Pozvánka na verejné prerokovanie PHSR

Vážení občania,

touto cestou Vás chcem informovať, že v rámci procesu prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2025 sa dňa 24. augusta 2015 v Kultúrnom dome v Krakovanoch v čase od 18:30 do 20:00 hod. uskutoční VEREJNÉ PREROKOVANIE návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce.

Vzhľadom k tomu, že ide o dôležitý dokument, ktorý určí smerovanie obce pre najbližších 10 rokov, budeme radi, ak sa na pripomienkovaní aktívne zúčastníte.

Pracovný návrh dokumentu nájde tu: PHSR2015-2025_Krakovany (formát pdf)

Návrh Stratégie rozvoja obce môže tiež nájsť na obecnej tabuli pred obecným úradom, pri obchode v Krakovanoch a pri obchode v Strážoch.

Pokyny k pripomienkovaniu dokumentu:

Pripomienky ku ktorejkoľvek časti zverejnenej pracovnej verzie dokumentu je možné zasielať písomne na mailovú adresu krakovany@krakovany.sk alebo poštou na adresu obecného úradu: Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany, do termínu konania verejného prerokovania, teda do 24.8.2015.

V písomnej pripomienke prosím uveďte nasledujúce údaje:

Vaše MENO a PRIEZVISKO

Váš kontakt (mail alebo telefón)

Informáciu, ku ktorej časti dokumentu máte pripomienku

Stručný popis alebo zdôvodnenie pripomienky

Odoslaním písomnej pripomienky vyslovujete súhlas so spracovaním Vašej pripomienky a poskytnutých osobných údajoch v súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Poskytnuté informácie a údaje budú použité výlučne na účely spracovania zápisu z verejného prerokovania PHSR.

Pravidlá verejného prerokovania

 1. Verejné prerokovanie PHSR sa bude konať 24. augusta 2015 v Kultúrnom dome v Krakovanoch v čase od 18:30 do 20:00 hod.. Na verejnom prerokovaní sa môže zúčastniť ktorýkoľvek obyvateľ obce.
 2. Z verejného vystúpenia bude vyhotovený zápis, ktorý bude k dispozícii na webovej stránke obce do 5 pracovných dní od termínu konania verejného prerokovania.
 3. Každý účastník verejného prerokovania sa zapíše do prezenčnej listiny pri vstupe do miestnosti, kde sa verejné prerokovanie koná.
 4. Každý, kto bude mať záujem vystúpiť na verejnom prerokovaní s pripomienkou alebo otázkou, sa zapíše do samostatného zoznamu vystupujúcich, ktorá bude k dispozícii počas celej doby trvania verejného prerokovania.
 5. Zoznam vystupujúcich obsahuje nasledujúce informácie: Vaše MENO a PRIEZVISKO, Váš kontakt (mail alebo telefón)

Všetky získané informácie budú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Z verejného vystúpenia bude vyhotovený zápis, ktorý bude k dispozícii na webovej stránke obce.

6a. Každý vystupujúci má k dispozícii 5 minút na prezentáciu svojej pripomienky. Po uplynutí tejto lehoty je povinný svoje vystúpenie ukončiť. Na uplynutie časového limitu ho upozorní predsedajúci verejného prerokovania.

6b. Každý vystupujúci je povinný svoju pripomienku odovzdať v písomnej podobe, a to aj keď ju prednesie priamo na verejnom prerokovaní. Písomná pripomienka môže byť napísaná aj rukou priamo na zhromaždení, môže byť v tlačenej strojopisnej podobe (prinesená priamo na verejné prerokovanie), prípadne ju môže vystupujúci zaslať elektronicky na mailovú adresu krakovany@krakovany.sk, alebo na poštovú adresu obecného úradu najneskôr do troch pracovných dní od termínu konania verejného prerokovania.

 1. V prípade, že z časových dôvodov nie je možné vypočuť všetkých záujemcov o vystúpenie, predsedajúci vyzve všetkých prihlásených (uvedených v Zozname vystupujúcich), aby svoje pripomienky odovzdali v písomnej podobe buď priamo na verejnom prerokovaní alebo najneskôr do troch pracovných dní od termínu konania verejného prerokovania na mailovú adresu krakovany@krakovany.sk alebo poštou na adresu obecného úradu.
 2. Každá pripomienka, prezentovaná buď osobne na verejnom prerokovaní alebo odovzdaná písomne bude uvedená v Zápise z verejného prerokovania.
 3. Každá pripomienka bude posúdená príslušným odborným útvarom/pracovníkom obecného úradu, ktorý rozhodne o jej prijatí alebo neprijatí. O rozhodnutí bude každý vystupujúci, resp., každý, kto zašle pripomienku k PHSR vyrozumený písomne v Zázname z verejného prerokovania. V rozhodnutí bude uvedený aj dôvod rozhodnutia. Záznam z verejného prerokovania bude zverejnený do piatich pracovných dní od termínu verejného prerokovania na webovej stránke obce.
 4. Predsedajúci verejného prerokovania je zodpovedný za priebeh verejného prerokovania. Jeho osobu určí po dohode riadiaci tím pre spracovanie PHSR, teda starosta alebo zástupca obce a zástupca spracovateľa PHSR pred konaním verejného prerokovania. Predsedajúci môže byť aj pracovníkom spracovateľa PHSR.

Za Vašu aktívnu účasť na tvorbe dokumentu a cenné pripomienky Vám vopred ďakujem.

S pozdravom Mgr. František Klinovský, starosta obce Krakovany

Výberové konanie – prenájom objektu Pivárne u notára

Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany vyhlasuje výberové konanie na prenájom objektu Piváreň „U Notára“

Podrobnosti: plocha objektu je 180 m2 + terasa, výhodná poloha v centre obce, vedľa obecného úradu

Ponuka musí obsahovať: výšku mesačného (ročného) nájmu objektu, podnikateľský zámer, výpis z obchodného registra, resp. Živnostenského registra

Do termínu predloženia cenovej ponuky je možné vykonať obhliadku objektu. Bližšie informácie na tel. 0908 781 305. Termín predkladania ponúk je do 17.júla 2015 do 12:00 hod. na podateľni OcÚ Krakovany. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 31. júla 2015.

O výsledku vyhodnotenia budú uchádzači vyrozumení písomne do 14 dní po ukončení vyhodnotenia ponúk.

Ponuky zasielajte v zalepenej obálke s výrazným označením „NOTÁR“. V prípade nevýhodnosti má obecný úrad právo výberové konanie zrušiť.

Pozvánka na koncert Lúčnice a Art Music Orchestra

Obec Krakovany vás pozýva na koncert Art music Orchestra a speváckeho zboru Lúčnica, ktorí zahrajú a zaspievajú piesne Evy Kostolányiovej, v pásme pod názvom „Hommage á Eva Kostolányiová“.

Sólisti: Jana Hubinská, Kristína Belčíková, Magdaléna Lekárová, Júlia Vlčková, Zdeno Sychra.

Koncert sa uskutoční v piatok 26.júna 2015 v amfiteátri Kultúrneho domu v Krakovanoch ako sprievodné podujatie IX. župného festivalu Krakovany 2015.

Vstupné: v predpredaji 7,- €, na mieste 8,- €. Predpredaj: Obecný úrad v Krakovanoch, Piváreň u notára Krakovany.

Program:

19:00 – Putovanie v čase – koncert Art Music Orchestra a jeho hostí

20:30 – Hommage á Eva Kostolányiová

2015_kostolanyi

 

Pozvánka na IX.župný festival kultúry Krakovany 2015

Srdečne vás všetkých pozývame na IX. župný festival kultúry Krakovany 2015, v rámci 49. ročníka folklórnych slávností, ktorý sa uskutoční v amfiteátri Kultúrneho domu v Krakovanoch v dňoch 27. – 28. júna 2015 (sobota, nedeľa).

Program:

sobota 27. jún 2015

„TRADÍCIE V NÁS“

od 18:00 hod. Slávnostné otvorenie festivalu

FS SKALIČAN, Skalica

DFS DRIENKA, Trnava,

FS INOVEC, Hlohovec

SSk VAŽINÁR a ĽH MUZIČKA, Šoporňa

FS CSALLÓ, Šamorín

FS BREZOVÁ, Brezová pod Bradlom

FSk KRAKOVČANKA, Krakovany

FS LUČINA, Brno, ČR

FS GYMNIK, Bratislava

od 22:00 hod. „Ej ráno, ráno..“ – ľudová veselica s ĽH ADAMA VAKOŠA

nedeľa 28. jún 2015

„TRADÍCIE PRE VÁS“

od 15:00 hod. Galaprogram

DFS ZVONČEK, Vrbové

DFS TRNAVČEK, Trnava,

DFS KRAKOVANČEK, Krakovany

DĽH BREZINKA, Boleráz

DFS INOVČEK, Hlohovec

FS LUSK, Krakovany

FS LUČINA, Brno, ČR

FS HRON, Žiar nad Hronom

od 18:00 hod. „Veselo na rozlúčku…“ – DH RUBÍN, Skalica

Sprievodné podujatia: 

– sobota 09:00 – 13:00 hod – záhrada KD: „Nielen folklórom ale i jedlom je človek živý“- kuchyňa našich starých mám – k dobrej chuti hrá ĽH Vavrinecká trojka

– jarmok

– sobota i nedeľa: „malí majstri“ – detské tvorivé dielne, paličkujeme – Múzeum za Krakovskú bránu (10:00 – 17:00 hod.), výstava „folklŕ v Krakovanoch“ – v priestoroch KD

CHATEAU Krakovany – grilovanie na terase, ochutnávka vín, živá hudba

Vstupné: jednodňové na mieste 4,€, dvojdňové v predpredaji 6,- €

Predpredaj: Obecný úrad Krakovany, Piváreň u notára

2015_zupny_krakovany

Pozvánka na medzinárodný futbalový turnaj v sobotu 20.6. u nás

Pozor zmena!

Obec Krakovany pozýva všetkých priaznivcov futbalu na medzinárodný futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. júna 2015 od 14:00 hod. na štadióne v Krakovanoch.

Zúčastnia sa ho mužstvá:

OSK Krakovany v Čechách

Gmina Popielow (Poľsko)

FK Krakovany (Slovensko)

Pripravené je bohaté občerstvenie a domáca zabíjačka. Vstupné dobrovoľné. Príďte povzbudiť futbalistov.

2015_turnaj

Tvorte s nami Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Vážení občania,
obec v tomto období spracúva Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý určí smer rozvoja obce na obdobie 2015 – 2020. Budeme radi, ak sa aktívne zúčastníte tohto procesu. Obec bude na tomto mieste postupne zverejňovať jednotlivé časti dokumentu, ktoré budú k dispozícii k nahliadnutiu a tiež pripomienkovaniu. Vaše pripomienky a námety uvítame na adrese: krakovany@krakovany.sk
Vopred ďakujeme za Váš aktívny prístup k strategickému plánovaniu rozvoja obce.

Vážení občania, touto cestou Vás chcem informovať, že obec Krakovany začala proces prípravy strategického dokumentu: PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KRAKOVANY.   Vzhľadom k tomu, že ide o dôležitý dokument, ktorý určí smerovanie obce pre najbližších 10 rokov, budeme radi, ak sa na jeho tvorbe aktívne zúčastníte. Predovšetkým Vás chcem požiadať o vyplnenie dotazníkov, ktoré je anonymné, preto je potrebné uvedený dotazník vytlačiť z tohto webu, vyplniť (priamo v počítači alebo ručne) a odovzdať do špeciálnej stránky na chodbe Obecného úradu v Krakovanoch označenej „DOTAZNÍK PHSR“ do 17.apríla 2015.  

Stiahnite si dotazník_PHSR (vo formáte .doc)

Dotazník bude vložený aj do Hlasu Krakovian č.1/2015, ktorý vyjde koncom marca.

Svoje pripomienky a názory môžete vyjadriť aj na verejnom prerokovaní dokumentu, o ktorom Vás budeme včas informovať. Prípadne môžete svoje názory vyjadriť elektronicky na emailovú adresu: krakovany@krakovany.sk, a to po zverejnení návrhu dokumentu na internetovej stránke obce Krakovany, alebo písomne poštou na adresu Obecného úradu: Nám. sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany, v stanovenej lehote po zverejnení návrhu dokumentu.

Za Vašu aktívnu účasť na tvorbe dokumentu a cenné pripomienky Vám vopred ďakujem.

S pozdravom,

František Klinovský, starosta obce

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali základné zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení.

Layout 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiahnite si brožúru:

povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení (pdf súbor)

Voľba kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch v zmysle zákona č. 369/90 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa  § 18 vyhlasuje voľbu kontrolóra obce Krakovany

na dňa 8. apríla 2015

Kvalifikačným predpokladom na funkciu kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

K písomnej prihláške  je potrebné priložiť:

 • doklad o  vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Záujemcovia doručia prihlášku a požadované doklady na podateľňu  Obecného úradu Krakovany  najneskôr do  25. marca 2015.