Máte záujem o kúpu stavebného pozemku? Vyplňte dotazník…

Print Friendly, PDF & Email

Vážení občania,

   Obec Krakovany má záujem umožniť realizáciu individuálnej bytovej výstavby (IBV) v lokalite Staré Konopisko, ktorá je plánovaná na parc. registra „C“ č. 1045/99, k.ú. Krakovany, vo vlastníctve samotnej obce. Obec v súčasnosti zvažuje rôzne spôsoby vybudovania potrebnej infraštruktúry a inžinierskych sietí v danej lokalite, pričom prioritným záujmom obce je uspokojiť dopyt obyvateľov obce po stavebných pozemkoch a umožniť im výstavbu rodinných domov. 
   V záujme stanovenia najefektívnejšieho spôsobu realizácie infraštruktúry ako aj následného predaja pozemkov je potrebné zistiť, aký je skutočný záujem obyvateľov obce Krakovany o kúpu stavebných pozemkov za účelom následnej výstavby rodinných domov v danej lokalite.
   Obec Krakovany preto v čase od 3. marca 2020 do 31. marca 2020 vykoná nezáväzný prieskum, ktorý je určený obyvateľom s trvalým pobytom v obci Krakovany a ich blízkym príbuzným v priamom rade (otec, matka, syn, dcéra), ktorí by mali záujem o kúpu stavebného pozemku od obce. Na základe takto zisteného záujmu obyvateľov s trvalým pobytom v obci resp. ich blízkych príbuzných bude možné prijať riešenie, ktoré primárne uspokojí domáci dopyt po stavebných pozemkoch ako aj zabezpečí vhodný spôsob financovania výstavby infraštruktúry.  
   Predmetom predaja by boli stavebné pozemky vyznačené v pripojenom situačnom nákrese (pod č. 1 – 21), z ktorých každý je plánovaný vo výmere cca od 570 m2 do 600 m2. Stavebné pozemky bude možné napojiť na všetky inžinierske siete (voda, elektrina, plyn, kanalizácia), pričom v rámci lokality IBV Staré Konopisko bude vybudovaná nová prístupová komunikácia vrátane chodníkov, verejného osvetlenia, dažďovej kanalizácie a výsadby zelene. Realizácia vozovky cestnej komunikácie je však plánovaná až po ukončení výstavby rodinných domov, t.j. predbežne do 3 rokov. Cena stavebného pozemku je predpokladaná v rozmedzí 55 – 65 Eur/ m2. Predpokladaný čas ukončenia realizácie infraštruktúry a inžinierskych sietí, t.j. čas kedy bude možné začať výstavbu rodinných domov, je jar 2021.
   Predpokladanými zmluvnými podmienkami predaja pozemkov zo strany obce budú povinnosť kupujúceho vybudovať a skolaudovať stavbu rodinného domu najneskôr do 2 rokov od nadobudnutia pozemku a obmedzenie prevodu vlastníctva k pozemku počas 5 rokov od nadobudnutia pozemku za účelom zamedzenia sekundárnemu predaju pozemkov (z pravidla bude možná výnimka v prípade vážneho osobného alebo rodinného dôvodu). Súčasne budú stavebníci povinní rešpektovať stavebné regulatívy určené územným rozhodnutím č. R2018/000515-Ma/UR zo dňa 27.07.2018.
   Dovoľujeme si požiadať občanov, ktorí by mali záujem o kúpu stavebného pozemku v lokalite IBV Staré Konopisko, prípadne takúto kúpu pozemku len zvažujú, aby vyplnili priložený formulár a tento zaslali najneskôr do 31. marca 2020 e-mailom na adresu krakovany@krakovany.sk alebo osobne na podateľňu Obecného úradu v Krakovanoch. Podotýkame, že vykonávaný prieskum nie je záväzný a slúži len na zistenie predbežného záujmu obyvateľov o stavebné pozemky. V prípade záujmu o bližšie informácie je možné kontaktovať Obecný úrad v Krakovanoch osobne v čase úradných hodín, e-mailom na adrese krakovany@krakovany.sk, alebo na tel. čísle 033/7798568. 

Oficiálne výsledky volieb do NRSR v obci Krakovany 29.2.2020

Print Friendly, PDF & Email
Oficiálne výsledky volieb do NR SR 2010 v obci Krakovany
Krakovany 29.2.2020
 
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 138
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 845 (volebná účasť: 74,25%)
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 845
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku s cudziny: 6
Počet platných odovzdaných hlasov: 834
 Poradové číslo Politická strana  Počet odovzdaných platných hlasov
1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 1
2. DOBRÁ VOĽBA  23  (2,76%)
3. Sloboda a Solidarita  46  (5,52%)
4. SME RODINA  59  (7,07%)
5. Slovenské Hnutie Obrody  0
6. ZA ĽUDÍ  55 (6,59%)
7. MÁME TOHO DOSŤ!  1
8. Hlas pravice  –
9. Slovenská národná strana  21 (2,52%)
10. Demokratická strana  3
11. OĽaNO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA  263 (31,53%)
12. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia  76 (9,11%)
13. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  0
14. 99% – občiansky hlas  0
15. Kresťanskodemokratické hnutie  71 (8,51%)
16. Slovenská liga  0
17. VLASŤ  17 (2,04%)
18. MOST – HÍD  5
19. SMER – sociálna demokracia  125 (14,99%)
20. SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby  1
21. HLAS ĽUDU  1
22. MKÖ-Maďarská komunitná spolupatričnosť  0
23. Práca slovenského národa  0
24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko  61 (7,31%)
25. Socialisti.sk  5
   
 
 
Odkaz na preferenčné hlasy: stiahnuť

Zmena Územného plánu obce Krakovany č.13/2018

Print Friendly, PDF & Email

Obec Krakovany, Nám. sv. Mikuláša č. 406/4, 922 02 Krakovany

O Z N A M

Obec Krakovany ako obstarávateľ Zmien a doplnkov 13/2018 Územného plánu obce Krakovany podľa  § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade § 22 a 31 stavebného zákona

oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie prerokovávania  návrhu riešenia

 „Zmien a doplnkov 13/2018 Územného plánu obce Krakovany“

Zmeny a doplnky 13/2018 Územného plánu obce Krakovany sú počas 30 dní vystavená na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Krakovanoch a taktiež tu – na internetovej stránke obce – nižšie.

Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia Zmien a doplnkov 13/2018 Územného plánu obce Krakovany pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecný úrad Krakovany.

Zmena územného plánu č.13/2019

00  Textová časť

00_Záväzná časť

00_Tabuľka Vyhodnotenie dôsledkov…

01  Širšie vzťahy

02_Kataster

03_Komplexný návrh

04_Doprava

05_Použitie PF na nepoľnohospodárske účely

06_Schéma záväzných častí

Prieskum “Kam sa bude uberať odpadové hospodárstvo v našej obci”

Print Friendly, PDF & Email

Mikroregión nad Holeškou a Priatelia Zeme uskutočňujú prieskum medzi obyvateľmi o ich mienke o aktuálnom stave odpadového hospodárstva v obci.
Dotazník bol vložený aj do Hlasu Krakovian č. 4/2019 a je možnosť ho vyplniť aj elektornicky na adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh3FzzSAHlu715CvToY429LlePZt6IhAN00ZEWAsETABQn8A/viewform   

Vyplnené tlačené dotazníky možno odovzdať na obecnom úrade.

Termíny odvozov separovaného odpadu – 1. polrok 2020

Print Friendly, PDF & Email

Papier
Vždy vo štvrtok, a to: 30. januára, 9. apríla a 4. júna 2020. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v piatok, a to: 14. februára, 27. marca, 8. mája a 19. júna 2020. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v utorok, a to: 14. januára, 25. februára, 24. marca, 5. mája a 16. júna 2020. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v utorok, a to: 11. februára, 7. apríla, 19. mája a 30. júna 2020. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy v piatok, a to: 24. januára, 6. marca, 17. apríla a 29. mája 2020. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa:Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

tabuľka ©2020 Slavomír Ťupek