V tejto rubrike máte možnosť prečítať si celé zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva. * Zápisnice budú zverejnené do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po schôdzi O.z.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08/2020

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 16. decembra  2020  v kultúrnom dome Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Petícia za zachovanie prevádzky ZOS
 5. Žiadosť pani Galbavej o ukončenie nájmu kaderníctva
 6. Rozpočtové opatrenie č.4/2020
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023
 8. Nízkouhlíková stratégia pre obec Krakovany na roky 2020-2030
 9. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 10. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce KRAKOVANY č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“)
 12. Ročný zápis do kroniky za rok 2019
 13. Rôzne
 14. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Petícia za zachovanie prevádzky ZOS
 5. Žiadosť pani Ivany Galbavej o ukončenie nájmu kaderníctva
 6. Rozpočtové opatrenie č.4/2020
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023
 8. Nízkouhlíková stratégia pre obec Krakovany na roky 2020-2030
 9. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 10. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce KRAKOVANY č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“)
 12. Ročný zápis do kroniky za rok 2019
 13. Rôzne
 14. Záver

Za predloženú zmenu program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a  Pavla Klinovského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili. Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.67/7/2020 – 81/7/2020 z 18. novembra 2020

Uznesenie č. 67/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko
 5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 6. Návrh na vyradenie majetku doplnenie
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2020
 8. Zariadenie opatrovateľskej služby – zmena uznesenia
 9. Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov Staré Konopisko – 2. kolo
 10. Rôzne
 11. Záver – podané

Uznesenie č. 68/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Petra Seitlera a Tibora Šurína  – podané

Uznesenie č. 69/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.49/5/2020 – 61/5/2020 z 29. septembra 2020 a 62/6/2020-66/6/2020 z 27. októbra 2020 – podané

Uznesenie č. 70/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.3  p.č 1045/126, 1045/127, 1045/167 o celkovej výmere 561 m2 pre Mgr. art. Michaelu Urbanovú bytom Slnečná ulica 314/37 Trebatice a Mareka Urbana, bytom Bašovce 92, za cenu 68,627/m2, celkom 38 500,-  eur – podané

Uznesenie č. 71/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.18  p.č.1045/171, 1045/172 o celkovej výmere 598 m2 pre Luciu Potrokovú bytom Hlavná ulica 213/27, Trebatice a Petra Režného, bytom Vajanského 1952/31, Piešťany  za cenu 70,23 eur/m2, celkom  42 000,- eur – podané

Uznesenie č. 72/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.4  p.č. 1045/128, 1045/129, 1045/166 o celkovej výmere 561m2  pre Igora Priesola, Vážska 3564/13, Piešťany,  za cenu 71,10 eur/m2,  39888,-  eur – podané

Uznesenie č. 73/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.5  p.č.1045/130, 1045/131, 1045/165 o celkovej výmere 561 m2 pre Milana Moravanského, Južná ulica 434/41, Krakovany  za cenu  68,- eur/m2, celkom 38148,- – podané

Uznesenie č. 74//7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.6  p.č.1045/132, 1045/133, 1045/164 o celkovej výmere 561 m2 pre Ondrej Macháč, Hlavná ulica 204/9, Trebatice  za cenu 68,- eur/m2, celkom 38 148,- eur – podané

Uznesenie č. 75/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2020 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

3. zmena Rozpočet

po 3. zmene

 

Bežné príjmy 1 138 721 +14 930,47

 

1 153 651,47 -36 152,98 1 117 498,49 + 26 144,95 1 143 643,44
Kapitálové prímy 1 036 519 +90 000 1 126 519 -96 358,61 1 030 160,39 -731 759 298 401,39
Finančné operácie        0 +28 320,83 28 320,83 +112 721,18 141 042,01 + 354,55 141396,56
Príjmy spolu 2 175 240 +133 251,30

 

2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89 -705 259,50 1 583 441,39

 

  Rozpočet rok 2020  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

3. zmena Rozpočet

po 3. zmene

 

Bežné výdavky 1 138 721 +23 251,30 1 161 972,30 -36 152,98 1 125 819,32 +26 499,50 1 152 318,82
Kapitálové výdavky 1 020 259 +110 000 1 130 259 +16 362,57 1 146 621,57 -731 759 414 862,57
Finančné operácie 16 260 0 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 175 240 +133 251,30 2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89 -705 259,50 1 583 441,39
 • podané

Uznesenie č.76/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku

Obecný úrad 3646,51 €
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 768,20 €
SPOLU 4414,71 €
 • podané

Uznesenie č.77/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zloženie invetarizačných komisií:

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková    

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský  členovia: Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman,. Ing. Peter Seitler

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák  členovia: Mgr. Juraj Filo, Ruslan Hrabovyi, Ing. Galbavá – knihovníčka 

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Slavomír Ťupek, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková

 

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2020

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2021

Inventarizácia 15.12.2020-29.1.2021 – podané

Uznesenie č. 78/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší znesenie č. 65/6/2020 – podané

Uznesenie č. 79/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prerušenie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby k 30. 4. 2021 na dobu jedného roka do 31.3.2022, z dôvodu odstránenia havarijného stavu a splnenia podmienok Úradu verejného zdravotníctva – podané

Uznesenie č. 80/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie podmienok 2. kola VOS na odpredaj pozemkov v lokalite Staré Konopisko najnižšia cena 68 eur/m2 uzávierka 15. januára 2021 o 12,00 hod – podané

Uznesenie č. 81/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Ing. Slavomír Ťupek – v akom štádiu je rekonštrukcia kultúrneho domu, ako bude v obci zabezpečený zber biologického kuchynského odpadu. Požiadal zaradiť do rozpočtu na rok 2021 nákup prvkov na detské ihrisko.

Ing. Michal Sedlák pochválil organizáciu testovania Covid 19, ponúkol pomoc pri kúpe kosačky. Spýtal sa akou formou a kedy sa budú podávať žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2021.

Mgr. Juraj Filo požiadal o orezanie kríkov v uličke od kultúrneho domu k Hoštákom.

Ing. Peter Seitler na ulici Strážovská Veterná nesvieti lampa verejného osvetlenia.

Mgr. Lukáš Radoský – v akom stave je projekt Zelená cesta – podané

 

Poslanci hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie kontrolu uznesení.

 

K bodu č.4 – Petícia za zachovanie prevádzky ZOS

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

 1. novembra bola na podateľňu obecného úradu podaná petícia zamestnancov ZOS a občanov obce Krakovany na zachovanie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby. Uznesením obecného zastupiteľstva v Krakovanoch č. 79/7/2020  bolo schválené prerušenie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby k 30. 4. 2021 na dobu jedného roka do 31.3.2022, z dôvodu odstránenia havarijného stavu a splnenia podmienok Úradu verejného zdravotníctva. Predložená petícia spĺňala všetky zákonom stanovené náležitosti, ktoré overila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva kde sa petícia prerokovával, bola pozvaná pani Jana Strížová, osoba určená pre zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy.  Na zasadnutí sa zúčastnili aj ďalší zamestnanci ZOS pani Mária Žitnanská a Eva Nováčiková. Poslancom obecného zastupiteľstva boli doručené ja pripomienky k návrhu rozpočtu, ktoré  predložila pani Jana Strížová ako návrh riešenia financovania opráv havarijného stavu zariadenia. Aj týmito pripomienkami sa poslanci obecného zastupiteľstva zaoberali. Vzhľadom k tomu, že rozsah vymenovaných nedostatkov v rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave je veľký a finančne náročný, nie je možné v súčasnej situácii petícii vyhovieť. Ako možné náhradné riešenie poslanci navrhli zriadenie Opatrovateľskej služby v domácnosti.

Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0, poslanci petíciu za zachovanie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby zobrali na vedomie.

 

K bodu č.5 – Žiadosť pani Galbavej o ukončenie nájmu kaderníctva

Pani Ivana Galbavá, Hviezdoslavova 3, Vrbové,  podala dňa 25. novembra 2020 žiadosť o skončenie nájmu nebytových priestorov kaderníctva ku dňu 31.12.2020. Vzhľadom k tomu, že nájomná zmluva je spoločná aj druhou nájomníčkou pani Zuzanou Tonkovičovou, bude potrebné urobiť dodatok nájomnej  k nájomnej zmluve, v ktorej bude výška nájmu len pre pani Tonkovičovú. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili. Starosta obce dal hlasovať Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci ukončenie nájmu k 31.12.2020 pre pani Ivanu Galbavu, Hviezdoslavova 3 Vrbové schválili.

 

K bodu č.6  – Rozpočtové opatrenie č.4/2020

V súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ing. Slávka Kotulová predkložila obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie.   

Schválený rozpočet celkom na rok 2020 predstavuje čiastku 2 175 240,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 133 251,30€ celkom na sumu 2 308 491,30 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových položkách aj výdavkových položkách o 19 790,41€ celkom na sumu 2 288 700,89 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2020 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 705 259,50€ na celkovú sumu 1 583 441,39 €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2020 sa uvedená čiastka v príjmových položkách zvyšuje o 28 213,41 €  na celkovú sumu 1 611 654,80€ a vo výdavkových položkách znižuje o 144 024 €, celkom na sumu 1 439 417,33 €.

Uvedené rozpočtové opatrenie predpokladá k 31.12.2020 prebytkový celkový rozpočet vo výške 172 237,47€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 9 356,80 €,
 • kapitálový sa znižuje o 26 717,39 €,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 45 574 €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 681,42 €,
 • kapitálový sa znižuje o 147 850 €,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 3 144,52 €.

K predloženému návrhu rozpočtového opatrenia č.4/2020 poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové patrenia č. 4/2020 schválené.

 

K bodu č.7 –  Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023

Rozpočet obce Krakovany na roky 2021-2023 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

– so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy,

– so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,

– so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

– so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

– so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

– so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

– s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2021 obsahuje vyrovnaný bežný rozpočet a prebytkový kapitálový rozpočet. Prebytok kapitálového rozpočtu vyrovnáva záporný rozdiel finančných operácií – splácanie dlhodobého bankového úveru čerpaného minulý rok.   Krytie položiek bežného a kapitálového rozpočtu z čerpania rezervného fondu bude navrhované na schválenie OZ v roku 2022. Je predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 vo výške príjmu z predaja pozemkov – Konopisko cca 175 000€ za predpokladu naplnenia daňových príjmov, predovšetkým PŠD Krakovany.

Ak nebude zrealizovaný predaj obecných pozemkov (Konopisko)v plnej rozpočtovanej výške a budú sa realizovať všetky investičné akcie, bude potrebné vykryť finančné zdroje kapitálového rozpočtu aj formou bankového úveru.

Celkový rozpočet na rok 2022 aj 2023 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je tiež vyrovnaný. Kapitálový rozpočet je prebytkový.

Záporný rozdiel finančných operácií vykryje prebytok kapitálového rozpočtu.

K návrhu rozpočtu predložila stanovisko kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková, ktorá v závere konštatovala, že  Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023 a  z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období. Rozpočet obce na rok 2021 je navrhovaný ako vyrovnaný, predpokladá sa pokračovať v investičných akciách dokončením výstavby obytnej zóny Konopiská, rekonštrukcia kultúrneho domu z dotácie a dokončenie začatých investičných akcií z roku 2020. 

V súvislosti s novelou Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu zostavený bez programovej  štruktúry.

Navrhovaný finančný rozpočet obce na rok 2021:

Odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.

Návrh rozpočtu na rok 2021-2023 bol prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá taktiež odporúča návrh rozpočtu schváliť. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sahlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh rozpočtu na rok 2021 schválený a na roky 2022-2023 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8  – Nízkouhlíková stratégia pre obec Krakovany na roky 2020-2030

Slovenská republika má na medzinárodnej úrovni uzavretých viacero dohovorov a dojednaní, ktoré majú priamy dopad na oblasť ochrany životného prostredia a ktoré bezprostredne súvisia s rozvojom  energetiky a znižovaním uhlíkovej stopy. Medzi inými je to aj Parížska dohoda – rámcový dohovor Organizácie spojených národov o zmene klímy a iné právne dokumenty. K uvedeným cieľom sa hlási aj Dohovor starostov a primátorov, ktorý v súlade s národnou nízkouhlíkovou stratégiou definuje základné ciele a opatrenia na úrovni obcí a miest.

Cieľom Nízkouhlíkovej stratégie obce je v súlade s národnou nízkouhlíkovou stratégiou vypracovanie lokálnej stratégie s posúdením stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, vrátane energie používanej v doprave, spracovanej s využitím metodiky akčného plánu udržateľného energetického rozvoja používanej v rámci spomínaného  Dohovoru starostov a primátorov. Dôraz je kladený na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie  s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Hlavným cieľom NUS na roky 2020-2030 je poskytnúť ucelený strednodobý (10-ročný) strategický výhľad prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku, a tým zabezpečiť súlad s ostatnými strategickými dokumentmi a akčnými plánmi na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v rámci obce vo všetkých hodnotených sektoroch (sektor budov, verejného osvetlenia, dopravy, SMART Cities, obnoviteľných zdrojov energie a adaptačných a mitigačných opatrení na zmenu klímy). Výsledkom vypracovanej stratégie je zoznam navrhovaných opatrení vedúcich k zníženiu emisií CO2 a možností ich financovania.

Obec  zapojením sa do projektu získalo odborne vypracovaný dokument, ktorý  obsahuje o.i. bilanciu spotreby, celkovú stratégiu, plánované aktivity a opatrenia, koncepciu budúceho vývoja, smart opatrenia v šetrení energie, osvetlení  a pod. Samotná  implementácia a následné využívanie navrhovaných technicko-technologických opatrení priamo prispievajúcich k znižovaniu CO2 výrazne prispeje k zlepšenie stavu životného prostredia v obci.

Mestá a obce s vypracovanou NUS budú do budúcnosti bonifikované v hodnotiacom procese v rámci predkladania žiadostí o nenávratnú i návratnú finančnú pomoc. Podporená bude v ďalšej fáze  aj príprava konkrétnych projektov nízkouhlíkových opatrení na financovanie z dostupných dotačných programov.

Starosta obce predložil na prejednanie a schválenie strategický dokument, ktorý bol vypracovaný v rámci realizácie projektu s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“, s kódom v ITMS2014+: 310041W047 organizáciou FVT TUKE so sídlom v Prešove, IČO: 00 397 610, so sídlom Bayerova 1, 080 01 Prešov,  na základe Zmluvy o dielo č. 85/2019 zo dňa 24.10.2019.

Projekt je realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC441-2018-39/W047 zo dňa 14.10.2019, účinnej odo dňa 18.10.2019.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Sedlák), bol strategický dokument „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“ schválený.

 

K bodu č. 9  – Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany. K predloženému návrhu VZN poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 10 – Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom VZN č. 2/2020 o  miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany. Návrh bol prerokovaný aj na finančnej komisii ktorá odporučila návrh VZN č. 2/2020 schváliť.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal s hlasovania:0, nehlasoval:0, bol VZN č. 2/2020  o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany  schválené.

K bodu č.11 – Všeobecne záväzné nariadenie Obce KRAKOVANY č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

VZN č.3/2020 upravuje podmienky poskytovania dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce Krakovany, alebo poskytujú služby obyvateľom obce a upravuje aj postup predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií, postup ich posudzovania a overovania zo strany obce, schvaľovanie dotácií obecným zastupiteľstvom, obsah a náležitosti zmluvy o poskytnutí dotácie a pravidlá vyúčtovania dotácií. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce schválené.

 

K bodu č. 12 – Ročný zápis do kroniky za rok 2019

Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2019 predkladala Ing. Emília Knošková. Zápis bol poslancom doručený elektronicky a na zasadnutí sa už nečítal. S predloženým zápisom poslanci súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol ročný zápis do kroniky za rok 2019 schválený.

 

K bodu č. 13 – Rôzne

Zapisovateľka Ing. Emília Knošková prečítala poslancom podnet na prerokovanie, ktorý bol doručený emailovou poštou na obecný úrad. Podnet zaslal pán Peter Franko. Požiadavka bola na trvalé odomknutie areálu futbalového ihriska. Požiadavku riešil starosta obce telefonicky so správcom ihriska a požiadal ho, aby bolo ihrisko dostupné za dodržania všetkých opatrení a nariadení.

Interpelácie poslancov

Marek Fořt – navrhol vytvorenie sociálneho fondu pre mimoriadne prípady občanov obce.

Mgr. Juraj Filo – požiadal predsedu kultúrnej komisie o zostavenie kalendára kultúrnych podujatí, napriek tomu, že nevieme kedy prebehne rekonštrukcia kultúrneho domu.

Ing. Slavomír Ťupek emailom predložil požiadavku na zriadenie stojiska pre kontajner na sklo na Veternej ulici. Stojisko je ochotný vybudovať svojpomocne s pánom Žákom, ak im bude poskytnutý materiál.

Mgr. Lukáš Radoský – požiadal o doručenie komunikácie stavebného úradu a Krajského pamiatkového úradu ohľadne oplotenia pri Strážovskom kostole.

Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o stretnutí s pracovníčkami Trnavského osvetového strediska a prípravách na Folklórne slávnosti.

 

K bodu č. 14 Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

  

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 16. decembra 2020

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 82/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Petícia za zachovanie prevádzky ZOS
 5. Žiadosť pani Galbavej o ukončenie nájmu kaderníctva
 6. Rozpočtové opatrenie č.4/2020
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023
 8. Nízkouhlíková stratégia pre obec Krakovany na roky 2020-2030
 9. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 10. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce KRAKOVANY č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“)
 12. Ročný zápis do kroniky za rok 2019
 13. Rôzne
 14. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, )

Za:  6 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 83/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, )

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 84/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.67/7/2020 – 81/7/2020 z 18. novembra 2020

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4Petícia za zachovanie prevádzky ZOS

Uznesenie č. 85/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Petíciu občanov za zachovanie prevádzky ZOS. Petícia bola prerokovaná  za účasti zástupcu petičného výberu pani Jany Strižovej s  konštatovaním, že na základe  rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave č. RÚVZ/2019/01890/4/Ja-HV,Ka-HŽP zo dňa 21.11.2019, nie je možné požiadavkám vyhovieť.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Žiadosť pani Galbavej o ukončenie nájmu kaderníctva

Uznesenie č. 86/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ukončenie nájmu od 1.1.2021 pre pani Ivanu Galbavú, Hviezdoslavova 3, Vrbové , zároveň schvaľuje vypracovanie dodatku zmluvy  pre pani Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná… Vrbové.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Rozpočtové opatrenie č. 4/2020

Uznesenie č. 87/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2020 Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2. zmene

 

Rozpočet

po 3. zmene

 

Návrh na 4. zmenu Rozpočet po 4. zmene
Bežné

Príjmy

1 138 721 1 153 651,47 1 117 498,49 1 143 643,44 +9 356,80 1 153 000,24
Kapitálové prímy 1 036 519 1 126 519 1 030 160,39 298 401,39 -26 717,39 271 684
Finančné operácie        0 28 320,83 141 042,01 141 396,56 +45 574 186 970,56
Príjmy

Spolu

2 175 240 2 308 491,30 2 288 700,89 1 583 441,39 + 28 213,41 1 611 654,80

  

  Rozpočet rok 2020  Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2. zmene

 

Rozpočet

po 3. zmene

 

Návrh na 4. zmenu Rozpočet po 4. zmene
Bežné výdavky 1 138 721 1 161 972,30 1 125 819,32 1 152 318,82 +681,42 1 153 000,24
Kapitálové výdavky 1 020 259 1 130 259 1 146 621,57 414 862,57 -147 850 267 012,57
Finančné operácie 16 260 16 260 16 260 16 260 +3 144,52 19 404,52
Výdavky spolu 2 175 240 2 308 491,30 2 288 700,89 1 583 441,39 -144 024

 

1 439 417,33

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.7 – Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023

Uznesenie č.88/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2020 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2021 vo výške 2 464 813,- eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                        Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2021     Druh rozpočtu Návrh 2021  
Bežný rozpočet 1 193 054     Bežný rozpočet 1 163 054  
Kapitálový rozpočet 1 301 759     Kapitálový rozpočet                   1 285 499  
Finančné operácie 0     Finančný rozpočet 16 260  
SPOLU 2 464 813     SPOLU 2 464 813  

 

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2022-2023.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2022

 

Návrh 2023

 

  Bežný rozpočet 1 186 030 1 218 363
Kapitálový rozpočet 16 260 16 260
Finančné operácie 0 0
SPOLU 1 202 290 1 234 623

 

Druh rozpočtu Návrh 2021 Návrh 2022
Bežný rozpočet 1 186 030 1 218 363
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 16 260 16 260
        SPOLU 1 2020 290 1 234 623

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Nízkouhlíková stratégia pre obec Krakovany ma rok 2020-2030

Uznesenie č.89/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

strategický dokument „Lokálna nízkouhlíková stratégia obce Krakovany“, vypracovaný v rámci realizácie projektu s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“, s kódom v ITMS2014+: 310041W047, a to organizáciou FVT TUKE so sídlom v Prešove, IČO: 00 397 610, so sídlom Bayerova 1, 080 01 Prešov,  na základe Zmluvy o dielo č. 85/2019 zo dňa 24.10.2019.

Projekt je realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC441-2018-39/W047 zo dňa 14.10.2019, účinnej odo dňa 18.10.2019.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 Sedlák

 

K bodu č. 9 – Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobným stavebnými odpadmi na území obce Krakovany.  

Uznesenie č. 90/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobným stavebnými odpadmi na území obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na území obce Krakovany.

Uznesenie č. 91/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na území obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti:0  

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.11 – Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Uznesenie č. 92/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 Ročný zápis do kroniky za rok 2019

Uznesenie č. 93/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Rôzne

Uznesenie č. 94/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Požiadavku na trvalé odomknutie futbalového štadiónu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 95/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  16. decembra  2020

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková       

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 07/2020

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 18. novembra 2020 v Kultúrnom dome Krakovany 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                   

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko
 5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 6. Návrh na vyradenie majetku doplnenie
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2020
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia so zmenou.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko
 5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 6. Návrh na vyradenie majetku doplnenie
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2020
 8. Zariadenie opatrovateľskej služby – zmena uznesenia
 9. Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov Staré Konopisko – 2. kolo
 10. Rôzne
 11. Záver

Za predloženú zmenu program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:.7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing.  Petra Seitlera a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.49/5/2020 – 61/5/2020 z 29. septembra 2020 a 62/6/2020-66/6/2020 z 28. októbra 2020

Uznesenie č. 49/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ za rok 2019/2020
 5. Vyhodnotenie výberového konania na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára
 6. Verejné obchodná súťaž – predaj pozemkov Staré Konopisko
 7. Kúpa osobného auta pre obec Krakovany.
 8. Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2020
 9. Odovzdanie novovybudovanej kanalizácie do užívania spoločnosti TAVOS, a.s.
 10. Delegovanie zástupcov OZ do rady školy pri ZŠ
 11. Výkup pozemkov na cintorín Krakovany
 12. Rôzne
 13. Záver – podané

Uznesenie č. 50/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková – podané

Uznesenie č. 51/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 39/4/2020-48/4/2020 zo dňa 2. septembra 2020  podané

Uznesenie č. 52/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2019/2020- podané

Uznesenie č. 53/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2019/2020 – podané

Uznesenie č. 54/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje:

prenájom nebytových priestorov pre Mareka Urbana, Dolná ulica 109/72, Krakovany za cenu 730,- /mesačne na dobu 5 rokov od 1.10. 2020 do 30. 9. 2025 – podané

Uznesenie č. 55/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie podmienok  VOS na odpredaj pozemkov v lokalite Staré Konopisko najnižšia cena 68 eur/m2 uzávierka 6.11.2020 o 12,00 hod – podané

Uznesenie č. 56/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Kúpu osobného motorového vozidla  z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu súčasného vozidla do výšky 20 000,- eur – podané

Uznesenie č. 57/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2020 – podané

Uznesenie č. 58/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odovzdanie novovybudovanej kanalizácie v lokalite Staré Konopisko do užívania spoločnosti TAVOS, a.s. – podané

Uznesenie č. 59/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Poslancov Mgr. Juraja Filu, Mareka Fořta a Tibora Šurína do rady školy pri Základnej škole Krakovany na  najbližšie funkčné obdobie – podané

Uznesenie č. 60/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Výkup pozemkov na cintorín Krakovany za cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorá predstavuje sumu 1,0891€/m2 – podané

Uznesenie č. 61/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Uznesenie č. 62/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
 4. Riešenie havarijnej situácie v ZOS Krakovany
 5. Rôzne
 6. Záver – podané

Uznesenie č. 63/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Michal Sedlák, Pavel Klinovský – podané

Uznesenie č. 64/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podanie žiadosti na návratnú  finančnú výpomoc vo výške 27 574,- € – podané

Uznesenie č. 65/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušiť prevádzku v Zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch k 30.4.2021 – podané

Uznesenie č.66/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

 

Poslanci hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie kontrolu uznesení.

 

K bodu č.4 – Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko

Predseda Finančnej, majetkovej a stavebnej komisie Mgr. Juraj Filo predniesol poslancom ponuky na kúpu pozemkov, ktoré boli doručené na obecný úrad v stanovenej lehote. Na podateľňu OcÚ bolo doručených šesť ponúk.

Prvá ponuka – Mgr.art. Michaela Urbanová a Marek Urban, Trebatice doručili ponuku 21.10.2020. za pozemok č. 3 ponúkli sumu 38500,- eur, za pozemok č. 4, ponúkli 38200,- eur a za pozemok č. 5, ponúkli 38200,- eur.

Druhá ponuka – Lucia Potroková a Peter Režný Trebatice  doručili ponuku 28.10.2020. Za pozemok č. 18, ponúkli sumu 42000,- eur, za pozemok č. 17,  43500,- eur a pozemok č. 3, 38150,- eur.

Tretia ponuka – Igor Priesol, Piešťany doručil ponuku 2.11.2020. Mal záujem len o pozemok č. 4 za ktorý ponúkol sumu 39888,- eur.

Štvrtá ponuka – Milan Moravanský, Krakovany doručil ponuku 3.11.2020. Za pozemok č. 3 ponúkol sumu 38148,- eur, za pozemok č. 4 ponúkol 38 148,,- eur a za pozemok č. 5 ponúkol 38148 ,- eur.

Piata ponuka – Tomáš Holán Vrbové doručil ponuku 4.11. 2020. Za pozemok č. 3ponúkol 38 148,- eur, za pozemok č. 4 ponúkol 38 148,- eur.

Šiesta ponuka – Ondrej Macháč Trebatice doručil ponuku 4.11.2020. Za pozemok č. 6 ponúkol 38 148,- eur, za pozemok č. 7 ponúkol 38 148,- eur a za pozemok č. 8 ponúkol 38 148,- eur.

 

Po kontrole všetkých požadovaných kritérií  komisia odporučila všetky ponuky prejednať na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

-Prvému uchádzačovi, Michaele Urbanovej a manželovi Marekovi Urbanovi predelila pozemok č. 3 o výmere 561 m2 za ktorý ponúkli sumu 38 500,- eur a návrhu ho dali na prvé miesto. Hlasovaním za:8, proti , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 3 za cenu 38 500 eur schválený pre Mgr.art. Michaelu Urbanovú a Mareka Urbana Trebatice.

-Druhému uchádzačovi, Lucie Potrokovej a Petrovi Režnému bol pridelený pozemok č.18  o výmere 598 m2 za cenu 42 000,- , ktorý v návrhu uviedli na prvom mieste.

Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol pozemok č. 18 schválený pre Luciu Potrokovú a Petra Režného

-Tretiemu uchádzačovi, Igorovi Priesolovi bol pridelený pozemok č. 4 o výmere 561  m2 za cenu 39888,- eur. Uchádzač mal záujem len o pozemok č. 4. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol pozemok č. 4 schválený pre Igora Priesola.

-Štvrtému uchádzačovi, Milanovi Moravanskému  bol pridelený pozemok č. 5 o výmere 561 m2 za cenu 38 148,- eur. Pozemok č. 5 mal záujemca až tretí v pozadí, ale za  pozemky č. 3 a č.4  bola ponúknutá vyššia cena. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol pozemok č. 5 schválený pre Milana Moravanského.

-Piatemu uchádzačovi Tomášovi Holánovi nebol pridelený žiadny pozemok. Uchádzač mal záujem o pozemky č. 3 a č.4, ponúkol za pozemky len základnú  sumu a preto boli pridelené uchádzačom, ktorý dali vyššiu sumu. Neúspešný uchádzač bude písomne vyrozumený a bude mu vrátená kaucia vo výške 3000,- eur, ktorú zaplatil na účet obce.

-Šiestemu uchádzačovi, Ondrejovi Macháčovi bol pridelený pozemok č.6 o výmere 561 m2 za cenu 38 148,- eur, ktorý uviedol v návrhu na prvom mieste.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol pozemok č. 6 schválený pre Ondreja Macháča.

 

K bodu č.5 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2020

Rozpočtové opatrenie č.3/2020 vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2020 predstavuje čiastku 2 175 240,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 133 251,30€ celkom na sumu 2 308 491,30 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových položkách aj výdavkových položkách o 19 790,41€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2020 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 705 259,50€ na celkovú sumu 1 583 441,39 €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 26 144,95 €,
 • kapitálový sa znižuje o 731 759 €,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 354,55 €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný znižuje o 26 499,50 €,
 • kapitálový sa znižuje  o 731 759 €,
 • finančné operácie – bez zmien.

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci Zmenu rozpočtu  Rozpočtovým opatrením č.3/2020 zobrali na vedomie

 

K bodu č.6  – Návrh na vyradenie majetku

Doplňujúci návrh na vyradenie majetku z evidencie predložili nasledovné strediská:

Obecný  úrad vyraďuje majetok v hodnote 3646,51 €

Zariadenie opatrovateľskej služby vyraďuje majetok v hodnote 768,20 €

Hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje v čase jeho obstarania cenu 4414,71 €.

ZOS vyraďuje nefunkčný kotol , na stredisku OcÚ sa vyraďuje nefunkčná kosačka, staré autobusové zastávky, smetné nádoby a staré knihy z knižnice. Tiež sú v návrhu nefunkčné drobné elektrospotrebiče.

Starosta obce dal hlasovať za doplňujúci návrh na vyradenie majetku obce. Hlasovaním za:8, potri:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vyradenie majetku obce v hodnote 4414,71 € schválené.

 

K bodu č.7 –  Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2020

Inventarizačné komisie budú pracovať v rovnakom zložení ako boli schválené na začiatku funkčného obdobia obecného zastupiteľstva, len v Komisii pre kultúrne stredisko a knižnicu nastala zmena. Členku komisie Silviu Bartákovú nahradí nový člen Ruslan Hrabovyi.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková    

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský  členovia: Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman,. Ing. Peter Seitler

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák  členovia: Mgr. Juraj Filo, Ruslan Hrabovyi, Ing. Galbavá – knihovníčka 

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Slavomír Ťupek, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2020 do 29.1.2021.

Fyzická inventúra 15.12.2020 – 31.12.2020, dokladová inventúra 1.1.2020-29.1.2020

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci zloženie inventarizačných  komisií a termíny inventúr zobrali na vedomia.

 

K bodu č. 8 – Zariadenie opatrovateľskej služby Krakovany – zmena uznesenia

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 27. októbra poslanci prijali uznesenie v ktorom zrušili prevádzku v Zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch k 30.4.2021. Na zasadnutie prišli tri pracovníčky zariadenia s požiadavkou na zachovanie prevádzky ZOS. V dlhej rozprave poslanci vysvetlili toto rozhodnutie. ZOS nespĺňa požiadavky Úradu verejného zdravotníctva na prevádzku. Na splnenie všetkých požiadaviek Úradu verejného zdravotní sú potrebné ďalšie finančné prostriedky.  V havarijnom stave je aj kúrenie, ktoré bude potrebné v čo najkratšom stave opraviť. Na záver sa poslanci rozhodli prijaté uznesenie z minulého zastupiteľstva zrušiť a nahradiť no novým uznesením, v ktorom bude schválené prerušenie prevádzky ZOS na jeden rok.

V prvom kroku dal starosta hlasovať za zrušenie uznesenia č. 65/6/2020 zo dňa 27. októbra 2020. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo uznesenie zrušené.

V druhom kroku dal starosta hlasovať za prerušenie prevádzky ZOS. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo prerušenie prevádzky ZOS v termíne od 30.4.2020 do 31.3.2021 schválené.

 

K bodu č. 9 – Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov Staré Konopisko – 2. kolo

V prvom kole obchodnej verejnej súťaže bolo prijatých šesť ponúk a z toho predaných päť pozemkov. Starosta obce navrhol vyhlásiť hneď ďalšie kolo súťaže. Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol upraviť podmienky súťaže – neobmedzovať počet pozemkov a poslanec Mgr. Lukáš Radoský navrhol ponechať obchodnú súťaž s rovnakými podmienkami.

Prvé sa hlasovalo za návrh poslanca Mgr. Juraja Filu. Hlasovaním za: 4 ( Filo, Rusnáčeková, Klinovský, Sedlák), proti: 4(Radoský, Seitler, Ťupek, Šurín), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, návrh nebol schválený.

Potom sa hlasovalo za návrh Mgr. Lukáša Radoského za ponechanie rovnakých podmienok obchodnej verejnej súťaže. Hlasovaním za:6 (Radoský, Rusnáčeková, Seitler, Šurín, Ťupek, Sedlák), proti:0, zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Klinovský), nehlasoval:0, bol návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže druhé kolo za rovnakých podmienok ako v prvom kole.

Termín uzávierky na predkladanie súťažných návrhov je do 15. januára 20221 do 12,00 hod.

 

K bodu č. 10 – Rôzne

Starosta obce pochválil a poďakoval všetkým zúčastneným  na testovaní Covid 19, vyzdvihol dobre zvládnutú organizáciu.

Interpelácie poslancov

Ing. Slavomír Ťupek – v akom štádiu je rekonštrukcia kultúrneho domu, ako bude v obci zabezpečený zber biologického kuchynského odpadu. Požiadal zaradiť do rozpočtu na rok 2021 nákup prvkov na detské ihrisko.

Ing. Michal Sedlák pochválil organizáciu testovania Covid 19, ponúkol pomoc pri kúpe kosačky. Spýtal sa akou formou a kedy sa budú podávať žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2021.

Mgr. Juraj Filo požiadal o orezanie kríkov v uličke od kultúrneho domu k Hoštákom.

Ing. Peter Seitler na ulici Strážovská Veterná nesvieti lampa verejného osvetlenia.

Mgr. Lukáš Radoský – v akom stave je projekt Zelená cesta.  

 

K bodu č.11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 27. októbra 2020

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 67/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko
 5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 6. Návrh na vyradenie majetku doplnenie
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2020
 8. Zariadenie opatrovateľskej služby – zmena uznesenia
 9. Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov Staré Konopisko – 2. kolo
 10. Rôzne
 11. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7 (Filo, Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:  7

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 68/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Petra Seitlera a Tibora Šurína

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

 Za: 7 (Filo, Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 69/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.49/5/2020 – 61/5/2020 z 29. septembra 2020 a 62/6/2020-66/6/2020 z 27. októbra 2020

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko

Uznesenie č. 70/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.3  p.č 1045/126, 1045/127, 1045/167 o celkovej výmere 561 m2 pre Mgr. art. Michaelu Urbanovú bytom Slnečná ulica 314/37 Trebatice a Mareka Urbana, bytom Bašovce 92, za cenu 68,627/m2, celkom 38 500,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 71/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.18  p.č.1045/171, 1045/172 o celkovej výmere 598 m2 pre Luciu Potrokovú bytom Hlavná ulica 213/27, Trebatice a Petra Režného, bytom Vajanského 1952/31, Piešťany  za cenu 70,23 eur/m2, celkom  42 000,- eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 72/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.4  p.č. 1045/128, 1045/129, 1045/166 o celkovej výmere 561m2  pre Igora Priesola, Vážska 3564/13, Piešťany,  za cenu 71,10 eur/m2,  39888,-  eur.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 73/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.5  p.č.1045/130, 1045/131, 1045/165 o celkovej výmere 561 m2 pre Milana Moravanského, Južná ulica 434/41, Krakovany  za cenu  68,- eur/m2, celkom 38148,-

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 74//7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.6  p.č.1045/132, 1045/133, 1045/164 o celkovej výmere 561 m2 pre Ondrej Macháč, Hlavná ulica 204/9, Trebatice  za cenu 68,- eur/m2, celkom 38 148,- eur.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 3/2020

Uznesenie č. 75/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2020 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

3. zmena Rozpočet

po 3. zmene

 

Bežné príjmy 1 138 721 +14 930,47

 

1 153 651,47 -36 152,98 1 117 498,49 + 26 144,95 1 143 643,44
Kapitálové prímy 1 036 519 +90 000 1 126 519 -96 358,61 1 030 160,39 -731 759 298 401,39
Finančné operácie        0 +28 320,83 28 320,83 +112 721,18 141 042,01 + 354,55 141396,56
Príjmy spolu 2 175 240 +133 251,30

 

2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89 -705 259,50 1 583 441,39

 

  Rozpočet rok 2020  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

3. zmena Rozpočet

po 3. zmene

 

Bežné výdavky 1 138 721 +23 251,30 1 161 972,30 -36 152,98 1 125 819,32 +26 499,50 1 152 318,82
Kapitálové výdavky 1 020 259 +110 000 1 130 259 +16 362,57 1 146 621,57 -731 759 414 862,57
Finančné operácie 16 260 0 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 175 240 +133 251,30 2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89 -705 259,50 1 583 441,39

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  ((Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Návrh na vyradenie majetku

Uznesenie č.76/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku

Obecný úrad 3646,51 €
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 768,20 €
SPOLU 4414,71 €

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2020

Uznesenie č.77/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zloženie invetarizačných komisií:

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková    

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský  členovia: Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman,. Ing. Peter Seitler

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák  členovia: Mgr. Juraj Filo, Ruslan Hrabovyi, Ing. Galbavá – knihovníčka 

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Slavomír Ťupek, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2020

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2021

Inventarizácia 15.12.2020-29.1.2021

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Zariadenie opatrovateľskej služby

Uznesenie č. 78/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší znesenie č. 65/6/2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 79/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prerušenie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby k 30. 4. 2021 na dobu jedného roka do 31.3.2022, z dôvodu odstránenia havarijného stavu a splnenia podmienok Úradu verejného zdravotníctva

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 Vyhlásenie druhého kola OVS na predaj pozemkov Staré Konopisko

Uznesenie č. 80/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie podmienok 2. kola VOS na odpredaj pozemkov v lokalite Staré Konopisko najnižšia cena 68 eur/m2 uzávierka 15. januára 2021 o 12,00 hod

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti:  

Zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.9 – Rôzne

Uznesenie č. 81/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  18. novembra  2020

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 06/2020

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany 

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 27. októbra 2020  v sále KD Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                   

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
 4. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia so zmenou.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
 4. Riešenie havarijnej situácie v ZOS Krakovany
 5. Rôzne
 6. Záver

Za predloženú zmenu program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:.6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

Na zasadnutie prišiel poslanec  Marek Fořt.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing.  Michala Sedláka a  Pavla Klinovského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:, schválili.

 

K bodu č. 3  – Žiadosť k poskytnutie návratnej finančnej výpomoci

Starosta oboznámil poslancov o možnosti poskytnutia návratnej finančnej výpomoci vo výške  27.574,-€ na preklenutie finančnej situácie do konca roka 2020. Úver sa bude splácať v rokoch 2024-2026.

Poslanci hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc schválené

 

K bodu č.4 – Riešenie havarijnej situácie v ZOS Krakovany

Marek Fořt navrhol prerušiť prevádzku v Zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch z dôvodu havarijnej situácie a na základe vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Navrhol uzavrieť ZOS ku dňu  30.4.2021. 

Poslanci hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili ukončenie prevádzky ZOS ku dňu 30.4.2021.

 

K bodu č.5 – Rôzne

Michal Sedlák navrhol pri rekonštrukcii Kultúrneho domu obnoviť zadný vchod do sály, upraviť chladiacu miestnosť a rozdelenie spotrebičov v kuchyni.

Filo Juraj nesvieti osvetlenie nad prechodom pri autobusovej zastávke na Piešťany. Starosta – osvetlenie je v riešení.

 

K bodu č.6 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ. 

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 27. októbra 2020

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 62/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
 4. Riešenie havarijnej situácie v ZOS Krakovany
 5. Rôzne
 6. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Za:  6 (Filo, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 63/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Michal Sedlák, Pavel Klinovský

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej  výpomoci

Uznesenie č. 64/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podanie žiadosti na návratnú  finančnú výpomoc vo výške 27 574,- €

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Riešenie havarijnej situácie v ZOS Krakovany

Uznesenie č. 65/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušiť prevádzku v Zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch k 30.4.2021

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rôzne

Uznesenie č.66/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  28. októbra  2020

Zapisovateľ:  Ing. Oľga Galbavá      

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 05/2020

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 29. septembra 2020  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ za rok 2019/2020
 5. Vyhodnotenie výberového konania na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára
 6. Verejné obchodná súťaž – predaj pozemkov Staré Konopisko
 7. Kúpa osobného auta pre obec Krakovany.
 8. Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2020
 9. Rôzne
 10. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia so zmenou.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ za rok 2019/2020
 5. Vyhodnotenie výberového konania na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára
 6. Verejné obchodná súťaž – predaj pozemkov Staré Konopisko
 7. Kúpa osobného auta pre obec Krakovany.
 8. Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2020
 9. Odovzdanie novovybudovanej kanalizácie do užívania spoločnosti TAVOS, a.s.
 10. Delegovanie zástupcov OZ do rady školy pri ZŠ
 11. Výkup pozemkov na cintorín Krakovany
 12. Rôzne
 13. Záver

Za predloženú zmenu program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Oľgu Rusnáčekovú. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 39/4/2020-48/4/2020 zo dňa 2. septembra  2020.

Uznesenie č. 39/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Previerka zachovávania zákonnosti v postupe pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií.
 5. Vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o pridelenie sociálneho príspevku
 7. Zmena člena v Komisii na ochranu verejného záujmu.
 8. Výberové konanie Piváreň u notára
 9. Rôzne
 10. Záver – podané

Uznesenie č. 40/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského, Ing. Petra Seitler – podané

Uznesenie č. 41/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 22/3/2020-38/3/2020 zo dňa 30. júna 2020- podané

Uznesenie č. 42/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušenie uznesenia  OZ č. 5/2005 pod bodom A.4 zo  dňa 16. júna 2005, ktoré schválilo   VZN č.4/2005 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnických a fyzickým osobám podnikateľom- podané

Uznesenie č. 43/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje:

Vyradenie majetku za rok 2020

Požiarna zbrojnica      – 1007,79 eur

Materská škola           – 386,13 eur

Základná škola           – 199,99 eur

Školská jedáleň          – 603,65 eur

Obecný úrad               – 2091,02 + 15 605,41 detské ihrisko

Kultúrne stredisko      – 414,33 eur

ZOS                            – 883,33 eur

V celkovej hodnote    – 21191,35eur  – podané

Uznesenie č. 44/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Na základe odporučenie Finančnej, stavebnej a majetkovej komisie žiadosť o pridelenie jednorazového sociálneho príspevku pre Františka Gonu, Hlavná ulica 26/26, Krakovany vo výške 568,37 eur na nedoplatok za plyn, za daň z nehnuteľnosti, a komunálny odpad. Nedoplatky uhradí priamo obec Krakovany veriteľom – podané

Uznesenie č. 45/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Na základe odporučenie Finančnej, stavebnej a majetkovej komisie žiadosť o pridelenie jednorazového sociálneho príspevku pre Danielu Gonovú, Hlavná ulica 26/26, Krakovany vo výške 626,28 eur na nedoplatok na výživnom. Nedoplatok uhradí priamo obec Krakovany otcovi maloletej – podané

Uznesenie č. 46/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu člena Komisie pre ochranu verejného záujmu – poslanca  Mgr. Juraja Filo (nezávislý poslanec) nahradí Marek Fořt strana SAS – podané

Uznesenie č. 47/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie súťaže na prenájom nebytových priestorov Pivárne u Notára  a skladových priestorov pivárne- podané

Uznesenie č. 48/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

-Ing. Slavomír Ťupek – či sa nedá posunúť otváracia doba na Zbernom dvore,

Odstrániť vyschnuté stromčeky na Školskej ulici.

-Ing. Peter Seitler – oplotenie cintorína v Krakovanoch, kedy sa bude opravovať

V akom štádiu je umiestnenie semaforu pri ZŠ, odsledovať používanie veľkých kontajnerov na papier na vývoz komunálneho odpadu,  

-Ing. Michal Sedlák – požiadal o vyprázdnenie odpadkových košov v KD, s TAVOSom riešiť výpustné miesto fekálií mimo obce – podané

Poslanci kontrolu uznesení hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ  a MŠ za rok 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2019/2020 bola poslancom zaslaná elektronicky s pozvánkou. V stručnosti  poslancov so správou oboznámiť riaditeľka materskej školy Andrea Štefanková, ktorá správu vypracovala. Správa je vypracovaná v zmysle:

 – Zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5

– Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

– Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.

– Koncepcie materskej školy

– Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov

– Informácií o činnosti poradných orgánoch MŠ

– Vyhodnotenia projektov, podujatí

– Plán spolupráce a aktivít

Poslanci k predloženej správe nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2019/2020 schválená.   

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany za školský rok 2019/2020 nebola už na zasadnutí čítaná, poslancom OZ bola doručená s pozvánkou na zasadnutie v elektronickej podobe.  V stručnosti poslancov zo správou oboznámila riaditeľka ZŠ Krakovany Mgr. Eva Seitlerová. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2019/2020 schválená bez pripomienok.

 

K bodu č. 5 – Vyhodnotenie výberového konania  na prenájom nebytových priestorov Pivárne u Notára

Predseda výberovej komisie poslanec Mgr. Juraj Filo oboznámil poslancov so zápisom z otvárania obálok, ktoré sa uskutočnilo na obecnom úrade 29. septembra pred začiatkom zasadnutia obecného zastupiteľstva.  V termíne do 23. septembra bola na podateľňu obecného úradu doručená jedna obálka so žiadosťou o prenájom nebytových priestorov „Notár“, ktorá bola riadne zalepená a označená heslom „NOTÁR“. Ponuku podal pán Marek Urban, Dolná ulica 109/72, Krakovany. V žiadosti bol podnikateľský zámer, z ktorého vyplývalo, že doterajší prenajímateľ plánuje pokračovať v zabehnutej prevádzke. Ponúknutá cena za nájom bola na hranici najnižšej výšky nájomného 730,- eur.  Súčasťou výberového konania bol aj návrh nájomnej zmluvy ktorú žiadateľ svojim podpisom potvrdil.  K výberovému konaniu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára a skladové priestory na dobu 5 rokov od 1.10.2020 do 30.9.2025 za cenu 730 eur/mesačne, pre nájomcu Mareka Urbana, Dolná ulica 109/72, Krakovany schválený.

 

K bodu č. 6 – Verejná obchodná súťaž – predaj pozemkov Staré Konopisko

Starosta obce predložil poslancom návrh na vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite „Staré Konopisko“. Podmienky verejnej obchodnej súťaže, Návrh účastníka a Návrh kúpnej zmluvy vypracoval poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Po krátkej rozprave sa poslanci dohodli na najnižšej cene 68,- eur/m2 a dátume uzávierky na predkladanie súťažných návrhov na 6. 11. 2020 do 12,00 hod. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vyhlásenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite „Staré Konopisko“ schválené. 

  

K bodu č. 7  – Kúpa osobného auta pre obec Krakovany

Starosta obce predložil poslancom návrh na kúpu nového osobného motorového vozidla pre potreby obce. Svoju požiadavku odôvodnil zlým technickým stavom terajšieho vozidla, ktorý si vyžaduje finančne nákladné opravy. Podľa predbežného prieskumu by sa cena nového vozidla mohla pohybovať v rozmedzí 16 až 17 tisíc eur. Nakoľko osobné auto je podľa zákona o verejnom obstarávaní vec bežne dostupná, jeho obstaranie bude musieť prebehnúť cez elektronické trhovisko.  Poslanci sa dohodli na maximálnej cene osobného motorového vozidla 20 tisíc eur. Starosta poďakoval poslancom za ústretovosť a dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola kúpa osobného motorového vozidla pre  obec v maximálnej cene 20 000,- eur schválená.  

 

K bodu č. 8 – Plán činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2020

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020. Tento plán kontrolórka  predkladá v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. K preloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 2. polrok 2020 schválený.

 

K bodu č. 9 – Odovzdanie novovybudovanej kanalizácie do užívania spoločnosti TAVOS, a.s.

Starosta obce predložil poslancom návrh na odovzdanie novovybudovanej kanalizácie v lokalite Staré Konopisko do užívanie spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Odovzdanie by malo prebehnúť po kolaudácii vybudovanej stavby. Kolaudácia by sa mala uskutočniť  v najbližších dňoch.

Poslanci k návrhu nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo odovzdanie kanalizácie v lokalite Staré Konopisko spoločnosti TAVOS, a.s. schválené.

 

K bodu č. 10 – Delegovanie zástupcov OZ do rady školy pri ZŠ

Riaditeľka Základnej školy Krakovany Mgr. Eva Seitlerová podal žiadosť o delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany, nakoľko funkčné obdobie rady končí 14. októbra 2020. Poslanci sa dohodli, že v školskej rade budú pokračovať poslanci z minulého funkčného obdobia: Mgr. Juraj Filo, Marek Fořt a Tibor Šurín. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo delegovanie  zástupcov do Rady školy pri ZŠ Krakovany schválené.

 

K bodu č. 11 – Výkup pozemkov na cintorín Krakovany

Starosta obce predložil poslancom  návrh na výkup pozemkov na cintorín Krakovany. Situácia s výkupom sa ťahá už niekoľko rokov. Parcela z ktorej by bolo možné vykúpiť pod cintorín Krakovany má dvoch vlastníkov. Pán Slavomír  Jankech prejavil ochotu svoj podiel predať, ale pani Mária Hoštáková nie. Preto bolo potrebné dať vypracovať znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku a pristúpiť k vyvlastneniu vo verejnom záujme. Z toho dôvodu je potrebné schváliť výkup pozemku za cenu určenú znaleckým posudkom. Všeobecná hodnota pozemku parcela č. 732/21 v katastrálnom území Krakovany  v znaleckom posudku je 1,0891 eur/m2. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol výkup pozemkov na cintorín v Krakovanoch za cenu 1,0891eur/m2 schválená.

 

K bodu č. 12 – Rôzne

Interpelácie

 • Tibor Šurín sa informoval v akom stave je kanalizácia v obci
 • Peter Seitler navrhol, aby sa dala vypracovať projektová dokumentácia na telocvičňu pre Základnú školu.
 • Marek Fořt požiadal o zaslanie návrhu VZN pre ZOS.
 • Michal Sedlák navrhol zaradiť do rozpočtu kúpu novej kosačky.

 

K bodu č. 13 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 29. septembra 2020

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 49/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ za rok 2019/2020
 5. Vyhodnotenie výberového konania na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára
 6. Verejné obchodná súťaž – predaj pozemkov Staré Konopisko
 7. Kúpa osobného auta pre obec Krakovany.
 8. Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2020
 9. Odovzdanie novovybudovanej kanalizácie do užívania spoločnosti TAVOS, a.s.
 10. Delegovanie zástupcov OZ do rady školy pri ZŠ
 11. Výkup pozemkov na cintorín Krakovany
 12. Rôzne
 13. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:  8 (Filo, Fořt, Klinovský,Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 50/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 51/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 39/4/2020-48/4/2020 zo dňa 2. septembra 2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ za školský rok 2019/2020

Uznesenie č. 52/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2019/2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: .8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 53/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2019/2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Vyhodnotenie výberového konania na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára

Uznesenie č. 54/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje:

prenájom nebytových priestorov pre Mareka Urbana, Dolná ulica 109/72, Krakovany za cenu 730,- /mesačne na dobu 5 rokov od 1.10. 2020 do 30. 9. 2025.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Verejná obchodná súťaž – predaj pozemkov Staré Konopisko

Uznesenie č. 55/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie podmienok  VOS na odpredaj pozemkov v lokalite Staré Konopisko najnižšia cena 68 eur/m2 uzávierka 6.11.2020 o 12,00 hod.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)…….

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.7 Kúpa osobného auta pre obec Krakovany

Uznesenie č. 56/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Kúpu osobného motorového vozidla  z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu súčasného vozidla do výšky 20 000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2020

Uznesenie č. 57/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 Odovzdanie novovybudovanej kanalizácie do užívania spoločnosti TAVOS, a.s.

Uznesenie č. 58/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odovzdanie novovybudovanej kanalizácie v lokalite Staré Konopisko do užívania spoločnosti TAVOS, a.s.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných:8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek).

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Delegovanie zástupcov Obecného zastupiteľstva do rady školy pri ZŠ

Uznesenie č. 59/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Poslancov Mgr. Juraja Filu, Mareka Fořta a Tibora Šurína do rady školy pri Základnej škole Krakovany na  najbližšie funkčné obdobie.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných:  8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – Výkup pozemkov na cintorín Krakovany

Uznesenie č. 60/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Výkup pozemkov na cintorín Krakovany za cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorá predstavuje sumu 1,0891€/m2.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Rôzne

Uznesenie č. 61/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  29. septembra  2020

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková   

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 04/2020

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 2. septembra 2020  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                   

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Previerka zachovávania zákonnosti v postupe pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií.
 5. Vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o pridelenie sociálneho príspevku
 7. Rôzne
 8. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia so zmenou, ktorú predložil poslanec Ing. Slavomír Ťupek a Mgr. Juraj Filo

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Previerka zachovávania zákonnosti v postupe pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií.
 5. Vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o pridelenie sociálneho príspevku
 7. Zmena člena v Komisii na ochranu verejného záujmu
 8. Vyhlásenie výberového konania na Piváreň u Notára
 9. Rôzne
 10. Záver

Za predloženú zmenu program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 22/3/2020-38/3/2020 zo dňa 30. júna  2020.

Uznesenie č. 22/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2019
 5. Výročná správa obce za rok 2019
 6. Rozpočtové opatrenie 2/2020, použitie rezervného fondu
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára a kaderníctvo
 8. Prevádzkový poriadok Zberný dvor
 9. Predaj hasičského auto AVIA
 10. Výročná správa MNH za rok 2019 a správa manažéra o činnosti za I. polrok 2020
 11. Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja
 12. Rôzne
 13. Záver- podané

Uznesenie č. 23/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína – podané

Uznesenie č. 24/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 12/2/2020-21/2/2020 zo dňa 13. mája 2020 – podané

Uznesenie č. 25/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019.
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019.
 3. Schodok rozpočtu v sume -156 851,54  EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov v sume -28 320,40 EUR. Celkový schodok vo výške -185 171,94€ bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný z finančných operácií. – podané

Uznesenie č. 26/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje:

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 43 837,50 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu.

Uznesenie č. 27/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2019
 1. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe – podané

Uznesenie č. 28/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2020 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

Bežné príjmy 1 138 721 +14 930,47

 

1 153 651,47 -36 152,98 1 117 498,49
Kapitálové prímy 1 036 519 +908800 1 126 519 -96 358,61 1 030 160,39
Finančné operácie        0 +28 320,83 28 320,83 +112 721,18 141 042,01
Príjmy spolu 2 175 240 +133 251,30

 

2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89

 

  Rozpočet rok 2020  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

Bežné výdavky 1 138 721 +23 251,30 1 161 972,30 -36 152,98 1 125 819,32
Kapitálové výdavky 1 020 259 +110 000 1 130 259 +16 362,57 1 146 621,57
Finančné operácie 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 175 240 +133 251,30 2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89
 • podané

Uznesenie č. 29/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu v plnej výške 112 721,18 € na kapitálové položky schválené v rozpočte 2020 na obstaranie dlhodobého majetku – podané

Uznesenie č. 30/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 16/2/2020 zo dňa 13. mája 2020 – podané

Uznesenie č. 31/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu za nebytové priestory  Piváreň u Notára o 50 %  od 16.3.2020 do 19.5.2020 pre nájomcu Mareka Urbana, Dolná ulica 109/72, 922 02 Krakovany. – podané

Uznesenie č. 32/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 17/2/2020 zo dňa 13. mája 2020 – podané

Uznesenie č. 33/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu za nebytové priestory   kaderníctvo   o 50 % od 16.3.2020 do 5.5.2020 pre nájomcu Ivana Galbavá, Hviezdoslavova 1052/3, 922 03 Vrbové. – podané

Uznesenie č.  34/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prevádzkový poriadok Zberného dvora – podané

Uznesenie č. 35/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj hasičského auta – AVIA A 31. K DA12, EČ PN 834 AG za cenu 400,- eur  na základe znaleckého posudku v ktorom všeobecná hodnota vozidla predstavovala ku dňu 2.6.2020 čiastku 390,- eur vrátane DPH – podané.

Uznesenie č. 36/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu záujmového združenia právnických osôb Mikroregión nad Holeškou za rok 2019 a správu manažéra mikroregiónu o činnosti za I. polrok 2020 – podané

Uznesenie č. 37/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zapojenie obce do centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 0

Proti: 6 (Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 1(Filo)

Nehlasoval: 1 (Radoský)

S konštatovaním, že uznesenie nebolo prijaté

Uznesenie č. 38/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov  – podané

Poslanci kontrolu uznesení hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 – Upozornenie prokurátora

Starosta obce predložil poslancom upozornenie prokurátora ktoré bolo doručené na obecný úrad na základe  Previerky zachovávania zákonnosti v postupe obce pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií. Upozornenie bolo poslancom doručené  elektronicky, preto sa za zasadnutí už nečítala. Na samotnom zasadnutí bol prítomný aj pán JUDr. Singer, ktorý kontrolu Všeobecne záväzného nariadenia vykonal a podal upozornenie prokurátora na porušenie ustanovení § 7 ods. 2, ods. 4, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z., § 6 ods. 1, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.

a súčasne navrhol :

– prejednať toto upozornenie prokurátora na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce,

– ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia obce, kde boli zistené nedostatky zrušiť v celom rozsahu, resp. upraviť dotknuté ustanovenia nariadenia obce tak, aby boli v súlade so zákonom,

– v ďalšom období pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia obce upravujúceho poskytovanie dotácií v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. postupovať zákonným spôsobom, predovšetkým podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. a zákona č. 369/1990 Zb..

VZN č.4/2005 bolo schválené uznesením OZ č. 5/2005 pod bodom A4 dňa 16. júna 2005.  Na základe zistených nedostatkov sa poslanci obecného zastupiteľstva zhodli na zrušení VZN č. 4/2005 v plnom rozsahu. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zrušenie uznesenia OZ č. 5/2005 pod bodom A4 zo dňa  16. júna 2005 schválené.

 

K bodu č. 5 – Vyradenie majetku obce

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Návrhy na vyradenie majetku predložili nasledovné strediská:

Požiarna zbrojnica      – 1007,79 eur

Materská škola           – 386,13 eur

Základná škola           – 199,99 eur

Školská jedáleň          – 603,65 eur

Obecný úrad               – 2091,02 + 15 605,41 detské ihrisko

Kultúrne stredisko      – 414,33 eur

ZOS                            – 883,33 eur

Celková hodnota navrhnutého majetku na vyradenie je 21 191,35 eur v obstarávacej cene.

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom vyjadrenie  a pripomienky k predloženým vyraďovací  návrhom.  V závere odporučila drevené prvky detského ihriska nevyradiť, ale opraviť a umiestniť naspäť na ihrisko. Poslanci k odporučeniu kontrolórky namietali, že na zdemontované prvky nebu možné získať potrebný certifikát a preto navrhli schváliť vyradený majetok v plnom rozsahu. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Fořt), nehlasoval:0, bolo vyradenie majetku obce v celkovej obstarávacej cene 21 191,35 eur schválené.

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o pridelenie sociálneho príspevku

Poslanec Mgr. Juraj Filo, predseda Finančnej, stavebnej  a majetkovej komisie predložil poslancom žiadosti pána Františka Gonu a Daniely Gonovej obaja bytom Hlavná ulica 26/26, 922 02 Krakovany o jednorazový príspevok v hmotnej núdzi. Komisia zasadala pred rokovaním obecného zastupiteľstva a celú situáciu okolo prípadu podrobne objasnila Ing. Oľga Galbavá. Finančná, stavebná a majetková komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť žiadosť Františka Gonu o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre účely úhrad nedoplatkov za plyn, za daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad vo výške 527,21 eur s podmienkou, že nedoplatky uhradí veriteľom priamo Obec Krakovany. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol jednorazový príspevok v hmotnej núdzi pre Františka Gonu, Hlavná ulica 26/26, Krakovany vo výške 527,21 eur na úhradu nedoplatkov schválený.

Komisia tiež odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť žiadosť Daniely Gonovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi za účelom uhradenia nedoplatku na výživnom vo výške 626,28 eur s podmienkou, že nedoplatok bude uhradí priamo Obec Krakovany. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol jednorazový príspevok v hmotnej núdzi pre Danielu Gonovú, Hlavná ulica 26/26, Krakovany vo výške 626,28 eur na úhradu nedoplatku na výživnom schválený.

  

K bodu č. 7  – Zmena člena v komisii na ochranu verejného záujmu

Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Slavomír Ťupek vzniesol pripomienku na skutočnosť, že v komisii by mala mať zastúpenie každá politická strana.  Vzhľadom na to, že komisia má dvoch členom nezávislých a jedného zástupcu politickej strany (KDH), navrhol vymeniť nezávislého poslanca Mgr. Juraja Filu za Mareka Fořta, ktorý je nominant SAS. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena člena Komisie na ochranu  verejného záujmu schválená.

 

K bodu č. 8 – Výberové konanie na Piváreň u Notára

Poslanec Mgr. Juraj Filo upozornil na končiacu sa nájomnú zmluvu na Piváreň u Notára a tiež skladové priestory pri pivárni. Z toho dôvodu je potrebné vyhlásiť nové výberové konanie na prenájom uvedených nebytových priestorov. Výberové konanie bude zverejnené na internetovej stránke Obce Krakovany, na úradnej tabuli a v najbližšom vydaní Piešťanského týždenníka, ktoré vyjde 8. septembra. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasvania:0, nehlasoval:0 bolo vyhlásenie súťaže na nebytové priestory-Piváreň u Notára a sklad schválené.

 

K bodu č. 9 – Rôzne

Starosta obce informoval  o tom, že sa začalo nové verejné obstarávanie na kultúrny dom, kde už sú zapracované požadované zmeny. V priebehu obstarávania môžeme požiadať o predĺženie termínu dokončenia projektu.

Životné prostredie otvára zásobník na kanalizácie. Vo Vrbovom sme mali stretnutie združenia kanalizácie Vrbové Krakovany na ktorom  sa rokovalo s firmou, čo zabezpečuje externý manažment. Táto firma začne verejné obstarávanie na zhotoviteľa.  

 

Interpelácie

Ing. Slavomír Ťupek – či sa nedá posunúť otváracia doba na Zbernom dvore,

Odstrániť vyschnuté stromčeky na Školskej ulici.

Ing. Peter Seitler – oplotenie cintorína v Krakovanoch, kedy sa bude opravovať

V akom štádiu je umiestnenie semaforu pri ZŠ, odsledovať používanie veľkých kontajnerov na papier na vývoz komunálneho odpadu,  

Ing. Michal Sedlák – požiadal o vyprázdnenie odpadkových košov v KD, s TAVOSom riešiť výpustné miesto fekálií mimo obce.

 

K bodu č. 10 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 2. septembra 2020

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 39/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Previerka zachovávania zákonnosti v postupe pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií.
 5. Vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o pridelenie sociálneho príspevku
 7. Zmena člena v Komisii na ochranu verejného záujmu.
 8. Výberové konanie Piváreň u notára
 9. Rôzne
 10. Záver   

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,   Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,   Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice 

Uznesenie č. 40/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského, Ing. Petra Seitler

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7(Filo, Fořt,, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 41/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 22/3/2020-38/3/2020 zo dňa 30. júna 2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt,  Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Upozornenie prokurátora

Uznesenie č. 42/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušenie uznesenia  OZ č. 5/2005 pod bodom A.4 zo  dňa 16. júna 2005, ktoré schválilo   VZN č.4/2005 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnických a fyzickým osobám podnikateľom.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt,, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Vyradenie majetku obce

Uznesenie č. 43/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje:

Vyradenie majetku za rok 2020

Požiarna zbrojnica      – 1007,79 eur

Materská škola           – 386,13 eur

Základná škola           – 199,99 eur

Školská jedáleň          – 603,65 eur

Obecný úrad               – 2091,02 + 15 605,41 detské ihrisko

Kultúrne stredisko      – 414,33 eur

ZOS                            – 883,33 eur

V celkovej hodnote    – 21191,35eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o pridelenie sociálneho príspevku – František Gono, Daniela Gonová

Uznesenie č. 44/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Na základe odporučenie Finančnej, stavebnej a majetkovej komisie žiadosť o pridelenie jednorazového sociálneho príspevku pre Františka Gonu, Hlavná ulica 26/26, Krakovany vo výške 527,21 eur na nedoplatok za plyn, za daň z nehnuteľnosti, a komunálny odpad. Nedoplatky uhradí priamo obec Krakovany veriteľom.  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 45/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Na základe odporučenie Finančnej, stavebnej a majetkovej komisie žiadosť o pridelenie jednorazového sociálneho príspevku pre Danielu Gonovú, Hlavná ulica 26/26, Krakovany vo výške 626,28 eur na nedoplatok na výživnom. Nedoplatok uhradí priamo obec Krakovany otcovi maloletej.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.7 Zmena člena v Komisii na ochranu verejného záujmu

Uznesenie č. 46/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu člena Komisie pre ochranu verejného záujmu – poslanca  Mgr. Juraja Filo (nezávislý poslanec) nahradí Marek Fořt strana SAS.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Výberové konanie na Piváreň u notára

Uznesenie č. 47/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie súťaže na prenájom nebytových priestorov Pivárne u Notára  a skladových priestorov pivárne.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 8 (Filo, Fořt,, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 Rôzne

Uznesenie č. 48/4/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  2. septembra  2020

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková            

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 03/2020

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 30. júna 2020  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2019
 5. Výročná správa obce za rok 2019
 6. Rozpočtové opatrenie 2/2020, použitie rezervného fondu
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára a kaderníctvo
 8. Prevádzkový poriadok Zberný dvor
 9. Predaj hasičského auto AVIA
 10. Výročná správa MNH za rok 2019 a správa manažéra o činnosti za I. polrok 2020
 11. Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja
 12. Rôzne
 13. Záver        

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2019
 5. Výročná správa obce za rok 2019
 6. Rozpočtové opatrenie 2/2020, použitie rezervného fondu
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára a kaderníctvo
 8. Prevádzkový poriadok Zberný dvor
 9. Predaj hasičského auto AVIA
 10. Výročná správa MNH za rok 2019 a správa manažéra o činnosti za I. polrok 2020
 11. Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja
 12. Rôzne
 13. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 12/2/2020-21/2/2020 zo dňa 13. mája 2020.

Uznesenie č. 12/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 1/2020
 5. Žiadosť o zníženie nájmu
 6. IBV Staré Konopisko – Verejné obstarávanie na inžinierske siete
 7. Zmena UP č.13/2018
 8. Rôzne
 9. Záver – podané

Uznesenie č. 13/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mareka Fořta a Oľgu Rusnáčekovú – podané

Uznesenie č. 14/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2020-11/1/2020 zo dňa 6. februára 2020 – podané

Uznesenie č. 15/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2020   1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Bežné príjmy 1 138 721 +14 930,47

 

1 153 651,47
Kapitálové prímy 1 036 519 +90 000 1 126 519
Finančné operácie        0 +28 320,83 28 320,83
Príjmy spolu 2 175 240 +133 251,30

 

2 308 491,30

 

  Rozpočet rok 2020  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Bežné výdavky 1 138 721 +23 251,30 1 161 972,30
Kapitálové výdavky 1 020 259 +110 000 1 130 259
Finančné operácie 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 175 240 +133 251,30 2 308 491,30
 • podané

Uznesenie č. 16/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odloženie splatnosti nájomného za nebytové priestory Piváreň u Notára za mesiac marec, apríl, máj, pre nájomcu Marek Urban, Dolná ulica 109/72, Krakovany. O ďalšom postupe  rozhodne Obecné zastupiteľstvo až po prijatí vládnych opatrení, na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v júni – podané

Uznesenie č. 17/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odloženie splatnosti nájomného za nebytové priestory kaderníctvo za mesiac marec, apríl, máj pre nájomcu Ivana Galbavá, Hviezdoslavova 1052/3, Vrbové. O ďalšom postupe  rozhodne Obecné zastupiteľstvo až po prijatí vládnych opatrení, na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v júni – podané

Uznesenie č. 18/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Začatie Verejného obstarávania na inžinierske siete pre IBV Staré Konopisko – podané

Uznesenie č.  19/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu o zmene Územného plánu 13/2018 a odporúča vyvolať rokovanie ohľadne doriešenia danej situácie – podané

Uznesenie č. 20/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie starostu o podaní žiadosti o finančnú podporu opatrení proti šíreniu COVID-19  z rezervy prednostu TTSK pre Zariadenie opatrovateľskej služby- podané

Uznesenie č. 21/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

– Ing. Michal Sedlák  informoval poslancov o vysťahovaní kultúrneho domu.

– Tibor Šurín, či je záruka na chodník na Školskej ulici, nakoľko pri Chateau Krakovany sa rozpadáva.

Ing. Peter Seitler požiadal o zverejnenie informácie, že Folklórne slávnosti 2020 sa neuskutočnia.

– Marek Fořt požiadal o opravu cesty na Novej ulici

Ing. Slavomír Ťupek sa pýtal, či sa polievajú stromčeky na Školskej ulici, upozorniť občanov na parkovanie  vozidiel na chodníku na Veternej ulici.

– Oľga Rusnáčeková upozornila, že na Južnej ulici pri detskom ihrisku nefunguje obecný rozhlas.

Mgr. Lukáš Radoský požiadal o zabezpečenie otvorenia futbalového štadiónu v zmysle prevádzkového poriadku – podané

 

K bodu č.4 – Záverečný účet obce za rok 2019

Kontrolórka obce v stručnosti oboznámila poslancov so Záverečným účet Obce Krakovany za rok 2019. Rozobrala niektoré položky rozpočtového hospodárenie za rok 2019.  V Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019  audítorka  konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krakovany k 31. decembru 2019 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci je k uvedenému dátumu  v súlade so zákonom o účtovníctve.  Kontrolórka obce, Ing. Elena Podmaková  predniesla Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  Kontrolórka obce odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2019 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2019 nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce za rok 2019 a prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu schválený bez výhrad a Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5 – Výročná správa obce za rok 2019

Výročnú správu obce dostali poslanci v materiáloch v elektronickej podobe. Na zasadnutí sa už nečítala.  Výročná správa kopíruje ekonomické ukazovatele záverečného účtu doplnená o smerovanie obce a demografické údaje o obyvateľoch, zamestnancoch  a podobne. Výročná správa sa berie na vedomie. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Výročnú správu obce za rok 2019 a Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe zobrali na vedomie. 

 

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2020, použitie rezervného fondu

Rozpočtové opatrenie bolo predložené v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2020 predstavuje čiastku 2 175 240,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 133 251,30€ celkom na sumu 2 308 491,30 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových položkách aj výdavkových položkách o 19 790,41€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 36 152,98 €,
 • kapitálový sa znižuje o 96 358,61 €,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 112 721,18 €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný znižuje o 36 152,98 €,
 • kapitálový sa zvyšuje  o 16 362,57 €,
 • finančné operácie – bez zmien.

Za predložené rozpočtové opatrenie dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:8, porti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č.2/2020 schválené.

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  2/2020

V súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie.

Rezervný fond vo výške 112 721,18 bude použitý na kapitálové položky – na obstaranie dlhodobého majetku.  Starosta obce dal hlasovať za použitie rezervného fondu. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo použitie rezervného fondu na obstaranie dlhodobého majetku schválené.

  

K bodu č. 7  – Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára a kaderníctvo

Poslanci sa opätovne zaoberali žiadosťou o zníženie nájmu za nebytové priestory – Piváreň u Notára, ktorú podal nájomca Marek Urban, Dolná ulica 109/72, 922 02 Krakovany na obdobie počas pandémie Korona vírusu v ktorej bola prevádzka obmedzená.   V prvom kroku najskôr hlasovali za zrušenie uznesenia č. 16/2/2020  v ktorom poslanci schválili odloženie platby nájmu. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo schválené zrušenie uznesenie uznesenia č. 16/2/2020. Na základe vládnych opatrení sa poslanci dohodli na 50 % znížení nájomného za nebytové priestory Piváreň u Notára za obdobie 16.3.2020 – 19.5.2020 počas ktorého bola prevádzka obmedzená.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaní za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zníženie nájmu na nebytové priestory Piváreň u Notára o 50% za obdobie od 16.3. – 19.5.2020 pre nájomcu Mareka Urbana, Dolná ulica 109/72, 922 02 Krakovany schválené.

Podobne poslanci postupovali aj pri žiadosti o zníženie nájmu na nebytové priestory – kaderníctvo, ktorú podala Ivana Galbavá, Hviezdoslavova 1052/3, 922 03 Vrbové. Aj v tomto prípade najskôr hlasovali za zrušenie uznesenie č. 17/2/2020 v ktorom bolo schválené odloženie platby nájmu. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo schválené zrušenie uznesenie uznesenia č. 17/2/2020.

Aj v tomto prípade sa poslanci dohodli na 50% znížení nájomného za nebytové priestory kaderníctvo za obdobie 16.3.2020 – 5.5.2020 počas ktorého bola prevádzka zatvorená.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaní za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zníženie nájmu na nebytové priestory kaderníctvo  o 50% za obdobie od 16.3. – 5.5.2020 pre nájomcu Ivana Galbavá, Hviezdoslavova 1052/3, 922 03 Vrbové,  schválené.

 

K bodu č. 8 – Prevádzkový poriadok – Zberný dvor

Starosta obce predložil poslancom na schválenie prevádzkový poriadok Zberného dvora. Zberný dvor bol skolaudovaný1.6.2020. Nakoľko obec ešte nemá nakúpené potrebné vybavenie, zberný dvor sa zatiaľ bude prevádzkovať len v obmedzenom režime, a to na vývoz zeleného odpadu, prípadne nahláseného zberu, ako bol zber elektroodpadu. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Prevádzkový poriadok Zberného dvora schválený.

 

K bodu č. 9 – Predaj hasičského auta AVIA

DHZ Krakovany v novembri 2019 dostali nové hasičské auto IVECO.  Stará hasičská AVIA ktorú obec odkúpila od obce Bašovce 18.1.2016, sa stala nepotrebná. Na to aby bolo možné vozidlo odpredať, dal sa vypracovať znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty vozidla, ktorá bola stanovená na 390,- eur v rátane DPH. Starosta obce navrhol odpredať AVIU za 400,- eur. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. Hlasovaním hza:8, proti:0, zdržal a hlasovania:0, nehlasoval:0, bol odpredaj hasičského auta – AVIA A 31. K DA12, EČ PN 834 AG za cenu 400,- eur  na základe znaleckého posudku v ktorom všeobecná hodnota vozidla predstavovala ku dňu 2.6.2020 čiastku 390,- eur vrátane DPH schválený.

 

K bodu č. 10 – Výročná správa MNH za rok 2019 a správa manažéra o činnosti za I. polrok 2020

Manažér Mikroregiónu nad Holeškou Lukáš Pavlech poslal na prerokovanie obecného zastupiteľstva Výročnú správ Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2019  a Správu manažéra o činnosti Mikroregiónu nad Holeškou za  1. polrok 2020. Materiál sa na zasadnutí už nečítal, nakoľko bol poslancom doručený elektronicky.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci Výročnú správu Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2019 a správu o činnosti za 1. polrok 2020 zobrali na vedomie. 

 

K bodu č. 11 – Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja

Starosta obce predstavil poslancom Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja. Tento fond poskytuje obciam zapojeným do tohto projektu finančnú podporu na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm a nepredvídateľných udalostí alebo na preventívne opatrenia. . Členský ročný príspevok je 0,50 eur na obyvateľa. Starosta obce dal hlasovať za zapojenie sa do Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja. Hlasovaním za:0, proti:6, zdržal sa hlasovania:1 (Filo), nehlasoval:1 (Radoský) zapojenie sa obce Krakovany do Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja nebolo schválené.

 

K bodu č. 12 – Rôzne

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnila vedúca Zariadenia opatrovateľskej služby Mgr. Jana Lajchová, ktorá poslancov informovala o súčasnom stave v zariadení.

Pán Lukáš Macháč zo spoločnosti New Living, s.r.o. informoval poslancov o zmene stavby pred dokončením, na stavbu bývalej predajne potravín v Strážoch.  

 

Interpelácie

-Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o potrebe zakúpenia novej kosačky na trávu, ktorá sa využíva na kosenie veľkých trávnatých plôch v materskej škole a na futbalovom štadióne, nakoľko stará kosačka je už v pomerne zlom technickom stave a má len malý  zásobník na zberanie pokosenej trávy. Kapacita materskej školy stále nepostačuje uspokojiť všetky požiadavky a preto by bolo dobré do budúcnosti uvažovať s jej rozšírením kapacity o jednu triedu  a to buď formou kontajnerovej prístavby, alebo nadstavby. Starosta obce na základe uvedenej požiadavky upozornil, že vzhľadom na stále trvajúce monitorovacie obdobie ešte nie je nožné s rozširovaním MŠ uvažovať. Je potrebné počkať na skončenie monitorovacieho obdobia.

-Ing. Slavomír Ťupek požiadal o odstránenie tabule na Veternej ulici o realizácii projektu, ktorá je už nečitateľná a v podstate už aj bezpredmetná. Nová lampa pri budove železničnej stanici   nesvieti.  Na Školskej ulici prerastajú stromy do elektrického vedenia. Na začiatku Veternej ulice je zanesený odvodňovací kanál je potrebné ho vyčistiť. Na cintoríne v Strážoch je vyschnutá tuja. Upozorniť vývozcu komunálneho odpadu aby pri rodinných domoch vyvážal len nádoby ktoré sú určené na komunálny odpad. 

– Tibor Šurín požiadal o doplnenie dopravných značiek pri mostoch, ktoré boli odporučené v statických posudkoch.

– Marek Fořt – kedy sa bude opravovať oplotenie na cintoríne v Krakovanoch.

– Mgr. Juraj Filo – doplniť stojisko na kontajnery na separovaný odpad na Južnej ulici.

 

K bodu č. 13 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.  

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 30.6. 2020

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 22/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2019
 5. Výročná správa obce za rok 2019
 6. Rozpočtové opatrenie 2/2020, použitie rezervného fondu
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára a kaderníctvo
 8. Prevádzkový poriadok Zberný dvor
 9. Predaj hasičského auto AVIA
 10. Výročná správa MNH za rok 2019 a správa manažéra o činnosti za I. polrok 2020
 11. Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja
 12. Rôzne
 13. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 23/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 24/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 12/2/2020-21/2/2020 zo dňa 13. mája 2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Záverečný účet obce za rok 2019

Uznesenie č. 25/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019.
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019.
 3. Schodok rozpočtu v sume -156 851,54  EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov v sume -28 320,40 EUR. Celkový schodok vo výške –185 171,94€ bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný z finančných operácií.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 26/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje:

 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 2. Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 43 837,50 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Výročná správa obce za rok 2019

Uznesenie č. 27/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2019
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č. 6 Rozpočtové opatrenie č. 2/2020, použitie rezervného fondu

Uznesenie č. 28/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2020 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

Bežné príjmy 1 138 721 +14 930,47

 

1 153 651,47 -36 152,98 1 117 498,49
Kapitálové prímy 1 036 519 +908800 1 126 519 -96 358,61 1 030 160,39
Finančné operácie        0 +28 320,83 28 320,83 +112 721,18 141 042,01
Príjmy spolu 2 175 240 +133 251,30

 

2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89

 

  Rozpočet rok 2020  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

Bežné výdavky 1 138 721 +23 251,30 1 161 972,30 -36 152,98 1 125 819,32
Kapitálové výdavky 1 020 259 +110 000 1 130 259 +16 362,57 1 146 621,57
Finančné operácie 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 175 240 +133 251,30 2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 29/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu v plnej výške 112 721,18 € na kapitálové položky schválené v rozpočte 2020 na obstaranie dlhodobého majetku.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.7 – Zníženie nájmu Piváreň u Notára a kaderníctvo

Uznesenie č. 30/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 16/2/2020 zo dňa 13. mája 2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 31/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu za nebytové priestory  Piváreň u Notára o 50 %  od 16.3.2020 do 19.5.2020 pre nájomcu Mareka Urbana, Dolná ulica 109/72, 922 02 Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 32/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č. 17/2/2020 zo dňa 13. mája 2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 33/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu za nebytové priestory   kaderníctvo   o 50 % od 16.3.2020 do 5.5.2020 pre nájomcu Ivana Galbavá, Hviezdoslavova 1052/3, 922 03 Vrbové.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Prevádzkový poriadok – Zberný dvor

Uznesenie č.  34/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prevádzkový poriadok Zberného dvora

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Predaj hasičského auta AVIA

Uznesenie č. 35/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj hasičského auta – AVIA A 31. K DA12, EČ PN 834 AG za cenu 400,- eur  na základe znaleckého posudku v ktorom všeobecná hodnota vozidla predstavovala ku dňu 2.6.2020 čiastku 390,- eur vrátane DPH.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Výročná správa MNH za rok 2019 a správa manažéra o činnosti za I. polrok 2020

Uznesenie č. 36/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu záujmového združenia právnických osôb Mikroregión nad Holeškou za rok 2019 a správu manažéra mikroregiónu o činnosti za I. polrok 2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja

Uznesenie č. 37/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zapojenie obce do centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 0

Proti: 6 (Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 1(Filo)

Nehlasoval: 1 (Radoský)

S konštatovaním, že uznesenie nebolo prijaté

 

K bodu č. 12 – Rôzne

Uznesenie č. 38/3/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt,,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  30. júna  2020

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková   

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 02/2020

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 13. mája 2020  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 1/2020
 5. Žiadosť o zníženie nájmu
 6. IBV Staré Konopisko – Verejné obstarávanie na inžinierske siete
 7. Zmena UP č.13/2018
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 1/2020
 5. Žiadosť o zníženie nájmu
 6. IBV Staré Konopisko – Verejné obstarávanie na inžinierske siete
 7. Zmena UP č.13/2018
 8. Rôzne
 9. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mareka Fořta a Oľgu Rusnáčekovú. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 9,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili. 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 1/1/2020-11/1/2020 zo dňa 6. februára 2020.

Uznesenie č. 1/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rezort Piešťany – oblastná organizácia cestovného ruchu
 5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2019
 7. IBV Staré Konopisko
 8. Rôzne
 9. Záver – podané

Uznesenie č. 2/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Tibora  Šurína – podané

Uznesenie č. 3/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 82/8/2019-91/8/2019 zo dňa 16. decembra  2019 – podané

Uznesenie č. 4/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vstup obce Krakovany do Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Rezort Piešťany“ – podané

Uznesenie č. 5/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019   1. zmena  2. zmena 3. zmena Rozpočet

po 4. zmene

 

Návrh na 5. zmenu

 

Rozpočet

po 5. zmene

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 +49 691,31 +18 640,50 1 151 524,73 -5 531,50 1 145 993,23

 

Kapitálové prímy 1 101 759 +38 000 +142 000 -731 759 150 000,– 0 150 000
Finančné operácie        58 882 +131 837,81 +110 623,98 0 302 312,81 0 302 312,81
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1603 837,54 -5 531,50 1 598 306,04

 

  Rozpočet rok 2019  1. zmena  2. zmena  3. zmena Rozpočet po 4. zmene

 

Návrh na 5. zmenu

 

Rozpočet

po 5. zmene

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 +48 561,12 +18 640,50 1 105 250,84 -5 531,50 1 099 719,34
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 +253 754,17 -731 759,00 495 876,70 0 495 876,70
Finančné operácie 0 0 0 0 2 710,– 0 2 710,–
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1 603 837,54 -5 531,50 1 598 306,04
 • podané

Uznesenie č. 6/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu obce Krakovany za rok 2019 – podané

Uznesenie č.  7/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Prezentáciu spoločnosť Beva Development z Košíc na riešenie výstavby v lokalite Staré Konopisko – podané

Uznesenie č. 8/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyhodnotenie hobby stretnutí za rok 2019 – podané

Uznesenie č. 9/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o činnosti kontrolóra obce za rok 2019 – podané

Uznesenie č. 10/1/2020

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 – podané

Uznesenie č. 11/1/2020

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Marek Fořt požiadal o vyčíslenie príjmov za vývoz fekálií a prehodnotiť kúpu traktora.

– Mgr. Juraj Filo predložil tlmočil požiadavku občanov na zriadenie sociálne zariadeniach na cintoríne v Krakovanoch. Ďalej sa pýtal, či sa podnikli nejaké kroky k prijatiu ďalšieho zamestnanca do údržby.

– Ing. Slavomír Ťupek na hlasnej ceste pri Čelínovi  bliká lampa pouličného osvetlenia. Požiadal o zverejňovanie účasti poslancov na zasadnutiach.

– Ing. Michal Sedlák informoval poslancov že bola podaná žiadosť o dotáciu na Ministerstvo kultúry. Financie by sa použili na Folklórne slávnosti – podané

 

K bodu č.4 – Rozpočtové opatrenie 1/2020

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  1/2020 vypracovala a predložila Ing. Slávka Kotulová

V súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

Schválený rozpočet celkom na rok 2020 predstavuje čiastku 2 175 240,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 133 251,30€ celkom na sumu 2 308 491,30 €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 14 930,47 €,
 • kapitálový sa zvyšuje o 90 000 €,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 28 320,83 €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 23 251,30 €,
 • kapitálový sa zvyšuje  o 110 000 €,

Jednotlivé položky podrobnejšie vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:1, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci rozpočtové opatrenie č. 1/2020 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5 – Žiadosť o zníženie nájmu

Žiadosť o zníženie nájmu za nebytové priestory podal pán Marek Urban, Dolná ulica 109/72, Krakovany, ktorý má v prenájme Piváreň u Notára a druhú žiadosť podala pani Ivana Galbavá, Hviezdoslavova 1052/3, Vrbové, ktorá má v prenájme nebytové priestory – kaderníctvo.  

Po dlhšej rozprave sa poslanci dohodli na jednotnom postupe pre oboch žiadateľov, odloženie splatnosti nájmu  za mesiace marec, apríl, máj. Po prijatí vládnych opatrení sa bude obecné zastupiteľstvo  žiadosťami opätovne zaoberať a príjme konečné rozhodnutie.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol odloženie nájmu za mesiace marec, apríl, máj,  za nebytové priestory Piváreň u Notára schválené.

Pre kaderníctvo dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo odloženie nájmu za mesiace marec, apríl, máj, za nebytové priestory kaderníctvo schválené.

    

K bodu č. 6 – IBV Staré Konopisko – Verejné obstarávanie na inžinierske siete

Starosta obce predložil poslancom požiadavku na začatie verejného obstarávania na inžinierske siete pre IBV Staré Konopisko.  Na tému IBV Staré Konopisko  bolo pred zasadnutím obecného zastupiteľstva zvolané stretnutie Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie, ktorá problematiku podrobne rozobrala. O záveroch komisie informoval predseda Mgr. Juraj Filo. Poslanci súhlasili so začatím verejného obstarávania na inžinierske siete IBV Staré Konopisko. Starosta obce dal hlasovať Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo začatie verejného obstarávania na zhotovenie inžinierskych sieti na IBV Staré Konopisko schválené.   

  

K bodu č. 7  – Zmena UP č. 13/2018

Starosta obce informoval poslancov o Zmene UP č.13/2018, ktorá práve prebieha. 15. januára bolo začaté prerokovanie návrhu riešenia Zmien a doplnkov 13/2018 Územného plánu obce Krakovany.  Po uplynutí doby na podávanie pripomienok boli tieto vyhodnotené a zapracované. 12.3.2020 Obec Krakovany požiadala Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov , referát pôdohospodárstva  o udelenie súhlasu  na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely podľa §13 zák. NR SR č. 220/2004 Z.z.  Okresný úrad Trnava vydal súhlasné stanovisko 24.3.2020, ktoré bolo doručované aj na Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor a Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky. K tomuto stanovisku podal námietku Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor, ktorý nesúhlasil s použitím poľnohospodárskej pôdy na iné účely v rámci návrhu Zmien a doplnkov 3/2018 ÚP obce Krakovany mimo zastavaného územia obce Krakovany v katastrálnom území Stráže, konkrétne týkajúceho sa lokality označenej účelom využitia na reklamný panel o výmere 22 m2. Na základe tejto námietky Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov vydal opravené súhlasné stanovisko v ktorom bol zrušený súhlas na použitie pôdy pre reklamný panel o výmere 22 m2. V tom prípade by nemohla byť schválená  zmena UP 13/2018 v takom zmysle, ako bola navrhnutá. O tejto situácii informoval spracovateľ  územnoplánovacej dokumentácie Ing. Peter Odnoga.   Navrhol, aby sa zvolalo rokovanie so všetkými dotknutými a prerokovali danú situáciu a našli nejaký kompromis.

Uvedenú informáciu  o zmene UP č.13/2018 poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

Starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti o podporu opatrení proti šíreniu COVID-19 z  prostriedkov rezervného fondu prednostu TTSK . Tieto prostriedky by sa použili pre Zariadenie opatrovateľskej služby.

 

Interpelácie

– Ing. Michal Sedlák  informoval poslancov o vysťahovaní kultúrneho domu.

– Tibor Šurín, či je záruka na chodník na Školskej ulici, nakoľko pri Chateau Krakovany sa rozpadáva.

Ing. Peter Seitler požiadal o zverejnenie informácie, že Folklórne slávnosti 2020 sa neuskutočnia.

– Marek Fořt požiadal o opravu cesty na Novej ulici

Ing. Slavomír Ťupek sa pýtal, či sa polievajú stromčeky na Školskej ulici, upozorniť občanov na parkovanie  vozidiel na chodníku na Veternej ulici.

– Oľga Rusnáčeková upozornila, že na Južnej ulici pri detskom ihrisku nefunguje obecný rozhlas.

Mgr. Lukáš Radoský požiadal o zabezpečenie otvorenia futbalového štadiónu v zmysle prevádzkového poriadku.

 

K bodu č. 9 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 13. 5. 2020

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 12/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 1/2020
 5. Žiadosť o zníženie nájmu
 6. IBV Staré Konopisko – Verejné obstarávanie na inžinierske siete
 7. Zmena UP č.13/2018
 8. Rôzne
 9. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 13/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mareka Fořta a Oľgu Rusnáčekovú

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 14/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2020-11/1/2020 zo dňa 6. februára 2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Rozpočtové opatrenie 1/2020

Uznesenie č. 15/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2020   1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Bežné príjmy 1 138 721 +14 930,47

 

1 153 651,47
Kapitálové prímy 1 036 519 +90 000 1 126 519
Finančné operácie        0 +28 320,83 28 320,83
Príjmy spolu 2 175 240 +133 251,30

 

2 308 491,30

 

  Rozpočet rok 2020  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Bežné výdavky 1 138 721 +23 251,30 1 161 972,30
Kapitálové výdavky 1 020 259 +110 000 1 130 259
Finančné operácie 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 175 240 +133 251,30 2 308 491,30

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Žiadosť o zníženie nájmu

Uznesenie č. 16/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odloženie splatnosti nájomného za nebytové priestory Piváreň u Notára za mesiac marec, apríl, máj, pre nájomcu Marek Urban, Dolná ulica 109/72, Krakovany. O ďalšom postupe  rozhodne Obecné zastupiteľstvo až po prijatí vládnych opatrení, na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v júni.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 17/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odloženie splatnosti nájomného za nebytové priestory kaderníctvo za mesiac marec, apríl, máj pre nájomcu Ivana Galbavá, Hviezdoslavova 1052/3, Vrbové. O ďalšom postupe  rozhodne Obecné zastupiteľstvo až po prijatí vládnych opatrení, na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v júni.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.6 – IBV Staré Konopisko – Verejné obstarávanie na IS

Uznesenie č. 18/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Začatie Verejného obstarávania na inžinierske siete pre IBV Staré Konopisko

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Zmena UP č. 13/2018

Uznesenie č.  19/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu o zmene Územného plánu 13/2018 a odporúča vyvolať rokovanie ohľadne doriešenia danej situácie.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8– Rôzne

Uznesenie č. 20/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie starostu o podaní žiadosti o finančnú podporu opatrení proti šíreniu COVID-19  z rezervy prednostu TTSK pre Zariadenie opatrovateľskej služby.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 21/2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0    Zdržal sa hlasovania: 0   Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  13. mája 2020

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková     

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 01/2020

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 6. februára 2020  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rezort Piešťany – oblastná organizácia cestovného ruchu
 5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2019
 7. IBV Staré Konopisko
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rezort Piešťany – oblastná organizácia cestovného ruchu
 5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2019
 7. IBV Staré Konopisko
 8. Rôzne
 9. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Michala Sedláka a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 82/8/2019-91/8/2019 zo dňa 16. decembra 2019.

Uznesenie č. 82/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany
 5. Návrh VZN č. 3/2019   o miestnych  daniach  na   území   obce Krakovany
 6. Návrh VZN č. 4/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvia Freivaldová
 9. Združenie Holeška tour
 10. Rôzne
 11. Záver-podané

Uznesenie č. 83/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Slavomíra Ťupeka – podané

Uznesenie č. 84/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 72/7/2019- 81/7/2019 zo dňa 21. novembra  2019 – podané

Uznesenie č. 85/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 86/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č.3/2019 o miestnych daniach na území obce Krakovany- podané

Uznesenie č. 87/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č.  88/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2020 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2020 vo výške 2 175 240,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                        Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2020     Druh rozpočtu Návrh 2020  
Bežný rozpočet 1 138 721     Bežný rozpočet 1 138 721  
Kapitálový rozpočet 1 036 519     Kapitálový rozpočet                   1 020 259  
Finančné operácie 0     Finančný rozpočet 16 260  
SPOLU 2 175 240     SPOLU 2 175 240  
 • podané

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2021-2022.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2021

 

Návrh 2022

 

  Bežný rozpočet 1 178 605 1 241 102
Kapitálový rozpočet 200 0000 200 000
Finančné operácie 0 0
SPOLU 1 378 605 1 441 102

 

Druh rozpočtu Návrh 2021 Návrh 2022
Bežný rozpočet 1 178 605 1 241 102
Kapitálový rozpočet 183 740 183 740
Finančné operácie 16 260 16 260
        SPOLU 1 378 605 1 441 102
 • podané

Uznesenie č. 89/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

neschvaľuje

Odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvie Freivaldovej – podané

Uznesenie č. 90/8/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Zapojenie obce Krakovany do združenia Holeška Tour

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 0

Proti: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

S konštatovaním, že uznesenie nebolo prijaté – podané

Uznesenie č. 91/8/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

-Mgr. Juraj Filo požiadal o zakomponovanie do zmluvy o dotáciách pre spoločenské organizácie aby každá organizácia posielala  2x ročne správu o činnosti, ktorá by bola uverejnená v Hlase Krakovian.

Ing. Slavomír Ťupek upozornil na nesvietiaci  stromček na VO na Školskej ulici a rozfúkaný odpad pri stavenisku na Strážovskej ulici pri bývalom obchode.

-Ing. Michal Sedlák pochválil akcie ktoré organizovala materská a základná škola v kultúrnom dome. Obe akcie mali veľmi peknú účasť a boli zorganizované na vysokej úrovni – podané 

Poslanci kontrolu uznesení hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 – Rezort Piešťany – oblastná organizácia cestovného ruchu

Starosta obce predložil poslancom návrh na zapojenie sa do oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany. Stanovy oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany boli poslancom poslané s materiálom.  V nich je popísané činnosť organizácia a príspevky pre organizáciu. Výšku dobrovoľného  príspevku schvaľuje obecné zastupiteľstvo, výšku povinného členského príspevku určuje valné zhromaždenie organizácie.

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, porti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol vstup do oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany schválený.

 

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2019

Ing. Slávka Kotulová predložila poslancom návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2019 v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

 Schválený rozpočet celkom na rok 2019 predstavuje čiastku 2 195 439,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 213 346,73€ celkom na sumu 2 408 785,73 €.

Rozpočtovým opatrením 2/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v prijmových aj výdavkových položkách o 302 315,29 € celkom na sumu 2 711 101,02 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2019 sa uvedená suma znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 713 188,50 € celkom na sumu 1997 982,52 €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2019 sa uvedená suma znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 394 144,98 € celkom na sumu 1603 837,54 €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2019 sa uvedená suma znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 5 531,50 € celkom na sumu 1 598 306,04 €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 5 531,50 €,
 • kapitálový – bez zmien
 • finančné operácie – bez zmien.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný znižuje o 5 531,50 €,
 • kapitálový – bez zmien,
 • finančné operácie – bez zmien.

K predloženému návrhu Rozpočtového opatrenia č. 5/2019 poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci rozpočtové opatrenia č. 5/2019 zobrali na vedomie.

  

K bodu č. 6 – Čerpanie rozpočtu za rok 2019

Čerpanie rozpočtu za rok 2019 predložila Ing. Slávka Kotulová.  Podrobný rozpis bol poslancom zaslaný mailovou poštou. Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Poslancov najviac zaujali výdavky na ZOS, ktoré je v strate 56 tisíc eur ročne. Túto situácia na svojom zasadnutí prehodnotí aj finančná komisia a navrhne ďalší postup, ktorý predloží na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Čerpanie rozpočtu hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7  – IBV Staré Konopisko

Spoločnosť Beva Development z Košíc predstavila svoj návrh na výstavbu lokality Staré Konopisko. Projekt zahŕňa 23 plnohodnotných domov  a jeden dvojpodlažný bytový komplex v ktorom bude 6 bytov pre dôchodcov a 4 byty pre mladé rodiny. Poslanci predložený návrh riešenia hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

Vyhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2019

Kontrolórka obce  predložila poslancom vyhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2019. Tabuľka obsahovala príjmy za jednotlivé mesiace v roku a zároveň v druhej tabuľke bolo porovnanie s predchádzajúcimi rokmi. Výdavky sa po mesiacoch nesledovali.  K predloženému materiálu poslanci   nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sahlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci vyhodnotenie Hobby stretnutí za rok 2019 zobrali na vedomie. 

Správa o činnosti HK za rok 2019

Kontrolórka obce v súlade so schváleným plánom činnosti a s ustanovením § 18f  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov predložila obecnému zastupiteľstvu obce Krakovany správu o činnosti za rok 2019. K predloženej správa poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 zobrali na vedomie.

Plán činnosti HK  na 1. polrok 2020

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. Tento plán kontrolórka  predkladá v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. K preloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2020 schválený.

Informácie starostu o ponukách archeologického výskumu pri realizácii stavby Staré Konopisko a tiež o novinkách v projekte cyklotrasy Vrbové Piešťany. V najbližších dňoch by sa mala podpísať nájomná zmluva medzi Železnicami SR a združením obcí Zelená cesta. Projekt by sa mal začať realizovať z Piešťan. Celý projekt bude prebiehať asi v troch etapách.

Interpelácie

– Marek Fořt požiadal o vyčíslenie príjmov za vývoz fekálií a prehodnotiť kúpu traktora.

– Mgr. Juraj Filo predložil tlmočil požiadavku občanov na zriadenie sociálne zariadeniach na cintoríne v Krakovanoch. Ďalej sa pýtal, či sa podnikli nejaké kroky k prijatiu ďalšieho zamestnanca do údržby.

– Ing. Slavomír Ťupek na hlasnej ceste pri Čelínovi  bliká lampa pouličného osvetlenia. Požiadal o zverejňovanie účasti poslancov na zasadnutiach.

– Ing. Michal Sedlák informoval poslancov že bola podaná žiadosť o dotáciu na Ministerstvo kultúry. Financie by sa použili na Folklórne slávnosti.

 

K bodu č. 9 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ. 

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 6. februára 2020

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 1/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rezort Piešťany – oblastná organizácia cestovného ruchu
 5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2019
 7. IBV Staré Konopisko
 8. Rôzne
 9. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Tibora  Šurína

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 3/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 82/8/2019-91/8/2019 zo dňa 16. decembra  2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Rezort Piešťany – oblastná organizácia cestovného ruchu

Uznesenie č. 4/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vstup obce Krakovany do Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Rezort Piešťany“

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2019

Uznesenie č. 5/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019   1. zmena  2. zmena 3. zmena Rozpočet

po 4. zmene

 

Návrh na 5. zmenu

 

Rozpočet

po 5. zmene

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 +49 691,31 +18 640,50 1 151 524,73 -5 531,50 1 145 993,23

 

Kapitálové prímy 1 101 759 +38 000 +142 000 -731 759 150 000,– 0 150 000
Finančné operácie        58 882 +131 837,81 +110 623,98 0 302 312,81 0 302 312,81
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1603 837,54 -5 531,50 1 598 306,04

 

  Rozpočet rok 2019  1. zmena  2. zmena  3. zmena Rozpočet po 4. zmene

 

Návrh na 5. zmenu

 

Rozpočet

po 5. zmene

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 +48 561,12 +18 640,50 1 105 250,84 -5 531,50 1 099 719,34
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 +253 754,17 -731 759,00 495 876,70 0 495 876,70
Finančné operácie 0 0 0 0 2 710,– 0 2 710,–
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1 603 837,54 -5 531,50 1 598 306,04

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.6 – Čerpanie rozpočtu za rok 2019

Uznesenie č. 6/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu obce Krakovany za rok 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – IBV Staré Konopisko

Uznesenie č.  7/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Prezentáciu spoločnosť Beva Development z Košíc na riešenie výstavby v lokalite Staré Konopisko.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8– Rôzne

Uznesenie č. 8/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyhodnotenie hobby stretnutí za rok 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 9/1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o činnosti kontrolóra obce za rok 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 10/1/2020

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 11/1/2020

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 Šurín

 

V Krakovanoch  6. februára 2020

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková        

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08/2019

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 16. decembra  2019  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany
 5. Návrh VZN č. 3/2019   o miestnych  daniach  na   území   obce Krakovany
 6. Návrh VZN č. 4/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvia Freivaldová
 9. Združenie Holeška tour
 10. Rôzne
 11. Záver            

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany
 5. Návrh VZN  č. 3/2019   o miestnych  daniach  na   území   obce Krakovany
 6. Návrh VZN č. 4/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvia Freivaldová
 9. Združenie Holeška tour
 10. Rôzne
 11. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:7., proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Slavomíra Ťupeka.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 72/7/2019-81/7/2019 zo dňa 21. novembra 2019.

Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín.

Uznesenie č. 72/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh zmeny programu podaný Ing. Michalom Sedlákom

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 3/2019 a 4/2019
 5. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
 8. Koncert Kandráčovci na folklórnych slávnostiach 2020
 9. Rôzne
 10. Záver – podané

Uznesenie č. 73/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mareka Fořta a Pavla Klinovského – podané

Uznesenie č. 74/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 59/6/2019- 71/6/2019 zo dňa 9. októbra  2019 – podané

Uznesenie č. 75/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

3.zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Návrh na 3. zmenu 3..Zmena

 

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 1 078 306,92 +49 691,31 1 127 998,23 +18 640,50 1 146 638,73
Kapitálové prímy 1 101 759 +38 000 1 139 759 +142 000 1 281 759 -731 759,00 550 000,00
Finančné operácie           58 882 +131 837,81 190 719,81 +110 623,98 301 343,79 0 301 343,79
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02 -713 118,50 1 997 982,52

 

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Návrh na 3. zmenu 3..Zmena

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 1 014 027,73 +48 561,12 1 062 588,85 +18 640,50 1 081 229,35
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 1 394 758 +253 754,17 1 648 512,17 -731 759,00 916 753,17
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02 -713 118,50 1 997 982,52
 • podané

Uznesenie č. 76/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019   1. zmena  2. zmena 3. zmena Rozpočet

po 3. zmene

Návrh na 4. zmenu Rozpočet

po 4. zmene

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 +49 691,31 +18 640,50 1 146 638,73 +4 886,– 1 151 524,73
Kapitálové prímy 1 101 759 +38 000 +142 000 -731 759 550 000,– -400 000,– 150 000,–
Finančné operácie        58 882 +131 837,81 +110 623,98 0 301 343,79 +969,02 302 312,81
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1 997 982,52 -394 144,98 1 603 837,54

 

  Rozpočet rok 2019  1. zmena  2. zmena  3. zmena Rozpočet po 3. zmene Návrh na 4. zmenu Rozpočet po 4. zmene

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 +48 561,12 +18 640,50 1 081 229,35 +24 021,49 1 105 250,84
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 +253 754,17 -731 759,00 916 753,17 -420 876,47 495 876,70
Finančné operácie 0 0 0 0 0 +2 710,– 2 710,–
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1 997 982,52 -394 144,98

 

1 603 837,54
 • podané

Uznesenie č. 77/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018  podané

Uznesenie č.  78/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre jednotlivé organizácie

MSSČK –                                          1500,-

Obecný stolnotenisový klub –           1200,-

PZ Králik –                                          700,-

CFM JA –                                           3000,-

FK Krakovany-                                16000,-

LUSK-                                               1500,-

ZR MŠ                                                 850,-

ZR ZŠ                                                  500,-

JDS                                                    1000,-

Krakovčanka                                      1500,-

RKCFK                                             2000,-

Bábence                                             1500,-

Múzeum                                                300,-

DHZ                                                    1000,-

Celkom vo výške                               32 550,-eur – podané

Uznesenie č.  79/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2019

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2020

Inventarizácia 15.12.2019-29.1.2020 – podané

Uznesenie č. 80/7/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Koncert skupiny Kandráčovci na záver sobotného programu folklórnych slávností 2020 za cenu 8000,- eur – podané

Uznesenie č. 81/7/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Ing. Slavomír Ťupek požiadal o opravenie merača rýchlosti pri základnej škole a zároveň navrhol, či by nebolo nožné ráno počas príchodu detí do školy zabezpečiť prechod pre chodcov dospelou osobou, ako to majú vo Vrbovom.

-Mgr. Juraj Filo  žlté šrafovanie na  ceste  pri Pivárni – podané

Poslanci kontrolu uznesení hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 – Návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany

Starosta obce predložil návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany, ktorý  vypracovala Mgr. Jana Lajchová.

Obec Krakovany ako verejný poskytovateľ je zriaďovateľom a prevádzkovateľom Zariadenia opatrovateľskej služby, poskytuje opatrovateľskú službu v domácnostiach občanov a poskytuje služby jedálne. Sumu úhrady určuje verejný poskytovateľ najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov (EON), resp. u sociálnej služby (zariadenie podporného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenia, denný stacionár a opatrovateľská služba v domácnosti) najmenej vo výške 50% priemerných EON spojených s poskytovaním sociálnej služby u verejných poskytovateľov sociálnej služby porovnateľného druhu a formy v územnom obvode obce alebo VÚC.

Úhrada za sociálnu službu sa vypočíta za predchádzajúci rozpočtový rok, v prepočte na mesiac a prijímateľa sociálnej služby, resp. na počet hodín alebo úkonov opatrovateľskej služby.

Z finančných podkladov za rok 2018  boli vypočítané  EON.

Za EON pre výpočet úhrad za poskytované sociálne služby sa považujú:

 1. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní,
 2. poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
 3. cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách,
 4. energie, voda a komunikácie,
 5. materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,
 6. dopravné,
 7. rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov,
 8. nájomné za prenájom okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu,
 9. služby,
 10. bežné transfery, z toho len na vreckové, odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
 11. odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku poskytovateľa sociálnej služby.

Pri určovaní  novej sumy úhrady za vykonávanie odborných , obslužných a ďalších činností v zariadení opatrovateľskej služby sa vychádzalo z nákladov za rok 2018, pričom sumu úhrady bola  nastavená a upravená najmä vo vzťahu k službám súvisiacim so zdravotným stavom prijímateľa sociálnej služby (stavovanie, opatera a ďalšie služby) a to tak, aby v priemere boli 50%.

Predložený návrh prerokovala aj finančná  komisia a odporučila návrh VZN schváliť.    

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, porti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 5 – Návrh VZN  č. 3/2019   o miestnych  daniach  na   území   obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach na území obce Krakovany, ktorý vypracovala Ing. Oľga Galbavá.

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady    (ďalej len „miestne dane a poplatok“)   na území obce Krakovany.  Obec Krakovany na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľností,

b/ daň za psa,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ daň za ubytovanie,

e/ daň za predajné automaty,

f/ daň za nevýherné hracie prístroje,

g/ daň za jadrové zariadenie.

Zdaňovacím  obdobím miestnych daní  a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.

Návrh VZN č. 3/2019  prerokovala aj finančná komisia ktorá ho  odporučila schváliť. Poslanci k predloženému  návrhu nemali  pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 3/2019 o miestnych daniach na území obce Krakovany schválené.

  

K bodu č. 6 – Návrh VZN č.  4/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom VZN č. 4/2019 o  miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany, ktorý  vypracovala Ing. Oľga Galbavá. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.  Návrh bol prerokovaný aj na finančnej komisii ktorá odporučila návrh VZN č. 4/2019 schváliť.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal s hlasovania:0, nehlasoval:0, bol VZN č 4/2019  o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany  schválené.

 

K bodu č. 7  – Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022

Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu na rok 2020-2022 ktorý vypracovala  Ing. Slávka Kotulová. Rozpočet obce Krakovany na roky 2020-2022 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

-so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy,

-so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,

-so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

-so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

-so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

-so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

-s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2020 obsahuje vyrovnaný bežný rozpočet a prebytkový kapitálový rozpočet. Prebytok kapitálového rozpočtu vyrovnáva záporný rozdiel finančných operácií.   Krytie investičných akcií z čerpania rezervného fondu bude navrhované na schválenie OZ v r. 2020. Je predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov schválených z rezervného fondu v r. 2019 cca 62 000€.

Ak nebude zrealizovaný predaj obecných pozemkov v plnej rozpočtovanej výške, bude potrebné vykryť finančné zdroje kapitálového rozpočtu aj formou bankového úveru.

Celkový rozpočet na rok 2021 aj 2022 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je tiež vyrovnaný. Kapitálový rozpočet je prebytkový. Záporný rozdiel finančných operácií vykryje prebytok kapitálového rozpočtu.

K návrhu rozpočtu predložila stanovisko kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková, ktorá v závere konštatovala, že Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 a  z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období. Rozpočet obce na rok 2020 je navrhovaný ako vyrovnaný, predpokladá sa pokračovať v investičných akciách budovaním a zveľaďovaním miestnych komunikácií, rekonštrukciou a modernizáciou kultúrneho domu, vytvorením  novej obytnej štvrte a predajom pozemkov.  V súvislosti s novelou Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu zostavený bez programovej  štruktúry.

Navrhovaný finančný rozpočet obce na rok 2020:

                                   Príjmy                         Výdavky                                 

bežný rozpočet           1 138 721,- Eur              1 138 721,- Eur

kapitálový rozpočet    1 036 519,- Eur              1 020 259,- Eur

finančné operácie                    0,- Eur                    16 260,- Eur     

SPOLU                      2 175 240,- Eur              2 175 240,- Eur

Odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.

Návrh rozpočtu na rok 2020-2022 bol prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá taktiež odporúča návrh rozpočtu schváliť. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sahlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh rozpočtu na rok 2020 schválený a na roky 2021-2022 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvia Freivaldová

Starosta obce predložil poslancom žiadosť Silvie Freivaldovej bytom  Železničná ulica 313/3, Krakovany  na odkúpenie   pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže za účelom skvalitnenie bývania a využitia ako záhrady pri plánovanom rodinnom dome na susednom pozemku p.č. 545/1. Táto žiadosť bola vopred postúpená na posúdenie finančnej komisie. Stanovisko finančnej komisie predložil predseda komisie, poslanec Mgr. Juraj Filo. Finančná komisia  nesúhlasí s odpredajom uvedeného pozemku hlavne z dôvodu, že obec nemôže predávať pozemky priamym predajom v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Na každý takýto predaj je potrebné vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže, ale aj z dôvodu, že pozemok sa nachádza v lokalite, kde by obec mohla zriadiť oddychovú zónu.    Poslanci so stanoviskom finančnej komisie súhlasili. Starosta obce dal hlasovať za neodpredaj pozemku p.č 544/3, k.ú. Stráže Silvii Freivaldovej, bytom Železničná ulica 313/3, Krakovany. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo neodpredanie pozemku p.č. 544/3   schválené.

 

K bodu č. 9 – Združenie Holeška Tour

Starosta obce predložil návrh na zapojenie sa obce do občianskeho združenia Holeška Tour. Krátka dôvodová správa aj návrh stanov tohto združenia poslanci dostali v materiáloch na zasadnutie.  Holeška Tour má byť pilotným projektom, jedným malým skvelým nápadom, kde ak sa spoja sily územia, teda najmä samosprávy a podnikatelia, tak dokážu pre svoje územie dosiahnuť nezanedbateľné hodnoty. Predovšetkým v podobe predstavenia územia, jeho hodnôt, kultúrno- historického bohatstva a bohatstva skrytého v šikovných obyvateľoch daného územia. Holeška Tour ponúkne všetky svoje zásoby kultúrneho a historického dedičstva a šikovnosti piešťansko- trnavského a neskôr i hlohoveckého obyvateľstva, ponukou do blízkeho i vzdialenejšieho zahraničia. Celé know-how Holeška Tour je opreté o nízke finančné náklady, vysokú mieru terénnej práce srdcom, nefalšovanú hrdosť pohostiť skvelou kuchyňou zahraničné návštevy z okolia. Holeška Tour má plniť práve úlohu inštitúcie pre podporu rozvoja cestovného ruchu v konkrétnom území,  čím sa má podieľať na  podpore rozvoja  regiónu, čo bude mať priamy vplyv na spokojnosť našich obyvateľov.

Po krátkej rozprave sa poslanci obecného zastupiteľstva dohodli, že do občianskeho združenia Holeška Tour obec Krakovany zatiaľ nevstúpi. Starosta obce dal hlasovať o zapojení Obce Krakovany do OZ Holeška Tour. Hlasovaním za:0, proti:8, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, uznesenie nebolo schválené.

 

K bodu č. 10 Rôzne

Predseda kultúrnej komisie,  Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o objednávke na hudobnú skupinu Kanldráčovci, ktorá mala vystúpiť     na folklórnych slávnostiach 2020, ktorá bola schválená na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Objednávka nakoniec nebola odoslaná, lebo oni medzi tým dostali lepšiu objednávku na tento termín.  Predseda kultúrnej komisie oslovil ešte Lúčnicu, ktorá by tiež mohla vstúpiť na slávnostiach, ale zatiaľ neprišla odpoveď.

Poslanec Marek Fořt požiadal o doriešenie zastupovania pána Zemana pri vývoze fekálií, nakoľko sa to ukázalo ako dosť veľký problém pre viacerých obyvateľov obce.

 

Interpelácie

-Mgr. Juraj Filo požiadal o zakomponovanie do zmluvy o dotáciách pre spoločenské organizácie aby každá organizácia posielala  2x ročne správu o činnosti, ktorá by bola uverejnená v Hlase Krakovian.

Ing. Slavomír Ťupek upozornil na nesvietiaci  stromček na VO na Školskej ulici a rozfúkaný odpad pri stavenisku na Strážovskej ulici pri bývalom obchode.

-Ing. Michal Sedlák pochválil akcie ktoré organizovala materská a základná škola v kultúrnom dome. Obe akcie mali veľmi peknú účasť a boli zorganizované na vysokej úrovni. 

 

K bodu č. 11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 16. decembra 2019

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 82/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany
 5. Návrh VZN č. 3/2019   o miestnych  daniach  na   území   obce Krakovany
 6. Návrh VZN č. 4/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvia Freivaldová
 9. Združenie Holeška tour
 10. Rôzne
 11. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 83/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Slavomíra Ťupeka.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 84/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 72/7/2019- 81/7/2019 zo dňa 21. novembra  2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

Uznesenie č. 85/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Návrh VZN č.3/2019 o miestnych daniach na území obce Krakovany

Uznesenie č. 86/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č.3/2019 o miestnych daniach na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.6 – Návrh VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Uznesenie č. 87/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022

Uznesenie č.  88/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2020 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2020 vo výške 2 175 240,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                        Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2020     Druh rozpočtu Návrh 2020  
Bežný rozpočet 1 138 721     Bežný rozpočet 1 138 721  
Kapitálový rozpočet 1 036 519     Kapitálový rozpočet                   1 020 259  
Finančné operácie 0     Finančný rozpočet 16 260  
SPOLU 2 175 240     SPOLU 2 175 240  

 

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2021-2022.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2021

 

Návrh 2022

 

  Bežný rozpočet 1 178 605 1 241 102
Kapitálový rozpočet 200 0000 200 000
Finančné operácie 0 0
SPOLU 1 378 605 1 441 102

 

Druh rozpočtu Návrh 2021 Návrh 2022
Bežný rozpočet 1 178 605 1 241 102
Kapitálový rozpočet 183 740 183 740
Finančné operácie 16 260 16 260
        SPOLU 1 378 605 1 441 102

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8– Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvie Freivaldovej

Uznesenie č. 89/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

neschvaľuje

Odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvie Freivaldovej

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Združenie Holeška tour

Uznesenie č. 90/8/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Zapojenie obce Krakovany do združenia Holeška Tour.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 0

Proti: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

S konštatovaním, že uznesenie nebolo prijaté.

 

K bodu č. 10 Rôzne

Uznesenie č. 91/8/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  16. decembra 2019

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková     

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 07/2019

Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 21. novembra 2019  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 3/2019 a 4/2019
 5. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
 8. Rôzne
 9. Záver                                                                                                       

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 3/2019 a 4/2019
 5. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
 8. Rôzne
 9. Záver

Poslanec Ing. Michal Sedlák predložil návrh na zmenu programu. Do programu požadoval zaradiť program odsúhlasenie vystúpenia skupiny Kandráčovci na Folklórnych slávnostiach v roku 2020.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 3/2019 a 4/2019
 5. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
 8. Koncert Kandráčovci na folklórnych slávnostiach 2020
 9. Rôzne
 10. Záver

Za predloženú zmenu programu dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:7., proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mareka Fořta  a Pavla Klinovského.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 59/6/2019-71/6/2019 zo dňa 9. októbra 2019.

Uznesenie č. 59/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Schválenie investičného úveru
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ
 6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ
 7. Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie pozemkov – Machaj
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gacko
 9. Návrh na vyradenie majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver- podané

Uznesenie č. 60/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja Filu  Ing. Petra Seitlera – podané

Uznesenie č. 61/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 49/5/2019- 58/5/2019 zo dňa 27. augusta  2019 – podané

Uznesenie č. 62/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 1. Súhlasné stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu investičného úveru vo výške 80 000,- eur, za účelom realizácie investičných zámerov obce Krakovany.
 2. Návrh Majetkovej finančnej a stavebnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Krakovanoch na prijatie investičného splátkového úveru od Prima banky Slovensko, a.s. vo výške 80 000,- eur s variabilnou úrokovou sadzbou 0,50 % p.a., dobou splatnosti 5 rokov, začiatkom splácania november 2019.Účelom prijatia úveru bude financovanie investičných zámerov obce Krakovany.

B/schvaľuje

 1. Podľa príslušných ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení prijatie investičného splátkového úveru vo výške 80 000,- eur na realizáciu investičných zámerov Obce Krakovany poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, so splatnosťou 5 rokov, variabilnou úrokovou sadzbou 0,50 % p.a. a začiatkom splácania v novembri 2019
 2. Zabezpečenie vyššie uvedeného úveru smerovaním podielových daní a finančného toku Obce Krakovany cez svoj bežný účet vedený u veriteľa – podané

Uznesenie č. 63/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok 2018/2019 – podané

Uznesenie č.  64/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy za školský rok 2018/2019 – podané

Uznesenie č.  65/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

neschvaľuje

Žiadosť o zámenu pozemkov manželov Machajových na základe záveru Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie – podané

Uznesenie č. 66/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

neschvaľuje

Žiadosť o odpredaj pozemku pre manželov Gackových na základe záveru Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie. V prípade záujmu stavby oplotenia je potrebné požiadať o povolenie drobnej stavby- podané

Uznesenie č. 67/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Vyradenie majetku pre jednotlivé strediská:

Obecný úrad – 4832,00 eur,

Kultúrne stredisko – 932,17 eur,

Základná škola –7333,77  eur,

Materská škola – 681,92 eur,

Školská jedáleň –  1088,61 eur,

Zariadenie opatrovateľskej služby – 1274,11 eur, 

Požiarna zbrojnica – 442,53 eur.

Celková hodnota vyradeného majetku v obstarávacej hodnote je 16 585,11 eur – podané

Uznesenie č. 68/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Výkup pozemkov pod pomníkom Svätej rodiny, pozemok parcela č. 720/16 – ostatná plocha, k.ú. Krakovany  o výmere 5m2 v celosti od Jarolíma Vaculu Veterná ulica 455/57, Krakovany  a pozemok parcela č. 720/17 – ostatná plocha, k.ú. Krakovany o výmere 6m2 v podiele ½ a ½ od Ing.  Andrei Lindovskej Na barine 7, 841 03 Bratislava a  Denisy Králikovej Lermontovova 7, 811 05 Bratislava,  za cenu 1,00 euro/m2. Celková cena za výkup pozemkov bude 11 eur – podané

Uznesenie č. 69/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Dodatok č.1  k zmluve o dielo zo dňa 13.5.2019 na vypracovanie monitorovacej správy pre Zberný dvor Krakovany za 1. etapu – podané

Uznesenie č. 70/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Vyhodnotenie župného festivalu – podané

Uznesenie č. 71/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie

Mgr. Juraj Filo  navrhol zverejniť termín na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu obce do 10.11.2019 – podané

Poslanci kontrolu uznesení hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 – Rozpočtové opatrenie 3/2019 a 4/2019

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  3/2019  vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

Schválený rozpočet celkom na rok 2019 predstavuje čiastku 2 195 439,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 213 346,73€ celkom na sumu 2 408 785,73 €.

Rozpočtovým opatrením 2/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 302 315,29 € celkom na sumu 2 711 101,02 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2019 sa uvedená suma znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 713 188,50 € celkom na sumu 1 997 982,52 €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 18 640,50 €,
 • kapitálový sa znižuje o 731 759,– €,
 • finančné operácie zostávajú nezmenené.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 18 640,50 €,
 • kapitálový znižuje o 731 759,– €,
 • finančné operácie zostávajú nezmenené.

Jednotlivé položky nad 1000,- vysvetlila kontrolórka Ing. Elena Podmaková.

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 3/2019 zobrali na vedomie.

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  4/2019 vypracovala Ing. Slávka Kotulová  v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválený rozpočet celkom na rok 2019 predstavuje čiastku 2 195 439,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 213 346,73€ celkom na sumu 2 408 785,73 €.

Rozpočtovým opatrením 2/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 302 315,29 € celkom na sumu 2 711 101,02 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2019 sa uvedená suma znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 713 188,50 € celkom na sumu 1997 982,52 €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2019 sa uvedená suma znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 394 144,98 € celkom na sumu 1603 837,54 €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 4 886,– €,
 • kapitálový sa znižuje o 400 000,– €,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 969,02 €

 

 • bežný zvyšuje o 24 021,49 €,
 • kapitálový znižuje o 420 876,47,– €,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 2 710,– €.

Jednotlivé položky  nad 1000,- eur  vysvetlila Ing. Elena Podmaková. Zároveň požiadala poslancov, aby sa vyjadrili k financovaniu nového kotla a zariadenia v obecnom byte (práčka a chladnička). Poslanci súhlasili s financovaním kotla  v byte č. 1  a zariadenia – chladnička a práčka v byte č. 2 z bežných výdavkov. 

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, porti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 4/2019 schválené.

 

K bodu č. 5 – Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018

Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2018 predkladala Ing. Emília Knošková. Zápis bol poslancom doručený elektronicky a na zasadnutí sa už nečítal. S predloženým zápisom poslanci súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol ročný zápis do kroniky za rok 2018 schválený.

  

K bodu č. 6 – Žiadosti o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce na rok 2020

Starosta obce predložil poslancom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2020.  Na obecný úrad Krakovany bolo doručených 16 žiadosti o dotácie z rozpočtu obce. Každou žiadosťou sa poslanci zaoberali jednotlivo, a zároveň o každej výške hlasovali samostatne. Na záver sa potom bude schvaľovať jedno uznesenie pre kompletnú výšku dotácie z rozpočtu obce.

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža  –  požiadala o dotáciu vo výške 1500,-MSSČK má najviac akcií v kultúrnom dome, kde sa im účtuje nájom aj spotreba energií za prenájom priestorov kultúrneho domu. Väčšina poskytnutej dotácie sa tak vráti obci. Žiadosť je na rovnakú výšku príspevku ako bola v roku 2019.  Za výšku dotácie 1500,- eur pre MSSČK dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola schválená dotácia pre MSSČK Krakovany  vo výške 1500,- eur.

Obecný stolnotenisový klub Krakovany –   požiadal o dotáciu vo výške 1200,- eur. V minulom roku im bol schválený príspevok  1200,- eur.   Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok pre OSK Krakovany vo výške 1200,- eur schválený.

Poľovnícke združenie KRÁLIK požiadalo o 700,00 eur na činnosť. V minulom roku im bolo schválených 700,- eur. Dotácia bude použitá na propagáciu poľovníctva, starostlivosť o prírodu a zver. Za predložený  návrh 700,- eur dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotáciu pre PZ Králik vo výške 700,00 eur schválená.

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca (CFM JA).  Združenie požiadalo o dotáciu vo výške 3000,- eur. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  dotácie pre Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca vo výške 3000,- eur schválená.

Futbalový klub Krakovany (FKK), podalo žiadosť na dotáciu vo výške 16 000,00 eur. Oproti roku 2019 zvýšili požiadavku o 500,00 eur, nakoľko sa im v minulom roku dotácia navyšovala o 4500 ,- eur  z dôvodu výpadku diskoték. Navýšenú sumu použili na úhradu energií. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre FKK vo výške 16 000,00 eur schválená.

Folklórny súbor LUSK požiadal o dotáciu vo výške 1 500,00 eur. Dotácia bude podmienená jedným vystúpením na obecnej akcii zadarmo. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 1500,- eur pre FS LUSK schválená.

Združenie rodičov pri Materskej škole požiadalo o dotáciu vo výške 850,00 eur. Požadovaná dotácia  pokryje náklady na refundáciu nájmu a energií pri akciách   kultúrnom  dome. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri MŠ Krakovany na refundáciu nájmu a energií vo výške 850,00 eur schválená.

Združenie rodičov pri Základnej škole Krakovany požiadali o dotáciu vo výške 500,00 eur na refundáciu nájmu a energií v sále kultúrneho domu na dve kultúrne akcie (retro diskotéka a Katarínsky ples).  Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri ZŠ  vo výške 500,00 eur na refundáciu nájmu a energií v KD schválená.

Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 1000,00 eur. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7 proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 1000,00 eur pre JDS Krakovany schválená.

Folklórna skupina Krakovčanka  požiadala o 1500,00 eur.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok vo výške 1500,- eur pre FS Krakovčanka schválený.

RKC farnosť Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 2 000,00 eur. Dotácia bude použitá na opravu Strážovského kostola. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci dotáciu pre RKC farnosť Krakovany vo výške 2 000,00 eur schválili.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadali o dotáciu vo výške 1 500,- eur. Dotácia má byť určená na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky. K predloženej žiadosti 1500 ,- eur  poslanci nemali pripomienky. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa halsovania:0, nehlasoval:0,  dotácia pre Klub paličkovanej čipky Bábence vo výške 1500,- eur schválená.

Súkromné etnografické múzeum požiadalo o dotáciu 300,00 eur na prenájom sály kultúrneho domu na dve kultúrne podujatia. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky.  Za návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 300,00 eur na prenájom sály KD na dve spoločenské akcie schválená.

Dobrovoľný hasičský zbor  požiadal o dotáciu vo výške 1000,- eur , ktoré chcú použiť pri organizovaní súťaže o Pohár starostu, štartovné na súťažiach a kúpu pohonných hmôt. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol príspevok pre DHZ vo výške 1000,- eur schválený.

Záujmové združenie zdravého cvičenia PILATES a Katarína Zubáková, Aerobic s Katkou, požiadali o bezplatný prenájom telocvične ZŠ. K bezplatnému prenájmu telocvične ZŠ poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pillates a Aerobic s Katkou schválený. Starosta obce dal hlasovať za celkovú sumu poskytnutú na dotácie spoločenským organizáciám   celkovej výške 32550,- eur. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre spoločenské organizácie z rozpočtu obce vo výške 32550,- eur schválená.

 

K bodu č. 7  – Termíny vykonania inventarizácie obce k 31.12.2019

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková    

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský  členovia: Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman,. Ing. Peter Seitler

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák  členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka  

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Slavomír Ťupek, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2019 do 29.1.2020.

Fyzická inventúra 15.12.2019 – 31.12.2019, dokladová inventúra 1.1.2020-29.1.2020

 

K bodu č. 8 – Koncert Kandráčovci na Folklórnych slávnostiach v roku 2020.

Predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák informoval poslancov, že slávnosti v roku 2020 už nebudú pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a preto budú už len Folklórne slávnosti. Na kultúrnej komisii rozobrali alternatívu, že festival bude len dvojdňový a na záver sobotného vystúpenia by mohla vystúpiť nejaká zaujímavá kapela. Do úvahy prišli Kolárovci alebo Kanráčovci. Po telefonickom kontakte s oboma zástupcami uvedených kapiel sa vybrali Kandráčovci za cenu 8000,- eur. Poslanci s týmto návrhom súhlasili. Starosta obce dl hlasovať Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo vystúpenie skupiny Kandráčovci na folklórnych slávnostiach v roku 2020 za cenu 8000,- eur schválené.       

 

K bodu č. 9 – Rôzne

-Predseda finančnej komisie Mgr. Juraj Filo informoval poslancov o rokovaní komisie na ktorom sa preberali návrhy VZN o miestnych daniach a VZN o platbe za komunálny odpad. Vzhľadom k tomu, že finančná komisia sa stretla len v malom počte členov, predseda navrhol ešte jedno stretnutie, na ktorom sa zúčastnia  už všetci členovia. Prerokujú predložené návrhy všeobecne záväzných nariadení tak, aby sa príjmy dali zapracovať do návrhu rozpočtu na rok 2020. 

Poslanci predložili aj ďalšie investičné zámery na zapracovanie do návrhu rozpočtu obce, napríklad parkovisko pri materskej škole, oddychová zóna v spojovacej uličke medzi Hrádzami a Hoštákmi, kultúrny dom – rekonštrukcia, inžinierske siete Staré Konopisko.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili aj obyvatelia obce, bývajúci na novej Veternej ulici v smere na Trebatice. Sťažovali sa na neupravenú cestu a požadovali úpravu. Starosta obce odpovedal, že o danom probléme vie, ale nemôže sľúbiť okamžitú nápravu, nakoľko je to dlhodobý proces od projektov až po samotnú realizáciu. Prisľúbil aspoň dočasnú úpravu vybraním starého podložia a nasypaním nového štrku. 

 

Interpelácie

-Ing. Slavomír Ťupek požiadal o opravenie merača rýchlosti pri základnej škole a zároveň navrhol, či by nebolo nožné ráno počas príchodu detí do školy zabezpečiť prechod pre chodcov dospelou osobou, ako to majú vo Vrbovom.

-Mgr. Juraj Filo  žlté šrafovanie na  ceste  pri Pivárni. 

 

K bodu č. 10 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.  

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 21. novembra 2019

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 72/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh zmeny programu podaný Ing. Michalom Sedlákom

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 3/2019 a 4/2019
 5. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
 8. Koncert Kandráčovci na folklórnych slávnostiach 2020
 9. Rôzne
 10. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 73/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mareka Fořta a Pavla Klinovského

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 74/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 59/6/2019- 71/6/2019 zo dňa 9. októbra  2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 a 4/2019

Uznesenie č. 75/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

3.zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Návrh na 3. zmenu 3..Zmena

 

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 1 078 306,92 +49 691,31 1 127 998,23 +18 640,50 1 146 638,73
Kapitálové prímy 1 101 759 +38 000 1 139 759 +142 000 1 281 759 -731 759,00 550 000,00
Finančné operácie           58 882 +131 837,81 190 719,81 +110 623,98 301 343,79 0 301 343,79
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02 -713 118,50 1 997 982,52

 

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Návrh na 3. zmenu 3..Zmena

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 1 014 027,73 +48 561,12 1 062 588,85 +18 640,50 1 081 229,35
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 1 394 758 +253 754,17 1 648 512,17 -731 759,00 916 753,17
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02 -713 118,50 1 997 982,52

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 76/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019   1. zmena  2. zmena 3. zmena Rozpočet

po 3. zmene

Návrh na 4. zmenu Rozpočet

po 4. zmene

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 +49 691,31 +18 640,50 1 146 638,73 +4 886,– 1 151 524,73
Kapitálové prímy 1 101 759 +38 000 +142 000 -731 759 550 000,– -400 000,– 150 000,–
Finančné operácie        58 882 +131 837,81 +110 623,98 0 301 343,79 +969,02 302 312,81
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1 997 982,52 -394 144,98 1 603 837,54

 

  Rozpočet rok 2019  1. zmena  2. zmena  3. zmena Rozpočet po 3. zmene Návrh na 4. zmenu Rozpočet po 4. zmene

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 +48 561,12 +18 640,50 1 081 229,35 +24 021,49 1 105 250,84
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 +253 754,17 -731 759,00 916 753,17 -420 876,47 495 876,70
Finančné operácie 0 0 0 0 0 +2 710,– 2 710,–
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1 997 982,52 -394 144,98

 

1 603 837,54

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných:7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.5 – Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018

Uznesenie č. 77/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

  

K bodu č. 6 – Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020

Uznesenie č.  78/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre jednotlivé organizácie

MSSČK –                                          1500,-

Obecný stolnotenisový klub –           1200,-

PZ Králik –                                          700,-

CFM JA –                                           3000,-

FK Krakovany-                                16000,-

LUSK-                                               1500,-

ZR MŠ                                                850,-

ZR ZŠ                                                  500,-

JDS                                                    1000,-

Krakovčanka                                      1500,-

RKCFK                                             2000,-

Bábence                                             1500,-

Múzeum                                                300,-

DHZ                                                    1000,-

Celkom vo výške                               32 550,-eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2019

Uznesenie č.  79/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2019

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2020

Inventarizácia 15.12.2019-29.1.2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za:7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Koncert  Kandráčovci

Uznesenie č. 80/7/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Koncert skupiny Kandráčovci na záver sobotného programu folklórnych slávností 2020 za cenu 8000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 9 Rôzne

Uznesenie č. 81/7/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  21. novembra  2019

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková