Kalendár podujatí na rok 2024

Kalendár podujatí na rok 2024
(dátum – názov podujatia – organizátor)

JANUÁR
27.01.2024 – Plesanica – OZ Za Krakovskú bránu

FEBRUÁR
03.02.2024 – Karneval – Materská škola Krakovany
10.02.2024 – Fašiangový festival – OZ Za Krakovskú bránu
11.02.2024  – Výročná schôdza MsSČK – MsSČK Krakovany
24.02.2024  – Členská schôdza – konferencia – FK Krakovany

APRÍL
25.04.2024 – Deň narcisov, Deň boja proti rakovine – MsSČK, JDS
27.04.2024 – Retrodiskotéka – rodičovské združenie ZŠ Krakovany
30.04.2024 – Stavanie mája – Obecný úrad Krakovany 

MÁJ
12.05.2024 – Posedenie ku Dňu matiek v kultúrnom dome – Obec Krakovany
17.05.2024 – Stretnutie darcov krvi – Svetový deň ČK – MsSČK Krakovany

JÚN
29.-30.06.2024 – 56. ročník Folklórnych slávností Krakovany – OcÚ
30.06.2024 – Medzinárodný deň čipky v Múzeu Za Krakovskú bránu – OZ Bábence Krakovany

AUGUST
08.-11.08.2024 – Medzinárodný festival paličkovanej čipky, Svetový festival čipky – OZ Bábence Krakovany

SEPTEMBER
08.09.2024 –  Hody Krakovany
14.9.-16.9.2024 – Slávnosti jesene 19.ročník, záhrada KD Krakovany – MsSČK
16.09.2024 – stretnutie žiakov a detí z mikroregiónu na tekvicovom dvore – MsSČK

OKTÓBER
11.10.2024 –  Stolnotenisový turnaj starostov – Obec Krakovany
13.10.2024 –  Hody Stráže
18.10.2024 –  Návšteva najstarších členov – MsSČK Krakovany
20.10.2024 –  Úcta k starším – posedenie so seniormi v KD – Obec Krakovany

NOVEMBER
22.11.2024 –  Katarínsky ples – rodičovské združenie ZŠ Krakovany

DECEMBER
01.12.2024 – Vianočné trhy – MŠ Krakovany
01.12.2024 – Zapálenie 1.adventnej sviečky pri kaplnke – MsSČK Krakovany
06.12.2024 – Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka pred Obecným úradom v Krakovanoch
08.12.2024 – Zapálenie 2.adventnej sviečky v Múzeu Za Krakovskú bránu – MsSČK Krakovany
12.12.2024 – Vianočná kvapka krvi – MsSČK
14.12.2024 – Posedenie s darcami krvi – MsSČK
15.12.2024 – Vianočná akadémia – ZŠ Krakovany
22.12.2024 – 4. adventná nedeľa Vianočný punč Kostol Krakovany – MsSČK
23.12.2024 – Betlehemské svetlo
31.12.2024 – Koncoročné stretnutie s občanmi

Pozvánka na zasadnutie OZ 15.12.2023

OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany

POZVÁNKA

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2023  /piatok/  o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Protest prokurátora – VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany, Návrh VZN č. 3/2023 – O niektorých podmienkach držania psov na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenia č. 16,17,18/2023
 6. Rozpočet obce na rok 2024, 2025, 2026, Stanovisko kontrolóra obce
 7. Čerpanie rezervného fondu
 8. Prerokovanie petície občanov Nová ulica a Ulica k Spúšťu
 9. Návrh VZN č. 4/2023 – o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami v Obci Krakovany
 10. Návrh VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 11. Prevádzkového poriadku zberného dvora Krakovany – Návrh
 12. Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti – Návrh
 13. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ, ktorým zriaďovateľom je Mesto Nitra.
 14. Rôzne
 • Interpelácie poslancov
 1. Záver

PhDr. František Klinovský, starosta obce

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných, aby sa zasadnutia riadne a včas zúčastnili.