra. V letných mesiacoch nie je možné zabezpečiť údržbu obce len dvoma pracovníkmi a dodávateľsky je finančne nákladné.   Na túto možnosť sa už informoval aj na úrade práce.  S predloženým návrhom poslanci súhlasili. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie žiadosť o ukončenie nájmu Lucie Žákovej.

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o dobudovanie komunikácia Veterná ulica

Starosta obce prečítal žiadosť obyvateľov a užívateľov cestnej komunikácie v lokalite B1 Krakovany – Stráže, Veterná ulica.

S touto žiadosťou bola oboznámená aj Majetková, finančná a stavebná komisia. Po preverení územného plánu bolo zistené, že uvádzaná komunikácia je v UP obce Krakovany zapísané v návrhu, nie ako existujúca. Na katastri je jedna časť vedená ako pozemok na ktorom je inžinierska stavba a ďalšie časti sú vedené  ako ostatné plochy. V skutočnosti je to chodník, ktorý spájal obce Trebatice a Krakovany o šírke zhruba 3,5 m z oboch strán sú tie parcely ktoré sú  vedené ako ostatné plochy. Obec ani nemôže uvedenú komunikáciu upravovať, pokiaľ sa nezmení klasifikácia parciel.  Majitelia pozemkov pred začatím výstavby vedeli, že idú stavať mimo zastavaného územia a na základe ich žiadosti bolo územie zahrnuté do zmien územného plánu, aby sa im vyšlo v ústrety a mohli začať s výstavbou rodinných domov. V súčasnej dobe nie sú na  úpravu tejto časti chodníka vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Na  realizáciu je v prvom rade potrená projektová dokumentácia a následná realizácia, ktorá v  blízkej  budúcnosti  nie je v pláne. Urobí sa len najnutnejšia údržba chodníka spevnením a zasypaním sutinou. Poslanci hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali žiadosť o dobudovanie komunikácie na Veternej ulici na vedomie.

 

K bodu č. 7  Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov UP obce Krakovany

Spoločnosť NEW LIVING, s.r.o. so sídlom Trebatice, Severná ulica 431/40 požiadali o zaradenie pozemku p.č. 97, o výmere 296 m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Stráže do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinných domov. Na tejto parcele v súčasnosti stojí budova bývalej predajne potravín. Vlastníkom  budovy bolo SD COOP Jednota Trnava. Bernard Svetlík budovu odkúpil, ale vzápätí ju predal  realitnej spoločnosti NEW LIVING, ktorá budovu kúpila za účelom prestavby na rodinný dom. Obec Krakovany nesúhlasí s prestavbou predajne na rodinný dom, nakoľko budova bola vybudovaná v akcii Z obcou.   Celú situáciu prišiel poslancom vysvetliť majiteľ realitnej spoločnosti pán Lukáš Macháč. Vzhľadom na závažnosť problému sa  poslanci dohodli, že rozhodnutie k podanej žiadosti odložia na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorú sa bude konať 26.6.2019. Hlasovaním za:6, proti , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 zobrali žiadosť spoločnosti NEW LIVING, s.r.o. na vedomie.

 

K bodu č. 8 Rôzne

– Starosta obce sa poďakoval poslancovi Marekovi Fořtovi za podporu žiadosti, ktoré obec

podávala na Trnavský samosprávny kraj . Všetky tri žiadosti boli schválené. DHZ Krakovany dostalo 800,- eur, na akciu Otvorenie neba na Vinohradoch obec dostala 600,- eur a JDS dostala 500,- eur.

– Starosta obce informoval poslancov o možnosti podať žiadosť na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 3. etapa – zateplenie budovy. Ako povinná príloha k podaniu žiadosti je aj doklad o zabezpečení spolufinancovania vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov. Túto spoluúčasť je potrebné schváliť. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola spoluúčasť vo výške 5%  z celkových nákladov  projektu zateplenie hasičskej zbrojnice schválená.

Starosta obce požiadal zástupcov FK Krakovany o zabezpečenie separovania odpadu na futbalovom ihrisku. Od výšky vyseparovaného odpadu bude teraz závisieť cena za uskladnenie odpadu na skládke. V tomto roku bola určená výška separovaného odpadu na 40% z celkového množstva odpadu. Obec získala len 31% a toho dôvodu sa zvýšila cena za uskladnenie komunálneho odpadu na skládku o jedno euro. V budúcom roku sa predpokladá výška separovaného odpadu až 50%. 

 

Interpelácie

Marek Fořt –  na Novej ulici pred Mariánom Klinovským sa na ceste vytvorila diera, či sa nachádza na obci ešte frézovaný asfalt, opravili by si to aj svojpomocne. V akom štádiu je projekt Staré Konopisko – odpovedal starosta, že je ukončené územné konanie aj vyvlastňovanie pozemkov. Sú dve možnosti na zváženie, buď sa to celé predá developerskej firme, ktorá to všetko vybuduje a obec budem mať hotové peniaze, alebo sa pôjde po častiach. Ozvali sa dvaja záujemci Royaldom a nejaká firma z východu. Je potrebné aby zasadla komisia a dohodla ako  sa bude pokračovať. Ak sa bude pozývať niekto na Otvorenie neba na Vinohradach, treba pozvať pána župana Jozefa Viskupiča a pani Drábikovu.

Peter Seitler – riaditeľka školy upozornila pri zbere odpadkov okolo železnice za firmou pána Holbíka vzniká skládka koreňov, suchých konárov, stromčekov.  Obyvatelia Školskej ulice by chceli upraviť verejné priestranstvo a vysadiť lúčne kvety v priestore od domu pána Filusa  až po Veternú ulicu.  Nebolo by to náročné na údržbu. Kosenie by bolo možno 2x ročne. 

Slavomír Ťupek – v ako štádiu je pasport dopravného značenia, či boli zapracované aj pripomienky. Odpovedal starosta, že projekt je schválení na dopravnom inšpektoráte na schvaľovaní. Pri futbalovom ihrisku je značka daj prednosť v jazde, ktorá bola odstránená zrejme pri oprave oplotenia a do dnešného dňa nebola osadená, stále je na trávniku pri autobusovej zastávke.  Pri kultúrnom dome, ako sa vychádza zo Sadovej ulice na Hrádze je potrebné orezať kríky, ktoré bránia vo výhľade pri výjazde na cestu.

Pavel Klinovský – Lukáš Daňek sa sťažoval, že v nočných hodinách chodia na čističku nákladné autá a vyvážajú fekálie.

Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci interpelácie zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 9 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 23. mája  2019

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 27/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyúčtovanie Hobby stretnutí 2018
 5. Žiadosť o výpoveď z obecného nájomného bytu
 6. Žiadosť o dobudovanie komunikácie
 7. Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov UP obce Krakovany
 8. Rôzne
 9. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 28/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 4 (Filo, Fořt,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský, Seitler)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 29/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 13/2/2019-26/2/2019 zo dňa 28. marca 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č.4 Vyúčtovanie Hobby stretnutí za rok 2018

Uznesenie č. 30/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyúčtovanie dotácie Hobby stretnutí za rok 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Žiadosť o výpoveď z obecného nájomného bytu – Lucia Žáková

Uznesenie č. 31/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o ukončenie nájmu obecného bytu č. 2 Lucie Žákovej

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,   Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Žiadosť o dobudovanie komunikácie na Veternej ulici

Uznesenie č. 32/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o dobudovanie komunikácie na Veternej ulici s konštatovaním, že urobí sa len najnutnejšia údržba chodníka spevnením a zasypaním sutinou.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov UP obce Krakovany

Uznesenie č.  33/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu obce Krakovany.

Obecné zastupiteľstvo sa opätovne bude touto žiadosťou zaoberať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v júni.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 Rôzne

Uznesenie č. 34/3/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Informácie starostu

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler,  Šurín, Ťupek

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,   Seitler,  Šurín, Ťupek

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 35/3/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Podanie žiadosti na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 3. etapa – zateplenie budovy a  spolufinancovania vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 36/3/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  23. mája 2019

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková