V tejto rubrike máte možnosť prečítať si celé zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva. * Zápisnice budú zverejnené do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po schôdzi O.z.

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08/2021

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 23. novembra  2021  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19.
 4. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  zmeny programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19.
 4. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 5 proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Oľgu Rusnáčekovú. Poslanci tento návrh hlasovaním za:5,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19.

Starosta obce predložil poslancom na schválenie  spolufinancovanie Projektu na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID 19. Celý zámer vysvetlil poslanec Ing. Michal Sedlák, ktorý na projekte intenzívne pracoval. Do projektu budú zahrnuté položky na rekonštrukciu toaliet vo výške 45 000,- €, akustika 54 000,- €  ozvučenie

19 000,- €,  osvetlenie 20 000,- €, podlaha cca 60 000,- €. Obec by sa mala podieľať 5 % oprávnených nákladov projektu . Starosta dal hlasovať. Hlasovaním Za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19  kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 vo výške 5% celkových oprávnených nákladov projektu schválené. 

 

K bodu č.4 –  Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 23. novembra  2021

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 106/8/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19.
 4. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Za:  5 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 107/8/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr Juraja Filu a Oľgu Rusnáčekovú

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19.

Uznesenie č. 108/8/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19  kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 vo výške 5% celkových oprávnených nákladov projektu.  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  23. novembra  2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková                        

 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 07/2021

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 8. novembra  2021  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zásyp kanalizačného výkopu
 4. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  zmeny programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zásyp kanalizačného výkopu
 4. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera. Poslanci tento návrh hlasovaním za:8,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Zásyp kanalizačného výkopu

Starosta obce opätovne predložil poslancom problematiku zásypu výkopovej ryhy obecnej kanalizácie.

Poslanec Marek Fořt navrhol, aby sa k problematike v stručnosti vyjadril každý poslanec.

Rozpravu začal poslanec Ing. Michal Sedlák, ktorý na základe poznatkov zo stretnutia z Vrbového a na základe posúdenia Zmluvy o dielo JUDr. Horánskeho súhlasí zo štrkovým  zásypom variant 2.

Poslanec Marek Fořt vyjadril svoj postoj, že rozumie tomu ako vyšší záujem vybudovanie obecnej kanalizácie, ale nesúhlasí s tým aby sa zaplatil požadovaný zásyp, nakoľko je jasné, že niekto urobil chybu a ten by mal za to niesť aj následky.

Poslanec Mgr. Lukáš Radoský tiež vyjadril svoj názor a považuje konanie úradníkov vo Vrbovom za nekompetentných, ale v konečnom dôsledku nemáme inú možnosť, len to s nimi dotiahnuť do konca nakoľko sa nemôžeme sami rozhodovať.

Mgr. Juraj Filo – nie je iného východiska, ale budeme to musieť schváliť

Ing. Slavomír Ťupek – tiež súhlasí nakoľko nie iné východisko a navrhuje zásyp v celej obci, aby sa nekúskovalo a aj tak by to bolo neskôr potrebné urobiť.

Pavel Klinovský súhlasí s tým, aby bol vykonaný  zásyp variant č. 2.

Oľga Rusnáčeková tiež súhlasí s variantom č. 2 radšej to urobiť teraz, aby sme sa k tomu nemuseli vracať v budúcnosti.

Ing. Peter Seitler – na jednej strane je to potrebné urobiť, na druhej strane sa obec zadĺži tak, že najbližšie roky nebude mať prostriedky na iné investičné akcie.

Po rozprave dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním Za:7, proti:1 (Fořt), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci schválili zásyp kanalizačného výkopu štrkom ktorý nebol vo výkaze výmer.

 

K bodu č.4 –  Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 8. novembra  2021

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 103/7/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zásyp kanalizačného výkopu
 4. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za:  8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 104/7/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Zásyp kanalizačného výkopu  

Uznesenie č. 105/7/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Objednávku prác štrkom a materiálov potrebných na vykonanie zásypu a obsypu výkopovej ryhy realizovanej miestnej kanalizácie v rozsahu, ktorý nebol zazmluvnený a vysúťažený so zhotoviteľom uzatvorenej zmluvy o dielo.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo,  Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 1 (Fořt)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  8. novembra  2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková             

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 06/2021

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 28. októbra  2021  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služby na území obce Krakovany
 5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 MŠ Krakovany
 6. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 ZŠ Krakovany
 7. Žiadosť o zámenu pozemkov Bedlovič
 8. Rozpočtové opatrenia 9/2021, 10/2021, 11/2021
 9. Vyradenie majetku ZOS
 10. Žiadosť o podporu vydania publikácie
 11. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko 1. etapa spoločnosťou TAVOS, a.s Piešťany
 12. Použitie rezervného fondu na Investičné akcie na rok 2021
 13. Výročná správa za rok 2020 s výrokom audítora
 14. Zásyp kanalizačného výkopu.
 15. Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko
 16. Rôzne
 17. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  zmeny programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služby na území obce Krakovany
 5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 MŠ Krakovany
 6. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 ZŠ Krakovany
 7. Žiadosť o zámenu pozemkov Bedlovič
 8. Rozpočtové opatrenia 9/2021, 10/2021, 11/2021
 9. Vyradenie majetku ZOS
 10. Žiadosť o podporu vydania publikácie
 11. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko 1. etapa spoločnosťou TAVOS, a.s Piešťany
 12. Použitie rezervného fondu na Investičné akcie na rok 2021
 13. Výročná správa za rok 2020 s výrokom audítora
 14. Zásyp kanalizačného výkopu.
 15. Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko
 16. Rôzne
 17. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Slavomíra Ťupeka. Poslanci tento návrh hlasovaním za:.7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.65/5/2021 – 83/5/2021 z 16. septembra  2021.

Uznesenie č. 65/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Sťažnosť obyvateľov Dolnej ulice
 5. Návrh VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany
 6. Rozpočtové opatrenia 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021
 7. Rozpočtový harmonogram
 8. Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva (ZOS)
 9. Stanovenie ceny pozemkov – (evidenčnej)
 10. Vyradenie majetku obce
 11. Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko
 12. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok
 13. Úprava dotácií
 14. Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta
 15. Podanie žiadosti na dovybavenie kultúrneho domu
 16. Rôzne
 17. Záver-podané

Uznesenie č. 66/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Slavomíra Ťupeka – podené

Uznesenie č. 67/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. č.42/4/2021 – 64/4/2021 z 17. júna  2021 – podané

Uznesenie č. 68/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Sťažnosť občanov Dolnej ulice na úpravu odtoku dažďovej vody.

B/Ukladá

Kancelárii obecného úradu vyzvať   občanov u ktorých bola zistená závada odstrániť prekážku do jedného mesiaca od doručenia výzvy v opačnom prípade závadu odstráni obec – podané

Uznesenie č. 69/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

schvaľuje

VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany- podané

Uznesenie č. 70/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  4. zmena Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5.zmene
Bežné príjmy -63 947 1 089 040                 0 1 089 040
Kapitálové prímy   570 000 0 570 000
Finančné operácie +30 818 42 529 0 42 529
Príjmy spolu -33 129 1 701 569 1 701 560 1 701 560

 

  4.zmena  Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočetpo 5. zmene
Bežné výdavky -43 129 1121 569 +6 920

 -6 920

1  121 569
Kapitálové výdavky 10 000 563 740 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu -33 129 1 701 569   1 701 569
 • podané

Uznesenie č. 71/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.6/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  4. zmena Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5.zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné príjmy -63 947 1 089 040                 0 1 089 040 1 335 1 090 375
Kapitálové prímy   570 000 0 570 000 0 570 000
Finančné operácie +30 818 42 529 0 42 529 0 42 529
Príjmy spolu -33 129 1 701 569 0 1 701 569 1 335 1 702 904

 

  4.zmena  Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5. zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné výdavky -43 129 1121 569 +6 920

 -6 920

1  121 569 1 335  1 122 904
Kapitálové výdavky 10 000 563 740 0 563 740 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu -33 129 1 701 569   1 701 569 1 335 1 702 904
 • podané

Uznesenie č. 72/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.7/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698
  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698
                 

 

  4. zmena Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5.zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné príjmy -63 947 1 089 040                 0 1 089 040 1 335 1 090 375
Kapitálové prímy   570 000 0 570 000 0 570 000
Finančné operácie +30 818 42 529 0 42 529 0 42 529
Príjmy spolu -33 129 1 701 569 0 1 701 569 1 335 1 702 904

 

  4.zmena  Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5. zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné výdavky -43 129 1121 569 +6 920

 -6 920

1  121 569 1 335  1 122 904
Kapitálové výdavky 10 000 563 740 0 563 740 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu -33 129 1 701 569   1 701 569 1 335 1 702 904

 

  7. zmena Rozpočet po 7. zmene
Bežné príjmy 784 1 091 159
Kapitálové prímy 0 570 000
Finančné operácie 0 42 529
Príjmy spolu 784 1 703 688

 

  7.zmena  Rozpočet po 7. zmene
Bežné výdavky 784      1 123 688
Kapitálové výdavky 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260
Výdavky spolu 784 1 703 688

-podané

Uznesenie č. 73/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.8/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  4. zmena Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5.zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné príjmy -63 947 1 089 040                 0 1 089 040 1 335 1 090 375
Kapitálové prímy   570 000 0 570 000 0 570 000
Finančné operácie +30 818 42 529 0 42 529 0 42 529
Príjmy spolu -33 129 1 701 569 0 1 701 569 1 335 1 702 904

 

  4.zmena  Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5. zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné výdavky -43 129 1121 569 +6 920

 -6 920

1  121 569 1 335  1 122 904
Kapitálové výdavky 10 000 563 740 0 563 740 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu -33 129 1 701 569   1 701 569 1 335 1 702 904

 

  7. zmena Rozpočet po 7. zmene 8. zmena Rozpočet po 8.zmene
Bežné príjmy 784 1 091 159       -23 004 1 068 155
Kapitálové prímy 0 570 000 563 570 563
Finančné operácie 0 42 529 22 850 65 379
Príjmy spolu 784 1 703 688 409 1 704 097

 

  7.zmena  Rozpočet po 7. zmene 8. zmena Rozpočet po 8. zmene
Bežné výdavky 784      1 123 688         -24 221 1 099 467
Kapitálové výdavky 0 563 740 24 630 588 370
Finančné operácie 0 16 260   16 260
Výdavky spolu 784 1 703 688 409 1 704 097

-podané

Uznesenie č. 74/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Rozpočtový harmonogram na prípravu rozpočtu na rok 2022 – podané

Uznesenie č. 75/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie pohľadávok z účtovníctva

Milan Bednár z roku 2009 vo výške 900,- eur a pohľadávku spoločnosti TOP Partner Slovakia, s.r.o. z roku 2019 vo výške 961,52 eur – podané

Uznesenie č. 76/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Cenu pre evidenciu pozemkov:

Orná pôda , zastavané plochy a nádvoria, záhrady, vodné plochy aj ostatné plochy podľa prílohy č. 1 zákona 582/2004 Zb. v znení zákona 465/2008 Zb. — 0,8378 za m2 – podané

Uznesenie č. 77/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce v obstarávacej cene 21 721,59 eur

Pre jednotlivý strediská:

Požiarna zbrojnica  – 172,00 eur

Materská škola  – 837,53 eur

Základná škola – 241,94 eur

Školská jedáleň – 436,05 eur

Obecný úrad – 14 454,99 eur

Kultúrne stredisko –  4 403,49 eur

Knižničný fond – 1175,59 eur – podané

Uznesenie č. 78/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Navýšenie finančných prostriedkov na dobudovanie sietí na IBV Staré Konopisko a uvedený bod presúvajú  sa na najbližšie  zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde požadujú vysvetlenie jednotlivých navýšených položiek  – podané

Uznesenie č. 79/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 – podané

Uznesenie č. 80/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Úpravu nevyčerpaných dotácií za rok 2021 – podané

Uznesenie č. 81/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Úpravu obecného priestranstva na Dolnej ulica pred rodinným domom č. 136/38  na parkovacie miesto zámkovou dlažbou na náklady žiadateľ  s podmienkou, že nebude obmedzený prietok dažďovej vody v odvodňovacom kanáli – podané

Uznesenie č. 82/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu predsedu kultúrnej komisie Ing. Michala Sedláka o možnosti získania finančného príspevku z Ministerstva kultúry na dovybavenie kultúrneho domu – podané

Uznesenie č. 83/5/2021

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 • poslanec Mgr. Juraj Filo požiadal o osadenie zrkadla pri výjazde od hasičskej zbrojnice pri dome 166/5, projekt na verejnú zeleň,  oplotenie cintorína v Krakovanoch, defibrilátor pre obce a mestá – zaradiť do rozpočtu v budúcom roku.
 • poslanec Ing. Slavomír Ťupek požiadal na obecnú stránku doplniť informácie ku kanalizácii. Kontajnery na kuchynský odpad či nie je možné nejaké väčšie kontajnery. Či sa pustíme do rozšírenia škôlky, teraz sú výzvy. Ako sa dorieši druhá etapa Staré Konopisko.
 • Poslanec Marek Fořt – zorganizovať nejaké kultúrne podujatie ako Slniečko, alebo podobne – podané

Hlasovaním Za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Upozornenie prokurátora – Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2021  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služby na území obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom  na prerokovanie Upozornenie prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany. Po kontrole VZN č.3/2021 prokurátor skonštatoval, že boli zistené nedostatky v článku 2 odsek 6 a odsek 7, v článku 3 odsek 1. a navrhol uvedené ustanovenia zrušiť v celom rozsahu tak, aby boli v súlade so zákonom a obsahom dotknutého nariadenia. Starosta obce navrhol uvedené VZN zrušiť v plnom rozsahu a najbližšie zasadnutie predložiť na schválenie prepracované VZN. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním Za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci zobrali na vedomie upozornenie prokurátora, schválili zrušenie VZN č. 3/2021 a uložili kancelárií obecného úradu predložiť na najbližšie zasadnutie OZ upravené VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany.

 

K bodu č.5 – Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 MŠ Krakovany

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2020/2021 bola poslancom zaslaná elektronicky s pozvánkou. V stručnosti  poslancov so správou oboznámiť riaditeľka materskej školy Andrea Štefanková, ktorá správu vypracovala. Správa je vypracovaná v zmysle:

 – Zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5

– Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

– Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.

– Koncepcie materskej školy

– Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov

– Informácií o činnosti poradných orgánoch MŠ

– Vyhodnotenia projektov, podujatí

– Plán spolupráce a aktivít

Poslanci k predloženej správe nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2020/2021 schválená.  

 

K bodu č.6 – Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 ZŠ Krakovany

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany za školský rok 2020/2021 nebola už na zasadnutí čítaná, poslancom OZ bola doručená s pozvánkou na zasadnutie v elektronickej podobe.  V stručnosti poslancov zo správou oboznámila riaditeľka ZŠ Krakovany Mgr. Eva Seitlerová. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Sedlák), bola  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2020/2021 schválená bez pripomienok.

 

K bodu č.7 – Žiadosť o zámenu pozemkov Bedlovič

Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť pána Cyrila Bedloviča zastúpeného Miladou Bedlovičovou  o zámenu pozemkov. 1. zámena –  časť parcely č. 237 k.ú. Krakovany, ktorá zasahuje do miestnej komunikácie a je vo vlastníctve Cyrila Bedloviča  za časť parcely č. 231, k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve Obce Krakovany.  Druhá zámena je parcela č. 98/1, k.ú. Stráže o výmera 39m2 a parcela č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40m2, ktoré sú vo vlastníctve Cyrila Bedloviča  o výmere spolu 79 m2 za časť parcely č. 234/1, k.ú. Krakovany ktorá je vo vlastníctve Obce Krakovany. Parcely č. 98/1 a 99/1 , k.ú. Stráže vo vlastníctve Cyrla Bedloviča sú dlhodobo využívané ako prechod k mostu ponad  potok Holeška a ako plocha pre zberné nádoby na separovaný odpad. Dôvod zámeny prišla na zasadnutie obecného zastupiteľstva vysvetliť pani Milada Bedlovičová. Pozemok č. 234/1, k.ú. Krakovany vo vlastníctve Obce Krakovany je parcela na ktorej je zriadené detské ihrisko. Starosta obce vyzval poslancov aby sa k predloženej  žiadosti vyjadrili jednotlivo. Poslanec Ťupek nesúhlasil s odčlenením parcely z detského ihriska, poslanec Filo s odčlenením súhlasil, poslanec Klinovský s odčlenením súhlasil, poslanec Seitler s odčlenením súhlasil, poslanec Sedlák s odčlenením súhlasil, poslanec Fořt s odčlenením nesúhlasil a poslankyňa Rusnáčková s odčlenením súhlasila. Po dohode poslanci navrhli žiadateľovi, aby si dal vypracovať geometrický plán na odčlenenie navrhovaných pozemkov s tým, že pri geometrickom zameraní sa zúčastnia aj členovia stavebnej a finančnej komisie. Hlasovaním za:5, proti:2 (Fořt, Ťupek,), zdržal sa hlasovani:0, nehlasoval:0, zobrali poslanci žiadosť na vedomie.

 

K bodu č.8  –  Rozpočtové opatrenia 9/2021, 10/2021, 11/2021.

Rozpočtové opatrenie č.9/2021 – Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 09/2021 sa uvedená čiastka zvyšuje príjmových položkách

o 2 357,- € a zvyšuje vo výdavkových položkách o 2 357,-€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 2 357,- €,
 • kapitálový sa zvyšuje o 0 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 0,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  zvyšuje 2 357,- €
 • kapitálový sa zvyšujú   o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie sa týka dotácií.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 9/2021 zobrali na vedomie.

Rozpočtové opatrenie č. 10/2021 –Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2021 sa uvedená čiastka v príjmových položkách nemení a zvyšuje a znižuje  vo výdavkových položkách o 26 899,-€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 0,- €,
 • kapitálový sa zvyšuje o 0 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 0,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  zvyšuje aj znižuje o 26 899,- €
 • kapitálový sa zvyšujú   o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 10/2021 zobrali na vedomie.

 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2021 – Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým opatrením č. 11/2021 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 9 651,- €, 
 • kapitálový sa znižuje o 27 933,- €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 0,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  znižuje o 5 690,- €
 • kapitálový sa znižuje   o 12 892,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 300,- €

Jednotlivé položky rozpočtového opatrenia vysvetlila kontrolórka Ing. Elena Podmaková.

Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 11/2021 schválené.

 

K bodu č. 9  – Vyradenie majetku ZOS

Účtovníčka obce Zuzana Sedláková predložila dodatočné vyradenie majetku zo Zariadenia opatrovateľskej služby. ZOS po ukončení činnosti predmetný inventár nepoužíva, občanom bol umožnený odpredaj vyradeného drobného majetku. Celková suma majetku určeného na vyradenie predstavuje hodnotu 4 894,86 € v obstarávacej cene. Starosta obce dal za vyradenie majetku ZOS. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo  vyradenie majetku ZOS  v hodnote 4894,86 eur schválené. 

 

K bodu č. 10  – Žiadosť o podporu vydania publikácie

Starosta obce predložil na prerokovanie Žiadosť Balneologického múzea Imricha Wintera, Beethovenova 5, Piešťany o podporu vydania publikácie Archeologický výskum gotického Kostola sv. Gálav Krakovanoch (Strážoch). Kniha predstaví čitateľom výsledky výskumu samotnej stavby – gotického kostola. Výška požadovaného príspevku je 400,- eur. Ako protihodnotu múzeum ponúka uverejnenie propagácie obce Krakovany v uvedenej publikácii a určitý počet výtlačkov pre reprezentačné účely. 

Poslanci s predloženou žiadosťou súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za. 7, pooti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok pre Balneologické múzeum Imricha Wintera Piešťany na podporu publikácie Archeologický výskum gotického kostola sv. Gála vo výške 400,- eur schválený.

 

K bodu č. 11 – Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko 1. etapa spoločnosťou TAVOS, a.s Piešťany

Obec Krakovany vybudovala obecný vodovod a kanalizáciu na IBV Staré Konopisko. 1. etapa. Stavba bola skolaudovaná.  Taktiež bola podaná žiadosť na podpísanie zmluvy o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie spoločnosťou TAVOS. K tejto zmluve je potrebný aj súhlas obecného zastupiteľstva. Poslanec Marek Fořt navrhol, aby si Obec Krakovany najala právnika, ktorý by všetky navrhované zmluvy dopredu posúdil a poslancom vysvetlil podstatu zmluvy. Po krátkej rozprave sa poslanci dohodli na odovzdaní vybudovaného vodovodu a kanalizácie  IBV Staré Konopisko 1. etapa Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. Piešťany. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0,  zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo odovzdanie vybudovaného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko spoločnosti TAVOS, a.s. Piešťany schválené.

 

K bodu č. 12 – Použitie rezervného fondu na investičné akcie na rok 2021

Účtovníčka obce Zuzana Sedláková vypracovala na schválenie dva materiáli, ktoré predrokovala finančná komisia. Prvý materiál sa týka Návrhu čerpania zdroja KZ 43 – z predaja majetku a druhý materiál ja Návrh použitia rezervného fondu podľa § 15 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy .

Použitie rezervného fondu podľa  § 15 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške  236 726,25 € nasledovne:

Zrealizované bežné výdavky z rezervného fondu za 1-9/2021

 • Oprava MK 4 759,08 €
 • Všeobecný materiál KS    462,00 €

Zrealizované kapitálové výdavky z rezervného fondu za 1-9/2021

 • Prevádzkové stroje KD                         2 070,00 €      

Kapitálové výdavky- plán:

 • Kúpu prvku na detské ihrisko 15 188,- € realizácia rok 2021
 • Kúpa kosačky            7 662,- € realizácia rok 2022
 • Prevádzkové stroje do kuchyne KD            5 000,- € realizácia rok 2021
 • Rekonštrukcia WC KD, osvetlenie a ozvuč. spoluúčasť 10 000,- € realizácia rok 2022
 • Kanalizácia obce – spoluúčasť                                          50 000,- € realizácia 2022,3
 • Chodník Veterná k Zelinkovi 20 000,- € realizácia 2022
 • Kanalizácia – rezerva                                          121 585,17 € realizácia rok 2022-23

Z vlastných prostriedkov KZ 41:

 • Miestne komunikácie a chodníky          30 000,00 €  realizácia 2022
 • oprava plota na cintoríne v Krakovanoch    15 000,00 € realizácia 2022

Podstatu materiálu vysvetlila poslancom kontrolórka Ing. Elena Podmaková.

Po rozprave materiálu a drobných úpravách sa poslanci dohodli. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0 bolo použitie rezervného fondu podľa §15 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške 236 726,25 eur schválené.

Čerpania   zdroja KZ 43 – z predaja majetku nasledovne:

Zrealizované kapit. výdavky z predaja majetku za 1-9/2021

 • siete IBV Staré Konopisko 1.etapa 280 000,- realizácia rok 2021    194 397,42 €
 • Nákup dopr. strojov – čelný nakladač k traktor TZ 5 040,00 €
 • prípravná a projekt. Dokumentácia zateplenie ZŠ                       3 720,00 €
 • prípravná a projekt. dokument. soc. priestory ZŠ, kanalizácia 1 105,00 €
 • rekonštr. a modernizácia kuchyňa KD 11 991,58 €
 • nákup osobného automobilu                             14 900,00 €
 • Projektová dokumentácia KD zníž. energ. efektívnosti KD 15 600,00 € realizácia 2021                                                                                                 

Spolu                                                                                                                 246 754,00 €

plánované kapitálové výdavky:

 • Interiérové vybavenie OcU   3 240,00 € realizácia 2022
 • Prípravné a proj. dokumentácia –  FK cestná doprava          8 895,00 € realizácia 2021
 • Rekonštrukcia a modernizácia KD             30 408,42 € realizácia rok 2021
 • Nákup pozemkov chodník Školská zo žel.  5 000,00 € realizácia rok 2022
 • Kanalizácia obce                                       112 000,00 € realizácia rok 2021

 

 • výstavba cesty Mlynská ulica   9 400,00 € realizácia rok 2021
 • Výstavba chodníka FKK (pôvodný plán bol 5 500,-) 14 672,00 € realizácia rok 2021
 • Výstavba splašková kanalizácia FKK             14 030,00 € realizácia rok 2021
 • Výstavba chodník medzi lávkami 7 645,00 €  realizácia rok 2021  

–      Práce naviac siete IBV Staré Konopisko 1.etapa                    5 000,00  € realizácia rok 2021

–     navýšenie kanalizácia obce zásyp                                           20 395,58 €

Spolu:                                                                                    477 440,00 €

Neminuté prostriedky prechádzajú v nasledujúcom roku do rezervného fondu.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo čerpanie zdroja KZ 43 z predaja majetku.

 

K bodu č. 13 – Výročná správa za rok 2020 s výrokom audítora

Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu Obce Krakovany  za rok 2021 s výrokom audítora, ktorá bola poslancom zaslaná elektronicky. Audítorka v závere konštatovala:

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatovala, že Obec Krakovany konala  v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

 

K bodu č. 14 – Zásyp kanalizačného výkopu

Starosta obce predložil poslancom problém, ktorý vznikol zo začiatkom výkopových prác na kanalizácii v obci.  Zistilo sa, že v rozpočte, ktorý bol predmetom súťaže VO nebol zahrnutý zásyp štrkom, ale len vykopanou zeminou. S navýšením rozpočtu jednoznačne nesúhlasil poslanec Marek Fořt. Požadoval preverenie zmluvy o dielo, preverenie výkazu výmer a tiež zhotovenie vlastnej sondy, či je zásyp štrkom skutočne potrebný, keď  v rozpočte na základe ktorého sa súťažil zhotoviteľ diela nebol zahrnutý. Trvá na tom, aby zmluva bola preverená právnikom, ktorý by posúdil, kto  za vzniknuté problémy zodpovedá. Zistiť akú má táto osoba hmotnú zodpovednosť prípadne trestnoprávnu zodpovednosť. Bez týchto informácií zastupiteľstvo podľa poslanca Fořta nemôže urobiť žiadne relevantné rozhodnutie. K tomuto názoru sa priklonil aj poslanec Mgr. Juraj Filo. Starosta obce navrhol, aby sa aj poslanci zúčastnili rokovania Združenia vo Vrbovom, na ktorom sa tento problém tiež rozoberal. Poslanci navrhli, aby si obec Krakovany najala právneho zástupcu na posúdenie celého problému. Poslanec Marek Fořt navrhol nasledovné kroky:1. dať vyhotoviť sondu, 2. najať si právnika, 3. ísť na jednanie so zhotoviteľom. Konanie musí byť rýchle, po posúdení obecné zastupiteľstvo bude o problematike opätovne rokovať.

 

K bodu č. 15- Dodatok k zmluve o dielo IBV Staré Konopisko

Poslanci sa v danom bode vrátili k riešeniu doplatku za vykonané dielo na inžinierskych sieťach IBV Staré Konopisko, ktoré sa prerokovávalo na minulom zasadnutí. Celková  suma za dielo bola zhotoviteľom vyčíslená 21151,92 eur. Starosta dal tento rozpočet preveriť a skontrolovať oprávnenosť nákladov v rozpočte. Po kontrole stavebným odborníkom boli zistené niektoré náklady ako neoprávnené. Upravená cena bola teraz vyčíslená na hodnotu 6 075,- €. S touto sumou poslanci už súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko navýšenie ceny o 6 075,- eur schválený.

 

K bodu č. 16 – Rôzne

Informácie starostu – pán Antal sa sťažoval na padajúci plot v dôsledku výkopových prác na Konopisku. Starosta navrhol spevniť kraj palisádami, prípadne by stačilo aj nejaké dočasné riešenie, nakoľko sa problém vyrieši po skončení prác a úprave terénu. Poslanci odsúhlasili, aby starosta urobil prieskum možností, ako vyriešiť tento problém.

Ďalší problém je cesta na Veternej ulici, ktorá nechtiac vypadla z obstarávania. Cesta je uznesením schválená, ale musí sa dať vysúťažiť.

Mikuláš sa hromadné podujatie nebude robiť.

Silvestrovská oslava sa rozhodne podľa pandemickej situácie.

Bola podaná žiadosť na rekonštrukciu strechy ZŠ ako havarijná situácia.

 

Starosta obce predložil na schválenie návrh inventarizačných komisií. 

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková       Členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková

Čiastkové inventarizačné komisie(totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský

Členovia:  Ing. Peter Seitler

     Zuzana Sedláková

                  Vladimír Zeman

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák           

Členovia:  Mgr. Juraj Filo

                   Ruslan Hrabovyi

                  Beáta Žitňanská

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt

Členovia:  riaditeľky zariadení:

     Andrea Štefanková – materská škola

                  Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub

                  Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ

                  Oľga Galbavá  – zariadenie opatrovateľskej služby

                 Slavomír Ťupek

                 Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková

Členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra 15.12.-31.12.2021

Dokladová inventúra 1.1.-28.1.2021

Inventarizácia 1.12.2021-28.1.2022

 

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0 zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 boli inventarizačné komisie a termíny inventarizácie schválené.

 

Interpelácie poslancov

Mgr. Juraj Filo – Defibrilátor v obci – skúsiť cez SČK Územný spolok Trnava pani Gbelcová. K cintorínom  pridať kontejnery na sklo.

Ing. Michal Sedlák informoval o projekte na KD z Ministerstva kultúry SR.

 

K bodu č. 17 Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 28. októbra  2021

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 84/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služby na území obce Krakovany
 5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 MŠ Krakovany
 6. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 ZŠ Krakovany
 7. Žiadosť o zámenu pozemkov Bedlovič
 8. Rozpočtové opatrenia 9/2021, 10/2021, 11/2021
 9. Vyradenie majetku ZOS
 10. Žiadosť o podporu vydania publikácie
 11. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko 1. etapa spoločnosťou TAVOS, a.s Piešťany
 12. Použitie rezervného fondu na Investičné akcie na rok 2021
 13. Výročná správa za rok 2020 s výrokom audítora
 14. Zásyp kanalizačného výkopu.
 15. Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko
 16. Rôzne
 17. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za:  7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 85/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za:  7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 86/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. č.65/5/2021 – 83/5/2021 z 16. septembra 2021

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Upozornenie prokurátora – Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2021  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služby na území obce Krakovany

Uznesenie č. 87/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch 

A/ berie na vedomie

Upozornenie prokurátora na všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany.

B/Ruší

Uznesenie č. 69/5/2021, ktorým bolo schválené VZN č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany.

C/Ukladá

Kancelárii obecného úradu VZN prepracovať v súlade s pripomienkami prokurátora a predložiť na najbližšie zasadnutie OZ na schválenie.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 MŠ Krakovany

Uznesenie č. 88/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 MŠ Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 ZŠ Krakovany

Uznesenie č. 89/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 ZŠ Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za:6 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Sedlák)

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o zámenu pozemkov Bedlovič

Uznesenie č. 90/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť  pána  Ing. Cyrila Bedloviča, Strážovská ulica 296/99, Krakovany v zastúpení Milady Bedlovičovej na zámenu pozemkov. 1. zámena –  časť parcely č. 237 k.ú. Krakovany, ktorá zasahuje do miestnej komunikácie a je vo vlastníctve Cyrila Bedloviča  za časť parcely č. 231, k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve Obce Krakovany.  Druhá zámena je parcela č. 98/1, k.ú. Stráže o výmera 39m2 a parcela č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40m2, ktoré sú vo vlastníctve Cyrila Bedloviča  o výmere spolu 79 m2 za časť parcely č. 234/1, k.ú. Krakovany ktorá je vo vlastníctve Obce Krakovany. Geometrický plán dá vyhotoviť žiadateľ a predložiť na schválenie na OZ.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 5 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,)

Proti: 2 (Fořt, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Rozpočtové opatrenie č. 9/2021, 10/2021, 11/2021

Uznesenie č. 91/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.09/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 8.zmene 9. zmena Rozpočet po 9. zmene
Bežné príjmy 1 068 155 2 357 1 070 512
Kapitálové prímy 570 563 0 570 563
Finančné operácie 65 379          0 63 379
Príjmy spolu 1 704 097 2 357 1 706 454

 

  Rozpočet po 8. zmene 9. zmena Rozpočet po 9. zmene
Bežné výdavky 1 099 467 2 357 1 101 824
Kapitálové výdavky 588 370 0 588 370
Finančné operácie 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 1 704 097 2 357 1 706 454

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 92/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.10/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 8.zmene 9. zmena Rozpočet po 9. zmene 10.zmena Rozpočet

Po 10.zmene

 
Bežné príjmy 1 068 155 2 357 1 070 512   1 070 512  
Kapitálové prímy 570 563 0 570 563   570 563  
Finančné operácie 65 379          0 65 379   65 379  
Príjmy spolu 1 704 097 2 357 1 706 454   1 706 454  

 

  Rozpočet po 8. zmene 9. zmena Rozpočet po 9. zmene 10.zmena Rozpočet po 10.zmene       Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 099 467 2 357 1 101 824 +26 899

-26 899

1 101 824       1 101 824    
Kapitálové výdavky 588 370 0 588 370   588 370       588 370  
Finančné operácie 16 260 0 16 260   16 260       16 260  
Výdavky spolu 1 704 097 2 357 1 706 454   1 706 454       1 706 454  

 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 93/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.11/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 10.

Zmene

11. zmena Rozpočet

Po 11.zmene

Bežné príjmy 1 070 512 +9 651 1 080 163
Kapitálové prímy 570 563 -563 570 000
Finančné operácie 65 379         -27 370 38 009
Príjmy spolu 1 706 454 -18 282 1 688 172

 

  Rozpočet po 10.zmene 11. zmena Rozpočet

Po 11.zmene

Bežné výdavky 1 101 824 -5 690 1 096 134
Kapitálové výdavky 588 370

 

-12 892 575 478
Finančné operácie 16 260 +300 16 560
Výdavky spolu 1 706 454 -18 282 1 688 172

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – vyradenie majetku ZOS

Uznesenie č. 94/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku ZOS v obstarávacej cene 4894,86 eur.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.10 – Žiadosť o podporu vydania publikácie

Uznesenie č. 95/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Príspevok na podporu publikácie Archeologický výskum gotického kostola sv. Gála v Krakovanoch vo výške 400,- eur.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11  –Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko 1. etapa spoločnosťou TAVOS, a.s Piešťany

Uznesenie č. 96/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prevádzkovanie vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko 1. etapa spoločnosťou TAVOS, a.s. Piešťany.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Použitie rezervného fondu na Investičné akcie na rok 2021

Uznesenie č. 97/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu podľa  § 15 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške  236 726,25 € nasledovne:

Zrealizované bežné výdavky z rezervného fondu za 1-9/2021

 • Oprava MK            4 759,08 €
 • Všeobecný materiál KS               462,- €

 

Zrealizované kapitálové výdavky z rezervného fondu za 1-9/2021

 • Prevádzkové stroje KD 2 070,- €        

 

Kapitálové výdavky- plán:

 • Kúpu prvku na detské ihrisko    15 188,- € realizácia rok 2021
 • Kúpa kosačky           7 662,- € realizácia rok 2022
 • Prevádzkové stroje do kuchyne KD           5 000,- € realizácia rok 2021
 • Rekonštrukcia WC KD, osvetlenie a ozvuč.spoluúčasť 10 000,- € realizácia rok 2022
 • Kanalizácia obce – spoluúčasť                                          50 000,- € realizácia 2022,3
 • Chodník Veterná k Zelinkovi                          20 000,- € realizácia 2022
 • Kanalizácia – rezerva                                     121 585,17 € realizácia rok 2022-23

 

Z vlastných prostriedkov KZ 41:

 • Miestne komunikácie a chodníky          30 000,- realizácia 2022
 • oprava plota na cintoríne v Krakovanoch 15 000,- realizácia 2022

 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 98/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpania   zdroja KZ 43 – z predaja majetku nasledovne:

Zrealizované kapit.výdavky z predaja majetku za 1-9/2021

 • siete IBV Staré Konopisko 1.etapa 280 000,- realizácia rok 2021    194 397,42 €
 • Nákup dopr.strojov – čelný nakladač k traktor TZ                                 5 040,00 €
 • prípravná a projekt. Dokumentácia zateplenie ZŠ                 3 720,00 €
 • prípravná a projekt.dokument. soc.priestory ZŠ,kanlizacia  1 105,00 €
 • rekonštr. a modernizácia kuchyňa KD 11 991,58 €
 • nákup osobného automobilu                              14 900,00 €
 • Projektová dokumentácia KD zníž.energ.efektívnosti KD 15 600,00 € realizácia 2021       

 Spolu                                                                                                                 246 754,00 €

 

plánované kapitálové výdavky:

 • Interiérové vybavenie OcU 3 240,- € realizácia 2022
 • Prípravné a proj.dokumentácia –  FK cestná doprava         8 895,–  € realizácia 2021
 • Rekonštrukcia a modernizácia KD            30 408,42 € realizácia rok 2021
 • Nákup pozemkov chodník Školská zo žel.   5 000,- realizácia rok 2022
 • Kanalizácia obce                                        112 000,- € realizácia rok 2021

 

 • výstavba cesty Mlynská ulica   9 400,- € realizácia rok 2021
 • Výstavba chodníka FKK (pôvodný plán bol 5 500,-) 14 672,- € realizácia rok 2021
 • Výstavba splašková kanalizácia FKK             14 030,- € realizácia rok 2021
 • Výstavba chodník medzi lávkami 7 645,- €  realizácia rok 2021  

–      Práce naviac siete IBV Staré Konopisko 1.etapa                    5 000,-  € realizácia rok 2021

–     navýšenie kanalizácia obce zásyp                                          20 395,58 €

Spolu:                                                                                   477 440,00 €

Neminuté prostriedky prechádzajú v nasledujúcom roku do rezervného fondu.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.  13  Výročná správa za rok 2020 s výrokom audítora

Uznesenie č. 99/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu za rok 2020 s výrokom audítora

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – Zásyp kanalizačného výkopu –  nehlasovalo sa

 

K bodu č. 15 – Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko

Uznesenie č. 100/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko navýšenie ceny o 6075,- eur za vykonania dodatočných  prác.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 16 Rôzne

Uznesenie č. 101/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Inventarizačné komisie

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková       Členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková

Čiastkové inventarizačné komisie(totožné s inventúrnymi komisiami):

 1. Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský

Členovia:  Ing. Peter Seitler

     Zuzana Sedláková

                  Vladimír Zeman        

 1. Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák           

Členovia:  Mgr. Juraj Filo

                   Ruslan Hrabovyi

                  Beáta Žitňanská

 1. Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt

Členovia:  riaditeľky zariadení:

     Andrea Štefanková – materská škola

                  Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub

                  Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ

                  Oľga Galbavá  – zariadenie opatrovateľskej služby

                 Slavomír Ťupek

                 Tibor Šurín                 

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková

Členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra 15.12.-31.12.2021

Dokladová inventúra 1.1.-28.1.2022

Inventarizácia 1.12.2021-28.1.2022

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 102/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  28. októbra 2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková       

 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 05/2021

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 16. septembra  2021  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Oprava fasády na budove Piváreň u Notára
 5. Sťažnosť obyvateľov Dolnej ulice
 6. Návrh VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany
 7. Rozpočtové opatrenia 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021
 8. Rozpočtový harmonogram
 9. Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva (ZOS)
 10. Stanovenie ceny pozemkov – (evidenčnej)
 11. Vyradenie majetku obce
 12. Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko
 13. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok
 14. Rôzne
 15. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  zmeny programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Sťažnosť obyvateľov Dolnej ulice
 5. Návrh VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany
 6. Rozpočtové opatrenia 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021
 7. Rozpočtový harmonogram
 8. Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva (ZOS)
 9. Stanovenie ceny pozemkov – (evidenčnej)
 10. Vyradenie majetku obce
 11. Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko
 12. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok
 13. Úprava dotácií
 14. Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta
 15. Podanie žiadosti na dovybavenie kultúrneho domu
 16. Rôzne
 17. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Slavomíra Ťupeka. Poslanci tento návrh hlasovaním za:.7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.42/4/2021 – 64/4/2021 z 17. júna  2021.

Uznesenie č. 42/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 Otvorenie zasadnutia

 1. Voľba overovateľov zápisnice
 2. Kontrola uznesení
 3. Upozornenie prokurátora
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 4. kolo
 5. Žiadosť o odpustenie časti nájmu kaderníctvo Zuzana Tonkovičová
 6. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 7. Žiadosť o oplotenie obecného pozemku
 8. Žiadosť o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch
 9. Rozpočtové opatrenia č.1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021
 10. Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 11. VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice.
 12. Návrhy investičných akcií
 13. Rôzne
 14. Záver – podané

Uznesenie č. 43/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja  Filu a Pavla Klinovského – podané

Uznesenie č. 44/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 19/3/2021-41/3/2021 zo dňa 8. apríla  2021 – podané

Uznesenie č. 45/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Upozornenie prokurátora k previerke zachovávania zákonnosti v postupe obce na úseku určovania pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb. A ukladá obecnému úradu vypracovať a predložiť na schválenie VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce do najbližšieho zasadnutie Obecného zastupiteľstvo – podané

Uznesenie č. 46/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

schvaľuje

Predaj pozemku  č.21  p.č 1045/177 ostatná plocha, 1045/178 ostatná plocha,  k.ú. Krakovany o celkovej výmere 602 m2 pre Ondreja Mészároša a manželku Katarínu bytom Bratislava Vranovská 65  za cenu 70,00 €/m2, celkom 42140,-  eur – podané

Uznesenie č. 47/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.20  p.č 1045/175 ostatná plocha, 1045/176  ostatná plocha, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 518 m2 pre Tibora Motla a manželku Miroslavu, bytom Slovenský Grob  za cenu 70,00 €/m2, celkom 36260,-  eur – podané

Uznesenie č. 48/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

odpustenie nájmu za nebytové priestory kaderníctvo pre nájomníčku Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná 1805/3, Vrbové za obdobie  apríl  2021 – podané

Uznesenie č. 49/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpustenie nájmu vo výške 781,64 eur za rok 2020 pre Piváreň u Notára – podané

Uznesenie č. 50/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu o 50% na mesiace január, február, marec, apríl 2021 – podané

Uznesenie č. 51/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť pani Jarmili Nestešovej   bytom Šterusy 169 a Ing. Márie  Honzovej, bytom Hollého 508/12, Vrbové na oplotenie obecného pozemku a ukladá kancelárii obecného úradu zaslať odpoveď na danú žiadosť – podané

Uznesenie č. 52/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť  pani Jarmili Nestešovej   bytom Šterusy 169 a Ing. Márie  Honzovej, bytom Hollého 508/12, Vrbové o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch a ukladá kancelárii obecného úradu zaslať odpoveď na danú žiadosť – podané

Uznesenie č. 53/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

B/ schvaľuje

zvýšenie na strane výdavkov o 3 756,- € na údržbu miestnych komunikácií.

  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

       
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970 1 132 084

 

       
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000        
Finančné operácie        0 11 711 11 711        
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795

 

       

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

       
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795        
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740        
Finančné operácie 16 260   16 260        
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795        

-podané

Uznesenie č. 54/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

     
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970 1 132 084 1 132 084      
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000      
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711      
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795      

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

     
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795      
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740      
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260      
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795  

 

 

 

 

   
 • podané

Uznesenie č. 55/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene  
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987  
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000  
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711  
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698  

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene  
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698  
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740  
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260  
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698  
 • podané

Uznesenie č. 56/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene 4. zmena Rozpočet po 4. zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987 -63 947 1 089 040
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711 +30 818 42 529
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698 -33 129 1 701 569

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.zmena Rozpočet po 3 zmene 4.zmena  Rozpočet po 4. zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698 -43 129 1 121 569
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740 10 000 563 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698 -33 129 1 701 569

podané

Uznesenie č. 57/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. Schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Prebytok rozpočtu v sume 73 304,16 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov, prostriedky školskej jedálne a fondu prevádzky, údržby a opráv v sume -14 404,87 EUR  a zvýšený o opravu rozpočtového hospodárenia za minulé roky 11 366,08 €. Spolu prebytok 84 670,24 € použiť na tvorbu rezervného fondu.

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 152 056,01  EUR, použiť na tvorbu rezervného fondu.

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 236 726,25 € použiť na tvorbu rezervného fondu.

 1. Berie na vedomie

Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2020 – podané

Uznesenie č. 58/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krakovanoch – podané

Uznesenie č. 59/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberového konania na realizáciu investičných  akcií:

Chodník pri ihrisku – dlažba bez betónu

Mlynská ulica – asfalt

Chodník Rajčák, Krupová – dlažba podbetónovaná

Veterná ulica k Zelinkovi – podané

Uznesenie č. 60/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberového konania na rekonštrukciu toaliet v kultúrnom dome – hrubá stavba, okná, siete v súlade s existujúcou projektovou dokumentáciou – podané

Uznesenie č. 61/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberového konania na kúpu jedného prvku na detské ihrisko za cenu max. 14000,- eur- podané

Uznesenie č. 62/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberového konania na kúpu kosačky z cenu max. 20 000,- eur – podané

Uznesenie č. 63/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2021 – podané

Uznesenie č. 64/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Hlasovaním Za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

Na zasadnutie prišli poslanci Marek FoŘt a Mgr. Lukáš Radoský.

 

K bodu č. 4 – Sťažnosť obyvateľov Dolnej ulice

Starosta obce prečítal sťažnosť občanov Dolnej ulice, ktorá bola na obecný úrad doručená 2. augusta 2021 po prívalových letných dažďoch. Odvodňovací kanál nestíha odvádzať dažďovú vodu z dôvodu svojvoľných úprav premostení pri ktorých došlo k zníženie prietoku. Poslanci sa zhodli, že je potrebné vyzvať občanov, u ktorých sú tieto úpravy realizované na ich odstránenie v lehote do 30 dní od doručenia výzvy v opačnom prípade závadu odstráni obec. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, ptori:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, sťažnosť občanov Dolnej ulice zobrali na vedomie a ukladajú kancelárii obecného úradu vyzvať   občanov u ktorých bola zistená závada odstrániť prekážku do jedného mesiaca od doručenia výzvy v opačnom prípade závadu odstráni obec.

 

 K bodu č.5 – Návrh VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany.  K predloženému návrhu neboli podané žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany schválený.

 

K bodu č.6 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2021 vypracovala Zuzana Sedlákováv súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2021 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových položkách o  0,- € a vo výdavkových položkách zvyšuje o 6 920,-€ aj znižuje o 6 920,- €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 0,- €,
 • kapitálový sa znižuje o 0 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 0,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  zvyšuje o sumu 6 920,- € a znižuje o 6 920,- €
 • kapitálový sa zvyšujú   o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 1. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2021 v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovala Zuzana Sedláková.

Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2021 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových položkách o 1 335,- € a zvyšuje vo výdavkových položkách o 1 335,-€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 1 335,- €,
 • kapitálový sa znižuje o 0 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 0,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  zvyšuje o 1 335,- €
 • kapitálový sa zvyšujú   o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 1. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021 v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovala Zuzana Sedláková.

Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2021 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových položkách

o 784,- € a zvyšuje vo výdavkových položkách o 784,-€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 784,- €,
 • kapitálový sa znižuje o 0 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 0,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  zvyšuje o 784,- €
 • kapitálový sa zvyšujú   o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 1. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021 v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovala Zuzana Sedláková.

Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2021 sa uvedená čiastka zvyšuje príjmových položkách

o 409,- € a zvyšuje vo výdavkových položkách o 409,-€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 23 004,- €,
 • kapitálový sa zvyšuje o 563 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 22 850,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  znižuje 24 221,- €
 • kapitálový sa zvyšujú   o 24 630,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Jednotlivé položky vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.  K predloženému návrhu  poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za Rozpočtové opatrenie č. 8/2021 hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 8/2021 schválené.

 

K bodu č.7 – Rozpočtový harmonogram

Rozpočtový harmonogram vypracovala a predložila obecnému zastupiteľstvu ako informáciu o termínoch k tvorbe rozpočtu na rok 2022 účtovníčka obce Zuzana Sedláková. Na základe tohto harmonogramu sú stanovené termíny dokedy môžu poslanci predkladať svoje požiadavky na investičné akcie pre  roku 2022. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Rozpočtový harmonogram – rozpočet na rok 2022 zobrali na vedomie.

 

K bodu č.8  –  Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva (ZOS)

Starosta obce predložil poslancom Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva. Obe pohľadávky sa týkali Zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré ukončilo prevádzku 30.4.2021.

Prvá pohľadávka z roku 2009 – výroba altánku pre ZOS zaplatená záloha vo výške 900,- eur dodávateľovi Milanovi Bednárovi. Súdny exekútor JUDr. Ing. Ivan Šteiner PhD. vydal exekučný príkaz EX 1290/2011. V roku 2020 prišlo upovedomenie o zastavení starej exekúcie a bola zaplatená náhrada trov starej exekúcie 42,- eur. Exekučné konanie bolo ukončené a doručené.

Druhá pohľadávka TOP Partner Slovakia, s.r.o. vo výške 961,52 eur za plachty a posteľnú bielizeň – súd zamietol návrh na vykonanie exekúcie v celom rozsahu 30.6.2020. Firma podľa registra účtovných závierok nepodala daňové priznanie a preto je nepravdepodobné žeby vrátila zálohu na objednaný tovar.  Na základe odporučenia audítorky bol  vypracovaný tento návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva. Pôvodný návrh poslancov bol vyradiť len pohľadávku z roku 2009, ale nakoniec sa dohodli na vyradený oboch pohľadávok v celkovej sume 1861,52 eur.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Fořt a Šurín), nehlasoval:0 bolo vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva vo výške 1861,52 eur schválené.

 

K bodu č. 9  – Stanovenie ceny pozemkov – (evidenčnej)

V súlade so zákonom o účtovníctve bol predložený návrh na   schválenie evidenčnej ceny za pozemky. Prílohou č.1 zákona č. 582/2004 v znení zákona č. 465/2008 Zb. bola stanovené hodnota ornej pôdy pre katastrálne územie obce Krakovany za m2 0,8378 eur.  Audítorka Ing. Jarmila Bokorová  navrhla  aktualizovať stav pozemkov podľa listov vlastníctva, parciel a jednotlivých výmer v evidencii Obce Krakovany za k.ú. Krakovany aj Stráže k 1.12.2021 a použiť cenu 0,8378 € za m2 na ornú pôdu, zastavané plochy, záhrady, vodné plochy aj ostatné plochy. Starosta dal za návrh hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: bola evidenčná cena pozemkov vo výške 0,8378€/m2 schválená.

 

K bodu č. 10  – Vyradenie majetku obce

Jednotlivé strediská predložili návrhy na vyradenie majetku.

Požiarna zbrojnica  – 172,00 eur

Materská škola  – 837,53 eur

Základná škola – 241,94 eur

Školská jedáleň – 436,05 eur

Obecný úrad – 14 454,99 eur

Kultúrne stredisko –  4 403,49 eur

Knižničný fond – 1175,59 eur

Hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje v čase jeho obstarania cenu 21 721,59 eur.  K návrhom na vyradenie predložila kontrolórka stanovisko v ktorom konštatuje, že návrhy obsahujú predmety bežného používania a opotrebenia, nefunkčné prístroje a zariadenia. Na obecnom úrade bol vyradený osobný automobil z dôvodu nerentabilnej opravy a PC prvky. K 30.4.2021 došlo k prerušeniu prevádzky ZOS, niektorý vybraný inventár bol preradený na kultúrne stredisko, ZŠ, požiarnu zbrojnicu a obecný úrad. Celková hodnota preradeného majetku činí 19 609,45 eur.

K predloženým návrhom poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vyradenie majetku v hodnote 21 721,59 eur schválené.

 

K bodu č. 11 – Dodatok k zmluve o dielo IBV Staré Konopisko

Starosta obce predložil poslancom Výkaz výmer – rekapitulácia stavby  IBV Staré Konopisko. Zmluva o dielo bola uzavretá na celkovú výšku nákladov 194 834,23 eur. Práce naviac boli vykonané pri realizácii plynu  v celkovej cene 9709,24 eur, ktoré boli spôsobené chybou PD – zlá trasa plynovodu a chybou vo výkaze výmer. Tiež práce naviac pri realizácií vodovodu v celkovej cene 11442,68eur, ktoré boli spôsobené chybou v PD – zlá DN hlavného potrubia a chyba vo výkaze výmer pri obsypovom a zásypovom materiáli. Celková  suma za dielo bola navýšená o 21151,92 eur. Poslanci sa dohodli že schválenie dodatku Zmluvy o dielo z dôvodu navýšenia celkovej sumy presunú na najbližšie  zasadnutie obecného zastupiteľstva a zároveň požiadali o odborné vysvetlenie, či uvedená suma je skutočne opodstatnená. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci Rekapituláciu stavby – IBV Staré Konopisko zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 12 – Plán Kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 predložila kontrolórka Ing. Elena Podmaková.  K predloženému plánu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal a hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2021 schválený.

 

K bodu č. 13 – Úprava dotácií

Úpravu dotácií navrhla účtovníčka obce Zuzana Sedláková. V prehľadnej tabuľke informovala o vyčerpaní a zostatku  finančných prostriedkov, ktoré boli schválené jednotlivým subjektom na základe zmluvy o dotáciách. Na základe výšky nevyčerpaných prostriedkov navrhla z dotácie FKK vyčleniť čiastku 1930,- eur a presunúť na mzdovú položku na trénera CFMJA. S touto úpravou nesúhlasil poslanec Mgr. Juraj Filo a navrhol túto sumu vyčleniť z dotácie CFMJA. Vzhľadom k tomu, že CFMJA má nevyčerpanú dotáciu vo výške 1500,- eur, zostatok nákladov na mzdové výdavky   je možné dorovnať z dotácie FKK. Z nevyčerpanej dotácie by navrhoval dokončiť zateplenie a fasádu na prístavbe.  Úpravu dotácií poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci zobrali na vedomie.  

 

K bodu č. 14 – Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta na obecnom pozemku

Mgr. Andrea Čorná, Dolná ulica 136/38, Krakovany predložila žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta na obecnom pozemku pred domom na adrese Dolná ulica 136/38, Krakovany. Parkovacie miesto bude upravené zámkovou dlažbou. S uvedenou úpravou poslanci súhlasili za podmienky, že nebudú narušené odtokové pomery odvodňovacieho kanála. Úprava bude vykonaná na náklady žiadateľky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola žiadosť na zriadenie parkovacieho miesta na obecnom pozemku pred domom č. 136/38 na Dolnej ulici schválená.

 

K bodu č. 15- Podanie žiadosti o dotáciu na dovybavenie kultúrneho domu

Ing. Michal Sedlák, predseda kultúrnej komisie informoval poslancov, že je možnosť podať na Ministerstvo kultúry žiadosť o finančný príspevok na dovybavenie kultúrneho domu, do čoho by bolo možné zahrnúť rekonštrukciu toaliet v KD a zároveň aj doriešiť akustiku a osvetlenie  v sále. Výška dotácie je do 50 do 200 tisíc eur.  Starosta obce však upozornil na skutočnosť, že treba zistiť, či je možné žiadať aj príspevok z Ministerstva kultúry a zároveň z eurofondov. Dôležité je aby rekonštrukcia záchodov bola zakreslená v projekte, ktorý je súčasťou zateplenia KD. Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, informáciu predsedu kultúrnej komisie Ing. Michala Sedláka o možnosti získania finančného príspevku z Ministerstva kultúry na dovybavenie kultúrneho domu zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 16- Rôzne

Na zasadnutí sa zúčastnila aj pani Urblíkuvá, ktorej starosta udelil slovo. Pani Urblíková býva na Južnej ulici 601/68 prišla sa spýtať, čo sa plánuje na ich ulici, či bude obec nejako upravovať verejné priestranstvo pred domami, alebo aký je zámer v tejto časti obce. Poslanci navrhli, aby si obyvatelia nakreslili predbežný nákres, ako si to predstavujú. Na ulicu sa pôjde pozrieť aj komisia a zvolia najvhodnejšie riešenie, ktoré by bolo možné zahrnúť do najbližšieho rozpočtu. Starosta obce poďakoval pani Urblíkovej za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Starosta informoval poslancov o vzniknutom probléme, ktorý sa objavil na Ulici k Spúšťu v ceste sú stále súkromné pozemky. Na obecný úrad prišiel pán Varinec, ktorý je investorom stavby troch rodinných domov. On zistil pri zameraní stavby, že jeho pozemok zasahuje až do miestnej komunikácie. Navrhol starostovi odpredať pozemky ktorú sú v MK za 40,- eur/m2, prípadne za výmenu za stavebný pozemok na Konopisku. Starosta mu vysvetlil, že o tom rozhoduje obecné zastupiteľstvo, ale v žiadnom prípade nemôže obec odkupovať na verejnoprospešnú stavbu za ním navrhnutú cenu. Ak vlastník  nebude súhlasiť s cenou zo znaleckého posudku, obec začne proces vyvlastňovania nakoľko ide o verejnoprospešnú stavbu.

 

Interpelácie poslancov

 • poslanec Mgr. Juraj Filo požiadal o osadenie zrkadla pri výjazde od hasičskej zbrojnice pri dome 166/5, projekt na verejnú zeleň,  oplotenie cintorína v Krakovanoch, defibrilátor pre obce a mestá – zaradiť do rozpočtu v budúcom roku.
 • poslanec Ing. Slavomír Ťupek požiadal na obecnú stránku doplniť informácie ku kanalizácii. Kontajnery na kuchynský odpad či nie je možné nejaké väčšie kontajnery. Či sa pustíme do rozšírenia škôlky, teraz sú výzvy. Ako sa dorieši druhá etapa Staré Konopisko.
 • Poslanec Marek Fořt – zorganizovať nejaké kultúrne podujatie ako Slniečko, alebo podobne

 

K bodu č. 17 Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 16. septembra  2021

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 65/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 Otvorenie zasadnutia

 1. Voľba overovateľov zápisnice
 2. Kontrola uznesení
 3. Sťažnosť obyvateľov Dolnej ulice
 4. Návrh VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenia 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021
 6. Rozpočtový harmonogram
 7. Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva (ZOS)
 8. Stanovenie ceny pozemkov – (evidenčnej)
 9. Vyradenie majetku obce
 10. Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko
 11. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok
 12. Úprava dotácií
 13. Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta
 14. Podanie žiadosti na dovybavenie kultúrneho domu
 15. Rôzne
 16. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:  7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

 Uznesenie č. 66/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Slavomíra Ťupeka

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:  7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 67/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. č.42/4/2021 – 64/4/2021 z 17. júna  2021

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4Sťažnosť obyvateľov Dolnej ulice

Uznesenie č. 68/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Sťažnosť občanov Dolnej ulice na úpravu odtoku dažďovej vody.

B/Ukladá

Kancelárii obecného úradu vyzvať   občanov u ktorých bola zistená závada odstrániť prekážku do jedného mesiaca od doručenia výzvy v opačnom prípade závadu odstráni obec.

 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Návrh VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany

Uznesenie č. 69/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

schvaľuje

VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Rozpočtov opatrenie č. 5/2021, 6/2021, 7/2021 a 8/2021

Uznesenie č. 70/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  4. zmena Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5.zmene
Bežné príjmy -63 947 1 089 040                 0 1 089 040
Kapitálové prímy   570 000 0 570 000
Finančné operácie +30 818 42 529 0 42 529
Príjmy spolu -33 129 1 701 569 1 701 560 1 701 560

 

  4.zmena  Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočetpo 5. zmene
Bežné výdavky -43 129 1121 569 +6 920

 -6 920

1  121 569
Kapitálové výdavky 10 000 563 740 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu -33 129 1 701 569   1 701 569

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 71/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.6/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  4. zmena Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5.zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné príjmy -63 947 1 089 040                 0 1 089 040 1 335 1 090 375
Kapitálové prímy   570 000 0 570 000 0 570 000
Finančné operácie +30 818 42 529 0 42 529 0 42 529
Príjmy spolu -33 129 1 701 569 0 1 701 569 1 335 1 702 904

 

  4.zmena  Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5. zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné výdavky -43 129 1121 569 +6 920

 -6 920

1  121 569 1 335  1 122 904
Kapitálové výdavky 10 000 563 740 0 563 740 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu -33 129 1 701 569   1 701 569 1 335 1 702 904

 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 72/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.7/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  4. zmena Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5.zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné príjmy -63 947 1 089 040                 0 1 089 040 1 335 1 090 375
Kapitálové prímy   570 000 0 570 000 0 570 000
Finančné operácie +30 818 42 529 0 42 529 0 42 529
Príjmy spolu -33 129 1 701 569 0 1 701 569 1 335 1 702 904

 

  4.zmena  Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočetpo 5. zmene 6. zemna Rozpočet po 6. zmene
Bežné výdavky -43 129 1121 569 +6 920

 -6 920

1  121 569 1 335  1 122 904
Kapitálové výdavky 10 000 563 740 0 563 740 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu -33 129 1 701 569   1 701 569 1 335 1 702 904

 

  7. zmena Rozpočet po 7. zmene
Bežné príjmy 784 1 091 159
Kapitálové prímy 0 570 000
Finančné operácie 0 42 529
Príjmy spolu 784 1 703 688

 

  7.zmena  Rozpočet po 7. zmene
Bežné výdavky 784      1 123 688
Kapitálové výdavky 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260
Výdavky spolu 784 1 703 688

 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 73/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.8/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  4. zmena Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5.zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné príjmy -63 947 1 089 040                 0 1 089 040 1 335 1 090 375
Kapitálové prímy   570 000 0 570 000 0 570 000
Finančné operácie +30 818 42 529 0 42 529 0 42 529
Príjmy spolu -33 129 1 701 569 0 1 701 569 1 335 1 702 904

 

  4.zmena  Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5. zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné výdavky -43 129 1121 569 +6 920

 -6 920

1  121 569 1 335  1 122 904
Kapitálové výdavky 10 000 563 740 0 563 740 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu -33 129 1 701 569   1 701 569 1 335 1 702 904

 

  7. zmena Rozpočet po 7. zmene 8. zmena Rozpočet po 8.zmene
Bežné príjmy 784 1 091 159       -23 004 1 068 155
Kapitálové prímy 0 570 000 563 570 563
Finančné operácie 0 42 529 22 850 65 379
Príjmy spolu 784 1 703 688 409 1 704 097

 

  7.zmena  Rozpočet po 7. zmene 8. zmena Rozpočet po 8. zmene
Bežné výdavky 784      1 123 688         -24 221 1 099 467
Kapitálové výdavky 0 563 740 24 630 588 370
Finančné operácie 0 16 260   16 260
Výdavky spolu 784 1 703 688 409 1 704 097

 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rozpočtový harmonogram

 

Uznesenie č. 74/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Rozpočtový harmonogram na prípravu rozpočtu na rok 2022

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva (ZOS)

Uznesenie č. 75/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie pohľadávok z účtovníctva

Milan Bednár z roku 2009 vo výške 900,- eur a pohľadávku spoločnosti TOP Partner Slovakia, s.r.o. z roku 2019 vo výške 961,52 eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 2 (Fořt, Šurín)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Stanovenie ceny pozemkov

Uznesenie č. 76/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Cenu pre evidenciu pozemkov:

Orná pôda , zastavané plochy a nádvoria, záhrady, vodné plochy aj ostatné plochy podľa prílohy č. 1 zákona 582/2004 Zb. v znení zákona 465/2008 Zb. — 0,8378 za m2

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10  – vyradenie majetku obce

Uznesenie č. 77/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce v obstarávacej cene 21 721,59 eur

Pre jednotlivý strediská:

Požiarna zbrojnica  – 172,00 eur

Materská škola  – 837,53 eur

Základná škola – 241,94 eur

Školská jedáleň – 436,05 eur

Obecný úrad – 14 454,99 eur

Kultúrne stredisko –  4 403,49 eur

Knižničný fond – 1175,59 eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – Dodatok k Zmluve o dielo na IBV Staré Konopisko

Uznesenie č. 78/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Navýšenie finančných prostriedkov na dobudovanie sietí na IBV Staré Konopisko a uvedený bod presúvajú  sa na najbližšie  zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde požadujú vysvetlenie jednotlivých navýšených položiek

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.  12  Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2021

Uznesenie č. 79/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Úprava dotácií

Uznesenie č. 80/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Úpravu nevyčerpaných dotácií za rok 2021

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta na obecnom pozemku

Uznesenie č. 81/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Úpravu obecného priestranstva na Dolnej ulica pred rodinným domom č. 136/38  na parkovacie miesto zámkovou dlažbou na náklady žiadateľ  s podmienkou, že nebude obmedzený prietok dažďovej vody v odvodňovacom kanáli.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15 Rôzne

Uznesenie č. 82/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu predsedu kultúrnej komisie Ing. Michala Sedláka o možnosti získania finančného príspevku z Ministerstva kultúry na dovybavenie kultúrneho domu.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

Uznesenie č. 83/5/2021

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  16. septembra 2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková                    

 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 04/2021

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 17. júna  2021  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora
 5. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 4. kolo
 6. Žiadosť o odpustenie časti nájmu kaderníctvo Zuzana Tonkovičová
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 8. Žiadosť o oplotenie obecného pozemku
 9. Žiadosť o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch
 10. Rozpočtové opatrenia č.1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021
 11. Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 12. VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice.
 13. Návrhy investičných akcií
 14. Rôzne
 15. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora
 5. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 4. kolo
 6. Žiadosť o odpustenie časti nájmu kaderníctvo Zuzana Tonkovičová
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 8. Žiadosť o oplotenie obecného pozemku
 9. Žiadosť o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch
 10. Rozpočtové opatrenia č.1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021
 11. Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 12. VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice.
 13. Návrhy investičných akcií
 14. Rôzne
 15. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského. Poslanci tento návrh hlasovaním za:.8,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.19/3/2021 – 41/3/2021 z 8. apríla  2021.

Uznesenie č. 19/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce Krakovany
 5. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 3. kolo.
 6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020
 7. Zmena UP obce Krakovany č. 13/2018
 8. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 9. Žiadosť o odpustenie nájmu za kaderníctvo
 10. Žiadosť o povolenie obloženia schodov dreveným obkladom
 11. Žiadosť o povolenie umiestnenia vodovodnej šachty na obecnom pozemku
 12. Predaj pozemkov
 13. Rôzne
 14. Záver – podané

Uznesenie č. 20/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu  Rusnáčekovú,  a Tibora Šurína – podané

Uznesenie č. 21/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2021 – 15/1/2021 z 4. februára 2021 a 16/2/2021 – 18/2/2021 zo dňa 24. marca 2021 – podané

Uznesenie č. 22/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Verejné  hlasovanie voľby kontrolóra – podané

Uznesenie č. 23/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Volí

kontrolóra obce Krakovany   – Ing. Elena Podmaková – podané

Uznesenie č. 24/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.12  p.č 1045/144 orná pôda, 1045/145 ostatná plocha, 1045/158 ostatná plocha, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 560 m2 pre Ing. Martina Bakajsu  bytom Palín 63  za cenu 87,67 €/m2, celkom 49 100,-  eur – podané

Uznesenie č. 25/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.15  p.č 1045/150 orná pôda, 1045/151 ostatná plocha, 1045/155 ostatná plocha, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 554 m2 pre Ľubomír Valkoviča  bytom Tehelná 31, Hlohovec   za cenu 68,086 €/m2, celkom 37 720,-  eur – podané

Uznesenie č. 26/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.13  p.č 1045/146 orná pôda, 1045/147 ostatná plocha, 1045/157 ostatná plocha, k.ú. Krakovany  o celkovej výmere 560 m2 pre Katarínu Šokovú  bytom Ulica V. Clementisa 21, Trnava   za cenu 71,50 €/m2, celkom 40 040,-  eur – podané

Uznesenie č. 27/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.9  p.č 1045/138 orná pôda, 1045/139 ostatná plocha, 1045/161 ostatná plocha k.ú. Krakovany o celkovej výmere 561 m2 pre Petru Kissimonyiovú   bytom Hlboká 5, Trnava,   za cenu 71,30 €/m2, celkom 40 001,-  eur – podané

Uznesenie č. 28/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.11  p.č 1045/142 orná pôda, 1045/143 ostatná plocha, 1045/159 ostatná plocha, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 561 m2 pre Petra Svorada   bytom Kapusnícka 349/71 Nemčice   za cenu 69,87 €/m2, celkom 39 200,-  eur – podané

Uznesenie č. 29/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.14  p.č 1045/148 orná pôda, 1045/149 ostatná plocha, 1045/156ostatná plocha, k.ú. Krakovany  o celkovej výmere 561 m2 pre Mgr. Zuzanu Jenčovú  bytom Ul. A. Kubinu 1673/21 Trnava   za cenu 68,627 €/m2, celkom 38 500,-  eur – podané

Uznesenie č. 30/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.10  p.č 1045/140 orná pôda, 1045/141 ostatná plocha, 1045/160 ostatná plocha, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 561 m2 pre Veroniku Riškovú   bytom Majerníkova 34/A Bratislava   za cenu 69,518 €/m2, celkom 39 000,-  eur – podané

Uznesenie č. 31/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.19 p.č 1045/173 ostatná plocha, 1045/174 ostatná plocha, k.ú. Krakovany  o celkovej výmere 569 m2 pre Dušana Legáta  Legátovu bytom Záhradková ulica 625/7, Krakovany a manželku Ivanu  Legátovú, bytom Orviský kút 84, Piešťany,  za cenu 68,149 €/m2, celkom 38 777,-  eur – podané

Uznesenie č. 32/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

5.zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 v zmysle ustanovenia §14 odst. 2, písmena a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

  Rozpočet 2020 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Návrh na Rozpočet
    po 1 zmene po 2. zmene po 3.zmene po 4.zmene 5.zmenu po 5.zmene
Bežné príjmy 1 138 721,00 1 153 651,47 1 117 498,49 1 143 643,44 1 153 000,24 3092,91 1 156 093,15
Kapitálové príjmy 1 036 519,00 1 126 519,00 1 030 160,39 298 401,39 271 684,00  0,00 271 684,00
Finančné operácie 0,00 28 320,83 141 042,01 141 396,56 186 970,56  0,00 186 970,56
Príjmy spolu 2 175 240,00 2 308 491,30 2 288 700,89 1 583 441,39 1 611 654,80 3 092,91 1 614 747,71
               
  Rozpočet 2020 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Návrh na Rozpočet
    po 1 zmene po 2. zmene po 3.zmene po 4.zmene 5.zmenu po 5.zmene
Bežné výdavky 1 138 721,00 1 161 972,30 1 125 819,32 1 152 318,82 1 153 000,24 3092,91 1 156 093,15
Kapitálové výdavky 1 020 259,00 1 130 259,00 1 146 621,57 414 862,57 267 012,57 0,00 267 012,57
Finančné operácie 16 260,00 16 260,00 16 260,00 16 260,00 19 404,52 0,00 19 404,52
Výdavky spolu 2 175 240,00 2 308 491,30 2 288 700,89 1 583 441,39 1 439 417,33 3 092,91 1 442 510,24
 • podané

Uznesenie č. 33/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/berie na vedomie
 1. Správu o obstaraní „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“.
 2. Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBP1-2021/010352/Há zo dňa 29.3.2021 k návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“
B/schvaľuje

1.Územný plán obce Krakovany – Zmena 13/2018.

2.Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“.

3.Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“.

C/odporúča
starostovi obce Krakovany
 1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom stavebnom úrade v Piešťanoch a na Obecnom úrade v Krakovanoch, a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
 2. Vyhlásiť záväzné časti návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – podané

Uznesenie č. 34/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zníženie nájmu na nebytové priestory Piváreň u Notára za obdobie január – marec  o žiadosti obecné zastupiteľstvo rozhodne do 30.6.2021 – podané

Uznesenie č. 35/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

odpustenie nájmu za nebytové priestory kaderníctvo pre nájomníčku Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná 1805/3, Vrbové za obdobie  február , marec 2021 – podané

Uznesenie č. 36/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Obloženie schodov pre firmu New Living, s.r.o. na obecnom pozemku p.č. 97, k.ú. Stráže  – podané

Uznesenie č. 37/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku p.č. 293/1, pred domom Dolná ulica 71/21 Krakovany pre pani Dominiku Blaškovú , bytom Dudvážska 4221/27 Piešťany – podané

Uznesenie č. 38/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku p.č. 123/1, pred domom Strážovská  ulica 287/81 Krakovany pre pána Michala Valu, Strážovská ulica 287/81, Krakovany – podané

Uznesenie č. 39/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie kanalizačnej šachty na obecnom pozemku p.č. 123/1, pred domom Strážovská  ulica 287/81 Krakovany pre pána Michala Valu, Strážovská ulica 287/81, Krakovany – podané

Uznesenie č. 40/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie 4. kola obchodnej verejnej súťaže s dátumom ukončenia 15.6.2021 – podané

Uznesenie č. 41/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

 

K bodu č. 4 – Upozornenie prokurátora

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva sa zúčastnil prokurátor Okresnej prokuratúry Piešťany JUDr. Richard Singer. Upozornenie bolo na základe previerky zachovávania zákonnosti v postupe obce na úseku určovania pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Obec mala predložiť na kontrolu postup na tomto úseku. Na určovanie času predaja v obchode a času prevádzky služieb má mať obec schválené VZN.  Na základe zistených nedostatkov bolo na obec doručené predmetné upozornenie, ktoré je potrebné prerokovať na  zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na základe tohoto upozornenia obecný úrad vypracoval návrh VZN, ktoré bude predložené na schválenie na najbližšom zasadnutí.  Poslanci hlasovaním  za:8,  proti:0, zdržal sa hlasvania:0, nehlasoval:0, upozornenie prokurátora na zachovávanie zákonnosti v postupe obce na úseku určovanie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb  zobrali na vedomie.

 

K bodu č.5 – Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 4. kolo

Predseda Finančnej, majetkovej a stavebnej komisie Mgr. Juraj Filo predniesol poslancom ponuky na kúpu pozemkov, ktoré boli doručené na obecný úrad v stanovenej lehote. Na podateľňu OcÚ boli doručené  3 ponuky . Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Prvá ponuka – Štefan Blážo a manželka Zuzana Blážo,  bytom Jána Francisciho  1683/21, Levoča doručili  ponuku 28.mája 2021. Za pozemok č. 21 ponúkli sumu 42 070,- eur,

Druhá ponuka – Ondrej Meszároš a manželka Katarína Meszárošová,  bytom Vranovská 65, Bratislava,  doručila ponuku 4. júna 2021. Za pozemok č. 21 ponúkli sumu 42 140- eur, za pozemok č. 2,  38 500,- eur.

Tretia ponuka – Tibor Motlo a manželka Miroslava Motlová, bytom Janka Alexyho 1153/4, Slovenský Grob, doručil ponuku 9. júna 2021. Za pozemok č. 20  ponúkli  36 260,- eur .

Po kontrole všetkých požadovaných kritérií  komisia odporučila všetky ponuky prejednať na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Prvému  uchádzačovi Štefanovi Blážovi a manželke Zuzane  nebol pridelený žiadny pozemok. Uchádzač mal záujem o pozemok  č. 21, ponúkol  za pozemok  sumu  42 070-, ktorá nebola najvyššia, a preto bol pridelený uchádzačovi, ktorý dal vyššiu sumu. Neúspešný uchádzač bude písomne vyrozumený a bude mu vrátená kaucia vo výške 3000,- eur, ktorú zaplatil na účet obce.

Druhému  uchádzačovi, Ondrejovi Meszárošovi a manželke Kataríne   pridelila komisia pozemok č. 21 o výmere 602 m2 za ktorý ponúkol sumu 42 140,- eur a v návrhu ho dali na prvé miesto. Hlasovaním za:9, proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 21 za cenu 42 140,-  eur schválený pre Ondreja Mészaroša a manželku Katarínu Mészárošovú, bytom Vrakunská 65, Bratislava

Tretiemu uchádzačovi, Tiborovi Motlovi a manželke Miroslave Motlovej   pridelila pozemok č. 20 o výmere 518 m2 za ktorý ponúkol sumu 36 260,- eur bol to jediný pozemok o ktorý uchádzač prejavil záujem. Hlasovaním za:9 proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 20 za cenu 36 260,-  eur schválený pre Tibora Motla a manželku Miroslavu Motlovú, bytom Janka Alexyho 1153/4 Slovenský Grob.

Zo zasadnutia odišiel poslanec Pavel Klinovksý.

 

K bodu č.6 – Žiadosť o odpustenie časti nájmu kaderníctvo Zuzana Tonkovičová

Nájomníčka Zuzana Tonkovičová podala na obecný úrad žiadosť o odpustenie časti  nájmu za nebytové priestory kaderníctva za mesiace apríl2021, nakoľko mala  kaderníctvo z dôvodu druhej vlny pandémie do 16. apríla 2021 zatvorené. Poslanci sa dohodli na  odpustením nájomného v plnej výške. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo odpustenie nájmu za nebytové priestory za mesiac  apríl  2021 vo výške 50,- eur  pre Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná 1805/3, Vrbové schválené. 

 

K bodu č.7 – Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára

Na základe uznesenia č. 34/3/2021 sa poslanci opätovne zaoberali žiadosťou  Mareka Urbana o zníženie nájmu nebytových priestorov Piváreň u Notára za mesiace január až apríl 2021  a tiež odpustením  nedoplatku za nájmu vo výške 781,64 eur za rok 2020. Za každú žiadosť poslanci hlasovali samostatne.   Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci žiadosť o odpustenie nedoplatku za nájom v roku 2020 vo výške 781,64 eur schválili.

Starosta obce dal hlasovať aj za druhú žiadosť. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci schválili zníženie nájmu za nebytové priestory Piváreň u Notára za mesiac január, február, marec, apríl o 50%.

 

K bodu č.8  –  Žiadosť o oplotenie obecného pozemku

Starosta obce prečítal  žiadosť, ktorú na obecný úrad doručili pani Jarmila Nestešová, Šterusy 169 a Ing. Mária Honzová, Hollého 508/12, Vrbové. Menované žiadajú oplotenie obecného pozemku, ktorý  susedí s ich záhradou. Starosta poslancom vysvetlil ako vznikla táto situácia a prečo pozemok nie je oplotený. Obec nemá žiadnu právnu povinnosť ohrádzať pozemok, a to že rodina Hornáková postavila plot z jednej strany suseda a tvrdí, že obec má postaviť z druhej strany je len nepísané pravidlo zaužívané v obci. Po ukončení prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby ostala záhrada nevyužívaná a kosiť je budú pracovníci obce. Nie sú tam chované žiadne zvieratá a preto nič nebráni nerušenému užívaniu susedného pozemku aj bez vystavania plotu.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci žiadosť pani Nestešovej a Honzovej zobrali na vedomie  s tým, že kancelária obecného úradu zašle na žiadosť odpoveď.

 

K bodu č. 9  – Žiadosť o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch

Pani Jarmila Nestešová a Ing. Mária Honzová poslali aj druhú žiadosť, ktorá sa týkala výrubu dvoch stromov – smrekov na cintoríne v Krakovanoch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hrobov kde sú pochovaní rodičia a starí rodičia žiadateliek. Cintorín je  miesto, kde by sa mala tvoriť oáza kľudu a pokoja, k čomu patria aj stromy a spev vtáčikov, preto nie je cieľom stromy odstraňovať ale skôr ich vysádzať. V prípade, že strom ohrozuje majetok alebo zdravie osôb pohybujúcich sa v týchto priestoroch je potrebné ich regulovať, prípadne úplne odstrániť. Poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 zobrali žiadosť pani Nestešovej a pani Honzovej na vedomie a odpoveď na žiadosť zašle kancelária obecného úradu.

 

K bodu č. 10  – Rozpočtové opatrenia č. 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021

Rozpočtové opatrenie č.1/2021

Schválený rozpočet celkom na rok 2020 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2021 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 751 018,-€ celkom na sumu 1 713 795,- €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 30 970,- €,
 • kapitálový sa znižuje o 731 759 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 11 711,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný znižuje o 19 259,- €,
 • kapitálový sa znižuje  o 731 759 €,
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie sa týka finančných prostriedkov z dotácií, preto sa neschvaľuje, ale berie na vedomie. 

Úprava rozpočtu z  obce o čiastku 3 756,- na úpravu miestnych komunikácií z dôvodu vyrovnania rozpočtu –sa schvaľuje OZ.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0 zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 1/2021 zobrali na vedomie.

Za úpravu rozpočtu  z  obce o čiastku 3 756,- na úpravu miestnych komunikácií z dôvodu vyrovnania rozpočtu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo zvýšenie na strane výdavkov o 3 756,- € na údržbu miestnych komunikácií schválené

Rozpočtové patrenie č.2/2021

Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2021 sa uvedená čiastka upravuje vo výdavkových položkách o 62 563,-€ celkom bez vplyvu na celkové príjmy a výdavky v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č.81/9/2018.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 0,- €,
 • kapitálový sa znižuje o 0 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 0,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný znižuje i zvyšuje o sumu 62 563,- €,
 • kapitálový sa znižuje  o 0 €,
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie sa týka presunu finančných prostriedkov určených na odstupné zamestnancov ZOS a časti mzdy za mesiac apríl 2021 z prostriedkov zriaďovateľa, ďalších výdavkov už realizovaných podľa priloženého návrhu a  rozdelenia príspevkov jednotlivo občianskym združeniam v obci v zmysle uznesenia 10/1/2021 zo 4.2.2021 a  preto sa neschvaľuje, ale berie na vedomie. 

K predloženému rozpočtovému opatreniu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 poslanci zobrali na vedomie.

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021

Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2021 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových položkách o 20 903,- € a zvyšuje vo výdavkových položkách o 20 903,-€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 20 903,- €,
 • kapitálový sa znižuje o 0 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 0,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  zvyšuje o sumu 20 903,- €,
 • kapitálový sa znižuje  o 0 €,
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie sa týka dotácií  a  preto sa neschvaľuje, ale berie na vedomie. 

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Rozpočtové opatrenia č. 3/2021 zobrali na vedomie.

Rozpočtové opatrenie č. 4/2021

Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2021 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových položkách o 33 129,- € a znižuje vo výdavkových položkách o 33 129,-€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 63 947,- €,
 • kapitálový sa znižuje o 0 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 30 818,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  znižuje o sumu 43 129,- €,
 • kapitálový sa zvyšujú   o 10 000,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie rozpočtu obce   sa schvaľuje obecným zastupiteľstvom. 

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 schválené.

 

K bodu č. 11 – Záverečný účet obce za rok 2020 stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.

Záverečný účet obce za rok 2020 vypracovala Zuzana Sedláková. Materiál bol poslancom zaslaný elektronicky. Kontrolórka obce, Ing. Elena Podmaková  predložila Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  Kontrolórka obce odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2020 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2020 nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce za rok 2020 a prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu schválený bez výhrad a Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 12 – VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok  Obecnej knižnice

Starosta obce predložil návrh  VZN č. 2/201 Knižničný a výpožičný  poriadok obecnej knižnice v Krakovanoch. Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krakovanoch upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.  Návrh VZN č. 2/2021 bol poslancom doručený elektronicky. Poslanci k materiálu nemali pripomienky. Starosta obce dal za VZN č.2021 hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krakovanoch schválený. 

 

K bodu č. 13 – Návrhy investičných akcií

Starosta obce predložil poslancom požiadavku na schválenie investičných akcií, ktoré bude obec realizovať do konca roka 2021. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Marek Fořt.

Do úvahy pripadá viac akcií na ktoré bude potrebné pripraviť podklady na realizáciu a obstarávanie na zhotoviteľa.

Dokončenie chodníka pri ihrisku zámkovou dlažbou bez podbetónovania, rekonštrukcia miestnej komunikácie na Mlynskej ulici – asfaltový povrch, rekonštrukcia chodníka na Strážovskej ulici v časti od rodinného domu p. Krupovej po staré koryto Holešky pri rodinnom dome p. Rajčáka – predpokladaný povrch dlažba podbetónovaná a posledná akcia úprava povrchu komunikácie Veterná k rodinnému domu p. Zelinku – štrková zhutnená úprava. 

Za predložený návrh investičných akcií dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola vyhlásenie výberového konania na rekonštrukciu uvedených úsekov schválené.

Ďalšia dôležitá akcia bola navrhnutá začatie rekonštrukcie toaliet v kultúrnom dome v súlade s existujúcou projektovou dokumentáciou, aby prístavba mohla byť zahrnutá do projektu rekonštrukcie  KD – Zníženie energetickej náročnosti, ktorá by mala byť vyhlásená v priebehu tohto roka. Starosta dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo vyhlásenie výberového konania na rekonštrukciu toaliet v kultúrnom dome Krakovany schválené.

Na doplnenie detského ihriska poslanci navrhli prikúpiť jeden prvok pre väčšie deti. Celá zostava by mela byť do maximálne do výšky 14 000,- eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh na kúpu jedného prvku  na detské ihrisko vo výške max.  14000,- eur schválená.

Poslanec Michal Sedlák predložil návrh na kúpu kosačky na kosenie verejných priestranstiev, ihriska v materskej škole aj futbalového štadiónu. Maximálna cena by mala byť 20000,- eur. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola kúpa kosačky za max. cenu 20000,- eur schválená.

 

K bodu č. 14 – Rôzne

Z dôvodu neprítomnosti kontrolórky obce Ing. Eleny Podmakovej zapisovateľka predložila poslancom na schválenie Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2021. Poslanci k predloženému plánu nemali pripomienky, starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sahlasovania:0, nehlsaoval:0, bol plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2021 schválený.

Poslanec a zástupca starostu Pavel Klinovský,  na základe požiadaviek obyvateľov obce,  predložil poslancom návrh zriadenie urnového hája na  obecných cintorínoch. Vzhľadom na obmedzené priestory hlavne na cintoríne v Krakovanoch bude potrebné sa touto problematikou zaoberať a tento návrh zaradiť do návrhu rozpočtu na ďalšie rozpočtovacie obdobie.

Poslanec Ing. Michal Sedlák, predseda kultúrnej komisie informoval poslancov o príprave na Folklórne slávnosti ktoré sa konajú 26.-27.6.2021.

 

Interpelácie poslancov

Ing. Peter Seitler požiadal o zabezpečenie stojanov na vrecká a odpadkových košov na psie výkaly po obci,  upozornil na suché konáre orechov pri čističke, ktoré je potrebné orezať.

Mgr. Juraj Filo predložil požiadavku občanov na jednoduché zastrešenie stojanov na bicykel pri Veternej ulici. Na požiadavku odpovedal starosta obce hneď, že realizácia asi nebude možná, nakoľko by prístrešok nevydržal z dôvodu silných vetrov ktoré v danej lokalite fúkajú.

Ing. Slavomír Ťupek navrhol osloviť členov JDS na zabezpečenie priechodu pre chodcov pri základnej škole pred začiatkom vyučovania, kým nebude zrealizovaný navrhovaný semafor. Upozornil na prasknutý strom na detskom ihrisku, aby sa dal skontrolovať.

 

K bodu č. 15 Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 17. júna  2021

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 42/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora
 5. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 4. kolo
 6. Žiadosť o odpustenie časti nájmu kaderníctvo Zuzana Tonkovičová
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 8. Žiadosť o oplotenie obecného pozemku
 9. Žiadosť o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch
 10. Rozpočtové opatrenia č.1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021
 11. Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 12. VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice.
 13. Návrhy investičných akcií
 14. Rôzne
 15. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:  8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 43/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja  Filu a Pavla Klinovského

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 44/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 19/3/2021-41/3/2021 zo dňa 8. apríla  2021.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4Upozornenie prokurátora

Uznesenie č. 45/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Upozornenie prokurátora k previerke zachovávania zákonnosti v postupe obce na úseku určovania pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb. A ukladá obecnému úradu vypracovať a predložiť na schválenie VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce do najbližšieho zasadnutie Obecného zastupiteľstvo.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 4. kolo

Uznesenie č. 46/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

schvaľuje

Predaj pozemku  č.21  p.č 1045/177 ostatná plocha, 1045/178 ostatná plocha,  k.ú. Krakovany o celkovej výmere 602 m2 pre Ondreja Mészároša a manželku Katarínu bytom Bratislava Vranovská 65  za cenu 70,00 €/m2, celkom 42140,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 47/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.20  p.č 1045/175 ostatná plocha, 1045/176  ostatná plocha, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 518 m2 pre Tibora Motla a manželku Miroslavu, bytom Slovenský Grob  za cenu 70,00 €/m2, celkom 36260,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o odpustenie časti nájmu za kaderníctvo Zuzana Tonkovičová

Uznesenie č. 48/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

odpustenie nájmu za nebytové priestory kaderníctvo pre nájomníčku Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná 1805/3, Vrbové za obdobie  apríl  2021.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára

Uznesenie č. 49/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpustenie nájmu vo výške 781,64 eur za rok 2020 pre Piváreň u Notára

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 50/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu o 50% na mesiace január, február, marec, apríl 2021.        

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o oplotenie obecného pozemku

Uznesenie č. 51/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť pani Jarmili Nestešovej   bytom Šterusy 169 a Ing. Márie  Honzovej, bytom Hollého 508/12, Vrbové na oplotenie obecného pozemku a ukladá kancelárii obecného úradu zaslať odpoveď na danú žiadosť.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Žiadosť o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch

Uznesenie č. 52/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť  pani Jarmili Nestešovej   bytom Šterusy 169 a Ing. Márie  Honzovej, bytom Hollého 508/12, Vrbové o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch a ukladá kancelárii obecného úradu zaslať odpoveď na danú žiadosť.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Rozpočtové oparenia č. 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021.

Uznesenie č. 53/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

B/ schvaľuje

zvýšenie na strane výdavkov o 3 756,- € na údržbu miestnych komunikácií.

  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

       
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970 1 132 084

 

       
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000        
Finančné operácie        0 11 711 11 711        
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795

 

       

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

       
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795        
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740        
Finančné operácie 16 260   16 260        
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795        

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 54/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

     
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970 1 132 084 1 132 084      
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000      
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711      
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795      

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

     
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795      
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740      
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260      
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795      

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:  8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 55/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene  
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987  
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000  
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711  
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698  

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene  
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698  
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740  
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260  
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 56/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene 4. zmena Rozpočet po 4. zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987 -63 947 1 089 040
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711 +30 818 42 529
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698 -33 129 1 701 569

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.zmena Rozpočet po 3 zmene 4.zmena  Rozpočet po 4. zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698 -43 129 1 121 569
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740 10 000 563 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698 -33 129 1 701 569

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.  11 Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko kontrolóra

Uznesenie č. 57/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. Schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Prebytok rozpočtu v sume 73 304,16 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov, prostriedky školskej jedálne a fondu prevádzky, údržby a opráv v sume -14 404,87 EUR  a zvýšený o opravu rozpočtového hospodárenia za minulé roky 11 366,08 €. Spolu prebytok 84 670,24 € použiť na tvorbu rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 152 056,01  EUR, použiť na tvorbu rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 236 726,25 € použiť na tvorbu rezervného fondu.

 1. Berie na vedomie

Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2020

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice

Uznesenie č. 58/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krakovanoch

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Návrhy investičných akcií

Uznesenie č. 59/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberového konania na realizáciu investičných  akcií:

Chodník pri ihrisku – dlažba bez betónu

Mlynská ulica – asfalt

Chodník Rajčák, Krupová – dlažba podbetónovaná

Veterná ulica k Zelinkovi

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 60/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberového konania na rekonštrukciu toaliet v kultúrnom dome – hrubá stavba, okná, siete v súlade s existujúcou projektovou dokumentáciou.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 61/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberového konania na kúpu jedného prvku na detské ihrisko za cenu max. 14000,- eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 62/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberového konania na kúpu kosačky z cenu max. 20 000,- eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 Rôzne

Uznesenie č. 63/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2021.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 64/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  17. júna 2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková   

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 03/2021

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 8. apríla  2021  v kultúrnom dome Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce Krakovany
 5. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 3. kolo.
 6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020
 7. Zmena UP obce Krakovany č. 13/2018
 8. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 9. Žiadosť o odpustenie nájmu za kaderníctvo
 10. Žiadosť o povolenie obloženia schodov dreveným obkladom
 11. Žiadosť o povolenie umiestnenia vodovodnej šachty na obecnom pozemku
 12. Rôzne
 13. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia so zmenami, ktoré predložil poslanec Ing. Slavomír Ťupek.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce Krakovany
 5. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 3. kolo.
 6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020
 7. Zmena UP obce Krakovany č. 13/2018
 8. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 9. Žiadosť o odpustenie nájmu za kaderníctvo
 10. Žiadosť o povolenie obloženia schodov dreveným obkladom
 11. Žiadosť o povolenie umiestnenia vodovodnej šachty na obecnom pozemku
 12. Predaj pozemkov IBV Staré Konopisko
 13. Rôzne
 14. Záver

Za predloženú zmenu program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčekovú a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.1/1/2021 – 15/1/2021 z 4. februára 2021 a 16/2/2021 – 18/2/2021 zo dňa 24. marca 2021.

Uznesenie č. 1/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 2. kolo.
 5. Vyhlásenie voľby hlasného kontrolóra obce Krakovany
 6. Žiadosť o odpustenie nájmu za nebytové priestory – kaderníctvo
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 8. Žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku
 9. Schválenie dotácie z rozpočtu obce pre organizácie
 10. Nákup respirátorov pre občanov nad 60 rokov
 11. Preplatenie dovolenky starostovi za rok 2020
 12. Konopisko predaj pozemkov
 13. Rôzne
 14. Záver – podané

Uznesenie č. 2/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mareka Fořta a Ing. Slavomír Ťupeka – podané

Uznesenie č. 3/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.82/8/2020 – 95/8/2020 z 16. decembra 2020 – podané

Uznesenie č. 4/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.8  p.č 1045/136, 1045/137, 1045/162 o celkovej výmere 561 m2 pre Mgr. Dušana Žováka a manželku Mgr. Moniku Žovákovú bytom Adam Trajan  4753/20 Piešťany  za cenu 68,09 €/m2, celkom 38 201,-  eur -podané

Uznesenie č. 5/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.7  p.č 1045/134, 1045/135, 1045/163 o celkovej výmere 561 m2 pre Mariána Valu a manželku Máriu Valovú  bytom Nová ulica 647/25 Krakovany  za cenu 68,629 €/m2, celkom 38501,-  eur – podané

Uznesenie č. 6/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Krakovany na 8. apríla 2021 predkladanie prihlášok do 19. marca 2021- podané

Uznesenie č. 7/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

odpustenie nájmu za nebytové priestory kaderníctvo pre nájomníčku Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná 1805/3, Vrbové za obdobie  január 2021 – podané

Uznesenie č.8/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu na nebytové priestory Piváreň u Notára za obdobie november december  z ceny 730,- eur za   o 50 – podané

 

Uznesenie č. 9/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku p.č. 293/1, pred domom Dolná ulica 68/15 Krakovany

Pre pani Stanislavu Fernézovú, bytom Dolná ulica 68/15 Krakovany – podané

Uznesenie č. 10/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie pre organizácie:

MSSČK                                   1500,-

OSK                                        1200,-

PZ Králik                                   700,-

CFMJA                                   3000,-

FKK                                       16000,-

FS LUSK                                 1500,-

Rodičovské združenie MŠ          800,-

Rodičovské združenie ZŠ           500,-

JDS Slovenska v Krakovanoch  1000,-

Krakovčanka                             300,-

OZ Bábence                             1500,-

Múzeum za Krakovskú bránu     500,-

DHS Krakovany                      1100,-

Spolu                                        31600,- – podané

Uznesenie č. 11/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nákup respirátorov pre občanov obce od 60 r.  2 kusy na obyvateľa – podané

Uznesenie č. 12/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

preplatenie dovolenky starostu obce za rok 2020 v počte 28 dní – podané

Uznesenie č. 13/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie 3. kola  OVS za rovnakých podmienok ako boli v 1 a 2. kole s termínom ukončenia do 26. marca 2021 – podané

Uznesenie č. 14/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 – podané

Uznesenie č. 15/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

 • Slavomír Ťupek podať žiadosť na detské ihrisko na jeden alebo dva prvky z dotácie VUC Trnava. Upozeornil na prepadnutý chodník na Veternej ulici pri dome doktora Potúčka.
 • Peter Seitler upozornil na to, že na Veternej ulici nesvieti viac pouličných lámp  a požiadal o doplnenie kontajnera na bioodpad na Strážovskú ulicu.
 • Juraj Filo navrhol pripraviť podmienky na predaj druhej časti Starého Konopiska a odčleniť túto časť novým geometrickým plánom.
 • Michal Sedlák vyslovil pochvalu za rekonštrukciu kuchyne KD.U

Uznesenie č. 16/2/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena
 4. Záver – podané

Uznesenie č. 17/2/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského -podané

Uznesenie č. 18/2/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. na pozemkoch parcela číslo 1018/2  o výmere 755 m2, zastavené plochy a nádvoria k.ú. Krakovany, 1019 o výmere 2363 m2,  zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Krakovany, 1045/28 o výmere 1214 m2, ostatné plochy, k.ú. Krakovany, 1045/8 o výmere 1198 m2  ostatné plochy, k.ú. Krakovany – podané

Poslanci hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie kontrolu uznesení.

 

K bodu č. 4 – Voľba hlavného kontrolóra obce Krakovany

Do voľby hlavného kontrolóra obce sa zapojil len jeden uchádzač, Ing Elena Podmaková, ktorá túto funkciu vykonávala už dve volebné obdobia.

Poslanci skontrolovali náležitosti prihlášky a skonštatovali, že žiadosť je úplná. Starosta obce navrhol verejné hlasovanie, vzhľadom na to, že uchádzač je len jeden. Poslanci za tento návrh hlasovali.

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hasovania:0, nehlasoval:0, bola verejná voľba kontrolóra obce schválená. Následne dal starosta obce hlasovať za kontrolóra obce. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasvania:0, nehlasoval:0, bola za kontrolóra obce na ďalšie šesťročné obdobie zvolená Ing. Elena Podmaková.

 

K bodu č.5 – Vyhodnotenie OVS na predaj pozemkov Staré Konopisko 3. kolo

Predseda Finančnej, majetkovej a stavebnej komisie Mgr. Juraj Filo predniesol poslancom ponuky na kúpu pozemkov, ktoré boli doručené na obecný úrad v stanovenej lehote. Na podateľňu OcÚ boli doručených  16 ponúk. Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Prvá ponuka – Ing. Martin Bakajsa,  bytom Palín 63 doručil ponuku 17.3.2021. Za pozemok č. 12 ponúkol sumu 49100,- eur, za pozemok č. 13, ponúkol 49100,- eur a za pozemok č. 14, ponúkol 49100,- eur.

Druhá ponuka – Ivana Bitto,  bytom Hálová 15 Bratislava,  doručila ponuku 19. marca 2021. Za pozemok č. 12 ponúkla sumu 38300,- eur, za pozemok č. 9,  38300,- eur.

Tretia ponuka – Matej Čáp, bytom Nám. SNP 19, Bratislava, doručil ponuku 19. marca 2021. Za pozemok č. 11 ponúkol 38300,- eur a za pozemok č. 10 ponúkol 38300,- eur.

Štvrtá ponuka – Daniel Sýkora a manželka Adriana Sýkorová obaja bytom Nám. SNP 6, Piešťany doručili ponuku 22. marca 2021. Za pozemok č. 10 ponúkli sumu 38300,- eur, za pozemok č. 11 ponúkli sumu 38300,- eur a za pozemok č. 12 ponúkli 38080,- eur.

Piata ponuka – Ľubomír Valkovič bytom Tehelná 31, Hlohovec doručil ponuku 24. marca 2021. Za pozemok č 13 ponúkol 38 220 ,- eur, za pozemok č. 14 ponúkol 38 220,- eur a za  pozemok č. 15 ponúkol 37 720,- eur.

Šiesta ponuka – Michal Mutkovič bytom Nitrianska 25, Hlohovec doručil ponuku 24. marca 2021. Za pozemok č. 14 ponúkol 38200,- eur, za pozemok č. 13 ponúkol 38200,- eur a za pozemok č. 15 ponúkol 37 700,- eur.

Siedma ponuka- Katarína Šoková bytom Ul. Clementisa 21, Trnava doručila ponuku 24. marca 2021. Za pozemok č. 13 ponúkla 40 040,- eur, za pozemok č. 14 ponúkla 40 040,- eur a za pozemok č. 9 ponúkla 40 040,- eur.

Ôsma ponuka – Petra Kissimonyiová bytom Hlboká 5, Trnava doručila ponuku 24.marca 2021. Za pozemok č. 9 ponúkla 40 001,- eur, za pozemok č. 10 ponúkla 40 001,- eura za pozemok č. 11 ponúkla 40 001,- eur.

Deviata ponuka – Miroslav Janík bytom Nám. 7. apríla 414, Brezová pod Bradlom doručil ponuku 25. marca 2021. Poslal ponuku len na pozemok č. 9 za ktorý ponúkol 39 000,- eur.

Desiata ponuka – Peter Svorad Kapusnícka 349/71, Nemčice doručil ponuku 25. marca 2021. Poslal ponuku len na pozemok č. 11, za ktorý ponúkol 39 200,- eur.

Jedenásta ponuka – Ing. Natália Urbanová bytom Javorová 1, Piešťany doručila ponuku 25. marca 2021. Za pozemok č. 9 ponúkla 38 210,- eur, za pozemok č. 10 ponúkla 38 210,- eur a za pozemok č. 14 ponúkla 38 210,- eur.

Dvanásta ponuka – Ivan Müller Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava doručil ponuku 25. marca 2021. Poslal ponuku len na pozemok č. 13 za ktorý ponúkol 38 700,- eur.

Trinásta ponuka – Mgr. Tomáš Málik bytom Ľudmily Podjavorinskej 4, Trnava doručil ponuku 25. marca 2021. Poslal ponuku len na pozemok č. 12 za ktorý ponúkol 38 900,- eur.

Štrnásta ponuka  – Mgr. Zuzana Jenčová bytom A. Kubinu 21, Trnava doručila ponuku 25. marca 2021. Poslala ponuku len na pozemok č. 14 za ktorý ponúkla 38 500,- eur.

Pätnásta ponuka – Veronika Rišková bytom Majerníkova 34/A Bratislava doručila ponuku 26. marca 2021. Poslala ponuku  len na pozemok 10 za ktorý ponúkla 39 000,- eur.

Šestnásta ponuka – Dušan Legát a manželka Ivana Legátová bytom Záhlradková ulica 7, Krakovany doručili ponuku 26.marca 2021. Poslali ponuku len na pozekom č. 19 za ktorý ponúkli 38 777,- eur. 

Po kontrole všetkých požadovaných kritérií  komisia odporučila všetky ponuky prejednať na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

-Prvému uchádzačovi, Ing. Martinovi Bakajsovi  pridelila pozemok č. 12 o výmere 560 m2 za ktorý ponúkol sumu 49 100,- eur a v návrhu ho dali na prvé miesto. Hlasovaním za:8, proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 12 za cenu 49 100,-  eur schválený pre Ing. Martina Bakajsu bytom Palín 63.

– Druhému uchádzačovi Ivana Bitto nebol pridelený žiadny pozemok. Uchádzačka mal záujem o pozemky č. 12 a č. 9, ponúkla  za pozemky  sumu  38 300,- eur, ktorá nebola najvyššia, a preto boli pridelené uchádzačom, ktorý dali vyššiu sumu. Neúspešná uchádzačka bude písomne vyrozumená a bude jej vrátená kaucia vo výške 3000,- eur, ktorú zaplatil na účet obce.

– Tretiemu  uchádzačovi Matejovi Čápovi nebol pridelený žiadny pozemok. Uchádzač mal záujem o pozemky č. 11 a č. 10, ponúkol  za pozemky  sumu  38 300,- eur, ktorá nebola najvyššia, a preto boli pridelené uchádzačom, ktorý dali vyššiu sumu. Neúspešný uchádzač bude písomne vyrozumený a bude mu vrátená kaucia vo výške 3000,- eur, ktorú zaplatil na účet obce.

– Štvrtému uchádzačovi Danielovi Sýkorovi a manželke Adriane  nebol pridelený žiadny pozemok. Uchádzač mal záujem o pozemky č. 10, č.11, č.12, ponúkol  za pozemky  sumy  38 300,- eur, 338 080 ,- eur  ktoré neboli najvyššia, a preto boli pridelené uchádzačom, ktorý dali vyššiu sumu. Neúspešný uchádzač bude písomne vyrozumený a bude mu vrátená kaucia vo výške 3000,- eur, ktorú zaplatil na účet obce.

– Piatemu  uchádzačovi, Ľubomírovi Valkovičovi  pridelila  komisia pozemok č. 15 o výmere 554 m2 za ktorý ponúkol sumu 37 720,- eur a v návrhu ho dal na tretie miesto ale za  pozemky č. 13 a č.14  bola ponúknutá vyššia cena. Hlasovaním za:8, proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 15 za cenu 37 720,-  eur schválený pre Ľubomíra Valoviča, bytom Tehelná 31, Hlohovec.

– Šiestemu uchádzačovi Michalovi Mutkovičovi  nebol pridelený žiadny pozemok. Uchádzač mal záujem o pozemky č. 14, č. 13 a č.15, ponúkol  za pozemky  sumu  38 200,- eur a 37 770-, ktorá nebola najvyššia, a preto boli pridelené uchádzačom, ktorý dali vyššiu sumu. Neúspešný uchádzač bude písomne vyrozumený a bude mu vrátená kaucia vo výške 3000,- eur, ktorú zaplatil na účet obce.

– Siedmemu uchádzačovi, Kataríne Šokovej  pridelila pozemok č. 13 o výmere 560 m2 za ktorý ponúkla sumu 40 040,- eur a v návrhu ho dala na prvé miesto. Hlasovaním za:8, proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 13 za cenu 40 040,-  eur schválený pre Katarínu Šokovú, bytom Ul. Clementisa 21, Trnava.

– Ôsmemu uchádzačovi Petre Kissimonyiovej  pridelila pozemok č. 9 o výmere 561 m2 za ktorý ponúkla sumu 40 001,- eur a v návrhu ho dala na prvé miesto. Hlasovaním za:8, proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 9 za cenu 40 001,-  eur schválený pre Petru Kissimonyiovú, bytom Hlboká 5969/5, Trnava.

– Deviatemu uchádzačovi Miroslavovi Janíkovi  nebol pridelený žiadny pozemok. Uchádzač mal záujem o pozemok  č. 9, ponúkol  za pozemok  sumu  39 00-, ktorá nebola najvyššia, a preto bol pridelený uchádzačovi, ktorý dal vyššiu sumu. Neúspešný uchádzač bude písomne vyrozumený a bude mu vrátená kaucia vo výške 3000,- eur, ktorú zaplatil na účet obce.

– Desiatemu uchádzačovi Petrovi Svoradovi  pridelila pozemok č. 11 o výmere 561 m2 za ktorý ponúkla sumu 39 200,- eur a v návrhu ho mal ako jediný. Hlasovaním za:8, proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 11 za cenu 39 200,-  eur schválený pre Petra Svorada, bytom Kapusnícka 349/71, Nemčice

– Jedenástemu uchádzačovi Ing. Natálii Urbanovej   nebol pridelený žiadny pozemok. Uchádzačka mala záujem o pozemky  č. 9, č.10, č.14 ponúkla za pozemky  sumu  38 210-, ktorá nebola najvyššia, a preto boli  pridelené uchádzačovi, ktorý dal vyššiu sumu. Neúspešný uchádzač bude písomne vyrozumený a bude mu vrátená kaucia vo výške 3000,- eur, ktorú zaplatil na účet obce.

– Dvanástemu uchádzačovi Ivanovi Müllerovi   nebol pridelený žiadny pozemok. Uchádzač mal záujem o pozemok  č. 13 ponúkla za pozemok  sumu  38 700-, ktorá nebola najvyššia, a preto bol  pridelený uchádzačovi, ktorý dal vyššiu sumu. Neúspešný uchádzač bude písomne vyrozumený a bude mu vrátená kaucia vo výške 3000,- eur, ktorú zaplatil na účet obce.

– Trinástemu  uchádzačovi Mgr. Tomášovi Málikovi   nebol pridelený žiadny pozemok. Uchádzač mal záujem o pozemok  č. 12 ponúkla za pozemok  sumu  38 900-, ktorá nebola najvyššia, a preto bol  pridelený uchádzačovi, ktorý dal vyššiu sumu. Neúspešný uchádzač bude písomne vyrozumený a bude mu vrátená kaucia vo výške 3000,- eur, ktorú zaplatil na účet obce.

– Štrnástemu uchádzačovi Mgr. Zuzane Jenčovej   pridelila pozemok č. 14 o výmere 561 m2 za ktorý ponúkla sumu 38 500,- eur a v návrhu ho mala ako jediný. Hlasovaním za:8, proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 14 za cenu 38 500,-  eur schválený pre Mgr. Zuzanu Jenčovú, bytom Ul. A. Kubinu 1673/21, Trnava

– Pätnástemu  uchádzačovi Veronike Riškovej   pridelila pozemok č. 10 o výmere 561 m2 za ktorý ponúkla sumu 39 000,- eur a v návrhu ho mala ako jediný. Hlasovaním za:8, proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 10 za cenu 39 000,-  eur schválený pre Veroniku Riškovú, bytom Majerníkova 34/A, Bratislava

– Šestnástemu  uchádzačovi Dušanovi Legátovi a manželke Ivane Legátovej  pridelila pozemok č. 19 o výmere 569 m2 za ktorý ponúkli sumu 38777,- eur a v návrhu ho mali ako jediný. Hlasovaním za:8, proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 19 za cenu 38 777,-  eur schválený pre Dušana Legáta, bytom Záhradková 625/7, Krakovany a Ivanu Legátovú, bytom Orviský kút 84, Piešťany.

 

K bodu č.6 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2020

Návrh zmeny rozpočtu bol vypracovaný v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov    

Schválený rozpočet celkom na rok 2020 predstavuje čiastku 2 175 240,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 133 251,30€ celkom na sumu 2 308 491,30 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových položkách aj výdavkových položkách o 19 790,41€ celkom na sumu 2 288 700,89 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2020 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 705 259,50€ na celkovú sumu 1 583 441,39 €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2020 sa uvedená čiastka v príjmových položkách zvyšuje o 28 213,41 €  na celkovú sumu 1 611 654,80€ a vo výdavkových položkách znižuje o 144 024 €, celkom na sumu 1 439 417,33 €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2020 sa uvedená čiastka v príjmových položkách zvyšuje o 

3 092,91 na celkovú čiastku 1 614 747,71 a vo výdavkových položkách znižuje o 3 092,91 €, celkom na sumu 1 442 510,24 €.

Uvedené rozpočtové opatrenie predpokladá k 31.12.2020 prebytkový celkový rozpočet vo výške 172 237,47€. Za predložené rozpočtové opatrenie č. 5/2020 dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 5/2020 schválené.

 

K bodu č.7 – Zmena UP obce Krakovany č. 13/2018 

Starosta prečítal poslancom Správu o obstaraní „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“, Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“ a Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2021“. K predloženým materiálom poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola zmena Územného plánu obce Krakovany č.13/2021 schválená.

 

K bodu č.8  –  Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára

Nájomca Marek Urban požiadal o zníženie nájmu nebytových priestorov Piváreň u Notára za mesiace január až marec 2021. Z dôvodu druhej vlny Covid 19 prevádzka funguje v obmedzenom režime len na donášku jedla. Poslanci túto žiadosť prerokovali a dohodli sa že o znížení nájmu na nebytové priestory Piváreň u Notára za obdobie január – marec  obecné zastupiteľstvo rozhodne do 30.6.2021.  Starosta obce dal hlasovať.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci žiadosť zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 9  – Žiadosť o odpustenie nájmu za kaderníctvo

Nájomníčka Zuzana Tonkovičová podala na obecný úrad žiadosť o odpustenie nájmu za nebytové priestory kaderníctva za mesiace február a marec 2021, nakoľko má kaderníctvo z dôvodu druhej vlny pandémie úplne zatvorené. Poslanci s odpustením nájomného v plnej výške súhlasili. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo odpustenie nájmu za nebytové priestory za február  a marec 2021 vo výške 50,- eur/mesačne pre Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná 1805/3, Vrbové schválené. 

 

K bodu č. 10  – Žiadosť o povolenie obloženia schodov dreveným obkladom

Spoločnosť New Living, s.r.o. Severná 431, Trebatice  podala žiadosť o povolenie na obloženie schodov pri bývalom obchode v Strážoch. Spoločnosť sa stala majiteľom tejto budovy v roku 2020, prevádzku obchodu zrušila, budovu prerobila napriek  nesúhlasu obce. Vzhľadom k tomu, že schody sa nachádzajú na obecnom pozemku, požiadali o povolenie na ich obloženie dreveným obkladom. Poslanci s požiadavkou súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo obloženie schodov nachádzajúcich sa na obecnom pozemku schválené.

  

K bodu č. 11 – Žiadosť o povolenie umiestnenia vodovodnej šachty

Žiadosť na umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku podala pani Dominika Blašková Dudvážska 4221/27 Piešťany, ktorá ej vlastníčkou rodinného domu na Dolnej ulici 71/21, Krakovany. K tejto nehnuteľnosti si chce zriadiť vodovodnú prípojku a vodovodnú šachtu bude mať na pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve obce Krakovany. K predmetnej žiadosti poslanci nemali pripomienky nakoľko by šachta nemala prekážať iným obecným sieťam.  Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0 zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany pred domom Dolná ulica 71/21, Krakovany pre Dominiku Blaškovú Dudvážska 4221/27, Piešťany schválili.

Žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty podal pán Michal Valo, Strážovská ulica 287/81, Krakovany. Šachta by sa mala nachádzať na obecnom pozemku parcela č. 123/1, k.ú. Stráže pres RD na Strážovskej ulici 287/81, Krakovany. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku p.č. 123/1, k.ú. Stráže pre pána Michal Valu, Strážovská ulica 287/81 Krakovany, schválené.

Žiadosť o umiestnenie kanalizačnej  šachty podal pán Michal Valo, Strážovská ulica 287/81, Krakovany. Šachta by sa mala nachádzať na obecnom pozemku parcela č. 123/1, k.ú. Stráže pres RD na Strážovskej ulici 287/81, Krakovany. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo umiestnenie kanalizačnej šachty na obecnom pozemku p.č. 123/1, k.ú. Stráže pre pána Michal Valu, Strážovská ulica 287/81 Krakovany, schválené.

K bodu č. 12 – Predaj pozemkov

Po vyhodnotení OVS 3. kola  zostalo k dispozícii 6 pozemkov. Poslanec Mgr. Lukáš Radoský navrhol tri pozemky ponechať, a posledné tri pozemky ponúknuť v obchodnej verejnej súťaži. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:3 (Radoský, Filo, Seitler), proti: 4 (Sedlák, Šurín, Klinovský, Ťupek), zdržal sa hlasovania:1 (Rusnáčeková), tento návrh nebol schválený.

Poslanec Ing. Michal Sedlák predložil návrh na vyhlásenie 4. kola obchodnej verejnej súťaže za nezmenených podmienok, aké boli v 1.-3. kole, s dátumom ukončenia 15. júna 2021 o 12,00 hod.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo vyhlásenie 4. kola OVS s dátumom ukončenia 15.6.2021 o 12,00 hod. schválené.

 

K bodu č. 13 – Rôzne

Interpelácie poslancov

-Ing. Slavomír Ťupek  požiadal o zverejnenie  úrovne vytriedenia odpadu za rok 2020. Ďalej požiadal o výmenu pieskoviska na detskom ihrisku.

-Ing. Peter Seitler informoval o nákupe novej výpočtovej techniky v ZŠ , vyriešení internetového pripojenia a vymaľovaní tried.

 

K bodu č. 14 Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  v Krakovanoch prijaté dňa 8. apríla  2021

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 19/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ 

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce Krakovany
 5. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 3. kolo.
 6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020
 7. Zmena UP obce Krakovany č. 13/2018
 8. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 9. Žiadosť o odpustenie nájmu za kaderníctvo
 10. Žiadosť o povolenie obloženia schodov dreveným obkladom
 11. Žiadosť o povolenie umiestnenia vodovodnej šachty na obecnom pozemku
 12. Predaj pozemkov
 13. Rôzne
 14. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo,Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za:  7 (Filo,Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 20/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu  Rusnáčekovú,  a Tibora Šurína.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 7 (Filo, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 21/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2021 – 15/1/2021 z 4. februára 2021 a 16/2/2021 – 18/2/2021 zo dňa 24. marca 2021.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7  (Filo,  Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4Voľba hlavného kontrolóra obce Krakovany 

Uznesenie č. 22/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Verejné  hlasovanie voľby kontrolóra.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 7  (Filo, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 23/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Volí

kontrolóra obce Krakovany   – Ing. Elena Podmaková.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 7  (Filo, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré konopisko.

Uznesenie č. 24/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.12  p.č 1045/144 orná pôda, 1045/145 ostatná plocha, 1045/158 ostatná plocha, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 560 m2 pre Ing. Martina Bakajsu  bytom Palín 63  za cenu 87,67 €/m2, celkom 49 100,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8 (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 25/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.15  p.č 1045/150 orná pôda, 1045/151 ostatná plocha, 1045/155 ostatná plocha, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 554 m2 pre Ľubomír Valkoviča  bytom Tehelná 31, Hlohovec   za cenu 68,086 €/m2, celkom 37 720,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8 (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 26/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.13  p.č 1045/146 orná pôda, 1045/147 ostatná plocha, 1045/157 ostatná plocha, k.ú. Krakovany  o celkovej výmere 560 m2 pre Katarínu Šokovú  bytom Ulica V. Clementisa 21, Trnava   za cenu 71,50 €/m2, celkom 40 040,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8 (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 27/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.9  p.č 1045/138 orná pôda, 1045/139 ostatná plocha, 1045/161 ostatná plocha k.ú. Krakovany o celkovej výmere 561 m2 pre Petru Kissimonyiovú   bytom Hlboká 5, Trnava,   za cenu 71,30 €/m2, celkom 40 001,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8 (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 28/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.11  p.č 1045/142 orná pôda, 1045/143 ostatná plocha, 1045/159 ostatná plocha, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 561 m2 pre Petra Svorada   bytom Kapusnícka 349/71 Nemčice   za cenu 69,87 €/m2, celkom 39 200,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8 (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 29/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.14  p.č 1045/148 orná pôda, 1045/149 ostatná plocha, 1045/156ostatná plocha, k.ú. Krakovany  o celkovej výmere 561 m2 pre Mgr. Zuzanu Jenčovú  bytom Ul. A. Kubinu 1673/21 Trnava   za cenu 68,627 €/m2, celkom 38 500,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8 (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 30/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.10  p.č 1045/140 orná pôda, 1045/141 ostatná plocha, 1045/160 ostatná plocha, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 561 m2 pre Veroniku Riškovú   bytom Majerníkova 34/A Bratislava   za cenu 69,518 €/m2, celkom 39 000,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8 (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 31/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.19 p.č 1045/173 ostatná plocha, 1045/174 ostatná plocha, k.ú. Krakovany  o celkovej výmere 569 m2 pre Dušana Legáta  Legátovu bytom Záhradková ulica 625/7, Krakovany a manželku Ivanu  Legátovú, bytom Orviský kút 84, Piešťany,  za cenu 68,149 €/m2, celkom 38 777,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8 (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Rozpočtové opatrenie č. 5/2020

Uznesenie č. 32/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

5.zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 v zmysle ustanovenia §14 odst. 2, písmena a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

  Rozpočet 2020 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Návrh na Rozpočet
    po 1 zmene po 2. zmene po 3.zmene po 4.zmene 5.zmenu po 5.zmene
Bežné príjmy 1 138 721,00 1 153 651,47 1 117 498,49 1 143 643,44 1 153 000,24 3092,91 1 156 093,15
Kapitálové príjmy 1 036 519,00 1 126 519,00 1 030 160,39 298 401,39 271 684,00  0,00 271 684,00
Finančné operácie 0,00 28 320,83 141 042,01 141 396,56 186 970,56  0,00 186 970,56
Príjmy spolu 2 175 240,00 2 308 491,30 2 288 700,89 1 583 441,39 1 611 654,80 3 092,91 1 614 747,71
               
  Rozpočet 2020 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Návrh na Rozpočet
    po 1 zmene po 2. zmene po 3.zmene po 4.zmene 5.zmenu po 5.zmene
Bežné výdavky 1 138 721,00 1 161 972,30 1 125 819,32 1 152 318,82 1 153 000,24 3092,91 1 156 093,15
Kapitálové výdavky 1 020 259,00 1 130 259,00 1 146 621,57 414 862,57 267 012,57 0,00 267 012,57
Finančné operácie 16 260,00 16 260,00 16 260,00 16 260,00 19 404,52 0,00 19 404,52
Výdavky spolu 2 175 240,00 2 308 491,30 2 288 700,89 1 583 441,39 1 439 417,33 3 092,91 1 442 510,24

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek ))

Za: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 Zmena UP obce Krakovany č. 13/2018

Uznesenie č. 33/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/berie na vedomie
 1. Správu o obstaraní „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“.
 2. Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBP1-2021/010352/Há zo dňa 29.3.2021 k návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“.
B/schvaľuje

1.Územný plán obce Krakovany – Zmena 13/2018.

2.Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“.

3.Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“.

 

C/odporúča
starostovi obce Krakovany
 1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom stavebnom úrade v Piešťanoch a na Obecnom úrade v Krakovanoch, a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
 2. Vyhlásiť záväzné časti návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

                   

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o z níženie nájmu –Piváreň u Notára

Uznesenie č. 34/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zníženie nájmu na nebytové priestory Piváreň u Notára za obdobie január – marec  o žiadosti obecné zastupiteľstvo rozhodne do 30.6.2021.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Žiadosť o odpustenie nájmu za kaderníctvo  

Uznesenie č. 35/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

odpustenie nájmu za nebytové priestory kaderníctvo pre nájomníčku Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná 1805/3, Vrbové za obdobie  február , marec 2021.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Žiadosť o povolenie obloženia schodov dreveným obkladom

Uznesenie č. 36/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Obloženie schodov pre firmu New Living, s.r.o. na obecnom pozemku p.č. 97, k.ú. Stráže 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 7  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,)

Proti: 1 (Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 Žiadosť o povolenie umiestnenia vodovodnej šachty

Uznesenie č. 37/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku p.č. 293/1, pred domom Dolná ulica 71/21 Krakovany pre pani Dominiku Blaškovú , bytom Dudvážska 4221/27 Piešťany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za:  8 (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 38/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku p.č. 123/1, pred domom Strážovská  ulica 287/81 Krakovany pre pána Michala Valu, Strážovská ulica 287/81, Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8 (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 39/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie kanalizačnej šachty na obecnom pozemku p.č. 123/1, pred domom Strážovská  ulica 287/81 Krakovany pre pána Michala Valu, Strážovská ulica 287/81, Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8 (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.  12 Predaj pozemkov IBV  Staré Konopisko

Uznesenie č. 40/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie 4. kola obchodnej verejnej súťaže s dátumom ukončenia 15.6.2021

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 rôzne

Uznesenie č. 41/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  8. apríla 2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková       

 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 02/2021

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 24. marca  2021  v zasadačke obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena
 4. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia so zmenami, ktoré predložili poslanci.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena
 4. Záver

Za predloženú zmenu program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol   program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena

Starosta obce predložil poslancom Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. na pozemkoch parcela číslo 1018/2  o výmere 755 m2, zastavené plochy a nádvoria k.ú. Krakovany, 1019 o výmere 2363 m2,  zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Krakovany, 1045/28 o výmere 1214 m2, ostatné plochy, k.ú. Krakovany, 1045/8 o výmere 1198 m2  ostatné plochy, k.ú. Krakovany. Poslanci hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, Zmluvu o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. schválili.

 

K bodu č.4 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 24. marca  2021

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 16/2/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena
 4. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za:  8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 17/2/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena  

Uznesenie č. 18/2/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. na pozemkoch parcela číslo 1018/2  o výmere 755 m2, zastavené plochy a nádvoria k.ú. Krakovany, 1019 o výmere 2363 m2,  zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Krakovany, 1045/28 o výmere 1214 m2, ostatné plochy, k.ú. Krakovany, 1045/8 o výmere 1198 m2  ostatné plochy, k.ú. Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch 24. marca 2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková    

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 01/2021

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 4. februára 2021  v kultúrnom dome Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 2. kolo.
 5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Krakovany
 6. Žiadosť o odpustenie nájmu za nebytové priestory – kaderníctvo
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 8. Žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku
 9. Schválenie dotácií z rozpočtu obce pre organizácie
 10. Rôzne
 11. Záver                   

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia so zmenami, ktoré predložili poslanci.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 2. kolo.
 5. Vyhlásenie voľby hlasného kontrolóra obce Krakovany
 6. Žiadosť o odpustenie nájmu za nebytové priestory – kaderníctvo
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 8. Žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku
 9. Schválenie dotácie z rozpočtu obce pre organizácie
 10. Nákup respirátorov pre občanov nad 60 rokov
 11. Preplatenie dovolenky starostovi za rok 2020
 12. Predaj pozemkov Staré Konopisko
 13. Rôzne
 14. Záver

Za predloženú zmenu program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mareka Fořta a Ing. Slavomíra Ťupeka. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.82/8/2020 – 95/8/2020 z 16. decembra 2020

Uznesenie č. 82/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Petícia za zachovanie prevádzky ZOS
 5. Žiadosť pani Galbavej o ukončenie nájmu kaderníctva
 6. Rozpočtové opatrenie č.4/2020
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023
 8. Nízkouhlíková stratégia pre obec Krakovany na roky 2020-2030
 9. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 10. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce KRAKOVANY č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“)
 1. Ročný zápis do kroniky za rok 2019
 2. Rôzne
 3. Záver – podané

Uznesenie č. 83/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského – podané

Uznesenie č. 84/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.67/7/2020 – 81/7/2020 z 18. novembra 2020 – podané

Uznesenie č. 85/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Petíciu občanov za zachovanie prevádzky ZOS. Petícia bola prerokovaná  za účasti zástupcu petičného výberu pani Jany Strižovej s  konštatovaním, že na základe  rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave č. RÚVZ/2019/01890/4/Ja-HV,Ka-HŽP zo dňa 21.11.2019, nie je možné požiadavkám vyhovieť – podané

Uznesenie č. 86/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ukončenie nájmu od 1.1.2021 pre pani Ivanu Galbavú, Hviezdoslavova 3, Vrbové , zároveň schvaľuje vypracovanie dodatku zmluvy  pre pani Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná 3, Vrbové – podané

Uznesenie č. 87/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2020 Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2. zmene

 

Rozpočet

po 3. zmene

 

Návrh na 4. zmenu Rozpočet po 4. zmene
Bežné

Príjmy

1 138 721 1 153 651,47 1 117 498,49 1 143 643,44 +9 356,80 1 153 000,24
Kapitálové prímy 1 036 519 1 126 519 1 030 160,39 298 401,39 -26 717,39 271 684
Finančné operácie        0 28 320,83 141 042,01 141 396,56 +45 574 186 970,56
Príjmy

Spolu

2 175 240 2 308 491,30 2 288 700,89 1 583 441,39 + 28 213,41 1 611 654,80
 • podané
  Rozpočet rok 2020  Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2. zmene

 

Rozpočet

po 3. zmene

 

Návrh na 4. zmenu Rozpočet po 4. zmene
Bežné výdavky 1 138 721 1 161 972,30 1 125 819,32 1 152 318,82 +681,42 1 153 000,24
Kapitálové výdavky 1 020 259 1 130 259 1 146 621,57 414 862,57 -147 850 267 012,57
Finančné operácie 16 260 16 260 16 260 16 260 +3 144,52 19 404,52
Výdavky spolu 2 175 240 2 308 491,30 2 288 700,89 1 583 441,39 -144 024

 

1 439 417,33

-podané

Uznesenie č.88/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2020 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2021 vo výške 2 464 813,- eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                        Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2021     Druh rozpočtu Návrh 2021  
Bežný rozpočet 1 193 054     Bežný rozpočet 1 163 054  
Kapitálový rozpočet 1 301 759     Kapitálový rozpočet                   1 285 499  
Finančné operácie 0     Finančný rozpočet 16 260  
SPOLU 2 464 813     SPOLU 2 464 813  

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2022-2023.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2022

 

Návrh 2023

 

  Bežný rozpočet 1 186 030 1 218 363
Kapitálový rozpočet 16 260 16 260
Finančné operácie 0 0
SPOLU 1 202 290 1 234 623

 

Druh rozpočtu Návrh 2021 Návrh 2022
Bežný rozpočet 1 186 030 1 218 363
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 16 260 16 260
        SPOLU 1 2020 290 1 234 623
 • podané

Uznesenie č.89/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

strategický dokument „Lokálna nízkouhlíková stratégia obce Krakovany“, vypracovaný v rámci realizácie projektu s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“, s kódom v ITMS2014+: 310041W047, a to organizáciou FVT TUKE so sídlom v Prešove, IČO: 00 397 610, so sídlom Bayerova 1, 080 01 Prešov,  na základe Zmluvy o dielo č. 85/2019 zo dňa 24.10.2019.

Projekt je realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC441-2018-39/W047 zo dňa 14.10.2019, účinnej odo dňa 18.10.2019 – podané

Uznesenie č. 90/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobným stavebnými odpadmi na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 91/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 92/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce – podané

Uznesenie č. 93/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2019 – podané

Uznesenie č. 94/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Požiadavku na trvalé odomknutie futbalového štadiónu – podané

Uznesenie č. 95/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Marek Fořt – navrhol vytvorenie sociálneho fondu pre mimoriadne prípady občanov obce.

Mgr. Juraj Filo – požiadal predsedu kultúrnej komisie o zostavenie kalendára kultúrnych podujatí, napriek tomu, že nevieme kedy prebehne rekonštrukcia kultúrneho domu.

Ing. Slavomír Ťupek emailom predložil požiadavku na zriadenie stojiska pre kontajner na sklo na Veternej ulici. Stojisko je ochotný vybudovať svojpomocne s pánom Žákom, ak im bude poskytnutý materiál.

Mgr. Lukáš Radoský – požiadal o doručenie komunikácie stavebného úradu a Krajského pamiatkového úradu ohľadne oplotenia pri Strážovskom kostole.

Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o stretnutí s pracovníčkami Trnavského osvetového strediska a prípravách na Folklórne slávnosti – podané

Poslanci hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie kontrolu uznesení.

 

K bodu č.4 – Vyhodnotenie OVS na predaj pozemkov Staré Konopisko 2. kolo

Predseda Finančnej, majetkovej a stavebnej komisie Mgr. Juraj Filo predniesol poslancom ponuky na kúpu pozemkov, ktoré boli doručené na obecný úrad v stanovenej lehote. Na podateľňu OcÚ boli doručené dve ponuky.

Prvá ponuka – Mgr. Dušan Žovák  a Mgr. Monika Žováková,  obaja bytom A. Trajan 20, Piešťany doručili ponuku 22. decembra 2020. Za pozemok č. 8 ponúkli sumu 38201,- eur, za pozemok č. 10, ponúkli 38201,- eur a za pozemok č. 12, ponúkli 38201,- eur.

Druhá ponuka – Marián Valo a Mária Valová,  obaja bytom Nová ulica Krakovany,  doručili ponuku 15. januára 2021. Za pozemok č. 7, ponúkli sumu 38501,- eur, za pozemok č. 8,  38401,- eur a pozemok č. 9, 38301,- eur.

Po kontrole všetkých požadovaných kritérií  komisia odporučila všetky ponuky prejednať na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

-Prvému uchádzačovi, Mgr. Dušanovi Žovákovi  a manželke Mgr. Monike Žovákovej pridelila pozemok č. 8 o výmere 561 m2 za ktorý ponúkli sumu 38 201,- eur a v návrhu ho dali na prvé miesto. Hlasovaním za:7, proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 8 za cenu 38 201,-  eur schválený pre Mgr. Dušana Žováka  manželku Mgr. Moniku Žovákovú Piešťany.

-Druhému uchádzačovi, Mariánovi Valovi a Márii Valovej bol pridelený pozemok č.7  o výmere 561 m2 za cenu 38501- , ktorý v návrhu uviedli na prvom mieste.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol pozemok č. 7 za cenu 38501,- eur schválený pre Mariána Valu a Máriu Valovú Krakovany

 

K bodu č.5 – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Krakovany

V zmysle zákona 369/90Z.z. v znení neskorších predpisov podľa §18  Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch vyhlasuje voľbu kontrolóra obce Krakovany. Poslanci navrhli  termín 8. apríla 2021.  Výzva bude zverejnená na internetovej stránke obce Krakovany, na obecný informačný  kanál a na úradnú tabulu obce Krakovany. Termín na predkladanie prihlášok je do 19. marca 2021. Za predložený termín dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol termín voľby kontrolóra obce schválený. 

 

K bodu č.6  – Žiadosť o odpustenie nájmu za nebytové priestory – kaderníctvo 

Dňa 18. januára 2021 podala nájomníčka kaderníctva Zuzana Tonkovičová, Rekreačná 1805/3 Vrbové, žiadosť o odpustenie nájmu  za nebytové priestory kaderníctva za mesiac január 2021, z dôvodu nariadení, ktoré jej neumožňujú mať otvorenú prevádzku kaderníctva. Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli schváliť odpustenie nájmu v plnej výške. Starosta dal za návrh hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo odpustenie nájmu za nebytové priestory kaderníctva v plnej výške 50,- eur za mesiac január 2021 pre Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná 1805/3 Vrbové schválené.

 

K bodu č.7 –  Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára

Žiadosť o zníženie nájmu za nebytové priestory Piváreň u Notára podal Marek Urban, Dolná ulica 109/72, Krakovany. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že prevádzka od polovice októbra funguje len na donášku. Vnútorné priestory aj terasa sú zatvorené. Zníženie nájmu požaduje za mesiac november a december 2020. Podľa novej nájomnej zmluvy zo dňa 30. septembra 2020 je výška nájomného 730,- eur mesačne.  Poslanci sa zhodli na znížení nájomného za mesiac november, december 2020 o 50%. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo zníženie nájmu o 50% schválené.    

 

K bodu č. 8  – Žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku

Pani Stanislava Fernézová, Dolná ulica 68/15, Krakovany podala žiadosť o povolenie umiestnenia vodovodnej šachty na obecnom  pozemku parcela č. 293/1 k.ú. Krakovany – zastavaná plocha a nádvorie, pred rodinným domom Dolná ulica 68/15. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo umiestnenie vodovodnej šachta na obecnom pozemku p.č. 293/1 k.ú. Krakovany, pred domom na Dolnej ulici 68/15  schválené .

 

K bodu č. 9  – Schválenie dotácií z rozpočtu obce pre organizácie n rok 2021

Podľa nového Všeobecne záväzného nariadenia Obce KRAKOVANY č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce bolo v rozpočte obce schválená  suma na dotácie vo výške 32500 eur, ktorú bude možné rozdeliť medzi žiadateľov.  Žiadosti sa podávali do 22. januára 2021 na podateľňu obecného úradu bolo doručených 14 žiadostí.   Za každú žiadosť poslanci hlasovali samostatne.

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža požiadala o dotáciu vo výške 1500,- eur. Účel dotácie sú tri akcie, 70. výročie založenia MSČK, Vianočná kvapka krvi a Stretnutie darcov krvi. 

Hlasovaním: za 7, proti:0 zdržal sa hlasovania:1(Fořt) ,  nehlasoval:0 bola dotácia vo výške 1500,- eur schválená.

Obecný stolnotenisový klub požiadal o dotáciu vo výške 1200,- eur. Účel dotácie sú cestovné náklady, energie, súťažný vklad, registračné poplatky, materiálne vybavenie. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hasovania:1(Fořt), nehlasoval:0, bola dotácia pre OSK vo výške 1200,- eur schválená.

Poľovnícke združenie KRALIK požiadalo o dotáciu vo výške 700,- eur. Dotácia je určená na nákup krmiva pre zimné prikrmovanie, nákup premixu pre zver, nákup materiálu pre opravu krmelcov a opravu posedov.  Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Fořt), nehlasoval:0 bola dotácia pre PZ KRALIK vo výške 700 eur schválená.

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca  požiadalo o dotáciu vo výške 3000,- eur. Dotácia bude použitá na rozhodcov, poplatky zväzov, dopravu , režijne náklady a spotrebný tovar. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Fořt), nehlasoval:1, bola dotácia pre CFMJA vo výške 3000,- eur schválená.

Futbalový klub požiadal o dotáciu vo výške 16000,- eur. Dotácia bude použitá na energie, rozhodcov, poplatky zväzom, režijné náklady a spotrebný tovar. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 2 (Fořt, Rusnáčeková), nehlasoval:0 bola dotácia pre FK Krakovany vo výške 16000,- eur schválená.

Folklórny súbor LUSK požiadal o dotáciu vo výške 1500,- eur. Dotácia bude použitá na vytvorenie výročného programu k 30.  výročiu založenia FS LUSK, podpora nácvikov FS LUSK, Krakovanček, LH Borovienka. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt) , nehlasoval: 0, bola dotácia pre FS LUSK vo výške 1500,- eur schválená.

Združenie rodičov pri MŠ Krakovany požiadalo o dotáciu vo výške  800,- eur. Dotácia bude použitá na Detský karneval, Lampášikový sprievod a Vianočné trhy. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt), nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri MŠ vo výške 800,- eur schválená.

Združenie rodičov pri ZŠ Krakovany požiadalo o dotáciu vo výške 500,- eur. Dotácia bude použitá na Katarínsky ples a Retrodiskotéku. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt), nehlasoval:0, bola dotácia pre RZ pri ZŠ Krakovany schválená vo výške 500,- eur.

Jednota dôchodcov Slovenska v Krakovanoch požiadala o dotáciu vo výške 1000,- eur. Dotácia bude použitá na návštevu termálneho kúpaliska a príspevok na vianočné darčeky pre členov JDS. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt), nehlasoval:0, bola dotácia pre JDS Krakovany vo výške 1000,- eur schválená.

Folklórna skupina Krakovčanka požiadala o dotáciu vo výške 300,- eur. Dotácia bude použitá na vzdelávaciu činnosť v roku 2021. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt), nehlasoval:0, bola dotácia pre FS Krakovčanka schválená vo výške 300,- eur.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 2000,- eur. Dotácia bude použitá na opravu kostola. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt), nehlasoval:0, bola žiadosť pre RKC farnosť Krakovany schválená vo výške 2000,- eur.

Občianske združenie Bábence požiadalo o dotáciu vo výške 1500,- eur. Dotácia bude použitá na festival paličkovanej čipky a na účasť na festivaloch a výstavách počas roka 2021. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt), nehlasoval:0, bola dotácia pre OZ Bábence schválená vo výške 1500,- eur.

Súkromné etnografické múzeum požiadalo o dotáciu vo výške 500,- eur. Dotácia bude použitá na akciu Leto v múzeu. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt), nehlasoval:0, bola dotácia pre Súkromné etnografické  múzeum schválená vo výške 500,- eur.

Dobrovoľný hasičský zbor Krakovany požiadal o dotáciu vo výške 1100,- eur. Dotácia bude použitá na organizovanie súťaže o Pohár starostu, štartovné na súťažiach a príspevok na pohonné hmoty. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt), nehlasoval: 0 bola dotácia pre DHZ Krakovany vo výške 1100,- eur schválená.

Záujmové združenie zdravé cvičenie PILATES požiadalo o bezplatný prenájom telocvične. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: bol bezplatný prenájom telocvične pre záujmové cvičenia PILATES schválené.  

Celková výška rozdelených dotácií je 31600 eur. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Fořt), nehlasoval:0 bola celková výška dotácií pre organizácie v hodnote 31600 ,- eur schválená.

 

K bodu č. 10 – Nákup respirátorov

Na základe podnetu poslanca Mareka Fořta starosta obce predložil návrh na zakúpenie respirátorov FFP2 pre občanov obce nad 65 rokov.  Starosta obce navrhol zakúpiť respirátory pre občanov už od 60 rokov 2 ks pre každého občana. Celkový počet obyvateľov  tejto vekovej kategórii je 356.  Poslanci s týmto návrhom súhlasili. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval :0, bola kúpa respirátorov pre občanov nad 60 rokov v počte 2 ks obyvateľov schválená.

 

K bodu č. 11 – Preplatenie dovolenky starostu za rok 2020

Starosta obce predložil požiadavku na preplatenie dovolenky za rok 2020 v počte 28 dní. Poslanci k predloženej žiadosti nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo preplatenie dovolenky starostu za rok 2020 v počte 28 dní schválené.

 

K bodu č. 12 – Predaj pozemkov Staré Konopisko

Predseda finančnej komisie predložil poslancom návrh na vyhlásenie tretieho kola Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko s tým, že by sa upravila iba podmienka, že záujemca si môže kúpiť iba jeden pozemok. Poslanec Lukáš Radoský navrhol, aby si obec ponechala 5-6 pozemkov, ktoré by obec predala až neskôr, keď bude potrebné dorobiť konečné úpravy a neobmedzovať počet pozemkov, ktoré si môže záujemca kúpiť.  Hlasovalo sa za návrh poslanca Radoského že si obec ponechá pozemky č. 16, 17, 19, 20 a 21 a budú vyňatá z Obchodnej verejnej súťaže.  Hlasovaním za:4 (Radoský, Seitler, Filo, Rusnáčeková), proti: 4 (Sedlák, Fořt, Šurín, Ťupek), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, návrh nebol schválený.

Poslanec Šurín predložil návrh že sa predaj pozemkov obmedzí na tri pozemky pre fyzickú alebo právnickú osobu. Hlasovaním za: 3(Šurín, Rusnáčeková, Radoský) proti:3 (Sedlák, Fořt, Ťupek), zdržal sa hlasovania:2 (Seitler, Filo), nehlasoval:0 návrh nebol schválený.

Ďalší  návrh bol na predaj neobmedzeného počtu pozemkov pre fyzickú alebo právnickú osobu. Hlasovaním za:4 (Fořt, Sedlák, Ťupek, Filo), proti: 3(Šurín, Radoský, Seitler), zdržal sa hlasovania:1(Rusnáčeková) nehlasoval: 0 návrh  nebol schválený.

Poslanec Sedlák navrhol  vyhlásiť tretie kolo Obchodnej verejnej súťaže za rovnakých podmienok ako boli v prvom aj druhom kole s termínom ukončenia do 26. 3. 2021 do 12,00 hod. Hlasovaním za: 7 (Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek) , proti:1 (Filo), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol predaj pozemkov Staré Konopisko za rovnakých podmienok ako v druhom kole schválený.

K bodu č. 13 – Rôzne

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020 predložila kontrolórka Ing. Elena Podmaková. K predloženej správe poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci správu o kontrolnej činnosti za rok 2020 zobrali na vedomie.

Interpelácie poslancov

 • Slavomír Ťupek podať žiadosť na detské ihrisko na jeden alebo dva prvky z dotácie VUC Trnava. Upozeornil na prepadnutý chodník na Veternej ulici pri dome doktora Potúčka.
 • Peter Seitler upozornil na to, že na Veternej ulici nesvieti viac pouličných lámp  a požiadal o doplnenie kontajnera na bioodpad na Strážovskú ulicu.
 • Juraj Filo navrhol pripraviť podmienky na predaj druhej časti Starého Konopiska a odčleniť túto časť novým geometrickým plánom.
 • Michal Sedlák vyslovil pochvalu za rekonštrukciu kuchyne KD.

K bodu č. 14 Záver

 Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 4. februára 2021

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 1/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 2. kolo.
 5. Vyhlásenie voľby hlasného kontrolóra obce Krakovany
 6. Žiadosť o odpustenie nájmu za nebytové priestory – kaderníctvo
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 8. Žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku
 9. Schválenie dotácie z rozpočtu obce pre organizácie
 10. Nákup respirátorov pre občanov nad 60 rokov
 11. Preplatenie dovolenky starostovi za rok 2020
 12. Konopisko predaj pozemkov
 13. Rôzne
 14. Záver

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za:  7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mareka Fořta a Ing. Slavomír Ťupeka

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 3/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.82/8/2020 – 95/8/2020 z 16. decembra 2020

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4Vyhodnotenie Obchodnej verejne súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 2. kolo

Uznesenie č. 4/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.8  p.č 1045/136, 1045/137, 1045/162 o celkovej výmere 561 m2 pre Mgr. Dušana Žováka a manželku Mgr. Moniku Žovákovú bytom Adam Trajan  4753/20 Piešťany  za cenu 68,09 €/m2, celkom 38 201,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 7  (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 5/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.7  p.č 1045/134, 1045/135, 1045/163 o celkovej výmere 561 m2 pre Mariána Valu a manželku Máriu Valovú  bytom Nová ulica 647/25 Krakovany  za cenu 68,629 €/m2, celkom 38501,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 7  (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Krakovany

Uznesenie č. 6/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Krakovany na 8. apríla 2021 predkladanie prihlášok do 19. marca 2021.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 7  (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Žiadosť o odpustenie nájmu za nebytové priestory – kaderníctvo

Uznesenie č. 7/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

odpustenie nájmu za nebytové priestory kaderníctvo pre nájomníčku Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná 1805/3, Vrbové za obdobie  január 2021.      

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o z níženie nájmu –Piváreň u Notára

Uznesenie č.8/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu na nebytové priestory Piváreň u Notára za obdobie november december  z ceny 730,- eur za   o 50 %

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku

Uznesenie č. 9/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku p.č. 293/1, pred domom Dolná ulica 68/15 Krakovany

Pre pani Stanislavu Fernézovú, bytom Dolná ulica 68/15 Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2021 pre organizácie  

Uznesenie č. 10/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie pre organizácie:

MSSČK                                   1500,-

OSK                                        1200,-

PZ Králik                                   700,-

CFMJA                                   3000,-

FKK                                       16000,-

FS LUSK                                 1500,-

Rodičovské združenie MŠ          800,-

Rodičovské združenie ZŠ           500,-

JDS Slovenska v Krakovanoch  1000,-

Krakovčanka                             300,-

OZ Bábence                             1500,-

Múzeum za Krakovskú bránu    500,-

DHS Krakovany                      1100,-

Spolu                                        31600,-

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7  (Filo,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 Nákup respirátorov

Uznesenie č. 11/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nákup respirátorov pre občanov obce od 60 r.  2 kusy na obyvateľa

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 Preplatenie dovolenky starostu za rok 2020

Uznesenie č. 12/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

preplatenie dovolenky starostu obce za rok 2020 v počte 28 dní

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 Predaj pozemkov Staré Konopisko

Uznesenie č. 13/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie 3. kola  OVS za rovnakých podmienok ako boli v 1 a 2. kole s termínom ukončenia do 26. marca 2021.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 1 (Filo)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Rôzne

Uznesenie č. 14/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 15/1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  4. februára 2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková             

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08/2020

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 16. decembra  2020  v kultúrnom dome Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Petícia za zachovanie prevádzky ZOS
 5. Žiadosť pani Galbavej o ukončenie nájmu kaderníctva
 6. Rozpočtové opatrenie č.4/2020
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023
 8. Nízkouhlíková stratégia pre obec Krakovany na roky 2020-2030
 9. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 10. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce KRAKOVANY č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“)
 12. Ročný zápis do kroniky za rok 2019
 13. Rôzne
 14. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Petícia za zachovanie prevádzky ZOS
 5. Žiadosť pani Ivany Galbavej o ukončenie nájmu kaderníctva
 6. Rozpočtové opatrenie č.4/2020
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023
 8. Nízkouhlíková stratégia pre obec Krakovany na roky 2020-2030
 9. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 10. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce KRAKOVANY č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“)
 12. Ročný zápis do kroniky za rok 2019
 13. Rôzne
 14. Záver

Za predloženú zmenu program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a  Pavla Klinovského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili. Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.67/7/2020 – 81/7/2020 z 18. novembra 2020

Uznesenie č. 67/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko
 5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 6. Návrh na vyradenie majetku doplnenie
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2020
 8. Zariadenie opatrovateľskej služby – zmena uznesenia
 9. Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov Staré Konopisko – 2. kolo
 10. Rôzne
 11. Záver – podané

Uznesenie č. 68/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Petra Seitlera a Tibora Šurína  – podané

Uznesenie č. 69/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.49/5/2020 – 61/5/2020 z 29. septembra 2020 a 62/6/2020-66/6/2020 z 27. októbra 2020 – podané

Uznesenie č. 70/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.3  p.č 1045/126, 1045/127, 1045/167 o celkovej výmere 561 m2 pre Mgr. art. Michaelu Urbanovú bytom Slnečná ulica 314/37 Trebatice a Mareka Urbana, bytom Bašovce 92, za cenu 68,627/m2, celkom 38 500,-  eur – podané

Uznesenie č. 71/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.18  p.č.1045/171, 1045/172 o celkovej výmere 598 m2 pre Luciu Potrokovú bytom Hlavná ulica 213/27, Trebatice a Petra Režného, bytom Vajanského 1952/31, Piešťany  za cenu 70,23 eur/m2, celkom  42 000,- eur – podané

Uznesenie č. 72/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.4  p.č. 1045/128, 1045/129, 1045/166 o celkovej výmere 561m2  pre Igora Priesola, Vážska 3564/13, Piešťany,  za cenu 71,10 eur/m2,  39888,-  eur – podané

Uznesenie č. 73/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.5  p.č.1045/130, 1045/131, 1045/165 o celkovej výmere 561 m2 pre Milana Moravanského, Južná ulica 434/41, Krakovany  za cenu  68,- eur/m2, celkom 38148,- – podané

Uznesenie č. 74//7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.6  p.č.1045/132, 1045/133, 1045/164 o celkovej výmere 561 m2 pre Ondrej Macháč, Hlavná ulica 204/9, Trebatice  za cenu 68,- eur/m2, celkom 38 148,- eur – podané

Uznesenie č. 75/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2020 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

3. zmena Rozpočet

po 3. zmene

 

Bežné príjmy 1 138 721 +14 930,47

 

1 153 651,47 -36 152,98 1 117 498,49 + 26 144,95 1 143 643,44
Kapitálové prímy 1 036 519 +90 000 1 126 519 -96 358,61 1 030 160,39 -731 759 298 401,39
Finančné operácie        0 +28 320,83 28 320,83 +112 721,18 141 042,01 + 354,55 141396,56
Príjmy spolu 2 175 240 +133 251,30

 

2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89 -705 259,50 1 583 441,39

 

  Rozpočet rok 2020  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

3. zmena Rozpočet

po 3. zmene

 

Bežné výdavky 1 138 721 +23 251,30 1 161 972,30 -36 152,98 1 125 819,32 +26 499,50 1 152 318,82
Kapitálové výdavky 1 020 259 +110 000 1 130 259 +16 362,57 1 146 621,57 -731 759 414 862,57
Finančné operácie 16 260 0 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 175 240 +133 251,30 2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89 -705 259,50 1 583 441,39
 • podané

Uznesenie č.76/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku

Obecný úrad 3646,51 €
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 768,20 €
SPOLU 4414,71 €
 • podané

Uznesenie č.77/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zloženie invetarizačných komisií:

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková    

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský  členovia: Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman,. Ing. Peter Seitler

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák  členovia: Mgr. Juraj Filo, Ruslan Hrabovyi, Ing. Galbavá – knihovníčka 

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Slavomír Ťupek, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková

 

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2020

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2021

Inventarizácia 15.12.2020-29.1.2021 – podané

Uznesenie č. 78/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší znesenie č. 65/6/2020 – podané

Uznesenie č. 79/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prerušenie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby k 30. 4. 2021 na dobu jedného roka do 31.3.2022, z dôvodu odstránenia havarijného stavu a splnenia podmienok Úradu verejného zdravotníctva – podané

Uznesenie č. 80/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie podmienok 2. kola VOS na odpredaj pozemkov v lokalite Staré Konopisko najnižšia cena 68 eur/m2 uzávierka 15. januára 2021 o 12,00 hod – podané

Uznesenie č. 81/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Ing. Slavomír Ťupek – v akom štádiu je rekonštrukcia kultúrneho domu, ako bude v obci zabezpečený zber biologického kuchynského odpadu. Požiadal zaradiť do rozpočtu na rok 2021 nákup prvkov na detské ihrisko.

Ing. Michal Sedlák pochválil organizáciu testovania Covid 19, ponúkol pomoc pri kúpe kosačky. Spýtal sa akou formou a kedy sa budú podávať žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2021.

Mgr. Juraj Filo požiadal o orezanie kríkov v uličke od kultúrneho domu k Hoštákom.

Ing. Peter Seitler na ulici Strážovská Veterná nesvieti lampa verejného osvetlenia.

Mgr. Lukáš Radoský – v akom stave je projekt Zelená cesta – podané

 

Poslanci hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie kontrolu uznesení.

 

K bodu č.4 – Petícia za zachovanie prevádzky ZOS

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

 1. novembra bola na podateľňu obecného úradu podaná petícia zamestnancov ZOS a občanov obce Krakovany na zachovanie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby. Uznesením obecného zastupiteľstva v Krakovanoch č. 79/7/2020  bolo schválené prerušenie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby k 30. 4. 2021 na dobu jedného roka do 31.3.2022, z dôvodu odstránenia havarijného stavu a splnenia podmienok Úradu verejného zdravotníctva. Predložená petícia spĺňala všetky zákonom stanovené náležitosti, ktoré overila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva kde sa petícia prerokovával, bola pozvaná pani Jana Strížová, osoba určená pre zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy.  Na zasadnutí sa zúčastnili aj ďalší zamestnanci ZOS pani Mária Žitnanská a Eva Nováčiková. Poslancom obecného zastupiteľstva boli doručené ja pripomienky k návrhu rozpočtu, ktoré  predložila pani Jana Strížová ako návrh riešenia financovania opráv havarijného stavu zariadenia. Aj týmito pripomienkami sa poslanci obecného zastupiteľstva zaoberali. Vzhľadom k tomu, že rozsah vymenovaných nedostatkov v rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave je veľký a finančne náročný, nie je možné v súčasnej situácii petícii vyhovieť. Ako možné náhradné riešenie poslanci navrhli zriadenie Opatrovateľskej služby v domácnosti.

Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0, poslanci petíciu za zachovanie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby zobrali na vedomie.

 

K bodu č.5 – Žiadosť pani Galbavej o ukončenie nájmu kaderníctva

Pani Ivana Galbavá, Hviezdoslavova 3, Vrbové,  podala dňa 25. novembra 2020 žiadosť o skončenie nájmu nebytových priestorov kaderníctva ku dňu 31.12.2020. Vzhľadom k tomu, že nájomná zmluva je spoločná aj druhou nájomníčkou pani Zuzanou Tonkovičovou, bude potrebné urobiť dodatok nájomnej  k nájomnej zmluve, v ktorej bude výška nájmu len pre pani Tonkovičovú. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili. Starosta obce dal hlasovať Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci ukončenie nájmu k 31.12.2020 pre pani Ivanu Galbavu, Hviezdoslavova 3 Vrbové schválili.

 

K bodu č.6  – Rozpočtové opatrenie č.4/2020

V súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ing. Slávka Kotulová predkložila obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie.   

Schválený rozpočet celkom na rok 2020 predstavuje čiastku 2 175 240,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 133 251,30€ celkom na sumu 2 308 491,30 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových položkách aj výdavkových položkách o 19 790,41€ celkom na sumu 2 288 700,89 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2020 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 705 259,50€ na celkovú sumu 1 583 441,39 €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2020 sa uvedená čiastka v príjmových položkách zvyšuje o 28 213,41 €  na celkovú sumu 1 611 654,80€ a vo výdavkových položkách znižuje o 144 024 €, celkom na sumu 1 439 417,33 €.

Uvedené rozpočtové opatrenie predpokladá k 31.12.2020 prebytkový celkový rozpočet vo výške 172 237,47€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 9 356,80 €,
 • kapitálový sa znižuje o 26 717,39 €,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 45 574 €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 681,42 €,
 • kapitálový sa znižuje o 147 850 €,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 3 144,52 €.

K predloženému návrhu rozpočtového opatrenia č.4/2020 poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové patrenia č. 4/2020 schválené.

 

K bodu č.7 –  Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023

Rozpočet obce Krakovany na roky 2021-2023 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

– so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy,

– so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,

– so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

– so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

– so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

– so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

– s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2021 obsahuje vyrovnaný bežný rozpočet a prebytkový kapitálový rozpočet. Prebytok kapitálového rozpočtu vyrovnáva záporný rozdiel finančných operácií – splácanie dlhodobého bankového úveru čerpaného minulý rok.   Krytie položiek bežného a kapitálového rozpočtu z čerpania rezervného fondu bude navrhované na schválenie OZ v roku 2022. Je predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 vo výške príjmu z predaja pozemkov – Konopisko cca 175 000€ za predpokladu naplnenia daňových príjmov, predovšetkým PŠD Krakovany.

Ak nebude zrealizovaný predaj obecných pozemkov (Konopisko)v plnej rozpočtovanej výške a budú sa realizovať všetky investičné akcie, bude potrebné vykryť finančné zdroje kapitálového rozpočtu aj formou bankového úveru.

Celkový rozpočet na rok 2022 aj 2023 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je tiež vyrovnaný. Kapitálový rozpočet je prebytkový.

Záporný rozdiel finančných operácií vykryje prebytok kapitálového rozpočtu.

K návrhu rozpočtu predložila stanovisko kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková, ktorá v závere konštatovala, že  Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023 a  z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období. Rozpočet obce na rok 2021 je navrhovaný ako vyrovnaný, predpokladá sa pokračovať v investičných akciách dokončením výstavby obytnej zóny Konopiská, rekonštrukcia kultúrneho domu z dotácie a dokončenie začatých investičných akcií z roku 2020. 

V súvislosti s novelou Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu zostavený bez programovej  štruktúry.

Navrhovaný finančný rozpočet obce na rok 2021:

Odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.

Návrh rozpočtu na rok 2021-2023 bol prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá taktiež odporúča návrh rozpočtu schváliť. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sahlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh rozpočtu na rok 2021 schválený a na roky 2022-2023 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8  – Nízkouhlíková stratégia pre obec Krakovany na roky 2020-2030

Slovenská republika má na medzinárodnej úrovni uzavretých viacero dohovorov a dojednaní, ktoré majú priamy dopad na oblasť ochrany životného prostredia a ktoré bezprostredne súvisia s rozvojom  energetiky a znižovaním uhlíkovej stopy. Medzi inými je to aj Parížska dohoda – rámcový dohovor Organizácie spojených národov o zmene klímy a iné právne dokumenty. K uvedeným cieľom sa hlási aj Dohovor starostov a primátorov, ktorý v súlade s národnou nízkouhlíkovou stratégiou definuje základné ciele a opatrenia na úrovni obcí a miest.

Cieľom Nízkouhlíkovej stratégie obce je v súlade s národnou nízkouhlíkovou stratégiou vypracovanie lokálnej stratégie s posúdením stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, vrátane energie používanej v doprave, spracovanej s využitím metodiky akčného plánu udržateľného energetického rozvoja používanej v rámci spomínaného  Dohovoru starostov a primátorov. Dôraz je kladený na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie  s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Hlavným cieľom NUS na roky 2020-2030 je poskytnúť ucelený strednodobý (10-ročný) strategický výhľad prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku, a tým zabezpečiť súlad s ostatnými strategickými dokumentmi a akčnými plánmi na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v rámci obce vo všetkých hodnotených sektoroch (sektor budov, verejného osvetlenia, dopravy, SMART Cities, obnoviteľných zdrojov energie a adaptačných a mitigačných opatrení na zmenu klímy). Výsledkom vypracovanej stratégie je zoznam navrhovaných opatrení vedúcich k zníženiu emisií CO2 a možností ich financovania.

Obec  zapojením sa do projektu získalo odborne vypracovaný dokument, ktorý  obsahuje o.i. bilanciu spotreby, celkovú stratégiu, plánované aktivity a opatrenia, koncepciu budúceho vývoja, smart opatrenia v šetrení energie, osvetlení  a pod. Samotná  implementácia a následné využívanie navrhovaných technicko-technologických opatrení priamo prispievajúcich k znižovaniu CO2 výrazne prispeje k zlepšenie stavu životného prostredia v obci.

Mestá a obce s vypracovanou NUS budú do budúcnosti bonifikované v hodnotiacom procese v rámci predkladania žiadostí o nenávratnú i návratnú finančnú pomoc. Podporená bude v ďalšej fáze  aj príprava konkrétnych projektov nízkouhlíkových opatrení na financovanie z dostupných dotačných programov.

Starosta obce predložil na prejednanie a schválenie strategický dokument, ktorý bol vypracovaný v rámci realizácie projektu s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“, s kódom v ITMS2014+: 310041W047 organizáciou FVT TUKE so sídlom v Prešove, IČO: 00 397 610, so sídlom Bayerova 1, 080 01 Prešov,  na základe Zmluvy o dielo č. 85/2019 zo dňa 24.10.2019.

Projekt je realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC441-2018-39/W047 zo dňa 14.10.2019, účinnej odo dňa 18.10.2019.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Sedlák), bol strategický dokument „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“ schválený.

 

K bodu č. 9  – Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany. K predloženému návrhu VZN poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 10 – Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom VZN č. 2/2020 o  miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany. Návrh bol prerokovaný aj na finančnej komisii ktorá odporučila návrh VZN č. 2/2020 schváliť.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal s hlasovania:0, nehlasoval:0, bol VZN č. 2/2020  o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany  schválené.

K bodu č.11 – Všeobecne záväzné nariadenie Obce KRAKOVANY č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

VZN č.3/2020 upravuje podmienky poskytovania dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce Krakovany, alebo poskytujú služby obyvateľom obce a upravuje aj postup predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií, postup ich posudzovania a overovania zo strany obce, schvaľovanie dotácií obecným zastupiteľstvom, obsah a náležitosti zmluvy o poskytnutí dotácie a pravidlá vyúčtovania dotácií. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce schválené.

 

K bodu č. 12 – Ročný zápis do kroniky za rok 2019

Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2019 predkladala Ing. Emília Knošková. Zápis bol poslancom doručený elektronicky a na zasadnutí sa už nečítal. S predloženým zápisom poslanci súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol ročný zápis do kroniky za rok 2019 schválený.

 

K bodu č. 13 – Rôzne

Zapisovateľka Ing. Emília Knošková prečítala poslancom podnet na prerokovanie, ktorý bol doručený emailovou poštou na obecný úrad. Podnet zaslal pán Peter Franko. Požiadavka bola na trvalé odomknutie areálu futbalového ihriska. Požiadavku riešil starosta obce telefonicky so správcom ihriska a požiadal ho, aby bolo ihrisko dostupné za dodržania všetkých opatrení a nariadení.

Interpelácie poslancov

Marek Fořt – navrhol vytvorenie sociálneho fondu pre mimoriadne prípady občanov obce.

Mgr. Juraj Filo – požiadal predsedu kultúrnej komisie o zostavenie kalendára kultúrnych podujatí, napriek tomu, že nevieme kedy prebehne rekonštrukcia kultúrneho domu.

Ing. Slavomír Ťupek emailom predložil požiadavku na zriadenie stojiska pre kontajner na sklo na Veternej ulici. Stojisko je ochotný vybudovať svojpomocne s pánom Žákom, ak im bude poskytnutý materiál.

Mgr. Lukáš Radoský – požiadal o doručenie komunikácie stavebného úradu a Krajského pamiatkového úradu ohľadne oplotenia pri Strážovskom kostole.

Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o stretnutí s pracovníčkami Trnavského osvetového strediska a prípravách na Folklórne slávnosti.

 

K bodu č. 14 Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

  

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 16. decembra 2020

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 82/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Petícia za zachovanie prevádzky ZOS
 5. Žiadosť pani Galbavej o ukončenie nájmu kaderníctva
 6. Rozpočtové opatrenie č.4/2020
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023
 8. Nízkouhlíková stratégia pre obec Krakovany na roky 2020-2030
 9. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 10. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce KRAKOVANY č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“)
 12. Ročný zápis do kroniky za rok 2019
 13. Rôzne
 14. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, )

Za:  6 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 83/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, )

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 84/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.67/7/2020 – 81/7/2020 z 18. novembra 2020

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4Petícia za zachovanie prevádzky ZOS

Uznesenie č. 85/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Petíciu občanov za zachovanie prevádzky ZOS. Petícia bola prerokovaná  za účasti zástupcu petičného výberu pani Jany Strižovej s  konštatovaním, že na základe  rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave č. RÚVZ/2019/01890/4/Ja-HV,Ka-HŽP zo dňa 21.11.2019, nie je možné požiadavkám vyhovieť.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Žiadosť pani Galbavej o ukončenie nájmu kaderníctva

Uznesenie č. 86/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ukončenie nájmu od 1.1.2021 pre pani Ivanu Galbavú, Hviezdoslavova 3, Vrbové , zároveň schvaľuje vypracovanie dodatku zmluvy  pre pani Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná… Vrbové.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Rozpočtové opatrenie č. 4/2020

Uznesenie č. 87/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2020 Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2. zmene

 

Rozpočet

po 3. zmene

 

Návrh na 4. zmenu Rozpočet po 4. zmene
Bežné

Príjmy

1 138 721 1 153 651,47 1 117 498,49 1 143 643,44 +9 356,80 1 153 000,24
Kapitálové prímy 1 036 519 1 126 519 1 030 160,39 298 401,39 -26 717,39 271 684
Finančné operácie        0 28 320,83 141 042,01 141 396,56 +45 574 186 970,56
Príjmy

Spolu

2 175 240 2 308 491,30 2 288 700,89 1 583 441,39 + 28 213,41 1 611 654,80

  

  Rozpočet rok 2020  Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2. zmene

 

Rozpočet

po 3. zmene

 

Návrh na 4. zmenu Rozpočet po 4. zmene
Bežné výdavky 1 138 721 1 161 972,30 1 125 819,32 1 152 318,82 +681,42 1 153 000,24
Kapitálové výdavky 1 020 259 1 130 259 1 146 621,57 414 862,57 -147 850 267 012,57
Finančné operácie 16 260 16 260 16 260 16 260 +3 144,52 19 404,52
Výdavky spolu 2 175 240 2 308 491,30 2 288 700,89 1 583 441,39 -144 024

 

1 439 417,33

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.7 – Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023

Uznesenie č.88/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2020 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2021 vo výške 2 464 813,- eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                        Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2021     Druh rozpočtu Návrh 2021  
Bežný rozpočet 1 193 054     Bežný rozpočet 1 163 054  
Kapitálový rozpočet 1 301 759     Kapitálový rozpočet                   1 285 499  
Finančné operácie 0     Finančný rozpočet 16 260  
SPOLU 2 464 813     SPOLU 2 464 813  

 

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2022-2023.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2022

 

Návrh 2023

 

  Bežný rozpočet 1 186 030 1 218 363
Kapitálový rozpočet 16 260 16 260
Finančné operácie 0 0
SPOLU 1 202 290 1 234 623

 

Druh rozpočtu Návrh 2021 Návrh 2022
Bežný rozpočet 1 186 030 1 218 363
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 16 260 16 260
        SPOLU 1 2020 290 1 234 623

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Nízkouhlíková stratégia pre obec Krakovany ma rok 2020-2030

Uznesenie č.89/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

strategický dokument „Lokálna nízkouhlíková stratégia obce Krakovany“, vypracovaný v rámci realizácie projektu s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“, s kódom v ITMS2014+: 310041W047, a to organizáciou FVT TUKE so sídlom v Prešove, IČO: 00 397 610, so sídlom Bayerova 1, 080 01 Prešov,  na základe Zmluvy o dielo č. 85/2019 zo dňa 24.10.2019.

Projekt je realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC441-2018-39/W047 zo dňa 14.10.2019, účinnej odo dňa 18.10.2019.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 Sedlák

 

K bodu č. 9 – Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobným stavebnými odpadmi na území obce Krakovany.  

Uznesenie č. 90/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobným stavebnými odpadmi na území obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na území obce Krakovany.

Uznesenie č. 91/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na území obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti:0  

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.11 – Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Uznesenie č. 92/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 Ročný zápis do kroniky za rok 2019

Uznesenie č. 93/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Rôzne

Uznesenie č. 94/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Požiadavku na trvalé odomknutie futbalového štadiónu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 95/8/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za: 8  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  16. decembra  2020

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková       

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 07/2020

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 18. novembra 2020 v Kultúrnom dome Krakovany 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                   

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko
 5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 6. Návrh na vyradenie majetku doplnenie
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2020
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia so zmenou.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko
 5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 6. Návrh na vyradenie majetku doplnenie
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2020
 8. Zariadenie opatrovateľskej služby – zmena uznesenia
 9. Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov Staré Konopisko – 2. kolo
 10. Rôzne
 11. Záver

Za predloženú zmenu program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:.7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing.  Petra Seitlera a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.49/5/2020 – 61/5/2020 z 29. septembra 2020 a 62/6/2020-66/6/2020 z 28. októbra 2020

Uznesenie č. 49/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ za rok 2019/2020
 5. Vyhodnotenie výberového konania na prenájom nebytových priestorov Piváreň u Notára
 6. Verejné obchodná súťaž – predaj pozemkov Staré Konopisko
 7. Kúpa osobného auta pre obec Krakovany.
 8. Plán činnosti kontrolóra na 2. polrok 2020
 9. Odovzdanie novovybudovanej kanalizácie do užívania spoločnosti TAVOS, a.s.
 10. Delegovanie zástupcov OZ do rady školy pri ZŠ
 11. Výkup pozemkov na cintorín Krakovany
 12. Rôzne
 13. Záver – podané

Uznesenie č. 50/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková – podané

Uznesenie č. 51/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 39/4/2020-48/4/2020 zo dňa 2. septembra 2020  podané

Uznesenie č. 52/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2019/2020- podané

Uznesenie č. 53/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2019/2020 – podané

Uznesenie č. 54/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje:

prenájom nebytových priestorov pre Mareka Urbana, Dolná ulica 109/72, Krakovany za cenu 730,- /mesačne na dobu 5 rokov od 1.10. 2020 do 30. 9. 2025 – podané

Uznesenie č. 55/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie podmienok  VOS na odpredaj pozemkov v lokalite Staré Konopisko najnižšia cena 68 eur/m2 uzávierka 6.11.2020 o 12,00 hod – podané

Uznesenie č. 56/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Kúpu osobného motorového vozidla  z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu súčasného vozidla do výšky 20 000,- eur – podané

Uznesenie č. 57/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2020 – podané

Uznesenie č. 58/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odovzdanie novovybudovanej kanalizácie v lokalite Staré Konopisko do užívania spoločnosti TAVOS, a.s. – podané

Uznesenie č. 59/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Poslancov Mgr. Juraja Filu, Mareka Fořta a Tibora Šurína do rady školy pri Základnej škole Krakovany na  najbližšie funkčné obdobie – podané

Uznesenie č. 60/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Výkup pozemkov na cintorín Krakovany za cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorá predstavuje sumu 1,0891€/m2 – podané

Uznesenie č. 61/5/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Uznesenie č. 62/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
 4. Riešenie havarijnej situácie v ZOS Krakovany
 5. Rôzne
 6. Záver – podané

Uznesenie č. 63/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Michal Sedlák, Pavel Klinovský – podané

Uznesenie č. 64/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podanie žiadosti na návratnú  finančnú výpomoc vo výške 27 574,- € – podané

Uznesenie č. 65/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušiť prevádzku v Zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch k 30.4.2021 – podané

Uznesenie č.66/6/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

 

Poslanci hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie kontrolu uznesení.

 

K bodu č.4 – Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko

Predseda Finančnej, majetkovej a stavebnej komisie Mgr. Juraj Filo predniesol poslancom ponuky na kúpu pozemkov, ktoré boli doručené na obecný úrad v stanovenej lehote. Na podateľňu OcÚ bolo doručených šesť ponúk.

Prvá ponuka – Mgr.art. Michaela Urbanová a Marek Urban, Trebatice doručili ponuku 21.10.2020. za pozemok č. 3 ponúkli sumu 38500,- eur, za pozemok č. 4, ponúkli 38200,- eur a za pozemok č. 5, ponúkli 38200,- eur.

Druhá ponuka – Lucia Potroková a Peter Režný Trebatice  doručili ponuku 28.10.2020. Za pozemok č. 18, ponúkli sumu 42000,- eur, za pozemok č. 17,  43500,- eur a pozemok č. 3, 38150,- eur.

Tretia ponuka – Igor Priesol, Piešťany doručil ponuku 2.11.2020. Mal záujem len o pozemok č. 4 za ktorý ponúkol sumu 39888,- eur.

Štvrtá ponuka – Milan Moravanský, Krakovany doručil ponuku 3.11.2020. Za pozemok č. 3 ponúkol sumu 38148,- eur, za pozemok č. 4 ponúkol 38 148,,- eur a za pozemok č. 5 ponúkol 38148 ,- eur.

Piata ponuka – Tomáš Holán Vrbové doručil ponuku 4.11. 2020. Za pozemok č. 3ponúkol 38 148,- eur, za pozemok č. 4 ponúkol 38 148,- eur.

Šiesta ponuka – Ondrej Macháč Trebatice doručil ponuku 4.11.2020. Za pozemok č. 6 ponúkol 38 148,- eur, za pozemok č. 7 ponúkol 38 148,- eur a za pozemok č. 8 ponúkol 38 148,- eur.

 

Po kontrole všetkých požadovaných kritérií  komisia odporučila všetky ponuky prejednať na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

-Prvému uchádzačovi, Michaele Urbanovej a manželovi Marekovi Urbanovi predelila pozemok č. 3 o výmere 561 m2 za ktorý ponúkli sumu 38 500,- eur a návrhu ho dali na prvé miesto. Hlasovaním za:8, proti , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 3 za cenu 38 500 eur schválený pre Mgr.art. Michaelu Urbanovú a Mareka Urbana Trebatice.

-Druhému uchádzačovi, Lucie Potrokovej a Petrovi Režnému bol pridelený pozemok č.18  o výmere 598 m2 za cenu 42 000,- , ktorý v návrhu uviedli na prvom mieste.

Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol pozemok č. 18 schválený pre Luciu Potrokovú a Petra Režného

-Tretiemu uchádzačovi, Igorovi Priesolovi bol pridelený pozemok č. 4 o výmere 561  m2 za cenu 39888,- eur. Uchádzač mal záujem len o pozemok č. 4. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol pozemok č. 4 schválený pre Igora Priesola.

-Štvrtému uchádzačovi, Milanovi Moravanskému  bol pridelený pozemok č. 5 o výmere 561 m2 za cenu 38 148,- eur. Pozemok č. 5 mal záujemca až tretí v pozadí, ale za  pozemky č. 3 a č.4  bola ponúknutá vyššia cena. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol pozemok č. 5 schválený pre Milana Moravanského.

-Piatemu uchádzačovi Tomášovi Holánovi nebol pridelený žiadny pozemok. Uchádzač mal záujem o pozemky č. 3 a č.4, ponúkol za pozemky len základnú  sumu a preto boli pridelené uchádzačom, ktorý dali vyššiu sumu. Neúspešný uchádzač bude písomne vyrozumený a bude mu vrátená kaucia vo výške 3000,- eur, ktorú zaplatil na účet obce.

-Šiestemu uchádzačovi, Ondrejovi Macháčovi bol pridelený pozemok č.6 o výmere 561 m2 za cenu 38 148,- eur, ktorý uviedol v návrhu na prvom mieste.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol pozemok č. 6 schválený pre Ondreja Macháča.

 

K bodu č.5 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2020

Rozpočtové opatrenie č.3/2020 vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2020 predstavuje čiastku 2 175 240,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 133 251,30€ celkom na sumu 2 308 491,30 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových položkách aj výdavkových položkách o 19 790,41€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2020 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 705 259,50€ na celkovú sumu 1 583 441,39 €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 26 144,95 €,
 • kapitálový sa znižuje o 731 759 €,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 354,55 €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný znižuje o 26 499,50 €,
 • kapitálový sa znižuje  o 731 759 €,
 • finančné operácie – bez zmien.

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci Zmenu rozpočtu  Rozpočtovým opatrením č.3/2020 zobrali na vedomie

 

K bodu č.6  – Návrh na vyradenie majetku

Doplňujúci návrh na vyradenie majetku z evidencie predložili nasledovné strediská:

Obecný  úrad vyraďuje majetok v hodnote 3646,51 €

Zariadenie opatrovateľskej služby vyraďuje majetok v hodnote 768,20 €

Hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje v čase jeho obstarania cenu 4414,71 €.

ZOS vyraďuje nefunkčný kotol , na stredisku OcÚ sa vyraďuje nefunkčná kosačka, staré autobusové zastávky, smetné nádoby a staré knihy z knižnice. Tiež sú v návrhu nefunkčné drobné elektrospotrebiče.

Starosta obce dal hlasovať za doplňujúci návrh na vyradenie majetku obce. Hlasovaním za:8, potri:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vyradenie majetku obce v hodnote 4414,71 € schválené.

 

K bodu č.7 –  Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2020

Inventarizačné komisie budú pracovať v rovnakom zložení ako boli schválené na začiatku funkčného obdobia obecného zastupiteľstva, len v Komisii pre kultúrne stredisko a knižnicu nastala zmena. Členku komisie Silviu Bartákovú nahradí nový člen Ruslan Hrabovyi.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková    

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský  členovia: Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman,. Ing. Peter Seitler

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák  členovia: Mgr. Juraj Filo, Ruslan Hrabovyi, Ing. Galbavá – knihovníčka 

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Slavomír Ťupek, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2020 do 29.1.2021.

Fyzická inventúra 15.12.2020 – 31.12.2020, dokladová inventúra 1.1.2020-29.1.2020

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci zloženie inventarizačných  komisií a termíny inventúr zobrali na vedomia.

 

K bodu č. 8 – Zariadenie opatrovateľskej služby Krakovany – zmena uznesenia

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 27. októbra poslanci prijali uznesenie v ktorom zrušili prevádzku v Zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch k 30.4.2021. Na zasadnutie prišli tri pracovníčky zariadenia s požiadavkou na zachovanie prevádzky ZOS. V dlhej rozprave poslanci vysvetlili toto rozhodnutie. ZOS nespĺňa požiadavky Úradu verejného zdravotníctva na prevádzku. Na splnenie všetkých požiadaviek Úradu verejného zdravotní sú potrebné ďalšie finančné prostriedky.  V havarijnom stave je aj kúrenie, ktoré bude potrebné v čo najkratšom stave opraviť. Na záver sa poslanci rozhodli prijaté uznesenie z minulého zastupiteľstva zrušiť a nahradiť no novým uznesením, v ktorom bude schválené prerušenie prevádzky ZOS na jeden rok.

V prvom kroku dal starosta hlasovať za zrušenie uznesenia č. 65/6/2020 zo dňa 27. októbra 2020. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo uznesenie zrušené.

V druhom kroku dal starosta hlasovať za prerušenie prevádzky ZOS. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo prerušenie prevádzky ZOS v termíne od 30.4.2020 do 31.3.2021 schválené.

 

K bodu č. 9 – Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov Staré Konopisko – 2. kolo

V prvom kole obchodnej verejnej súťaže bolo prijatých šesť ponúk a z toho predaných päť pozemkov. Starosta obce navrhol vyhlásiť hneď ďalšie kolo súťaže. Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol upraviť podmienky súťaže – neobmedzovať počet pozemkov a poslanec Mgr. Lukáš Radoský navrhol ponechať obchodnú súťaž s rovnakými podmienkami.

Prvé sa hlasovalo za návrh poslanca Mgr. Juraja Filu. Hlasovaním za: 4 ( Filo, Rusnáčeková, Klinovský, Sedlák), proti: 4(Radoský, Seitler, Ťupek, Šurín), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, návrh nebol schválený.

Potom sa hlasovalo za návrh Mgr. Lukáša Radoského za ponechanie rovnakých podmienok obchodnej verejnej súťaže. Hlasovaním za:6 (Radoský, Rusnáčeková, Seitler, Šurín, Ťupek, Sedlák), proti:0, zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Klinovský), nehlasoval:0, bol návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže druhé kolo za rovnakých podmienok ako v prvom kole.

Termín uzávierky na predkladanie súťažných návrhov je do 15. januára 20221 do 12,00 hod.

 

K bodu č. 10 – Rôzne

Starosta obce pochválil a poďakoval všetkým zúčastneným  na testovaní Covid 19, vyzdvihol dobre zvládnutú organizáciu.

Interpelácie poslancov

Ing. Slavomír Ťupek – v akom štádiu je rekonštrukcia kultúrneho domu, ako bude v obci zabezpečený zber biologického kuchynského odpadu. Požiadal zaradiť do rozpočtu na rok 2021 nákup prvkov na detské ihrisko.

Ing. Michal Sedlák pochválil organizáciu testovania Covid 19, ponúkol pomoc pri kúpe kosačky. Spýtal sa akou formou a kedy sa budú podávať žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2021.

Mgr. Juraj Filo požiadal o orezanie kríkov v uličke od kultúrneho domu k Hoštákom.

Ing. Peter Seitler na ulici Strážovská Veterná nesvieti lampa verejného osvetlenia.

Mgr. Lukáš Radoský – v akom stave je projekt Zelená cesta.  

 

K bodu č.11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 27. októbra 2020

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 67/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko
 5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 6. Návrh na vyradenie majetku doplnenie
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2020
 8. Zariadenie opatrovateľskej služby – zmena uznesenia
 9. Vyhlásenie OVS na predaj pozemkov Staré Konopisko – 2. kolo
 10. Rôzne
 11. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7 (Filo, Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:  7

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 68/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Petra Seitlera a Tibora Šurína

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

 Za: 7 (Filo, Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 69/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.49/5/2020 – 61/5/2020 z 29. septembra 2020 a 62/6/2020-66/6/2020 z 27. októbra 2020

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko

Uznesenie č. 70/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.3  p.č 1045/126, 1045/127, 1045/167 o celkovej výmere 561 m2 pre Mgr. art. Michaelu Urbanovú bytom Slnečná ulica 314/37 Trebatice a Mareka Urbana, bytom Bašovce 92, za cenu 68,627/m2, celkom 38 500,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 71/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.18  p.č.1045/171, 1045/172 o celkovej výmere 598 m2 pre Luciu Potrokovú bytom Hlavná ulica 213/27, Trebatice a Petra Režného, bytom Vajanského 1952/31, Piešťany  za cenu 70,23 eur/m2, celkom  42 000,- eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 72/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.4  p.č. 1045/128, 1045/129, 1045/166 o celkovej výmere 561m2  pre Igora Priesola, Vážska 3564/13, Piešťany,  za cenu 71,10 eur/m2,  39888,-  eur.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 73/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.5  p.č.1045/130, 1045/131, 1045/165 o celkovej výmere 561 m2 pre Milana Moravanského, Južná ulica 434/41, Krakovany  za cenu  68,- eur/m2, celkom 38148,-

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 74//7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.6  p.č.1045/132, 1045/133, 1045/164 o celkovej výmere 561 m2 pre Ondrej Macháč, Hlavná ulica 204/9, Trebatice  za cenu 68,- eur/m2, celkom 38 148,- eur.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 3/2020

Uznesenie č. 75/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2020 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2020 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

3. zmena Rozpočet

po 3. zmene

 

Bežné príjmy 1 138 721 +14 930,47

 

1 153 651,47 -36 152,98 1 117 498,49 + 26 144,95 1 143 643,44
Kapitálové prímy 1 036 519 +90 000 1 126 519 -96 358,61 1 030 160,39 -731 759 298 401,39
Finančné operácie        0 +28 320,83 28 320,83 +112 721,18 141 042,01 + 354,55 141396,56
Príjmy spolu 2 175 240 +133 251,30

 

2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89 -705 259,50 1 583 441,39

 

  Rozpočet rok 2020  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

2. zmena Rozpočet

po 2. zmene

 

3. zmena Rozpočet

po 3. zmene

 

Bežné výdavky 1 138 721 +23 251,30 1 161 972,30 -36 152,98 1 125 819,32 +26 499,50 1 152 318,82
Kapitálové výdavky 1 020 259 +110 000 1 130 259 +16 362,57 1 146 621,57 -731 759 414 862,57
Finančné operácie 16 260 0 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 175 240 +133 251,30 2 308 491,30 -19 790,41 2 288 700,89 -705 259,50 1 583 441,39

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  ((Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Návrh na vyradenie majetku

Uznesenie č.76/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku

Obecný úrad 3646,51 €
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 768,20 €
SPOLU 4414,71 €

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2020

Uznesenie č.77/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zloženie invetarizačných komisií:

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková    

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský  členovia: Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman,. Ing. Peter Seitler

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák  členovia: Mgr. Juraj Filo, Ruslan Hrabovyi, Ing. Galbavá – knihovníčka 

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Slavomír Ťupek, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2020

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2021

Inventarizácia 15.12.2020-29.1.2021

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Zariadenie opatrovateľskej služby

Uznesenie č. 78/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší znesenie č. 65/6/2020

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 79/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prerušenie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby k 30. 4. 2021 na dobu jedného roka do 31.3.2022, z dôvodu odstránenia havarijného stavu a splnenia podmienok Úradu verejného zdravotníctva

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 Vyhlásenie druhého kola OVS na predaj pozemkov Staré Konopisko

Uznesenie č. 80/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie podmienok 2. kola VOS na odpredaj pozemkov v lokalite Staré Konopisko najnižšia cena 68 eur/m2 uzávierka 15. januára 2021 o 12,00 hod

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti:  

Zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.9 – Rôzne

Uznesenie č. 81/7/2020

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  18. novembra  2020

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková