História folklóru v Krakovanoch

Ak Piešťany s ich liečivými prameňmi a kúpeľmi pozná svet, tak K r a k o v a n y, dedinu s   1 300 obyvateľmi, na dohľad od Piešťan /8 km na západ/ pozná takmer celé naše Slovensko, ba aj zahraničie. Duševné bohatstvo nášho ľudu v tejto typickej západoslovenskej dedine na Dolnom Považí vykryštalizovalo do takých ľudových umeleckých výtvorov, že v očarení žasneme pred nimi.

Široká a úrodná rovina Dolného Považia s pozadím modrých vrchov Malých Karpát a Bielych Karpát na západe a zelených vrchov Považského Inovca za Váhom na východe, vytvárajú scenériu, kde aj za ťažkých  a zložitých pomerov vyrastal v minulosti ľud, ktorý svoje prirodzené nadanie vedel prácou a umnosťou rozvíjať svojrázne, v nesmierne bohatom a príťažlivom ľudovom umení. S obdivom žasneme nad tými skvostami, ktoré vytváral  v priebehu dlhých a ťažkých rokov náš krakoviansky človek a ktoré zhmotnil do prekrásnych čipiek, výšiviek a bohatého kroja, ktorý pod menom susedných Piešťan je pýchou Slovenska, ba sveta. Inou oblasťou rozvinutého ľudového umenia v Krakovanoch a na okolí je spev. Láska k piesni v Krakovanoch nikdy nevymizla. V piesni sa ľud radoval i žialil, veselil i jasal. V piesni prevládal jednohlas. V Krakovanoch bol spev prejavom starej robotníckej kultúry.  Stojíme v pohnutí nad bohatstvom tvorivej obrazotvornosti a citu, ktoré umožnili vzniknúť prekrásnej piesni, v jej slovesnej i melodickej podobe, aby sa osobitne rozvili v svojrázne umenie ľudovej hudby  – dychovej pred 150 rokmi. Tou sa Krakovany osobitne zapisujú do rozvoja slovenskej hudby i v tomto druhu hudobného umenia a vlastne ako prvé na Slovensku. Nie je vari náhodné, že v Krakovanoch sa narodil hudobný skladateľ Ján E g r y /1824 – 1908/. Základy dychovej hudby v Krakovanoch položil v r. 1854 miestny organista a učiteľ Alojz Říha. Vynikajúce úspechy dosiahla dychová hudba za vedenia organistu – učiteľa L. Bilčíka. Tento však mladý zomrel v r. 1936. Od roku 1950 účinkovala dychová hudba pod menom Krakovanka, dirigent Jozef Jankech. Jej napredovanie bolo vzostupné.

V roku 1953 za vedenia učiteľky A. Horanskej vznikol v obci folklórny súbor Oráč, ktorý dal nový zmysel a funkciu aj dychovej hudbe. Ich spolupráca sa rozvíjala do veľmi úspešného a radostného spoluúčinkovania. Nasledovali vystúpenia po celom Slovensku, Morave a v zahraničí /Maďarsku,Rakúsku, Belgicku, Francúzsku a Nemecku /. Krakovany svojim súborom pod menom Krakovanka prispeli v r. 1985 k úspechu vo Východnej i v Strážnici. Krakovanka začala nadväzovať na domáce ľudové tradície aj v tancoch. Najviac tancov, zvykov a obyčají sa zozbieralo v Strážoch. Boli zozbierané tance: sečkový, husací, pod šable, mazurka, dupaná, zahradnícky, kadlecká, ručníkový, šijeme mechy, cepová, kvokaná, na šasť, šoltýs a šalát. To je bohatstvo, ktorým Krakovany prispeli do klenotnice ľudového tanca a môžu plným priehrštím rozdávať aj v tomto smere celému Slovensku, ba aj zahraničiu. Tvorivá práca a úspechy prinášali ľudovej tvorivosti obohatenie a výsledky. Vystúpenia súboru sa stali ozajstnou spoločenskou a kultúrnou udalosťou. V živote to už tak býva, že aj umenie sa najbohatšie rozvíja tam, kde sú na to najpriaznivejšie podmienky.

Aj Západoslovenské slávnosti ich našli v Krakovanoch, v srdciach Krakovancov, predovšetkým v srdci učiteľky A. Horanskej, ktorá v tom čase študovala diaľkovo choreografickú školu v Bratislave a bola členkou Krajskej poradne ĽUT.

Prvé Západoslovenské folklórne slávnosti piesní a tancov sa konali v r. 1956 v Piešťanoch. Po 2. ročníku sa ukázalo, že by sa nemali konať v mestskom prostredí, ale v prostredí dedinskom so zachovalými folklórnymi tradíciami. Tretí ročník ZFS sa konal vo Vrbovom, v amfiteátri, pričom výdatnú pomoc poskytol závod Trikota Vrbové. Závod Trikota  rozširoval svoju výstavbu, pričom bol zlikvidovaný amfiteáter a tak 8. ročník ZFS sa konal na základe návrhu členky Krajskej poroty ĽUT v Bratislave,  v Krakovanoch. v kultúrnom dome a v nedokončenom amfiteátri. Obec Krakovany prijala toto podujatie otvoreným srdcom a s láskou roľníckeho človeka. Posledné ročníky ZFS ukázali, že sa stali rovnocennými partnermi našich regionálnych slávností ako napr. v Detve, v Levoči a inde. Ľudová pieseň, hudba a tance sa stala vecou srdca mnohých účastníkov slávností, možno povedať, že ich očarila. Ukázalo sa, že na západnom Slovensku máme naozaj bohatý zdroj ľudového umenia, najstarších folklórnych prejavov, spätých s rôznymi obradmi, hrami, pracovnými i slávnostnými príležitosťami, že najmä vokálny prejav – spevy, ako aj dedinské dychové hudby očarili mnohých, pre ktorých sa stalo ľudové umenie vecou srdca. Prekrásna scenéria krakovianskeho amfiteátra, ktorú navrhol architekt Viliam Gruska, zostane navždy v pamäti tohto regiónu, či západného Slovenska, ba aj sveta, pretože ZFS v Krakovanoch navštevovalo množstvo hostí zo zahraničia. Táto vznešená atmosféra sa vytvárala rok čo rok v Krakovanoch až do roku 1975.

Vtedy bolo rozhodnuté, že priestory v Krakovanoch už nevyhovujú pre veľkosť, keďže rok čo rok sa účasť folklórnych skupín a súborov zväčšovala. Krajské osvetové stredisko v Bratislave hľadalo väčšie priestory a zaujímavejšiu prírodnú scenériu, hory  ako aj sponzorov slávností. Takéto prostredie sa podarilo nájsť na Myjave. Našla sa aj priazeň obyvateľstva , známeho a nezabudnuteľného folkloristu Samka Dudíka ako aj súboru Kopaničiar. Brány krakovianského amfiteátra pre Západoslovenské folklórne slávnosti sa uzavreli v r. 1975. No nezostali zatvorené. Už 30 rokov sa v tomto svojráznom prostredí konajú Okresné folklórne slávnosti. Hlavným organizátorom tohto podujatia sú Okresné osvetové stredisko v Trnave, miestny národný výbor a Miestne kultúrne stredisko v Krakovanoch, dnes Obecný úrad Krakovany a Miestne kultúrne  stredisko. Na pódiu sa stretávajú najaktívnejšie folklórne kolektívy z nášho okresu, ale aj hostia z iných kútov Slovenska. Každý z nich s veľkou úctou a láskou uchováva tradície svojho ľudu v kolektíve ZUČ. Táto krásna záujmová činnosť prináša radosť a spokojnosť mnohým ľuďom žijúcich v tomto regióne, ale aj v okolí. Návštevníci každým rokom stále zreteľnejšie počúvajú rezké tóny hudby a veselý spev mladých i starých ľudí, ktorým je folklór vecou srdca. Organizátori tohoto Okresného folklórneho podujatia vedia, že v tomto prostredí vždy nájdu srdce a myseľ človeka, ktorý sa vie nadchnúť pre túto ušľachtilú prácu.

Medzi úspešné kolektívy, súbory, či skupiny, ktoré sa predstavili na krajských a okresných slávnostiach v Krakovanoch počas 43 rokov sú: FS Inovec s Hlohovca, FS Železničiar z Leopoldova, Dudváh z Majcichova, Trakovičan z Trakovíc, FS Liptov z Ružomberka, DH Považanka, DH z Holíča, FS Dudváh, FS Rozsutec zo Žiliny, DH  Hrnčarovani, FS Zobor z Nitry, DFS Majorán Dolná Orešany, Rozmarínček z Majcichova, Cíferan z Cífera,  Oravan Nižná, a ďalšie. Na slávnostiach vystupovali aj súbory zo zahraničia: z Maďarska, Nórska, Grécka a tiež profesionálne súbory: Lúčnica a SĽUK. Nemožno zabudnúť na poloprofesionálne súbory a ich vystúpenia v Krakovanoch: Trenčan z Trenčína, Kopaničiar, Brezovan, Družba Trenčín, Zobor Nitra, Gymnik Z Bratislavy, ktorý v Krakovanoch mal premiéru pod vedením pani Šimonekovej, bol účastníkom slávností takmer každý rok. Nemožno zabudnúť na domáce súbory a FS. FS LUSK, FS Krakovanka, Dychová hudba Krakovanka, ktorá sa žiaľ po 150 rokoch účinkovania rozpadá. Plodná tradícia starých predkov sa neudržala. Odchodom z DH pána Jozefa ROŠKU stratila DH pevnú ruku. Veľmi nám je ľúto, že z miestnej dychovky odišiel klan Roškovcov, Sedlákovcov, Štefankovcov, Bielikovcov. Vynikajúci hudobníci zvolili inú cestu života a tak hudobné nástroje ležia v depozite. Veľká škoda, mladí občania, zamyslite sa nad tým, odchádza zo scény hudobné srdce.  Veľmi známa je v Krakovanoch výroba čipiek, spôsobom paličkovania a vyšívania. Hlavne výšivky sú veľmi obdivovaným prejavom zručnosti a výtvarných schopností žien, ale aj ojedinele mužov. Veľká vďaka patrí pani Daniele Piscovej, ktorá neúnavne vedie paličkovanie v našej obci. Pod jej vedením čipkárstvo žije, prezentuje sa pri rôznych príležitostiach, na výstavách, ale aj v zahraničí. Čipka má svojho nástupcu, za čo srdečne ďakujeme vedúcej p. Piscovej. Nástupcu má aj pani A. Horanská, vedúca FS Krakovanka, ktorá nepretržite 53 rokov v obci vedie FS. V práci jej  momentálne pomáha dcéra. FS vychovala mnohých ďalších vedúcich: p. Michala Sedláka, FS LUSK, pani Antóniu Mitošinkovú, vedie FS Krakovienka. Tance, zvyky, obyčaje, spevy v Krakovanoch žijú. Folklórne skupiny ako aj súbor Lusk majú bohatý repertoár, ktorý sústavne obohacujú a dopĺňajú. Vrodený talent Krakovancov, ale aj členov z okolia a schopnosť improvizácie zaručujú, že vystúpenie pôsobí ako nové. Vysokú úspešnosť v obci, v okolí, ba na Slovensku, v Európe, či v iných krajinách sveta má „ Krakovianska svadba“. Prví mladomanželia tejto svadby boli Michal Horanský a Mária Valová. Každý program, ktorý skupiny a súbor predvádzajú, je oslavou nášho šťastného života, je príspevkom do bohatej pokladnice ľudovej kultúry, pre blaho budúcich pokolení. FS Krakovanka i súbor Lusk absolvovali počas svojho trvania mnoho zájazdov do zahraničia, kde sa stretli s vysokým ocenením práce. Zahraničie očarili aj prekrásne pestrofarebné kroje. Z domáceho materiálu napradená ľanová a konopná priadza a utkané plátno bolo základom odievania mužov, žien a detí až do nedávnych čias. Dnes ostali verné tomuto odevu len ženy /jedenásť žien od kolísky po hrob/ a FS a súbory, ktoré sa obliekajú do týchto nádherných šiat na vystúpenia alebo reprezentáciu tohoto regiónu. Vďaka všetkým tým, ktorí tento odev majú uložený v maľovaných truhliciach a obliekajú  sa doň pri náboženských sprievodoch alebo na folklórnych slávnostiach, či iných oslavách.

Zaujímavý je aj dialekt tohoto prostredia. FS či súbor sa snažia svoje hovorené  monológy interpretovať týmto dialektom. No najvernejšia zostáva tomuto dialektu pani Daniela Piscová, ľudová rozprávačka, ktorá nechýba ani na folklórnych slávnostiach. Poznajú ju i vo viacerých kútoch Slovenska pod menom „ Ozefa Omáčkech“.

Pri príležitosti 30. výročia Okresných folklórnych slávností v Krakovanoch spomeňme organizátorov, choreografov a vedúcich Západoslovenských FS ako aj Okresných FS v tomto regióne: p. Annu Melíškovú, metodičku Okresného osvetového strediska v Trnave /50 rokov zabezpečuje organizačne folklórne slávnosti /, z krajského osvetového strediska ing. V. Scholtzovú, V. Ondriáša, O. Demu, Jožka Lehotského, D. Laštiakovú, z choreografov: E. Kubalovú, H. Šimunekovú, C. Zálešáka, o. Mičkovú, L. Blažeka z Križovian, M. Kunkela z FS Inovec a ďalších. Všetkým vyslovujeme uznanie a vďaku.

Tance, zvyky, obyčaje, spevy v Krakovanoch žijú. Prianím všetkých priaznivcov folklóru je, aby aj v budúcnosti naša obec rozkvitala a zvýrazňovala dedičstvo svojich predkov. Podarí sa tieto tradície zachovať ?

Na záver chcem z celého srdca poďakovať všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek skutkom podieľali na 30 – tich ročníkoch Okresných folklórnych slávností. Srdečná vďaka !

V prvom rade, ďakujem Tebe Pane Bože, že si nám doprial  zdravia,

a dodal nám optimizmus, radosti pri vykonávaní tohoto kultúrneho podujatia Dolného Považia.

        Plynú roky a rok, čo rok krásnie moja vlasť, moja dedina.

         Po živote túži moja zem,

         mávaj krídlami biela holubica,

         pokojnú prácu tohoto ľudu verne stráž.

         V tejto prekrásnej zemi verných synov, dcéry máš.

         Buď pozdravená rodná domovina:

         Nedajme zahynúť ľudovému umeniu!

         Týmto chceme naplniť odkaz a dedičstvo našich predkov dnes i zajtra.

 Anna Horanská

Podnikateľské subjekty

Podnikateľské subjekty

 

Názov subjektu/popis činnosti Adresa, telefón, fax: e-mail, internet:
AUTOSERVIS Rajčák Michal Námestie sv. Mikuláša 185/6
Krakovany 922 02
e-mail: autoservisrajcakmichal@gmail.com
B-AGRO s.r.o. Strážovská 99/296
Krakovany 922 02
 
BRUKOS s.r.o. 125
Krakovany
 
CEDER, s.r.o. 310
Krakovany 922 02
 
Czech Tools Slovakia, s.r.o. Železničná 585
Krakovany 922 02
 
DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o. Južná 117/67
Krakovany 922 02
e-mail: jurda@sklo-dekor.com

internet: www.dekorcentrum.sk

EOK Australian SLOVAKIA spol.s r.o. –
chov emu hnedého a predaj výrobkov z emu oleja
Veterná ulica 515/6
922 02 Krakovanytel./fax: 033 7798 841
mobil:0905 855 338
e-mail: info@emufarma.sk

internet: www.emufarma.sk

Hadice pro s.r.o. Železničná 571/10
Krakovany 922 02tel./fax: 033 7718 777
e-mail: hadice@hadicepro.sk

internet: www.hadicepro.sk

HRS – TRUCK SHOP – predaj náhradných dielov, pneumatiky, oleje, filtre, tesnenia a iné … Železničná 585

Krakovany 922 02

tel.: 0905 311 004, 0918 244 989, 033 7798 323

e-mail: holbik@hrs-truckshop.sk

internet: www.hrs-truckshop.sk

KAISER Eastern Europe, s.r.o.

výroba komunálnych strojov, výroba strojov pre stavebníctvo, výroba čerpadiel a kompresorov

Priemyselná 604/5
Krakovany 922 02
internet: www.kaiser.li/sk/startseite-sk/
KIPA,s.r.o. 

veľkosklad potravín pre gastronomické zariadenia

140
Krakovany 922 02tel./fax: 033 7798 258
mobil:0903 237 947
e-mail: kipa@kipa.sk

internet: www.kipa.sk

M E A fin, s.r.o. Strážovská 255/23
Krakovany 922 02
 
M E A one, s.r.o. Strážovská 255/23
Krakovany 922 02
 
MMJ SERVIS, s.r.o. Veterná ulica 456/59
Krakovany 922 02
 
MOLARIS, s.r.o. Dolná 1/59
Krakovany 922 02
 
MONA PLUS spol.s r.o. –
TTR pásky, digitálna tlač, reklamné predmety (tričká, kalendáre, vína…)letáky, prospekty,  vyšívanie na textil
Južná ulica 426/25
922 02 Krakovanytel./fax: 033 762 12 88
mobil:0905 276 001
0903 966 544
e-mail: monaplus@monaplus.sk
internet: www.monaplus.eu
MVK Servis, s.r.o. Dolná 1/59
Krakovany 922 02
 
Inalfa Roof Systems Slovakia s. r. o. Priemyselná 573/3
Krakovany 922 02
 
Ing. Dušan Knoško – súdny znalec z odboru doprava cestná. Hlavná ulica 530/54,

922 02 Krakovany

tel: 033/7798745

mobil: 0903866885

e-mail: dusan.knosko@stonline.sk
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. – Distribúcia potravinárskych výrobkov  Železničná ulica 16,

922 02 Krakovany

tel.: 033/7723371

fax: 033/7910062

e-mail: mabonex@mabonex.sk
O R L Í K-KOMPRESORY SK, spol. s r.o.

kompletný dodávateľ v oblasti tlakovej techniky

Železničná 585
Krakovany 922 02 tel.: 033/7798 464fax: 033/7798 465
e-mail: orlik@orlik.sk

internet: www.orlik.sk

P&P Business s.r.o. Sadová ul. 472/5
Krakovany 922 02
 
Poľnohospodársko-šľachtiteľské družstvo Krakovany – Stráže Železničná 316/2
Krakovany 922 02
 
     
Priemyselná Real Estate Company, s. r. o. Priemyselná 573/3
Krakovany 922 02
 
SAJLOMEDIA s.r.o. Strážovská 296/99
Krakovany 922 02
 
SCUBA – MED s.r.o. Školská ulica 633/1B
Krakovany 922 02
 
SEDOS, s.r.o.

výroba, predaj osív, hnojív sejačiek.

Hlavná ulica 190

922 02 Krakovany

tel.: 033/7798 486

fax: 033/7798 868

e-mail: sedos@sedos.sk

internet: www.sedos.sk

SEMPER DECOR, s.r.o.

škôlka okrasných drevín

predaj, realizácie výsadieb

 

Nová ulica 521/6

922 02 Krakovany

tel.: 0903/412 516

 

e-mail: obchod@semperdecor.sk

internet: www.semperdecor.sk

 

SHIP – BUILDING TRADE, s.r.o. Nám. Sv. Mikuláša 158/41
Krakovany 922 02
 
STIVA, s.r.o. Južná 2
Krakovany 922 02tel./fax: 033 779 68 65
e-mail: stiva@stiva.sk

internet: www.stiva.sk

Stürm s.r.o.

V oblasti ocele a kovov Vám ponúkame široké spektrum výrobkov a služieb z jednej ruky:

rozsiahle sklady ,  moderné centrum rezania ,

výkonná prevádzka pálenia, najjemnejšia laserová technológia ,  spoľahlivá logistika

Priemyselná 7/605
Krakovany 922 02 tel.: 033/7353 400fax: 033/7353 499
e-mail: info.sk@stuerm.sk

internet: www.stuerm.sk

VINOTRADE, s.r.o. č. 199
Krakovany 922 02
 
X3 s.r.o. K Spúšťu 100/8
Krakovany 922 02
 
Záhradníctvo Šoka SHR

Predaj ovocných stromkov a podpníkov

Námestie sv. Mikuláša 49/19
Krakovany 922 02 tel.: 033/7798 725
e-mail: soka@xnetpn.sk

internet: www.zahradnictvosoka.sk

 

Chcete mať bezplatný odkaz na tejto stránke?

Napíšte nám všetky údaje na: krakovany@krakovany.sk

Obecná knižnica v Krakovanoch

Vážení návštevníci knižnice!

Víziou do budúcnosti našej knižnice je vytvárať konkrétne príťažlivé programy na rozvíjanie detského čitateľstva, do ktorých by sme chceli podľa možnosti zapájať významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života, ale i významné profesionálne inštitúcie – galérie, knižnice, múzeá, divadlá. Chceli by sme osloviť  renomovaných spisovateľov a ilustrátorov, organizovať hodnotné stretnutia so žiakmi, usporiadať semináre o čítaní s pedagógmi. Chceme sa zamerať najmä na rozvoj čítania a na dvíhanie jazykovej kultúry u žiakov mladšieho školského veku. Osloviť ich vo veku, keď sa vytvára a formuje trvalý vzťah ku knihe. Motivovať a učiť deti láske ku knihám a k čítaniu je náročná a ekonomicky nevyčísliteľná práca, ktorá si vyžaduje stovky hodín trpezlivej práce a spoluprácu mnohých dospelých, s cieľom ovplyvniť a kvalitne napĺňať ich voľný čas. Napriek všetkým prieskumom, ktoré deklarujú nízku čitateľskú úroveň detí na Slovensku, sme presvedčení, že deti čítať chcú i vedia, ale na túto duševnú činnosť majú málo podnetov.

Srdečne vítame každého, kto sa chce stať nielen čitateľom našej knižnice, ale svojou aktivitou prispeje k jej širšiemu využitiu a naplneniu našich vízií.

Knižnica predsa nemá slúžiť len ako sklad kníh. Do knižnice chodíme preto, lebo tam dostaneme viac ako len knihu. Knižnicu nepotrebuje ten, čo chce iba čítať, ale ten, čo chce vedieť viac a hlavne hľadá viac ako len knihy…

Otváracie dni:

Pondelok od 16.30.-19.00 hod.

vo štvrtok od 16.30-19.00 hod.

Knižničný poplatok na 1 rok :       1,-€      dospelí a zamestnaní,  0,70 €   deti a nezamestnaní

História obecnej knižnice

Knižnica poskytuje svoje služby nepretržite od roku 1968, pôvodne ako Miestna ľudová knižnica. Počas svojej 42 ročnej existencie sa v jej vedení vystriedalo viac knihovníkov. Prvou knihovníčkou bola pani Ľudmila Zuzicová, po nej prevzala štafetu pani Oľga Sedláková. Pre čitateľov-pamätníkov to boli určite nezabudnuteľné „tety“, pre ktoré knihovnícka práca bola i záľubu. O  knihe vedeli čitateľa poinformovať do takej miery, aby vzbudili o ňu záujem a neprezradili obsah. Za ich vedenia sa konali v knižnici rôzne besedy,  súťaže a stretnutia so spisovateľmi a básnikmi.

Súčasnosť obecnej knižnice

V súčasnosti je v knižnici evidovaných 130 čitateľov. Knižničný fond obsahuje spolu 7703 titulov rôznych žánrov, ako je napr.: krásna literatúra pre dospelých, odborné publikácie z oblasti dejín a umenia, prírodných vied, rôzne encyklopédie a pod.

Svoje oddelenie tu majú aj deti, ktoré môžu čerpať z veľkého množstva rozprávkových kníh, náučných detských kníh. V tomto oddelení  sa  nezabudlo ani na povinnú literatúru, povesti a báje. Svoj žáner si tu nájde aj dospievajúca mládež. Pre návštevníkov máme k dispozícii počítač s bezplatným prístupom na internet.

Publikácie zakúpené v roku 2014

Odborné

Kholová Helena                                 Ako žiť so psom

Kay Pollak                                         Žiadne stretnutie nie je náhodné

Beletria

Dán Dominik                                     Báseň

Mc Guireová Jamie                            Chodiaca katastrofa

Keleová Vasilková Táňa                    Julinkina pekáreň

Reichs Kathy                                     Osudná cesta

Reichs Kathy                                     Poklad

Pausch Randy                                    Posledná pekáreň

Urbaníková Eva                                 Maj ma rád

Všetko, čo chcem

Joe Hill                                               Rohy

Kleinová Rachel                                Denník nočného motýľa

Tina van der Holland                         Bejby sníva o mori

Holmesová Lucy – Anne                   50 spôsobov ako zbaliť chlapa

Jonasson Jonas                                   Analfa-Betka, ktorá vedela počítať

Coelho Paulo                                     Cudzoložstvo

Holland van der Tina                         Deja vú

Števa Opremčáková                           Ja svokra

Andra Coddington                            Jozef Bednárik

John Green                                         Na vine sú hviezdy

Jozef banáš                                        Posledná nevera

Dominika Dán                                   Nevinným sa neodpúšťa

Macháčová A.                                               Šokujúca aféra

Robert Galbraith                                Volanie kukučky

Markus Zusak                                    Zlodejka kníh

Gayle Formanová                              Zostaň so mnou

Lori Spielmanová Nelsonová             Zoznam všetkých želaní

Pre mládež

Deary Terry                                        Hrobka plná pokladov

Brezina Thomas                                 Tigrí tím – Jazdec bez hlavy

Brezina Thomas                                 Milý denníček- Démon ticha, Neviditeľná beštia

Benton Jim                                         Milý denníček – Som jednoducho geniálna

Ferrero Bruno                                    Niekedy stačí jeden slnečný lúč

Ferrero Bruno                                    Štyridsať príbehov z púšte

Lack Marika                                       Trpela som potichu

Williams David                                  Babka gaunerka

Jo Nesbo                                            Časovaná doktora Proktora

Šulková Jana                                      Dievča s maskou

Michael Fry                                        Exoti – Nulová tolerancia

Jo Nesbo                                            Prdiprášok doktora proktora

 

Nákup kníh z dotácie MK SR v roku 2012 – kliknite

 

Nákup kníh z dotácie MK SR v roku 2011 od 1.5.2011

 

Odborná literatúra:Vladimír Pokorný                              Atlas hmyzu

Otto Pospíšil                                     Atlas našich rýb

Jan Dungel                                       Atlas ptáku

Kolektív autorov                                Atlas svetových dejín

Jozef Hašto                                      Autogénny tréning

Monika Price                                    Horniny a minerály

Patriczia Pfisterový                           Odkyslenie tela v 10 krokoch

Silvia Göthel                                    Vence na každú príležitosť

Valerij Sineľnikov                             Vnútorné príčiny chorôb

Kolektív autorov                                Vtáctvo – poznáme a určujeme

Jozef Leikert                                     Osobnosti Slovenska I.                     z vlastných prostr.

Jozef Leikert                                     Osobnosti Slovenska II                     z vlastných prostr.

Kolektv autorov                                 100 divov sveta

Mária Majerníková                             501 miest, ktoré musíte vidieť

Dale, Carnegie                                  Ako sa zbaviť starostí a začať žiť

Edward Teyber                                 Deti a rozvod

Rob Hull                                           Digitální video

Ján Meravý                                       Elektrotechnická spôs. pre elektrikárov

Rebecca Stephensová                        Everest

Kolektív autorov                                 Praktická anglická gramatika

Dale Carnegie                                   Úspech si ty

Reyna de Rudy                                  Základy kresby a maľby

Michael Broder                                  Zustat spolu, nebo se rozejít?

Kay Pollak                                         Žiadne stretnutie nie je náhodné

 

Beletria:

Dominik Dán                                     Cela číslo 17

Valérie Tasso                                    Denník nymfomanky

Emma Marlowe                                 Hry pier

Tomáš Janovic                                  Humor ho!

Igor Janota                                       Legendy a mýty zo starej Bratislavy

Kristína Baluchová                              Lietam v tom tiež

Jack Kerovac                                     Na ceste

E. Maxim Matkin                                Nie na ústa

Eva Urbaníková                                  Stalo sa mi všetko

Jozef Karika                                       V tieni mafie

Eva Urbaníková                                  Všetko alebo nič: Príbeh pokračuje

Marika Budayová                                Moja nová jar

Hana Lasicová                                    Pravdivý príbeh lží

Cheryl Jarius                                      Náhrdelník

Olen Steinhauser                                Turista

Alice Seboldová                                  Pevné puto

Martin Page                                        Ako som osprostel

Anna Cavalda                                     Chcel by som, aby ma niekto niekde čakal

Waris Direová                                     Deti púšte

Táňa Vasilková                                    Dva životy

David Nicholls                                      Jeden deň

Cole Kresley                                        Kapitánová láska

Jozef Banáš                                         Kód 9

Fred Vargas                                        Muž s modrými kruhmi

Nicholas Sparks                                   Posledná pieseň

Selene Silverwindová                           Príručka čarodejnice

John Grisham                                      Priznanie

Jozef Banáš                                         Sezóna potkanov

Alžbeta Hulová                                     Spoveď jedného dievčaťa

 

Detská literatúra:

Ľudmila Loderová                              Žabka žblnka

Michaela Hrachovcová                       Murko sa vracia

Viera Kubičková                                Vo veršoch sa ľahko ráta

Marcela, Stanislav Bielikovci               Poďme sa rozprávať

Gabriela Futová                                 Keby som bola bosorka

Roald Dahl                                        Matilda

Ľudmila Mičeková                              Na mori s Horácom Nelsonom

Gabriela Futtová                                Neblázni sa, mamička

Thomas Brezina                                Pobrežie kostier

Hans Christian Andersen                    Rozprávky

P.C.Kristin Castová                            Škola noci 1: Označená

M. Rázusová – Martáková                  Zatúlané húsa

Astrid Lingrenová                              Karlson zo strechy

Astrid Lingrenová                              Pippi dlhá pančucha

Astrid Lingrenová                              Pippi dlhá pančucha v tichomorí

Astrid Lingrenová                              Pippi dlhá pančucha nastupuje na loď

Kolektív autorov                                Objavujeme povolania

Lumír Mikulka                                   Letné olympijské hry

Roald Dahl                                       Čarodejnice

Perry Deary                                      Dvadsiate storočie

Roald Dahl                                        Jurov zázračný liek

Irena Šmalcová                                 Kráľovstvo rozprávok

Roald Dahl                                        Minpinkovia

Zdeněk Miler                                     Šibal krtko

L.J. Smithová                                    Upírske denníky – V moci tieňov

 

Detská odborná literatúra:

Fiona Wattová                                   Kniha výtvarných nápadů

Eric Kentley                                       Lode

John Coiley                                        Vlaky

Lucia Giantisová                                 Aké i/y sa píše?

Hugh Mc Manners                              Ako prežiť v prírode

Barbara Taylorová                             Arktída a Antarktída

Miranda Magquittyová                        Žraloky

Neil Malard                                       Ponorky

 

Knihy zakúpené v roku 2011 do 29.4.2011

Odborná literatúra:

Hicks, Esther  Hicks, Jery: Pros a dostaneš!

 

Beletria:

Brown, Dan: Anjeli a démoni

Young, William Paul: Chatrč

Ďurech, Niňo: Mimozemšťan a Malá čertica

Clark Higgins, Mary: Nevracaj sa domov

Karika, Jozef: V tieni mafie

Smith, L.J.: Upírske denníky, Temné sily 6

Smith, L.J.: Upírske denníky 5, Návrat

Smith, L.J.: Upírske denníky, Nová generácia nemŕtvych

Stevenson Robert L.: Podivný prípad doktora Jakylla a pána Hyda

 

Detská literatúra:

Dahl, Roald: Charlie a továreň na čokoládu

Bendová, Krista: Osmijanko sa vracia

Pastorková, Táňa: Veršovaná abeceda

Jobus, Branislav: Zázračné rozprávky

Baum, L.Frank: Čarodejník z krajiny Oz

Grimmovci, Jacob a Wilhelm: Rozprávky

Andersen, Hans Christian: Rozprávky

Tolstoj, Lev Nikolajevič: Rozprávky a bájky

Šebestová, Ivana, Swift, Jonathan: Gulliverove cesty

 

Knihy zakúpené v roku 2010

Odborná literatúra:

Psychopatologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže, Tureček, Karol

Ploché břicho za šest týdnú, Despeghel, Michael

Žena, šperk a barvy, Trpková, J.

Krajšie bývanie, Leeová, Vinny

Život po strate, Moody a Raymond

The USA, Baxter, Alison

Warhol, Honnef, Klaus

Abstraktní expresionizmus, Hessová, Barbara

 

Krásna literatúra:

Sladko v ústach, Kardošová, Barbora

Nečakaná milosť, Steel, Danielle

Srdce v tme, Keleová-Vasilková, T.

Jedz, modli sa a miluj,  Gilbertová, Elizabeth

Púštny kvet, Dirieová, W.

Svet mi je dlžný, Urbaníková, Eva

Služobné tajomstvá, Hudecová, Katarína

Čistá voda, Bacigalová, Eva

Poviedky o nevere

Ženy nášho rodu, Nagyová-Džerengová, P.

White Death, Vicary, Tim

Henry VIII and His Six wives, Hardy-Goul, Janet

Heat and Dust, Prawer  Jhabvala, R.

Džungľa rúžov, Bushnell, Candace

Šúko a Apolka, Tavali, Ladislav

Nevidím, nepočujem, milujem, Kičerová, Iva

Aj ja teba, Matkin, E. Maxim

 

Detská literatúra:

The happy prince and others stories, Wilde, Oskar

The little prince, De Saint Exupéry, A.

Stuchnutý stredovek, Deary, Terry

Strašná prvá svetová vojna, Deary, Terry

Hanka, stratená víla, Meadows, Daisy

Gulliverś Travels, Swift, Jonathan

Ratatouille, Olin, Hary

Pinocchio, Chiral, Pavel

Macko Puf, Rozprávky na dobrú noc, Driscollová, Laura

Z rozprávky do rozprávky, Gašparová, Eleonóra

Clapci padli z višne, dievčatá z jahody, Futová, Gabriela

Klub putovných džínsov-Prvé lásky, Brasharesová, Ann

Sponzori a darcovai MsSČK Krakovany za rok 2013

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

Sponzori a darcovia MsSČK Krakovany za rok 2013

 

Obec Krakovany

Kikta Peter / Kipa

Sedlák Jozef / Gorazd

Potraviny stred, Krakovany

Chateau Krakovany

Poľovnícke združenie Králik, Krakovany

PŠD Krakovany

SAOS Majerník

Piváreň u notára, Krakovany

Vavrinecká trojka

FSk Krakovienka

Podhoranka

Chrámový spevokol

Rodina Straková

Rodina Havrlentová

Rodina Augustínová

Rodina Kubranová

Rodina Petra Klču

Rodina Lucie Žákovej

Rodina Ľudmily Štefankovej

Rodina Ivety Valovej

Rodina Černeková

Rodina Ravasová

Miháliková Lýdia

Masárová Marta

Klčová Mária

Svetlíková Anna

Ravasová Mária

Mitošinková Marta

Kellerová Edita

Straková Margita

Žitnanská Mária

Žitnanský Ladislav

Zuzicová Ľudmila

Štefanková Anežka

Štefanka Roman

Hermanová Ivona

Štefanka Jozef

Jurda Milan

Ščepko Martin

Sedlák Michal

Macháč Jozef

Bondrová Anna

a ďalší

 

Ďakujeme!

Hlavné úlohy na úseku spolkového života MsSČK Krakovany na rok 2014

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

Hlavné úlohy na úseku spolkového života MsSČK Krakovany na rok 2014

 • Hlavnou úlohou tohto roku je zapáliť mladých ľudí pre humanitárne ciele a prácu SČK a získavať ich ako členov miestneho spolku SČK.
 • Intenzívne nadviazať úzke kontakty s lekármi, zdravotnými sestrami a pracovníkmi v zdravotníctve, ktorí bývajú v pôsobnosti miestneho spolku SČK za účelom poskytovania podpory a zdravotníckej pomoci občanom, ktorí ju potrebujú.
 • V oblasti poskytovania prvej pomoci rozšíriť rady dobrovoľných zdravotníkov červeného kríža, ktorí by ochotne zabezpečovali zdravotnícku službu pri spoločenských, kultúrnych, cirkevných a iných podujatiach v obci.
 • Naďalej pokračovať v dobrovoľnej opatrovateľskej službe, pravidelne navštevovať a spolupracovať s Domovom opatrovateľskej služby v Krakovanoch.
 • Morálne oceňovať obetavé a viacročné dobrovoľné opatrovateľky, členky miestneho spolku SČK.
 • Aktívnou spoluprácou s okolitými Ms SČK, napr. MsSČK Drahovce a MsSČK Vrbové, venovať zvýšenú pozornosť dobrovoľnej práci SČK a bezpríspevkovému darcovstvu krvi.
 • Propagovať bezpríspevkové darovanie krvi.
 • Rozširovať rady bezpríspevkových darcov krvi, venovať sa ich náboru – predovšetkým z radov mladých ľudí a prvodarcov – a morálnemu oceňovaniu ich nezištných zásluh, okrem iného i formou spoločného stretnutia darcov krvi vždy na konci roku.
 • Podporovať voľnočasové aktivity mládeže a členov MsSČK a zapájať ich do všetkých aktivít SČK.
 • V rámci aktivít a podpory zdravia a humanitárnych cieľov SČK podporovať ZŠ pri výchove detí v poskytovaní prvej pomoci a zapájať Materskú školu do zdravotnej výchovy, okrem iného i formou programu „Evička a deti“.
 • Podporovať šírenie humanitárnych cieľov SČK aj na Základnej škole v Krakovanoch, napr. zapájaním žiakov ZŠ do akcií MsSČK pomocou kultúrneho programu a inými kreatívnymi aktivitami.
 • Humanitárne aktivity miestneho spolku SČK realizovať i za podpory a v súčinnosti s Obecnými úradom Krakovany a s Mikroregiónom nad Holeškou.
 • Snažiť sa o zvyšovanie vlastných príjmov a zvyšovať výnos z vlastnej činnosti za účelom plnenia plánu práce na úseku spolkového života MsSČK pre všeobecné blaho občanov .
 • Zvýšiť informovanosť členov červeného kríža o činnosti Slovenského Červeného kríža v rámci celoslovenskej pôsobnosti.

 

Krakovany, 15.12.2013                                                     Zodpovedný: Výbor MsSČK

Zoznam držiteľov lekárskych brašní

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

Zoznam držiteľov lekárskych brašní

–  Štefanková Ľudmila

–  Pekarovičová Mária

–  Masárová Marta

–  Žáková Lucia

–  Žitnanská Mária / Domov opatrovateľskej služby

–  Farský úrad

–  KD Krakovany – obdržali vybavenie do lekárskych brašní

–  MŠ – obdržali vybavenie do lekárskych brašní

–  ZŠ – obdržali vybavenie do lekárskych brašní

–  Obec Krakovany (KD Krakovany) – zakúpená obcou pri príležitosti 900.-tého výročia 1. písomnej zmienky o obci Krakovany

–  Krestová Elena – predsedníčka – červenokrížska brašňa 1. pomoci

Zoznam držiteľov Jánskeho plakety

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

Zoznam držiteľov Jánskeho plakety

 

Držitelia DIAMANTOVEJ Jánskeho plakety Držitelia

ZLATEJ Jánskeho plakety

Držitelia STRIEBORNEJ Jánskeho

plakety

Držitelia BRONZOVEJ Jánskeho plakety
 1. Kubran Marián, Ing.  

 1. Straková M.
 

 1. Čičmanský S.
 

 1. Palkechová A.
 
 1. Krestová E.
 1. Hornák P.
 1. Svetlíková A.
 
 1. Palkech Peter
 1. Cepková J.
 1. Žitnanská M.
 
 1. Sedlák J.
 1. Kresta B.
 1. Klčová B.
 
 1. Štefanka J.
 1. Palkech P.
 1. Valo P.
 
 1. Valo Jozef
 1. Radoský L.
 1. Slámka J.
 
 1. Klčo P.
 1. Bielik M.
 1. Valo J.
 
 1. Belobrad P.
 1. Braško J.
 1. Garafa V.
 
 1. Radoský J.
 1. Patera J.
 1. Galbavý J.
 
 1. Chromjak M.
 1. Tonkovič P.
 1. Oravec P.
 
 1. Straka P.
 1. Havrlent D.
 1. Chromjak P.
 
 1. Machaj J.
 1. Beseda I.
 1. Miklovič P.
 
 1. Mitošinka J.
 1. Franko P.
 1. Kališ V.
 
 1. Žitnanský L.
 1. Galbavý L.
 1. Kališ J.
 
 1. Zuzic G.
 1. Baláž M.
 1. Kapusta J.
 
 1. Valo F.
 1. Žák R.
 1. Štefanka J. ml.
 
 1. Klčo P. ml.
 2. Profous P.
 3. Tonkovič R.
 4. Gono R.
 5. Chromjak S.
 1. Štefanka E.
 2. Kusá I.
 1. Pisca M.
 2. Žitnanský N.
 3. Žitnanský M.
 4. Kubran M.
 5. Kubran K.
     
 1. Saková K.
 2. Miške R.
V Krakovanoch, 15.12.2013

Výbor bezpríspevkových darcov krvi

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

Výbor bezpríspevkových darcov krvi

1. Augustínová Andrea

2. Augustínová Helena

3. Augustín Pavol

4. Freivaldová Miroslava

5. Gonová Jana

6. Chromjak Milan

7. Masárová Marta

8. Miklušáková Veronika

9. Palkech Peter

10. Štefanka Jozef

11. Toplanská Eva

12. Valová Iveta

13. Žitnanský Martin

Denné menu v Pivárni od 22. 9. do 26. 9. 2014

Denné menu od 22. 9. do 26. 9. 2014

Pondelok

Polievka: Babičkina zemiaková kyslá (1,7)

 1. Kuracie kúsky na ananáse, ½ ryža, ½ hranolky
 2. Pizza Klasika (1,7)
 3. Pečené bravčové koleno na čiernom pive s oblohou a chlebom (1)

Utorok

Polievka:  Žobrácka hŕstková so zeleninou

 1.  Štefanská roláda so zemiakovým pyré, kyslá uhorka (3,7)
 2. Pizza Sedliacka (1,7)
 3. Milánske špagety s postrúhaným syrom (7)

Streda

Polievka:  Krémová cibulačka s opraženým hráškom (1,7)

 1. Debrecínska kotleta so slovenskou ryžou
 2. Pizza Mexico (1,7)
 3. Grilovaná bravčová panenka na listovom šaláte s chrumkavým toastom (1)

Štvrtok

Polievka: Mrkvová číra s mrveničkou

 1. Sviečková na smotane s parenou knedľou (1,7)
 2. Pizza Tuniaková (1,4,7)
 3. Zapekaný karfiol so zemiakmi a syrom, tatarská omáčka (1,3,7)

Piatok

Polievka: Hlivová na spôsob držkovej s pečivom (1)

 1. Bravčové plátky na zelených fazuľ. lústkoch so slaninkou, pečené zemiaky v šupke
 2. Pizza Gyros Royal (1,7)
 3. Jablká v župane s vanilkovým krémom (1,3,7)

Objednávky na tel. čísle 0948 669 747. Cena obedového menu s nápojom je 3,50 €. Možnosť dovozu zdarma.

Výbor Miestneho spolku MsSČK

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch

Výbor Miestneho spolku

 

 1. Baláž Marek
 2. Bučková Martina
 3. Floreková Zuzana
 4. Gono Roman
 5. Havrlentová Michaela, RNDr., PhD.
 6. Hermanová Ivona
 7. Klčo Peter ml.
 8. Knošková Emília, Ing.
 9. Madunická Blažena
 10. Straka Peter
 11. Ščepková Marta
 12. Štefanková Ľudmila
 13. Žák Roman
 14. Žáková Lucia
 15. Žitnanská Mária
 16. Krestová Elena

 

 

Revízna komisia:                                                                                        Čestní členovia:

Havrlentová Michaela                                                                                 Svetlíková Anna

Hermanová Ivona                                                                                        Sedláková Anna

Žáková Lucia                                                                                               Augustovičová Jarmila