Pozvánka na výročnú schôdzu MsSČK v nedeľu 3.3.2019

Print Friendly, PDF & Email

Výbor Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch pozýva všetkých svojich členov, darcov krvi, sponzorov a sympatizantov na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3. marca 2019 od 15:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Krakovanoch.

Program schôdze:
– Zahájenie
– Kultúrny program detí zo ZŠ Krakovany
– Správa o činnosti za rok 2018
– Správa o hospodárení
– Hlavné úlohy MsSČK na rok 2019
– Plán činnosti a rozpočet na rok 2019
– Ocenenie darcov krvi
– Diskusia
– Návrh na uznesenie zo zhromaždenia členov
– Záver oficiálnej časti schôdze

Kultúrny program: Spevácka skupina z Vrbového, na fašiangovú nôtu zahrá ĽH Bučkovanka

Tešíme sa na Vás, Výbor MsSČK

Farské oznamy od 25.2. do 3.3.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 25.2 3. 3. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 25.2., féria

UTOROK   26. 2., féria
17:00 Ostrov    

STREDA 27. 2., féria
14:00 Krakovany pohrebná sv. omša
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 28. 2., féria
17:00 Krakovany  

PIATOK  1. 3., Prvý piatok v mesiaci
16:00 Ostrov
17:00 Krakovany

SOBOTA 2. 3.,  féria
17:00  Krakovany

NEDEĽA 3. 3., 8. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 161-180
Sviatosť zmierenia: Krakovany –  vo štvrtok od 16:00 hod.
                                    Ostrov – v utorok a v stredu od 16:30 hod.
Spovedanie chorých – nahlásiť…

Sviatosť birmovania v Krakovanoch bude                    2019.

Farské oznamy od 18.2. do 24.2.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 18.2 24. 2. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 18.2., féria

 

UTOROK   19. 2., féria
17:00 Ostrov    

STREDA 20. 2., féria
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 21. 2., féria
17:00 Krakovany  

PIATOK  22. 2., Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
17:00 Krakovany

SOBOTA 23. 2.,  sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka
17:00  Krakovany

NEDEĽA 24. 2., 7. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 141-160

Farské oznamy od 11.2. do 17.2.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 11.2 17. 2. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 11.2., Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľub. spomienka

 

UTOROK   12. 2., féria
17:00 Ostrov    

STREDA 13. 2., féria
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 14. 2., féria
17:00 Krakovany  

PIATOK  15. 2., féria
17:00 Krakovany

SOBOTA 16. 2.,  féria
17:00  Krakovany

NEDEĽA 17. 2., 6. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 121-140

Farské oznamy od 4.2. do 10.2.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 4.2 10. 2. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 4.2., féria

 

UTOROK   5. 2., sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
17:00 Ostrov    

STREDA 6. 2., sv. Pavla Mikyho a spoločníkov, spomienka
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 7. 2., féria
17:00 Krakovany  

PIATOK  8. 2., féria
17:00 Krakovany

SOBOTA 9. 2.,  féria
17:00  Krakovany

NEDEĽA 10. 2., 5. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 101-120

Farské oznamy od 28.1. do 3.2.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 28.1.  3. 2. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 28.1., sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

 

UTOROK   29. 1., féria
17:00 Ostrov    

STREDA 30. 1., féria
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 31. 1., sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
17:00 Krakovany  

PIATOK  1. 2., prvý piatok v mesiaci
16:00 Ostrov
17:00 Krakovany

SOBOTA 2. 2.,  Obetovanie Pána (Hromnice), sviatok
17:00  Krakovany

NEDEĽA 3. 2., 4. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 81-100

Farské oznamy od 21.1. do 27.1.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 21.1.  27. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 21.1., sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

 

UTOROK   22. 1., féria
17:00 Ostrov    

STREDA 23. 1., féria
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 24. 1., sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Krakovany  

PIATOK  25. 1., obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
17:00 Krakovany

SOBOTA 26. 1.,  sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
17:00  Krakovany

NEDEĽA 27. 1., 3. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 61-80
Od 18.1. do 25.1. 2019 bude Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Farské oznamy od 14.01. do 20.01.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 14.1.  20. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 14.1., féria

 

UTOROK   15. 1., féria
17:00 Ostrov    

STREDA 16. 1., féria
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 17. 1., sv. Antona, opáta, spomienka
17:00 Krakovany  

PIATOK  18. 1., féria
17:00 Krakovany

SOBOTA 19. 1.,  féria
17:00  Krakovany

NEDEĽA 20. 1., 2. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 41-60
Od 18.1. do 25.1. 2019 bude Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Výberové konanie-asistent učiteľa

Print Friendly, PDF & Email

Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

vypisuje výberové konanie na pozíciu

 asistent učiteľa

Zamestnávateľ:    OcÚ Krakovany
Názov:                       Základná škola, Školská 318/3, 922 02 Krakovany
Kontakt:                   Mgr. Eva Seitlerová, riaditeľka školy, 033 7798440
e-mail:                       skolakrakovany@gmail.com

Počet voľných miest: 1

Pracovná pozícia: Pedagogický asistent

Úväzok: 100%

Predpokladaný termín výberového konania: 20.2.2019 o 10:00

Dátum nástupu: predpokladaný dátum 04.03.2019

Kvalifikačné predpoklady 
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,  
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016.

Ďalšie požiadavky

a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy
b  spôsobilosť na právne úkony, 
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť, 
f) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 15. februára 2019. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Na adresu:

Obec Krakovany
Základná škola
Námestie sv. Mikuláša 406/4
922 02 Krakovany
„VÝBEROVÉ KONANIE – PED. ASISTENT“

Platové zaradenie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.