Zmena spôsobu zberu triedeného odpadu od 01.04.2023

Print Friendly, PDF & Email

VEC: oznámenie o zmene spôsobu zberu triedených zložiek od 01.04.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje Vyhláškou č. 194/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov nasledovné:

Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa pre papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) považuje vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa, t.j. obyvatelia rodinných domov budú uvedené odpady triediť doma a ich zber bude realizovaný spred ich nehnuteľností.

V praxi to bude od 01.04.2023 znamenať nasledovné:

Obyvatelia v rodinných domoch – zber triedených zložiek bude realizovaný zberovou spoločnosťou spred ich nehnuteľností nasledovne:

 • Papier – na zber budú používané 240 l nádoby.
 • Plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) –  sa budú zbierať spolu a na zber budú používané 120 l vrecia. Vrecia budú dodané priamo jednotlivým domácnostiam pri poslednom vývoze plastov. Ruší sa týmto samostatný zber plastov, obalov z kovov a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov).

Zber skla bude zabezpečovaný bez zmeny, z 1100 l kontajnerov rozmiestnených v obciach.

Ukážka nálepky na spoločný trojzber (pokračovanie článku pod obrázkom):

Naša spoločnosť používa na zber odpadov moderné vozidlá s nadstavbou linearpress alebo rotopress vybavené vysoko účinným lisovacím mechanizmom na stláčanie odpadu, čo umožňuje odviezť až do 10 ton odpadu.

V roku 2015 sme spustili do prevádzky optickú triediacu linku v Hlohovci-Šulekove, ktorá je jedným z najmodernejších zariadení na triedenie plastov na Slovensku. Vďaka modernej technológii je možné  spracovať až 5 000 ton odpadu, pričom denný objem predstavuje priemerne 15 ton. Linka má viaceré časti, pričom najprv sú vyseparované nadrozmerné predmety, následne magnetický separátor oddelí kovové časti, balistický separátor triedi jednotlivé druhy plastov a optická jednotka na základe infračerveného žiarenia rozlíši druh a farbu plastového odpadu, ktoré sama roztriedi pomocou stlačeného vzduchu.

Za optickú linku sme v roku 2015 získali ocenenie Zlatý mravec v kategórii Inovatívne riešenia v oblasti odpadového hospodárstva.

S pozdravom Marius Pedersen, a.s.

V Piešťanoch, 06.03.2023

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ 2023/2024

Print Friendly, PDF & Email

Základná škola Krakovany oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v stredu 12. apríla 2023 v čase od 14,30 do 17,30 h. v budove Základnej školy v Krakovanoch. K zápisu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov a rodný list dieťaťa. Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku odloženú školskú dochádzku. 

Dieťa možno prihlásiť aj elektronicky do 5.4.2023 na stránke zskrakovany.edupage.org , menu – elektronická prihláška.Prítomnosť dieťaťa aj rodičov na zápise je povinná.

Ak sa v uvedenom termíne z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môžete svoje dieťa zapísať do 30. apríla 2023 po dohode s riaditeľom školy v čase od 8,00 do 16,00 h.

Srdečne Vás pozývame!                                                                              

Riaditeľstvo ZŠ  (č. t. 033 7798 440)

Prerušenie dodávky pitnej vody vo štvrtok 2.3.

Print Friendly, PDF & Email

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. bude zajtra, t.j. 02.03.2023 od 7:30 do 16:00 hod. pracovať na oprave havárie na diaľkovodnom potrubí OC300 v katastri  obce Krakovany. Počas týchto prác bude prerušená dodávka pitnej vody približne od 8:00 do 15:00 hod. v obciach: Krakovany, Ostrov a Veľké Orvište.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternami.

Ľuboš Drgoň,  útvar distribúcie vody, +421 911 056 342

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany, Tel.: 033/ 59 66 170, www.tavos.sk

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Print Friendly, PDF & Email

POZVÁNKA

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m   zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 15. februára  /streda/  o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

Program rokovania:

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 20, 21/2022 a 1,2/2023
 5. Čerpanie úveru
 6. VZN č.1/2023 o určení názvu ulice na území obce Krakova
 7. Žiadosť o predĺženie nájmu kaderníctva
 8. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
 9. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2023
 10. Rôzne – Interpelácie poslancov
 11. Záver                                                                                                                                                                                             

PhDr. František Klinovský,  starosta obce

Prerušenie distribúcie elektriny 14.2. a 16.2.2023

Print Friendly, PDF & Email

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Dátum a hodina začiatku: 14.02.2023 08:30:00 hod.
Dátum a predpokladaná
hodina ukončenia: 14.02.2023 14:30:00 hod.
Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky:
JUŽNÁ 59/BL, KRAKOVANY

JUŽNÁ č. 36,36B,45/OP,53/OP,63/OP,1045/95

————————————————————–

Dátum a hodina začiatku: 16.02.2023 08:30:00 hod.
Dátum a predpokladaná
hodina ukončenia: 16.02.2023 13:30:00 hod.
Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky:
VETERNÁ 5/VE, KRAKOVANY

STRÁŽOVSKÁ č. 6/VE,8,10,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,33,34,35,36,37,39,41,43,46,46/
A,47,48,49,50,51,52,53,53/OP,54,55,57,59,61,63,67,69,73,75,77,79,81,83,87,89,91,93,95/OP,99,101,105,109,113,115,117,123
VETERNÁ č. 1,3

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. 
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Západoslovenská distribučná, a.s. ospravedlňuje.