Zber elektroodpadu 26.04.2019

Print Friendly, PDF & Email

BOMAT, s.r.o., spoločnosť autorizovaná na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení, Spoločnosť certifikovaná podľa STN ES ISO 9001:2001, STN ES 14001:2005, člen Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK)

INFO PRE OBČANA – ZBER ELEKTROODPADU v obci Krakovany 
KEDY? v piatok 26.04.2019, (cca od 08.00-10.00 hod.)
KDE? Zber po obci
ČO? Všetky domáce eletrospotrebiče, ako – chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky , počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a batérie… 
– oleje a obaly zo starých obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. 

“VYKRADNUTÝ ELEKTROODPAD NEBUDE VYZBIERANÝ”

AKO? Odpad bude zberaný a odvezený len označeným automobilom a pracovníkmi spoločnosti BOMAT, s.r.o. 
INFO NA: telefón 0917 907 077 –  Mário Šiška
e-mail siska@bomat.sk
ADRESA: BOMAT s.r.o., Prevádzka recyklácie odpadov, Areál PD, Veľké Orvište
POZN. Aktuálne súhlasy orgánov štátnej správy na www.bomat.sk

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ 2019/2020

Print Friendly, PDF & Email

Základná škola Krakovany oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v stredu 10. apríla 2019 v čase od 14,30 do 17,30 h. v budove  Základnej školy v Krakovanoch.

K zápisu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, preukaz poistenca a ak dieťa nenavštevovalo materskú školu aj potvrdenie o školskej zrelosti.

Na zápis privedie zákonný zástupca dieťa, ktoré k 31.8.2019 dovŕši 6 rokov. Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku odloženú školskú dochádzku.

Ak sa v uvedenom termíne z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môžete svoje dieťa zapísať do 30. apríla 2019 po dohode s riaditeľom školy v čase od 8,00 do 16,00 h.

Srdečne Vás pozývame!                                                                              

Riaditeľstvo ZŠ  (č. t. 0337798440)

Výberové konanie-asistent učiteľa

Print Friendly, PDF & Email

Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

vypisuje výberové konanie na pozíciu

 asistent učiteľa

Zamestnávateľ:    OcÚ Krakovany
Názov:                       Základná škola, Školská 318/3, 922 02 Krakovany
Kontakt:                   Mgr. Eva Seitlerová, riaditeľka školy, 033 7798440
e-mail:                       skolakrakovany@gmail.com

Počet voľných miest: 1

Pracovná pozícia: Pedagogický asistent

Úväzok: 100%

Predpokladaný termín výberového konania: 20.2.2019 o 10:00

Dátum nástupu: predpokladaný dátum 04.03.2019

Kvalifikačné predpoklady 
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,  
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016.

Ďalšie požiadavky

a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy
b  spôsobilosť na právne úkony, 
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť, 
f) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 15. februára 2019. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Na adresu:

Obec Krakovany
Základná škola
Námestie sv. Mikuláša 406/4
922 02 Krakovany
„VÝBEROVÉ KONANIE – PED. ASISTENT“

Platové zaradenie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

Zber elektroodpadu 29.10.2018

Print Friendly, PDF & Email

BOMAT, s.r.o., spoločnosť autorizovaná na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení, Spoločnosť certifikovaná podľa STN ES ISO 9001:2001, STN ES 14001:2005, člen Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK)

INFO PRE OBČANA – ZBER ELEKTROODPADU v obci Krakovany 
KEDY? v pondelok 29.10.2018, (cca od 08.00-10.00 hod.)
KDE? Zber po obci
ČO? Všetky domáce eletrospotrebiče, ako – chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky , počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a batérie… 
– oleje a obaly zo starých obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. 

“VYKRADNUTÝ ELEKTROODPAD NEBUDE VYZBIERANÝ”

AKO? Odpad bude zberaný a odvezený len označeným automobilom a pracovníkmi spoločnosti BOMAT, s.r.o. 
INFO NA: telefón 0917 907 077 –  Mário Šiška
e-mail siska@bomat.sk
ADRESA: BOMAT s.r.o., Prevádzka recyklácie odpadov, Areál PD, Veľké Orvište
POZN. Aktuálne súhlasy orgánov štátnej správy na www.bomat.sk

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Print Friendly, PDF & Email

Riaditeľstvo Základnej školy Krakovany oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v stredu 11. apríla 2018 v čase od 14,30 do 17,30 h. v budove  Základnej školy v Krakovanoch.

K zápisu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, preukaz poistenca a ak dieťa nenavštevovalo materskú školu aj potvrdenie o školskej zrelosti.

Na zápis privedie zákonný zástupca dieťa, ktoré k 31.8.2018 dovŕši 6 rokov. Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku odloženú školskú dochádzku.

Ak sa v uvedenom termíne z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môžete svoje dieťa zapísať do 30. apríla 2018 po dohode s riaditeľom školy v čase od 8,00 do 16,00 h.

Srdečne Vás pozývame!                                                                              

Riaditeľstvo ZŠ  (č. t. 0337798440)

Výzva pre majiteľov psov

Print Friendly, PDF & Email

Obec Krakovany na základe  opakujúcich sa sťažností od občanov dôrazne vyzýva majiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách a znečisťovaniu verejných priestranstiev psami. Majiteľ psa je podľa zákona č. 282/2002 a Všeobecne záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany, je povinný zabrániť voľnému pohybu psa, zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie osoby  a bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Na území obce Krakovany je voľný pohyb psov prísne zakázaný. Priestupku sa dopustí ten, kto nezabráni voľnému pohybu psa, alebo neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Za tieto priestupky obec uloží pokutu až do výšky 165 €.

Ak sa držiteľ psa dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uvedenej pokuty.

        Na základe vyššie uvedeného dôrazne vyzývame majiteľov psov, aby vytvorili také opatrenia, ktorými zabránia voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách obce a zamedzia znečisťovaniu verejných priestranstiev psami a vyhli sa tak sankciám zo strany obce.

Výsledky volieb predsesdu a poslancov TTSK za okrsok Krakovany

Print Friendly, PDF & Email

Voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja 4.11.2017

V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 159
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 352 (volebná účasť: 30,4%)
Počet odovzdaných obálok: 352
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva TTSK: 346
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu TTSK: 341

Oficiálne výsledky voľby  predsedu TTSK v obci Krakovany:

  1. József Berényi, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja – 3 hlasy (0,87 % platných hlasov) 
  2. Jaroslav Cehlárik, Mgr., nezávislý kandidát – 7 hlasov (2 % platných hlasov)
  3. Tibor Mikuš, Ing., PhD., nezávislý kandidát – 92 hlasov (27 % platných hlasov)
  4. Márius Novák, MUDr., NOVÝ PARLAMENT – 7 hlasov (2 % platných hlasov)
  5. Konrád Rigó, MOST – HÍD – 0 hlasov
  6. Jozef Viskupič, Mgr., OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska – 232 hlasov (68 % platných hlasov)

Oficiálne výsledky voľby  poslancov TTSK v obci Krakovany:

1. Iveta Babičová, Ing., nezávislý kandidát- 76 hlasov
2. Denisa Bartošová, RNDr., nezávislý kandidát- 32 hlasov
3. Martin Beluský, Ing., PhD., 30 r., poslanec NR SR, Piešťany,Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko- 16 hlasov
4. Jozef Bolješik, JUDr., PhD., 64 r., advokát, Ostrov, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska- 97 hlasov
5. Ján Bzdúšek, Bc., 41 r., manažér ľudských zdrojov, Moravany nad Váhom, SME RODINA – Boris Kollár- 8 hlasov
6. Remo Cicutto, Ing., 55 r., výkonný riaditeľ, Piešťany, nezávislý kandidát- 74 hlasov
7. Martin Cifra, 46 r., riaditeľ zariadenia pre seniorov, Piešťany, nezávislý kandidát- 43 hlasov
8. Marián Dóczy, Ing., 56 r., starosta obce Sokolovce, Sokolovce, nezávislý kandidát- 15 hlasov
9. Lucia Drábiková, Mgr., PhD., 40 r., analytička, Piešťany, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska- 58 hlasov
10. Jozef Drahovský, Mgr., 41 r., softvérový inžinier, Piešťany, nezávislý kandidát- 43 hlasov
11. Stanislav Drobný, Bc., 47 r., poslanec NR SR, Piešťany, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko- 16 hlasov
12. Michal Fiala, 31 r., koordinátor OZ, poslanec MSZ, Piešťany, nezávislý kandidát- 39 hlasov
13. Ján Forgáč, 62 r., konateľ, Moravany nad Váhom, Slovenská národná strana- 7 hlasov
14. Marek Fořt, 40 r., obchodný riaditeľ, Krakovany, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska- 215 hlasov
15. Milan Gajdoš, MUDr., 51 r., lekár, Piešťany, SMER – sociálna demokracia- 25 hlasov
16. Lívia Gregoričková, Ing., 29 r., športová trénerka, Piešťany, SME RODINA – Boris Kollár- 16 hlasov
17. Renáta Hartling Oravcová, 51 r., SZČO – personalistika, Moravany nad Váhom, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko- 9 hlasov
18. Ľubica Holecová, Ing., 52 r., dopravný manager, Drahovce, Strana zelených Slovenska- 5 hlasov
19. Ján Horváth, Ing., 62 r., vedúci sekcie, Chtelnica, SMER – sociálna demokracia- 10 hlasov
20. Michal Hynek, Mgr., 29 r., podnikateľ, Piešťany, SME RODINA – Boris Kollár- 10 hlasov
21. Peter Jančovič, Mgr., PhD., 34 r., environmentalista, Piešťany, nezávislý kandidát- 35 hlasov
22. Miroslav Juriš, Ing., 50 r., programátor, analytik, Piešťany, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko- 13 hlasov
23. Zuzana Komárková, PhDr., 46 r., riaditeľka ÚPSVaR, Drahovce, SMER – sociálna demokracia- 19 hlasov
24. Vladislav Krasický, 39 r., riaditeľ logistiky, Ratnovce, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska- 45 hlasov
25. Dalibor Kuciaň, JUDr., 38 r., advokát, Moravany nad Váhom, Slovenská národná strana- 8 hlasov
26. Magdaléna Kuciaňová, JUDr., 61 r., poslankyňa NR SR, Moravany nad Váhom, Slovenská národná strana- 5 hlasov
27. Márius Novák, MUDr., 64 r., lekár, Piešťany, NOVÝ PARLAMENT- 2 hlasy
28. Peter Ottinger, MUDr., 65 r., odborný lekár, Piešťany, nezávislý kandidát- 43 hlasov
29. Pavol Paulovič, 41 r., starosta obce Veľké Orvište, Veľké Orvište, nezávislý kandidát- 132 hlasov
30. Igor Puobiš, Mgr., 35 r., vedúci odboru na OÚ, Vrbové, SMER – sociálna demokracia- 26 hlasov
31. Alexej Rymarenko, Ing., 54 r., podnikateľ, Piešťany, NOVÝ PARLAMENT- 5 hlasov
32. Irena Sklenárová, 49 r., zdravotná sestra na OAIM, Banka, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko- 11 hlasov
33. Miroslav Sluka, Ing., MSc., 56 r., výsluhový dôchodca, Borovce, Slovenská národná strana- 10 hlasov
34. Alan Suchánek, MUDr., 63 r., poslanec NR SR, lekár, Piešťany, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska- 76 hlasov
35. František Tahotný, Bc., MBA, 46 r., obchodný riaditeľ, Vrbové, nezávislý kandidát- 25 hlasov
36. Peter Tremboš, RNDr., PhD., 56 r., muž v domácnosti, Piešťany, nezávislý kandidát- 3 hlasy
37. Martin Valo, 53 r., zástupca primátora, Piešťany, nezávislý kandidát- 61 hlasov
38. Milan Vozár, Ing., 40 r., konateľ, Moravany nad Váhom,Slovenská národná strana- 6 hlasov

 

Zber elektroodpadu 27.10.2017

Print Friendly, PDF & Email

BOMAT, s.r.o., spoločnosť autorizovaná na spracovanie odpadu z elektrických a elekttroniických zariadení, Spoločnosť certifikovaná podľa STN ES ISO 9001:2001, STN ES 14001:2005, člen Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve ((APOH)), člen Slovenskej obchodnej a priemysellnejj komory (SOPK)

INFO PRE OBČANA – ZBER ELEKTROODPADU v obci Krakovany 
KEDY? v piatok 27.10.2017, (cca od 08.00-10.00 hod.)
KDE? Zber po obci
ČO? Všetky domáce eletrospotrebiče, ako – chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky , počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a batérie… 
– oleje a obaly zo starých obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. 
AKO? Odpad bude zberaný a odvezený len označeným automobilom a pracovníkmi spoločnosti BOMAT, s.r.o. 
INFO NA: telefón 0917 907 077 –  Mário Šiška
e-mail siska@bomat.sk
ADRESA: BOMAT s.r.o., Prevádzka recyklácie odpadov, Areál PD, Veľké Orvište
POZN. Aktuálne súhlasy orgánov štátnej správy na www.bomat.sk