Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Print Friendly, PDF & Email
OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční

dňa 28. októbra 2021  /vo štvrtok/  o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program rokovania:

            Obsah materiálu:                                                                            

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služby na území obce Krakovany
 5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 MŠ Krakovany
 6. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 ZŠ Krakovany
 7. Žiadosť o zámenu pozemkov Bedlovič
 8. Rozpočtové opatrenia 9/2021, 10/2021, 11/2021
 9. Vyradenie majetku ZOS
 10. Žiadosť o podporu vydania publikácie
 11. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko 1. etapa spoločnosťou TAVOS, a.s Piešťany
 12. Použitie rezervného fondu na Investičné akcie na rok 2021
 13. Výročná správa za rok 2020 s výrokom audítora
 14. Zásyp kanalizačného výkopu.
 15. Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko
 16. Rôzne
 17. Záver

 

Pozvánka na Slávnostnú akadémiu MsSČK

Print Friendly, PDF & Email

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Krakovany pozýva všetkých svojich členov, darcov krvi a ich partnerov, sympatizantov a hostí na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti
70. výročia založenia Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža Krakovany, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. augusta 2021 od 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Krakovanoch.
Program:
Oficiálna časť

 • Slávnostné otvorenie
 • Slávnostný príhovor predsedníčky MsSČK Krakovany
 • Zhodnotenie 70 ročnej práce MsSČK Krakovany
 • Príhovor starostu obce Krakovany
 • Príhovor hostí
 • Ocenenie zlatých darcov krvi

Kultúrny program

 • Folklórna skupina Krakovčanka
 • Hudobná produkcia Milan Kyselica
 • Hudobná produkcia Michal Kriho

Pozvánka na Cyklo Holeška tour 1.9.2021

Print Friendly, PDF & Email

XV. ročník tradičného – rekreačného prejazdu na bicykloch cez jednotlivé samosprávy Mikroregiónu nad Holeškou. (nejedná sa o preteky)
Štart (registrácia od 08:30 h.) a cieľ  dňa 1. septembra 2021 v Dubovanoch (pri obecnom úrade).
Trasa Cyklo Holeška tour 2021:
štart a cieľ v Dubovanoch
prestávky:
vlaková stanica Vrbové
kaštieľ Chtelnica

Nakoľko musíme tvoriť zoznam účastníkov, prosíme všetkých o registráciu vopred. Online registrácia – kliknite sem

Zároveň prosíme o sledovanie webu www.holeska.sk a udalosti na facebooku, kde sa dozviete bližšie informácie o prípadných opatreniach.
Tešíme sa na všetkých priaznivcov rekreačnej cyklistiky a nášho regiónu 01.09.2021 pri Obecnom úrade v Dubovanoch.

Historické vozidlá zaparkujú v Krakovanoch 14.8.2021

Print Friendly, PDF & Email

Už po dvadsiatyštvrtý raz vyštartujú z centra Trnavy historické vozidlá na trasu Trnavských 100 km. Obľúbenú veteránsku jazdu, ktorá púta pozornosť nielen obyvateľov mesta, ale aj širokého regiónu, organizuje už tradične Klub historických vozidiel – Oldtimer Club Trnava. Štart účastníckych veteránov sa uskutoční v Trnave v sobotu 14. augusta 2021 o 10. hodine. 

V Krakovanoch bude zastávka od 11:45-13:30 hod. pred Chateau Krakovany.