Farské oznamy od 7.10. do 13.10.2019

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 7. 10 13. 10. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 7. 10., Ružencovej Panny Márie, spomienka

UTOROK   8. 10., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 9. 10., féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 10. 10., féria
18:00 Krakovany

PIATOK  11. 10., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 12. 10., féria
18:00  Krakovany 

NEDEĽA 13. 10., 27. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany
09:00 Ostrov
10:30 Stráže Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 281-300
V nedeľu slávime výročie posviacky chrámu sv. Gála v Strážoch. Bude sa konať zbierka na opravu kostola sv. Gála.
Mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

Foto: Jeseň so Šašom Jašom

V utorok  1.októbra  k nám do materskej školy opäť prijal pozvanie veselý  Šašo Jašo so svojím hudobno-pohybovým programom na aktuálnu tému Jeseň. Deti motivoval už svojím zovňajškom, prišiel oblečený ako jesenný strom s gitarou a jesennou piesňou na perách.  Deti zapájal do pútavého rozhovoru o jeseni, dával im hádanky a spolu s ním spievali piesne. Tí odvážnejší interaktívne vystupovali v programe – robili stojan na text piesne, zahrali sa na strašiakov, či súťažili v naberaní gaštanov. Svojím vystupovaním rozveselil nielen deti, ale dokonca i pani učiteľky a všetok prítomný personál. Spoločne s ním sme si pospevovali pesničky, tlieskali do rytmu a pripravenú mal pre všetkých aj sladkú odmenu.

Farské oznamy od 30.9. do 6.10.2019

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 30. 9 6. 10. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 30. 9., sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Krakovany

UTOROK   1. 10., sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
18:00 Ostrov 

STREDA 2. 10., Svätých anjelov strážcov, spomienka
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 3. 10., féria
18:00 Krakovany

PIATOK  4. 10., sv. Františka Assiského, spomienka
17:00 Ostrov
18:00 Krakovany

SOBOTA 5. 10., féria
18:00  Krakovany 

NEDEĽA 6. 10., 26. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 261-280
Sv. spoveď pred 1. piatkom v mesiaci – Krakovany vo štvrtok od 17:00 hod.
Začína mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

Plán aktivít na školský rok 2019/2020

Naše aktivity- plán aktivít na šk.rok 2019/20
Tieto aktivity realizujeme hravou formou pomocou vymedzených tém na daný mesiac a týždenných podtém. Predstavujú konkrétny obsah vzdelávania pomocou aktivít s deťmi v rámci určitého obdobia, ako aj tradíciu i podmienky našej materskej školy. Vytvárajú priestor na rozvíjanie poznatkového systému detí, rozvoj a upevňovanie ich zručností, návykov a postojov.

Mesiac        Obsahové celky Témy                                                              
IX. Klopi,  klopi  brána… Ahojte kamaráti
Hračky v škôlke
Čo má škôlkár v skrinke
Bezpečne do škôlky
Od rána do večera
 
Mimoriadne aktivity:
jesenná výstava v KD, z kuchyne starých mám v KD
X. Jeseň pani bohatá… Na poli a v záhrade
Prší fúka do klobúka
Zdravá výživa
Šarkan letí
Mimoriadne aktivity:
Projekt:  Ovocníčkové a zeleninové dni
·   Jablkový deň 6.10.- svetový deň jablka
·   Deň zdravej výživy 16.10. – svetový deň výživy
Projekt : Prší, fúka do klobúka
·  Z lásky deduškovi a babičke– vystúpenie v KD
·  Šarkaniáda
·  Land art
 

XI.

 
My sme deti maličké…..
Moje telo
Tlkot srdiečka
Zúbky, zúbky čisté zúbky mám
Zvieratká sa pripravujú na zimný spánok
Stromy
Mimoriadne aktivity:
·  Projekt: Veselé zúbky
·  Beseda s ujom poľovníkom
·  Vychádzka do farskej záhrady – spomienka padlým vojakom
·  Vianočné dielne, Vianočné trhy, akadémia
 

XII.
 

 Adventný čas tiká, svetielko v ňom bliká… Štedrý dedko Mikuláš
Vôňa Vianoc
Tradície a zvyky Vianoc
Mimoriadne aktivity:
·  Práva dieťaťa – čítanie pravidiel správania pomocou piktogramov – Deň ľudských práv dieťaťa 10.12.
·  Projekt :  Od Ondreja do Vianoc           
·  Zvyky na Ondreja
·  Zvyky na Luciu
·  Zvyky na Barboru
·  Zvyky na Mikuláša
·  Zvyky a tradície štedrého večera
·  Vianočná akadémia, vianočné trhy v KD
·  Lampášikový sprievod – rozsvietenie stromčeka pred OÚ, stretnutie s Mikulášom , koledovanie v múzeu
·  List Ježiškovi
·   Pečenie medovníkov, Vianočných oplátok
·  My sme malí koledníci -koledovanie po dedine , roznášanie vianočných pozdravov
·  Štedrý večer v MŠ – Zvyky a tradície Vianoc, rozbaľovanie darčekov
I.  Padá sniežik biely sniežik… Babka perinbabka a jej záhady
 Prosba vtáčkov
Fašiangy v MŠ
 
Mimoriadne aktivity:
·  Projekt: Záhady zimy
·  Pokusy  sneh, ľad, voda
·  Snehuliaci na školskom dvore
·  Staráme sa o vtáčikov- výroba kŕmidiel, prikrmovanie vtákov v školskej a farskej záhrade
·  Fašiangy v MŠ – zvyky a tradície
·  Karneval v KD
II.  Cestujeme….. Cestujeme vlakom aj vesmírom
Bratislava
Slovensko
Naša dedina a okolie
 
Mimoriadne aktivity:
·  Projekt : Vesmír a jeho tajomstvá
·  Projekt: Sme Krakovanci
·  Návšteva OÚ /st. trieda/,
·  Výtvarné súťaž – Vesmír očami detí
III. Vyjdi, vyjdi slniečko… Vytvorme si knihu
Z rozprávky do rozprávky
Vitaj jar
Od semienka k rastlinke
Mimoriadne aktivity:
·  Projekt: Prebúdzame jar- Vynášanie Moreny, jarné zvyky
·  Projekt : Vytvorme si knihu
·  Projekt : Putovný batôžtek
·  Obecnej knižnic, Mestskej v PY
·  Projekt : Od semienka k rastlinke 
·  Projekt: Kde všade je voda – Svetový deň vody
·  Deň otvorených dverí pre rodičov
IV. Rastieme zdravo… V zdravom tele zdravý duch
Veľká noc
Hospodárske zvieratá
Deň Zeme
Mimoriadne aktivity:
·  Projekt: Maľované vajíčko
·   Zvyky a tradície od Zeleného štvrtka až po Veľkú noc
·   Zdobenie kraslicového stromčeka pred OÚ
·   Veľkonočné dieľne
·   Veľkonočné trhy spojené s remeselníckymi ukážkami, tvorivé dielne
·  Projekt : Evička nám ochorela
·  Putovanie jabĺčka tráviacim traktom
·  Týždeň zdravia 7.4. svetový deň zdravia
·  Projekt: Naša Zem
·  Deň Zeme 22.4.
V. Máj , máj, zelený pod oblôčkom… Rodina a jej členovia
Mama, teplo domova
Pracovné profesie
Kvety, liečivé rastliny
Mimoriadne akcie:
·  Návšteva múzea – priame pozorovanie
·  Tvoríme s hlinou- Aktívne zapájanie do hrnčiarskeho remesla
·  Mamičky  naše drahé- Vystúpenie ku dňu matiek v KD 
·  Priame pozorovanie starostlivosti matky o novorodenca
·  Oboznámenie detí s niektorými druhmi liečivých rastlín a ich využitie- návšteva bylinkárky
VI. Hurá leto MDD
Exotické zvieratá
Život pri potoku
Rozlúčka predškolákov
Bezpečné prázdniny
Mimoriadne akcie:
·  Projekt: Motýlie záhady
·  Projekt : Detská olympiáda
·  Projekt : Maturita predškoláka
·  Projekt: Deň rodiny
·  Koncoročný výlet

Týmito aktivitami spestrujeme každodennú výchovno vzdelávaciu činnosť detí. Vytvárame podmienky pre zdravý telesný duševný a citový rozvoj detí. Posilňujeme ich citový vzťah k rodine, športu, zdravej výžive, enviromrntálnej výchove, okoliu oboznamujeme ich s ľudovými zvykmi a tradíciami. Náš život je kultúrne bohatý, podľa ponúknutých možností budeme reagovať počas celého školského roka  na divadelné predstavenia a zapájať sa do rôznych súťaží.
Našim cieľom je dať deťom to najlepšie, prejaviť im lásku, porozumenie, dať im dobré základy do budúceho  života.

Profil Materskej školy

Zamestnanci materskej školy

Pedagogickí zamestnanci:

Andrea Štefanková – riaditeľka

Viera Garafová – učiteľka

Bc. Zuzana Floreková – učiteľka

Eva Šrámková – učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

Jana Chrvalová – školníčka

Ivan Herman – kurič, údržbár 

Zamestnanci školskej jedálne:

Jana Daňková – vedúca

Miroslava Fábryová – hlavná kuchárka       

Lenka Tarkošová – pomocná kuchárka