Denné menu v Pivárni u notára od 18.11. do 21.11.2014

Pondelok

Sviatok – kuchyňa zatvorená

Utorok

Polievka:  Špenátová krémová s krutónmi (1,7)

 1. Bravčová panenka v slaninovom kabáte na slivkovej omáčke, ½ ryža, ½ krokety
 2. Pizza Sedliacka – syr, slanina, klobása, cibuľa, šampiňóny, bar. rohy (1,7)
 3. Penne Tono – tuniak, omáčka pomodoro, olivy, syr (1,3)

Streda

Polievka: Slepačí vývar s rezancami (1,3)

 1. Chili Con Carne v tortille s kyslou smotanou a postrúhaným syrom (7)
 2. Pizza Quatro Formagi de Luxe– 4 druhy syra, sunka, kukurica,(1,7)
 3. Domáce kuracie rizoto so zeleninou, kyslá uhorka

Štvrtok

Polievka: Rascová s vajcom (3)

 1. Viedenská roštenka s opraženou cibuľkou so slovenskou ryžou, čalamáda (1)
 2. Pizza Romanca syr ,salama, kapia, kapary, mlade kukuricky(1,7)
 3. Vyprážaný hermelín s hranolkamí a brusnicovou omáčkou(1,3,7)k

Piatok

Polievka: Lústková kyslá (7)

 1. Kurací steak s bylinkovým maslom, ½ ryža, ½ hranolky (7)
 2. Pizza Enciana syr, sunka, kuracie maso, encian (1,7)
 3. Tvarohové guľky plnené čučoriedkami s posýpkou prepliate maslom (1,7)

   Objednávky na novom tel. čísle 0948669747.Cena obedového menu s nápojom /obalom je 3,50 €.

Výsledky komunálnych volieb v Krakovanoch 15.11.2014

Krakovany 15.11.2014
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných obvodov: 1
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 167
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 678 (volebná účasť: 58%)
Počet odovzdaných obálok: 678
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 668
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 9
Počet zvolených poslancov: 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:  661

Oficiálne výsledky voľby starostu obce Krakovany sobota 15.11.2014

Volebný obvod č. 1

1. Mgr. František Klinovský: 443 hlasov (66,6 %)
2. Ing. Lucia Palkechová: 187 hlasov (28,3 %)
3. Jozef Vatrt: 22 hlasov  (3,3 %)
4. Peter Zigman: 9 hlasov (1,4%)
dyerware.com


graf © 2014 krakovany.sk 

Oficiálne výsledky voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce Krakovany sobota 15.11.2014

Volebný obvod č. 1

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 9

1. Marek Urban Nezávislý kandidát  354
2. Daniela Piscová Nezávislý kandidát  353
3. Juraj Filo, Mgr. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana  350
4. Pavel Klinovský Nezávislý kandidát  338
5. Tibor Šurín Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana  299
6. Milan Jurda, Ing. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana  297
7. Lukáš Radoský, Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie  251
8. Jozef Štefanka Nezávislý kandidát  207
9. Ľuboš Sucháň Nezávislý kandidát  206*
………………………………………………………………………………………………………………….
10. Ján Šoka Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana  206*
11. Kamil Miezga, Ing. Nezávislý kandidát  203
12. Erik Kocian, Bc. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 175
13. Zuzana Snohová, Mgr. SMER – sociálna demokracia  167
14. Peter Kikta, Ing. Nezávislý kandidát  166
15. Michal Sedlák, Ing., CSc. Nezávislý kandidát  163
16. Ladislav Žitnanský Kresťanskodemokratické hnutie  161
17. Peter Kikta Nezávislý kandidát  140
18. Pavol Predný Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana  128
19. Peter Sedlák, Ing. SMER – sociálna demokracia 98
20. Branislav Kozák SMER – sociálna demokracia 97
21. Peter Zigman Nezávislý kandidát  43
* o umiestnení kandidáta rozhodol žreb

EASY CHART BUILDER SHORTCODE ERROR

 • Check for misspelled parameters (case matters)
 • Check for new lines (all must reside on one long line)
 • Error near [0], [výsledky]

 • For assistance, please visit http://www.dyerware.com/main/products/easy-chart-builder

  graf © 2014 krakovany.sk

  Zámena pozemkov RKC Krakovany – Obec Krakovany (zámer)

                  Zámenná zmluva

  O zámene nehnuteľností uzatvorená podľa § 611 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších

  predpisov medzi zmluvnými stranami :

  zamieňajúci č. 1 :   názov :        Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany

  IČO   :       34015876

  sídlo  :       922 02 Krakovany 184

  v zastúpení :  Mgr. Anton Zoň, správca farnosti

  a

    zamieňajúci č. 2 :   názov :       Obec Krakovany

  IČO   :       00312681

  DIČ   :       2020530908

  sídlo :         922 02 Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 406/4

  v zastúpení :  PaedDr. Vladimír Mihálik – starosta obce

   

  za nasledovných zmluvných podmienok

                                              I.

                                      Predmet zmluvy

  Predmetom zámeny podľa tejto zámennej zmluvy ( ďalej len ,,zmluvy“) je :

  1)   Zamieňajúci č. 1 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti pozemok registra C KN parc. č. 732/13 – Orná pôda o výmere 54393 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Piešťanoch, Správa katastra Piešťany, na LV č. 1523, pre okres Piešťany, obec Krakovany, katastrálne územie Krakovany.

  Geometrickým plánom č. 357/2014 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové ( IČO : 34664378 ) na oddelenie pozemku parc. č. 732/19 bola vytvorená nová parcela registra C KN :

  – parc. č. 732/19 – Orná pôda o výmere 20000 m2

  – parc. č. 732/13 – Orná pôda o výmere 34393 m2  registra CKN zostáva vo výlučnom vlastníctve zamieňajúceho č. 1.

  Predmetom tejto zámennej zmluvy je novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 732/19 – orná pôda o výmere 20000 m2, nachádzajúci sa v obci Krakovany , katastrálnom území Krakovany, okres Piešťany  / ,,ďalej len nehnuteľnosť č. 1″ /.

  2)  Zamieňajúci č. 2 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti pozemok registra E KN parc. č. 1176 – orná pôda o výmere 126396 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnteľností Katastrálneho úradu v Piešťanoch, Správa katastra Piešťany, na LV č. 1365, pre okres Piešťany, obec Krakovany, katastrálne územie Krakovany.

  Geometrickým plánom č. 360/2014 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové ( IČO : 34664378 ) na oddelenie pozemku parc. č. 1160/1, 1160/2, 1160/3 bola vytvorená nová parcela registra C KN :

  – parc. č. 1160/1 – Orná pôda o výmere 358442 m2 registra C KN zostáva naďalej vo vlastníctve doterajších vlastníkov.

  – parc. č. 1160/2 – Orná pôda o výmere  20000 m2

  – parc. č. 1160/3 – Orná pôda o výmere 114308 m2 registra CKN zostáva naďalej vo vlastníctve doterajších vlastníkov.

  Predmetom tejto zámennej zmluvy je novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 1160/2 – orná pôda o výmere 20000 m2, nachádzajúci sa v obci Krakovany, katastrálnom území Krakovany, okres Piešťany / ,,ďalej len nehnuteľnosť č. 2″ /.

                                                 II.

                                        Prevod vlastníctva

  1)   Touto zmluvou prevádza zamieňajúci č. 1  vyššie uvedenú nehnuteľnosť opísanú v článku I. ods. 1) tejto zmluvy v celosti zo svojho výlučného vlastníctva na zamieňajúceho č. 2

  Zamieňajúci č. 2 nadobúda vyššie uvedený predmet zmluvy opísaný v článku I. ods. 1) tejto zmluvy v celosti do svojho výlučného vlastníctva v celosti 1/1 od zamieňajúceho č. 1.

  2)  Touto zmluvou prevádza zamieňajúci č. 2 vyššie uvedenú nehnuteľnosť opísanú v článku I. ods. 2) tejto zmluvy v celosti zo svojho výlučného vlastníctva na zamieňajúceho č. 1.

  Zamieňajúci č. 1 nadobúda vyššie uvedený predmet zmluvy opísaný v článku I. ods. 2) tejto  zmluvy v celosti do svojho výlučného vlastníctva v celosti 1/1 od zamieňajúceho č. 2

  3)  Ak sa neuskutoční plánovaná investičná výstavba na predmetných pozemkoch v lehote do troch rokov od uskutočnenia tejto zámeny, obec Krakovany sa zaväzuje vrátiť obdobnou zámennnou zmluvou dotknuté pozemky späť RKC Farnosť Krakovany.

                                                 III.

                                     Nadobudnutie vlastníctva

  1)  Vlastníctva k predmetu zmluvy opísaného v článku I. ods. 1 a ods. 2 tejto zmluvy nadobudnú  účastníci tejto zmluvy dňom právoplatného vkladu vlastníckeho práva do príslušného katastra

  nehnuteĺností.

                                                 VI.

                                                Cena

  1)  Účastníci tejto zmluvy si navzájom nič nedoplácajú a nemajú voči sebe žiadne záväzky.

                                                  V.

                                               Poplatky

  1)  Zmluvné strany vyhlasujú, že poplatok za návrh na vklad zámennej zmluvy do KN, hradí zameňajúci č. 1 a zamieňajúci č. 2.

                                                  VI.

                                       Všeobecné ustanovenia

  1)  Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že im sú známe stavy zamieňaných nehnuteľností opísaných v článku I. tejto zmluvy z osobnej obhliadky na mieste samom a zhodné  vyhlasujú, že nezistili pri obhliadke žiadne viditeľné vady.

  2)  Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že v deň podpisu tejto zmluvy na zamieňaných pozemkoch neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená a iné ťarchy okrem ťiarch uvedených na liste vlastníctva č. 1523 a liste vlastníctva č. 1365, alebo iné užívacie právo.

  3)  Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že neuzavreli s inou osobou, okrem tejto zmluvy inú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kúpnu zmluvu a ani žiadnu inú zmluvu, ktorá by  akýmkoľvek spôsobom obmedzovala vlastnícke právo účastníkov tejto zmluvy k pozemkom, ktoré sú predmetom zámennej zmluvy.

  4)  K tomuto zmluvnému prevodu dalo predchádzajúci súhlas Obecné zastupiteľstvo v  Krakovanoch uznesením č. ………………….  zo dňa ……………………….

                                                  VII.

                                        Záverečné ustanovenia

  1)   Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, že sa oboznámili s obsahom zmluvy a zmluve porozumeli, že jej text je jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle , že zmluvu  neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok, čo na znak  súhlasu s jej obsahom vyjadrujú vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.

  2)   Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená.

  3)   Táto zmluva bola vyhotovená v (4) rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Na Správu katastra Piešťany, budú podané dva (2)  rovnopisy zmluvy. Pre zamieňajúceho č. 1 jeden (1) rovnopis zmluvy a zamieňajúceho č. 2 jeden (1) rovnopis zmluvy.

  4)   Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v tomto prípade nahradiť neplatné ustanovenie novým ustanovením, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedá účelu neplatného ustanovenia.

  5)   Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme a podpísané všetkými zmluvnými stranami.

  6)  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

  V Krakovanoch, dňa ………………………

   

  za zamieňajúceho č. 1                                                   za zamieňajúceho č. 2

  ………………………………                                                  ……………………………..

  Mgr. Anton Zoň                                                     PaedDr. Vladimír Mihálik

  správca farnosti                                                            starosta obce

   

  Prílohy (súbory .pdf):

  Geometrický plán – cirkev           Geometrický plán – obec

  List vlastníctva č.1365                 List vlastníctva č. 1523

  V obci začíname zber tetrapakov

  OBECNÝ ÚRAD Krakovany, v spolupráci so spoločnosťou

   mariuspedersen

  Stredisko Piešťany   Termín odvozu kompozitných obalov  rok 2014

  streda 17. decembra 2014

  smecka01

   

   

   

   

  Plastová nádoba oranžová (slúži na zber kompozitných obalov – tetrapakov).

  Oranžové plastové nádoby sú umiestnené pri potravinách v Krakovanoch a Strážoch vedľa skla a pri kultúrnom dome vedľa kontajnera na šatstvo.

  Zberá sa:  obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP. Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť.                                                                                              Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

  Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

  Informácie: Piešťany, Valová 44,tel.: 033/ 774 19 54

  15.kolo 5.ligy Západ Krakovany-Gbely 2:5 (2:2)

  [box type=“info“ align=“aligncenter“ ]Góly: 5´ Hornák a 22´ Bogora – 11´,14´,77´ a 90´Šebesta, 84´ Lukáč. Zostava: Radoský – Kališ –  Toplanský (Pavlovič), Kubran, M. Sedlák – Ondrejka, Bábsky, Michálek (O.Sedlák), Netsch – Bogora, Hornák (Feranec).[/box]

  DETAIL ZÁPASU

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   vyžrebovanie 5.liga Západ  muži jeseň 2014/15

  [box type=“shadow“ align=“alignright“ width=“500″ ]Ostatné výsledky: Slovan Šaštín – Veľké Kostoľany 2:2 (0:1), Horné Orešany – Križovany 0:1 (0:1),  Borský Mikuláš – Spartak Šaštín 1:3 (1:1), Malženice – Oreské 2:0 (0:0), Mokrý Háj – Trebatice 2:0 (1:0), Moravský Svätý Ján – Hlohovec 0:3 (0:3), Zvončín mal voľno.[/box]

  A-mužstvo: Tabuľka 5.ligy Západ po 14.kole

  1 logoOFK Malženice 13 11 2 0 51 : 9 35 14
  2 logoOFK Trebatice 14 10 3 1 39 : 9 33 12
  3 logoFC Slovan Hlohovec 13 8 3 2 23 : 7 27 6
  4 logoTJ Nafta Gbely 13 8 2 3 28 : 19 26 5
  5 logoFK Oreské 13 7 2 4 23 : 23 23 5
  6 logoTJ SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE 13 5 4 4 29 : 30 19 4
  7 logoTJ Družstevník Zvončín 12 5 3 4 20 : 14 18 6
  8 logoOŠK Križovany nad Dudváhom 12 5 2 5 22 : 16 17 -1
  9 logoTJ Družstevník Veľké Kostoľany 13 4 4 5 18 : 17 16 -5
  10 logoOFK Mokrý Háj 13 5 1 7 18 : 18 16 -5
  11 logoTJ Slavoj Moravský Svätý Ján 13 3 2 8 19 : 34 11 -10
  12 logoTJ Slovan Šaštín – Stráže 13 2 4 7 17 : 36 10 -14
  13 logoTJ Iskra – Horné Orešany 13 2 3 8 12 : 33 9 -9
  14 logoFK Krakovany 13 2 2 9 13 : 37 8 -13
  15 logoTJ Sokol Borský Mikuláš 13 1 1 11 14 : 44 4 -14

  Dorast Oblastné majstrovstvá sk.B 13. kolo: Krakovany – Madunice  6:1 (1:1) Hralo sa v Ostrove.   detail zápasu      vyžrebovanie dorastu

  Dorast: Tabuľka Oblastné majstrovstvá sk.B po 13.kole

  1 logoFK Krakovany 12 11 1 0 45 : 8 34 16
  2 logoTJ Madunice 12 8 2 2 40 : 20 26 8
  3 logoOFK – Drahovce 12 7 3 2 47 : 22 24 3
  4 logoOFK Malženice 12 6 2 4 43 : 31 20 -1
  5 logo MFK Vrbové B 12 6 1 5 48 : 28 19 -2
  6 logoOŠK Zavar 12 5 3 4 28 : 14 18 0
  7 logoTJ Slovan Červeník 12 5 1 6 41 : 31 16 1
  8 logoTJ Družstevník Brestovany 12 4 4 4 22 : 38 16 -2
  9 logoTJ Družstevník Siladice 12 3 4 5 31 : 28 13 -2
  10 logoTJ Sokolovce 12 4 1 7 25 : 53 13 -8
  11 logoOŠK Horné Otrokovce 12 3 2 7 23 : 37 11 -4
  12 logoFK Šulekovo 12 2 2 8 19 : 54 8 -7
  13 logoOFK Bučany 12 0 2 10 4 : 52 2 -16

  Žiaci Oblastné majstrovstvá 13 kolo: Krakovany – Boleráz  1:1 (0:0)  detail zápasu   vyžrebovanie žiakov

  Žiaci: Tabuľka Oblastné majstrovstvá po 13.kole

  1 logoSFC Kopánka 13 11 0 2 84 : 19 33 15
  2 logoOŠK Zavar 13 10 2 1 65 : 10 32 14
  3 logoTJ Vinohradník Suchá nad Parnou 13 8 3 2 77 : 23 27 12
  4 logoFK Krakovany 13 7 4 2 40 : 19 25 4
  5 logoŠK Slávia Zeleneč 13 7 2 4 36 : 25 23 2
  6 logoMTK Leopoldov 13 7 2 4 40 : 33 23 2
  7 logoFO ŠK Modranka 13 7 0 6 27 : 15 21 3
  8 logoOŠK Dolná Krupá 13 5 2 6 28 : 23 17 -7
  9 logoTJ Slavoj Boleráz 13 5 1 7 26 : 56 16 -2
  10 logoTJ Družstevník Veľké Kostoľany 13 4 3 6 32 : 39 15 -6
  11 logoTJ Iskra – Horné Orešany 13 4 2 7 26 : 27 14(-3) -4
  12 logoTJ Družstevník Trakovice 13 3 1 9 28 : 45 10 -11
  13 logoOŠK Dubovany 13 1 2 10 15 : 74 5 -13
  14 logoTJ FC Kátlovce 13 0 0 13 6 : 122 0 -21

  Denné menu v Pivárni u notára od 10.11. do 14.11.2014

  Pondelok

  Polievka: Hŕstková so zeleninou

  1. Bravčové medajlónky na lesných hríboch s ryžou, kyslá uhorka
  2. Pizza Spenati – parad. základ, syr, šunka, špenát, niva, vajce (1,3,7)
  3. Miešaný šalát s vyprážanými lososovými nugetkami s opekaným toastom (1,3,7)

  Utorok

  Polievka:  Karfiolová krémová s krutónmi (1,7)

  1. Zapekané kuracie prsia s hermelínom, preliate brusnicovou omáčkou, ½ ryža, ½ americké zemiaky
  2. Pizza Margherita – parad. základ, syr, mozzarella, paradajky, bazalka(1,7)
  3. Baraní guláš so zemiakmi, chlieb (1,7)

  Streda

  Polievka: Franfurtská s párkom, chlieb (1,7)

  1. Bravčové na paprike s haluškami (1,3)
  2. Pizza Pikanto – rajč. základ, syr, saláma, paprika trio, feferóny (1,7)
  3. Zapekaná brokolica so syrom s varenými zemiakmi na masle (7)

  Štvrtok

  Polievka: Zemiaková kyslá s kôprom (7)

  1. Pečený bôčik na kyslej kapuste s parenou knedľou (1,3,7)
  2. Pizza Toscana – parad. základ, syr, kuracie mäso, ananás, kukurica (1,7)
  3. Restovaná pečienka na cibuľke s ryžou

  Piatok

  Polievka: Pórková s ružičkovým kelom a písmenkami (1,3)

  1. Kurací rezeň v cestíčku so zemiakovým pyré, mrkvovo-pomarančový šalát (1,3,7)
  2. Pizza Prosciuto – parad. z., syr, prosciutto, mozzarella, rukola, chery paradajky (1,7)
  3. Parené buchty s makom a kakaom preliate maslom (1,7)

     Objednávky na novom tel. čísle 0948669747.Cena obedového menu s nápojom /obalom je 3,50 €.

  Farské oznamy od 10.11. do 16.11.2014

  Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

  Farské oznamy 09. 11.2014, 32. nedeľa v cezročnom období – Výročie posviacky Lateránskej baziliky, v Ostrove hody – sv. Imricha

  __________________________________________________________________________

  PONDELOK 10.11., Sv. Leva Veľkého , pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

  18:00  Krakovany Z rodiny Somsedíkovej a Ondrejkovej č. 484

  __________________________________________________________________________

  UTOROK 11.11., sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka

  18:00 Ostrov Matka Bernardína  Lacková a Gašpar č. 358

  __________________________________________________________________________

  STREDA 12.11., sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

  18:00 Ostrov Brat č. 225

  __________________________________________________________________________

  ŠTVRTOK 13.11., féria

  17:30 Krakovany  Juraj, Františka a zomrelí z rodiny Manákovej č. 429

  __________________________________________________________________________

  PIATOK 14. 11., féria

  17:30  Krakovany Teofil, Michal a Katarína č. 427

  __________________________________________________________________________

  SOBOTA 15.11.,  féria

  17:30  Krakovany † Rastislav, Jozef a Viera č. 393

  ________________________________________________________________

  NEDEĽA 16. 11., 33. nedeľa v cezročnom období

  09:00  Ostrov František Labuda č. 354

  10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

  __________________________________________________________________________

  Upratovanie kostola č: 381-400

  V Trnave sa od  13.11 do 21. 11. 2014 začína novéna k Trnavskej Panne Márii

  Biblické stretnutie: Krakovany –pondelok, Ostrov  – utorok

  Pozvánka na Katarínsky ples v sobotu 15.11.2014

  Základná škola Krakovany Vás srdečne pozýva na TRADIČNÝ KATARÍNSKY PLES tento rok v sobotu 15. novembra 2014 od 20,30 hod. v Kultúrnom dome Krakovany.

  Do tanca hrá hudobná skupina DISK.

  Ponúkame teplú večeru poľa výberu, kávu i zákusok, bohatú tombolu (hlavná cena welness pobyt) v príjemnom prostredí.

  Zabezpečíme Vám odvoz domov taxíkom za ľudové ceny!

  Stoly si môžete rezervovať na t.č.:0908 212 696 (od 14:00 do 19:00). Cena vstupenky 6,- €.  

  Plagát k podujatiu:

  KATARINSKA 2014krivky.cdr

   

  Oznam o termíne podania žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2015

  Obecný úrad v Krakovanoch oznamuje Občianskym združeniam a organizáciám v obci Krakovany, že žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v roku 2015 je potrebné podať do 14.11.2014 na podateľni obecného úradu.

  Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na nasledovný odkaz.

  Žiadosť o poskytnutie_dotácie z rozpočtu obce na rok 2015

   

  Farské oznamy od 03.11. do 09.11.2014

  Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

  Farské oznamy, 31. nedeľa v cezročnom období 02.11.2014

  __________________________________________________________________________

  PONDELOK 03.11., féria

  18:00  Krakovany Ján, Ervín  a rodičia Holecoví č. 325

  __________________________________________________________________________

  UTOROK 04.11., sv. Karola Boromea, biskupa, spomienka

  18:00 Ostrov Marek Raška 1. výr. č. 397

  __________________________________________________________________________

  STREDA 05.11., sv. Imricha

  18:00 Ostrov Na úmysel

  __________________________________________________________________________

  ŠTVRTOK 06.11. féria

  18:00 Krakovany† Z rodiny Ištokovej, Masarykovej, Madunickej a za zdravie a Božie požehnanie č. 518

  __________________________________________________________________________

  PIATOK 07. 11., féria

  17:00 Ostrov Za ctiteľov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

  18:00 Krakovany Manžel a rodičia z oboch strán č. 419

  __________________________________________________________________________

  SOBOTA 08.11.,  féria

  17:00  Krakovany† Anna Ševčíková č. 362

  18:00  Ostrov

  ________________________________________________________________

  NEDEĽA 09. 11. – 32. nedeľa v cezročnom období – Výročie posviacky lateránskej baziliky v Ostrove hody – sv. Imricha

  09:00  Krakovany

  10:30  Ostrov  Za veriacich farnosti

  __________________________________________________________________________

  Upratovanie kostola č: 361-380

  Prvý piatok v mesiaci: po sv. omši  sa pomodlíme litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

  Sviatosť zmierenia: Ostrov – utorok:   17:30, streda:    17:30

  Krakovany – pondelok:17:30, štvrtok:   17:30

  Návšteva chorých: Ostrov:  v stredu po sv. omši, Krakovany: piatok od 8:30

  Do 8. novembra sa na cintoríne každý deň modlíme za duše v očistci

  Na budúcu nedeľu budeme mať v Ostrove hody z príležitosti sviatku sv. Imricha – patróna kostola