Termíny odvozov separovaného odpadu – 1.polrok 2021

Print Friendly, PDF & Email

Papier
Vždy vo štvrtok, a to: 28. januára, 25. marca a 20. mája 2021. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v pondelok, a to: 18. januára, 1. marca, 12. apríla a 24. mája 2021. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v piatok, a to: 15. januára, 26. februára, 2. apríla, 7. mája a 11. júna 2021. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v pondelok, a to: 25. januára, 8. marca, 19. apríla a 31. mája 2021. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy v piatok, a to: 22. januára, 5. marca, 16. apríla a 28. mája 2021. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa:Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

Tabuľka © Slavomír Ťupek

Výzva na predkladanie ponúk-stavebné práce-IBV Staré konopisko

Print Friendly, PDF & Email

Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) -stavebné práce-IBV Staré konopisko.

Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Názov organizácie:                       Obec Krakovany
Adresa organizácie:                            Obecný úrad Krakovany, Námestie Sv. Mikuláša 406/4, ………….         922 02 Krakovany
IČO:                                                       00312681
DIČ:                                                       2020530908                     
Krajina:                                                Slovenská republika
Internetová adresa organizácie:     https://www.krakovany.sk
Osoba zodpovedná za VO:               PhDr. František Klinovský                                                                                                                  
Kontaktné miesto:                             Obecný úrad Krakovany, Námestie Sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany
Kontaktná osoba:                              PhDr. František Klinovský
Telefón:                                                0908 781 305
E-mail:                                                  starosta@krakovany.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len ,,Výzva“).

Na stiahnutie:

Výzva Krakovany-IBV-komplet

PDF Dokumentácia IBV KRAKOVANY

IBV KRAKOVANY – STARÉ KONOPISKO – 1.ETAPA Výkaz výmer  

Oznam o termíne podania žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021

Print Friendly, PDF & Email

Obecný úrad v Krakovanoch oznamuje Občianskym združeniam a organizáciám v obci Krakovany, že žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v roku 2021 je potrebné podať od 07.01.20201 do 22.01.2021 na podateľni obecného úradu.

Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na nasledovný odkaz.

Žiadosť o poskytnutie_dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

– Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Rozpočet obce na roky 2021-2023

Print Friendly, PDF & Email

Schválený rozpočet obce na roky 2021-2023 (vo formáte . pdf):

Distribúcia vedierok na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Print Friendly, PDF & Email

Vážení občania,

na základe zákona č. 79/2015 o odpadoch je obec povinná od 1.1.2021 zaviesť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Vedierka na kuchynský odpad si môžete vyzdvihnúť na Zbernom dvore v Krakovanoch v dňoch:

Streda 16.12.2020, 23.12.2020         od 15.00 hod. – 19.00 hod.
Sobota 19.12.2020                             od 9.00 hod. – 13.00 hod.

Vedierka s  týmto odpadom budete môcť vyprázdňovať do označených 120 l hnedých nádob, ktoré budú umiestnené nasledovne:

1) Hlavná ulica pri RD 201/31
2) Nám. sv. Mikuláša pri obchode potravín
3) Sadová ulica pri Kultúrnom dome
4) Strážovská ulica vedľa domu č. 399/56
5) Veterná ulica vedľa RD č. 546/51
6) Dolná ulica pred domom č.72/23

Frekvencia vývozu kuchynského odpadu bude 1 x týždenne. Separovaním odpadov chránime naše životné prostredie a skvalitňujeme život sebe aj budúcim generáciám, preto Vás prosíme o dôsledné separovanie všetkých vyprodukovaných odpadov, znížime tak množstvo komunálneho odpadu na skládkach.

Verejná obchodná súťaž-predaj pozemkov-2.kolo