Digitálny príspevok pre žiakov SR

Print Friendly, PDF & Email

Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Prostredníctvom vybavenia cieľových skupín potrebným digitálnym vybavením a softvérom sa aktívne nepriamo podporí využívanie digitálnych technológií aj vo vzdelávacom procese. Projekt má za cieľ aj zlepšiť inklúziu a prístup k digitálnym technológiám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizáciou projektu sa prispeje k plánovaným výsledkom intervencií OPII, pokiaľ ide o zvýšenie intenzity využívania služieb a vzdelávania sa v digitálnom prostredí.

Cieľové skupiny:

 • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
 • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
 • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)

žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka 8-ročných študijných odborov stredných škôl

Metodické usmernenie – Časté otázky a odpovede

Ako to funguje?

Podrobný popis na získanie a uplatnenie príspevku nájdete nižšie. V prípade, že vaše dieťa patrí do skupiny oprávnených užívateľov, vyplňte registračný formulár. Neprehliadnite ani sekciu najčastejšie kladených otázok v prípade doplňujúcich otázok neváhajte kontaktovať naše call centrum +421 (0) 232 284466. 

Na aké zariadenie si je možné príspevok uplatniť?

Podrobné informácie o technických parametroch, ktoré musí vaše digitálne zariadenie spĺňať nájdete TU.

Očkovanie psov proti besnote 20.5.2023

Print Friendly, PDF & Email

Vážení občania. Oznamujeme Vám, že v sobotu 20. mája 2023 o 16.00 h. sa bude pri Obecnom úrade vykonávať očkovanie psov proti besnote. Cena za jedno zviera je 8 €, za kompletné očkovanie 19 €, a za očkovanie v mieste bydliska s príplatkom 1 €. Prineste si so sebou očkovací preukaz. Upozorňujeme, že očkovanie proti besnote je zo zákona o veterinárnej starostlivosti povinné.
MVDr. Jaroslav Král, tel.: 0905 499 976

Pozvánka na zasadnutie OZ 19.4.2023

Print Friendly, PDF & Email

OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany

                                                                                                     V Krakovanoch dňa 12.4.2023

 

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 19. apríla  /streda/  o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 3,4,5/2023
 5. Použitie rezervného fondu
 6. Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Citrón, s.r.o.
 7. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov – GRANELAM, a.s.
 8. Dodatok k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskej pôdy – Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže
 9. Žiadosť o navýšenie dotácie pre FK Krakovany na energie
 10. Vybudovanie cesty IBV Staré Konopisko I. etapa
 11. Rôzne – Interpelácie poslancov
 12. Záver                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                  PhDr. František Klinovský

                                                                                                                                               starosta obce

 

 

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných, aby sa zasadnutia riadne a včas zúčastnili.

Termíny odvozov separovaného odpadu – až do konca roka 2023

Print Friendly, PDF & Email

Papier
Vždy v utorok, a to: 2. mája, 27. júna, 5. septembra a 31. októbra 2023. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

Plasty, kovy, tertapaky – trojzber do vriec
Rôzne dni, a to: 14. apríla (piatok), 26. mája (piatok), 7. júla (piatok), 18. augusta (piatok), 29. septembra (piatok) a 6. decembra 2023 (streda). Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín, obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Do tohto vreca sa zberajú sa aj kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod.Vrece nesmie obsahovať tetrapaky znečistené surovinami, kovy znečistené surovinami, nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v piatok, a to: 28. apríla, 2. júna, 7. júla, 11. augusta, 15. septembra, 20. októbra a 1. decembra 2023. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tabuľka © Slavomír Ťupek

Výstraha SHMÚ 2.stupňa-vietor

Print Friendly, PDF & Email

Trvanie javu: 11.3.2023 (sobota) od 05:00 h. do 20:00 h.
Výstraha: V okrese Piešťany sa MIESTAMI očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 23 – 29 m/s (85 – 105 km/h) a v PRIEMERE okolo 16 m/s (60 km/h). Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
Vietor: 23 – 29 m/s