V tejto rubrike máte možnosť prečítať si celé zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva. * Zápisnice budú zverejnené do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po schôdzi O.z.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 06/2017

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 6. novembra  2017  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                               

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán mesta Vrbové
 4. Záver

                                                                                                                     

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán mesta Vrbové
 4. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za:8,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Územný plán mesta Vrbové

Starosta obce predstavil poslancom návrh UPN-M Vrbové, hlavne sa zamerali na návrh Severného obchvatu cesta II/499, ktorý je v oboch variantoch navrhnutý cez katastrálne územie Krakovany a katastrálne územie Stráže. Na zasadnutie starosta obce pozval aj zástupcov mesta Vrbové viceprimátora Štefana Kubíka a vedúcu odboru výstavby  Ing. Gabriela Valová, ktorá poslancov oboznámila s  Návrh Územného plánu Mesta Vrbové, hlavne s časťou, ktorá sa týka katastrálneho územia Krakovany a Stráže. Popísala  oba navrhnuté varianty riešenia obchvatu mesta Vrbové. V oboch prípadoch je trasa obchvatu vedená cez katastrálne územie  Stráže aj Krakovany. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali za každý variant samostatne. Starosta obce dal hlasovať za  Variant – A. Hlasovaním Za:0, proti:7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban), zdržal sa hlasovania:1(Šurín), nehlasoval:0 Variant A,  nebol schválený.  Potom dal starosta hlasovať za Variant – B. Hlasovaním Za: 0, proti:7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban) , zdržal sa hlasovania:1(Šurín), nehlasoval:0 Variant-B nebol schválený. Z hlasovania vyplýva záver, že Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch nesúhlasí so zámerom časti ÚP mesta Vrbové, ktorý zasahuje do k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže s prihliadnutím na platný ÚP obce Krakovany , ktorý s obchvatom mesta Vrbové nepočíta.

Poslanec Juraj Filo informoval poslancov o skutočnosti, ktorú zistil, že Mesto Vrbové  v rámci ROEP-u v roku 2011-2012 neoprávnene zabrala časť katastrálneho územia Krakovany a katastrálneho územia Stráže. Túto skutočnosť podrobnejšie objasnil aj bývalí starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na základe skutočností poslanci prijali záver aby sa starosta obce pokúsil nájsť právnu cestu na vrátenie týchto neoprávnene zabraných pozemkov k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh poslancov schválený.

 

K bodu č. 4 –Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 6. novembra  2017

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 73/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán mesta Vrbové
 4. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 74/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Územný plán mesta Vrbové

Uznesenie č 75/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Variant – A

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 0

Proti:7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 1(Šurín)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo schválené

 

B/Schvaľuje

Variant – B

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 0

Proti:7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 1(Šurín)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo schválené

 

Uznesenie č76/6/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Poveruje

Kanceláriu obecného úradu Krakovany nájsť právnu cestu na vrátenie neoprávneného záberu katastrálneho územia Krakovany a katastrálneho územia Stráže v rámci ROEP mesta Vrbové v roku 2011-2012.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín,  Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  6. novembra  2017

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková     

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 05/2017

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 27. októbra  2017  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                                

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017
 5. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2016
 6. Návrh na vyradenie majetku obce
 7. Rozpočtové opatrenie č.3/2017
 8. Sťažnosti občanov
 9. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Michal Sedlák
 10. Vyúčtovanie Župného festivalu 2017, Hobby stretnutí
 11. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
 12. Dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácia na rok 2018
 13. Rôzne
 14. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hostí, riaditeľku materskej školy pani Andreu Štefankovú a riaditeľku základnej školy pani Mgr. Evu Seitlerovú a pána Lukáša Pavlecha, manažéra Mikroregiónu nad Holeškou. Starosta obce predložil návrh na zmenu programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou
 5. Sťažnosti občanov
 6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017
 7. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017
 8. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2016
 9. Návrh na vyradenie majetku obce
 10. Rozpočtové opatrenie č.3/2017
 11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Michal Sedlák
 12. Vyúčtovanie Župného festivalu 2017, Hobby stretnutí
 13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
 14. Dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácia na rok 2018
 15. Rôzne
 16. Záver                  

K predloženej zmene  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana. Poslanci tento návrh hlasovaním za:8,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 26/3/2017 – 45/3/2017 zo dňa 26. júna 2017 a uznesení č. 46/4/2017-51/4/2017 zo dňa 25. augusta 2017.

Uznesenie č. 26/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh zmeny programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2017
 7. Územný plán obce – cyklotrasa
 8. Strážovská cesta PD
 9. Chodník – Školská PD
 10. Pozemkové úpravy
 11. Ťupek – výmena pozemkov – Veterná ulica
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Staré konopisko
 13. Uznesenie o spolufinancovaní projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch“
 14. Náklady na MŠ /kúpeľňa, komín, maľovanie, žalúzie/
 15. Rôzne
 16. Záver – podané

Uznesenie č. 27/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora  Šurína- podané

Uznesenie č 28/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 18/2/2017-25/2/2017   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. apríla 2017- podané

Uznesenie č. 29/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje:

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 45 095,87 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 1 927,94 EUR  na tvorbu rezervného fondu vo výške 43 167,93  EUR a zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 38 934,37  EUR na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške 82 102,30 EUR.

B/ Berie na vedomie:

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016.
 2. Správu audítora za rok 2016- podané

Uznesenie č. 30/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie:

 1. Výročnú správu za rok 2016
 1. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe- podané

Uznesenie č. 31/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 829 506 +50 602,80 880 108,80 +16 678 896 786,80
Kapitálové príjmy 1 000 +327 107 328 107 0 328 107
Finančné operácie 78 655 +1618,68 80 273,68 -1 618,68 78 655
Príjmy spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80

 

  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 800 161 +26 026,48 826 187,48 +6 181,32 832 368,80
Kapitálové výdavky 109 000 +353 302 462 302 +8 878 471 180
Finančné operácie 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80

– podané

Uznesenie č. 32/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie zmeny UP obce č.12/2017 za účelom zaradenia cyklotrasy do územného plánu obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 33/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie PD na rekonštrukciu MK Strážovská ulica s mostom ponad Holešku pri čističke- podané

Uznesenie č. 34/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie PD na rekonštrukciu chodníka  Školská ulica v Krakovanoch  – podané

Uznesenie č. 35/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť Okresného úradu Piešťany, pozemkový a lesný odbor,  o vyjadrenie záujmu o pozemkové úpravy v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže

B/Schvaľuje

Vykonanie pozemkových úprav v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov- podané

Uznesenie č. 36/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na výmenu pozemkov  s pánom Slavomírom Ťupekom a manželkou Andreou Ťupekovou, bytom Veterná ulica č.493/78, Krakovany a Obcou Krakovany,  vypracovanie   geometrického plánu  na odčlenenie  pozemkov z p.č.. 268/1, k.ú. Stráže a z  p.č. 264/2, k.ú.  Stráže ktoré budú predmetom zámeny, a spolufinancovanie  manželov Ťupekových  na  výdavkoch  spojených s realizáciu celej zámeny v ½.  – podané

Uznesenie č. 37/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Neschvaľuje

Žiadosť na odpredaj pozemkov na Starom Konopisku,  s konštatovaním že poslanci sa jednohlasne zdržali hlasovania – podané 

Uznesenie č. 38/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje 

predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie. Názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“

Výška celkových výdavkov na projekt: 782.217,81 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 770.272,64 Eur

Výška celkových neoprávnených výdavkov na projekt: 11.945,17 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových výdavkov – 5 % z celkových oprávnených výdavkov + celkové neoprávnené výdavky: 50.458,80 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 %: 38.513,63 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená:OPKZP-PO4-SC431-2017-19 – podané

Uznesenie č. 39/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie nákladov na rekonštrukciu MŠ Krakovany vo výške. 12 500,00 eur – podané

Uznesenie č. 40/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie nájomnej zmluvy pre p. Bronislavu Oravcovú, bytom Námestie sv. Mikuláša 406/4, Krakovany  do 31.3.2018- podané

Uznesenie č. 41/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť p. Šnajdara  o odkúpenie p. č. 543/2 a 544/3 k.ú. Stráže s konštatovaním, že obecné zastupiteľstvo vyhlási verejnú obchodnú súťaž s určením podmienok predaja- podané 

Uznesenie č. 42/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť p. Júlie Hornákovej na odpredaj rodinného domu so záhradou s konštatovaním, že obec musí odkupovať na základe znaleckého posudku. Po zhotovení znaleckého posudku obec môže vyvolať ďalšie rokovanie- podané

B/Poveruje 

predsedu finančnej  stavebnej komisie na rokovanie s rodinou Hornákovou- podané

Uznesenie č. 43/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu Nemocnice A. Wintera o zakúpení anesteziologického prístroja a poďakovanie za príspevok na kúpu tohoto prístroja- podané

Uznesenie č. 44/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane- podané

Uznesenie č. 45/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov- podané

Uznesenie č. 46/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ- podané

Uznesenie č. 47/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku- podané

Uznesenie č 48/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podanie žiadosti  na výzvu č. VII. za účelom: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa §2  písm. c) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobností Ministerstva vnútra SR o  dotáciu   na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a zaväzuje sa spolufinancovaním na projekte  najmenej 5% z poskytnutých prostriedkov- podané 

Uznesenie č. 49/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje                                                                                                                 

Výška prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Strážovskej ulice 1050,- eur a rekonštrukciu chodníka Školská ulica 1290,- eur, čo je spolu 2340,- eur vrátane DPH – podané

Uznesenie č. 50/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o príspevku pre Mikroregión nad Holeškou na zadanie objednávky na Štúdiu realizovateľnosti v rámci Cyklistickej infraštruktúry v Mikroregióne nad Holeškou vo výške 1220,- eur – podané

Uznesenie č. 51/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie nákladov na rekonštrukciu Materskej školy v Krakovanoch – podané

Poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomia.

 

K bodu č. 4 –Cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou

Informácie o cyklotrase Mikroregiónu nad Holeškou predniesol manažér Mikroregiónu pána Lukáš Pavlech. Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Myšlienka MNH je prepojiť všetky obce cyklotrasou. Obce Trebatice, Krakovany a mesto Vrbové a Piešťany sa snažia o zriadenie Zelenej cesty Vrbové Piešťany. MNH by sa na túto Zelenú cestu potom napojil. Aby sa mohlo začať robiť územné konanie je potrebné aby bola vypracovaná štúdia realizovateľnosti, ktorú je potrebné aby jednotlivé obce mikroregiónu zafinancovali. Bolo veľmi náročné určiť kľúč financovania, lebo sú obce s malým počtom obyvateľov, ale majú veľký kataster cez ktorý cyklotrasa prechádza a naopak sú obce s veľkým počtom obyvateľov, no cyklotrasa je na malom úseku katastra. Preto bol zvolený kľúč, ktorý sa v MNH používal už vo viacerých prípadoch. Rozpočítala sa celá štúdia na polovicu, táto polovica je obcami hradená rovnakým dielom a druhá polovica je rozpočítaná na počet obyvateľov. Možnosť získavania pozemkov už MNH preveroval. Ale aj k takýmto rokovaniam je potrebná koncepcia a štúdia, aby bolo jasné o čo sa v skutočnosti jedná. Slovenský pozemkový fond bude pozemky  pod cyklotrasu prevádzať bezodplatne, ak je stavba zapracovaná v územnom pláne obce, ako verejnoprospešná stavba.  Trasy by mali byť financované z eurofondov, ale pre podanie žiadosti je potrebné mať platné územné rozhodnutie. Obec Krakovany by sa mala podieľať na štúdii realizovateľnosti projektu cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou sumou vo výške 1220 eur. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola výška príspevku 1220 eur, na vypracovanie štúdie realizovateľnosti cyklotrasy Mikroregiónu nad Holeškou schválená.

 

K bodu č. 5 – Sťažnosti občanov

Starosta obce prečítal sťažnosť občanov na diskotéky v obci Krakovany, ktorú podpísalo 22 občanov  bývajúcich v okolí kultúrneho domu. V sťažnosti požadujú zrušiť diskotéky, alebo ich obmedziť na dve ročne.  Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišli aj traja zástupcovia občanov, ktorých sa tento problém dotýka. Ako prvý sa k predloženej problematiky vyjadril poslanec Jozef Štefanka, jednoznačne navrhol zrušenie všetkých diskoték, preto že tento problém sa rieši už niekoľko rokov a stále sa nedospelo k žiadnemu záveru.

Poslankyňa Daniela Piscová bola za zachovanie diskoték, ale treba nájsť systém,   ako udržať poriadok v okolí kultúrneho domu. Poslanec Mgr. Lukáš Radoský sa vyjadril že sa skutočne tento problém rieši už roky, ale spoločenské organizácie v obci sa z tých zábav dofinancovávali, bol to ich jediný príjem. Každý organizátor mal povinnosť si po akcii okolie kultúrneho domu upratať. Najväčší problém je ale v tom, že neporiadok nie je len okolo kultúrneho domu, ale po celej obci, hlavne v okolí barov. Na zasadnutí bol prítomný aj samotný organizátor diskoték, pán Ing. Ondrej Sedlák a k sťažnosti občanov sa tiež vyjadril. Uznal, že na hodovej zábave Krakovany to bolo najvypuklejšie, nakoľko bolo teplo a ľudia sa v prevažnej miere zdržiavali vonku v okolí kultúrneho domu a správali sa neprístojne. Pred strážovskou  hodovou zábavou bol na obvodnom oddelení PZ vo Vrbovom a požiadal o zvýšenú kontrolu v okolí kultúrneho domu. Najväčší problém je v tom, že organizátor nemôže zasahovať mimo miestnosti, v ktorej sa akcia koná. Vonku môže riešiť poriadok len štátna polícia. Po búrlivej rozprave dal starosta obce hlasovať za návrh zrušenia diskoték od 1.1.2018. Hlasovaním za:3 (Štefanka, Sucháň, Klinovský), proti:3 (Jurda, Filo, Šurín), zdržal sa hlasovania:3 (Piscová, Radoský, Urban), nehlasovala:0, Návrh na zrušenie diskoték od 1.1.2018 nebol schválený.

Poslanec Ing. Milan Jurda navrhol  podmienečné zrušenie diskoték,  Ďalší návrh za ktorý poslanci hlasovali bol, že obecné zastupiteľstvo poveruje dvoch poslancov OZ,  aby na najbližších dvoch diskotékach – Štefanskej a Veľkonočnej, zabezpečili kontrolu merania hluku a kontrolu poriadku na verejnom priestranstve v okolí kultúrneho domu a predložili správu na najbližšie zasadnutie OZ po druhej diskotéke, kde sa situácia opäť prehodnotí. Na kontrole sa chcú zúčastniť aj zástupcovia sťažujúcich občanov. Hlasovaním: 7 (Jurda, Piscová, Radoský, Klinovský, Sucháň, Šurín, Urban), proti:1 (Štefanka), zdržal sa hlasovania: 1(Filo), nehlasoval:0, bolo návrh schválený. 

Starosta obce prečítal poslancom ďalšiu sťažnosť, ktorú podala pani Anna Lacková bytom Hlavná ulica 201/31 Krakovany. Sťažuje sa na hráčov futbalu, ktorí cez týždeň trénujú a cez víkendy hrajú zápasy v priestoroch ihriska a neustále ničia oplotenie súkromného pozemku na ktorý cezeň bez súhlasu vstupujú pre odkopnuté lopty.  Obecné zastupiteľstvo dospelo k záveru, že členovia FK upozornia trénerov aj hráčov, aby plot nepreskakovali počas tréningu, ale po tréningu slušne požiadali o vrátenie lopty majiteľa pozemku na ktorom sa lopta nachádza. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci sťažnosť zobrali na vedomie.

 

K bodu č.6 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za školský rok 2016/2017.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2016/2017 bola poslancom zaslaná elektronicky s pozvánkou. V stručnosti  poslancov so správou oboznámiť riaditeľka materskej školy Andrea Štefanková, ktorá správu vypracovala. Správa je vypracovaná v zmysle:

 – Zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5

– Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

– Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.

– Koncepcie materskej školy

– Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov

– Informácií o činnosti poradných orgánoch MŠ

– Vyhodnotenia projektov, podujatí

– Plán spolupráce a aktivít

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2016/2017 schválená.  

 

K bodu č. 7- Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za školský rok 2016/2017.

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany nebola už na zasadnutí čítaná, poslancom OZ bola doručená s pozvánkou na zasadnutie v elektronickej podobe.  V stručnosti poslancov zo správou oboznámila riaditeľka ZŠ Krakovany Mgr. Eva Seitlerová. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2016/2017 schválená bez pripomienok.

 

K bodu č. 8 – Ročný zápis do kroniky obce za rok 2016

Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2016 predložila kronikárka obce Ing. Emília Knošková. Materiál bol poslancom zasielaný elektronicky, aby sa nemusel čítať na zasadnutí pre jeho rozsiahli obsah. Starosta obce požiadal poslancov aby k predložený materiál pripomienkovali.

Poslanci k predloženému zápisu nemali žiadne  pripomienky a doplňujúce návrh. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Ročný zápis do kroniky za rok 2016 schválený.  

 

K bodu č. 9 – Návrh na vyradenie majetku obce

Návrh na vyradenie majetku predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Na jednotlivých strediskách sa vyraďuje majetok v obstarávacích cenách.

Obecný úrad – 716,33 eur, Kultúrne stredisko – 739,40 eur, Základná škola –72638  eur, Materská škola – 1979,81 eur, Školská jedáleň –  210,86 eur, Zariadenie opatrovateľskej služby – 569,82 eur,  Požiarna zbrojnica – 323,99 eur. Materská škola prechádzala v roku 2017 veľkou rekonštrukciou a vyradila všetky nefunkčné a zastaralé predmety, z toho dôvodu je aj hodnota majetku na vyradenie v tomto stredisku vyššia ako v minulých rokoch.  V ostatných strediskách ide tiež o predmety bežného používania a opotrebenia.

Hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje v čase jeho obstarania cenu 5266,59 Eur.

K predloženému návrhu na vyradenie majetku obce poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Urban), bolo vyradenie majetku obce v obstarávacej cene 5233,59 eur schválené.

 

K bodu č. 10 – Rozpočtové opatrenie č.3/2017, č.4/2017

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom b) a c) aj a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh na rozpočtové opatrenie – viazanie príjmov a viazanie výdavkov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2017 predstavuje čiastku 909 161,– € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 379 328,48 € na sumu celkom 1 288 489,48 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 sa celkový rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 15 059,32 € na sumu 1 303 548,80€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2017 sa celkový rozpočet znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 10 009,79 € na sumu 1 293 539,01 €.

V príjmovej časti sa rozpočet:

– bežný zvyšuje o 57 645,21 €,

– kapitálový sa zvyšuje o 11 000 €

– finančné operácie sa znižujú o 78 655 €.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

– bežný znižuje o 390,09 €,

– kapitálov znižuje o 9 619,70 €,

– finančné operácie – bez zmien.

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsoval:1 (Urban) bolo rozpočtové opatrenie č. 3/2017 schválené.

 Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 vypracovala Ing. Slávka Kotulová V súlade s ods. 2 písmenom b) a c) aj a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh na rozpočtové opatrenie – prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2017 predstavuje čiastku 909 161,– € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 379 328,48 € na sumu celkom 1 288 489,48 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 sa celkový rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 15 059,32 € na sumu 1 303 548,80€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2017 sa celkový rozpočet znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 10 009,79 € na sumu 1 293 539,01 €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2017 sa celkový rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 1 744 € na sumu 1 295 283,01

V príjmovej časti sa rozpočet:

– bežný zvyšuje o 1 744 €. €,

– kapitálový – bez zmien

– finančné operácie – bez zmien

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

– bežný znižuje o 7 306 €,

– kapitálový sa zvyšuje o 9 050 €,

– finančné operácie – bez zmien.

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Urban), nehlsoval:1 (Jurda),  bolo rozpočtové opatrenie č. 4/2017 schválené.

 

K bodu č. 11 – Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku pána Michala Sedláka.

Starosta obce prečítal žiadosť pána Michal Sedláka Južná ulica č. 420/13, Krakovany na odkúpenie časti obecného  pozemku p.č. 293/1 k.ú. Krakovany o výmere cca 20 m2, pred pozemkom p.č. 79, k.ú. Krakovany na Námestí sv. Mikuláša. Na tejto parcele pán Sedlák plánuje výstavbu rodinného domu a po porade s architektom požiadal o odkúpenie časti obecného pozemku pre zachovanie estetického ucelenia námestia. K predloženej žiadosti sa poslanci dohodli na predbežnom súhlase s podmienkou, že žiadateľ si dá vypracovať geometrické zamerania a kúpno – predajnú   zmluvu a tiež bude hradiť všetky poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Po vypracovaní geometrického plánu obecné zastupiteľstvo zaujme konečné stanovisko. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 9, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol schválený predbežný súhlas na odpredaj časti obecného pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany pre Michala Sedláka, Južná ulica 420/13 Krakovany.

 

K bodu č. 12 – Vyúčtovanie župného festivalu kultúry 2017 a Hobby stretnutí.

Vyúčtovanie Župného festivalu kultúry a Hobby stretnutí predložila kontrolórka obce Elena Podmaková. Na Hobby stretnutiach bol zaznamenaný nárast tržieb napriek zníženiu počtu návštevníkov. Tiež bol znížený počet pracovníkov v bufete. Župný festival kultúry zaznamenal v tomto roku nižšiu stratu ako v minulom roku.  Poslanci túto informáciu hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 13 – Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2017         

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2017. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Šurín), bol plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2016 schválený.

 

K bodu č. 14 Dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácie na rok 2018

Starosta obce predložil poslancom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018.  Na obecný úrad Krakovany bolo doručených 17 žiadosti o dotácie z rozpočtu obce. Každou žiadosťou sa poslanci zaoberali jednotlivo, a zároveň o každej výške hlasovali samostatne. Na záver sa potom bude schvaľovať jedno uznesenie pre kompletnú výšku dotácie z rozpočtu obce.

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža  –  požiadala o dotáciu vo výške 1500,-MSSČK má najviac akcií v kultúrnom dome, kde sa im účtuje nájom aj spotreba energií za prenájom priestorov kultúrneho domu. Väčšina poskytnutej dotácie sa tak vráti obci. Žiadosť je na rovnakú výšku príspevku ako bola v roku 2017.  Za výšku dotácie 1500,- eur pre MSSČK dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola schválená dotácia pre MSSČK Krakovany  vo výške 1500,- eur.

Obecný stolnotenisový klub Krakovany –   požiadal o dotáciu vo výške 1000,- eur. V minulom roku im bol schválený príspevok  700,- eur.  K zvýšeniu príspevku pre OSK Krakovany poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok pre OSK Krakovany vo výške 1000,- eur schválený.

Poľovnícke združenie KRÁLIK požiadalo o 700,00 eur na činnosť. V minulom roku im bolo schválených 700,- eur. Dotácia bude použitá na propagáciu poľovníctva, starostlivosť o prírodu a zver. Za predložený  návrh 700,- eur dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotáciu pre PZ Králik vo výške 700,00 eur schválená.

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca (CFM JA).  Združenie požiadalo o dotáciu vo výške 3000,- eur. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  dotácie pre Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca vo výške 3000,- eur schválená.

Futbalový klub Krakovany (FKK), podalo žiadosť na dotáciu vo výške 17 000,00 eur. Oproti roku 2017 zvýšili požiadavku o 5000,00 eur, ktorú odôvodnili výstavbou nových šatní. Napokon sa poslanci dohodli na príspevku vo výške 12 000,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Jurda), nehlasoval:0, bola dotácia pre FKK vo výške 12 000,00 eur schválená.

Folklórny súbor LUSK požiadal o dotáciu vo výške 1 000,00 eur. Dotácia bude podmienená jedným vystúpením na obecnej akcii zadarmo. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácia vo výške 1000,- eur pre FS LUSK schválená.

Folklórna skupina Krakovčanka  požiadala o 1500,00 eur. Poslankyňa Piscová odôvodnila navýšenie dotácie oproti minulému roku, že folklórna skupina plánuje nahrať a vydať CD nosič na zachovanie piesní, ktorými prezentujú náš región a 1000 eur by bolo použitých na financovanie tohto CD-čka.  Poslanci sa dohodli na sume  1000,- eur, z čoho 500 eur bude príspevok na vydanie CD nosičov a 500 eur na cestovné výdavky. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Piscová), nehlasoval:0, bol príspevok vo výške 1000,- eur pre FS Krakovčanka schválený.

Tanečná skupina FS Krakovienka   požiadala o 2000,00 eur. Poslanci pre  TS Krakovienka navrhli dotáciu vo výške 1000,00 eur na účasť na medzinárodnej súťaži v Gruzínsku. Starosta dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola pre TS Krakovienka schválená dotácia vo výške 1000,00 eur. Od každého folklórneho súboru, ktorému bola schválená dotácia bude obec požadovať jedno vystúpenie na kultúrnych podujatiach v obci bez nároku na odmenu. 

Súkromné etnografické múzeum požiadalo o dotáciu 300,00 eur na prenájom sály kultúrneho domu na dve kultúrne podujatia. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky.  Za návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 300,00 eur na prenájom sály KD na dve spoločenské akcie schválená.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadali o dotáciu vo výške 1 500,00 eur. Dotácia má byť určená na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky, ktorá sa bude konať v roku 2018 K predloženej žiadosti 1500 ,- eur  poslanci nemali pripomienky. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa halsovania:0, nehlasoval:0,  dotácia pre Klub paličkovanej čipky Bábence vo výške 1500,00 eur schválená.

RKC farnosť Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 2 000,00 eur. Poslanci navrhli výšku dotácie znížiť na 1000,- eur. Za predložený  návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci dotáciu pre RKC farnosť Krakovany vo výške  1 000,00 eur schválili.

Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 1000,00 eur. Poslanci navrhli dotáciu vo výške 850,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9 proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 850,00 eur pre JDS Krakovany schválená.

Združenie rodičov pri Základnej škole Krakovany požiadali o dotáciu vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v sále kultúrneho domu na dve kultúrne akcie (retro diskotéka a Katarínsky ples).  Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri ZŠ  vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v KD schválená.

Združenie rodičov pri Materskej škole požiadalo o dotáciu vo výške 850,00 eur. Poslanci sa dohodli, že ZR pri MŠ znížia požadovanú výšku dotácie na 850,00 eur, ktorá pokryje náklady na refundáciu nájmu a energií pri akciách   kultúrnom  dome. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri MŠ Krakovany na refundáciu nájmu a energií vo výške 850,00 eur schválená.

Dobrovoľný hasičský zbor  požiadal o dotáciu vo výške 750,- eur , ktoré chcú použiť pri organizovaní súťaže o Pohár starostu, štartovné na súťažiach a príspevok na nájom a energie KD na Štefanskú zábavu. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol príspevok pre DHZ vo výške 750,- eur schválený.

Záujmové združenie zdravého cvičenia PILATES a Katarína Zubáková, Aerobic s Katkou, požiadali o bezplatný prenájom telocvične ZŠ. K bezplatnému prenájmu telocvične ZŠ poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pillates a Aerobic s Katkou schválený. Starosta obce dal hlasovať celkovú sumu poskytnutú na dotácie spoločenským organizáciám   celkovej výške 26 900,- eur. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre spoločenské organizácie z rozpočtu obce vo výške 26 900,- eur schválená.

 

K bodu č. 15 – Rôzne

Zámena pozemkov s pánom Ťupekom. Starosta obce predložil poslancom na schválenie zámenu pozemkov s pánom Ťupekom podľa uznesenia z č. 36/3/2017 zo dňa 26.6.2017, kde Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch Schválilo predbežný súhlas na výmenu pozemkov  s pánom Slavomírom Ťupekom a manželkou Andreou Ťupekovou, bytom Veterná ulica č.493/78, Krakovany a Obcou Krakovany,  vypracovanie   geometrického plánu  na odčlenenie  pozemkov z p.č. 268/1, k.ú. Stráže a z  p.č. 264/2, k.ú.  Stráže ktoré budú predmetom      zámeny,  spolufinancovanie  manželov Ťupekových  na  výdavkoch  spojených s realizáciu celej zámeny v ½.  Geometrický plán na odčlenenie pozemkov bol vypracovaný. V súčasnosti  je na schválení na katastrálnom úrade v Piešťanoch. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola zámena pozemkov s pánom Ťupekom schválená.

–  Termíny vykonania inventarizácie

Zapisovateľka Emília Knošková prečítala poslancom zloženie inventarizačných komisií.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Jozef Štefanka                      

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda – Marek Urban, členovia:  Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman, Ľuboš Sucháň

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: PhDr. František Klinovský, Vladimír Zeman, 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Daniela Piscová, členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka       

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Milan Jurda, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Pavel Klinovský, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2017 do 29.1.2018.

Fyzická inventúra 15.12.2017 – 31.12.2017, dokladová inventúra 1.1.2018-29.1.2018

Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 termíny inventúr zobrali na vedomia.

– Štúdia zástavby Staré Konopisko

Zo zasadnutia sa ospravedlnil Ľuboš Sucháň. Starosta obce predložil dve varianty zastavania Starého konopiska. Jedna variant bol s výstavbou bytovky a druhý bez bytoviek. Stavebná komisia tento problém riešila na svojom zasadnutí. Projektant tento návrh zapracoval a starosta ho poslancom predložil.   Starosta obce dal hlasovať za návrh variantu bez bytoviek. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Filo), nehlasoval:1(Sucháň).

Starosta obce informoval poslancov o zmene ÚP mesta Vrbové, v ktorom je zahrnutý ochvat mesta cez naše katastrálne územie. K tomuto návrhu je potrebné aby obec Krakovany napísala stanovisko.  K tomuto návrhu by mala zasadnúť stavebná komisia a príde aj viceprimátor mesta Vrbové aby tento návrh prezentoval.

Interpelácie poslancov

Filo – revitalizácia tují na cintorínov v Krakovanoch a Strážoch.

Šurín – rekonštrukcia chodníkov v obci

Urban – nové autobusové zastávky  Vrbové Piešťany na Železničnej ulici a smer na Vrbové pri futbalovom ihrisku.

Radoský – vybudovanie chodníka na ulici Hrádze

Jurda – projektová dokumentácia na odvodnenie ulice Hrádze a naprojektovanie chodníka

 

K bodu č. 16 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 27. októbra  2017

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 52/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou
 5. Sťažnosti občanov
 6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017
 7. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017
 8. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2016
 9. Návrh na vyradenie majetku obce
 10. Rozpočtové opatrenie č.3/2017
 11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku . Michal Sedlák
 12. Vyúčtovanie Župného festivalu 2017, Hobby stretnutí
 13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
 14. Dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácia na rok 2018
 15. Rôzne
 16. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 53/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Marek Urbana

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín,  Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 54/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 26/3/2017 – 45/3/2017 zo dňa 26. júna 2017 a uznesení č. 46/4/2017-51/4/2017 zo dňa 25. augusta 2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou

Uznesenie č. 55/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Informáciu manažéra Mikroregiónu nad Holeškou pána Lukáša Pavlecha  o zadaní projektu na Cyklotrasu Mikroregiónu nad Holeškou

B/Schvaľuje

Príspevok na vypracovanie štúdie  projektu Cyklotrasy Mikroregiónu nad Holeškou v pomernej časti pre obec Krakovany vo výške 1220 €.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Sťažnosti občanov

Uznesenie č. 56/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Sťažnosť občanov a návrh na zrušenie diskoték

B/ Schvaľuje

Zrušenie diskoték od 1.1.2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 3 (Klinovský P.,  Sucháň, Štefanka)

Proti: 3  (Filo, Jurda, Šurín)

Zdržal sa hlasovania: 3 (Piscová, Radoský, Urban)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo schválené

 Uznesenie č. 57/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Poveruje

Dvoch poslancov OZ,  aby na najbližších dvoch diskotékach – Štefanskej a Veľkonočnej zabezpečili kontrolu merania hluku a kontrolu poriadku na verejnom priestranstve v okolí kultúrneho domu a predložili správu na najbližšie zasadnutie OZ po druhej diskotéke, na základe ktorej sa  organizovanie diskoték  opäť prehodnotí. Na kontrole sa chcú zúčastniť aj zástupcovia sťažujúcich občanov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 1 (Štefanka) 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Filo)

Nehlasoval: 0

 Uznesenie č. 58/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Sťažnosť pani Lackovej s konštatovaním,  že členovia FK upozornia trénerov aj hráčov, aby plot nepreskakovali počas tréningu, ale po tréningu slušne požiadali o vrátenie lopty majiteľa pozemku na ktorom sa lopta nachádza.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017

Uznesenie č. 59/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Krakovany za rok 2016/2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín,  Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017

Uznesenie č. 60/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany za rok 2016/2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Šurín, Štefanka, Urban)

Za:  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín,  Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Ročný zápis do kroniky obce za rok 2016

Uznesenie č. 61/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9…. (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 9… (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Návrh na vyradenie majetku obce

Uznesenie č. 62/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku

_______________________________________________________________________

Požiarna zbrojnica 323,99
Materská škola 1979,81
Základná škola 726,38
Školská jedáleň 210,86
Obecný úrad 716,33
Kultúrne stredisko 739,40
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 569,82
SPOLU 5266,59

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

K bodu č. 10 – Rozpočtové opatrenie č. 3, č.4

Uznesenie č. 63/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 829 506 +50 602,80 880 108,80 +16 678 896 786,80 +57 645,21 954 432,01
Kapitálové príjmy 1 000 +327 107 328 107 0 328 107 +11 000 339 107
Finančné operácie 78 655 +1618,68 80 273,68 -1 618,68 78      655 -78 655 0
Príjmy spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80 -10 009,79 1 293 539,01

 

  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 800 161 +26 026,48 826 187,48 +6 181,32 832 368,80 -390,09 831 978,91
Kapitálové výdavky 109 000 +353 302 462 302 +8 878 471 180 -9 619,70 461 560,30
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80 -10 009,79 1 293 539,01

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

Uznesenie č. 64/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh na 4. zmenu

 

4. zmena
Bežné príjmy 829 506 880 108,80 896 786,80 954 432,01 +1 744 956 176,01
Kapitálové príjmy 1 000 328 107 328 107 339 107 0 339 107
Finančné operácie 78 655 80 273,68 78      655 0 0

 

0
Príjmy spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 +1 744 1 295 283,01

 

  Rozpočet rok 2017  1. zmena

 

2. zmena 3. zmena

 

Návrh na 4. zmenu

 

4. zmena
Bežné výdavky 800 161 826 187,48 832 368,80 831 978,91 -7 306 824 672,91
Kapitálové výdavky 109 000 462 302 471 180 461 560,30 +9 050 470 610,30
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 +1 744 1 295 283,01

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Urban)

Nehlasoval: 1 (Jurda)

 

K bodu č. 11 – Žiadosť o dokúpenie časti obecného pozemku

Uznesenie č. 65/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť pána Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, Krakovany na odkúpenie časti obecného pozemku č. 293/1, k.u. Krakovany

B/Schvaľuje

Predbežný súhlas s tým, že si záujemca dá vypracovať geometrický plán na odčlenenie pozemku a bude hradiť všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva pozemku.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Vyúčtovanie Župného festivalu kultúry 2017 a Hobby stretnutí

Uznesenie č. 66/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyúčtovanie Župného festivalu kultúry 2017 a Hobby stretnutí

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Plán Kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017

Uznesenie č. 67/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolora obce na 2.polrok 2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1(Šurín)

 

K bodu č. 14 – Dotácie z rozpočtu obce na rok 2018

Uznesenie č. 68/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotáciu z rozpočtu obce pre spoločenské organizácie na rok 2018 v sume 26 900,- eur

Miestna skupina SČK Krakovany     1500,- €

Obecný stolnotenisový  klub             1000,- €

Poľovnícke združenie Králik              700,- €

Centrum futbalovej mládeže             3000,- €

Futbalový klub Krakovany              12000,- €

FS LUSK                                           1000,- €

FS Krakovčanka                                1000,- €

TS Krakovienka                                 1000,- €

Súkromné etnografické múzeum         300,- €

Klub paličkovanej čipky Bábence     1500,- €

RKC farnosť Krakovany                   1000,- €

JDS Krakovany                                   850,- €

ZR pri ZŠ                                             450,- €

ZR pri MŠ                                            850,- €

DHZ                                                    750,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15 – Rôzne

Uznesenie č. 69/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zámenu pozemkov medzi Obcou Krakovany a manželmi Slavomírom Ťupekom a Andreou Ťupekovou, bytom Veterná ulica 493/78, Krakovany  na základe Geometrického plánu zhotoveného geodetom  Milanom Kollárom, Dubovany č. 243, ktorý overila Ing. Eva Gonová dňa 18.10.2017 pod číslom 682/17, Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor. Zamieňa sa p.č. 264/8 k.ú. Stráže  o výmere 2m2, vo vlastníctve manželov Ťupekových za p.č. 268/5 k.ú. Stráže o výmere 2m2 vo vlastníctve Obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 70/5/2017

Berie na vedomie

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2017

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2018

Inventarizácia 15.12.2017-29.1.2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

Uznesenie č. 71/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Variantu B na zastavanie plochy Staré Konopisko len na IBV

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)                  

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Filo)

Nehlasoval:1 (Sucháň)

Uznesenie č. 72/5/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)                  

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  27. októbra 2017

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková             

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 04/2017

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 25. augusta  2017  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                               

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť o dotáciu na požiarnu zbrojnicu, odsúhlasenie podania žiadosti a spoluúčasť
 4. Odsúhlasenie výšky nákladov na PD – chodník Školská ulica a MK Strážovská
 5. Rôzne – Materská škola
 6. Záver                                                      

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Mgr. Lukáš Radoský a Tibor Šurín. Starosta obce dal hlasovať za program zasadnutia, ktorý bol doručený v pozvánke.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť o dotáciu na požiarnu zbrojnicu, odsúhlasenie podania žiadosti a spoluúčasť
 4. Odsúhlasenie výšky nákladov na PD – chodník Školská ulica a MK Strážovská
 5. Rôzne – Materská škola
 6. Záver  

K predloženej zmene  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Žiadosť o dotáciu na požiarnu zbrojnicu, odsúhlasenie podania žiadosti o spoluúčasti

Starosta obce informoval poslancov o možnosti podať žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Výška dotácie môže byť maximálne 30 000,- eur. Išlo by o výmenu okien, vnútorných  dverí, výmenu brány a podľa výšky poskytnutej dotácie aj odizolovanie základov a odviesť vodu od budovy. To záleží na tom, koľko prostriedkov dostaneme. Potrebné je aj odsúhlasiť výšku spoluúčasti, čo 5% z oprávnených nákladov. Pri maximálnej výške dotácie 30 000,- eur to predstavuje 1500,- eur.  Žiadosť je potrebné podať do 31. augusta. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice s výškou spoluúčasti 5% schválené. 

K bodu č. 4 – Odsúhlasenie výšky nákladov na PD – chodník Školská ulica a MK Strážovská ulica.

Starosta obce informoval poslancov o projektoch, ktoré dal zhotoviť na rekonštrukciu Strážovskej ulice a chodníka na Školskej ulici. Cenová ponuka na projektové činnosti Výmena asfaltového povrchu na Strážovskej ulici 1050,- eur a rekonštrukcia chodníka na Školskej ulici je 1290,- eur vrátane DPH.  Projekty sú robené tak, aby sa to dalo vykonať po častiach. Chodník na Školskej ulici je navrhovaný zo zámkovej dlažby, ale musí sa tam urobiť aj odvodňovací žliabok,  V projekte na Strážovskú cestu je zahrnutý aj most pri ČOV. Keď budú projekty nakreslené stavebná komisia môže predložené návrhy z projektantom prekonzultovať.  Celkový výška nákladov na projektové dokumentácie je 2340 ,- eur. Starosta obce dal hlasovať Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola schválená výška prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Strážovskej ulice 1050,- eur a rekonštrukciu chodníka Školská ulica 1290,- eur, čo je spolu 2340,- eur vrátane DPH.

K bodu č. 5 – Rôzne

Cyklochodník Mikroregiónu nad HoleškouStarosta obce informoval poslancov o príspevku pre Mikroregión nad Holeškou na zadanie objednávky na Štúdiu realizovateľnosti v rámci Cyklistickej infraštruktúry v Mikroregióne nad Holeškou. Jedná sa o vybudovanie cyklistického chodníka cez obce mikroregiónu. Príspevok bol prepočítaný podľa počtu obyvateľov v jednotlivých obciach. Na Krakovany pripadla čiastka 1220,- eur. Poslanci obecného zastupiteľstva požiadali starostu obce, aby na najbližšie zasadnutie pozval manažéra Mikroregiónu nad Holeškou pána Lukáša Pavlecha, aby ich bližšie oboznámil z celým projektom budovania cyklotrasy v mikroregióne. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci informáciu starostu zobrali na vedomie.

Navýšenie nákladov na rekonštrukciu MŠ – starosta obce informoval poslancov o stave rekonštrukcie materskej školy a o ďalšom zvýšení nákladov na rekonštrukciu.  Problém nastal vo fotovolteike, keď projektant navrhol systém, ktorý bude nespotrebovanú energiu odvádzať do verejnej siete, čo zákon už niekoľko rokov nepovoľuje. Z toho vyplynul ďalší náklad na zakúpenie batérií na ukladanie tejto energie, čo je už neoprávnený náklad a ten musí obec hradiť z vlastných zdrojov. Konečnú výšku všetkých neoprávnených nákladov bude starosta vedieť až po stretnutí, ktoré sa má uskutočniť v Banskej Štiavnici na ktorom sa zúčastnia všetci zainteresované strany projektu.  Starosta obce dal hlasovať za navýšenie nákladov na rekonštrukciu MŠ. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo navýšenie nákladov na rekonštrukciu Materskej školy Krakovany schválené.

 K bodu č.6 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

 Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 25. augusta   2017

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 46/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 47/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Žiadosť o NFP na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a výška spoluúčasti.

Uznesenie č 48/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podanie žiadosti  na výzvu č. VII. za účelom: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa §2  písm. c) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobností Ministerstva vnútra SR o  dotáciu   na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a zaväzuje sa spolufinancovaním na projekte  najmenej 5% z poskytnutých prostriedkov.  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Náklady na PD rekonštrukcia  MK Strážovská ulica a rekonštrukcia chodníka Školská ulica.

Uznesenie č. 49/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje:

Výška prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Strážovskej ulice 1050,- eur a rekonštrukciu chodníka Školská ulica 1290,- eur, čo je spolu 2340,- eur vrátane DPH.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka,  Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rôzne

Uznesenie č. 50/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o príspevku pre Mikroregión nad Holeškou na zadanie objednávky na Štúdiu realizovateľnosti v rámci Cyklistickej infraštruktúry v Mikroregióne nad Holeškou vo výške 1220,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 51/4/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie nákladov na rekonštrukciu Materskej školy v Krakovanoch.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  25. augusta 2017

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková                        

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 03/2017

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 26. júna 2017  v zasadačke OcÚ Krakovany 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2017
 7. Územný plán obce – cyklotrasa
 8. Strážovská cesta PD
 9. Chodník – Školská PD
 10. Pozemkové úpravy
 11. Ťupek – výmena pozemkov – Veterná ulica
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Staré konopisko
 13. Uznesenie o spolufinancovaní projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch“
 14. Náklady na MŠ /kúpeľňa, komín, maľovanie, žalúzie/
 15. Rôzne
 16. Záver                                                     

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil  s programom  zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2017
 7. Územný plán obce – cyklotrasa
 8. Strážovská cesta PD
 9. Chodník – Školská PD
 10. Pozemkové úpravy
 11. Ťupek – výmena pozemkov – Veterná ulica
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Staré konopisko
 13. Uznesenie o spolufinancovaní projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch“
 14. Náklady na MŠ /kúpeľňa, komín, maľovanie, žalúzie/
 15. Rôzne
 16. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  zmenený program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Danielu Piscovú a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Piscová), nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 21. apríla 2017

Uznesenie č. 18/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh zmeny programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
 5. Združenie obcí Zelená cesta
 6. Rôzne
 7. Záver – podané

Uznesenie č. 19/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ľuboša Sucháňa – podané

Uznesenie č 20/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2017-17/1/2017   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. februára 2017 – podané

Uznesenie č. 21/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 829 506 +50 602,80 880 108,80
Kapitálové príjmy 1 000 +327 107 328 107
Finančné operácie 78 655 +1618,68 80 273,68
Príjmy spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48

 

  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 800 161 +26 026,48 826 187,48
Kapitálové výdavky 109 000 +353 302 462 302
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48
 • podané

Uznesenie č. 22/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ schvaľuje

Zrušenie uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Krakovany č.13/1/2017 zo dňa 24.2.2017.

 

B/ schvaľuje

Účasť Obce Krakovany ako zriaďovateľa v Združení obcí Zelená cesta so sídlom

Hlavná ulica č. 247/107, 922 10 Trebatice

C/ schvaľuje

Zmluvu o zriadení Združenia obcí Zelená cesta a Stanovy Združenia obcí Zelená cesta

D/ schvaľuje

Úhradu vstupného vkladu zriaďovateľa Obce Krakovany vo výške 1 000,00 eur.

E/ schvaľuje

Nominovanie p. Lukáša Pavlecha za výkonného riaditeľa Združenia obcí Zelená cesta

F/ schvaľuje

Nominovanie zástupcu Obce Krakovany Mgr. Juraja Filu do dozornej rady Združenia obcí Zelená cesta – podané

Uznesenie č. 23/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

B/ Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o štúdii na Konopiskách – podané

Uznesenie č. 24/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Informáciu na vypracovanie štúdie na centrálnu zónu obce – podané

 Uznesenie č. 25/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení č. 18/2/2017-25/2/2017 zo dňa 21. apríla 2017 zobrali na vedomie.

K bodu č. 4 – Záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.

Kontrolórka obce v stručnosti oboznámila poslancov so Záverečným účet Obce Krakovany za rok 2016. Rozobrala niektoré položky rozpočtového hospodárenie za rok 2016. Zapisovateľka prečítala Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016 v ktorej audítorka  konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krakovany k 31. decembru 2016 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci je k uvedenému dátumu  v súlade so zákonom o účtovníctve.  Kontrolórka obce, Ing. Elena Podmaková  predniesla Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kontrolórka odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2016 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2016 nemali žiadne pripomienky. Zapisovateľka prečítala návrh uznesenia. Hlasovaním za:8, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce za rok 2016 a prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu schválený bez výhrad a Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016 zobrali na vedomie.

K bodu č. 5Výročná spáva obce za rok 2016

Výročnú správu obce dostali poslanci v materiáloch v elektronickej podobe. Na zasadnutí sa už nečítala.  Výročná správa kopíruje ekonomické ukazovatele záverečného účtu doplnená o smerovanie obce a demografické údaje o obyvateľoch, zamestnancoch  a podobne. Výročná správa sa berie na vedomie. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Výročnú správu obce za rok 2016 a Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe zobrali na vedomie. 

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  2/2017 vypracovala Ing. Slávka Kotulová

V súlade s ods. 2 písmenom b) a c) aj a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

     Schválený rozpočet celkom na rok 2017 predstavuje čiastku 909 161,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 379 328,48 € na sumu celkom 1 288 489,48 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 sa celkový rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 15 059,32 € na sumu 1 303 548,80€.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 16 678 €,
 • kapitálový – bez zmien,
 • finančné operácie sa znižujú o 1 618,68 €.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 6 181,32 €,
 • kapitálový zvyšuje o 80 878 €,
 • finančné operácie – bez zmien.

Jednotlivé položky podrobnejšie vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Poslanci k Návrhu rozpočtového opatrenia č. 2/2017 nemali pripomienky. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 2/2017 schválené.

K bodu č. 7- Územný plán obce Krakovany – cyklotrasa.

V zmene ÚP č.11/2016, ktorý sa schvaľoval na zasadnutí OZ 24. februára 2017 bol zahrnutá aj cyklotrasa  z Vrbového do Piešťan. Vzhľadom na záporné stanovisko Ministerstva dopravy bola táto zmena zo schvaľovacieho dokumentu vypustená. Cyklotrasa zostala v Územnoplánovacej dokumentácii len vo výhľade. Po niekoľkých rokovaniach na Ministerstve dopravy sa podarilo získať súhlasné stanovisko aj mestu Vrbové, čo znamená, že všetci účastníci združenia obcí Zelená cesta majú už cyklotrasu schválenú v Územnoplánovacej dokumentácii, okrem obce Krakovany. Preto je dnes potrebné schváliť súhlas na opätovné otvorenie ÚPD na vypracovanie zmeny č. 12/2017 ÚPD obce Krakovany, ktorá bude zahŕňať len cyklotrasu Vrbové – Piešťany.   Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za vypracovanie zmeny ÚPD obce Krakovany č. 12/2017, ktorá bude zahŕňať cyklotrasu Vrbové Piešťany. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vypracovanie zmeny ÚP obce Krakovany č. 12/2017 schválené.

K bodu č. 8 – Strážovská cesta – vypracovanie projektovej dokumentácie

Vzhľadom k tomu, Strážovská ulica je ulica kde sú všetky inžinierske siete vrátane kanalizácie a obec má nejaké prostriedky v rezervnom fonde, ktoré je možné použiť len na kapitálové výdavky, starosta po konzultácii s niektorými poslancami navrhol opraviť miestnu komunikáciu na Strážovskej ulici. Z toho dôvodu je potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Nakoľko sa na tejto ulici  nachádzajú ešte domy, ktoré nie sú pripojené na kanalizáciu, vlastníci dostanú výzvy s určením termínu, do ktorého sa budú môcť pripojiť, po tomto termíne, ak bude natiahnutý asfalt povolenie na pripojenie už nedostanú. Poslanec Sucháň vyslovil námietku, prečo sa ideme rekonštruovať Strážovskú ulicu, keď najviac zaťažená cesta na ulici Hrádze je tiež v katastrofálnom stave a bude ešte horšia vzhľadom na plánovanú výstavbu  na Starom Konopisku, kde je naplánovaná IBV aj bytovky. Poslanec Jurda vyslovil námietku, že nesúhlasí s výstavbou bytoviek na Starom Konopisku z dôvodu zvýšenia premávky osobných vozidiel na miestnej komunikácií Hrádze a Južná ulica. S touto  námietkou súhlasila aj poslankyňa Piscová, že obec výstavbou bytoviek v tejto lokalite stratí svoj ráz. Vhodnejšie miesto by bolo niekde na začiatku obce, aby všetci obyvatelia bytoviek nemuseli prechádzať cez celú obec.  Na námietku reagoval starosta obce, že na štúdii výstavby na Starom Konopisku sa pracuje podľa návrhu, ktoré bolo odsúhlasené na zasadnutí obecného zastupiteľstva 21. apríla 2017. V súčasnom období prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na IBV Staré Konopisko, ktoré bude zahŕňať PD pre územné rozhodnutie aj stavebné povolenie. Navyše výstavba bytoviek je zakomponovaná aj v územnom pláne obce.   Poslanec Jurda navrhol pri otvorení územného plánu zahrnúť aj zmenu lokality na výstavbu bytoviek z Konopiska do lokality oproti futbalovému štadiónu. Predseda stavebnej  a finančnej komisie poslanec Filo s týmto návrhom nesúhlasil. Tieto pripomienky bolo potrebné navrhnúť na minulom zasadnutí, keď sa tento zámer riešil.  Pri tejto príležitosti keď sa má riešiť projektová dokumentácia na Strážovskú ulicu poslanci navrhli, aby sa spoločne riešilo aj premostenie cez Holešku pri čističke, čím by sa čiastočne odbremenili Hlavná, Dolná a Južná ulica a tiež Hrádze. Ďalšie pripomienky k predloženému návrhu poslanci nemali. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Sucháň), nehlasoval:0, bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na Strážovskú ulicu schválené. 

K bodu č. 9 – Chodník na Školskej ulici – projektová dokumentácia

Starosta obce predložil návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na chodník od železničnej stanice až po autobusovú zastávku pri futbalovom štadióne. Napriek tomu, že chodník je vo vlastníctve VUC Trnava je potrebné aby bola spracovaná PD, kde budú určené parametre chodníka a potom by obec mohla chodník dostať do krátkodobého prenájmu na 15 rokov, potom by mohol nasledovať dlhodobý prenájom, alebo odkúpenie chodníka  za symbolickú cenu.

Poslanec Filo sa pýtal, či obec má dostatok prostriedkov na realizáciu oboch projektov, Strážovskej ulice aj chodníka na Školskej ulici. Starosta obce odpovedal, že na realizáciu oboch projektov určite nie, ale na vypracovanie projektových dokumentácií áno. Projekty aj stavebné povolenie budú pripravené v prípade výzvy na dotácie. K predloženému návrhu poslanci nemali ďalšie  pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník Školská ulica pre stavebné povolenie schválené.

K bodu č. 10 – Pozemkové úpravy

Starosta obce predložil žiadosť pána Ing. Mareka Heviera  z Okresného úradu Piešťany, pozemkový a lesný odbor, o vyjadrenie súhlasu o pozemkové úpravy v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže. V roku 2012 bývalý Odvodný pozemkový úrad v Trnave  uskutočnil prípravné konanie projektov pozemkových úprav v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže. V tomto období Obvodný úrad zisťoval aj záujem vlastníkov pozemkov o pozemkové úpravy a tiež prebehlo rokovanie s vtedajším starostom obce PaedDr. Vladimírom Mihálikom a zástupcom starostu Petrom Kiktom. V predchádzajúcom období bolo verejné obstarávanie zhotoviteľa projektu pozemkových úprav niekoľko krát zrušené. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na novom verejnom obstarávaní zhotoviteľa projektu. Jednou z povinných príloh ku žiadosti o zaradenie do verejného  obstarávania je preukázanie záujmu obce o pozemkové úpravy formou uznesenia obecného zastupiteľstva. V prípade požiadavky môže byť Obecnému zastupiteľstvu prezentované konanie pozemkových úprav, ciele pozemkových úprav, prínos pre vlastníkov a užívateľov pozemkov, prínos pre obec  a prípadná všeobecná alebo konkrétna problematika úprav. K predloženej žiadosti nemali poslanci žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záujem o vykonanie  pozemkových úprav v katastrálnom území Krakovany a Stráže schválený.

K bodu č. 11 – Výmena pozemkov na Veternej ulici

Pán Slavomír Ťupek predložil  na  obecné zastupiteľstvo žiadosť o zámenu pozemkov na Veternej a Školskej ulici. Dôvodom zámeny je zistenie, že na Vernej ulici sa časť  chodníka  nachádza na parcele  264/2, k.ú. Stráže, ktorá je vo vlastníctve pána Ťupeka a na Školskej ulici je zasa ohradená plotom p. Ťupeka časť parcely č. 268/1, k.ú. Stráže, ktorá je vo vlastníctve obce Krakovany.  K tomuto zisteniu prišiel pán Ťupek keď si dal urobiť vytyčovacie zameranie z dôvodu rekonštrukcie oplotenia svojej záhrady. Preto predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na výmenu týchto dvoch častí, aby sa vec uviedla do právneho stavu podľa skutkového stavu. 

Napriek tomu, že časť obecného chodníka,  ktorá je na parcele pána Ťupeka má väčšiu výmeru, ako parcela, ktorá je ohradená jeho oplotením netrvá na zámene 1:1. Taktiež súhlasí so spolupodieľaním sa na výdavkoch spojených s celou zámenou v polovici, čo predstavuj zhotovenie geometrického plánu, vypracovanie zámennej zmluvy aj zápis na kataster. Predseda finančnej komisie poslanec Filo navrhol aby teraz obecné zastupiteľstvo schválilo predbežný súhlas na zámenu pozemkov s pánom Ťupekom a zhotovení geometrického plánu a vypracovaní návrhu zámennej zmluvy schválilo konečnú zámenu. Objednávku na geometrické zamerania zadá obec, aby mohla následne od pána Ťupeka požiadať o refundáciu polovice nákladov. K predloženému návrhu poslanci nemali ďalšie pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol predbežný súhlas na zámenu pozemkov Obce Krakovany časť p.č. 268/1, k.ú. Stráže a časť pozemku pána Ťupeka a pani Ťupekovej, p.č. 264/2, k.ú.  Stráže a zhotovenie geometrického plánu na zameranie pozemkov s refundáciou nákladov spojených s celou zámenou v ½. schválený.

K bodu č. 12 – Žiadosť o odkúpenie pozemkov Staré konopisko

Starosta obce prečítal žiadosť obyvateľov časti Južnej ulice o odkúpenie časti obecného pozemku v lokalite Staré Konopisko, p.č. 1045/99, k.ú. Krakovany. Dôvodom odkúpenia je, že dotknutý obecný pozemok sa nachádza za záhradami žiadateľov, ktoré by si radi rozšírili. O odkúpenie majú záujem jednotlivo za svojimi záhradami v dĺžke 5 m a navrhovaná cena je 20 eur za m2, prípadne podľa dohody s obcou. Po prečítaní žiadosti starosta obce zdôraznil fakt, že obec nemôže predávať pozemky priamym odpredajom, ale obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž a v nej určiť podmienky odpredaja. Otázka na obecné zastupiteľstvo je, či je vôbec záujem navrhnuté pozemky na Starom Konopisku vôbec zmenšovať. Rozpravou obecného zastupiteľstva sa dospelo k záveru, že obecné zastupiteľstvo nemá záujem   odpredávať navrhované časti pozemkov. Starosta obce dal hlasovať za schválenie žiadosti obyvateľov Južnej ulice na odpredaj  časti pozemkov p.č. 1045/99, k.ú. Krakovany. Hlasovaním za:0, proti:0, zdržal sa hlasovania:8, nehlasoval:0, žiadosť nebola schválená.

K bodu č. 13 – Uznesenie o spolufinancovaní projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch.

Z dôvodu, že v stredu 28. júna je posledný termín na podanie žiadosti o NFP na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“, je potrebné aby obecné zastupiteľstvo chválilo uznesenie na podanie tejto žiadosti a zároveň aj výšku spoluúčasti na uvedenom projekte. Kód výzvy v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená je OPKZP-PO4-SC431-2017-19. Zapisovateľka prečítala celé znenie uznesenia. Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podanie žiadosti o NFP a spolufinancovanie na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci Krakovany“ schválené.

K bodu č. 14 – Náklady na MŠ (kúpeľňa, komín, maľovanie, žalúzie)

Ponuka na kúpeľňu je 2000, eur, komín 1700, a maľovanie 3532,56 eur,  elektroinštaláciu 3146,93 eur, žalúzie 2100 eur. Toto sú náklady len za materiál. Na to bude ešte potrebné napočítať prácu.

Na chodníky a parkovisko si tiež môžeme vyžiadať ponuku od firmy COMBIN. Celková výška ďalších nákladov na materskú školu predstavuje 12479,49 eur po zaokrúhlení je čiastka 12500 eur. Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola výška ďalších nákladov na rekonštrukciu materskej školy v hodnote 12500 eur schválená.

K bodu č. 15 – Rôzne

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt.

Na februárovom zasadnutí sa schvaľovalo predĺženie nájomnej zmluvy pani Oravcovej  do konca septembra. Poslanci navrhli, aby byt zostal voľný v prípade, že sa mohol ponúknuť technickému pracovníkovi. Obec podala inzerát na ktorý reagovali dvaja uchádzači, jeden zo Sokoloviec a jeden z Dubován. Poslankyňa Piscová navrhla aby sa inzerát podal aj niekde na Kysuce, alebo Oravu, kde sú pracovití ľudia.  Teraz sa kosenie rieši brigádnicky a pracovná sila sa stále hľadá.    

Poslanci sa nakoniec zhodli na predĺžení nájomnej zmluvy do 31.3.2018. Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Šurín), nehlasoval:0, bolo predĺženie nájomnej zmluvy pre pani Bronislavu Oravcovú do 31.3.2017 schválené.

Žiadosť p. Šnajdara o odkúpenie pozemku.

Starosta obce prečítal žiadosť pána Norberta Šnajdara, bytom Vrbové, 6. apríla 360/14, o odkúpenie pozemku p.č. 543/2 a 544/3, k.ú Stráže na účely stavby prístupovej komunikácie k plánovanej  novostavbe rodinného domu. Starosta obce opäť upozornil, že obec môže predávať len prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže. Konkrétne na tieto dve parcely už v minulosti verejná obchodná súťaž vyhlásená bola, a žiadny účastník sa nakoniec neprihlásil. Súťaž bola nakoniec zrušená. Na zasadnutí bol prítomný aj pán Šnajdar, ktorý prejavil o pozemok záujem a v prípade vyhlásenia súťaže sa do nej určite prihlási. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci žiadosť Norberta Šnajdara zobrali na vedomie s konštatovaním, že obecné zastupiteľstvo na odpredaj parciel č. 543/2 aa544/3, k.ú. Stráže vyhlási verejnú obchodnú súťaž a určí podmienky predaja.

Ponuka na odpredaj rodinného domu so záhradou Hornáková  Júlia

Starosta prečítal ponuku od Júlie Hornákovej, Dolná ulica č. 71/21, Krakovany  na odpredaj rodinného domu  so záhradou s celkovou plochou 1462 m2, ktorý susedí so Zariadením opatrovateľskej služby Krakovany. Cena za rodinný dom so záhradou je 80000eur. Prosí obecné zastupiteľstvo o vyjadrenie. Starosta obce konštatoval, že obec nemôže odkúpiť nehnuteľnosť na základe ponuky, ale bude potrebovať znalecký posudok. Na rozšírenie zariadenia opatrovateľskej služby, prípadne na zriadenie denného stacionára by to bolo veľmi zaujímavé. Ponúkaná cena je vysoká. Stavba rodinného domu je z pálenej tehly, ale už niekoľko rokov nie je vykurovaná, čo spôsobilo zvlhnutie celej stavby. V budúcnosti bude potrebné vyvolať s rodinou Hornákovou rokovanie.  Hlasovaním Za:8, ptori:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: obecné zastupiteľstvo žiadosť Júlie Hornákovej zobralo na vedomie s konštatovaním,  že obec musí odkupovať len na základe znaleckého posudku.

Informácia nemocnice A. Wintera o kúpe anestéziologického prístroja.

 Zapisovateľka prečítala poďakovanie Nemocnice A. Wintera za príspevok na anestéziologický pristroj pre detské oddelenie nemocnice. Prístroj nemocnica obstarala formou elektronickej aukcie dňa 28.4.2017. kúpna zmluva bola uzatvorená so spoločnosťou Chirana Medical, a.s. Stará Turá a celková cena prístroja bola vo výške 18 713,01 eur. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sahlasovania:0, nehlasoval:0, túto informáciu poslanci zobrali a vedomie.

VZN č. 2/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.

Zapisovateľka predložila návrh VZN č.2/2017  o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.

Miesto na vylepovanie plagátov vo volebnej kampani je propagačná tabuľa Obce Krakovany pred Obecným úradom na Námestí sv. Mikuláša.

Na inom mieste sa umiestnenie volebných plagátov nepovoľuje.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky.. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovana:0, nehlasoval:0, bolo VZN č.2/ 2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane schválené.

Interpelácie poslancov:

Poslanec Mgr. Juraj Filo tlmočil sťažnosť občanov na nočnú akciu Chateau Krakovany ktorá sa konala zo štvrtka na piatok a trvala až do skorých ranných hodín cca 4,30 hod. Na interpeláciu odpovedal starosta obce, že v takýchto prípadoch je potrebné sa obrátiť na políciu, so sťažnosťou na rušenie nočného kľudu.

Ing. Elena Podmaková – kedy s dokončí chodník okolo futbalového ihriska? Odpovedal starosta, že sa čaká  na schválenie dotácie, a bude sa robiť aj kanalizácie a oplotenie.  Kedy sa urobí parkovisko pri ZŠ.

Ing. Milan Jurda –  tlmočil sťažnosť   znečistené prostredie, hluk, a poškodenie cesty v dôsledku rekonštrukcie ČOV.  Požiadal o vyvolanie rokovania s TAVOSOM na riešenie tejto situácie.

Tiež upozornil na dopravnú situáciu, ktorá je pri dome Vila Urban, kde býva Peter Urban, a parkuje auto v neprehľadnej zákrute. Vyzvať majiteľa domu, aby vyrezal tuju, ktorá je v neprehľadnej zákrute a bráni výhľadu.  

Zahrnúť kruhový objazd na stanici  do ÚP.

Pripomienky pána Ťupeka:

 • Informácie na facebooku, na webovej stránke a mobilná aplikácia.
 • Mosty všetky mosty a lávky cez Holešku sú v zlom stave.
 • Na detskom ihrisku – skontrolovať preliezky, upraviť terén v domčeku a prekryť pieskovisko.
 • Znížiť rýchlosť pri autobusovej zastávke na stanici
 • Na výjazde z Veternej ulice obnoviť značku „Daj prednosť v jazde“
 • Pomalá webová stránka obce

K bodu č.16 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 26. júna  2017

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 26/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh zmeny programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2017
 7. Územný plán obce – cyklotrasa
 8. Strážovská cesta PD
 9. Chodník – Školská PD
 10. Pozemkové úpravy
 11. Ťupek – výmena pozemkov – Veterná ulica
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Staré konopisko
 13. Uznesenie o spolufinancovaní projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch“
 14. Náklady na MŠ /kúpeľňa, komín, maľovanie, žalúzie/
 15. Rôzne
 16. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 27/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora  Šurína.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č 28/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 18/2/2017-25/2/2017   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. apríla 2017.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Záverečný účet obce za rok 2016

Uznesenie č. 29/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje:

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 45 095,87 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 1 927,94 EUR  na tvorbu rezervného fondu vo výške 43 167,93  EUR a zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 38 934,37  EUR na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške 82 102,30 EUR.

B/ Berie na vedomie:

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016.
 2. Správu audítora za rok 2016.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Výročná správa obce za rok 2016

Uznesenie č. 30/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie:

 1. Výročnú správu za rok 2016
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Rozpočtové opatrenie č. 2/2017

Uznesenie č. 31/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 829 506 +50 602,80 880 108,80 +16 678 896 786,80
Kapitálové príjmy 1 000 +327 107 328 107 0 328 107
Finančné operácie 78 655 +1618,68 80 273,68 -1 618,68 78 655
Príjmy spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80

 

  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 800 161 +26 026,48 826 187,48 +6 181,32 832 368,80
Kapitálové výdavky 109 000 +353 302 462 302 +8 878 471 180
Finančné operácie 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48 +15 059,32 1 303 548,80

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Územný plán obce

Uznesenie č. 32/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie zmeny UP obce č.12/2017 za účelom zaradenia cyklotrasy do územného plánu obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Strážovská cesta PD

Uznesenie č. 33/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie PD na rekonštrukciu MK Strážovská ulica s mostom ponad Holešku pri čističke.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Sucháň)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Chodník Školská ulica

Uznesenie č. 34/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie PD na rekonštrukciu chodníka  Školská ulica v Krakovanoch

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Pozemkové úpravy

Uznesenie č. 35/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť Okresného úradu Piešťany, pozemkový a lesný odbor,  o vyjadrenie záujmu o pozemkové úpravy v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže

B/Schvaľuje

Vykonanie pozemkových úprav v k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – Ťupek – výmena pozemkov na Veternej ulici

Uznesenie č. 36/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na výmenu pozemkov  s pánom Slavomírom Ťupekom a manželkou Andreou Ťupekovou, bytom Veterná ulica č.493/78, Krakovany a Obcou Krakovany,  vypracovanie   geometrického plánu  na odčlenenie  pozemkov z p.č.. 268/1, k.ú. Stráže a z  p.č. 264/2, k.ú.  Stráže ktoré budú predmetom zámeny, a spolufinancovanie  manželov Ťupekových  na  výdavkoch  spojených s realizáciu celej zámeny v ½. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Žiadosť o odkúpenie pozemkov Staré Konopisko

Uznesenie č. 37/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Neschvaľuje

Žiadosť na odpredaj pozemkov na Starom Konopisku,  s konštatovaním že poslanci sa jednohlasne zdržali hlasovania. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 0

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD v Krakovanoch

Uznesenie č. 38/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 s ch v a ľ u j e  

predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie

Názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“

Výška celkových výdavkov na projekt: 782.217,81 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 770.272,64 Eur

Výška celkových neoprávnených výdavkov na projekt: 11.945,17 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových výdavkov – 5 % z celkových oprávnených výdavkov + celkové neoprávnené výdavky: 50.458,80 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5 %: 38.513,63 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – Náklady na MŠ

Uznesenie č. 39/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie nákladov na rekonštrukciu MŠ Krakovany vo výške. 12 500,00 eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15 Rôzne

Uznesenie č. 40/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje/

Predĺženie nájomnej zmluvy pre p. Bronislavu Oravcovú, bytom Námestie sv. Mikuláša 406/4, Krakovany  do 31.3.2018.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Šurín)

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 41/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť p. Šnajdara  o odkúpenie p. č. 543/2 a 544/3 k.ú. Stráže s konštatovaním, že obecné zastupiteľstvo vyhlási verejnú obchodnú súťaž s určením podmienok predaja. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 42/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť p. Júlie Hornákovej na odpredaj rodinného domu so záhradou s konštatovaním, že obec musí odkupovať na základe znaleckého posudku. Po zhotovení znaleckého posudku obec môže vyvolať ďalšie rokovanie

B/Poveruje 

predsedu finančnej  stavebnej komisie na rokovanie s rodinou Hornákovou.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 43/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu Nemocnice A. Wintera o zakúpení anesteziologického prístroja a poďakovanie za príspevok na kúpu tohoto prístroja.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 44/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 45/3/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  26. júna 2017

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková        

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 02/2017

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 21. apríla 2017  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Podanie žiadosti na rekonštrukciu kultúrneho domu Krakovany
 5. Rôzne

Záver                                                                                                                     

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancom navrhol zmenu programu  zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke, nakoľko neboli včas doručené potrebné podklady.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
 5. Združenie obcí Zelená cesta
 6. Rôzne
 7. Záver

K predloženej zmene   programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za zmenu program hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  zmenený program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavel Klinovský a Ľuboš Sucháň. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0 (Klinovský Sucháň), nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 24. februára 2017

Uznesenie č. 1/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
 5. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016
 6. Plán činnosti HK na 1.polrok 2017, Správa o činnosti HK za rok 2016
 7. Zhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2016
 8. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt
 9. Predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo
 10. Žiadosti o finančný príspevok
 11. Rôzne
 12. Záver – podané

Uznesenie č. 2/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu  a Ing. Milana Jurdu – podané

Uznesenie č 3/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 77/8/2016-82/8/2016   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. decembra 2016 – podané

Uznesenie č. 4/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), a ) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu – podané

Uznesenie č. 5/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2016 – podané

Uznesenie č. 6/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Plán činnosti HK na 1. polrok 2017

B/ Berie na vedomie

Správu o činnosti kontrolóra za rok 2016 – podané

Uznesenie č.7/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Zhodnotenie hobby stretnutí za rok 2016

B/Ukladá

kancelárii obecného úradu prepracovať pracovnú náplň pracovníčky kultúrneho domu – podané

Uznesenie č. 8/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť pani Bronislavy Oravcovej na predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 2

B/Schvaľuje

predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 2  pre pani Bronislavu Oravcovú, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany, do 30.9.2017 – podané

Uznesenie č. 9/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť pani Ivany Galbavej a Zuzany Tonkovičovej  na predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo

B/Schvaľuje

predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo pre pani Zuzanu Tonkovičovú, bytom Rekreačná ulica 1805/3, Vrbové a pani Ivanu Galbavú, bytom Hviezdoslavova 1052/3, Vrbové na 5 rokov  do 31. 3.2022 – podané

Uznesenie č. 10/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť Nemocnice A. Wintera, n.o., Winterova 66, 921 63  Piešťany o finančný príspevok 1000,00 eur

B/Schvaľuje

Finančný príspevok vo výške 500,00 eur pre nemocnicu Alexandra Wintera n.o., Winterova 66 921 63 Piešťany – podané

Uznesenie č. 11/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť Tanečnej skupiny FS Krakovienka , OZ  na mimoriadny príspevok na účasť na Majstrovstvá Európy vo folklóre EURO FOLK 2017, ktoré sa uskutočnia v Bulharskom Nessebare  29.6.-9.7.2017

B/Neschvaľuje

mimoriadny príspevok na účasť na Majstrovstvá Európy vo folklóre EURO FOLK 2017, ktoré sa uskutočnia v Bulharskom Nessebare  29.6.-9.7.2017 – podané

Uznesenie č. 12/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 1. Správu o obstaraní „Zmien a doplnkov č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany“.
 2. Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBP1-2017/008269/Há zo dňa 23.2.2017 k návrhu „Zmien a doplnkov č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany“.

B/Schvaľuje

Zmeny a doplnky č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany.

 1. Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu „Zmien a doplnkov č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany“.
 2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2017 Krakovany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu „Zmien a doplnkov č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany“.

C/Odporúča

starostovi obce Krakovany

 1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Zmien a doplnkov č.11/2016Územného plánu obce Krakovany“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom stavebnom úrade v Piešťanoch a na Obecnom úrade v Krakovanoch, a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 2. Vyhlásiť záväzné časti návrhu „Zmien a doplnkov č.11/2016Územného plánu obce Krakovany“, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – podané

Uznesenie č. 13/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

v súlade s  § 20b ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 1. účasť obce Krakovany ako zriaďovateľa v združení obcí s názvom: Združenie obcí Zelená cesta so  sídlom: Obec Trebatice, Hlavná ulica č.247/107, 922 10 Trebatice
 2. Zmluvu o zriadení Združenia obcí Zelená cesta
 3. Stanovy Združenia obcíZelená cesta  podľa predloženého návrhu – podané

Uznesenie č. 14/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Informáciu starostu obce na výmenu verejného osvetlenia

B/Schvaľuje

Predbežný súhlas na  dokončenie výmenu VO a osvetlenie kostola v Krakovanoch – podané

Uznesenie č. 15/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť pána Jána Zemana Podkylava  na prenájom pozemku p.č. – podané

Uznesenie č. 16/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť pani Beáty Piškulovej na riešenie dopravnej situácie na ulici Hrádze – podané

Uznesenie č. 17/1/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení č. 1/1/2017-17/1/2017 zo dňa 24. februára 2017 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie 1/2017

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 vypracovala Ing. Slávka Kotulová

v súlade s ods. 2 písmenom b) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Obecnému zastupiteľstvu prekladá návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2017 predstavuje čiastku 909 161,– € v príjmových aj vo výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 379 328,48 € na sumu celkom 1 288 489,48 € v príjmových aj výdavkových položkách.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 50 602,80 €,
 • kapitálový zvyšuje o 327 107 €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 1 618,68 €.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 26 026,48 €,
 • kapitálový zvyšuje o 353 302 €,
 • finančné operácie – bez zmien.

Podrobný rozpis jednotlivých položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť RO 1/2017. Jednotlivé položky sa týkajú finančných príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu a darovaných. Ide o dotácie na register adries, ZŠ, prevenciu kriminality, tiež dar 200€ pre ZOS a prostriedky z Tavosu na stolnotenisový turnaj. Cez finančné operácie sú do rozpočtu roka 2017 začlenené zostatky prostriedkov potravinového účtu pre školské jedálne.

K predloženému rozpočtovému opatreniu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, potri:0, zdržal sa hasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenia č.1/2017 schválené.

 

K bodu č. 5Združenie obcí Zelená cesta

Účasť obce Krakovany v združení obcí Zelená cesta sa schvaľovalo na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24. februára 2017. Nakoľko právnik mesta Piešťany posúdil uznesenia, ktoré schvaľovali obce za nesprávne formulované,  je potrebné dané uznesenie zrušiť a prijať nové uznesenie podľa návrhu mesta Piešťany. V danom návrhu sú jednotlivé body:

 • Zrušenie pôvodného uznesenia č. 13/1/2017
 • Schválenie účasti Obce Krakovany ako zriaďovateľa v Združení obcí Zelená cesta so sídlom Hlavná ulica č.247/107, 922 10 Trebatice
 • Schválenie Zmluvy o zriadení Združenia obcí Zelená cesta a Stanovy Združenia obcí Zelená cesta
 • Schválenie Úhrady vstupného vkladu zriaďovateľa Obce Krakovany vo výške 1 000,00 eur.
 • Schválenie nominovania p. Lukáša Pavlecha za výkonného riaditeľa Združenia obcí Zelená cesta
 • Schválenie nominovania zástupcu Obce Krakovany do dozornej rady Združenia obcí Zelená cesta.

Zástupca dozornej rady Združenie obcí Zelená cesta nemôže byť starosta, musí to byť poslanec obecného zastupiteľstva alebo radový občan obce.  Starosta obce sa spýtal, kto z poslancov má záujem pracovať v dozornej rade Združenia. Po dlhšom váhaní a rozhodovaní sa dobrovoľne prihlásil poslanec Mgr. Juraj Filo.

Poslanci nemali žiadne pripomienky k navrhnutému uzneseniu. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1(Filo), nehlasoval:0, bolo predložené znenie uznesenia pre Združenie obcí Zelená cesta schválené.

 

K bodu č. 6 – Rôzne

Starosta obce informoval poslancov o návrhu  štúdie obytnej zóny Staré konopisko v Krakovanoch. K predloženému návrhu sa mohli poslanci vyjadriť a predložiť svoje pripomienky a návrhy, ktoré  bude starosta tlmočiť zhotoviteľovi štúdie. Návrh obsahoval rozdelenie parciel pre rodinné domy a umiestnenie bytoviek a situovanie miestnej komunikácie.  Pri predloženom návrhu starosta informoval poslancov, že v prvom kroku bude potrebné vysporiadať časť miestnej komunikácie od SPF, aby bolo možné začať územné konanie.  Po dlhšej diskusii poslanci nakoniec s predloženým návrhom  rozmiestnenia obytnej zóny Konopisko súhlasili a odporučili starostovi  pokračovať v ďalšom postupe.

Starosta obce informoval poslancov aj o ďalších akciách ktoré v poslednom období rozbehol:

Obec podala žiadosť na Ministerstvo kultúry na rekonštrukciu Stĺpa svätej trojice, ktorá je umiestnená v kostolnej záhrade. Tento stĺp je národná kultúrna pamiatka a je majetkom obce Krakovany.  Pomocou dotácie z MK už obec dala zrekonštruovať stĺp Panny Márie Immaculáty.

Na Ministerstvo financií obec podala žiadosť na oplotenie a kanalizáciu pre futbalové ihrisko, aby bolo možné dokončiť aj rozpracovaný chodník.

Pre hasičov bola podaná žiadosť o pridelenie hasičského vozidla a tiež sa žiadali prostriedky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.

S Ministerstvom vnútra SR bola podpísaná zmluva na podporu Prevencie kriminality na Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci  na sumu vo výške 9000,00 eur.      

 

Interpelácie poslancov:

Poslankyňa Daniela Piscová požiadala starostu o urgovanie opravy miestnych komunikácií, ktoré sú po zime v hroznom stave. Ďalej požiadala starostu o doriešenie likvidácie starého kuchynského oleja pri akciách v kultúrnom dome. Navrhla opravu alebo premiestnenie  orientačnej tabule pred obecným úradom. Pri tejto príležitosti starosta informoval o plánovaných úpravách celého námestia sv. Mikuláša aj sv. Floriána. K tomu poslanci navrhli, aby sa dal spracovať nejaký návrh a potom zvolať verejné zhromaždenie, aby sa k návrhu vyjadrili aj občania.

Pani Piscová ďalej tlmočila sťažnosti občanov po diskotéke na neporiadok po celej obci. Predložila návrh, aby usporiadatelia diskotéky urobili poriadok nielen okolo kultúrneho domu ale aj po dedine, hlavne na námestí pri Notárovi a okolo Starého šeku.  Informovala poslancov stavaní mája tradičnou metódou, ktorú bude v piatok 28. apríla pred Obecným úrad  a požiadala starostu obce o zabezpečenie občerstvenia. 

Poslanec Jozef Štefanka upozornil na nefungujúce osvetlenie kostola.

Poslanec Tibor Šurín požiadal v dôsledku narastajúcej intenzity dopravy v obci o vybudovanie chodníka na ulici Hrádze.

 

K bodu č. – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 21. apríla  2017

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 18/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh zmeny programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
 5. Združenie obcí Zelená cesta
 6. Rôzne
 7. Záver

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 19/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ľuboša Sucháňa

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Sucháň, Klinovský)

Nehlasoval: 0

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č 20/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2017-17/1/2017   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. februára 2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č. 4 Rozpočtové opatrenie č.1/2017

Uznesenie č. 21/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 829 506 +50 602,80 880 108,80
Kapitálové príjmy 1 000 +327 107 328 107
Finančné operácie 78 655 +1618,68 80 273,68
Príjmy spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48

 

  Rozpočet rok 2017  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 800 161 +26 026,48 826 187,48
Kapitálové výdavky 109 000 +353 302 462 302
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 379 328,48 1 288 489,48

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Združenie obcí Zelená cesta

Uznesenie č. 22/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ schvaľuje

Zrušenie uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Krakovany č.13/1/2017 zo dňa 24.2.2017.

B/ schvaľuje

Účasť Obce Krakovany ako zriaďovateľa v Združení obcí Zelená cesta so sídlom

Hlavná ulica č. 247/107, 922 10 Trebatice

C/ schvaľuje

Zmluvu o zriadení Združenia obcí Zelená cesta a Stanovy Združenia obcí Zelená cesta

D/ schvaľuje

Úhradu vstupného vkladu zriaďovateľa Obce Krakovany vo výške 1 000,00 eur.

E/ schvaľuje

Nominovanie p. Lukáša Pavlecha za výkonného riaditeľa Združenia obcí Zelená cesta

F/ schvaľuje

Nominovanie zástupcu Obce Krakovany Mgr. Juraja Filu do dozornej rady Združenia obcí Zelená cesta

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Filo)

Nehlasoval: 0

K bodu č. 6 – Rôzne

Uznesenie č. 23/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

B/ Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o štúdii na Konopiskách

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 24/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Informáciu na vypracovanie štúdie na centrálnu zónu obce

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 25/2/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  21. apríla 2017

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková     

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 01/2017

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 24. februára 2017 v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
5. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016
6. Plán činnosti HK na 1.polrok 2017, Správa o činnosti HK za rok 2016
7. Zhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2016
8. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt
9. Predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo
10. Žiadosti o finančný príspevok
11. Rôzne
12. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce poslancov oboznámil s programom zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke.
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
5. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016
6. Plán činnosti HK na 1.polrok 2017, Správa o činnosti HK za rok 2016
7. Zhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2016
8. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt
9. Predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo
10. Žiadosti o finančný príspevok
11. Rôzne
12. Záver

K predloženému programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Ing. Milana Jurdu. Poslanci tento návrh hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 15. decembra 2016
Uznesenie č. 77/8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch
A/ Berie na vedomie
Návrh programu zasadnutia OZ
B/ Schvaľuje
Program zasadnutia OZ
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Návrh finančného rozpočtu obce Krakovany na roky 2017, 2018, 2019
5. Rôzne
6. Záver – podané
Uznesenie č. 78/8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch
Určuje
Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Jozefa Štefanku – podané
Uznesenie č 79/8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch
Berie na vedomie
Kontrolu uznesení č. 62/7/2016-76/7/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 25. novembra 2016 – podané
Uznesenie č. 80/8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch
Schvaľuje
Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2017 vo výške 909 161,– eur v príjmových aj výdavkových položkách – podané

Príjmy Výdavky
Druh rozpočtu Návrh 2017 Druh rozpočtu Návrh 2017
Bežný rozpočet 829 506 Bežný rozpočet 800 161
Kapitálový rozpočet 1000 Kapitálový rozpočet 109 000
Finančné operácie 78 655 Finančný rozpočet 0
SPOLU: 909 161 SPOLU 909 161

B/ Berie na vedomie
Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na roky 2018-2019.

Príjmy Výdavky
Druh rozpočtu Návrh 2018 Návrh 2019 Druh rozpočtu Návrh 2018 Návrh 2019
Bežný rozpočet 849 461 861 485 Bežný rozpočet 799 461 811 485
Kapitálový rozpočet 0 0 Kapitálový rozpočet 80 000 60 000
Finančné operácie 30 000 10000 Finančný rozpočet 0 0
SPOLU 879 461 871 485 SPOLU 879 461 871 485

Uznesenie č. 81/8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch
Berie na vedomie
Informáciu starostu o odpredaji a zámene pozemkov s rodinou Hornákovou – podané
Uznesenie č. 82/8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch
Berie na vedomie
Interpelácie poslancov – podané

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie 4/2016
Rozpočtové opatrenie vypracovala a predložila Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c), §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov.
Schválený rozpočet celkom na rok 2016 predstavuje čiastku 906 468,– € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.
Rozpočtovým opatrením č. 1/2016 sa uvedená čiastka zvýšila v príjmových aj výdavkových položkách o 45 833,18€ na sumu celkom 952 301,18 € v príjmových aj výdavkových položkách.
Rozpočtovým opatrením č. 2/2016 sa výška príjmov aj výdavkov zvyšuje o 37 112,19 € na sumu 989 413,37€.
Rozpočtovým opatrením č. 3/2016 sa výška príjmov aj výdavkov znižuje o 79 111,82€ na sumu 910 301,55€.
Rozpočtovým opatrením č. 4/2016 sa výška príjmov zvyšuje o 52 189,32€ na sumu 962 490,87€. Výška výdavkov sa zvyšuje o 18 848,26€ na sumu 929 149,81€.
V príjmovej časti sa rozpočet:
– bežný zvyšuje o 18 848,26 €,
– kapitálový sa zvyšuje o 33 341,06 €,
– finančné operácie bez zmien.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:
– bežný zvyšuje o 18 848,26 €,
– kapitálový znižuje bez zmien,
– finančné operácie bez zmien.
Poslanci k predloženému rozpočtovému opatreniu 4/2016 nemali pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, rozpočtové opatrenie č.4/2016 zobrali na vedomie.

K bodu č. 5 – Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016
Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce predložil poslancom Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016. Prílohy boli odoslané emailom s pozvánkou. V tabuľkách bol rozpísané skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2016. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci čerpanie rozpočtu k 31.12.2016 zobrali na vedomie.

K bodu č. 6 – Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2017 a Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2016.
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov kontrolórka obce predložila poslancom Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017. Vzhľadom k tomu, že kontrolórka obce sa z rokovania zastupiteľstva ospravedlnila, predložený plán prečítala zapisovateľka Emília Knošková. Materiál bol poslancom doručení aj elektronicky. K predloženému plánu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017 schválený.
Druhou časťou tohto bodu programu bola Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. Správa bola poslancom doručená elektronicky. K predloženej správe poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 zobrali na vedomie.

K bodu č.7 – Zhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2016
Tento materiál vypracovala kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Nakoľko nebola prítomná na zasadnutí, materiál bol poslancom rozposlaný elektroniky. V správe porovnala príjmy aj výdavky za roky 2011-2016. Skonštatovala že podľa nízkeho počtu predávajúcich na Hobby stretnutiach a návštevníkov a množstva predaného tovaru v bufete nemôžeme považovať prevádzku bufetu za nevyhnutnú. Predajné ceny sú síce nadstavené s určitou hodnotou, ale obrat je tak nízky, že celková prevádzka bufetu negatívne ovplyvňuje hospodárenie celej akcie. Celkovo sa na akcii zamestnáva päť ľudí – bufet zamestnáva troch ľudí, dvaja ľudia sú pri vstupnom. Prevádzkovanie bufetu – nákup potravín, zamestnanie personálu v bufete (3 ľudia), energie a spotrebovaný všeobecný materiál (papierové tácky, poháriky, čistiace prostriedky atď) sú vyššie ako tržby z predaného tovaru, preto považuje prevádzkovanie bufetu nevýhodné, ak by sa zrušila prevádzka bufetu, zamestnaní by boli iba 2 ľudia a teoreticky by sa mal ročný zisk z akcie za rok 2016 pohybovať minimálne na úrovni cca 3100 Eur (vstupné mínus energie mínus časť z dohôd a miezd.)
Kontrolórka odporúča úplne vzdať sa prevádzky bufetu na tejto akcii, čím sa výrazne ušetria náklady na celú akciu (úplne odstránime náklady na potraviny, na všeobecný materiál a vo veľkej miere zredukujeme personálne náklady – z 5 ľudí podieľajúcich sa na akcii budú potrební v skutočnosti iba dvaja.)
Tiež odporúča zvážiť organizovanie Hobby stretnutí ako takých – v prípade ich existencie bez bufetu by sme sa mohli pohybovať podľa doterajších číslach ročne na úrovni cca 2500 Eur. ALE – hospodárenie bude jasné, prehľadné a nespochybniteľné v evidencii (bude sa sledovať iba vstupné, počet predaných lístkov). Predsedníčka kultúrnej komisie nesúhlasí so zrušením bufetu na Hobby stretnutiach. Skôr navrhuje, aby na burze pracovali aspoň tri mesiace iní ľudia, za týmto účelom osloví kontrolórku a dohodne sa na ďalšom postupe pri organizovaní Hobby stretnutí.
Poslanec Lukáš Radoský navrhol prehodnotiť a prípadne doplniť pracovnú náplň pani Bartákovej.
Poslanci Správu o hospodárení Hobby stretnutí hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

K bodu č.8
Starosta obce predložil poslancom žiadosť pani Bronislavy Oravcovej na predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt, ktorej platnosť končí 7. apríla 2017. Nájomná zmluva na byty sa zvykla predlžovať na jeden rok. Poslanec Juraj Filo navrhol pokračovať v tomto trende. Poslanec Lukáš Radoský navrhol túto zmluvu predĺžiť na pol roka, aby bol byt k dispozícii ak by ho obec potrebovala pre prípadného záujemcu o zamestnanie na obecnom úrade na miesto technického zamestnanca, ktoré sa uvoľnilo po pánovi Braškovi, ktorý odišiel na starobný dôchodok. Starosta obce dal hlasovať za prvý návrh predĺženie nájmu na rok. Hlasovaním za:1(Filo), proti:8( Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na byt o jeden rok zamietnutý.
Starosta obce dal hlasovať za druhý návrh, predĺženie nájomnej zmluvy na pol roka s udaním dátumu do 30.9.2017. Hlasovaním za: 8 (Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban), proti: 1 (Filo), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh na predĺženie nájomnej zmluvy do 30. 9.2017 na byt č.2 pre pani Bronislavu Oravcovú schválený.

K bodu č.9
Starosta obce predložil poslancom žiadosť pani Zuzany Tonkovičovej, bytom Rekreačná ulica 1805/3, Vrbové a pani Ivany Galbavej, bytom Hviezdoslavova 1052/3, Vrbové na prenájom kaderníctva. Nájomná zmluva na kaderníctvo končí 31.3.2017. Kaderníčky žiadajú predĺženie zmluvy na 5 rokov. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo predĺženie nájmu na kaderníctvo na 5 rokov schválené.

K bodu č.10
Starosta obce predložil poslancom žiadosť Nemocnice Alexandra Wintera, n.o. v Piešťanoch o poskytnutie finančného príspevku na kúpu detského anestéziologického prístroja pre chirurgickú operačnú sálu. Nákupná cena detského anestéziologického prístroja je 28 000,- eur. Vzhľadom na počet miest a obcí v piešťanskom regióne (27) by na každého pripadla čiastka 1000,- eur. Poslanci navrhli prispieť na tento prístroj, zníženou čiastkou. Starosta obce dal hlasovať za to, či obec prispeje na anestéziologický prístroj. Hlasovaním za:8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban), proti:1(Štefanka), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok na anestéziologický prístroj schválený. Výšku príspevku navrhli poslanci 500,- eur. Za tento návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Urban), proti:2 (Štefanka, Šurín), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola výška príspevku 500,- eur na detský anestéziologický prístroj schválená.
Druhú žiadosť na mimoriadny finančný príspevok predložila Tanečná skupina FS Krakovienka. Dôvodom žiadosti je účasť súboru na Majstrovstvách Európy vo folklóre „EURO FOLK 2017“, ktoré sa uskutočnia od 29.6- 09.07. 2017 v St. Vlas, Nessebar v Bulharsku pod záštitou Európskej asociácie folklórnych festivalov EAFF a Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO. Poslanci sa dohodli, že tejto žiadosti nevyhovejú, vzhľadom k tomu, že pri schvaľovaní dotácií z rozpočtu obce im už bola schválená čiastka 300,- eur na rok 2017. Starosta obce dal hlasovať za pridelenie mimoriadneho finančného príspevku pre Tanečnú skupiny FS Krakovienka. Hlasovaním za:3 (Piscová, Šurín, Sucháň), proti:3 (Klinovský, Jurda, Štefanka), zdržal sa hlasovania: 3(Filo, Radoský, Urban), nehlasoval:0, príspevok pre Tanečnú skupiny FS Krakovienka nebol schválený.

K bodu č.11
-ÚPD „Zmena a doplnky 11/2016 Územného plánu obce Krakovany
Zmeny ÚP obce 11/2016 zahŕňala viacero zmien. 11a/20169 – lokalita B3 Staré Konopisko, 11b/2016 – lokalita B1 Strážovské Záhumenice, 11c/2016 – lokalita C2 cintorín Stráže, 11d/2016 – nová lokalita ZD – zberný dvor, 11e/2016- Cyklotrasa, 11f/2016 – lokalita Jutrá – ZÚ – zmiešané územie, 11g/2016 – nová lokalita B5, 11h/2016-nová lokalita B6 Pri družstve, 11i/2016 – nová lokalita K- areál kompostoviska. Starosta obce vysvetlil poslancom, že z dôvodu záporného stanoviska Ministerstva dopravy SR k bodu 11e/2016 – Cyklotrasa bola zmena ÚP 11/2016 ukončená bez tohto bodu. Cyklotrasa zostáva v Územnoplánovacej dokumentácii len vo výhľade, ako to bolo schválené v minulosti. Starosta obce prečítal stanovisko Okresného úradu Trnava, Odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Krakovany schváliť predložený návrh zmien a doplnkov č.11/2016 ÚPD obce Krakovany. V tejto súvislosti bolo poslancom predložený aj Návrh VZN č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 11/2016. K predloženým zmenám ÚP č. 11/2016 a VZN č. 1/2017 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bola zmena ÚP obce Krakovany Zmeny a doplnky č. 11/2016 schválená.

Združenie obcí Zelená cesta
Starosta obce predložil poslancom návrh Zmluvy o zriadení združenia obci Zelená cesta a Stanovy združenia. Združenie má plniť úlohu partnerskej inštitúcie ako inštitúcie pre zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja územia, cestovného ruchu, osobitne v oblasti prevodu vlastníctva železničnej trate Piešťany – Vrbové od vlastníka Slovenskej republiky v správe Železnice SR, následné vybudovanie a prevádzkovanie nevyužitej železničnej trate Vrbové – Piešťany, ako cyklotrasy. Združenie obcí – Zelená cesta je organizácia, ktorá aktivizuje regionálny rozvoj a najmä rozvoj cestovného ruchu regiónu na báze princípu partnerstva. Právnou formou združenia je dobrovoľné Združenie obcí založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Sídlo združenia – Obec Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice. Zriaďovateľmi združenia budú: Mesto Piešťany, Mesto Vrbové, Obec Krakovany a Obec Trebatice.
Poslanci si predložený materiál prezreli a zhodnotili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Sucháň), bolo členstvo obce Krakovany v Združení obcí Zelená cesta a Stanovi združenia schválené.

Dokončenie výmeny verejného osvetlenia v obci
Starosta obce informoval poslancov o možnosti dokončenia výmeny verejného osvetlenia v obci. Obec dostala ponuku od firmy, ktorá robila výmenu verejného osvetlenia, na dokončenie výmeny za výhodnejšiu cenu. Jedno svietidlo ponúkajú za 187,- eur pri výmene 80 svietidiel by celková hodnota zákazky aj s prácou bola cca 25000,- eur. Poslanec Lukáš Radoský navrhol, aby starosta ešte skúsil vyrokovať lepšiu cenu a tiež k tejto zákazke pripojiť aj výmenu osvetlenia kostola za úspornejšie žiarivky. Starosta obce dal hlasovať za dokončenie výmeny verejného osvetlenia v obci. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo dokončenie výmeny verejného osvetlenia v obci schválené.

Žiadosť o nájom obecného pozemku
Zapisovateľka prečítala žiadosť spoločnosti Italiancoolthings, s.r.o., Podkylava 170, v zastúpení pánom Jánom Zemanom, Podkylava 170. Žiada o prenájom obecných parciel č. 543/2, 544/3 katastrálne územie Stráže za účelom vybudovania autobazáru a poskytovania služieb s tým spojených. Jednalo by sa o dlhodobý nájom 10 rokov s možnosťou predĺženia.
Poslanci túto žiadosť zobrali na vedomie s konštatovaním, že obec môže prenajímať a predávať obecný majetok len formou obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Žiadosť o riešenie dopravnej situácie
Starosta obce prečítal poslancom žiadosť pani Beáty Piškulovej o riešenie dopravnej situácie na ulici Hrádze. Táto požiadavka bola vyvolaná udalosťou z 12. januára, kedy osobné motorové vozidlo jazdiace po ulici Hrádze zachytilo o zrazilo 5 ročného syna pani Piškulovej. Chlapec našťastie neutrpel žiadne viditeľné zranenia. Na ukľudnenie dopravy navrhol poslanec Tibor Šurín umiestniť na cestu na ulici Hrádze spomaľovač. Poslanej Lukáš Radoský navrhol, aby sa dal vypracovať projekt na miestne komunikácie v celej obci, aby sa po realizácii kanalizácie mohlo začať s ich rekonštrukciou. Starosta obce informoval poslancov, že na základe všetkých požiadaviek, ktoré sa týkajú dopravnej situácie v obci už oslovil dopravných inžinierov a prerokoval s nimi možnosti úprav dopravného značenia. Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, žiadosť pani Beáty Piškulovej zobrali na vedomie.
Interpelácie poslancov:
-Daniela Piscová upozornila starostu na znečistený koberec v zasadačke kultúrneho domu, napriek tomu, že bol vyčistený v decembri pred Vianočnou kvapkou krvi. Odpovedal starosta obce, že uvažuje koberec vymeniť za podlahu, ktorá sa bude ľahšie udržiavať. Ďalej pani Piscová požiadala o pridanie kontejnerov na sklo priamo ku kultúrnemu domu, aby sa fľaše po akciách nemuseli vynášať do kontejnerov rozmiestnených po obci. Aj na túto otázku odpovedal starosta hneď. Kontejnery sú objednané, len to dlhšie trvá, nakoľko po zmene zákona o odpadoch už separovaný odpad nezabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen ale je potrebné to riešiť cez spoločnosť ENVI Pac a nebolo doriešené dodávanie zberných nádob.
-Jozef Štefanka požiadal starostu o preloženie autobusovej zastávky pri cintoríne. O preloženie, požiadala rodina Skaličanová, ktorí plánujú výstavbu rodinného domu v záhrade rodiny Radošinskej a Žažovej a táto čakáreň autobusovej zastávky sa nachádza v tesnej blízkosti týchto záhrad. Ďalej upozornil na výtlk v ceste na Hlavnej ulici pred domom č. 7.

K bodu č. 12 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie OZ.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 24. februára 2017

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 1/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Návrh programu zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje
Program zasadnutia OZ
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
5. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016
6. Plán činnosti HK na 1.polrok 2017, Správa o činnosti HK za rok 2016
7. Zhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2016
8. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt
9. Predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo
10. Žiadosti o finančný príspevok
11. Rôzne
12. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje
Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ing. Milana Jurdu
Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č 3/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie
Kontrolu uznesení č. 77/8/2016-82/8/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. decembra 2016.
Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 8. (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti:0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 4 Rozpočtové opatrenie č.4/2016

Uznesenie č. 4/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie
4. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), a ) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 5 – Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016

Uznesenie č. 5/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 6 – Plán činnosti HK na 1. polrok 2017 a Správa o činnosti HK za rok 2016

Uznesenie č. 6/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje
Plán činnosti HK na 1. polrok 2017
B/ Berie na vedomie
Správu o činnosti kontrolóra za rok 2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 7 – Zhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2016

Uznesenie č.7/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Zhodnotenie hobby stretnutí za rok 2016
B/Ukladá
kancelárii obecného úradu prepracovať pracovnú náplň pracovníčky kultúrneho domu

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 8 – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 2

Uznesenie č. 8/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Žiadosť pani Bronislavy Oravcovej na predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 2
B/Schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na byt č. 2 pre pani Bronislavu Oravcovú, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany, do 30.9.2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:8 (Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 1 (Filo)
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 9 – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo

Uznesenie č. 9/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Žiadosť pani Ivany Galbavej a Zuzany Tonkovičovej na predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo

B/Schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo pre pani Zuzanu Tonkovičovú, bytom Rekreačná ulica 1805/3, Vrbové a pani Ivanu Galbavú, bytom Hviezdoslavova 1052/3, Vrbové na 5 rokov do 31. 3.2022.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

K bodu č. 10 – Žiadosti o finančný príspevok

Uznesenie č. 10/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch
A/ Berie na vedomie
Žiadosť Nemocnice A. Wintera, n.o., Winterova 66, 921 63 Piešťany o finančný príspevok 1000,00 eur

B/Schvaľuje
Finančný príspevok vo výške 500,00 eur pre nemocnicu Alexandra Wintera n.o., Winterova 66 921 63 Piešťany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 2 (Štefanka, Šurín)
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 11/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Žiadosť Tanečnej skupiny FS Krakovienka , OZ na mimoriadny príspevok na účasť na Majstrovstvá Európy vo folklóre EURO FOLK 2017, ktoré sa uskutočnia v Bulharskom Nessebare 29.6.-9.7.2017

B/Neschvaľuje
mimoriadny príspevok na účasť na Majstrovstvá Európy vo folklóre EURO FOLK 2017, ktoré sa uskutočnia v Bulharskom Nessebare 29.6.-9.7.2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:3 (Piscová, Sucháň, Šurín,)
Proti:3 (Jurda, Klinovský P., Štefanka,)
Zdržal sa hlasovania: 3 (Filo, Radoský, Urban)
Nehlasoval: 0

K bodu č. 11 – Rôzne

Uznesenie č. 12/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie
1. Správu o obstaraní „Zmien a doplnkov č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany“.
2. Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBP1-2017/008269/Há zo dňa 23.2.2017 k návrhu „Zmien a doplnkov č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany“.
B/Schvaľuje

1. Zmeny a doplnky č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany.
2. Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu „Zmien a doplnkov č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany“.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2017 Krakovany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu „Zmien a doplnkov č.11/2016 Územného plánu obce Krakovany“.

C/Odporúča
starostovi obce Krakovany

1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Zmien a doplnkov č.11/2016Územného plánu obce Krakovany“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom stavebnom úrade v Piešťanoch a na Obecnom úrade v Krakovanoch, a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
2. Vyhlásiť záväzné časti návrhu „Zmien a doplnkov č.11/2016Územného plánu obce Krakovany“, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 13/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje
v súlade s § 20b ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a) účasť obce Krakovany ako zriaďovateľa v združení obcí
s názvom: Združenie obcí Zelená cesta so sídlom: Obec Trebatice, Hlavná ulica č.247/107, 922 10 Trebatice
b) Zmluvu o zriadení Združenia obcí Zelená cesta
c) Stanovy Združenia obcí Zelená cesta podľa predloženého návrhu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 1 (Sucháň)

Uznesenie č. 14/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Informáciu starostu obce na výmenu verejného osvetlenia

B/Schvaľuje
Predbežný súhlas na dokončenie výmenu VO a osvetlenie kostola v Krakovanoch.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 15/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Žiadosť pána Jána Zemana Podkylava na prenájom pozemku p.č. 543/2, 544/3 katastrálne územie Stráže za účelom vybudovania autobazáru a poskytovania služieb s tým spojených s konštatovaním, že obec môže prenajímať a predávať obecný majetok len formou obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 16/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Žiadosť pani Beáty Piškulovej na riešenie dopravnej situácie na ulici Hrádze

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 17/1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie
Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P., Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Za:9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Nehlasoval: 0

V Krakovanoch 24. februára 2017

Zapisovateľ: Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08/2016

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 25. novembra  2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh finančného rozpočtu obce Krakovany na roky 2017, 2018, 2019
 5. Rôzne
 6. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Mgr. Lukáš Radoský a Tibor Šurín. Starosta obce poslancov oboznámil  s programom  zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh finančného rozpočtu obce Krakovany na roky 2017, 2018, 2019
 5. Rôzne
 6. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Jozefa Štefanku.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 25. novembra 2016

Uznesenie č. 62/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2016
 5. Návrh na vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku r. Hornáková
 7. Návrh kúpnej zmluvy Vladimír Košinár a Marta Košinárová
 8. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2017
 9. Termíny vykonania inventarizácie k 31.12.2016
 10. Návrh VZN č.3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a zástupcu starostu
 11. Rôzne
 12. Záver – podané

Uznesenie č. 63/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ľuboša Sucháňa – podané

Uznesenie č 64/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 44/6/2016-61/6/2016   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 29. septembra 2016 – podané

Uznesenie č. 65/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu: – podané

 

  Rozpočet rok 2016  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 780 468 +6 898,81 787 366,81 +70 112,19 857 479 +12 888,18 870 367,18
Kapitálové príjmy   1 000             0 1 000 0 1 000 0 1 000
Finančné operácie   125 000 +38 934,37 163 934,37 -33 000 130 934,37 -92 000 38 934,37
Príjmy spolu 906 468 + 45 833,18  952 301,18 +37 112,19 989 413,37 -79 111,82 910 301,55

 

  Rozpočet rok 2016  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 780 468 +45 833,18 826 301,18 +43 012,19 869 313,37 +14 588,18 883 901,55
Kapitálové výdavky   114 000 0 114 000         -5 900 108 100 -81 700 26 400
Finančné operácie 12 000 0 12 000        0 12 000 -12 000 0
Výdavky spolu 906 468 +45 833,18 952 301,18 +37 112,19 989 413,37 -79 111,82 910 301,55

Uznesenie č. 66/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Hodnotu majetku určeného na vyradenie, ktorá  predstavuje v čase jeho obstarania cenu 674,16 Eur – podané

Stredisko Suma majetku určeného na vyradenie

v Eur (obst.cena)

Požiarna zbrojnica 405,16
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 269,00
SPOLU 674,16

Uznesenie č. 67/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť Evy Hornákovej, Mateja Hornáka a Veroniky Hornákovej o odpredaj pozemku p.č. 293/12 a 293/13, k.ú. Krakovany, o výmere 17 m2

Schvaľuje

Odpredaj  p.č. 293/12 a 293/13, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany, o výmere 17m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 293/1, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Ing. Juraj Brna, bol overený Ing. Evou Gonovou 11.11.2016 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, pre Evu Hornákovú, Mateja Hornáka a Veroniku Hornákovú, Dolná ulica 77/33, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – podané

Uznesenie č. 68/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Kúpnej zmluvy na odpredaj parcely č. 293/12 a 293/13, zastavané plocha, k.ú. Krakovany o výmere 17 m2 za cenu 7 €/m2, čo je celkom .119,- eur, pre Evu Hornákovú, Mateja Hornáka a Veroniku Hornákovú, Dolná ulica 77/33, Krakovany.   Návrh na klad  do katastra nehnuteľnosti a vypracovanie kúpnej zmluvy hradí kupujúci – podané

Uznesenie č. 69/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Kúpnej zmluvy na p.č. 130/13, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Krakovany,   o výmere 19 m2, od spoluvlastníkov Vladimír Košinára  a manželky Marty Košinárovej, rod. Markechovej  za cenu 68,- eur – podané

Uznesenie č. 70/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 23 500,- eur – podané

 

Miestna skupina SČK Krakovany    1500,- €

Obecný stolnotenisový  klub             700,- €

Poľovnícke združenie Králik             700,- €

Centrum futbalovej mládeže             2500,- €

Futbalový klub Krakovany              12000,- €

FS LUSK                                             800,- €

FS Krakovčanka                                  500,- €

TS Krakovienka                                   300,- €

Súkromné etnografické múzeum         300,- €

Klub paličkovanej čipky Bábence       500,- €

RKC farnosť Krakovany                   1000,- €

JDS Krakovany                                   700,- €

ZR pri ZŠ                                             450,- €

ZR pri MŠ                                            800,- €

DHZ                                                    750,- €

Uznesenie č. 71/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2016

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2017

Inventarizácia 15.12.2017-29.1.2017 – podané

Uznesenie č. 72/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Zobralo na vedomie

Návrh VZN č. 3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a trvajú na ponechaní platnosti VZN č. 1/2015 zo dňa 17.6.2015 – podané

Uznesenie č. 73/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2016 – podané

Uznesenie č. 74/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Používanie skladu hudobných nástrojov v KD Krakovany  pre Michala Sedláka, ktorý zastupuje FS LUSK vo výške 1,00 €/ročne pričom sa zaviaže  zabezpečovať ozvučovanie kultúrnych akcií organizovaných  obcou Krakovany  a spoločenskými  organizáciami  z obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 75/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nákup zberných nádob na vývoz komunálneho  v sume cca 6000,- € – podané

Uznesenie č. 76/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

 

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Návrh finančného rozpočtu obce Krakovany na roky 2017, 2018, 2019

Rozpočet obce Krakovany na roky 2017-2019 je zostavený v súlade s nasledovnými

právnymi normami: so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len “zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy”), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy, so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,  so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,  so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2017 obsahuje prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. V časti finančné operácie sa predpokladá krytie investičných akcií v plnej výške čerpania rezervného fondu a prebytku bežného rozpočtu. V prípade očakávaného prebytku hospodárenia z roku 2016 je predpoklad, že sa výška investícií zvýši.

Celkový rozpočet na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok vykryjú finančné operácie – čerpanie rezervného fondu a prebytok bežného rozpočtu.

Celkový rozpočet na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami – čerpaním rezervného fondu

Položky, ktoré poslancov najviac zaujímali vysvetlila  Ing. Slávka Kotulová. Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín.

Poslanec Jozef Štefanka navrhol v rámci investičných akcií uložiť kanalizáciu na Krátkej ulici, kým ešte nemajú upravené okolie už postavené domy a zároveň aby už bola predpríprava aj pre domy z Kultúrnej ulice, ktoré budú mať výhodnejšie napojiť sa na túto vetvu. Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Poslanci Daniela Piscová a Ing. Milan Jurda požiadali o doriešenie priestorov pred materskou školou, kde už pri slabom daždi sa vytvárajú veľké mláky a znemožňujú prechod chodcov po ulici.

Taktiež navrhli doriešiť odvodnenie napojenia ulice Hrádze na Námestie sv. Floriána pri dome pána Toplanského.  Pani Piscová tlmočila požiadavku kultúrneho osvetového strediska v Trnave na zmenu plagátov na Župný festival kultúry pre rok 2017.  Poslanec Mgr. Lukáš Radoský navrhol čiastku určenú na autobusové zastávky použiť skôr na opravu chodníka od železničnej stanice. K tomuto informoval starosta obce, že najskôr budeme musieť doriešiť vlastnícke vzťahy k chodníku, ktorý je vo vlastníctve VUC.

K predloženému rozpočtu poslanci nemali ďalšie pripomienky. Z predloženého návrhu sa schvaľoval návrh rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu pre roky 2018 a 2019 poslanci berú na vedomie.  K predloženému návrhu rozpočtu zaujala stanovisko aj kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. V závere konštatuje, že Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019 a  z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období. Rozpočet obce na rok 2017 je navrhovaný ako vyrovnaný, predpokladá sa pokračovať v investičných akciách aj v budúcom období, a to predovšetkým budovaním a zveľaďovaním miestnych komunikácií plným krytím z rezervného fondu obce.

V súvislosti s novelou Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu zostavený bez programovej  štruktúry.

 

Navrhovaný finančný rozpočet obce na rok 2017:

                                   Príjmy                         Výdavky                                 

bežný rozpočet           829 506,- Eur             800 161,- Eur

kapitálový rozpočet        1 000,- Eur            109 000,- Eur

finančné operácie          78 655,- Eur                       0,- Eur 

SPOLU                      909 161,- Eur           909 161,- Eur

Odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh schváliť

Za predložený návrh rozpočtu na rok 2017 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol finančný  rozpočet na rok 2017 schválený.

Návrh rozpočtu na roky 218-2019 poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0,  nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5Rôzne

Starosta obce informoval poslancov o opätovnej požiadavke Júlie  Hornákovej o odpredaj a zámenu pozemkov na Dolnej ulici. Na túto tému  sa poslanci obecného zastupiteľstva bavili už v roku 2014 so záverom, že situácia sa bude riešiť až po zameraní MK na Novej ulici v súvislosti s vysporiadaním cesty. Poslanci túto požiadavku hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

Interpelácie poslancov:

Mgr. Lukáš Radoský navrhol každý rok doplniť vianočné osvetlenie na pouličné svetlá.

Mgr. Juraj Filo navrhol sfunkčniť osvetlenie kostola počas vianočných sviatkov.

 

K bodu č. 6 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

  

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 15. decembra  2016

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 77/8/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh finančného rozpočtu obce Krakovany na roky 2017, 2018, 2019
 5. Rôzne
 6. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský  P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Za:  7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň,  Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 78/8/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Jozefa  Štefanku

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka,   Urban)

Za:.7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Štefanka,  Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č 79/8/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 62/7/2016-76/7/2016   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 25. novembra 2016.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Návrh finančného rozpočtu Obce Krakovany na roky 2017, 2018, 2019

Uznesenie č. 80/8/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2017 vo výške  909 161,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

                        Príjmy                                                                 Výdavky

Druh rozpočtu Návrh 2017     Druh rozpočtu Návrh 2017        
Bežný rozpočet 829 506     Bežný rozpočet 800 161        
Kapitálový rozpočet 1000     Kapitálový rozpočet 109 000        
Finančné operácie 78 655     Finančný rozpočet 0        
SPOLU: 909 161     SPOLU 909 161        

B/ Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2018-2019.

                        Príjmy                                                            Výdavky

Druh rozpočtu Návrh 2018 Návrh 2019     Druh rozpočtu Návrh 2018 Návrh 2019
Bežný rozpočet 849 461 861 485     Bežný rozpočet 799 461 811 485
Kapitálový rozpočet 0 0     Kapitálový rozpočet 80 000 60 000
Finančné operácie 30 000 10000     Finančný rozpočet 0 0
SPOLU 879 461 871 485     SPOLU 879 461 871 485

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rôzne

Uznesenie č. 81/8/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o odpredaji a zámene pozemkov s rodinou Hornákovou

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 82/8/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  15. decembra 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková    

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 07/2016

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 25. novembra  2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2016
 5. Návrh na vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku r. Hornáková
 7. Návrh kúpnej zmluvy Vladimír Košinár a Marta Košinárová
 8. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2017
 9. Termíny vykonania inventarizácie k 31.12.2016
 10. Návrh VZN č.3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a zástupcu starostu
 11. Rôzne
 12. Záver

                                                                                                                     

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Mgr. Lukáš Radoský, Jozef Štefanka  a Tibor Šurín. Starosta obce poslancov oboznámil  s programom  zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2016
 5. Návrh na vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku r. Hornáková
 7. Návrh kúpnej zmluvy Vladimír Košinár a Marta Košinárová
 8. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2017
 9. Termíny vykonania inventarizácie k 31.12.2016
 10. Návrh VZN č.3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a zástupcu starostu
 11. Rôzne
 12. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu, Ľuboša Sucháňa.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 29. septembra 2016

Uznesenie č. 44/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2015/2016
 5. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2015/2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2016
 7. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
 8. Ročný zápis do kroniky za rok 2015
 9. Delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany
 10. Plán činnosti HK na 2. polrok 2016
 11. Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016
 12. Vyradenie majetku obce
 13. Žiadosť o umiestnenie septiku na obecnom pozemku
 14. Žiadosť o finančnú pomoc pre FKK pri rekonštrukcii kúrenia
 15. Výročná správa Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správa o činnosti za 1. pol rok 2016
 16. Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike
 17. Rôzne
 18. Záver – podané

Uznesenie č. 45/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Jozefa Štefanku. – podané

Uznesenie č 46/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 24/4/2016-43/5/2016   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 3. 6.2016 a 30.6.2016  – podané

Uznesenie č. 47/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2015/2016 – podané

Uznesenie č. 48/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy , Hrádze 480/9, Krakovany v školskom roku 2015/2016 – podané

Uznesenie č. 49/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. – podané

 

  Rozpočet rok 2016  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 780 468 +6 898,81 787 366,81 +70 112,19 857 479
Kapitálové príjmy   1 000             0 1 000 0 1 000
Finančné operácie   125 000   +38 934,37   163 934,37 -33 000 130 934,37
Príjmy spolu 906 468 + 45 833,18  952 301,18 +37 112,19 989 413,37

 

 

  Rozpočet rok 2016  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 780 468 +45 833,18 826 301,18 +43 012,19 869 313,37
Kapitálové výdavky   114 000 0 114 000          -5 900 108 100
Finančné operácie 12 000 0 12 000        0 12 000
Výdavky spolu 906 468 +45 833,18      952 301,18 +37 112,19 989 413,37

Uznesenie č. 50/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 – podané

Uznesenie č. 51/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2015 – podané

Uznesenie č. 52/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany: Ing. Milan Jurda, Mgr. Juraj Filo a Tibor Šurín – podané

Uznesenie č. 53/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016 – podané

Uznesenie č. 54/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016 – podané

Uznesenie č. 55/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce v hodnote obstarávacej ceny 6 801,13 eur – podané

 

Stredisko Suma majetku určeného na vyradenie

v Eur (obst.cena)

Obecný úrad 3627,72
Kultúrne stredisko (KS) 74,28
Základná škola (ZŠ) 1173,36
Materská škola (MŠ) 358,99
Školská jedáleň MŠJ, ZŠJ 222,48
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 1344,30
SPOLU 6801,13

Uznesenie č. 56/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie septiku na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany na Dolnej ulici pred domom č. 141/28, pre Ing. Rastislava Bielika, Južná ulica 37, Krakovany – podané

 

Uznesenie č. 57/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Žiadosť FK Krakovany o finančnú pomoc pri rekonštrukcii kúrenia v kabínach FK vo výške

2 500,00 eur. – podané

Uznesenie č. 58/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správu  manažéra o činnosti za 1. pol rok 2016 – podané

Uznesenie č. 59/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Poveruje

Starostu obce Krakovany  PhDr. Františka Klinovského na podpis Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike pri plnej znalosti z neho vyplývajúcich záväzkov a verejne ho uznáva ako kľúčový prvok svojej politiky – podané

Uznesenie č. 60/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o navýšení výšky bežného účtu Združenia obci Kanalizácia Vrbové –Krakovany o 300,00 eur od každého člena združenia, ktoré budú použité na bežné výdavky – podané

Uznesenie č. 61/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Mgr. Lukáš Radoský požiadal kanceláriu obecného úradu, aby zistila zodpovedného za polenie autobusovej zastávky pri ihrisku a vyzvala ho, aby danú zastávku očistil. Zároveň požiadal kanceláriu OcÚ aby preverila platnosť VZN o vylepovaní plagátov na výlepových plochách v obci, ak takého VZN nie platné, požiadal o pripravenie jeho návrhu.  Navrhol Majetkovej, finančnej a stavebnej komisii zistiť počet vlastníkov na Strážovských záhumeniciach a pripraviť návrh riešenia tejto lokality, aby bolo možné pokračovať v individuálnej bytovej výstavbe v obci. Navrhol naplánovať termíny zasadnutí OZ na rok 2017.

– Jozef Štefanka požiadal o častejšie vyprázdňovanie smetných nádob na verejných priestranstvách  v obci a navrhol o doplnenie ďalších nádob. Požiadal pracovníkov OcÚ o zabezpečenie skosenia pozemkov na Veternej ulici, ktoré patria obci a poslať výzvy na zabezpečenie údržby na pozemkoch, ktoré patria súkromným osobám, alebo podnikateľom. Požiadal o doriešenie verejného osvetlenia na Krátkej ulici, ktoré sa nachádza na súkromných pozemkoch.

Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie č.3/2016

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2016 vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom b), c), d) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému

zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí

vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2016 predstavuje čiastku 906 468,– € v príjmových aj

výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2016 sa uvedená čiastka zvýšila v príjmových aj výdavkových

položkách o 45 833,18€ na sumu celkom 952 301,18 € v príjmových aj výdavkových

položkách.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2016 sa výška príjmov aj výdavkov zvyšuje o 37 112,19 € na

sumu 989 413,37€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2016 sa výška príjmov aj výdavkov znižuje o 79 111,82 € na

sumu 910 301,55€.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 12 888,18 €,
 • kapitálový bez zmien,
 • finančné operácie znižujú o 92 000,– €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 14 588,18 €,
 • kapitálový znižuje o 81 700,– €
 • finančné operácie sa znižujú o 12 000,–€.

Všetky položky s rozdielom nad 1000 eur podrobne vysvetlila kontrolórka Elena Podmaková.

K rozpočtovému opatreniu č.3/2016 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 schválené.

 

K bodu č. 5Návrh na vyradenie majetku

Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín. Návrh na vyradenie majetku obce predložila kontrolórka Ing. Elena Podmaková.

Dodatočné vyradenie majetku sa robilo v Zariadení opatrovateľskej služby, kde bolo potrebné vyradiť pračku, ktorej oprava bola nerentabilná v obstarávacej cene 269,00 € a požiarnej zbrojnici sa vyraďovali zastaralé uniformy a nefunkčné hadice v obstarávacej cene 405,16 €. Hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje v čase jeho obstarania cenu 674,16 eur.

K predloženému návrhu na vyradenie majetku obce poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vyradenie majetku obce v obstarávacej cene 674,16 eur schválené.

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – r. Hornáková

Starosta obce predložil poslancom žiadosť na odkúpenie obecného pozemku, časť p.č. 293/1,  zastavaná plocha, k.ú. Krakovany,  ktorú na obecný úrad podali Eva Hornáková, Veronika Hornáková a Matej Hornák, všetci bytom Dolná ulica 77/33, Krakovany. Dôvod žiadosti o odkúpenie je majetkové vysporiadanie, pri ktorom bolo zistené, že časť pôvodnej stavby rodinného domu so súpisným  číslom 77 stojí na obecnom pozemku. Na základe tohto zistenia dali vypracovať geometrický plán na odčlenenie potrebných častí parciel, ktorý priložili k žiadosti. 

Odpredaj  p.č. 293/12 a 293/13, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany, o výmere 17m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 293/1, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany,  na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Ing. Juraj Brna, bol overený Ing. Evou Gonovou 11.11.2016 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, pre Evu Hornákovú, Mateja Hornáka a Veroniku Hornákovú, Dolná ulica 77/33, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Poslanci pred zasadnutím obecného zastupiteľstva dostali  aj Návrh Kúpnej zmluvy, ktorý predložili žiadatelia. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Za odpredaj pozemku p.č. 293/12, 293/13 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol odpredaj p.č. 293/12 a 293/13, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany, o výmere 17m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 293/1, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany schválený.

V druhej časti poslanci rokovali o Návrhu Kúpnej zmluvy, ktorú predložili kupujúci. Poslanci sa dohodli na cene za odpredaj, ktorú použili aj v minulosti pri podobných predajoch, čo je 7,- eur/m2. celková výška sumy je 119,- eur. Návrh na klad  do katastra nehnuteľnosti a vypracovanie kúpnej zmluvy budú hradiť kupujúci. Za predložený návrh sal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoavl:0, bol Návrh Kúpnej zmluvy na odpredaj parcely č. 293/12 a 293/13, zastavané plocha, k.ú. Krakovany o výmere 17 m2 za cenu 7 €/m2, čo je celkom 119,- eur, pre Evu Hornákovú, Mateja Hornáka a Veroniku Hornákovú, Dolná ulica 77/33, Krakovany schválený. 

 

K bodu č. 7 – Návrh kúpnej zmluvy Košinár

Starosta obce predložil poslancom návrh Kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemku v kat. území Krakovany, ktorý je zapísaný na LV č. 466 ako parcela registra „C“ č. 130/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, od spoluvlastníkov Vladimír Košinára  a manželky Marty Košinárovej, rod. Markechovej.  Parcela 130/13 sa nachádza podľa územného plánu v priestore miestnej komunikácie, Nová ulica. Je to jediná parcela v tejto časti miestnej komunikácie, ktorá nie je vo vlastníctve obce Krakovany.  Navrhovaná kúpna cena 68,- eur  bola stanovená znaleckým posudkom ktorý vypracovala Ing. Miroslava Helegda pod  číslom 092/2016. Starosta obce informoval poslancov, že pokiaľ manželia Košinároví nepristúpia k návrhu Kúpnej zmluvy, obec zaháji proces vyvlastnenia. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Piscová), nehlasoval:0, bol návrh Kúpnej zmluvy na p.č. 130/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, od spoluvlastníkov Vladimír Košinára  a manželky Marty Košinárovej, rod. Markechovej  za cenu 68,- eur schválený.

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce

Starosta obce predložil poslancom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017.  Na obecný úrad Krakovany bolo doručených 17 žiadosti o dotácie z rozpočtu obce. Každou žiadosťou sa poslanci zaoberali jednotlivo, a zároveň o každej výške hlasovali samostatne. Na záver sa potom bude schvaľovať jedno uznesenie pre kompletnú výšku dotácie z rozpočtu obce.

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža  –  požiadala o dotáciu vo výške 1500,-MSSČK má najviac akcií v kultúrnom dome, kde sa im účtuje nájom aj spotreba energií za prenájom priestorov kultúrneho domu. Väčšina poskytnutej dotácie sa tak vráti obci. Z toho dôvodu požiadali o navýšenie dotácie o 500,- eur oproti roku 2016. Za výšku dotácie 1500,- eur pre MSSČK dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola schválená dotácia pre MSSČK Krakovany  vo výške 1500,- eur.

Na zasadnutie prišiel poslanec Jozef Štefanka.

Obecný stolnotenisový klub Krakovany –   požiadal o dotáciu vo výške 700,- eur. V minulom roku im bol schválený príspevok  670,- eur.  K zvýšeniu príspevku pre OSK Krakovany poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Štefanka), nehlasoval:0, bol príspevok pre OSK Krakovany vo výške 700,- eur schválený.

Poľovnícke združenie KRÁLIK požiadalo o 700,00 eur na činnosť. V minulom roku im bolo schválených 500,- eur. Dotácia bude použitá na propagáciu poľovníctva, starostlivosť o prírodu a zver. Za predložený  návrh 700,- eur dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Klinovský), nehlasoval:0, bola dotáciu pre PZ Králik vo výške 700,00 eur schválená.

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca (CFM JA) je záujmové združenie právnických osôb – šport mládeže. Futbalový klub Krakovany do tohto združenia pristúpilo 11.7. 2016 na zasadnutí Výkonného výboru CFM JA a zároveň z tohto združenia vystúpilo MFK Vrbové.  Združenie požiadalo o dotáciu vo výške 3000,- eur. Vzhľadom k tomu, že FKK dostáva pomerne vysokú čiastku z obecného rozpočtu starosta obce navrhol výšku dotácie znížiť na 2500,- eur. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Jurda), nehlasoval:0, bola  dotácie pre Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca vo výške 2500,- eur schválená.

Futbalový klub Krakovany (FKK), podalo žiadosť na dotáciu vo výške 14 000,00 eur. Oproti roku 2016 zvýšili požiadavku o 2000,00 eur, ktorú odôvodnili výstavbou závlahového systému trávnika a tiež prepustenia jednej diskotéky hasičom. Napokon sa poslanci dohodli na príspevku vo výške 12 000,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:1 (Piscová), zdržal sa hlasovania:1(Jurda), nehlasoval:0, bola dotácia pre FKK vo výške 12 000,00 eur schválená.

Folklórny súbor LUSK požiadal o dotáciu vo výške 1 000,00 eur. V minulom roku im bola schválená dotácia vo výške 800,- eur. Na tejto sume sa poslanci dohodli aj v tomto roku. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Sucháň) bola dotácia vo výške 800,- eur pre FS LUSK schválená.

Folklórna skupina Krakovčanka  požiadala o 500,00 eur. Nakoľko bolo zistené, že Krakovčanka nie je Občianske združenie (nemá pridelené IČO) bola z dotačného programu v zmysle VZN č.4/2005 vyčlenená. Napriek tomu jej poslanci príspevok na činnosť schválili. Navrhnutá suma bola vo výške 500,- eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok vo výške 500,- eur pre FS Krakovčanka schválený.

Tanečná skupina FS Krakovienka   požiadala o  500,00 eur. Poslanci pre  TS Krakovienka navrhli dotáciu vo výške 300,00 eur na činnosť. Starosta dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Šurín), bola pre TS Krakovienka schválená dotácia vo výške 300,00 eur. Od každého folklórneho súboru, ktorému bola schválená dotácia bude obec požadovať jedno vystúpenie na kultúrnych podujatiach v obci bez nároku na odmenu. 

Súkromné etnografické múzeum požiadalo o dotáciu 300,00 eur na prenájom sály kultúrneho domu na dve kultúrne podujatia. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky.  Za návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 300,00 eur na prenájom sály KD na dve spoločenské akcie schválená.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadali o dotáciu vo výške 1 000,00 eur. Časť dotácie má byť určená na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky, ktorá sa bude konať v roku 2017 v Krakovanoch (500,00 eur) a druhá časť by bola použitá na kúpu drevených kójí, ktoré budú používať pri výstave paličkovanej čipky a zároveň by sa mohli využívať aj pri župnom festivale a slávnostiach jesene ako predajné stánky. Starosta obce navrhol, aby sa drevené kóje nakúpili priamo z rozpočtu obce a tak by boli súčasťou zariadenia kultúrneho domu. Na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky poslanci navrhli výšku dotácie 500,00 eur.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa halsovania:0, nehlasoval:0,  dotácia pre Klub paličkovanej čipky Bábence vo výške 500,00 eur schválená.

RKC farnosť Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 2 000,00 eur. Poslanci navrhli výšku dotácie znížiť na 1000,- eur. Za predložený  návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Šurín), poslanci dotáciu pre RKC farnosť Krakovany vo výške  1 000,00 eur schválili.

Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 700,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9 proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 700,00 eur pre JDS Krakovany schválená.

Združenie rodičov pri Základnej škole Krakovany požiadali o dotáciu vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v sále kultúrneho domu na dve kultúrne akcie (retro diskotéka a Katarínsky ples).  Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri ZŠ  vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v KD schválená.

Združenie rodičov pri Materskej škole požiadalo o dotáciu vo výške 1 000,00 eur. Poslanci sa dohodli, že ZR pri MŠ znížia požadovanú výšku dotácie na 800,00 eur, ktorá pokryje náklady na refundáciu nájmu a energií pri akciách   kultúrnom  dome. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri MŠ Krakovany na refundáciu nájmu a energií vo výške 800,00 eur schválená.

Dobrovoľný hasičský zbor  požiadal o dotáciu vo výške 750,- eur , ktoré chcú použiť pri organizovaní súťaže o Pohár starostu, štartovné na súťažiach a príspevok na nájom a energie KD na Štefanskú zábavu. Podobne ako FS Krakovčanka, nemá DHZ svoje IČO, preto budú z dotačného programu v zmysle VZN č. 4/2005 vyradený a žiadosť bola posudzovaná ako príspevok z rozpočtu obce. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol príspevok pre DHZ vo výške 750,- eur schválený.

Záujmové združenie zdravého cvičenia PILATES a Katarína Zubáková, Aerobic s Katkou, požiadali o bezplatný prenájom telocvične ZŠ. K bezplatnému prenájmu telocvične ZŠ poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pillates a Aerobic s Katkou schválený. Zo zasadnutia  sa ospravedlnil Ing. Milan Jurda.

 

K bodu č. 9 – Termíny vykonania inventarizácie

Zapisovateľka Emília Knošková prečítala poslancom zloženie inventarizačných komisií.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Jozef Štefanka                      

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda – Marek Urban, členovia:  Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman, Ľuboš Sucháň

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: PhDr. František Klinovský, Vladimír Zeman, 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Daniela Piscová, členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka       

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Milan Jurda, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub,


Vyraďovacia komisia
(totožná s likvidačnou):Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Pavel Klinovský, Tibor Šurín

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2016 do 29.1.2017.

Fyzická inventúra 15.12.2016 – 31.12.2016, dokladová inventúra 1.1.2017-29.1.2017

Poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 termíny inventúr zobrali na vedomia.

 

K bodu č. 10 – Návrh VZN č. 3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na prerokovanie a schválenie upravené VZN č. 3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a zástupcu starostu. Vychádzala zo schváleného VZN č. 1/2015, ktoré poslanci schválili 17. júna 2015 uznesením č. 49/5/2015.  Podrobne im vysvetlila všetky navrhované zmeny v jednotlivých paragrafoch.

Z nadpisu VZN navrhla vypustiť text (členov komisie obecného zastupiteľstva – neposlancov),

V čl. 3 Rozsah pôsobnosti vynechať odstavec 4. Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov

V čl. 5 odst.1 písm. a) doplniť „na návrh starostu obce“ a vynechať písm. b) „je možné navrhnúť mimoriadnu odmenu v prípade splnenia mimoriadnych úloh vo výške 0-100 eur mesačne jednorazovo v čistom, na návrh starostu.

V čl. 6 vypustiť odst.3  „členovi komisie obecného zastupiteľstva  z radov občanov patrí odmena vo výške 20,00 – 70,00 eur v čistom raz ročne na základe návrhu predsedu komisie.

V čl. 9 v odstavci 1. vynechať časť vety „poslanca, alebo člena, predsedu komisie.“

V čl. 10 vynechať časť vety „a člena komisie obecného zastupiteľstva neposlanca.“

Poslanci s týmito úpravami VZN nesúhlasili a trvali na tom, aby ostalo v platnosti VZN č.1/2015, ktoré bolo schválené 17. júna 2015.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci zobrali návrh VZN č. 3/2016 na vedomie.

K bodu č. 11 – Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov o čerpaní rozpočtu k 30.9.2016. Poslanci informáciu hlasovaním : 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomia.

Starosta obce predložil poslancom návrh na doriešenie prenájmu skladu hudobných nástrojov pre FS Lusk a DH Borovienka v kultúrnom dome. Navrhol prenájom priestor za 1,– euro na rok s podmienkou, že zabezpečí ozvučenie všetkých kultúrnych akcií organizovaných obecným úradom a spoločenskými organizáciami obce Krakovany. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proi:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol prenájom priestorov v KD schválený.

Starosta obce požiadal poslancov, aby predložili návrhy na investičné akcie na rok 2017, ako podklad na zostavenie finančného rozpočtu na rok 2017.

Daniela Piscová požiadala o navýšenie prostriedkov na Župný festival kultúry,  navrhla nové police v sklade inventáru v KD a výmenu zadných dverí v kultúrnom dome a vymaľovanie chodby a kuchyne v KD.  Výmenu zadnej časti  opony.  Navrhla aj doplnenie kontejnera na fľaše pri kultúrnom dome.

Starosta obce informoval o úspore prostriedkov za komunálny odpad. Tieto peniaze obec musí do konca roku preinvestovať. Navrhol nakúpiť nádoby na komunálny odpad.  Aby nebolo potrebné robiť EKS, výška nákupu nesmie presiahnuť cenu 6000,- eur s DPH.  Starosta obce dal hlasovať za nákup smetných nádob v hodnote do 6000,- eur. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nákup nádob na komunálny odpad schválený.

   

Interpelácie poslancov:

Daniela Piscová, pýtala sa na výsledok súdneho pojednávania s rodinou Žažovou. Starosta obce informoval, že súdne pojednávanie skončilo zmierom. Rozhodnutie súdu zatiaľ doručené nebolo.

Bude potrebné vyvolať rokovanie s pánom Odnogom o Územnom pláne zóny. Za týmto účelom sa bude musieť stretnúť aj stavebná a finančná komisia.

 

K bodu č. 12 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 25. novembra 2016

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

 Uznesenie č. 62/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ 

 B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2016
 5. Návrh na vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku r. Hornáková
 7. Návrh kúpnej zmluvy Vladimír Košinár a Marta Košinárová
 8. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2017
 9. Termíny vykonania inventarizácie k 31.12.2016
 10. Návrh VZN č.3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a zástupcu starostu
 11. Rôzne
 12. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský  P.,  Piscová,  Sucháň,  Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň,  Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 63/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ľuboša Sucháňa

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský    Sucháň,  Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č 64/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 44/6/2016-61/6/2016   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 29. septembra 2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2016

Uznesenie č. 65/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

  Rozpočet rok 2016  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 780 468 +6 898,81 787 366,81 +70 112,19 857 479 +12 888,18 870 367,18
Kapitálové príjmy   1 000             0 1 000 0 1 000 0 1 000
Finančné operácie   125 000 +38 934,37 163 934,37 -33 000 130 934,37 -92 000 38 934,37
Príjmy spolu 906 468 + 45 833,18  952 301,18 +37 112,19 989 413,37 -79 111,82 910 301,55

 

 

  Rozpočet rok 2016  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 780 468 +45 833,18 826 301,18 +43 012,19 869 313,37 +14 588,18 883 901,55
Kapitálové výdavky   114 000 0 114 000         -5 900 108 100 -81 700 26 400
Finančné operácie 12 000 0 12 000        0 12 000 -12 000 0
Výdavky spolu 906 468 +45 833,18 952 301,18 +37 112,19 989 413,37 -79 111,82 910 301,55

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, , Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda,  Klinvský, Piscová,  Radoský, Sucháň,  Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Návrh na vyradenie majetku obce

Uznesenie č. 66/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Hodnotu majetku určeného na vyradenie, ktorá  predstavuje v čase jeho obstarania cenu 674,16 Eur.

Stredisko Suma majetku určeného na vyradenie

v Eur (obst.cena)

Požiarna zbrojnica 405,16
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 269,00
SPOLU 674,16

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň,  Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o odkúpenie pozemku – r. Hornáková

Uznesenie č. 67/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť Evy Hornákovej, Mateja Hornáka a Veroniky Hornákovej o odpredaj pozemku p.č. 293/12 a 293/13, k.ú. Krakovany, o výmere 17 m2

Schvaľuje

Odpredaj  p.č. 293/12 a 293/13, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany, o výmere 17m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 293/1, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Ing. Juraj Brna, bol overený Ing. Evou Gonovou 11.11.2016 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, pre Evu Hornákovú, Mateja Hornáka a Veroniku Hornákovú, Dolná ulica 77/33, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

  

Uznesenie č. 68/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Kúpnej zmluvy na odpredaj parcely č. 293/12 a 293/13, zastavané plocha, k.ú. Krakovany o výmere 17 m2 za cenu 7 €/m2, čo je celkom .119,- eur, pre Evu Hornákovú, Mateja Hornáka a Veroniku Hornákovú, Dolná ulica 77/33, Krakovany.   Návrh na klad  do katastra nehnuteľnosti a vypracovanie kúpnej zmluvy hradí kupujúci.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Návrh kúpnej zmluvy Vladimír Košinár a Marta Košinárová

Uznesenie č. 69/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Kúpnej zmluvy na p.č. 130/13, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Krakovany,   o výmere 19 m2, od spoluvlastníkov Vladimír Košinára  a manželky Marty Košinárovej, rod. Markechovej  za cenu 68,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň,  Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

Uznesenie č. 70/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 23 500,- eur

Miestna skupina SČK Krakovany    1500,- €

Obecný stolnotenisový  klub             700,- €

Poľovnícke združenie Králik             700,- €

Centrum futbalovej mládeže             2500,- €

Futbalový klub Krakovany              12000,- €

FS LUSK                                            800,- €

FS Krakovčanka                                  500,- €

TS Krakovienka                                   300,- €

Súkromné etnografické múzeum         300,- €

Klub paličkovanej čipky Bábence       500,- €

RKC farnosť Krakovany                   1000,- €

JDS Krakovany                                   700,- €

ZR pri ZŠ                                             450,- €

ZR pri MŠ                                            800,- €

DHZ                                                    750,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Termíny vykonania inventarizácie k 31.12.2016

Uznesenie č. 71/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2016

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2017

Inventarizácia 15.12.2017-29.1.2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo,  Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo,  Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban,)

Proti:0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 10 – Návrh VZN č.3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 72/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Zobralo na vedomie

Návrh VZN č. 3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a trvajú na ponechaní platnosti VZN č. 1/2015 zo dňa 17.6.2015

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – Rôzne 

Uznesenie č. 73/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 74/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Používanie skladu hudobných nástrojov v KD Krakovany  pre Michala Sedláka, ktorý zastupuje FS LUSK vo výške 1,00 €/ročne pričom sa zaviaže  zabezpečovať ozvučovanie kultúrnych akcií organizovaných  obcou Krakovany  a spoločenskými  organizáciami  z obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:  8  (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 75/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nákup zberných nádob na vývoz komunálneho  v sume cca 6000,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo,  Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo,  Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 76/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo,  Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  25. novembra 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková     

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 06/2016

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného

dňa 29. septembra  2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, hosť Andrea Štefanková.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2015/2016
 5. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2015/2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2016
 7. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
 8. Ročný zápis do kroniky za rok 2015
 9. Delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany
 10. Plán činnosti HK na 2. polrok 2016
 11. Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016
 12. Vyradenie majetku obce
 13. Žiadosť o umiestnenie septiku na obecnom pozemku
 14. Žiadosť o finančnú pomoc pre FKK pri rekonštrukcii kúrenia
 15. Výročná správa Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správa o činnosti za 1. pol rok 2016
 16. Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike
 17. Rôzne
 18. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Pavel Klinovský a Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce poslancov oboznámil  s programom  zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2015/2016
 5. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2015/2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2016
 7. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
 8. Ročný zápis do kroniky za rok 2015
 9. Delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany
 10. Plán činnosti HK na 2. polrok 2016
 11. Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016
 12. Vyradenie majetku obce
 13. Žiadosť o umiestnenie septiku na obecnom pozemku
 14. Žiadosť o finančnú pomoc pre FKK pri rekonštrukcii kúrenia
 15. Výročná správa Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správa o činnosti za 1. pol rok 2016
 16. Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike
 17. Rôzne
 18. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Danielu Piscovú a Jozefa Štefanku.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Piscová), nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 3. júna a 30. júna 2016.

Uznesenie č. 24/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Zmenený program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a Slovak Telekom a.s.
 5. VZN č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 6. Zmena ÚP obce Krakovany č.11/2016
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2016
 8. Správa o činnosti kontrolóra za rok 2015
 9. Rôzne
 10. Záver – podané

Uznesenie č. 25/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana – podané

Uznesenie č 26/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č.1/1/2016-23/3/2016 – podané

Uznesenie č. 27/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nájomnú zmluvu medzi obcou Krakovany, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 02  a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, na prenájom časti pozemku p.č. 123/1, k.ú. Stráže  o výmere 5m2 za cenu 12,00 €/m2 na rok. Celková výška ročného nájmu je 60,00 € – podané

Uznesenie č. 28/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 29/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie navrhovanej zmeny UP obce Krakovany č.11/2016

Zmena 11a/2016 – lokalita Staré Konopisko – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť plochy výstavby rodinných domov na nízkopodlažnú výstavbu bytových domov, k. ú. Krakovany

Zmena11b/2016 – lokalita Strážovské Záhumenice – zmenou ÚPN sa rozšíri plocha pôvodnej lokality pre výstavbu RD, p. č. 649/17, 18 a 19

Zmena 11c/2016 – zmenou ÚPN sa zmenší plocha cintorína Stráže

Zmena11d/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť plochy cintorína na Zberný dvor, k. ú. Stráže – p.č.627/5,

Zmena 11e/2016 – Cyklotrasa – preklasifikuje sa teleso cyklotrasy z výhľadu do návrhu územného plánu

Zmena 11f/2016 – lokalita Jutrá – plochy výroby na p. č. 651/39 a 651/53 sa zmenou ÚPN preklasifikujú na zmiešanú zónu, kde sa môžu umiestňovať obytné budovy s inými stavbami, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, ako napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy

Zmena 11g/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikuje časť výrobno-obchodno-obslužnej plochy v lokalite Pri železničnej stanici na novú lokalitu  pre výstavbu RD – p. č. 334/7,   p. č. 277/5, p. č. 334/8, p. č. 325/2 k. ú. Stráže

Zmena 11h/2016 – zmenou ÚPN sa vytvorí na časti plochy družstva Krakovany nová obytná  lokalita pre výstavbu RD

Zmena 11i/2016 – zmenou ÚPN sa preklasifikujú v k. ú. Krakovany p. č. 731/2, 3 a 4 na areál kompostoviska obce – podané

Uznesenie č. 30/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu – podané

 

  Rozpočet rok 2016 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 780 468 +6 898,81 787 366,81
Kapitálové príjmy   1 000             0 1 000
Finančné operácie   125 000          +38 934,37   163 934,37
Príjmy spolu 906 468 + 45 833,18  952 301,18

 

  Rozpočet rok 2016 Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 780 468 45 833,18 826 301,18
Kapitálové výdavky   114 000 0 114 000
Finančné operácie  12 000 0 12 000
Výdavky spolu 906 468 +45 833,18 952  301,18

Uznesenie č. 31/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce z rok 2015 – podané

Uznesenie č. 32/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie septiku na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany pred p.č. 69, k.ú. Krakovany pre pána Michal Hricu, Nám. Sv. Mikuláša 51/23, Krakovany – podané

Uznesenie č. 33/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

navýšenie základného platu kontrolórky obce o 20% s účinnosťou od 1.7.2016 – podané

Uznesenie č. 34/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Neschvaľuje

Vydanie publikácie k 50 výročiu Folklórnych slávností v Krakovanoch – podané

Uznesenie č. 35/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

S účinnosťou od 1.7.2016 zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu  o 43% – podané

Uznesenie č. 36/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie statického posudku na lávky pri čističke na Strážovskej ulici  a na križovatke Dolnej a Južnej ulici – podané

Uznesenie č. 37/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie projektovej dokumentácie na obradné miesto na cintoríne v Srážoch – podané

Uznesenie č. 38/4/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Uznesenie č. 39/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015
 4. Rôzne
 5. Záver – podané

Uznesenie č. 40/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa – podané

Uznesenie č 41/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 94 512,05 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 37 457,42 EUR  a o prostriedky fondu opráv vo výške 280,18 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 56 774,45 EUR a tiež zostatok  finančných operácií použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 768,45 EUR.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku      rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške 57 542,90 EUR.

B/Berie na vedomie:

 1. Správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
 2. Správu audítora za rok 2015.
 3. Výročnú správu Obce Krakovany za rok 2015
 4. Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou – podané

Uznesenie č. 42/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vzdanie sa nároku na odmenu poslancov  za zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. júna 2016 – podané

Uznesenie č. 43/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané.

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2015/2016

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany nebola už na zasadnutí čítaná, poslancom OZ bola doručená s pozvánkou na zasadnutie v elektronickej podobe. Vypracovala a predkladala ju riaditeľka ZŠ Krakovany Mgr. Eva Seitlerová, ktorá v čase zasadnutia OZ bola so žiakmi v Škole  prírody. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z. V stručnosti poslancov zo správou oboznámil poslanec Ing. Milan Jurda, ktorý  je zároveň predsedom  Rady školy pri ZŠ Krakovany. Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2015/2016 schválená bez pripomienok.

 

K bodu č. 5Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2015/2016

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2015/2016 bola poslancom zaslaná elektronicky s pozvánkou. V stručnosti  poslancov so správou oboznámiť riaditeľka materskej školy Andrea Štefanková, ktorá správu vypracovala. Správa je vypracovaná v zmysle:

– Zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5

– Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

– Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.

– Koncepcie materskej školy

– Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov

– Informácií o činnosti poradných orgánoch MŠ

– Vyhodnotenia projektov, podujatí

– Plán spolupráce a aktivít

Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský. Poslanec Radoský navrhol rozšírenie materskej školy o jednu triedu, nakoľko je už niekoľko  rokov nepostačujúca kapacita a deti z Krakovian navštevujú aj materské školy v okolitých obciach. Na túto požiadavku reagoval starosta obce, že na materskú školu bol podaný projekt na zateplenie a zníženie energetickej náročnosti.

V tomto projekte však nie je plánované rozšírenie. Pokaľ by nevyšiel tento projekt, môže sa  uvažovať s rozšírením o jednu triedu, s čím však bude spojené aj zvýšenie prevádzkových nákladov, nakoľko na prevádzku materskej školy obec nedostáva dotácia zo štátneho rozpočtu, je to vyložene originálna kompetencia obce.

V závere ešte riaditeľka Andrea Štefanková požiadala starostu obce, aby  nariadil pracovníkom obce, aby pravidelne, každé ráno prišli skontrolovať, či v materskej škole nie sú nejaké prevádzkové nedostatky. K predloženej správe poslanci nemali ďalšie pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2015/2016 schválená.

 

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie č.2/2016

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2016 vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom b), c), d) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2016 predstavuje čiastku 906 468,– € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2016 sa uvedená čiastka zvýšila v príjmových aj výdavkových

položkách o 45 833,18€ na sumu celkom 952 301,18 € v príjmových aj výdavkových položkách.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2016 sa výška príjmov aj výdavkov zvyšuje o 37 112,19 € na

sumu 989 413,37€.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 70 112,19 €,
 • kapitálový bez zmien,
 • finančné operácie znižujú o 33 000,– €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 43 012,19 €,
 • kapitálový znižuje o 5 900,– €
 • finančné operácie – bez zmien.

Všetky položky s rozdielom nad 1000 eur podrobne vysvetlila kontrolórka Elena Podmaková.

K rozpočtovému opatreniu č.2/2016 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:2 (Sucháň, Štefanka), bolo Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 schválené.

 

K bodu č. 7 – Čerpanie rozpočtu za prvý polrok 2016

Informáciu o čerpaní rozpočtu za prvý polrok 2016 zostavila a predložila Ing. Slávka Kotulová. Jednotlivé položky poslancom vysvetlila kontrolórka Ing. Elena Podmaková. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Štefanka),  Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8 – Ročný zápis do kroniky za rok 2015

Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2015 predložila kronikárka obce Ing. Emília Knošková. Materiál bol poslancom zasielaný elektronicky, aby sa nemusel čítať na zasadnutí pre jeho rozsiahli obsah. Starosta obce požiadal poslancov, aby predložený materiál pripomienkovali.

Predložený zápis požiadala doplniť pani Daniela Piscová v časti Kultúra o účinkovanie FS Krakovčanka v Srbsku v mesiaci august  a tiež účinkovanie FS Krakovienka v Macedónsku. Predložená pripomienka bude zapracovaná do ročného zápisu v časti kultúra za rok 2015.

Žiadne ďalšie pripomienky a doplňujúce návrh poslanci nepredložili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Štefanka), bol Ročný zápis do kroniky za rok 2015 schválený.

 

K bodu č. 9 – Delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany

Riaditeľka školy Mgr. Eva Seitlerová požiadala obecné zastupiteľstvo o delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany, nakoľko funkčné obdobie rady školy končí 31.9.2016. V doterajšej rade školy boli delegovaní poslanci Ing. Milan Jurda, Mgr. Juraj Filo a Tibor Šurín. Starosta obce navrhol ponechať  v Rade školy tých istých poslancov, ako doteraz. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:2 (Urban, Štefanka), obecné zastupiteľstvo schvaľuje delegovanie poslancov Ing. Milana Jurdu, Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína  pre Radu školy pri ZŠ Krakovany.

 

K bodu č. 10 – Plán činnosti HK na 2. polrok 2016

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2016. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:2 (Štefanka, Urban), bol plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2016 schválený.

 

K bodu č. 11 – Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016

Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016 najskôr predložila a skomentovala kontrolórka Ing. Elena Podmaková, podľa tabuľky, ktorá bola  poslancom doručená elektronicky. Jednotlivé položky do tabuľky boli čerpané z účtovníctva obce. V tabuľke boli porovnané aj roky 2012, 2013, 2014, 2015. Kontrolórka obce konštatovala, že zvýšená strata oproti minulému roku bola zapríčinená zvýšením výdavkov za potraviny, všeobecný materiál a všeobecné služby a tiež znížením dotácie z Trnavského samosprávneho kraja.

Bližšie vysvetlenie jednotlivých výdavkov predložila predsedníčka kultúrnej komisie, poslankyňa Daniela Piscová. Zvýšené výdavky na potraviny vysvetlila prípravou stravy pre všetkých vystupujúcich a zároveň aj príprava kompletnej stravy pre delegácie zo Srbska, Čiech a Poľska. Tým sa zvýšili aj výdavky na služby, ktoré boli spojené s ubytovaním týchto delegácií. Výdavky na všeobecný materiál bol zvýšený prípravou materiálov na výstavu, kde sa skenovali a zväčšovali archívne fotografie, ktoré sa budú používať aj pri ďalších výstavách počas budúcich ročníkov festivalu. V konečnom dôsledku predsedníčka kultúrnej komisie skonštatovala, že Župný festival kultúry dopadol veľmi dobre, napriek zvýšenej strate, ktorá bola spôsobená hlavne tým, že tento ročník bol jubilejný a preto boli všeobecné výdavky opodstatnené.

Informáciu o výsledkoch Župného festivalu kultúry poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlsovania:0, nehlasoval:1 (Urban) zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 12 – Vyradenie majetku obce

Návrh na vyradenie majetku obce predložila kontrolórka Ing. Elena Podmaková.

Na jednotlivých strediskách sa vyraďuje majetok v obstarávacích cenách.

Obecný úrad – 3627,72 eur, Kultúrne stredisko – 74,28 eur, Základná škola – 1173,36 eur, Materská škola – 358,99 eur, Školská jedáleň –  222,48 eur, Zariadenie opatrovateľskej služby – 1344,30 eur. Vyššiu hodnotu pri vyradení majetku na obecnom úrade spôsobilo vyradenie Monografie obce (predané knihy a vecné dary), ZŠ vyradila starý opotrebovaný nábytok, ZOS vyradila malotraktor, ktorý nevyužívala, bol preradený na stredisko Obecný úrad. Hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje hodnotu v obstarávacej cene 6801,13 eur.

K predloženému návrhu na vyradenie majetku obce poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Urban), nehlasoval:0, bolo vyradenie majetku obce v obstarávacej cene 6801,13 eur schválené.

 

K bodu č. 13 – Žiadosť o umiestnenie septiku na obecnom pozemku

Zapisovateľka prečítala žiadosť Ing. Rastislava Bielika o umiestnenie septiku na obecnom pozemku parcela č. 293/1, pred parcelou č. 183, katastrálne územie Krakovany, ktorá sa nachádza na Dolnej ulici pred domom č. 141/28. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo umiestnenie septiku na obecnej parcele č. 293/1, k.ú. Krakovany  na Dolnej ulici, pre pána Ing. Rastislava Bielika schválené.

 

K bodu č. 14 – Žiadosť o finančnú pomoc pre FKK pri rekonštrukcii kúrenia

Starosta obce prečítal poslancom Žiadosť FK Krakovany o finančnú pomoc pri rekonštrukcii kúrenia v kabínach futbalového ihriska. Na rekonštrukciu si dali vypracovať tepelno technické riešenie na vykurovanie objektu úsporným kondenzačným kotlom a radiátormi. Celá rekonštrukcia bola odhadnutá na cca 5000,00 eur. Nie je v silách FK Krakovany túto rekonštrukciu urobiť z vlastných zdrojov, preto žiadajú obecné zastupiteľstvo o schválenie sumy vo výške 2500,00 eur na nákup nového kotla a radiátorov. Doterajšiu kúrenie bolo zabezpečované starými gamatkami, ktoré bolo už dlhodobo nehospodárne a v poslednej dobe aj nedostatočné.

Starosta obce navrhol požadovanú sumu odsúhlasiť, nakoľko kabíny sú majetkom obce. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Jurda, Piscová), nehlasoval:0,  bol finančný príspevok vo výške 2500,00 eur na rekonštrukciu kúrenia futbalových kabín schválený.

 

K bodu č. 15 – Výročná správa Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správa o činnosti za 1. polrok 2016

Výročnú správu Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 vypracoval manažér Lukáš Pavlech. Správa bola poslancom doručená elektronicky. Poslanec Mgr. Lukáš Radoský požiadal starostu obce, aby na zasadnutí Mikroregiónu požiadal o zaradenie aspoň jednej akcie organizovanej v našej obci medzi akcie, ktoré podporuje Mikroregión (napr. Slávnosti jesene, ktoré majú už dlhoročnú tradíciu).

Taktiež správa manažéra za o činnosti za 1. polrok 2016 bola poslancom doručená elektronicky, preto sa na zasadnutí nečítala. K predloženým správam Mikroregiónu nad Holeškou poslanci nemali ďalšie pripomienky. Výročnú správu Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a správu manažéra o činnosti za 1. polrok 2016 poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 16 – Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike

Manažér Mikroregiónu nad Holeškou, Lukáš Pavlech doručil na obecný úrad  materiál ktorý popisuje Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike. K dohovoru musia pristúpiť všetky obce Mikroregiónu, inak sa stratí hlavný zmysel. V polovici októbra majú začať výzvy na získavanie NFP na vytvorenie SECAP. SECAP – akčný plán udržateľného energetického a klimatického rozvoja.  Signatári Dohovoru primátorov a starostov sa snažia splniť a dokonca presiahnuť cieľ EU na zníženie emisií CO2 o 40% do roku 2030 prostredníctvom realizácie akčného plánu udržateľného energetického rozvoja, ktorý sa zameriava na energetickú účinnosť a využívanie lokálne dostupných zdrojov energie. Poslanci k dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podpísanie Dohovoru primátorov a starostov  o klíme a energetike schválené.

 

K bodu č. 17 – Rôzne

Starosta obce informovala poslancov o zasadnutí orgánov Zhromaždenia Združenia obcí Kanalizácia Vrbové –Krakovany, ktoré sa konalo 6. septembra 2016 vo Vrbovom. Na tomto zasadnutí sa členovia združenia dohodli na navýšení výšky bežného účtu Združenia o 600 eur, každá za zúčastnených strán vloží na účet Združenia 300 eur.

Starosta obce poďakoval poslancovi Mgr. Lukášovi Radoskému za pomoc pri napísaní sťažnosti na Okresný súd Piešťany, na prieťahy v konaní – Návrh o určenie vlastníckeho práva, ktorý bolo podané na Okresný súd Piešťany ešte bývalým starostom PaedDr. Vladimírom Mihálikom 8. júla 2014. Dňa 28. septembra bolo na Obecný úrad doručené predvolanie Okresného súdu na pojednávanie, ktoré bude 18. októbra 2016.  Na pojednávaní bude obec zastupovať JUDr. Vladimír Jankech, ktorý Návrh na určenie vlastníckeho práva zostavoval.

 

Interpelácie poslancov:

– Mgr. Lukáš Radoský požiadal kanceláriu obecného úradu, aby zistila zodpovedného za polenie autobusovej zastávky pri ihrisku a vyzvala ho, aby danú zastávku očistil. Zároveň požiadal kanceláriu OcÚ aby preverila platnosť VZN o vylepovaní plagátov na výlepových plochách v obci, ak takého VZN nie platné, požiadal o pripravenie jeho návrhu.  Navrhol Majetkovej, finančnej a stavebnej komisii zistiť počet vlastníkov na Strážovských záhumeniciach a pripraviť návrh riešenia tejto lokality, aby bolo možné pokračovať v individuálnej bytovej výstavbe v obci. Navrhol naplánovať termíny zasadnutí OZ na rok 2017.

– Jozef Štefanka požiadal o častejšie vyprázdňovanie smetných nádob na verejných priestranstvách  v obci a navrhol o doplnenie ďalších nádob. Požiadal pracovníkov OcÚ o zabezpečenie skosenia pozemkov na Veternej ulici, ktoré patria obci a poslať výzvy na zabezpečenie údržby na pozemkoch, ktoré patria súkromným osobám, alebo podnikateľom. Požiadal o doriešenie verejného osvetlenia na Krátkej ulici, ktoré sa nachádza na súkromných pozemkoch.

K bodu č. 18 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 29. septembra 2016

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 44/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2015/2016
 5. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2015/2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2016
 7. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
 8. Ročný zápis do kroniky za rok 2015
 9. Delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany
 10. Plán činnosti HK na 2. polrok 2016
 11. Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016
 12. Vyradenie majetku obce
 13. Žiadosť o umiestnenie septiku na obecnom pozemku
 14. Žiadosť o finančnú pomoc pre FKK pri rekonštrukcii kúrenia
 15. Výročná správa Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správa o činnosti za 1. pol rok 2016
 16. Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike
 17. Rôzne
 18. Záver

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda,  P.,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 45/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Jozefa Štefanku.

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda,    Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1(Piscová)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

 

 

Uznesenie č 46/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 24/4/2016-43/5/2016   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného

3.6.2016 a 30.6.2016

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2015/2016

 

Uznesenie č. 47/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2015/2016

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5– Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2015/2016

 

Uznesenie č. 48/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy , Hrádze 480/9, Krakovany v školskom roku 2015/2016

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2016

 

Uznesenie č. 49/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

  Rozpočet rok 2016 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 780 468 +6 898,81 787 366,81 +70 112,19 857 479
Kapitálové príjmy   1 000             0 1 000 0 1 000
Finančné operácie   125 000   +38 934,37   163 934,37 -33 000 130 934,37
Príjmy spolu 906 468 + 45 833,18  952 301,18 +37 112,19 989 413,37

 

 

  Rozpočet rok 2016 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 780 468 +45 833,18 826 301,18 +43 012,19 869 313,37
Kapitálové výdavky   114 000 0 114 000          -5 900 108 100
Finančné operácie 12 000 0 12 000        0 12 000
Výdavky spolu 906 468 +45 833,18      952 301,18 +37 112,19 989 413,37

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 2 (Štefanka, Sucháň)

 

K bodu č. 7 – Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016

 

Uznesenie č. 50/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Štefanka)

 

K bodu č. 8 – Ročný zápis do kroniky za rok 20015

 

Uznesenie č. 51/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2015

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:.8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 1 (Štefanka)

 

K bodu č. 9 – Delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany

 

Uznesenie č. 52/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany: Ing. Milan Jurda, Mgr. Juraj Filo a Tibor Šurín

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň,  Šurín,)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:2 (Urban, Štefanka)

 

 

K bodu č. 10 – Plán činnosti HK na 2. polrok 2016

 

Uznesenie č. 53/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín,)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 2 (Urban, Štefanka)

 

K bodu č. 11 – Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016

 

Uznesenie č. 54/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

K bodu č. 12 – Vyradenie majetku obce

 

Uznesenie č. 55/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce v hodnote obstarávacej ceny 6 801,13 eur

 

Stredisko Suma majetku určeného na vyradenie

v Eur (obst.cena)

Obecný úrad 3627,72
Kultúrne stredisko (KS) 74,28
Základná škola (ZŠ) 1173,36
Materská škola (MŠ) 358,99
Školská jedáleň MŠJ, ZŠJ 222,48
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 1344,30
SPOLU 6801,13

 

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:  8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:1 (Urban)

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 13 – Žiadosť o umiestnenie septiku na obecnom pozemku

 

Uznesenie č. 56/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie septiku na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany na Dolnej ulici pred domom č. 141/28, pre Ing. Rastislava Bielika, Južná ulica 37, Krakovany

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – Žiadosť o finančnú pomoc pre FKK pri rekonštrukcii kúrenia

 

Uznesenie č. 57/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Žiadosť FK Krakovany o finančnú pomoc pri rekonštrukcii kúrenia v kabínach FK vo výške

2 500,00 eur.

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo,  Klinovský P., Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:2 (Jurda, Piscová)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15 – Výročná správa Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a správa o činnosti za 1. polrok 2016

 

Uznesenie č. 58/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správu  manažéra o činnosti za 1. pol rok 2016

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 16 – Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike

 

Uznesenie č. 59/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Poveruje

Starostu obce Krakovany  PhDr. Františka Klinovského na podpis Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike pri plnej znalosti z neho vyplývajúcich záväzkov a verejne ho uznáva ako kľúčový prvok svojej politiky.

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 17 – Rôzne

 

Uznesenie č. 60/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o navýšení výšky bežného účtu Združenia obci Kanalizácia Vrbové –Krakovany o 300,00 eur od každého člena združenia, ktoré budú použité na bežné výdavky.

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 61/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  29. septembra 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 05/2016

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 30. júna  2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015
 4. Rôzne
 5. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil  s programom  zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015
 4. Rôzne
 5. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:.9,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Záverečný účet a Výročná správa za rok 2015

Starosta obce predložil  na prerokovanie Záverečný účet Obce Krakovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 a Individuálnu výročnú správu Obce Krakovany za rok 2015. Prečítal Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015 a Dodatok správy o overení súladu  výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015, v ktorej audítorka  konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krakovany k 31. decembru 2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci je k uvedenému dátumu  v súlade so zákonom o účtovníctve.  Kontrolórka obce predniesla Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kontrolórka odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2015 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2015 ani k Výročnej správe obce za rok 2015 nemali žiadne pripomienky.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce za rok 2015 a prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu schválený bez výhrad a Správu Hlavného kontrolóra za rok 2015, Správu audítora za rok 2015, Výročnú správu  Obce Krakovany za rok 2015 a Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č. 4 – Rôzne

Starosta obce poďakoval predsedníčke kultúrnej komisie  pani Daniele Piscovej a zároveň aj všetkým ostatným zložkám,  ktoré sa akoukoľvek mierou podieľali na priebehu a organizovaní Župného festivalu kultúry.

Predsedníčka kultúrnej komisie pani Daniela Piscová tiež poďakovala všetkým zúčastneným, hlavne hasičom za pomoc a spoluprácu pri zabezpečovaní Župného festivalu kultúry. Pani Piscová odovzdala  poslancom pozdrav od starostu z Krakovian v Čechách a návrh na spoločné rokovanie OZ s poslancami oboch obcí raz v Krakovanoch na Slovensku a druhý krát v Krakovanoch v Čechách.

Požiadala starostu obce, aby upozornil pracovníkom obce, keď kosia verejné priestranstvo pri hlavnej ceste, aby používali reflexné vesty. Pani Daniela Piscová sa pýtala, či boli nejaké problémy so strany obyvateľov, pri inkasovaní poplatku za komunálny odpad.  Na túto otázku odpovedala  zapisovateľka Emília Knošová, že žiadne pripomienky na zvýšenie komunálneho odpadu na obecnom úrade nezaznamenali.

Mgr. Lukáš Radoský informoval starostu, že pri autobusovej zastávke pri futbalovom štadióne bliká pouličné lampa.  Poslanec Lukáš Radoský predložil poslancom návrh, aby sa vzdali nároku na odmenu za  zasadnutie OZ zo dňa 30.6.2016. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsoval:0, bol návrh na vzdanie sa odmeny za zasadnutie OZ konaného dňa 30.6.2016 schválený.

K bodu č. 5 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 30. júna 2016

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 39/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015
 4. Rôzne
 5. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 40/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 3 – Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015

Uznesenie č 41/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Prebytok rozpočtu v sume 94 512,05 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 37 457,42 EUR  a o prostriedky fondu opráv vo výške 280,18 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 56 774,45 EUR a tiež zostatok  finančných operácií použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 768,45 EUR.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku      rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške 57 542,90 EUR.

B/Berie na vedomie:

 1. Správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
 2. Správu audítora za rok 2015.
 3. Výročnú správu Obce Krakovany za rok 2015
 4. Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rôzne

Uznesenie č. 42/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vzdanie sa nároku na odmenu poslancov  za zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. júna 2016.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 43/5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  30. júna 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková