V tejto rubrike máte možnosť prečítať si celé zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva. * Zápisnice budú zverejnené do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po schôdzi O.z.

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 7/2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 28. novembra 2022 o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Krakovany.

č. 7/2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny       

Program zasadnutia:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Poverenie poslancov na vykonávanie sobášnych obradov
 8. Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022
 9. Diskusia
 10. Záver

 

K bodu č. 1 – Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie OZ v Krakovanoch bolo otvorené   hymnou Slovenskej republiky. Rokovanie začal starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal všetkých prítomných a vysvetlil, že ustanovujúce zasadnutie sa bude riadiť metodickým pokynov MV Slovenskej republiky.  Úvodom určil zapisovateľku  Ing. Emíliu Knoškovú a overovateľov zápisnice Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Michala Sedláka.  Potom vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie Ing. Oľgu Galbavú, aby informovala prítomných o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Na záver predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala  novozvolenému starostovi obce  a zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenia  o zvolení.  Po tomto úkone  starosta obce PhDr. František Klinovský zložil sľub, ktorý potvrdil svojím  podpisom. Sľub poslanca OZ prečítal  Ing. Michal Sedlák.  Následne ho prítomní poslanci potvrdili svojím podpisom. Na základe tohto aktu sa novozvolené obecné zastupiteľstvo ujalo svojich kompetencií.

 

K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia

            Starosta obce predložil na schválenie nasledujúci program rokovania:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva (Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu, Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, Zloženie sľubu novozvolených poslancov)
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 8. Poverenie poslancov na  vykonávanie sobášnych obradov
 9. Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022
 10. Diskusia
 11. Záver

Poslanci tento návrh hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

Starosta obce vysvetlil poslancom náplň činnosti uvedených pracovných komisií. Prečítal návrhy mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

Zloženie mandátovej komisie: Pavel Klinovský – predseda, členovia: Oľga Rusnáčeková a Tibor Šurín.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie mandátovej komisie schválené.       

Zloženie návrhovej komisie: Ing. Emília Knošková – predsedníčka, členovia:  Ing. Oľga Galbavá a Mgr. Zuzana Snohová 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie návrhovej komisie schválené.   

Zloženie volebnej komisie: Mgr. Juraj Filo– predseda, členovia: Ing. Ondrej Sedlák a Ing. Michal Sedlák

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bolo zloženie volebnej  komisie schválené.

 

K bodu č. 4 – Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Predseda mandátovej komisie Pavel Klinovský predniesol správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce PhDr. František Klinovský a poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Pavel Klinovský,  Oľga Rusnáčeková, Ing. Michal Sedlák, Ing. Ondrej Sedlák,  Jozef Štefanka, Tibor Šurín  zložili zákonom predpísaný sľub. Správa tvorí prílohu č.2 originálu  tejto zápisnice.

Poslanci túto správu hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, vzali na vedomie.

 

K bodu č. 5 – Príhovor starostu obce

Pokračujúci starosta obce PhDr. František Klinovský  sa prihovoril všetkým prítomným. Poďakoval sa za prejavenú dôveru, zhodnotil uplynulé obdobie  a naznačil priority svojho programu na budúce štyri roky.

 

K bodu č. 6 – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Starosta obce navrhol zriadiť nasledujúce komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. Komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

Prečítal zloženie jednotlivých komisií.

 1. Predseda kultúrnej a školskej komisie – Ing. Michal Sedlák,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce – Oľga Rusnáčeková, Ing. Ondrej Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Elena Krestová,  Tomáš Kubran,  Beáta Žitnanská, Peter Seitler.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie kultúrnej a školskej komisie  schválené.

 1. Predseda Športovej komisie – Tibor Šurín,

členovia komisie z radov poslancov: Mgr. Juraj Filo, Ing. Ondrej Sedlák

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie športovej komisie schválené.

 1. Predseda Komisie verejného poriadku a životného prostredia – Jozef Štefanka,

členovia komisie z poslancov: Pavel Klinovský, Mgr. Lukáš Radoský.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie komisie verejného poriadku a životného prostredia schválené.

 1. Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu – Ľuboš Sucháň,

členovia komisie z poslancov:  Mgr. Juraj Filo,  Pavel Klinovský

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bolo zloženie  komisie na ochranu verejného záujmu  schválené.

 1. Predseda Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie – Mgr. Juraj Filo,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce: Pavel Klinovský,  Ing. Ondrej Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová, Tibor Šurín.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie majetkovo – finančnej a stavebnej komisie  schválené.

 

K bodu č. 7 – poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

Novela zákona o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva zvolávať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva.  Na riešenie takejto situácie bol podaný návrh , aby  povereným poslancom bol Pavel Klinovský. 

Hlasovaním za:.7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1(Klinovský), nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

K bodu č. 8 – Poverenie poslancov, ktorí budú vykonávať sobášne obrady.

Určenie sobášiacich poslancov a sobášny deň a miestnosť na vykonávanie sobášneho obradu. Starosta obce navrhol, že sobášiaci v tomto funkčnom období budú starosta obce PhDr. František Klinovský, Ing. Michal Sedlák, Oľga Rusnáčeková, Mgr. Zuzana Snohová. Sobášiť sa bude v sobotu v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený           

Starosta obce určil poslanca Pavla Klinovského za zástupcu starostu v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

 

K bodu č. 9 Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022

Starosta obce predložil poslancom žiadosť o preplatenie zostatku dovolenky z roku 2022 v počte 10,5 dňa. Hlasovaním za:.8., proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bola žiadosť o preplatenie zostatku dovolenky v počte 10,5 dňa schválená.

 

K bodu č. 10 Diskusia

Do diskusie sa prihlásila pani Elena Krestová, ktorá poďakovala poslancom za spoluprácu a popriala poslancom veľa úspechov.

 

K bodu č. 11 Záver

Návrhová komisia   predložila návrh uznesení zo dňa 28. novembra 2022. Potom starosta poďakoval prítomným za pozornosť a ukončil rokovanie. 

 

Uznesenia  Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 28. novembra 2022

K bodu č. 1.

Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ berie na vedomie

 1. určenie zapisovateľa, ktorým je Ing. Emília Knošková a overovateľov zápisnice: Mgr. Oľga Rusnáčeková a Michal Sedlák
 2. informáciu predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Oľgy Galbavej o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce

B/ konštatuje, že

 1. novozvolený starosta obce PhDr. František Klinovský zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Pavel Klinovský,   Oľga Rusnáčeková, Ing. Michal Sedlák, Ing. Ondrej Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová, Jozef Štefanka, Tibor Šurín, zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

 

K bodu č. 2:

Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 2/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Podľa §12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení

Schvaľuje

Program zasadnutia dňa 28.11.2022 nasledovne:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  (Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu, Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, Zloženie sľubu novozvolených poslancov)
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 8. Poverenie poslancov na  vykonávanie sobášnych obradov
 9. Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022
 10. Diskusia
 11. Záver

 

K bodu č. 3:

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

Uznesenie č. 3 /7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení

A/ zriaďuje  

mandátovú komisiu v zložení: Pavel Klinovský, Oľga Rusnáčeková a Tibor Šurín.

Vymedzuje úlohy mandátovej komisie

-Overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu

-Zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestného vyhlásenia  zvolených funkcionárov

-Podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.

B/zriaďuje

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Emília Knošková, Ing. Oľga Galbavá, Mgr. Zuzana Snohová

Vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne:

-Sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení

C/zriaďuje

volebnú komisiu v zložení: Mgr. Juraj Filo, Ing. Ondrej Sedlák,  Ing. Michal Sedlák.

Vymedzuje úlohy volebnej komisie nasledovne:

-Dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb

 

K bodu č. 4:

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Uznesenie č. 4 /7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

1.berie na vedomie

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, predloženú Správu mandátovej komisie,

 1. Konštatuje

že novozvolený starosta obce a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom stanovený sľub.

 

K bodu č. 6:

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Uznesenie č. 5/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ zriaďuje

nasledovné komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. Komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

B/volí

 1. Predsedu kultúrnej a školskej komisie: Ing. Michal Sedlák

členov komisie z poslancov:  Oľga Rusnáčeková, Ing. Ondrej Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Tomáš Kubran, Elena Krestová, Ing. Peter Seitler

 1. Predsedu Športovej komisie: Tibor Šurín,

Členov komisie z radov poslancov: Mgr. Juraj Filo, Ing. Ondrej Sedlák

 1. Predsedu Komisie verejného poriadku a životného prostredia: Jozefa Štefanku,

členov komisie z poslancov: Pavel Klinovský, Mgr. Lukáš Radoský

 1. Predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu: Ľuboš Sucháň

členov komisie z poslancov:  Mgr. Juraj Filo, Pavel Klinovský

 1. Predsedu Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie: Mgr. Juraj Filo,

členov komisie z poslancov:  Pavel Klinovský,  Ing. Ondrej Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová, Tibor Šurín.

 

K bodu č. 7

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 6/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

poveruje

poslanca Pavla Klinovského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2,3,5,6, zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

K bodu č.8

Poverenie poslancov, ktorí budú vykonávať sobášne obrady

Uznesenie č. 7/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ schvaľuje

 1. Sobášiacich – PhDr. František Klinovský, Oľga Rusnáčeková Ing. Michal Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová
 2. Sobášny deň – sobota.
 3. Sobášna miestnosť – zasadačka obecného úradu Krakovany.

B berie na vedomie

 1. návrh starostu obce na určenie zástupcu starostu, ktorým bude Pavel Klinovský

 

K bodu č.9

Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022

Uznesenie č. 8/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

žiadosť starostu obce o preplatenie zostatku dovolenky za rok 2022  v počte 10,5 dňa

Hlasovanie

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák Michal, Sedlák Ondrej, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín, )

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák Michal, Sedlák Ondrej, Snohová, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák Michal, Sedlák Ondrej, Snohová, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

boli uznesenia z ustanovujúceho zasadnutie OZ v Krakovanoch schválené

 

V Krakovanoch 28.11.2022

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková   

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 6/2022

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 20. októbra  2022  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovne vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ
 5. Rozpočtové opatrenia 13,14,15,16/2022
 6. Čerpania rezervného fondu
 7. Čerpanie úveru
 8. Čerpanie prostriedkov z fondu predaja majetku
 9. Vyradenie majetku
 10. Správa audítora
 11. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
 12. Dodatok k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany, Stráže.
 13. Ročný zápis do kroniky za rok 2021
 14. Rôzne
 15. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a predložil na schválenie zmenu   programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovne vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ
 5. Pozemok detské ihrisko – zistenia zo štátneho archívu
 6. Informácie o optickom internete
 7. Rozpočtové opatrenia 13,14,15,16/2022
 8. Čerpania rezervného fondu
 9. Čerpanie úveru
 10. Čerpanie prostriedkov z fondu predaja majetku
 11. Vyradenie majetku
 12. Správa audítora
 13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
 14. Dodatok k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany, Stráže.
 15. Rôzne
 16. Záver

Za predloženú zmenu  programu dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčekovú a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 58/4/2021- 71/4/2022 zo dňa 13. júla  2022 a 72/5/2022 – 75/5/2022 zo dňa 15. augusta 2022

Uznesenie č. 58/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022-2026
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Úprava čerpania rezervného fondu
 8. IBV Staré Konopisko 2. etapa
 9. Žiadosť o predbežný súhlas vyrovnania pozemku – Jaromil Gallo
 10. Finančné záležitosti obce
 11. Rôzne
 12. Záver – podané

Uznesenie č. 59/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu Rusnáčekovú a Slavomíra Ťupeka – podané

Uznesenie č. 60/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.42/3/2022-57/3/2022  z 23. mája  2022 – podané.

Uznesenie č. 61/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/Jeden volebný obvod v obci Krakovany pre komunálne voľby konané 29. októbra 2022

B/ Počet poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026 – deväť – podané

Uznesenie č. 62/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určujú

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,  rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022-2026  – plný úväzok – podané

Uznesenie č. 63/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 9/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 7. zmene 8.zmena Rozpočet po 8. zmene 9.zmena Rozpočet po 9. zmene    
Bežné príjmy 1 033 917 1 048 075 + 11 530 1 059 605 + 4 157 1 063 762    
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

 

0

 

200 763

 

0

 

200 763

   
Finančné operácie  

211 246

 

        227 735

 

    + 133 343

 

361 078

 

0

 

        361 078

   
Príjmy spolu 1 377 963 1 476 573 +144 873 1 621 446            + 4 157 1 625 603    

 

  Rozpočet Rozpočet po 7. zmene 8.zmena Rozpočet po 8. zmene 9.zmena Rozpočet po 9 .zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 017 357

 

1 044 752

 

     + 11 530

 

1 056 282

 

 + 4 157   

 

1 060 439

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

415 261

 

  + 133 343

 

548 604

 

0

 

548 604

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

 

0

 

16 560

 

0

 

16 560

          16 260  
Výdavky spolu  

1 377 963

 

1 467 573

 

  +144 873

 

1 621 446

 

           + 4 157

 

1 625 603

          1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 64/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 10/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 9.zmene 10.zmena Rozpočet po 10.zmene      
Bežné príjmy 1 033 917 1 063 762   1 063 762      
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

   

200 763

     
Finančné operácie  

211 246

 

    361 078

   

361 078

     
Príjmy spolu 1 377 963 1 625 603 0 1 625 603      

 

  Rozpočet Rozpočet po 9.zmene 10 zmena Rozpočet po 10.zmene             Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357   1 060 439 +4 036

 -4 036

1 060 439             1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

548 604

   

548 604

            588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

   

16 560

            16 260  
Výdavky spolu 1 377 963 1 625 603 0 1 625 603             1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 65/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 11/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 9.zmene 10.zmena Rozpočet po 10.zmene 11.zmena Rozpočet po 11.zmene  
Bežné príjmy 1 033 917 1 063 762   1 063 762 20 409 1 084 171  
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

   

200 763

 

0

 

200 763

 
Finančné operácie  

211 246

 

    361 078

   

361 078

 

0

 

361 078

 
Príjmy spolu 1 377 963 1 625 603 0 1 625 603              20 409 1 646 012  

 

  Rozpočet Rozpočet po 9.zmene 10 zmena Rozpočet po 10.zmene 11. zmena Rozpočet po 11.zmene         Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357   1 060 439 +4 036

 -4 036

1 060 439 20 409 1 080 848         1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

548 604

   

548 604

 

0

 

548 604

        588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

   

16 560

 

0

 

16 560

        16 260  
Výdavky spolu 1 377 963 1 625 603 0 1 625 603              20 409 1 646 012         1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 66/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky:

Projektová dokumentácia preloženie meradla plynu v kultúrnom dome Krakovany vo výške 1 560,- € – podané

Uznesenie č. 67/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky z rezervy na kanalizáciu:

– Dolomit do 31.5.2022 použitý na obsyp a zásyp kanalizácie z PD Lopašov   26 938,38 €

– Dolomit do 30.6.2022 použitý na obsyp a zásyp kanalizácie z PD Lopašov     585,56 €  – podané

Uznesenie č. 68/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie k vyhláseniu OVS IBV Staré Konopisko II. etapa – podané

Uznesenie č. 69/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na vyrovnanie pozemku p.č. 607/16 pre pána Jaromíra Gallu a manželku Andreu Gallovú, Veterná ulica 555/33, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 0

Proti: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté – podané

Uznesenie č. 70/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

úver vo výške 320 000,- eur na investičné akcie obce. Čerpanie úveru na jednotlivé investičné akcie  bude podliehať schváleniu OZ. – podané

Uznesenie č. 71/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

– Tibor Šurín navrhol, aby sa v budúcnosti zastupiteľstvo zaoberalo predajom ZOS.

– Ing. Slavomír Ťupek sa pýtal, či stavebný dozor na kanalizáciu chodí na stavbu na kontrolu.

– Oľga Rusnáčeková, či by nebolo možné umiestniť nádoby na zelený odpad na cintoríny – podané

Uznesenie č. 72/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 4. Záver – podané

Uznesenie č. 73/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Oľgu Rusnáčekovú – podané

Uznesenie č. 74/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ponuku investičného úveru  Československej obchodnej banky, a.s. Štefánikova 25, 917 01 Trnava s dobou splácania sedem rokov s fixným úrokom – podané

Uznesenie č. 75/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 12/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12.zmene        
Bežné príjmy 1 084 171   1 084 171        
Kapitálové prímy  

200 763

   

200 763

       
Finančné operácie  

361 078

 

     320 000

 

       681 078

       
Príjmy spolu 1 646 012 320 000  1 966 012        

 

  Rozpočet

Po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12 zmene             Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848   +     726

–          726

1 080 848             1 101 824    
Kapitálové výdavky  

548 604

 

320 000

 

868 604

            588 370  
Finančné operácie  

16 560

   

16 560

            16 260  
Výdavky spolu 1 646 012   1 966 012             1 706 454  
 • podané

Hlasovaním Za:6, Proti:0, Zdržal sa:0, Nehlasoval:0, poslanci kontrolu  uznesení zobrali na vedomie

 

K bodu č. 4 – Správa o výchovne vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ Krakovany

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2021/2022 bola poslancom zaslaná elektronicky s pozvánkou. V stručnosti  poslancov so správou oboznámiť riaditeľka materskej školy Andrea Štefanková, ktorá správu vypracovala. Správa bola vypracovaná v zmysle:

 – Zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5

– Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

– Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.

– Koncepcie materskej školy

– Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov

– Informácií o činnosti poradných orgánoch MŠ

– Vyhodnotenia projektov, podujatí

– Plán spolupráce a aktivít

Poslanci k predloženej správe nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2021/2022 schválená.  

 

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany za školský rok 2021/2022 nebola už na zasadnutí čítaná, poslancom OZ bola doručená s pozvánkou na zasadnutie v elektronickej podobe.  V stručnosti poslancov zo správou oboznámila riaditeľka ZŠ Krakovany Mgr. Eva Seitlerová. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2021/2022 schválená bez pripomienok.

 

K bodu č. 5 – Pozemok Detské ihrisko – zistenia zo štátneho archívu.

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zúčastnili pán Jozef Štefanka, Ing. Milada Bedlovičová a Filip Bedlovič. Pán Štefanka napadol Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 115/10/2021, ktorým bola schválená zámena pozemkov medzi obcou Krakovany a Cyrilom Bedlovičom, v ktorom bolo zahrnuté aj časť pozemku na detskom ihrisku. Svoju námietku vysvetli tým, že v roku 1993 bol obecným zastupiteľstvom schválený predaj pozemku na ktorom je detské ihrisko, nakoľko v roku 1996 bola spísaná petícia občanov za zastavenie tohto predaja a ponechanie pozemku na detské ihrisko, predaj pozemku sa neuskutočnil. Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe na základe uznesenia OZ  č. 5/1/2022 prebehla zámena pozemkov a návrh na vklad bol zapísaný vznikla pre obec zložitá situácia, že vznikli dve platné uznesenia Obecného zastupiteľstva.  Pani Bedlovičová už v danej veci vynaložila nemalé prostriedky za vyhotovenie geometrického zamerania a následne  projektov. Pani Bedlovičová netrvá na tomto pozemku, pokiaľ jej obec bude vedieť poskytnúť iný pozemok na výstavbu rodinného domu, je ochotná ponechať celý pozemok na rozšírenie detského ihriska. Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol, aby sa k celej záležitosti vyjadril prokurátor. K tomuto návrhu sa pripojili aj ďalší poslanci. Kancelária obecného úradu predloží danú problematiku na posúdenie okresnému prokurátorovi. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsaoval:0, bol tento návrh schválený.

 

K bodu č. 6 – Informácie o optickom internete

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišla zástupkyňa spoločnosti LOMBARD, s.r.o., Školská ulica 14, Piešťany Mgr.  Lucia Palkech a predstavila poslancom ponuku rozšírenia optických trás v obci. Trasovanie je možné dvoma spôsobmi, zemou alebo vzduchom (samonosnými káblami). Od obce nebudú vyžadovať žiadne vstupné investície.  Obec bude mať v sieti rezervované nejaké kapacity. Poslanci Mgr. Palkech poďakovali jej za prezentáciu a požiadali o zaslanie ponuky aj s návrhom zmluvy o spolupráci.  Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol, že osloví aj iných poskytovateľov takých služieb aby sa dali porovnať ponuky a potom vyberú toho najvhodnejšieho. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel poslanec Pavel Klinovský.

Poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, informácie odo zástupkyne spoločnosti LOMBARD, s.r.o. zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7. Rozpočtové opatrenia 13, 14, 15, 16/2022

Rozpočtové opatrenia predložené na obecné zastupiteľstvo vypracovala pani Zuzana Sedláková a v stručnosti ich poslancom rozobrala a vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.

Rozpočtové opatrenie č.13/2022

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Je to opatrenie na vyrovnanie jednotlivých rozpočtových položiek

Rozpočtovým opatrením č. 13/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný bezo zmeny
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa znižuje a zvyšuje o 10 823,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 13/2022 hlasovať. Hlasovaní za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlaosval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 13/2022 zobrali na vedomie.

 

Rozpočtové oparenie č. 14/2022

Rozpočtovým opatrením č. 14/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • Bežné príjmy sa zvyšujú o 7 283,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežné výdavky sa  zvyšujú o 7 283,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 14/2022 hlasovať. Hlasovaní za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlaosval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 14/2022 zobrali na vedomie.

 

Rozpočtové opatrenie č.15/2022

Rozpočtovým opatrením č. 15/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • Bežné príjmy sa zvyšujú o 11 488,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežné výdavky sa  zvyšujú o 11 488,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 15/2022 hlasovať. Hlasovaní za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlaosval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 15/2022 zobrali na vedomie.

 

Rozpočtové opatrenie č. 16/2022

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 16/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • Bežné príjmy sa zvyšujú o 3 981,- €
 • Kapitálové príjmy bez zmeny
 • finančné operácie sa znižujú o 30 000,-

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežné výdavky sa  zvyšujú o 3 981,- €
 • kapitálové výdavky sa znižujú o 30 000,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 16/2022 hlasovať. Hlasovaní za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Fořt) nehlaosval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 16/2022 schválili.

 

K bodu č. 8 – Čerpanie rezervného fondu

Ekonómka obce poslancom predložila na schválenie jednotlivé položky, ktoré sa čerpajú z rezervného fondu. Kontrolórka obce poslancom vysvetlila predložený materiál.

Bola to položka na zaplatenie prekládky vodovodu ktorú bolo potrebné vykonať z dôvodu uloženia kanalizačného potrubia. Faktúra bola v hodnote 2320,37 eur.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasvania:0, nehlasoval:0, bolo čerpanie rezervného fondu v hodnote 2320,37 eur na prekládku vodovodu schválené.

Druhá položka z rezervného fondu bola na nákup dolomitu v hodnote 8012,80 na nákup dolomitu z PD Dolný Lopašov.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:1 (Fořt), zdržal sa hlasovania:0, nehlaosval:0, bolo čerpanie rezervného fondu na nákup dolomitu v hodnote 8 012,80 eur schválené.

 

K bodu č. 9 – Čerpanie úveru

Kontrolórka obce oboznámila poslancov o vyčerpaní prvej položky z úveru na zaplatenie faktúry  za práce s kamenivom od firmy SAVEKO v celkovej hodnote 78 303,40 eur.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:1 (Fořt), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo čerpanie  úveru na zaplatenie faktúry za práce s kamenivom od firmy STAVEKO v celkovej hodnote 78303,40 eur schválené.

 

K bodu č. 10 – Čerpanie prostriedkov z fondu z predaja majetku

Ekonómka obce Zuzana Sedláková vysvetlila dôvod čerpania prostriedkov z predaja pozemkov. Prostriedky RF nepostačujú na úhradu záväzkov zo zmluvy STAVEKO, z RF sme platili 5 % spoluúčasť a dolomit do 30.9.2022. Príjmy z predaja majetku po 31.12.2022 budú predmetom zúčtovania záverečného účtu a budú k dispozícii najskôr apríl, máj 2023.

Prvá splátka záväzku zo zmluvy zo STAVEKO bola uhradená z úveru 78 303,46 €

Druhá splátka 63,872,84 € práce do 28.9.2022 z predaja majetku – faktúra ešte nemáme práce sú odsúhlasené starostom obce.

Úhrada tretej splátky kombináciou úveru a z predaja majetku, ak to bude po 31.12.2022 kombinácia RF a úveru.

Starosta obce dal hlasovať za úhradu záväzkov zo zmluvy s Ing. Mariánom Sahúlom STAVEKO z prostriedkov z predaja pozemkov.

Hlasovaním za:7, proti:1 (Fořt), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo čerpanie fin. prostriedkov z predaja pozemkov na úhradu záväzkov zo zmluvy z Ing. Marián Sahul STAVEKO –  realizovanie prác s kamenivom schválené.

Druhá položka z týchto prostriedkov bola úhrada faktúr za dolomit za mesiac  október – december podľa faktúr z PD Dolný Lopašov vo výške cca 10500,- eur.

Starosta obec dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:1(Fořt), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo

čerpanie fin. prostriedkov z predaja pozemkov na úhradu dolomitu za mesiac október až december 2022 (cca 10 500,- €) podľa faktúr z PD Dolný Lopašov schválené.

Tretia položka bola úhrada záchranného archeologického prieskumu na IBV Staré Konopisko vetva B vo výške 4614,- eur.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo čerpanie finančných prostriedkov z fondu predaja pozemkov na úhradu záchranného archeologického prieskumu IBV vetva B  4 614,- €   schválené.

 

K bodu č. 11 – Vyradenie majetku

Návrhy na vyradenie majetku predložili jednotlivé strediská:

 • Obecný úrad – 3358,43 €
 • Kultúrne stredisko – 1093,60 €
 • Materská škola – 2308,37 €
 • Základná škola – 174,37 €
 • Jedáleň pri MŠ a ZŠ – 692,47 €
 • Zariadenie opatrovateľskej služby – 3811,09 €

Celková hodnota majetku určená na vyradenie – 11438,33 €

Vyjadrenie k vyradeniu majetku predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková kde skonštatovala, že vyradený inventár je trvale poškodený a nefunkčný, bude znehodnotený a odovzdaný do zberných surovín.

Poslanci k návrhu na vyradenie nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:  8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh na vyradenie majetku v hodnote 11438,33 € schválený.

 

K bodu č. 12 – Správa audítora

Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu Obce Krakovany  za rok 2021 s výrokom audítora, ktorá bola poslancom zaslaná elektronicky. Audítorka v závere konštatovala:

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatovala, že Obec Krakovany konala  v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Poslanci správu hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 13 – Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 2. polrok 2022

Kontrolórka obce predložila poslancom na schválenie Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022. K predloženému plánu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok schválený.

 

K bodu č. 14 – Dodatok k Nájomnej zmluve na cintoríny Krakovany a Stráže

Starosta obce predložil poslancom Návrh dodatku k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany a Stráže. V dodatku sa upravuje výška nájmu. V čase podpísania zmluvy bol nájom vo výške 1,0 Sk/ rok, po prechode na eura bola výška nájomného prepočítaná na 0,03 € ročne. Vzhľadom k tomu, že platba v hotovosti sa teraz zaokrúhľuje na 0,05 €, bolo potrebné výšku nájomného upraviť. Poslanci sa dohodli na 1,0 €/ ročne.

Starosta obce dal za Návrh dodatku k Nájomnej zmluve na cintorín Krakovany a Stráže schváliť. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  bol Dodatok nájomnej zmluvy na cintorín Krakovany a cintorín Stráže schválený.

 

K bodu č. 15 – Rôzne

Starosta obce informoval poslancov o vzniknutých problémoch pri budovaní kanalizácie

Interpelácie poslancov

Ing. Slavomír Ťupek – či by bolo možné aby aj občania obce mali možnosť zobrať si kompost. Odpovedal starosta, že občania si môžu kompost nabrať priamo na kompostovisku.

 • Do kedy sa bude vyvážať zelený odpad, lebo vo vývoznom kalendári je posledný termín 20. október. Odpovedal starosta, že po dohode starostov na zasadnutí Združenia obci Holeška pre nakladanie s komunálnym odpadom sa bude zelený odpad vyvážať do konca novembra, čiže ešte budú dva vývozy.
 • Ako sa bude udržiavať kvetinový záhon na Školskej ulici, odpovedal starosta, že záhon sa bude už riadne kosiť.
 • Upozornil na chýbajúce osvetlenie v spojovacej uličke medzi Hrádzami a Hoštákmi.
 • V prípade rozširovania kamerového systému v obci požiadal o osadenie kamery aj na detskom ihrisku, nakoľko tam dochádza k poškodzovaniu hracích prvkov.

Mgr. Juraj Filo – upozornil na poškodenú informačnú tabuľu na cintoríne v Krakovanoch

 • Upozornil a nevhodné parkovanie na Veternej a Strážovskej ulici
 • Požiadal o osadenie zrkadla pri detskom ihrisku.

Ing. Michal Sedlák informoval poslancov, že bol podaný projekt z Fondu na podporu umenia a dofinancovanie Folklórnych slávností. Rozpočet na slávnosti v roku 2023 bol vyčíslený na 28 000,- eur.  Ďalej informoval poslancov, že v DFS Krakovanček pôsobí aktuálne 45-50 detí.

Marek Fořt,  nakoľko to bolo posledné pracovné zasadnutie,  poďakoval poslancom a starostovi obce za spoluprácu.

Mgr. Lukáš Radoský tiež poďakoval za dlhoročnú spoluprácu všetkým poslancom a starostovi.

    

K bodu č. 16 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

  

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 20. októbra  2022

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 76/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovne vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ
 5. Pozemok detské ihrisko – zistenia zo štátneho archívu
 6. Informácie o optickom internete
 7. Rozpočtové opatrenia 13,14,15,16/2022
 8. Čerpania rezervného fondu
 9. Čerpanie úveru
 10. Čerpanie prostriedkov z fondu predaja majetku
 11. Vyradenie majetku
 12. Správa audítora
 13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
 14. Dodatok k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany, Stráže.
 15. Rôzne
 16. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: .6.. (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 77/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Oľgu Rusnáčekovú, Tibora Šurína

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 78/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č. 58/4/2021- 71/4/2022 zo dňa 13. júla  2022 a 72/5/2022 – 75/5/2022 zo dňa 15. augusta 2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ

Uznesenie č. 79/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2021/2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 80/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2021/2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Pozemok detské ihrisko – zistenia zo štátneho archívu

81/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

Kancelárii Obecného úradu postúpiť záležitosť zo zámenou pozemkov na posúdenie okresnému prokurátorovi.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Informácie o optickom internete

Uznesenie č. 82/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie spoločnosti LOMBARD o možnostiach zriadenia optického internetu v obci

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenia č. 13, 14, 15, 16/2022

Uznesenie č. 83/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostu obce 13/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12.zmene 13.zmena Rozpočet po 13.zmene    
Bežné príjmy 1 084 171   1 084 171   1 084 171    
Kapitálové prímy  

200 763

   

200 763

   

200 763

   
Finančné operácie  

361 078

 

     320 000

 

       681 078

   

681 078

   
Príjmy spolu 1 646 012 320 000  1 966 012           1 966 012    

 

  Rozpočet

Po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12 zmene 13.zmena Rozpočet po 13.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848   +     726

–          726

1 080 848 + 10 823

-10 823

       1 080 848           1 101 824    
Kapitálové výdavky  

548 604

 

320 000

 

868 604

   

868 604

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

   

16 560

   

16 560

          16 260  
Výdavky spolu 1 646 012   1 966 012           1 966 012           1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 84/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením – dotačné 14/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 13.zmene

14.zmena Rozpočet po 14.zmene        
Bežné príjmy 1 084 171 7 283 1 091 454        
Kapitálové prímy  

200 763

 

0

 

200 763

       
Finančné operácie  

681078

 

 

 

        681 078

       
Príjmy spolu 1 966 012 7 283 1 973 295        

 

  Rozpočet

Po 13.zmene

14.zmena Rozpočt po 14.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848       7 283     1 088 131               1 101 824    
Kapitálové výdavky  

868 604

 

              0

 

     868 604

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

       16 560

              16 260  
Výdavky spolu 1 966 012 7 283   1 973 295               1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 85/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením – dotačné 15/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 13.zmene

14.zmena Rozpočet po 14.zmene 15. zmena Rozpočet po 15. zmene

 

   
Bežné príjmy 1 084 171 7 283 1 091 454 +11 488 1 102 942    
Kapitálové prímy  

200 763

 

0

 

200 763

   

200 763

   
Finančné operácie  

681078

 

 

 

        681 078

   

681 078

   
Príjmy spolu 1 966 012 7 283 1 973 295 +11 488         1 984 783    

 

  Rozpočet

Po 13.zmene

14.zmena Rozpočt po 14.zmene 15. zmena Rozpočet po 15. zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848       7 283     1 088 131 +11 488        1 099 619           1 101 824    
Kapitálové výdavky  

868 604

 

              0

 

     868 604

   

868 604

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

       16 560

   

16 560

          16 260  
Výdavky spolu 1 966 012 7 283   1 973 295  + 11 488         1 984 783           1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 86/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch 

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 15.zmene

16.zmena Rozpočet po 16.zmene        
Bežné príjmy 1 102 942 3 981 1 106 923        
Kapitálové prímy  

200 763

 

0

 

200 763

       
Finančné operácie     

     681 078

 

      -30 000

 

      651 078

       
Príjmy spolu 1 984 783 -26 019 1 958 764        

 

  Rozpočet

Po 15.zmene

16.zmena Rozpočet po 16.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 099 619          3 981     1 103 600               1 101 824    
Kapitálové výdavky  

868 604

 

     -30 000

 

     838 604

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

       16 560

              16 260  
Výdavky spolu 1 984 783 -26 019   1 958 764               1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:1 Fořt

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Čerpanie rezervného fondu

Uznesenie č. 87/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu v hodnote 2 320,37 €, ktoré boli použité na zaplatenie prekládok vodovodných potrubí firme TAVOS do 30.9.2022 z rezervy na kanalizáciu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 88/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu na nákup dolomitu v hodnote 8 012,80 € podľa priloženého zoznamu faktúr od PD Dolný Lopašov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8(Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 Fořt

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Čerpanie úveru

Uznesenie č. 89/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie úveru na zaplatenie faktúry za práce s kamenivom od firmy STAVEKO v celkovej hodnote 78 303,40 €  (faktúra je priložená)

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 1 FoŘt

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Čerpanie prostriedkov z fondu predaja majetku

Uznesenie č. 90/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie fin. prostriedkov z predaja pozemkov na úhradu záväzkov zo zmluvy z Ing. Marián Sahul STAVEKO –  realizovanie prác s kamenivom.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 1 Fořt

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 91/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie fin. prostriedkov z predaja pozemkov na úhradu dolomitu za mesiac október až december 2022 (cca 10 500,- €) podľa faktúr z PD Dolný Lopašov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 1 Fořt

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 92/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie finančných prostriedkov z fondu predaja pozemkov na úhradu záchranného archeologického prieskumu IBV vetva B  4 614,- €   ( DF2022/1/179)

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – Vyradenie majetku

Uznesenie č. 93/6/2022

Obecné zastupiteľstvo  v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku v obstarávacej cene 11438,33 €

Stredisko Suma majetku určeného na vyradenie

v Eur (obst.cena)

Obecný úrad 3358,43 €
Kultúrne stredisko 1093,60 €
Materská škola 2308,37 €
Základná škola 174,37 €
Jedáleň MŠ+ZŠ 692,47 €
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 3811,09 €
SPOLU 11438,33 €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Správa audítora

Uznesenie č. 94/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu za rok 2021 s výrokom audítora

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 2. polrok 2022

Uznesenie č. 95/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 2. polrok 2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za:8  (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – Dodatok k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany a Stráže

Uznesenie č. 96/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok k nájomným zmluvám na cintorín Krakovany a Stráže vo výške 1 €/rok

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15–Rôzne

Uznesenie č. 97/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  20. októbra  2022

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 5/2022

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 15. augusta  2022  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 4. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil návrh  programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 4. Záver

Za predložený návrh programu dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Oľgu Rusnáčekovú.

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Vyhodnotenie ponúk investičného úveru

K jednotlivým ponukám podala vysvetlenie kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Úver sa čerpá do jedného roka (12 mesiacov od podpisu zmluvy), všeobecné podmienky sú rovnaké z každej banky. Fixný úrok ponúkla iba  ČSOB. Porovnávalo sa 5, 7 a 10 rokov pri istine 320 000 eur. Pri ČSOB bude  4300 eur mesačne, podmienka je založenie bežného účtu.  Sporiteľňa vyšla najhoršie. Prima banka je najjednoduchšia pre nás čo sa týka administratívy,  ale neponúkajú fixný úrok.  

K jednotlivým ponukám sa vyjadrovali poslanci

Sedlák navrhuje  ČSOB na 7 rokov s fixným úrokom

Juraj Filo navrhol tiež ČSOB 7, alebo 10 rokov s fixným úrokom

Tibor Šurín ČSOB s fixným úrokom na 5 rokov

Slavomír Ťupek tiež ČSOB 7 rokov fixný úrok

Pavel Klinovský ČSOB 7 rokov fixný úrok

Oľga Rusnáčeková tiež bola za ČSOB a 7 rokov fixný úrok.

Starosta obce dal hlasovať za ponuku ktorú predložila ČSOB vo výške  320 000,- eur na dobu  splácania 7 rokov s fixným úrokom. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola ponuka na čerpanie  investičného  úveru od ČSOB schválená

V súvislosti zo schválením úveru bolo predložené Rozpočtové opatrenie č. 12/2022 v ktorom je úver zahrnutý.

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný bezo zmeny
 • kapitálový bez zmeny,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 320 000,- €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa znižuje a zvyšuje o 726,- €
 • kapitálový zvyšuje o 320 000,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Za predložené rozpočtové opatrenie dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo rozpočtové opatrenie č. 12/2022 schválené.

 

K bodu č. 4 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ. 

  

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 15. augusta  2022

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 72/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 4. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 73/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Oľgu Rusnáčekovú

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Vyhodnotenie ponúk investičného úveru

Uznesenie č. 74/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ponuku investičného úveru  Československej obchodnej banky, a.s. Štefánikova 25, 917 01 Trnava s dobou splácania sedem rokov s fixným úrokom.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 75/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 12/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12.zmene        
Bežné príjmy 1 084 171   1 084 171        
Kapitálové prímy  

200 763

   

200 763

       
Finančné operácie  

361 078

 

     320 000

 

       681 078

       
Príjmy spolu 1 646 012 320 000  1 966 012        

 

  Rozpočet

Po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12 zmene             Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848   +     726

–          726

1 080 848             1 101 824    
Kapitálové výdavky  

548 604

 

320 000

 

868 604

            588 370  
Finančné operácie  

16 560

   

16 560

            16 260  
Výdavky spolu 1 646 012   1 966 012             1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  15. augusta  2022

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková  

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 4/2022

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 13. júla  2022  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022-2026
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Úprava čerpania rezervného fondu
 8. IBV Staré Konopisko 2. etapa
 9. Žiadosť o predbežný súhlas vyrovnania pozemku – Jaromil Gallo
 10. Finančné záležitosti obce
 11. Rôzne
 12. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil návrh  programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022-2026
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Úprava čerpania rezervného fondu
 8. IBV Staré Konopisko 2. etapa
 9. Žiadosť o predbežný súhlas vyrovnania pozemku – Jaromil Gallo
 10. Finančné záležitosti obce
 11. Rôzne
 12. Záver

Za predložený návrh programu dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Slavomíra Ťupeka.

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.42/3/2022 – 57/3/2022 z 23. mája  2022   

Uznesenie č. 42/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet za rok 2021, Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu
 5. Čerpanie rezervného fondu z roku 2021
 6. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022, 7/2022, 8/2022
 8. Žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku Blašková
 10. Zrušenie zmluvy s Marius Pedersen, a.s.
 11. Zmluva o nájme nebytových priestorov
 12. Zásyp kanalizácie
 13. OVS Staré Konopisko II.etapa
 14. Rôzne
 15. Záver – podané

Uznesenie č. 43/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavel Klinovský, Mgr. Juraj Filo – podané

Uznesenie č. 44/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.17/2/2022 – 41/2/2022  z 7. apríla  2022 – podané

Uznesenie č. 45/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. Schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Prebytok rozpočtu v sume 115 983,37  EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu    

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 18 197,94  EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Oprava rozpočtového hospodárenia minulého roku o – 838,09 EUR navrhujeme znížiť tvorbu rezervného fondu.

 1. Schvaľuje

Tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške   133 343,22 EUR.

 1. Berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021 – podané

Uznesenie č. 46/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Na návrh finančnej komisie použitie rezervného fondu z roku 2021 podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 133 343,22 eur nasledovne:

 • DF Zempres, s.r.o. (predtým z KZ43) 1 966,15  €
 • Pozemky pod chodníkom Školská ulica  2 112,00  €  (vyrovnanie do 5 000)
 • Spoluúčasť vybavenie Zberného dvora 5% + 5% 16 000,00 €
 • Prípravná a projektová dokumentácia (bezbariérový prechod – semafor pri ZŠ,  plynová prípojka KD…)                                                 10 000,00 €
 • Spoluúčasť 5% Zníženie energet. Náročnosti KD 35 200,00 €
 • Kanalizácia – rezerva 68 065,07 €                – podané

Uznesenie č. 47/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší 

Uznesenia č.32/2/2022,  ktorým bolo schválené čerpanie investičného úveru vo výške 320 000,- €  – podané

Uznesenie č. 48/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostu obce č.6/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 5. zmene Šiesta zmena rozpočtu Rozpočet po 6, zmene        
Bežné príjmy 1 033 917 1 039 970   1 039 970        
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

   

200 763

       
Finančné operácie  

211 246

 

        227 735

   

227 735

       
Príjmy spolu 1 377 963 1 468 468 0 1 468 468        

 

  Rozpočet Rozpočet po 5.zmene Šiesta zmena rozpočtu Rozpočet po 6. zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 017 357

  + 2 768

-2 768

 

1 036 647

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

415 261

   

415 261

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

   

16 560

              16 260  
Výdavky spolu  

1 377 963

 

1 468 468

 

0

 

1 468 468

              1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 49/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením dotačným č.7/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 6. zmene 7. zmena Rozpočet po 7. zmene        
Bežné príjmy 1 033 917 1 039 970 +8 105 1 048 075        
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

   

200 763

       
Finančné operácie  

211 246

 

       227 735

   

227 735

       
Príjmy spolu 1 377 963 1 468 468 + 8 105 1 476 573        

 

  Rozpočet Rozpočet po 6. zmene   Rozpočet po 7. zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 017 357

 

1 036 647

 

       + 8 105

 

1 044 752

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

415 261

   

415 261

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

   

16 560

              16 260  
Výdavky spolu  

1 377 963

 

1 468 468

 

    + 8 105

 

1 467 573

              1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 50/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 8/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 7. zmene 8.zmena Rozpočet po 8. zmene        
Bežné príjmy 1 033 917 1 048 075 + 11 530 1 059 605        
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

 

0

 

200 763

       
Finančné operácie  

211 246

 

        227 735

 

    + 133 343

 

361 078

       
Príjmy spolu 1 377 963 1 476 573 +144 873 1 621 446        

 

  Rozpočet Rozpočet po 7. zmene 8.zmena Rozpočet po 8. zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 017 357

 

1 044 752

 

     + 11 530

 

1 056 282

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

415 261

 

  + 133 343

 

548 604

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

 

0

 

16 560

              16 260  
Výdavky spolu  

1 377 963

 

1 467 573

 

  +144 873

 

1 621 446

              1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 51/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Súhlas na zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby TA-Krakovany, VNK pre TS 0045-001 – podané

Uznesenie č. 52/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj časti pozemku p.č. 107/1, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Krakovany za účelom zarovnania vlastného pozemku pre Ing. Dominiku Blaškovú, Dolná ulica 71/21, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 1 (Ťupek)

Proti: 5 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie obecného zastupiteľstva na predaj pozemku pre pani Domuniku Blaškovú nebolo schválené – podané

Uznesenie č. 53/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušenie Zmluvy s Marius Pedersenom k 31.12.2022 – podané

Uznesenie č. 54/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nájomnú zmluvu na nájom priestorov Základnej školy pre Cirkevnú základnú umeleckú školu sv. Gorazda, M. Beňovského 371/45, Vrbové na dobu troch rokov  do 30. júna 2025 – podané

Uznesenie č. 55/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č105/7/2021, ktoré schválilo objednávku prác štrkom a materiálov potrebných na vykonanie zásypu a obsypu výkopovej ryhy realizovanej miestnej kanalizácie v rozsahu, ktorý nebol zazmluvnený a vysúťažený so zhotoviteľom uzatvorenej zmluvy o dielo.

Uzatvorenie dodatku zmluvy o dielo by bolo v rozpore s pravidlami verejného obstarávania – podané

Uznesenie č. 56/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie návrhu na  verejnú súťaž na Staré Konopisko II. etapa – trvá

Uznesenie č. 57/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Hlasovaním Za:6., Proti:0, Zdržal sa:0, Nehlasoval:0, poslanci kontrolu  uznesení zobrali na vedomie

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

 

K bodu č. 4 – Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Starosta obce predložil návrh na vytvorenie jedného volebného obvodu pre komunálne voľby, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022  v ktorom sa bude voliť deväť poslancov pre volebné obdobie 2022-2026. Poslanec Slavomír Ťupek navrhol znížiť počet poslancov na sedem. Väčšina poslancov však podporovala návrh starostu obce, preto sa najskôr hlasovalo za návrh deväť poslancov. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:1 (Ťupek), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol schválený jeden volebný obvod v ktorom sa bude voliť deväť poslancov pre volebné obdobie 2022 – 2026.

 

K bodu č.5 – Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022-2026

 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,  poslanci  určili  rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022-2026 – plný úväzok.

Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol úväzok starostu pre volebné obdobie 2022-2026 schválený.

 

K bodu č.6 – Rozpočtové opatrenia č. 9,10,11/2022

Rozpočtové opatrenie č. 9/2022 – dotačné

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 4 157,- €, 
 • kapitálový bez zmeny,- €
 • finančné operácie bez zmeny 

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje  o 4 157,-  €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 9/2022 zobrali na vedomie.

 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2022 – opatrenie starostu obce

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa bez zmeny 
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny 

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje a znižuje o 4 036,-  €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 110/2022 zobrali na vedomie.

 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2022

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 11/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 20 409,- €
 • kapitálový bez zmeny,- €
 • finančné operácie bez zmeny 

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje o 20 409,-  €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Jednotlivé položky RO vysvetlila ekonómka Zuzana Sedláková.

Za predložené rozpočtové opatrenie č. 11/2022 dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal a hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo rozpočtové opatrenie č. 11/2022 schválené.

 

K bodu č.7 – Úprava čerpania rezervného fondu

Na základe reálnych skutočností je potrebné upraviť čerpanie rezervného fondu ktoré vysvetlila ekonómka Zuzana.

Z rezervného fondu – kapitálové výdavky:  Projektová dokumentácia preloženia meradla plynomeru v kultúrnom dome Krakovany vo výške 1560,- eur.

Za použitie rezervného fondu na projektovú dokumentáciu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo použitie rezervného fondu na projektovú dokumentáciu schválené.

Z rezervného fondu – kapitálové výdavky z rezervy na kanalizáciu:

 • Dolomit do 31.5.2022 použitý na odsyp a zásyp kanalizácie z PD Lopašov 26 938,38 €
 • Dolomit do 30.6.2022 použitý na odsyp a zásyp kanalizácie z PD Lopašov 585,56 €

Za použitie rezervy na kanalizáciu dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlaovania:0, nehlasoval:0, bolo použitie rezervného fondu a zásyp a obsyp vo výške 26 938,38 a 585,56 eur schválené.

 

K bodu č.8  –  IBV Staré Konopisko 2. etapa

Starosta obce predložil poslancom Návrh Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov IBV Staré Konopisko II. etapa. Mgr. Lukáš Radoský navrhol, aby sa návrh OVS dal vypracovať kompetentnej osobe, ktorá tam zapracuje určené podmienky. Minimálna cena za m2, ktorú určí obecné zastupiteľstvo, kaucia vo výške 20 000,- eur. doba na vybudovanie projektu 5 rokov a tiež uchádzač musí preukázať, že je schopný určený projekt vybudovať. Súčasťou OVS bude aj návrh kúpnej zmluvy, ktorú je tiež potrebné prepracovať. Poslanci predložené návrhy hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsaoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 9  – Žiadosť o predbežný súhlas vyrovnania pozemku – Jaromil Gallo

Starosta obce predložil poslancom Žiadosť o predbežný súhlas vyrovnania pozemku p.č. 607/16, k.ú. Stráže obec Krakovany, odkúpením časti pozemku p.č. 612, k.ú. Stráže. Pozemok sa nachádza na Veternej ulici pred  domom pána Gallu – miestna komunikácia. Oblúk bol ponechaný za účelom napojenia miestnej komunikácie pre budovanie II. etapy Strážovských záhumeníc, ktorá však v blízkej budúcnosti nebude realizovaná. Napriek tomu sa poslanci dohodli, že zarovnanie pozemku nepodporia. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:0, proti:7, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci odpredaj časti  pozemku p.č. 612 neschválili.

                                                   

K bodu č. 10  – Finančné záležitosti obce

Starosta obce opätovne predložil  návrh, aby si obec zobrala úver na realizovanie investičných akcií ktoré sú naplánované a rozpracované do konca kalendárneho roka. Najdôležitejšie bude vybudovanie miestnej komunikácie na IBV Staré Konopisko I. etapa, lebo TAVOS nechce prevziať do svojej správy vybudované siete (vodovod a kanalizáciu).  Úver by mal byť vo výške 320 000,- eur. Čerpanie úveru na jednotlivé investičné akcie  bude podliehať schváleniu OZ. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol úver na investičné akcie obce vo výške 320 000,- eur schválený.

 

K bodu č.11 – Rôzne

Interpelácie poslancov

– Tibor Šurín navrhol, aby sa v budúcnosti zastupiteľstvo zaoberalo predajom ZOS.

– Ing. Slavomír Ťupek sa pýtal, či stavebný dozor na kanalizáciu chodí na stavbu na kontrolu.

– Oľga Rusnáčeková, či by nebolo možné umiestniť nádoby na zelený odpad na cintoríny.

 

K bodu č. 12 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 13. júla 2022

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 58/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022-2026
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Úprava čerpania rezervného fondu
 8. IBV Staré Konopisko 2. etapa
 9. Žiadosť o predbežný súhlas vyrovnania pozemku – Jaromil Gallo
 10. Finančné záležitosti obce
 11. Rôzne
 12. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 59/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu Rusnáčekovú a Slavomíra Ťupeka.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 60/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.42/3/2022-57/3/2022  z 23. mája  2022.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Uznesenie č. 61/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/Jeden volebný obvod v obci Krakovany pre komunálne voľby konané 29. októbra 2022 

B/ Počet poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026 – deväť

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:6 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,

Proti: 1 (Ťupek) 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022-2026

Uznesenie č. 62/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určujú

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,  rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022-2026  – plný úväzok

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenia

Uznesenie č. 63/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 9/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 7. zmene 8.zmena Rozpočet po 8. zmene 9.zmena Rozpočet po 9. zmene    
Bežné príjmy 1 033 917 1 048 075 + 11 530 1 059 605 + 4 157 1 063 762    
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

 

0

 

200 763

 

0

 

200 763

   
Finančné operácie  

211 246

 

        227 735

 

    + 133 343

 

361 078

 

0

 

        361 078

   
Príjmy spolu 1 377 963 1 476 573 +144 873 1 621 446            + 4 157 1 625 603    

 

  Rozpočet Rozpočet po 7. zmene 8.zmena Rozpočet po 8. zmene 9.zmena Rozpočet po 9 .zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 017 357

 

1 044 752

 

     + 11 530

 

1 056 282

 

 + 4 157   

 

1 060 439

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

415 261

 

  + 133 343

 

548 604

 

0

 

548 604

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

 

0

 

16 560

 

0

 

16 560

          16 260  
Výdavky spolu  

1 377 963

 

1 467 573

 

  +144 873

 

1 621 446

 

           + 4 157

 

1 625 603

          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 64/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 10/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 9.zmene 10.zmena Rozpočet po 10.zmene      
Bežné príjmy 1 033 917 1 063 762   1 063 762      
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

   

200 763

     
Finančné operácie  

211 246

 

    361 078

   

361 078

     
Príjmy spolu 1 377 963 1 625 603 0 1 625 603      

 

  Rozpočet Rozpočet po 9.zmene 10 zmena Rozpočet po 10.zmene             Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357   1 060 439 +4 036

 -4 036

1 060 439             1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

548 604

   

548 604

            588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

   

16 560

            16 260  
Výdavky spolu 1 377 963 1 625 603 0 1 625 603             1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 65/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 11/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 9.zmene 10.zmena Rozpočet po 10.zmene 11.zmena Rozpočet po 11.zmene  
Bežné príjmy 1 033 917 1 063 762   1 063 762 20 409 1 084 171  
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

   

200 763

 

0

 

200 763

 
Finančné operácie  

211 246

 

    361 078

   

361 078

 

0

 

361 078

 
Príjmy spolu 1 377 963 1 625 603 0 1 625 603              20 409 1 646 012  

 

  Rozpočet Rozpočet po 9.zmene 10 zmena Rozpočet po 10.zmene 11. zmena Rozpočet po 11.zmene         Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357   1 060 439 +4 036

 -4 036

1 060 439 20 409 1 080 848         1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

548 604

   

548 604

 

0

 

548 604

        588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

   

16 560

 

0

 

16 560

        16 260  
Výdavky spolu 1 377 963 1 625 603 0 1 625 603              20 409 1 646 012         1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:7  (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Úprava čerpania rezervného fondu

Uznesenie č. 66/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky:

Projektová dokumentácia preloženie meradla plynu v kultúrnom dome Krakovany vo výške 1 560,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 67/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky z rezervy na kanalizáciu:

– Dolomit do 31.5.2022 použitý na obsyp a zásyp kanalizácie z PD Lopašov   26 938,38 €

– Dolomit do 30.6.2022 použitý na obsyp a zásyp kanalizácie z PD Lopašov     585,56 €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – IBV Staré Konopisko II. etapa

Uznesenie č. 68/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie k vyhláseniu OVS IBV Staré Konopisko II. etapa

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Žiadosť o predbežný súhlas vyrovnania pozemku – Jaromil Gallo

Uznesenie č. 69/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje /neschvaľuje

Predbežný súhlas na vyrovnanie pozemku p.č. 607/16 pre pána Jaromíra Gallu a manželku Andreu Gallovú, Veterná ulica 555/33, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 0

Proti: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté

 

K bodu č.10 –  Finančné záležitosti obce

Uznesenie č. 70/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

úver vo výške 320 000,- eur na investičné akcie obce. Čerpanie úveru na jednotlivé investičné akcie  bude podliehať schváleniu OZ.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.11 – Rôzne

Uznesenie č. 71/4/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo,   Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  13. júla  2022

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková                       

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 3/2022

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 23. mája  2022  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet za rok 2021, Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu
 5. Čerpanie rezervného fondu z roku 2021
 6. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022, 7/2022, 8/2022
 8. Žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku Blašková
 10. Rôzne
 11. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Na základe pozmeňovacieho návrhu starosta obce predložil návrh  zmeny programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet za rok 2021, Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu
 5. Čerpanie rezervného fondu z roku 2021
 6. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022, 7/2022, 8/2022
 8. Žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku Blašková
 10. Zrušenie zmluvy s Marius Pedersen, a.s.
 11. Zmluva o nájme nebytových priestorov
 12. Zásyp kanalizácie
 13. OVS – Staré Konopisko II. etapa
 14. Rôzne
 15. Záver

Za predloženú zmenu programu dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol p. Pavla Klinovského a Mgr. Juraja Filu

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.17/2/2022 – 41/2/2022 z 7. apríla 2022   

Na zasadnutie OZ prišiel poslanec  Mgr. Lukáš Radoský.

Uznesenie č. 17/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie OVS 5. kolo IBV Staré Konopisko
 5. VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavku škôl a školských zariadení na území obce Krakovany
 6. VZN o nakladaní s nájomnými bytmi
 7. Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb
 8. Rekonštrukcia KD Krakovany „Zníženie energetickej náročnosti“- podanie novej žiadosti
 9. Rozpočtové opatrenie 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022.
 10. Úver na kanalizáciu
 11. Vedľajšie realizované náklady na kanalizáciu
 12. Prestavba sociálnych zariadení KD použitie rezervného fondu
 13. Vývoz fekálií
 14. Správa o činnosti kontrolóra obce
 15. Vyhlásenie obstarávania na miestnu komunikáciu o ostávajúce IS – IBV Staré Konopisko
 16. Rôzne
 17. Záver – podané

Uznesenie č. 18/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského – podané

Uznesenie č. 19/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.1/1/2022 – 16/1/2022 z 3. februára 2022 – podané

Uznesenie č. 20/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č. 1 , parcela reg. “C“ č1045/99, druh pozemku: orná pôda, o výmere 305 m2 pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/123, druh pozemku: ostatá plocha, o výmere 250 m2 pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/169, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 165 m2 , k. ú. Krakovany o celkovej výmere 720 m2 pre Ondreja Mészároša a manželku Katarínu bytom Bratislava Hradská 2,   za cenu 73,002 €/m2, celkom 52 561,-  eur – podané

Uznesenie č. 21/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.2   parcela reg. “C“ č. 1045/124, druh pozemku: orná pôda, o výmere 182 m2  , pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/125, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 250 m2 , pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/168, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 101 m2, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 533 m2 pre Ing. Helenu Borščovú bytom Piešťany, Vodárenská 4604/80  za cenu 80,6772 €/m2, celkom 43001,-  eur – podané

Uznesenie č. 22/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č. 16 , parcela reg. “C“ č. 1045/152, druh pozemku: orná pôda, o výmere 322 m2 , pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/153 druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 250 m2 , pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/154, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 161 m2, k. ú. Krakovany o celkovej výmere 733 m2 pre Juraja Slezáka bytom Slovenský Grob, Športová 7,   za cenu 75,1718 €/m2, celkom 55 101,-  eur – podané

Uznesenie č. 23/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.17   parcela reg. “C“ č. 1045/121 druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 370 m2, pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/170, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 250 m2, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 620 m2 pre Andreu Borščovú bytom Dubovany 307  za cenu 80,6452 €/m2, celkom 50 000,-  eur – podané

Uznesenie č. 24/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 25/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2022 o nakladaní s nájomnými bytmi – podané

Uznesenie č. 26/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb  – podané

Uznesenie č. 27/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Opätovné podanie  žiadosti o nenávratný finančný príspevok na „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Krakovany“ s kódom výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 – podané

Uznesenie č. 28/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

1. zmena Rozpočet

Po 1.zmene

2.zmena Rozpočet po 2. zmene    
Bežné príjmy 1 033 917 12 802 1 046 719 -14 744 1 031 975    
Kapitálové prímy 132 800   132 800   132 800    
Finančné operácie 211 246             3 252 214 498 13 237        227 735    
Príjmy spolu 1 377 963 16 054 1 394 017             -1 507 1 392 510    

 

  Rozpočet 1.zmena Rozpočet po 1.zmene 2 zmena Rozpočet po 2.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357 12 802 1 030 159             -1 507 1 028 652           1 101 824    
Kapitálové výdavky 344 046 3 252 347 298   347 298           588 370  
Finančné operácie 16 560   16 560   16 560           16 260  
Výdavky spolu 1 377 963        16 054 1 394 017             -1 507 1 392 510           1 706 454  
 • Podané 

Uznesenie č. 29/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 2. zmene Tretia zmena rozpočtu Rozpočet po 3, zmene        
Bežné príjmy 1 033 917 1 031 975   1 031 975        
Kapitálové prímy 132 800 132 800   132 800        
Finančné operácie 211 246        227 735   227 735        
Príjmy spolu 1 377 963 1 392 510 0 1 392 510        

 

  Rozpočet Rozpočet po 2.zmene Tretia zmena rozpočtu Rozpočet po 3. zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357 1 028 652 +32 696,-

         -32 696,-

1 028 652               1 101 824    
Kapitálové výdavky 344 046 347 298   347 298               588 370  
Finančné operácie 16 560 16 560   16 560               16 260  
Výdavky spolu 1 377 963 1 392 510                 0 1 392 510               1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 30/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 2. zmene Tretia zmena rozpočtu Rozpočet po 3, zmene 4. zmena rozpočtu dotačná Rozpočet po 4. zmene rozpočtu    
Bežné príjmy 1 033 917 1 031 975   1 031 975 3 349 1 035 324    
Kapitálové prímy 132 800 132 800   132 800 0 132 800    
Finančné operácie 211 246        227 735   227 735 0 227 735    
Príjmy spolu 1 377 963 1 392 510 0 1 392 510                3 349 1 395 859    

 

  Rozpočet Rozpočet po 2.zmene Tretia zmena rozpočtu Rozpočet po 3. zmene 4. zmena rozpočtu Rozpočet po 5. zmene rozpočtu           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357 1 028 652 +32 696,-

         -32 696,-

1 028 652            3 349 1 032 001           1 101 824    
Kapitálové výdavky 344 046 347 298   347 298 0 347 298           588 370  
Finančné operácie 16 560 16 560   16 560 0 16 560           16 260  
Výdavky spolu 1 377 963 1 392 510                 0 1 392 510            3 349 1 395 859           1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 31/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 4. zmene rozpočtu 5.zmena rozpočtu Rozpočet po 5. zmene      
Bežné príjmy 1 033 917 1 035 324 4 646 1 039 970      
Kapitálové prímy 132 800 132 800 67 963 200 763      
Finančné operácie 211 246 227 735                  0         227 735      
Príjmy spolu 1 377 963 1 395 859 72 609 1 468 468      

 

  Rozpočet Rozpočet po 5. zmene rozpočtu 5.zmena rozpočtu Rozpočet po 5.zmene             Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357 1 032 001 4 646      1 036 647             1 101 824    
Kapitálové výdavky 344 046 347 298 67 963 415 261             588 370  
Finančné operácie 16 560 16 560 0 16 560             16 260  
Výdavky spolu 1 377 963 1 395 859            72 609      1 468 468             1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 32/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

úver vo výške 320 000,- eur na investičné akcie obce. Čerpanie úveru na jednotlivé investičné akcie  bude podliehať schváleniu OZ – podané

Uznesenie č. 33/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu vo výške 64000,- eur na splátku 5% spoluúčasti a vedľajšie realizované náklady projektu Kanalizácia Vrbové – Krakovany v zmysle žiadosti o poskytnutie fin. prostriedkov z 24.11.2021. Prvá splátka realizovaná v 2021 – podané

Uznesenie č. 34/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie   –

Na základe Uznesenia č. 2/2021 zo dňa 24.09.2021 Zhromaždenia Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany  a  v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/51 zo dňa 29.03.2021 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“)  a  čl. 13 „Zabezpečenie pohľadávky a poistenie majetku“  prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP zabezpečenie pohľadávky (prípadnej budúcej) vo forme vlastnej blankozmenky a  vystavenie vlastnej blankozmenky pre Poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 421 81 810, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, ul. Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 006 26 031 pre projekt s názvom:  „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“, kód projektu v ITMS 2014+310011A065 – podané

Uznesenie č. 35/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie   –

Na základe Uznesenia č. 3/2021 zo dňa 24.09.2021 Zhromaždenie členov Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany  poveruje predsedkyňu Dott. Mgr. Emu Maggiovú k podpisu Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke  a k podpisu vlastnej blankozmenky na zabezpečenie prípadne budúcej pohľadávky voči poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP – podané

Uznesenie č. 36/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na výstavbu WC KD cca 94 021,-  (93083 + 937,20 búranie +mzdy zamestnancov) – podané

Uznesenie č. 37/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na výstavbu cesty v Krakovanoch ulica Veterná pri Zelinkovi  v navýšenej hodnote 21 815,89 €   (bolo schválených 20 000,-) – podané

Uznesenie č. 38/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Na základe 100% navýšenia cien vývozu fekálií TAVOSu cenu za vývoz fekálií 8m3 na 40,00 eur od 15.4.2022 – podané

Uznesenie č. 39/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o činnosti kontrolóra obce za rok 2021 – podané

Uznesenie č. 40/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zadanie VO na miestne komunikácie  a ostávajúce  IS IBV Staré Konopisko vetva A – podané

Uznesenie č. 41/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Predseda Kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák informoval poslancov, že stavanie mája sa bude konať v piatok  29. apríla 2022 o 17,30 hod. pred Obecným úradom. Hudobný doprovod zabezpečí ĽH Borovienka.

– poslanec Ing. Peter Seitler ako pokračuje semafor pri škole.

– poslanec Ing. Slavomír Ťupek upozornil na nebezpečné parkovanie vozidiel na chodníku na Veternej ulici napísať do obecných novín. Garáž pri požiarnej zbrojnice, je tam zle urobený odvod dažďovej vody, je potrebné to opraviť aby sa neznehodnocovala budova – podané

Hlasovaním Za:7, Proti:0, Zdržal sa:0, Nehlasoval:0, poslanci kontrolu  uznesení zobrali na vedomie

 

K bodu č. 4 – Záverečný účet za rok 2021, Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu

Záverečný účet obce za rok 2021 vypracovala Zuzana Sedláková. Materiál bol poslancom zaslaný elektronicky. Kontrolórka obce, Ing. Elena Podmaková  predložila Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  Kontrolórka obce odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2021 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2021 nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce za rok 2021 a prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu schválený bez výhrad a Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č.5 –Čerpanie rezervného fondu z roku 2021

Ing. Elena Podmaková, predložila návrh finančnej komisie použitie rezervného fondu vo výške 133 343,22EUR nasledovne:

 • DFa Zempres, s.r.o.              1 966,15 €
 • Pozemky pod chodník Školská ulica                                    2 112,00 € (vyrovnanie do 5000)
 • Spoluúčasť Vybavenie Zberného dvora 5%                        16 000,00 €
 • Prípravná a projektová dokumentácia

(Bezbariérový prechod – semafor, plyn. Prípojka KD)        10 000,00 €

 • 5% spoluúčasť Zníženie energ. náročnosti KD 5/2022 35 200,00 €
 • Kanalizácia – rezerva 68 065,07 €

Za predložený návrh čerpania rezervného fondu dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0 bolo  schválené čerpanie rezervného fondu vo výške 133 343,22€ podľa predloženého návrhu.

 

K bodu č.6 – Vyhodnotenie ponúk investičného úveru

Mgr. Juraj Filo – na zasadnutí finančnej komisii boli prehodnotené ponuky na investičný úver. Ponuky predložila Prima Banka Slovensko, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s.,  ČSOB, a.s. Mgr. Juraj Filo oboznámil poslancov s podrobnými podmienkami jednotlivých ponúk. Na základe podmienok ponúk a vyjadrenia ekonómky Zuzany Sedlákovej a kontrolórky Ing. Eleny Podmakovej vyhodnotili, že najvýhodnejší úver ponúkla Slovenskú sporiteľňu, a.s.

– v prípade, že zásyp štrkom kanalizácie nebude možný, úver nebude potrebné čerpať. Úver by bol potrebný v prípade dofinancovania výstavby komunikácie v lokalite Staré Konopisko, výdavky pri rekonštrukcii Kultúrneho domu, ktoré nie sú zhrnuté v projekte.

Ing. Elena Podmaková – obec začne splácať úvery za Corona výdavky, úver na nádoby na BIO odpad a prípadný investičný úver, čo by boli celková výška ročnej splátky pre obec neúnosná. Na rozbehnuté projekty v obci sú v rozpočte vyčlenené. Navrhla požiadať o úver neskôr, keď to bude nevyhnutné.

Ing. Marek Fořt – v prípade čerpania úveru je dôležité zvážiť jeho čerpanie, aby sa zbytočne nešafárilo na iné investície. Navrhol požiadať o úver v menšej sume – 100 000,-€, alebo v terajšej finančnej situácii ho nezobrať vôbec.

Mgr. Lukáš Radoský – s investičnými akciami navrhol počkať, kým sa ustália trhové ceny, nakoľko tieto stúpajú v niektorých položkách aj o 100%.

Starosta obce. – nakoľko banky vypracovali podmienky úveru vo výške 320 000,-€, musela by sa dať vypracovať nová ponuka a dohodnúť sa s bankou na tých istých úrokových sadzbách.

Hlasovaním: za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo zrušené Uznesenie č.32/2/2022, ktorým bolo schválené čerpanie investičného úveru vo výške 320 000,- €.

 

K bodu č.7 – Rozpočtové opatrenie č. 6/2022, 7/2022, 8/2022.

Zmeny jednotlivých položiek v rozpočte predložila poslancom Ing. Elena Podmaková.

Rozpočtové opatrenie č. 6/2022

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o ,- €, 
 • kapitálový bez zmeny,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 0,- €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje a znižuje o 2 768,-  €
 • kapitálový sa zvyšuje o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0  rozpočtové opatrenie č.6/2022, poslanci zobrali na vedomie.

 

Rozpočtové opatrenie č. 7/2022

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 8 105,- €, 
 • kapitálový bez zmeny,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 0,- €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje  o 8 105,-  €
 • kapitálový sa zvyšuje o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0  rozpočtové opatrenie č.7/2022, poslanci zobrali na vedomie.

 

Rozpočtové opatrenie č.8/2022

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 11 530,- €, 
 • kapitálový bez zmeny,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 133 343,- €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje  o 11 530,-  €
 • kapitálový sa zvyšuje o 133 343,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0  bolo rozpočtové opatrenie č.8/2022, schválené.

 

K bodu č.8  –  Žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena

Starosta obce predložil žiadosť od spoločnosti LIV-EPI, s.r.o., ktorá zastupuje Západoslovenskú distribučnú , a.s. o zriadenie vecného bremena pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov.

Ing. Slavomír Ťupek – v žiadosti uviedli zlé číslo parcely. Je potrebné upozorniť ich o opravu.

Hlasovaním:  za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo schválené vecné bremeno v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s

Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Mgr.  Lukáš Radoský

 

K bodu č. 9  – Žiadosť o odkúpenie pozemku Blašková

Starosta obce  prečítal žiadosť p. Blaškovej o odkúpenie časti pozemku p.č. 107/1. Touto časťou parcely si chcú zarovnať svoju záhradu. Odporučil poslancom neschváliť odpredaj, nakoľko by sa obecný pozemok znevýhodnil, čo sa týka tvaru.

Za žiadosť dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním: za: 1 (Ťupek), proti:5, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 nebolo schválený odpredaj časti parcely č.107/1, k.ú. Krakovany pre Ing. Dominiku Blaškovú, Dolná ulica 71/21, Krakovany.

 

K bodu č. 10  – Zrušenie zmluvy s Marius Pedersen, a.s.

Starosta obce  predložil poslancom návrh na vypovedanie zmluvy s  Marius Pedersenom, ktorú môžeme ukončiť do 30.6.2022. Nevýhodou vývozov pri Marius Pedersene je, že nám fakturujú vývoz komunálneho odpadu všetkých nádob nie za tie, ktoré sú fyzicky vyložené  k vývozu. Odpadová spoločnosť Holeška  má zakúpené autá na vývoz komunálneho odpadu, ktorý by sa pri vývoze vážili a občania by platili len za skutočné vyprodukované množstvo komunálneho odpadu. Od roku 2023 vojde do platnosti zákon, ktorý nariadi zabezpečiť do domácností 240 litrovú nádobu na komodity – plasty, kovy a tetrapaky. Starosta obce dal hlasovať za výpoveď Zmluvy so spoločnosťou Márius Pedersen. Hlasovaním:za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo schválené zrušenie Zmluvy s Marius Pedersen, a.s.

 

K bodu č.11 – Zmluva o nájme nebytových priestorov

Na základe požiadavky riaditeľky ZŠ Mgr. Evy Seitlerovej  starosta obce  predložil návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Krakovany a Cirkevnou základnou školou sv. Gorazda vo Vrbovom. Predmetom tejto zmluvy spolupráca pri zabezpečení popoludňajšieho vyučovania hudobného, výtvarného a tanečného odboru. Za predložený návrh zmluvy dal starosta hlasovať. Hlasovaním:  za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola schválená Zmluva o nájme nebytových priestorov.

 

K bodu č.12 – Zásyp kanalizácie

Starosta obce  oboznámil poslancov o výsledku stretnutia Združenia obcí kanalizácie obce Krakovany a mesta Vrbové na Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre ohľadom zásypu kanalizácie štrkom. Právnik SIEA odporučil zrušenie zásypu štrkom, nakoľko by to bolo v rozpore s verejným obstarávaním. Ak by sa pri audite zistilo, že boli porušené podmienky verejného obstarávania, Obec by mohla dostať pokutu do výšky 25% z ceny štrku a tiež aj z ceny poskytnutej dotácie na kanalizáciu. Zásyp štrkom nebol zahrnutý v projekte na kanalizáciu, čiže by to boli neoprávnené náklady. V prípade, že by bola v projekte zahrnutá hydrogeologický prieskum, zásyp štrkom by bol možný. Pri zásype kanalizácie hlinou vzniknú nerovnosti cesty.

Mgr. Lukáš Radoský – navrhol nájsť odborníka v stavebníctve, ktorý by pripomienkoval projektanta pri vypracovávaní projektov.

Ing. Marek Fořt – projektant nevypracoval projekt na kanalizáciu dôsledne. Navrhol aby si obec našla právnika, ktorý nám vysvetlí a pomôže nám pri rozhodovaní a výklade zákonov. Navrhol zrušiť Uznesenie, ktorým bol schválený zásyp kanalizácie štrkom. Starosta obce dal hlasovať.

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo zrušené Uznesenie č105/7/2021, ktoré schválilo objednávku prác štrkom a materiálov potrebných na vykonanie zásypu a obsypu výkopovej ryhy realizovanej miestnej kanalizácie v rozsahu, ktorý nebol zazmluvnený a vysúťažený so zhotoviteľom uzatvorenej zmluvy o dielo.

 

K bodu č.13 – OVS Staré Konopisko II.etapa

Mgr. Juraj Filo- navrhol predať pozemok za čo najvyššiu cenu s tým, že si nový majiteľ vybuduje aj siete spolu s miestnou komunikáciou. s tým, že poveruje kanceláriu obecného úradu vypracovať podmienky OVS.

Ing. Slavomír Ťupek – navrhol predaj pozemku aj s cestou.

Ing. Peter Seitler – navrhol parcelu so zeleným pásom ponechať, v prípade, že by bolo potrebné vybudovať miestnu komunikáciu k ďalším pozemkom.

Starosta informoval, že  pôvodne bolo naplánované na parcele so zeleným pásom vybudovať detské ihrisko. Navrhol doplniť do podmienok OVS predaj pozemku s tým, že si nový majiteľ vybuduje aj inžinierske siete.

Starosta obce dal hlasovať za OVS Staré Konopisko II. etapa. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo schválené vypracovanie OVS Staré Konopisko II. etapa kanceláriou obecného úradu.

 

K bodu č. 14 – Rôzne

Interpelácie poslancov

Ing. Michal Sedlá- informoval poslancov o organizovaní Folklórnych slávností. Komplikuj e sa to s rekonštrukciou Kultúrneho domu a tiež obec nedostala finančné prostriedky s fondu na podporu umenia. S VUC boli pridelené finančné prostriedky vo výške 2000,- s podmienkou, že folklórne slávnosti sa budú konať 3 dni. Takže ich nemôžme čerpať. Vzhľadom k tomu, že v kultúrnom dome prebehla rekonštrukcia toaliet, bolo by dobré zorganizovať pre občanov koncert v sobotu HS Borovienky spojený s veselicou v termíne posledný júnový víkend – 25.6.2022.  

Marek Fořt – zavolať hudobnú skupinu Slniečko. Čo sa deje s budovou ZOS v Krakovanoch, či sú nejakí záujemcovia.

Mgr. Juraj Filo- navrhol zorganizovať koncert v septembri. Navrhol dať inzerát na prenájom budovy, na účely prevádzkovania sociálnych služieb.

Starosta informoval, že volali záujemcovia, ktorí mali záujem zriadiť v budove bývalej ZOS zariadenie pre seniorov, no zatiaľ sa nedostavili.

 

K bodu č. 15 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 23. mája 2022

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 42/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet za rok 2021, Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu
 5. Čerpanie rezervného fondu z roku 2021
 6. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022, 7/2022, 8/2022
 8. Žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku Blašková
 10. Zrušenie zmluvy s Marius Pedersen, a.s.
 11. Zmluva o nájme nebytových priestorov
 12. Zásyp kanalizácie
 13. OVS Staré Konopisko II.etapa
 14. Rôzne
 15. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 43/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavel Klinovský, Mgr. Juraj Filo

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 44/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.17/2/2022 – 41/2/2022  z 7. apríla  2022.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Záverečný účet za rok 2021, Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu

Uznesenie č. 45/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. Schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Prebytok rozpočtu v sume 115 983,37  EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu    

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 18 197,94  EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Oprava rozpočtového hospodárenia minulého roku o – 838,09 EUR navrhujeme znížiť tvorbu rezervného fondu.

 

 1. Schvaľuje

Tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške   133 343,22 EUR.

 

 1. Berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Čerpanie rezervného fondu z roku 2021

Uznesenie č. 46/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Na návrh finančnej komisie použitie rezervného fondu z roku 2021 podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 133 343,22 eur nasledovne:

 • DF Zempres, s.r.o. (predtým z KZ43) 1 966,15  €
 • Pozemky pod chodníkom Školská ulica  2 112,00  €  (vyrovnanie do 5 000)
 • Spoluúčasť vybavenie Zberného dvora 5% + 5% 16 000,00 €
 • Prípravná a projektová dokumentácia (bezbariérový prechod – semafor pri ZŠ,  plynová prípojka KD…)                                                 10 000,00 €
 • Spoluúčasť 5% Zníženie energet. Náročnosti KD 35 200,00 €
 • Kanalizácia – rezerva 68 065,07 €               

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Vyhodnotenie ponúk investičného úveru.

Uznesenie č. 47/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší  

Uznesenia č.32/2/2022,  ktorým bolo schválené čerpanie investičného úveru vo výške 320 000,- €.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 6/2022, 7/2022, 8/2022

Uznesenie č. 48/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie  

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostu obce č.6/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 5. zmene Šiesta zmena rozpočtu Rozpočet po 6, zmene        
Bežné príjmy 1 033 917 1 039 970   1 039 970        
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

   

200 763

       
Finančné operácie  

211 246

 

        227 735

   

227 735

       
Príjmy spolu 1 377 963 1 468 468 0 1 468 468        

 

  Rozpočet Rozpočet po 5.zmene Šiesta zmena rozpočtu Rozpočet po 6. zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 017 357

  + 2 768

-2 768

 

1 036 647

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

415 261

   

415 261

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

   

16 560

              16 260  
Výdavky spolu  

1 377 963

 

1 468 468

 

0

 

1 468 468

              1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 49/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením dotačným č.7/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 6. zmene 7. zmena Rozpočet po 7. zmene        
Bežné príjmy 1 033 917 1 039 970 +8 105 1 048 075        
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

   

200 763

       
Finančné operácie  

211 246

 

       227 735

   

227 735

       
Príjmy spolu 1 377 963 1 468 468 + 8 105 1 476 573        

 

  Rozpočet Rozpočet po 6. zmene   Rozpočet po 7. zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 017 357

 

1 036 647

 

       + 8 105

 

1 044 752

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

415 261

   

415 261

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

   

16 560

              16 260  
Výdavky spolu  

1 377 963

 

1 468 468

 

    + 8 105

 

1 467 573

              1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 50/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 8/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 7. zmene 8.zmena Rozpočet po 8. zmene        
Bežné príjmy 1 033 917 1 048 075 + 11 530 1 059 605        
Kapitálové prímy  

132 800

 

200 763

 

0

 

200 763

       
Finančné operácie  

211 246

 

        227 735

 

    + 133 343

 

361 078

       
Príjmy spolu 1 377 963 1 476 573 +144 873 1 621 446        

 

  Rozpočet Rozpočet po 7. zmene 8.zmena Rozpočet po 8. zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 017 357

 

1 044 752

 

     + 11 530

 

1 056 282

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

344 046

 

415 261

 

  + 133 343

 

548 604

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

16 560

 

0

 

16 560

              16 260  
Výdavky spolu  

1 377 963

 

1 467 573

 

  +144 873

 

1 621 446

              1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena

Uznesenie č. 51/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Súhlas na zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby TA-Krakovany, VNK pre TS 0045-001

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Žiadosť o odkúpenie pozemku – Blašková

Uznesenie č. 52/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj časti pozemku p.č. 107/1, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Krakovany za účelom zarovnania vlastného pozemku pre Ing. Dominiku Blaškovú, Dolná ulica 71/21, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 1 (Ťupek)

Proti: 5 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie obecného zastupiteľstva na predaj pozemku pre pani Domuniku Blaškovú nebolo schválené

 

K bodu č.10 –  Zrušenie zmluvy s Mariu Pedersen, a.s.

Uznesenie č. 53/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušenie Zmluvy s Marius Pedersenom k 31.12.2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.11 – Zmluva o nájme nebytových priestorov.  

Uznesenie č. 54/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nájomnú zmluvu na nájom priestorov Základnej školy pre Cirkevnú základnú umeleckú školu sv. Gorazda, M. Beňovského 371/45, Vrbové na dobu troch rokov  do 30. júna 2025.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.12 – Zásyp kanalizácie

Uznesenie č. 55/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ruší

Uznesenie č105/7/2021, ktoré schválilo objednávku prác štrkom a materiálov potrebných na vykonanie zásypu a obsypu výkopovej ryhy realizovanej miestnej kanalizácie v rozsahu, ktorý nebol zazmluvnený a vysúťažený so zhotoviteľom uzatvorenej zmluvy o dielo.

Uzatvorenie dodatku zmluvy o dielo by bolo v rozpore s pravidlami verejného obstarávania.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.13 – OVS Staré Konopisko II.etapa

Uznesenie č. 56/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie návrhu na  verejnú súťaž na Staré Konopisko II. etapa.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.14 – Rôzne

Uznesenie č. 57/3/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  23. mája  2022

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková     

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 2/2022

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 7. apríla 2022  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie OVS 5. kolo IBV Staré Konopisko
 5. VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavku škôl a školských zariadení na území obce Krakovany
 6. VZN o nakladaní s nájomnými bytmi
 7. Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb
 8. Rekonštrukcia KD Krakovany „Zníženie energetickej náročnosti“- podanie novej žiadosti
 9. Rozpočtové opatrenie 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022.
 10. Úver na kanalizáciu
 11. Vedľajšie realizované náklady na kanalizáciu
 12. Prestavba sociálnych zariadení KD použitie rezervného fondu
 13. Vývoz fekálií
 14. Správa o činnosti kontrolóra obce
 15. Rôzne
 16. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Na základe pozmeňovacieho návrhu poslanca Juraja Filu  starosta obce predložil návrh  zmeny programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie OVS 5. kolo IBV Staré Konopisko
 5. VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavku škôl a školských zariadení na území obce Krakovany
 6. VZN o nakladaní s nájomnými bytmi
 7. Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb
 8. Rekonštrukcia KD Krakovany „Zníženie energetickej náročnosti“- podanie novej žiadosti
 9. Rozpočtové opatrenie 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022.
 10. Úver na kanalizáciu
 11. Vedľajšie realizované náklady na kanalizáciu
 12. Prestavba sociálnych zariadení KD použitie rezervného fondu
 13. Vývoz fekálií
 14. Správa o činnosti kontrolóra obce
 15. Vyhlásenie obstarávania na miestnu komunikáciu o ostávajúce IS – IBV Staré Konopisko
 16. Rôzne
 17. Záver

Za predloženú zmenu programu dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského.

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.1/1/2022 – 16/1/2022 z 3. februára 2022 

Uznesenie č. 1/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh Zmluvy o dielo – Výstavba cesty Veterná ulica
 5. Návrh Zmluvy – Zámena Bedlovič obec Krakovany
 6. Rozpočtové opatrenie č. 14/2021, 1/2022
 7. Prevod majetku – plynovod Staré Konopisko
 8. Navýšenie stavebný prác – chodníky a cesty Zempres, s.r.o.
 9. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 10. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt Demková
 11. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022
 12. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2022
 13. Predaj pozemkov IBV Staré Konopisko
 14. Rôzne
 15. Záver – podané

Uznesenie č. 2/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu  Rusnáčekovú a Ing.  Petra Seitlera – podané

Uznesenie č. 3/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.112/10/2021 – 126/10/2021 z 16. decembra  2021- podané

Uznesenie č. 4/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Zmluvy o dielo na zákazku „Výstavba cesty v Krakovanoch ulica Veterná“ so zhotoviteľom GIT, s.r.o. Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové – podané

Uznesenie č. 5/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zámenu pozemkov medzi Obcou Krakovany a Ing. Cyrilom Bedlovičom, bytom Strážovská ulica 296/99, Krakovany zastúpený Ing. Miladou Bedlovičovou,  na základe Geometrického plánu zhotoveného geodetickou kanceláriou Romana Klču, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, ktorý overila Ing. Eva Gonová dňa 12.1.2022 pod číslom G1-976/2021, Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor. Zamieňa sa p.č. 237/2 k.ú. Krakovany   o výmere 14m2, vo vlastníctve Cyrila Bedloviča za p.č. 231/2 k.ú. Krakovany  o výmere 14 m2 vo vlastníctve Obce Krakovany, a pozemok p.č. 98/1, k.ú Stráže o výmere 39 m2 a p.č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40m2  vo vlastníctve Cyrila Bedloviča, za pozemok p.č. 234/6 , k.ú. Krakovany o výmere 63 m2 a p.č. 231/3, k.ú. Krakovany o výmere 7m2 vo vlastníctve Obce Krakovany. Postupovať sa bude podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prevod vlastníctva majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Zdôvodnenie osobitého zreteľa je vysporiadanie pozemkov v užívaní Obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 6/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.14/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 12.

Zmene

13. zmena Rozpočet

Po 13.zmene

14.zmena Rozpočet po 14.zmene    
Bežné príjmy 1 089 492 +9 755 1 099 247 +3 517 1 102 764    
Kapitálové prímy 570 000 0 570 000 2 850 572 850    
Finančné operácie 38 009         0 38 009 0           38 009    
Príjmy spolu 1 697 501 + 9 755 1 707 256 +6 367 1 713 623    

 

  Rozpočet po 12.zmene 13.zmena Rozpočet po 13.zmene 14. zmena Rozpočet po 14.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 105 463 9 755 1 115 218 +3 517 1 118 735           1 101 824    
Kapitálové výdavky 575 478

 

0 575 478 2 850 578 328           588 370  
Finančné operácie 16 560 0 16 560 0 16 560           16 260  
Výdavky spolu 1 697 501          9 755 1 707 256 +6 367 1 713 623           1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 7/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

1. zmena Rozpočet

po 1.zmene

 
1Bežné príjmy 1 033 917 12 802 1 046 719  
Kapitálové prímy 132 800   132 800  
Finančné operácie 211 246        3 252 214 498  
Príjmy spolu 1 377 963 16 054 1 394 017  

 

  Rozpočet 1.zmena Rozpočet po 1.zmene      
Bežné výdavky 1 017 357 12 802 1 030 159      
Kapitálové výdavky 344 046 3 252 347 298      
Finančné operácie 16 560   16 560      
Výdavky spolu 1 377 963        16 054 1 394 017      
 • podané

Uznesenie č. 8/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. berie na vedomie

Zámer prenajatia plynárenského zariadenia – STL distribučný plynovod DN 90 v dĺžke 324,23 m a STL distribučný plynovod D 63 v dĺžke 57,10 m vo vlastníctve obce Krakovany, ktoré je vybudované v obci Krakovany na IBV – Staré konopisko, k. ú. Krakovany, parc. KN reg. „C“ č. 1019, 1045/28, 1045/8, 1045/115, 1045/120 spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP-D“).

 1. schvaľuje

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom majetku obce – plynárenské zariadenie – STL distribučný plynovod DN 90 v dĺžke 324,23 m a STL distribučný plynovod D 63 v dĺžke 57,10 m, ktoré je vybudované v obci Krakovany na IBV Staré konopisko v k. ú. Krakovany, parc. KN reg. „C“ č. 1019, 1045/28, 1045/8, 1045/115, 1045/120 spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa sa v tomto prípade považuje skutočnosť, že uvedené plynárenské zariadenie je pripojené k STL plynovodu vo vlastníctve spol. SPP – distribúcia, a. s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava a obec Krakovany za účelom plynofikácie danej lokality uzatvorila dňa 14. 03. 2018 s SPP – distribúciou, a.s. Zmluvu o podmienkach rozšírenia distribučnej siete v znení dodatku č. 1 zo dňa 10. 03. 2020.

 1. Schvaľuje

Návrh Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia definovaného v písm. B) tohto uznesenia, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zmluvy o podmienkach rozšírenia  distribučnej siete uzatvorenej medzi SPP – distribúcia, a.s. a obcou Krakovany zo dňa 14.03.2018

 1. Ukladá

Obecnému úradu, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s prenájmom zhora uvedeného majetku obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 9/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie vysúťaženej sumy na zákazku „Stavebné práce chodníkov a ciest v obci Krakovany“ pre zhotoviteľa  Zempres, s.r.o. Piešťany z dôvodu prác naviac o sumu 1966,15 eur – podané

Uznesenie č. 10/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu za nebytové priestory Piváreň u Notára za  mesiac december 2021 o 50%  zo sumy nájomného čo je 730 eur na 365 eur – podané 

Uznesenie č. 11/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie nájmu na byt č. 1 pre Annu Demkovú, bytom Námestie sv. Mikuláša 406/4, Krakovany do 28.2.2025 – podané

Uznesenie č. 12/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie je pre jednotlivé organizácie a združenia na rok 2022 nasledovne:

Miestna skupina SČK Krakovany – 1420,- eur, Obecný stolnotenisový klub Krakovany – 1140,- eur

Poľovnícke združenie Králik – 660,- eur, Centrum futbalovej mládeže  JA –2840,- eur, Futbalový klub Krakovany  – 15120,- eur. Folklórny súbor LUSK – 1420,- eur , JDS Krakovany – 950,- eur, Združenie rodičov MŠ –430,- eur, Združenie rodičov ZŠ – 430,- eur, Folklórna skupina Krakovčanka – 290,- eur, Klub paličkovanej čipky Bábence – 1420,- eur, Múzeum Za Krakovskú bránu – 1420,- eur, RKC farnosť Krakovany – 1890,- eur, DHZ Krakovany – 570,-  eur – podané

Uznesenie č. 13/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2022 – podané

Uznesenie č. 14/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Vyhlasuje

 1. kolo verejnej obchodnej súťaže s termínom ukončenia do 31.3.2022 do 12:00 hod. s rovnakými podmienkami ako v predchádzajúcich kolách – podané

Uznesenie č. 15/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Preplatenie dovolenky starostovi obce za rok 2021  v počte 19 dní – podané

Uznesenie č. 16/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o pripravenom rozpočet a  programe na Folklórne slávnosti.

– Ing. Peter Seitler navrhol, aby sa cez leto prijali na brigádu študenti na natieranie zábradlí a lávok v obci. 

– Ing. Slavomír Ťupek upozornil na poškodenú dopravnú značku na križovatke Veterná ulica – Strážovská ulica.

– Pavel Klinovský  emailom poslal pripomienku na potrebu zriadenia miesta na ukladanie urien na cintoríne v Krakovanoch aj Strážoch.

– Marek Fořt dal do pozornosti budovu bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby ako sa s ňou naloží aby zbytočne nechátrala – podané

Hlasovaním Za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

 

K bodu č. 4 – Vyhodnotenie OVS 5. kolo IBV Staré Konopisko

Predseda Finančnej, majetkovej a stavebnej komisie Mgr. Juraj Filo predniesol poslancom ponuky na kúpu pozemkov, ktoré boli doručené na obecný úrad v stanovenej lehote. Na podateľňu OcÚ bolo doručených  14  ponúk .

Prvá ponuka – Ing. Jozef Pikna, bytom M.A. Beňovského 355/31, Vrbové  a Lenka Janotová,  bytom Komenského 4, Piešťany doručili  ponuku 23. 2.2022 . Za pozemok č. 2 ponúkli sumu 37 949,60,- eur, za pozemok č. 16 ponúkli 50 210,50,- eur a za pozemok č.1 ponúkli 49 320,- eur

Druhá ponuka – Michaela Rabatínová, bytom Dubovany 308 doručila ponuku 2. 3.2022. Za pozemok č. 2 ponúkla 40 001,- eur.

Tretia ponuka – Andrea Borščová, bytom Dubovany č. 307 doručila ponuku 3.3.2022. Za pozemok č. 17 ponúkla 50 000,- eur.

Štvrtá ponuka – Milan Moravanský, bytom Južná ulica 434/41, Krakovany doručil ponuku 9.3.2022. Za pozemok č. 2 ponúkol 36 250,- eur.

Piata ponuka – DRESTA, s.r.o. Piešťanská cesta 412/48, Vrbové doručila  ponuku 9.3.2022. Za pozemok č. 2 ponúkla 37 000,- eur, za pozemok č. 17 ponúkla 42 00,- eur a za pozemok č. 1 ponúkla 48 980,- eur.

Šiesta ponuka – Adrián lány, Hollého 2003/20, Piešťany a Kristína Bachnová, Dr. Št. Osuského 523/8, Brezová pod Bradlom doručili ponuku 18.3.2022. Za pozemok č. 16 ponúkli 54 055,63 eur, za pozemok č. 1 ponúkli 51 079,20  eur  a za pozemok č. 17 ponúkli 43 413,02 eur. 

Siedma ponuka – Ondrej Meszároš a manželka Katarína Meszárošová,  bytom Hradská 2, Bratislava,  doručili ponuku 23.3.2022. Za pozemok č. 1 ponúkli sumu 52 561,-  eur, za pozemok č. 17,  45 260,- eur.

Ôsma ponuka – TIXO GROUP, s.r.o. sídlo Hradská 2, Bratislava doručila ponuku 23.3.2022. Za pozemok č. 17 ponúkla sumu 45 261,- eur.

Deviata ponuka – Ľudovít Zervan a manželka Katarína Zervanova, bytom Leknová 20393, Bratislava doručili ponuku 23.3.2022. Za pozemok č. 2 ponúkli 38 910,- eur.

Desiata ponuka – ponuka bola vzatá späť 31.3.2022

Jedenásta ponuka – Ing. Marián Jankech, bytom Pečeňady 182 doručil ponuku 24.3.2022. Za pozemok č. 2 ponúkol 41 699,- eur, za pozemok č. 16 ponúkol 49 949,- eur a za pozemok č. 1 ponúkol 49 496,- eur.

Dvanásta ponuka – Ing. Helena Borščová, bytom Vodárenská ulica 4604/80, Piešťany doručila ponuku 28.3.2022. Za pozemok č. 2 ponúkla 43 001,- eur.

Trinásta ponuka – Boris Žák, bytom Severná ulica 430/38, Trebatice a Daniela Majerníková, bytom E.F.Scherera 38, Piešťany, doručili ponuku 29. 3.2022. Za pozemok č. 16 ponúkli 52 300,- eur, za pozemok č. 17 ponúkli 45 200,- eur, za pozemok č. 2 ponúkli 40 000,- eur.

Štrnásta ponuka – Juraj Slezák, bytom Športová 7 Slovenský Grob doručil ponuku 30.3.2022. Za pozemok č.  16 ponúkol 55 101,- eur.

Po kontrole všetkých požadovaných kritérií  komisia odporučila najvyššie ponuky prejednať na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Pozemok č. 1 o výmere 720 m2 pozostávajúci z parcela reg. “C“ č. 1045/99, výmera 305 m2 , parcela reg. “C“ č. 1045/123, výmera 250 m2 , parcela reg. “C“ č. 1045/169, výmera 165 m2 ,  komisia pridelila uchádzačovi – Ondrej Meszároš a manželka Katarína Mészárošová. Za pozemok ponúkli 52 561,- eur, čo bola najvyššia ponuka.

Hlasovaním za:7, proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 1 za cenu 52 561,-   eur schválený pre Ondreja Mészaroša a manželku Katarínu Mészárošovú, bytom Hradská 2, Bratislava.

Pozemok č. 2 o celkovej výmere 533 m2 pozostávajúci z parcela reg. “C“ č. 1045/124, výmera 182 m2 , parcela reg. “C“ č. 1045/125, výmera 250 m2 , parcela reg. “C“ č. 1045/168, výmera 101 m2 ,   komisia pridelila uchádzačovi – Ing. Helena Borščová, Vodárenská 80, Piešťany. Za pozemok ponúkla 43 001,- eur, čo bola najvyššia ponuka.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasovala:0 bol pozemok č. 2 za cenu 43 001,- eur schválený pre Ing. Helenu Borščovú, Vodárenská 80 Piešťany.

Pozemok č. 16 o celkovej výmere 733 m2 pozostávajúci z parcela reg. “C“ č. 1045/152, výmera 322 m2 , parcela reg. “C“ č. 1045/153, výmera 250 m2 , parcela reg. “C“ č. 1045/154, výmera 161 m2 , komisia pridelila uchádzačovi – Juraj Slezák, bytom Športová 7, Slovenský Grob. Za pozemok ponúkol 55 101,- eur, čo bola najvyššia ponuka.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 16 za cenu 55 101,- eur schválený pre Juraja Slezáka, Športová 7, Slovenský Grob.

Pozemok č. 17 o celkovej výmere 620m2 pozostávajúci z  parcela reg. “C“ č. 1045/121, výmera 370 m2 , parcela reg. “C“ č. 1045/170, výmera 250 m2, komisia pridelila uchádzačovi – Andrea Borščová, bytom Dubovany 307. Za pozemok ponúkla 50 000,- eur, čo bola najvyššia ponuka.

Hlasovaním za. 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 17 za cenu 50 000,- eur schválený pre Andreu Borščovú, bytom Bubovany 307.

Neúspešným uchádzačom bola informácia o výsledkoch OVS zaslaná emailo a bude im vrátená kaucia vo výške 3000,- eur. 

K bodu č.5 –VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Týmto VZN sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

Výška príspevku za pobyt dieťaťa za pobyt v materskej škole  a výška príspevku  v Školskom klube detí zostáva nezmenená. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni je stanovená podľa finančného pásma, ktoré určuje náklady na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Finančné pásma stanovuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.   V tomto prípade sa mení výška príspevku z 2. pásma na 3. pásmo.

K VZN č.1/2022 poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č.1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany schválené.

K bodu č.6 – VZN o nakladaní s nájomnými bytmi

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanovenie podmienok prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov (ďalej len NB) a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu. K predloženému návrhu VZN poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 2 o nakladaní s nájomnými bytmi schválené.

K bodu č.7 – Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb.

Starosta obce predložil poslancom Zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Zmluva sa uzatvára v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na zákon č. 448/2008 Z.z. sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Predmetom zmluvy je zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. b)  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre občanov s trvalým pobytom v obci Krakovany a poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy. Poskytovateľom tejto služby je nezisková organizácia OPATRÍME VÁS, n.p. so sídlom Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza. Dôvodom tohto kroku bolo zvýšenie potrieb opatrovania pre občanov a nedostatok kvalifikovaných opatrovateliek v obci. Obec poskytne Poskytovateľovi finančný príspevok pri odkázanosti podľa § 75 ods. 2 zákona o sociálnych službách pre občanov Obec, ktorým poskytovanie sociálnej služby objednalo. Zmluva sa uzatvára na domu určitú do 30.11.2023. Za predložený návrh zmluvy dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola Zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby schválená.

 

K bodu č.8  –  Rekonštrukcia KD Krakovany  „Zníženie energetickej náročnosti „ – podanie novej žiadosti

Starosta obce informoval poslancov, že sa nepristúpi k vypracovaniu návrhu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  s kódom NFP310040BQN. Vykonanou kontrolou bolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ vzťahujúcej sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré mali alebo moli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Na základe toho je potrebné prijať uznesenie so súhlasom na podanie novej žiadosti na Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68. V súvislosti s tým musí opätovne prebehnúť nové výberové konanie na všetkých hlavných aktivít projektu. Poslanci s opätovným podaním žiadosti súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Krakovany“ s kódom výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 schválené.

 

K bodu č. 9  – Rozpočtové opatrenie č. 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022.

Jednotlivé Rozpočtové opatrenia predložila a vysvetlila jednotlivé položky ekonómka Zuzana Sedláková.

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 14 744,- €, 
 • kapitálový bez zmeny,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 13 237,- €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa znižuje o 1 507,- €
 • kapitálový sa zvyšuje o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 zobrali na vedomie.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o ,- €, 
 • kapitálový bez zmeny,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 0,- €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje a znižuje o 32 696,-  €
 • kapitálový sa zvyšuje o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 zobrali na vedomie. 

Rozpočtovým opatrením č. 4/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 3 349 ,- €, 
 • kapitálový bez zmeny,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 0,- €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa znižuje o 3 349,-  €
 • kapitálový sa zvyšuje o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 zobrali na vedomie.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 4 646 ,- €, 
 • kapitálový sa zvyšuje o 67 963,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 0,- €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje o 4 646,-  €
 • kapitálový sa zvyšuje o 67 963,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 schválili.

 

K bodu č. 10  – Úver na kanalizáciu

Ekonómka obce Zuzana Sedláková urobila prieskum trhu na poskytnutie úveru ktorý bude obec potrebovať na dofinancovanie kanalizácie a ďalších investičných akcií. Poslanci v ďalšom kroku musia určiť výšku úveru aby sa mohli rozposlať výzvy na zaslanie ponúk. Z vykonaného prieskumu boli vybrané tri banky Prima banka Slovensko, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s.  a Československá obchodná banka, a.s. ich ponuky prerokovala aj finančná komisia stanovisko zaslala aj kontrolórka obce. Po dlhšej diskusii sa poslanci zhodli na výške úveru 320 000,- eur. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol úver vo výške 320 000,- eur na investičné akcie obce schválený. Čerpanie úveru bude  podliehať schváleniu OZ.

K bodu č. 11 – Vedľajšie realizované náklady na kanalizáciu

Ekonómka Zuzana Sedláková predložila poslancom na schválenie požiadavku na úhradu vedľajších nákladov na kanalizáciu z rezervného fondu. Čerpanie rezervného fondu vo výške 64000,- eur na splátku 5% spoluúčasti a vedľajšie realizované náklady projektu Kanalizácia Vrbové – Krakovany v zmysle žiadosti o poskytnutie fin. prostriedkov z 24.11.2021. Prvá splátka bola  realizovaná v 2021. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo použitie rezervného fondu na realizovanie vedľajších nákladov na kanalizáciu schválené. 

V súvislosti s kanalizáciou starosta informoval poslancov o tom, že dňa 24.09.2021 bolo vykonané stretnutie spoločníkov Združenia obcí Kanalizácia Vrbové-Krakovany.  Pani  predsedkyňa združenia  informovala  prítomných, že na základe požiadavky projektového manažéra Slovenskej agentúry životného prostredia je potrebné schváliť Uznesenie zo zasadnutia Zhromaždenia členov združenia, v rámci ktorého bude odsúhlasené nasledovné znenie blankozmenky na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči poskytovateľovi NFP v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP   k projektu – diela dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Vrbové – Krakovany :

V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/51 zo dňa 29.03.2021 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“)  a  čl. 13 „Zabezpečenie pohľadávky a poistenie majetku“  prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky k  Zmluve o poskytnutí NFP zabezpečenie pohľadávky (prípadnej budúcej) vo forme vlastnej blankozmenky a  vystavenie vlastnej blankozmenky pre Poskytovateľa : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO : 421 81 810, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, ul. Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO : 006 26 031 pre projekt s názvom :  „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“, kód projektu v ITMS 2014+310011A065.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci túto informáciu zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 12 – Prestavba sociálnych zariadení KD, použitie rezervného fondu.

Ekonómka obce Zuzana Sedláková predložila poslancom návrh na čerpanie rezervného fondu. Z rezervného fondu by sa mala financovať výstavba sociálnych zariadení v kultúrnom dome Krakovany vo výške cca 94 021,-  (93083 + 937,20 búranie +mzdy zamestnancov).

Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo čerpanie rezervného fondu na výstavbu sociálnych zariadení vo výške 94 021,- eur schválené.

Druhá položka z rezervného  fondu bude na rekonštrukcia MK Veterná ulica k Zelenkovi vo výške 21 815,89 eur. V rozpočte obce bolo schválených 20 000,- eur.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsoval:0 bolo   čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu cesty v Krakovanoch ulica Veterná pri Zelinkovi  v navýšenej hodnote 21 815,89 € schválené.

K bodu č. 13 – Vývoz fekálií

Starosta obce predložil poslancom kalkulácia vývozu fekálií ktorú vypracovala Zuzana Sedláková.

Dôvodom navýšenia ceny za vývoz fekálií bola úprava ceny vývozu do ČOV TAVOS-om. Od. 1. apríla nadobudla účinnosť Zmluva č.27-89150/2022/ČOV Krakovany/Obec Krakovany o vývoze odpadových vôd zo žúmp do čistiarne odpadových vôd. V tejto zmluve bola zvýšená cena vývozu za 1m3 z pôvodnej 1,38 eur na 2,76 eur. Z toho dôvodu bola navrhnutá cena za vývoz 1 fekálu o objeme 8m3 na 40,00 eur od 15.4.2022. S predloženým návrhom poslanci súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal s hlaosvania:0, nehlasoval:0, bola cena za vývoz fekálií za 8m3 s účinnosťou od 15.4.2022  schválená.

 

K bodu č. 14 – Správa o činnosti kontrolóra obce

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom Správu o kontrolnej činnosti za rok  2021. Poslanci k predloženej správe nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 Správu kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2021 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 15 – Vyhlásenie obstarávania na miestnu  komunikáciu a ostávajúce IS – IBV Staré Konopisko

Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol, aby sa vyhlásilo verejné obstarávanie na miestne komunikácie a ostávajúce siete na IBV Staré Konopisko, aby sa zistila predbežná suma ktorú budeme na dokončenie tejto akcie potrebovať. S predloženým návrhom poslanci súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zadanie obstarávania  na miestne komunikácie a ostávajúce siete na IBV Staré konopisko schválené.

 

K bodu č. 16 – Rôzne

Starosta obce informoval poslancov  o doručení žiadosti o súhlas na zriadenie vecného bremena v prospech investora stavby – Západoslovenskú distribučnú, a.s.  Vecné bremeno požadujú pre potreby uloženia VN a NN vedenia. Navrhované umiestnenie VN a NN vedenie je na pozemkoch k.ú. Krakovany KNC 293/4, 293/1, 241/1, 234/1, 234/2, 200/5, 1033/1, 1045/35, KNC 231, KNE 1032, KNE 1022/1 a k.ú. Stráže KNC 780/8, 780/7, 724/13, 724/8, 724/12, 784/5, 722/2, KNC 780/5, KNE 784/1.

Interpelácie poslancov

– Predseda Kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák informoval poslancov, že stavanie mája sa bude konať v piatok  29. apríla 2022 o 17,30 hod. pred Obecným úradom. Hudobný doprovod zabezpečí ĽH Borovienka.

– poslanec Ing. Peter Seitler ako pokračuje semafor pri škole.

– poslanec Ing. Slavomír Ťupek upozornil na nebezpečné parkovanie vozidiel na chodníku na Veternej ulici napísať do obecných novín. Garáž pri požiarnej zbrojnice, je tam zle urobený odvod dažďovej vody, je potrebné to opraviť aby sa neznehodnocovala budova.

 

K bodu č. 17 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 7. apríla 2022

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 17/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie OVS 5. kolo IBV Staré Konopisko
 5. VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavku škôl a školských zariadení na území obce Krakovany
 6. VZN o nakladaní s nájomnými bytmi
 7. Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb
 8. Rekonštrukcia KD Krakovany „Zníženie energetickej náročnosti“- podanie novej žiadosti
 9. Rozpočtové opatrenie 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022.
 10. Úver na kanalizáciu
 11. Vedľajšie realizované náklady na kanalizáciu
 12. Prestavba sociálnych zariadení KD použitie rezervného fondu
 13. Vývoz fekálií
 14. Správa o činnosti kontrolóra obce
 15. Vyhlásenie obstarávania na miestnu komunikáciu o ostávajúce IS – IBV Staré Konopisko
 16. Rôzne
 17. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 18/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 19/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.1/1/2022 – 16/1/2022 z 3. februára 2022.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Vyhodnotenie VOS 5. kolo IBV Staré Konopisko

Uznesenie č. 20/202022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č. 1 , parcela reg. “C“ č1045/99, druh pozemku: orná pôda, o výmere 305 m2 pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/123, druh pozemku: ostatá plocha, o výmere 250 m2 pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/169, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 165 m2 , k. ú. Krakovany o celkovej výmere 720 m2 pre Ondreja Mészároša a manželku Katarínu bytom Bratislava Hradská 2,   za cenu 73,002 €/m2, celkom 52 561,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 21/202022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.2   parcela reg. “C“ č. 1045/124, druh pozemku: orná pôda, o výmere 182 m2  , pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/125, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 250 m2 , pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/168, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 101 m2, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 533 m2 pre Ing. Helenu Borščovú bytom Piešťany, Vodárenská 4604/80  za cenu 80,6772 €/m2, celkom 43001,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 22/202022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č. 16 , parcela reg. “C“ č. 1045/152, druh pozemku: orná pôda, o výmere 322 m2 , pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/153 druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 250 m2 , pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/154, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 161 m2, k. ú. Krakovany o celkovej výmere 733 m2 pre Juraja Slezáka bytom Slovenský Grob, Športová 7,   za cenu 75,1718 €/m2, celkom 55 101,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 23/202022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.17   parcela reg. “C“ č. 1045/121 druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 370 m2, pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/170, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 250 m2, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 620 m2 pre Andreu Borščovú bytom Dubovany 307  za cenu 80,6452 €/m2, celkom 50 000,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Uznesenie č. 24/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – VZN o nakladaní s nájomnými bytmi

Uznesenie č. 25/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2022 o nakladaní s nájomnými bytmi

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:. 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb

Uznesenie č. 26/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Rekonštrukcia KD Krakovany“ Zníženie energetickej náročnosti „ podanie novej žiadosti

Uznesenie č. 27/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Opätovné podanie  žiadosti o nenávratný finančný príspevok na „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Krakovany“ s kódom výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 9 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022

Uznesenie č. 28/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

1. zmena Rozpočet

Po 1.zmene

2.zmena Rozpočet po 2. zmene    
Bežné príjmy 1 033 917 12 802 1 046 719 -14 744 1 031 975    
Kapitálové prímy 132 800   132 800   132 800    
Finančné operácie 211 246             3 252 214 498 13 237        227 735    
Príjmy spolu 1 377 963 16 054 1 394 017             -1 507 1 392 510    

 

  Rozpočet 1.zmena Rozpočet po 1.zmene 2 zmena Rozpočet po 2.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357 12 802 1 030 159             -1 507 1 028 652           1 101 824    
Kapitálové výdavky 344 046 3 252 347 298   347 298           588 370  
Finančné operácie 16 560   16 560   16 560           16 260  
Výdavky spolu 1 377 963        16 054 1 394 017             -1 507 1 392 510           1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 29/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 2. zmene Tretia zmena rozpočtu Rozpočet po 3, zmene        
Bežné príjmy 1 033 917 1 031 975   1 031 975        
Kapitálové prímy 132 800 132 800   132 800        
Finančné operácie 211 246        227 735   227 735        
Príjmy spolu 1 377 963 1 392 510 0 1 392 510        

 

  Rozpočet Rozpočet po 2.zmene Tretia zmena rozpočtu Rozpočet po 3. zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357 1 028 652 +32 696,-

         -32 696,-

1 028 652               1 101 824    
Kapitálové výdavky 344 046 347 298   347 298               588 370  
Finančné operácie 16 560 16 560   16 560               16 260  
Výdavky spolu 1 377 963 1 392 510                 0 1 392 510               1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 30/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 2. zmene Tretia zmena rozpočtu Rozpočet po 3, zmene 4. zmena rozpočtu dotačná Rozpočet po 4. zmene rozpočtu    
Bežné príjmy 1 033 917 1 031 975   1 031 975 3 349 1 035 324    
Kapitálové prímy 132 800 132 800   132 800 0 132 800    
Finančné operácie 211 246        227 735   227 735 0 227 735    
Príjmy spolu 1 377 963 1 392 510 0 1 392 510                3 349 1 395 859    

 

  Rozpočet Rozpočet po 2.zmene Tretia zmena rozpočtu Rozpočet po 3. zmene 4. zmena rozpočtu Rozpočet po 5. zmene rozpočtu           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357 1 028 652 +32 696,-

         -32 696,-

1 028 652            3 349 1 032 001           1 101 824    
Kapitálové výdavky 344 046 347 298   347 298 0 347 298           588 370  
Finančné operácie 16 560 16 560   16 560 0 16 560           16 260  
Výdavky spolu 1 377 963 1 392 510                 0 1 392 510            3 349 1 395 859           1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 31/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 4. zmene rozpočtu 5.zmena rozpočtu Rozpočet po 5. zmene      
Bežné príjmy 1 033 917 1 035 324 4 646 1 039 970      
Kapitálové prímy 132 800 132 800 67 963 200 763      
Finančné operácie 211 246 227 735                  0         227 735      
Príjmy spolu 1 377 963 1 395 859 72 609 1 468 468      

 

  Rozpočet Rozpočet po 5. zmene rozpočtu 5.zmena rozpočtu Rozpočet po 5.zmene             Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357 1 032 001 4 646      1 036 647             1 101 824    
Kapitálové výdavky 344 046 347 298 67 963 415 261             588 370  
Finančné operácie 16 560 16 560 0 16 560             16 260  
Výdavky spolu 1 377 963 1 395 859            72 609      1 468 468             1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.10  Úver na kanalizáciu  

Uznesenie č. 32/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

úver vo výške 320 000,- eur na investičné akcie obce. Čerpanie úveru na jednotlivé investičné akcie  bude podliehať schváleniu OZ.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11  – Vedľajšie realizované náklady na kanalizáciu

Uznesenie č. 33/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu vo výške 64000,- eur na splátku 5% spoluúčasti a vedľajšie realizované náklady projektu Kanalizácia Vrbové – Krakovany v zmysle žiadosti o poskytnutie fin. prostriedkov z 24.11.2021. Prvá splátka realizovaná v 2021

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 34/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie   –

Na základe Uznesenia č. 2/2021 zo dňa 24.09.2021 Zhromaždenia Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany  a  v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/51 zo dňa 29.03.2021 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“)  a  čl. 13 „Zabezpečenie pohľadávky a poistenie majetku“  prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP zabezpečenie pohľadávky (prípadnej budúcej) vo forme vlastnej blankozmenky a  vystavenie vlastnej blankozmenky pre Poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 421 81 810, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, ul. Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 006 26 031 pre projekt s názvom:  „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“, kód projektu v ITMS 2014+310011A065.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 35/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie   –

Na základe Uznesenia č. 3/2021 zo dňa 24.09.2021 Zhromaždenie členov Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany  poveruje predsedkyňu Dott. Mgr. Emu Maggiovú k podpisu Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke  a k podpisu vlastnej blankozmenky na zabezpečenie prípadne budúcej pohľadávky voči poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Prestavba sociálnych zariadení KD a použitie rezervného fondu

Uznesenie č. 36/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na výstavbu WC KD cca 94 021,-  (93083 + 937,20 búranie +mzdy zamestnancov)

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 37/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na výstavbu cesty v Krakovanoch ulica Veterná pri Zelinkovi  v navýšenej hodnote 21 815,89 €   (bolo schválených 20 000,-)

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.  13  Vývoz fekálií

Uznesenie č. 38/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje/

Na základe 100% navýšenia cien vývozu fekálií TAVOSu cenu za vývoz fekálií 8m3 na 40,00 eur od 15.4.2022.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:1 (Seitler)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.  14  Správa o činnosti kontrolóra

Uznesenie č. 39/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o činnosti kontrolóra obce za rok 2021

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15 – Verejné obstarávanie na cesty  a IS IBV Staré Konopisko vetva A

Uznesenie č. 40/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zadanie VO na miestne komunikácie  a ostávajúce  IS IBV Staré Konopisko vetva A

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 16 Rôzne

Uznesenie č. 41/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  7. apríla  2022

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková                             ……………………………………..

 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 1/2022

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 3. februára 2022  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh Zmluvy o dielo – Výstavba cesty Veterná ulica
 5. Návrh Zmluvy – Zámena Bedlovič obec Krakovany
 6. Rozpočtové opatrenie č. 14/2021, 1/2022
 7. Prevod majetku – plynovod Staré Konopisko
 8. Navýšenie stavebný prác – chodníky a cesty Zempres, s.r.o.
 9. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 10. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt Demková
 11. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022
 12. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2022
 13. Rôzne
 14. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Na základe pozmeňovacieho návrhu poslanca Ťupeka starosta obce predložil návrh  zmeny programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh Zmluvy o dielo – Výstavba cesty Veterná ulica
 5. Návrh Zmluvy – Zámena Bedlovič obec Krakovany
 6. Rozpočtové opatrenie č. 14/2021, 1/2022
 7. Prevod majetku – plynovod Staré Konopisko
 8. Navýšenie stavebný prác – chodníky a cesty Zempres, s.r.o.
 9. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 10. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt Demková
 11. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022
 12. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2022
 13. Predaj pozemkov IBV Staré Konopisko
 14. Rôzne
 15. Záver

Za predloženú zmenu programu dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Petra Seitlera. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.112/10/2021 – 126/10/2021 zo 16. decembra  2021.

Uznesenie č. 112/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o schválenie geometrického plánu na zámenu pozemkov
 5. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY
 6. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 7. VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany
 8. VZN o určení spádovej materskej školy
 9. VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany
 10. Zmena prevádzkového poriadku Zberný dvor
 11. Ročný zápis do kroniky za rok 2020
 12. Rozpočtové opatrenie č. 12/2021, 13/2021
 13. Návrh rozpočtu obce Krakovany na rok 2022-2024
 14. Rôzne
 15. Záver – podané

Uznesenie č. 113/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ing. Slavomíra Ťupeka – podané

Uznesenie č. 114/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č.84/6/2021 – 102/6/2021 z 28. októbra  2021, 103/7/2021 – 105/7/2021 z 8. novembra 2021, 106/8/2021-108/8/2021  z 23. novembra 2021 a 109/9/2021 -111/9/2021 z 29. novembra 2021 – podané

Uznesenie č. 115/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh geometrického plánu na zámenu pozemkov a predbežný súhlas na zámenu pozemkov parcela č. 237/2 k.ú. Krakovany  o výmere 14 m2 vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča za parcelu č. 231/2 k.ú. Krakovany o výmere 14 m2 vo vlastníctve Obce Krakovany.  Ďalšia zámena by mala byť parcela č. 98/1, k.ú. Stráže o výmere 39 m2 a p.č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40 m2  obe vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča za pozemky, p.č. 234/6, k.ú. Krakovany o výmere 63 m2 a p.č. 231/3 k.ú. Krakovany o výmere 7m2 obe vo vlastníctve Obce Krakovany – podané 

Uznesenie č. 116/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY – podané

Uznesenie č. 117/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 118/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 119/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o určení spádovej materskej školy – podané

Uznesenie č. 120/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 121/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu prevádzkového poriadku Zberný dvor – podané

Uznesenie č. 122/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky obce za rok 2020 – podané

Uznesenie č. 123/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.12/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 10.

Zmene

11. zmena Rozpočet

Po 11.zmene

12. zmena Rozpočet po 12.zmene    
Bežné príjmy 1 070 512 +9 651 1 080 163 +9 329 1 089 492    
Kapitálové prímy 570 563 -563 570 000 0 570 000    
Finančné operácie 65 379         -27 370 38 009 0 38 009    
Príjmy spolu 1 706 454 -18 282 1 688 172 +9 329 1 697 501    

 

  Rozpočet po 10.zmene 11.zmena Rozpočet po 11.zmene 12.zmena Rozpočet po 12.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 101 824 -5 690 1 096 134 +9 329 1 105 463           1 101 824    
Kapitálové výdavky 588 370

 

-12 892 575 478 0

 

575 478           588 370  
Finančné operácie 16 260 +300 16 560 0

 

16 560           16 260  
Výdavky spolu 1 706 454 -18 282 1 688 172 + 9 329 1 697 501           1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 124/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.13/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 12.

Zmene

13. zmena Rozpočet

Po 13.zmene

 
Bežné príjmy 1 089 492 +9 755 1 099 247  
Kapitálové prímy 570 000 0 570 000  
Finančné operácie 38 009         0 38 009  
Príjmy spolu 1 697 501 + 9 755 1 707 256  

 

  Rozpočet po 12.zmene 13.zmena Rozpočet po 11.zmene      
Bežné výdavky 1 105 463 9 755 1 115 218      
Kapitálové výdavky 575 478

 

0 575 478      
Finančné operácie 16 560 0 16 560      
Výdavky spolu 1 697 501          9 755 1 707 256      
 • podané

Uznesenie č. 125/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2022 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2022 vo výške 1377963,- eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                        Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2022     Druh rozpočtu Návrh 2022  
Bežný rozpočet 1 033 917     Bežný rozpočet 1 017 357  
Kapitálový rozpočet 132 800     Kapitálový rozpočet                        344 046  
Finančné operácie 211 246     Finančný rozpočet 16 560  
SPOLU 1 377 963     SPOLU 1 377 963  

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2023-2024.

PRÍJMY                                                                  VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2023

 

Návrh 2024

 

  Bežný rozpočet 1 087 167 1 150 667
Kapitálový rozpočet    
Finančné operácie    
SPOLU 1 087 167 1 150 667
Druh rozpočtu Návrh 2023 Návrh 2024
Bežný rozpočet 1 070 607 1 127 214
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 16 560 23 453
        SPOLU 1 087 167 1 150 667
 • podané

Uznesenie č. 126/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Hlasovaním Za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

 

K bodu č. 4 – Návrh Zmluvy o dielo – Výstavby cesty Veterná ulica

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie návrh Zmluvy o dielo  s firmou GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové na výstavbu cesta  Veterná ulica v Krakovanoch. Firma GIT bola víťazom verejného obstarávania s cenou 21 815,89 eur vrátane DPH. Poslanci k predloženej zmluve nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmluva o dielo s firmou GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové na výstavbu cesta  Veterná ulica v Krakovanoch schválená.

 

K bodu č.5 – Návrh zmluvy – Zámena Bedlovič – obec Krakovany

Starosta obce predložil poslancom návrh Zámennej zmluvy medzi Cyrilom Bedlovičom a obcou Krakovany na zámenu pozemkov na základe schváleného geometrického plánu a predbežného súhlasu obecného zastupiteľstva uznesením č. 115/10/2021. Zamieňa sa parcela č. 237/2 k.ú. Krakovany  o výmere 14 m2 vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča za parcelu č. 231/2 k.ú. Krakovany o výmere 14 m2 vo vlastníctve Obce Krakovany.  Ďalšia zámena by mala byť parcela č. 98/1, k.ú. Stráže o výmere 39 m2 a p.č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40 m2  obe vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča za pozemky, p.č. 234/6, k.ú. Krakovany o výmere 63 m2 a p.č. 231/3 k.ú. Krakovany o výmere 7m2 obe vo vlastníctve Obce Krakovany K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:2 (Fořt, Ťupek), zdržal sa hlasovania:0, nehlsoaval:0 bola zámena pozemkov schválená.

 

K bodu č.6 – Rozpočtové opatrenie č.14/2021 a 1/2022

Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 14/2021 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 3 517,- €, 
 • kapitálový sa zvyšuje o 2 850,-
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje o 3 517,- €
 • kapitálový sa zvyšuje o 2 850,-
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie  je dotačné.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci rozpočtové opatrenie č. 14/2021 zobrali na vedomie

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 12 802,- €, 
 • kapitálový bez zmeny,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 3 252,- e

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje o 12 802,- €
 • kapitálový sa zvyšuje o 3 252,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Jednotlivé položky rozpočtového opatrenia vysvetlila kontrolórka Ing. Elena Podmaková. Za rozpočtové opatrenie č. 1/2022 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo rozpočtové opatrenie č. 1/2022 schválené.

 

K bodu č.7 – Prevod majetku obce – plynovod Staré Konopisko.

Starosta obce predložil poslancom návrh Nájomnej zmluvy na prenájom plynárenského zariadenia Distribučný plynovod DN 90 – 324,23 bm, Distribučný plynovod D 63 – 57,10 bm ,21 ks PP Pripojovací plynovod PE D 32. Plynárenské zariadenie sa nachádza pod zemským povrchom pod pozemkami katastrálnom území: Krakovany, parcela č.: C: 1019, 1045/28, 1045/8, 1045/115, 104 5/120, v lokalite IBV Staré Konopisko spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. Nájomné  je na dobu neurčitú. Výška nájomného je 1€/rok.  Za predložený návrh Nájomnej zmluvy dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, protia:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlaosval:0, bola Nájomná zmluva na prenájom plynárenského zariadenia v lokalite IBV Staré Konopisko schválená.

K bodu č.8  –  Navýšenie stavebných prác – chodníky a cesty Zempres, s.r.o.

Starosta obce predložil poslancom rozpis prác ktoré bolo potrebné vykonať nad rámec vysúťaženej ceny pri realizácii chodníka pri futbalovom štadióne a na ceste Mlynská ulica. Na Mlynskej ulici bolo potrebné osadiť odvodňovací žľab, ktorý nebol v rozpočte. Chodník pri futbalovom štadióne bol zle zameraný v skutočnosti bol o 20m dlhší. Podľa rozpisu zhotoviteľa – firmy Zempres, s.r.o. prišlo k navýšeniu diela o 1966,15 eur. Starosta obce dal za navýšenie výdavkov na  – stavebné práce chodníkov a ciest v obci Krakovany hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,

K bodu č. 9  – Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára

Starosta obce predložil poslancom žiadosť Mareka Urbana, Dolná ulica 109/72, Krakovany o zníženie nájmu za nebytové priestory Piváreň u Notára za mesiac december 2021. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že od polovice novembra 2021 prevádzka bola zatvorená a fungovala len na donáške jedla. Poslanci sa zhodli, že žiadosti vyhovejú. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 schválili zníženie nájmu za nebytové priestory Piváreň u Notára za  mesiac december 2021 o 50%  zo sumy nájomného čo je 730 eur na 365 eur. 

 

K bodu č. 10  – Žiadosť o predĺženie nájmu na byt Demková

Starosta obce predložil poslancom žiadosť Anny Demkovej, Námestie sv. Mikuláša 406ú4, Krakovany o predĺženie nájmu na byt č. 1. Platnosť predchádzajúceho nájmu končí 28.2.2022. Starosta obce skonštatoval, že s nájomníčkou nie sú žiadne problémy a nájomné platí včas. Poslanci sa dohodli na ďalšom predĺžení nájmu na dobu troch rokov, t.j. do 28.2.2025. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo predĺženie nájmu na byt č. 1 pre Annu Demkovú, bytom Námestie sv. Mikuláša 406/4, Krakovany do 28.2.2025 schválené.

 

K bodu č. 11 – Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2022

Na obecný úrad Krakovany v stanovenom termíne bolo doručených 14 žiadosti od spoločenských organizácií pôsobiacich v obci. V rozpočte obce bola schválená  suma na dotácie vo výške 30 000 eur, ktorú bude možné rozdeliť medzi žiadateľov.  Keďže súčet požadovaných dotácií  31750 eur je vyšší ako schválená suma určená na prerozdelenie poslanci sa po krátkej rozprave dohodli že všetky požadované čiastky znížia o približne 5,5 % s tým, že sumy sa zaokrúhlia na celé čísla. Miestna skupina Slovenského červeného kríža požiadala o 1500 eur po prepočte im bola odsúhlasená dotácia vo výške 1420,- eur. Obecný stolnotenisový klub požiadal o 1200,- eur, po prepočte dostanú 1140,- eur. Poľovnícke združenie Králik žiadalo 700,- eur, bude im pridelených 660 eur. Centrum futbalovej mládeže JA žiadali 3000,- eur, pridelené 2840,- eur. Futbalový klub Krakovany žiadal dotáciu vo výške 16000,- eur, po prepočítaní im bude pridelená dotácia vo výške  15120,- eur. Folklórny súbor LUSK žiadal 1500,- eur, dostanú 1420,- eur. Jednota dôchodcov Slovenska v Krakovanoch žiadala o dotáciu vo výške 1000,- eur, dostanú 950,- eur. Združenie rodičov pri MŠ žiadalo 450,- eur, bude im pridelená dotácia vo výške 430,- eur. Združenie rodičov pri ZŠ žiadalo 500,- eur, bude im pridelená dotácia vo výške 430,- eur. Folklórna skupina Krakovčanka požiadala o dotáciu vo výške 300,- eur, bola im pridelená dotácia vo výške 290,- eur. Klub paličkovanej čipky Bábence žiadalo 1500,- eur, bude im pridelená dotácia vo výške 1420,- eur. Múzeum Za Krakovskú bránu žiadalo 1500,- eur, bude im pridelených 1420,- eur. Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany žiadala 2000,- eur, bude im pridelená dotácia vo výške 1890,- eur. DHZ Krakovany žiadali dotáciu 600,- eur, bude im pridelená dotácia vo výške 570,- eur. Po uvedenej úprave súčet dotácií predstavuje schválenú výšku 30000,- eur.

Starosta obce dal hlasovať, hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, boli dotácie pre organizácie a združenia obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 12 – Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2022

K predloženému kontrolnému plánu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce  na 1. polrok 2022 schválený.

 

K bodu č. 13 – Predaj pozemkov IBV Staré Konopisko.

Poslanec Ing. Slavomír Ťupek navrhol, aby sa vyhlásilo ďalšie kolo obchodnej verejnej súťaže na ostávajúce tri pozemky v IBV Staré Konopisko. Podmienky OVS by ostali nezmenené. Termín ukončenia OVS bude 31.3. 2022 do 12,00 hod. Verejná obchodná súťaž bude zverejnená na internetovej stránke obce Krakovany a regionálnej tlači.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Seitler), nehlasoval:0, bolo vyhlásenie 5. kola OVS na predaj pozemkov IBV Staré Konopisko s dátumom ukončenia do 31.3.2022 schválené.

 

K bodu č. 14 – Rôzne

Starosta obce predložil poslancom žiadosť  na preplatenie  nevyčerpanej dovolenky za rok 2021 v počte 19 dní.

Za predložený návrh dal hlasovať. Hlasovaním za. 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:, nehlasoval:0, bola požiadavka na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2021 v počte 19 dní schválená.

Starosta obce poďakoval poslancovi Ing. Slavomírovi Ťupekovi za pomoc pri realizácii doplnenia  detského ihriska.

Interpelácie poslancov

– Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o pripravenom rozpočet a  programe na Folklórne slávnosti.

– Ing. Peter Seitler navrhol, aby sa cez leto prijali na brigádu študenti na natieranie zábradlí a lávok v obci. 

– Ing. Slavomír Ťupek upozornil na poškodenú dopravnú značku na križovatke Veterná ulica – Strážovská ulica.

– Pavel Klinovský  emailom poslal pripomienku na potrebu zriadenia miesta na ukladanie urien na cintoríne v Krakovanoch aj Strážoch.

– Marek Fořt dal do pozornosti budovu bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby ako sa s ňou naloží aby zbytočne nechátrala.

 

K bodu č. 15 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 3. februára 2022

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 1/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh Zmluvy o dielo – Výstavba cesty Veterná ulica
 5. Návrh Zmluvy – Zámena Bedlovič obec Krakovany
 6. Rozpočtové opatrenie č. 14/2021, 1/2022
 7. Prevod majetku – plynovod Staré Konopisko
 8. Navýšenie stavebný prác – chodníky a cesty Zempres, s.r.o.
 9. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 10. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt Demková
 11. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022
 12. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2022
 13. Predaj pozemkov IBV Staré Konopisko
 14. Rôzne
 15. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu  Rusnáčekovú a Ing.  Petra Seitlera

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7  (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 3/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.112/10/2021 – 126/10/2021 z 16. decembra  2021.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Návrh zmluvy o dielo – Výstavba cesty Veterná ulica

Uznesenie č. 4/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Zmluvy o dielo na zákazku „Výstavba cesty v Krakovanoch ulica Veterná“ so zhotoviteľom GIT, s.r.o. Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Návrh Zmluvy – Zámena pozemkov Bedlovič – Obec Krakovany

Uznesenie č. 5/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zámenu pozemkov medzi Obcou Krakovany a Ing. Cyrilom Bedlovičom, bytom Strážovská ulica 296/99, Krakovany zastúpený Ing. Miladou Bedlovičovou,  na základe Geometrického plánu zhotoveného geodetickou kanceláriou Romana Klču, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, ktorý overila Ing. Eva Gonová dňa 12.1.2022 pod číslom G1-976/2021, Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor. Zamieňa sa p.č. 237/2 k.ú. Krakovany   o výmere 14m2, vo vlastníctve Cyrila Bedloviča za p.č. 231/2 k.ú. Krakovany  o výmere 14 m2 vo vlastníctve Obce Krakovany, a pozemok p.č. 98/1, k.ú Stráže o výmere 39 m2 a p.č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40m2  vo vlastníctve Cyrila Bedloviča, za pozemok p.č. 234/6 , k.ú. Krakovany o výmere 63 m2 a p.č. 231/3, k.ú. Krakovany o výmere 7m2 vo vlastníctve Obce Krakovany. Postupovať sa bude podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prevod vlastníctva majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Zdôvodnenie osobitého zreteľa je vysporiadanie pozemkov v užívaní Obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 5 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, )

Proti: 2  (Fořt, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie č. 14/2021, 1/2022

Uznesenie č. 6/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.14/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 12.

Zmene

13. zmena Rozpočet

Po 13.zmene

14.zmena Rozpočet po 14.zmene    
Bežné príjmy 1 089 492 +9 755 1 099 247 +3 517 1 102 764    
Kapitálové prímy 570 000 0 570 000 2 850 572 850    
Finančné operácie 38 009         0 38 009 0           38 009    
Príjmy spolu 1 697 501 + 9 755 1 707 256 +6 367 1 713 623    

 

  Rozpočet po 12.zmene 13.zmena Rozpočet po 13.zmene 14. zmena Rozpočet po 14.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 105 463 9 755 1 115 218 +3 517 1 118 735           1 101 824    
Kapitálové výdavky 575 478

 

0 575 478 2 850 578 328           588 370  
Finančné operácie 16 560 0 16 560 0 16 560           16 260  
Výdavky spolu 1 697 501          9 755 1 707 256 +6 367 1 713 623           1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:.7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 7/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

1. zmena Rozpočet

po 1.zmene

 
1Bežné príjmy 1 033 917 12 802 1 046 719  
Kapitálové prímy 132 800   132 800  
Finančné operácie 211 246        3 252 214 498  
Príjmy spolu 1 377 963 16 054 1 394 017  

 

  Rozpočet 1.zmena Rozpočet po 1.zmene      
Bežné výdavky 1 017 357 12 802 1 030 159      
Kapitálové výdavky 344 046 3 252 347 298      
Finančné operácie 16 560   16 560      
Výdavky spolu 1 377 963        16 054 1 394 017      

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:.7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Prevod majetku – plynovod Staré Konopisko

Uznesenie č. 8/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. berie na vedomie

Zámer prenajatia plynárenského zariadenia – STL distribučný plynovod DN 90 v dĺžke 324,23 m a STL distribučný plynovod D 63 v dĺžke 57,10 m vo vlastníctve obce Krakovany, ktoré je vybudované v obci Krakovany na IBV – Staré konopisko, k. ú. Krakovany, parc. KN reg. „C“ č. 1019, 1045/28, 1045/8, 1045/115, 1045/120 spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP-D“).

 1. schvaľuje

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom majetku obce – plynárenské zariadenie – STL distribučný plynovod DN 90 v dĺžke 324,23 m a STL distribučný plynovod D 63 v dĺžke 57,10 m, ktoré je vybudované v obci Krakovany na IBV Staré konopisko v k. ú. Krakovany, parc. KN reg. „C“ č. 1019, 1045/28, 1045/8, 1045/115, 1045/120 spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa sa v tomto prípade považuje skutočnosť, že uvedené plynárenské zariadenie je pripojené k STL plynovodu vo vlastníctve spol. SPP – distribúcia, a. s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava a obec Krakovany za účelom plynofikácie danej lokality uzatvorila dňa 14. 03. 2018 s SPP – distribúciou, a.s. Zmluvu o podmienkach rozšírenia distribučnej siete v znení dodatku č. 1 zo dňa 10. 03. 2020.

 1. Schvaľuje

Návrh Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia definovaného v písm. B) tohto uznesenia, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zmluvy o podmienkach rozšírenia  distribučnej siete uzatvorenej medzi SPP – distribúcia, a.s. a obcou Krakovany zo dňa 14.03.2018

 1. Ukladá

Obecnému úradu, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s prenájmom zhora uvedeného majetku obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo,  Fořt, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Navýšenie stavebných prác – chodník a cesta Zempres, s.r.o.

Uznesenie č. 9/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie vysúťaženej sumy na zákazku „Stavebné práce chodníkov a ciest v obci Krakovany“ pre zhotoviteľa  Zempres, s.r.o. Piešťany z dôvodu prác naviac o sumu 1966,15 eur.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 9 – Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára

Uznesenie č. 10/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu za nebytové priestory Piváreň u Notára za  mesiac december 2021 o 50%  zo sumy nájomného čo je 730 eur na 365 eur. 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.10 Žiadosť o predĺženie nájmu na byt  Anna Demková.

Uznesenie č. 11/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie nájmu na byt č. 1 pre Annu Demkovú, bytom Námestie sv. Mikuláša 406/4, Krakovany do 28.2.2025.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11  – Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce 

Uznesenie č. 12/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie je pre jednotlivé organizácie a združenia na rok 2022 nasledovne:

Miestna skupina SČK Krakovany – 1420,- eur, Obecný stolnotenisový klub Krakovany – 1140,- eur

Poľovnícke združenie Králik – 660,- eur, Centrum futbalovej mládeže  JA –2840,- eur, Folklórny súbor LUSK – 1420,- eur , JDS Krakovany – 950,- eur, Združenie rodičov MŠ –430,- eur, Združenie rodičov ZŠ – 430,- eur, Folklórna skupina Krakovčanka – 290,- eur, Klub paličkovanej čipky Bábence – 1420,- eur, Múzeum Za Krakovskú bránu – 1420,- eur, RKC farnosť Krakovany – 1890,- eur, DHZ Krakovany – 570,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022

Uznesenie č. 13/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2022.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6(Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.  13  Predaj pozemkov IBV Staré konopisko

Uznesenie č. 14/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Vyhlasuje

 1. kolo verejnej obchodnej súťaže s termínom ukončenia do 31.3.2022 do 12:00 hod. s rovnakými podmienkami ako v predchádzajúcich kolách.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7(Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:6 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:1 (Seitler)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.  14  Rôzne

Uznesenie č. 15/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Preplatenie dovolenky starostovi obce za rok 2021  v počte 19 dní.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 16/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  3. februára 2022

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková   

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 10/2021

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 16. decembra 2021  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY
 5. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 6. VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany
 7. VZN o určení spádovej materskej školy
 8. VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany
 9. Zmena prevádzkového poriadku Zberný dvor
 10. Ročný zápis do kroniky za rok 2020
 11. Rozpočtové opatrenie č. 12/2021, 13/2021
 12. Vyradenie inventúrnych prebytkov na účte 031
 13. Návrh rozpočtu obce Krakovany na rok 2022-2024
 14. Rôzne
 15. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  zmeny programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o schválenie geometrického plánu na zámenu pozemkov
 5. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY
 6. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 7. VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany
 8. VZN o určení spádovej materskej školy
 9. VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany
 10. Zmena prevádzkového poriadku Zberný dvor
 11. Ročný zápis do kroniky za rok 2020
 12. Rozpočtové opatrenie č. 12/2021, 13/2021
 13. Návrh rozpočtu obce Krakovany na rok 2022-2024
 14. Rôzne
 15. Záver

Za predložený návrh na zmenu program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Ing. Slavomíra Ťupeka. Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.84/6/2021 – 102/6/2021 z 28. októbra  2021, 103/7/2021 – 105/7/2021 z 8. novembra 2021, 106/8/2021-108/8/2021  z 23. novembra 2021 a 109/9/2021 -111/9/2021 z 29. novembra 2021.

Uznesenie č. 84/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služby na území obce Krakovany
 5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 MŠ Krakovany
 6. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 ZŠ Krakovany
 7. Žiadosť o zámenu pozemkov Bedlovič
 8. Rozpočtové opatrenia 9/2021, 10/2021, 11/2021
 9. Vyradenie majetku ZOS
 10. Žiadosť o podporu vydania publikácie
 11. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko 1. etapa spoločnosťou TAVOS, a.s Piešťany
 12. Použitie rezervného fondu na Investičné akcie na rok 2021
 13. Výročná správa za rok 2020 s výrokom audítora
 14. Zásyp kanalizačného výkopu.
 15. Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko
 16. Rôzne
 17. Záver-podané

Uznesenie č. 85/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera – podané

Uznesenie č. 86/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. č.65/5/2021 – 83/5/2021 z 16. septembra 2021- podané

Uznesenie č. 87/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ berie na vedomie

Upozornenie prokurátora na všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany.

B/Ruší

Uznesenie č. 69/5/2021, ktorým bolo schválené VZN č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany.

C/Ukladá

Kancelárii obecného úradu VZN prepracovať v súlade s pripomienkami prokurátora a predložiť na najbližšie zasadnutie OZ na schválenie – podané

Uznesenie č. 88/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 MŠ Krakovany – podané

Uznesenie č. 89/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 ZŠ Krakovany – podané

Uznesenie č. 90/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť  pána  Ing. Cyrila Bedloviča, Strážovská ulica 296/99, Krakovany v zastúpení Milady Bedlovičovej na zámenu pozemkov. 1. zámena –  časť parcely č. 237 k.ú. Krakovany, ktorá zasahuje do miestnej komunikácie a je vo vlastníctve Cyrila Bedloviča  za časť parcely č. 231, k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve Obce Krakovany.  Druhá zámena je parcela č. 98/1, k.ú. Stráže o výmera 39m2 a parcela č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40m2, ktoré sú vo vlastníctve Cyrila Bedloviča  o výmere spolu 79 m2 za časť parcely č. 234/1, k.ú. Krakovany ktorá je vo vlastníctve Obce Krakovany. Geometrický plán dá vyhotoviť žiadateľ a predložiť na schválenie na OZ – podané

Uznesenie č. 91/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.09/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 8.zmene 9. zmena Rozpočet po 9. zmene
Bežné príjmy 1 068 155 2 357 1 070 512
Kapitálové prímy 570 563 0 570 563
Finančné operácie 65 379          0 63 379
Príjmy spolu 1 704 097 2 357 1 706 454

 

  Rozpočet po 8. zmene 9. zmena Rozpočet po 9. zmene
Bežné výdavky 1 099 467 2 357 1 101 824
Kapitálové výdavky 588 370 0 588 370
Finančné operácie 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 1 704 097 2 357 1 706 454
 • Podané

Uznesenie č. 92/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.10/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 8.zmene 9. zmena Rozpočet po 9. zmene 10.zmena Rozpočet

Po 10.zmene

 
Bežné príjmy 1 068 155 2 357 1 070 512   1 070 512  
Kapitálové prímy 570 563 0 570 563   570 563  
Finančné operácie 65 379          0 65 379   65 379  
Príjmy spolu 1 704 097 2 357 1 706 454   1 706 454  

 

  Rozpočet po 8. zmene 9. zmena Rozpočet po 9. zmene 10.zmena Rozpočet po 10.zmene       Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 099 467 2 357 1 101 824 +26 899

-26 899

1 101 824       1 101 824    
Kapitálové výdavky 588 370 0 588 370   588 370       588 370  
Finančné operácie 16 260 0 16 260   16 260       16 260  
Výdavky spolu 1 704 097 2 357 1 706 454   1 706 454 –          podané     1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 93/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.11/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 10.

Zmene

11. zmena Rozpočet

Po 11.zmene

Bežné príjmy 1 070 512 +9 651 1 080 163
Kapitálové prímy 570 563 -563 570 000
Finančné operácie 65 379         -27 370 38 009
Príjmy spolu 1 706 454 -18 282 1 688 172

 

  Rozpočet po 10.zmene 11. zmena Rozpočet

Po 11.zmene

Bežné výdavky 1 101 824 -5 690 1 096 134
Kapitálové výdavky 588 370

 

-12 892 575 478
Finančné operácie 16 260 +300 16 560
Výdavky spolu 1 706 454 -18 282 1 688 172
 • podané

Uznesenie č. 94/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku ZOS v obstarávacej cene 4894,86 eur – podané

Uznesenie č. 95/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Príspevok na podporu publikácie Archeologický výskum gotického kostola sv. Gála v Krakovanoch vo výške 400,- eur – podané

Uznesenie č. 96/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prevádzkovanie vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko 1. etapa spoločnosťou TAVOS, a.s. Piešťany – podané

Uznesenie č. 97/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu podľa  § 15 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške  236 726,25 € nasledovne:

Zrealizované bežné výdavky z rezervného fondu za 1-9/2021

 • Oprava MK            4 759,08 €
 • Všeobecný materiál KS               462,- €

Zrealizované kapitálové výdavky z rezervného fondu za 1-9/2021

 • Prevádzkové stroje KD 2 070,- €        

Kapitálové výdavky- plán:

 • Kúpu prvku na detské ihrisko 15 188,- € realizácia rok 2021
 • Kúpa kosačky           7 662,- € realizácia rok 2022
 • Prevádzkové stroje do kuchyne KD           5 000,- € realizácia rok 2021
 • Rekonštrukcia WC KD, osvetlenie a ozvuč.spoluúčasť 10 000,- € realizácia rok 2022
 • Kanalizácia obce – spoluúčasť                                          50 000,- € realizácia 2022,3
 • Chodník Veterná k Zelinkovi 20 000,- € realizácia 2022
 • Kanalizácia – rezerva                                     121 585,17 € realizácia rok 2022-23

Z vlastných prostriedkov KZ 41:

 • Miestne komunikácie a chodníky          30 000,- realizácia 2022
 • oprava plota na cintoríne v Krakovanoch 15 000,- realizácia 2022 – podané

Uznesenie č. 98/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpania   zdroja KZ 43 – z predaja majetku nasledovne:

Zrealizované kapit.výdavky z predaja majetku za 1-9/2021

 • siete IBV Staré Konopisko 1.etapa 280 000,- realizácia rok 2021    194 397,42 €
 • Nákup dopr.strojov – čelný nakladač k traktor TZ 5 040,00 €
 • prípravná a projekt. Dokumentácia zateplenie ZŠ 3 720,00 €
 • prípravná a projekt.dokument. soc.priestory ZŠ,kanlizacia 1 105,00 €
 • rekonštr. a modernizácia kuchyňa KD 11 991,58 €
 • nákup osobného automobilu                              14 900,00 €
 • Projektová dokumentácia KD zníž.energ.efektívnosti KD 15 600,00 € realizácia 2021       

 Spolu                                                                                                                 246 754,00 €

plánované kapitálové výdavky:

 • Interiérové vybavenie OcU                         3 240,- € realizácia 2022
 • Prípravné a proj.dokumentácia –  FK cestná doprava         8 895,-  € realizácia 2021
 • Rekonštrukcia a modernizácia KD            30 408,42 € realizácia rok 2021
 • Nákup pozemkov chodník Školská zo žel.   5 000,- realizácia rok 2022
 • Kanalizácia obce 112 000,- € realizácia rok 2021
 • výstavba cesty Mlynská ulica   9 400,- € realizácia rok 2021
 • Výstavba chodníka FKK (pôvodný plán bol 5 500,-) 14 672,- € realizácia rok 2021
 • Výstavba splašková kanalizácia FKK             14 030,- € realizácia rok 2021
 • Výstavba chodník medzi lávkami 7 645,- €  realizácia rok 2021  

–      Práce naviac siete IBV Staré Konopisko 1.etapa                    5 000,-  € realizácia rok 2021

–     navýšenie kanalizácia obce zásyp                                          20 395,58 €

Spolu:                                                                                   477 440,00 €

Neminuté prostriedky prechádzajú v nasledujúcom roku do rezervného fondu – podané

Uznesenie č. 99/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu za rok 2020 s výrokom audítora – podané

Uznesenie č. 100/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko navýšenie ceny o 6075,- eur za vykonania dodatočných  prác – podané

Uznesenie č. 101/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Inventarizačné komisie

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková       Členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková

Čiastkové inventarizačné komisie(totožné s inventúrnymi komisiami):

 1. Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský

Členovia:  Ing. Peter Seitler

     Zuzana Sedláková

                  Vladimír Zeman               

 1. Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák           

Členovia:  Mgr. Juraj Filo

                   Ruslan Hrabovyi

                  Beáta Žitňanská

 1. Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt

Členovia:  riaditeľky zariadení:

     Andrea Štefanková – materská škola

                  Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub

                  Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ

                  Oľga Galbavá  – zariadenie opatrovateľskej služby

                 Slavomír Ťupek

                 Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková

Členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra 15.12.-31.12.2021

Dokladová inventúra 1.1.-28.1.2022

Inventarizácia 1.12.2021-28.1.2022 – podané

Uznesenie č. 102/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Uznesenie č. 103/7/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zásyp kanalizačného výkopu
 4. Záver – podané

Uznesenie č. 104/7/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera – podané

Uznesenie č. 105/7/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Objednávku prác štrkom a materiálov potrebných na vykonanie zásypu a obsypu výkopovej ryhy realizovanej miestnej kanalizácie v rozsahu, ktorý nebol zazmluvnený a vysúťažený so zhotoviteľom uzatvorenej zmluvy o dielo – podané

Uznesenie č. 106/8/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19.
 4. Záver – podané

Uznesenie č. 107/8/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr Juraja Filu a Oľgu Rusnáčekovú – podané

Uznesenie č. 108/8/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19  kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 vo výške 5% celkových oprávnených nákladov projektu – podané

Uznesenie č. 109/9/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zmluva o dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“.
 4. Záver – podané

Uznesenie č. 110/9/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Ing. Michala Sedláka a Tibora Šurína – podané

Uznesenie č. 111/9/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o dielo pre zhotoviteľa STAVOMAL, s.r.o. Z. Kodálya 779/9, Galanta,  na zhotovenia diela „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“ za cenu 578 458,79 eur – podané

Hlasovaním Za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Žiadosť o schválenie geometrického plánu na zámenu pozemkov.

Ing. Cyril Bedlovič v zastúpení Ing. Miladou Bedlovičovou predložil na obecné zastupiteľsto Žiadosť o schválenie geometrického plánu na zámenu pozemkov. Na základe uznesenia OZ č. 90/6/2021 si žiadateľ dal  vypracovať geometrický plán kde boli vytvorené nové parcely, ktoré budú predmetom zámeny. Novovytvorená parcela č. 237/2 sa odčlenila z parcely 237, k.ú. Krakovany vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča o výmere 14 m2, novovytvorená parcela č. 231/2 sa odčlenila z parcely č. 231, k.ú. Krakovany vo vlastníctve Obce Krakovany o výmere 14 m2, nová parcela č. 234/6 odčlenená z parcely č. 234/1, k.ú. Krakovany vo vlastníctve obce vo výmere 63 m2 a novovytvorená parcela č. 231/3 odčlenená z parcely č. 231 vo vlastníctve obce Krakovany o výmere 7m2.

Predmetom zámeny by mala byť parcela č. 237/2 k.ú. Krakovany  o výmere 14 m2 vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča za parcelu č. 231/2 k.ú. Krakovany o výmere 14 m2 vo vlastníctve Obce Krakovany.  Ďalšia zámena by mala byť parcela č. 98/1, k.ú. Stráže o výmere 39 m2 a p.č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40 m2  obe vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča za pozemky, p.č. 234/6, k.ú. Krakovany o výmere 63 m2 a p.č. 231/3 k.ú. Krakovany o výmere 7m2 obe vo vlastníctve Obce Krakovany.    

 

K bodu č.5 – VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany obsahuje len kozmetické úpravy. Pri množstevnom zbere boli vypustené nádoby a objemy nádob. Samotná sadzba sa nemenila.  K predloženému návrhu mal pripomienku poslanec Fořt že vzhľadom k tomu, že obci vznikajú nové povinnosti týkajúce sa odpadového hospodárstva, ktoré budú mať za následok zvýšenie finančných výdavkov, poplatok za vývoz by sa mal zvýšiť a nie znižovať frekvenciu vývozu. Podľa jeho názoru je toto rozhodnutie nesprávne a v konečnom dôsledku ho nepodporí. Starosta obce dal hlasovať za návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Fořt), nehlasoval:0, bolo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č.6 – VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany zahŕňa aj zníženú frekvenciu  vývozu komunálneho odpadu a pribudol tam vývoz biologicky rozložiteľného odpadu.  So znížením frekvencie nesúhlasil ani poslanec Filo. Celú podstatu úprav VZN a prečo sa nemohol zvýšiť poplatok za komunálny odpad už v tomto roku vysvetlila Ing. Oľga Galbavá. Poslanec Fořt predložil pozmeňujúci návrh VZN z trojtýždňovej frekvencie vývozu na dvojtýždňovú frekvenciu vývozu. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:3(Filo, Fořt, Seitler), proti: 5( Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Šurín, Ťupek). Starosta obce skonštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený.  Starosta obce dal hlasovať za pôvodný návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany  Hlasovaním za:5 (Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Šurín, Ťupek), proti: 2(Filo, Fořt), zdržal sa hlasovania: 1(Seitler), nehlasoval:0, bolo  VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany schválené.

K bodu č.7 – VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany

Starosta obce predložil na prerokovanie Návrh VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce.  Uznesenia obecného zastupiteľstva  č. 87/6/2021 poslanci zrušili uznesenie č. 69/5/2021, ktorým bolo schválené VZN č.3/2021 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce. Bolo to na základe upozornenie prokurátora, ktorý  si VZN č. 3/2021 v\žiadal na kontrolu. Po akceptovaní pripomienok prokurátora bolo VZN prepracované a opätovne predložené poslancom na schválenie. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Klinovský) bolo VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany schválené.

K bodu č.8  –  VZN o určení spádovej materskej školy

Starosta obce predložil na schválenie návrh VZN o určení spádovej materskej školy. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Klinovský), bolo VZN o určení spádovej materskej školy schválené.

K bodu č. 9  – VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany predložila účtovníčka obce Zuzana Sedláková. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Krakovany, ktorých zriaďovateľom je obec Krakovany a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR) zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Toto VZN ďalej určuje podrobnosti financovania a lehotu na predloženie údajov. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 10  – Zmena prevádzkového poriadku Zberný dvor

Zmenu prevádzkového poriadku Zberného dvora Krakovany predkladala Ing. Oľga Galbavá.  V návrhu bol upravený čas prevádzky zberného dvora a to rozdelenie na zimnú prevádzku a letnú prevádzku. Ostatné ustanovenia prevádzkového poriadku boli bez zmeny. Za návrh prevádzkového poriadku dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol prevádzkový poriadok Zberného dvora schválený.

 

K bodu č. 11 – Ročný zápis do kroniky za rok 2020

Ročný zápis do kroniky obce za rok 2020 predkladala Ing. Emília Knošková. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol ročný zápis do kroniky obce za rok 2020 schválený.

 

K bodu č. 12 – Rozpočtové opatrenie č. 12/2021, 13/2021

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  12/2021 bola predložená v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 12/2021 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 9 329,- €, 
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje o 9 329,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie  je dotačné  –  obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci rozpočtové opatrenie č. 12/2021 zobrali na vedomie.

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  13/2021 bola predložená v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 13/2021 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 9 755,- €, 
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje o 9 755,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Za predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 13/2021 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 13/2021 schválené.

 

K bodu č. 13 – Návrh rozpočtu obce Krakovany na rok 2022-2024

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Prebytok bežného rozpočtu bol použitý na finančné operácie – splácanie dlhodobého bankového úveru, ktorý bol prijatý a čerpaný v roku 2019.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý použitím prostriedkov rezervného fondu.

Príjmy z predaja pozemkov – Konopisko sú naplánované v návrhu rozpočtu na rok 2022 – kapitálové príjmy v celkovej výške 132 800,- €. Čerpanie je navrhnuté na výstavbu cesty v časti Konopisko.

V kapitálových výdavkoch je naplánované použitie rezervného fondu na dobudovanie kanalizácie v obci. Nakoľko sa jedná o významnú položku v rozpočte aj nasledujúcich rokov je potrebné zvážiť schválenie prijatia dlhodobého úveru na dobudovanie kanalizácie.

Celkový rozpočet na rok 2023 aj 2024 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový a vyrovnávajú ho finančné operácie – splátky úveru z roka 2019 a v roku 2024 splátka návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií poskytnutá v októbri 2020.

Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024 a  z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období.

V súvislosti s novelou Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu zostavený bez programovej  štruktúry.

 

SÚHRNNÉ TABUĽKY PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRÍJMY                    

Druh rozpočtu Plnenie

2019

 

Plnenie

2020

Schválený 2021 Predpokladaná skutočnosť 2021 Návrh

2022

Návrh 2023

 

 

Návrh 2024

 

Bežný rozpočet 1 122 811,32 1 126 842,55 1 163 054 1 087 036 1 033 917 1 087 167 1 150 667
Kapitálový rozpočet 150 000 286 684 1 301 759 570 000 132 800    
Finančné operácie 229 009,44 207 170,96 0 38 009 211 246    
SPOLU 1 501 820,76 1 620 697,51 2 464 813 1 695 045 1 377 963 1 087 167 1 150 667

VÝDAVKY

Druh rozpočtu Čerpanie

2019

Čerpanie 2020 Schválený 2021 Predpokladaná skutočnosť 2021 Návrh

2022

Návrh 2023 Návrh 2024

 

Bežný rozpočet  1 024 239,72 1 071 038,81 1 163 054 1 103 007 1 017 357 1 070 607 1 127 214
Kapitálový rozpočet 405 423,14 254 778,71 1 285 499 575 478 344 046 0 0
Finančné operácie 0 19 704,52 16 260 16 560 16 560 16 560 23 453
SPOLU

 

1 429 662,86 1 345 522,04 2 464 813 1 695 045 1 377 963 1 087 167 1 150 667

Starosta obce dal za návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024 hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci rozpočet na rok 2022 schválili a na roky 2023,2024 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 14 – Rôzne

Interpelácie poslancov

Ing. Slavomír Ťupek sa informoval, či boli policajti na kontrole miesta na umiestnenie semaforu pri Základnej škole. Odpovedal starosta obce, že kontrola bola  robená a v najbližšej dobe by malo prísť stanovisko k umiestneniu tohoto zariadenia.

Oľga Rusnáčeková sa pýtala, odkedy môžu chodiť fekále po Južnej ulici. Odpovedal starosta, že je to len dočasné počas výkopových prác na Dolnej ulici.

 

K bodu č. 15 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 16. decembra  2021

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 112/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o schválenie geometrického plánu na zámenu pozemkov
 5. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY
 6. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 7. VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany
 8. VZN o určení spádovej materskej školy
 9. VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany
 10. Zmena prevádzkového poriadku Zberný dvor
 11. Ročný zápis do kroniky za rok 2020
 12. Rozpočtové opatrenie č. 12/2021, 13/2021
 13. Návrh rozpočtu obce Krakovany na rok 2022-2024
 14. Rôzne
 15. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:.6.. (Filo, Klinovský, Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:  6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 113/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ing. Slavomíra Ťupeka.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 114/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č.84/6/2021 – 102/6/2021 z 28. októbra  2021, 103/7/2021 – 105/7/2021 z 8. novembra 2021, 106/8/2021-108/8/2021  z 23. novembra 2021 a 109/9/2021 -111/9/2021 z 29. novembra 2021.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: ..6. (Filo, Klinovský, Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Žiadosť o schválenie geometrického plánu na zámenu pozemkov

Uznesenie č. 115/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh geometrického plánu na zámenu pozemkov a predbežný súhlas na zámenu pozemkov parcela č. 237/2 k.ú. Krakovany  o výmere 14 m2 vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča za parcelu č. 231/2 k.ú. Krakovany o výmere 14 m2 vo vlastníctve Obce Krakovany.  Ďalšia zámena by mala byť parcela č. 98/1, k.ú. Stráže o výmere 39 m2 a p.č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40 m2  obe vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča za pozemky, p.č. 234/6, k.ú. Krakovany o výmere 63 m2 a p.č. 231/3 k.ú. Krakovany o výmere 7m2 obe vo vlastníctve Obce Krakovany.   

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo,  Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín,)

Proti: 2 (Fořt, Ťupek) 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY

Uznesenie č. 116/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo,  Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany

Uznesenie č. 117/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:.5 (Klinovský, Radiský, Rusnáčeková, Šurín, Ťupek)

Proti: 2 (Filo, Fořt)

Zdržal sa hlasovania: 1 (Seitler)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany

Uznesenie č. 118/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo,  Fořt, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Klinovský)

 

K bodu č. 8 – VZN o určení spádovej materskej školy

Uznesenie č. 119/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o určení spádovej materskej školy

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo,  Fořt, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Klinovský)

 

K bodu č. 9 – VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany

Uznesenie č. 120/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8(Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)   

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.10 – Zmena prevádzkového poriadku Zberný dvor

Uznesenie č. 121/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu prevádzkového poriadku Zberný dvor

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:8  (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)   

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11  – Ročný zápis do kroniky za rok 2020

Uznesenie č. 122/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky obce za rok 2020

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8(Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Rozpočtové opatrenie č. 12/2021 a 13/2021

Uznesenie č. 123/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.12/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 10.

Zmene

11. zmena Rozpočet

Po 11.zmene

12. zmena Rozpočet po 12.zmene    
Bežné príjmy 1 070 512 +9 651 1 080 163 +9 329 1 089 492    
Kapitálové prímy 570 563 -563 570 000 0 570 000    
Finančné operácie 65 379         -27 370 38 009 0 38 009    
Príjmy spolu 1 706 454 -18 282 1 688 172 +9 329 1 697 501    

 

  Rozpočet po 10.zmene 11.zmena Rozpočet po 11.zmene 12.zmena Rozpočet po 12.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 101 824 -5 690 1 096 134 +9 329 1 105 463           1 101 824    
Kapitálové výdavky 588 370

 

-12 892 575 478 0

 

575 478           588 370  
Finančné operácie 16 260 +300 16 560 0

 

16 560           16 260  
Výdavky spolu 1 706 454 -18 282 1 688 172 + 9 329 1 697 501           1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8(Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 124/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.13/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 12.

Zmene

13. zmena Rozpočet

Po 13.zmene

       
Bežné príjmy 1 089 492 +9 755 1 099 247        
Kapitálové prímy 570 000 0 570 000        
Finančné operácie 38 009         0 38 009        
Príjmy spolu 1 697 501 + 9 755 1 707 256        

 

  Rozpočet po 12.zmene 13.zmena Rozpočet po 11.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 105 463 9 755 1 115 218               1 101 824    
Kapitálové výdavky 575 478

 

0 575 478               588 370  
Finančné operácie 16 560 0 16 560               16 260  
Výdavky spolu 1 697 501          9 755 1 707 256               1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8(Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)88

Za:8  (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.  13  Návrh rozpočtu obce na rok 2022-2024

Uznesenie č. 125/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2022 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2022 vo výške 1377963,- eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                        Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2022     Druh rozpočtu Návrh 2022  
Bežný rozpočet 1 033 917     Bežný rozpočet 1 017 357  
Kapitálový rozpočet 132 800     Kapitálový rozpočet                        344 046  
Finančné operácie 211 246     Finančný rozpočet 16 560  
SPOLU 1 377 963     SPOLU 1 377 963  

 

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2023-2024.

PRÍJMY                                                                  VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2023

 

Návrh 2024

 

  Bežný rozpočet 1 087 167 1 150 667
Kapitálový rozpočet    
Finančné operácie    
SPOLU 1 087 167 1 150 667
Druh rozpočtu Návrh 2023 Návrh 2024
Bežný rozpočet 1 070 607 1 127 214
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 16 560 23 453
        SPOLU 1 087 167 1 150 667

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:8  (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – Rôzne

Uznesenie č. 126/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:8  (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  16. decembra  2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková       

 

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 9/2021

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 29. novembra  2021  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zmluva o dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“.
 4. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  zmeny programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zmluva o dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“.
 4. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 6 proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Michala Sedláka a Tibora Šurína.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Zmluva o dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“.

Starosta obce predložil poslancom na schválenie zmluvu o dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“. Zmluva bola poslancom doručená aj elektronicky pred zasadnutím, takže sa mohli s ňou oboznámiť vopred.  Firma STAVOMAL, s.r.o. bola vysúťažená vo verejnom obstarávaním.  Za predložený návrh zmluvy dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola Zmluva o dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“ za cenu 578 458,79 eur,  schválená.

 

K bodu č.4 –  Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

  

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 29. novembra  2021

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 109/9/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zmluva o dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“.
 4. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za:  6 (Filo, Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 110/9/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Ing. Michala Sedláka a Tibora Šurína

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Zmluva o dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany.

Uznesenie č. 111/9/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o dielo pre zhotoviteľa STAVOMAL, s.r.o. Z. Kodálya 779/9, Galanta,  na zhotovenia diela „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“ za cenu 578 458,79 eur. 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský,  Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  29. novembra  2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková              

Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08/2021

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 23. novembra  2021  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19.
 4. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  zmeny programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19.
 4. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 5 proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Oľgu Rusnáčekovú. Poslanci tento návrh hlasovaním za:5,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19.

Starosta obce predložil poslancom na schválenie  spolufinancovanie Projektu na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID 19. Celý zámer vysvetlil poslanec Ing. Michal Sedlák, ktorý na projekte intenzívne pracoval. Do projektu budú zahrnuté položky na rekonštrukciu toaliet vo výške 45 000,- €, akustika 54 000,- €  ozvučenie

19 000,- €,  osvetlenie 20 000,- €, podlaha cca 60 000,- €. Obec by sa mala podieľať 5 % oprávnených nákladov projektu . Starosta dal hlasovať. Hlasovaním Za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19  kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 vo výške 5% celkových oprávnených nákladov projektu schválené. 

 

K bodu č.4 –  Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 23. novembra  2021

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 106/8/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19.
 4. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Za:  5 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 107/8/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr Juraja Filu a Oľgu Rusnáčekovú

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19.

Uznesenie č. 108/8/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19  kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 vo výške 5% celkových oprávnených nákladov projektu.  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  23. novembra  2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková