Prenájom bytu nad obecným úradom – oznam

OZNAM

Obec Krakovany oznamuje, že k 31.1.2016 sa uvoľní nájomný byty č.1 nad obecným úradom.

Záujemcovia o pridelenie bytu si môžu podať žiadosť na sekretariáte obecného úradu, alebo zaslať poštou na adresu:

Obecný úrad Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany, do 10 januára 2016.

V žiadosti je potrebné uviesť adresu, počet členov rodiny a iné dôvody pre pridelenie bytu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výberové konanie na prenájom býv. klubu mladých

Obec Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 4067, 922 02 Krakovany

vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov: Bývalý klub mladých, Námestie sv. Mikuláša 186/2

  • plocha objektu je 37,53 m2
  • výhodná poloha v centre obce, vedľa obecného úradu

 

Podmienky:

  1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
  • Najnižšia výška nájmu je 80,00 eur/mesačne, v nájomnom nie sú zahrnuté úhrady za  spotrebu médií /voda, plyn, elektrina, vývoz splaškov/
  • podnikateľský zámer
  • výpis zo živnostenského registra
  1. Ponuky zasielajte na adresu: Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača, s výrazným označením „Nájom nebytových priestorov“.
  2. Do termínu predloženia cenovej ponuky je možné vykonať obhliadku objektu.

   4. Termín predkladania ponúk je do 31. decembra  2015.

  1. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 15. januára 2016.

O výsledku vyhodnotenia budú uchádzači písomne vyrozumení do 14 dní po ukončení vyhodnotenia ponúk. V prípade nevýhodnosti má obecný úrad právo výberové konanie zrušiť.

V Krakovanoch 19. 11. 2015

Mgr. František Klinovský, starosta obce