Všobecne-záväzné nariadenia obce Krakovany

VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Print Friendly, PDF & Email

VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Krakovany dňa: 27.11..2014.

VZN zvesené na úradnej tabuli v obci Krakovany dňa:11.12.2014

VZN nadobúda účinnosť dňa:1.1.2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch na  základe § 6, ods.2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č.   582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady    vydáva pre   územie  obce Krakovany toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 Č. 4/2014

o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na   území   obce Krakovany

VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany (.pdf súbor)

Platné Všeobecne záväzné nariadenia

Print Friendly, PDF & Email

– textová časť rozpočtu na roky 2014 – 2016

– návrh finančného rozpočtu 2014 – 2015,16 (výdavky)

– návrh finančného rozpočtu 2014 – 2015,16 (príjmy)

– Všeobecne záväzné nariadenie 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Krakovany

– sadzobník cien platný od 1.1.2013 – príloha k VZN č. 6/2009 (o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Krakovanoch)

– Všeobecne záväzné nariadenie 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 programový rozpočet na roky 2013 – 2015

 rozpočtový harmonogram na roky 2013 – 2015

– stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2012-15

 návrh finančného rozpočtu 2013 – 2015 (výdaje)

– návrh finančného rozpočtu 2013 – 2015 (príjmy)

– Všeobecne záväzné nariadenie 7/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (návrh)

– Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2012 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Krakovany (návrh)   Príloha č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.5/2012 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (návrh)

– Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2012 Zásady nakladania s majetkom obce Krakovany (návrh)

– Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2012 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

– Výročná správa obce Krakovany za rok 2011

– Záverečný účet obce Krakovany za rok 2011 (príloha2) – porovnanie čerpania výdavkov za roky 2010 a 2011

– Záverečný účet obce Krakovany za rok 2011 (príloha 1) – plnenie rozpočtového programu obce za rok 2011

– Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Krakovany za rok 2011

– Záverečný účet obce Krakovany za rok 2011

– Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012

–  Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012 o čistote obce a verejnom poriadku

– Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012 o spôsobe označovania platby miestnej dane a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

– Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2011 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012

– Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení hrobových miest v k.ú. Krakovany

 – Záverečný účet obce Krakovany za rok 2010

– Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2011

–  Všeobecne záväzné nariadenie o likvidácii odpadov na území obce Krakovany

–  Všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Krakovanoch

– Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2010

–  Všeobecne záväzné nariadenie Prevádzkový poriadok štadióna a detského ihriska

– Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy na žiaka 2010

– Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu

–  Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

–  Všeobecne záväzné nariadenie o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v obci Krakovany

– Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia

– Všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní motorových vozidiel na verejných priestranstvách obce Krakovany

– Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií

– Všeobecne záväzná vyhláška obce Krakovany  o zrušení hrobových miest na cintorínoch katastrálnych území obce Krakovany

– Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch

– Všeobecne záväzné nariadenie o poriadku pre pohrebiská obce Krakovany

– Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

– Všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Krakovanoch

– Všeobecne záväzné nariadenie o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany