Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 4/2015

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 17. apríla 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
 5. Spolufinancovanie kanalizácie
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 7. Správa kultúrnej komisie
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.   Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
 5. Spolufinancovanie kanalizácie
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 7. Správa kultúrnej komisie
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Šurín), nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 13/2/2015-27/2/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27. februára 2015 a 28/3/2015-31/3/2015 z  mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 8. apríla 2015.

Uznesenie č. 13/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

 1. Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Otvorenie zasadnutia
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Rozpočtové opatrenie 4/2014
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2014
 7. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Zehnder Group
 8. Žiadosť o odpredaj pozemku J. Pavlovičová
 9. Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu
 10. Rôzne
 11. Návrh uznesení
 12. Záver – podané

 

Uznesenie č. 14/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Mareka Urbana -podané

Uznesenie č. 15/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  1/1/2015-12/1/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 9. januára 2015  – podané

 

Uznesenie č. 16/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu – podané

 

PRIJMY Rozpocet

rok2014

1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh  na 4. zmenu 4. zmena
Bežné príjmy 721513 720899,41 736943,31 745972,57 +2578,46

– 3718,46

744832,57
Kapitálové príjmy 0 0 0 0 1140 1140
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Príjmy spolu 721513 720899,41 736943,31 745972,57 0 745972,57

 

VÝDAVKY Rozpočet rok 2014 1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné výdavky 688513 687899,59 717120,61 725449,77 +14 115,52

– 14 115,52

725449,77
Kapitálové výdavky 33000 33000 19822,8 20522,8 0 20522,8
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 721513 720899,59 736943,41 745972,57 0 745972,57

Uznesenie č. 17/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie,

Čerpanie rozpočtu za rok 2014 – podané

 

Uznesenie č. 18/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

žiadosť Ing. Lukáša Daněka, Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí II, Česká republika na prenájom nebytových priestorov na rok 2015

B/Schvaľuje

Žiadosť spoločnosti Zehnder Group Czech republik, s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí v zastúpení Lukášom Daněkom, Dolná ulica 85/43 o prenájom nebytových priestorov na rok 2015 vo výške 80 € mesačne. S tým že zaplatí aj za mesiace január a február – podané

 

Uznesenie č. 19/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť Jozefíny Pavlovičovej  a Michala Pavloviča o odpredaj pozemku p.č. 43/5, k.ú. Stráže, o výmere 132 m2

B/Schvaľuje

Odpredaj  p.č. 43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 43/1, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Milan Kollár, bol overený Ing. Evou Gonovou 26.11.2014 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, pre J. Pavlovičová, a Michal Pavlovič, Hoštáky 206/70, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – podané

 

Uznesenie č. 20/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj parcely č. 43/5, zastavané plocha, k.ú. Stráže o výmere 132 m2 za cenu .7 €/m2, čo je celkom 924,- eur, pre Jozefínu  Pavlovičovú, a Michala Pavloviča, Hoštáky 206/70, Krakovany, za predpokladu, že kupujúci predloží návrh zmluvy a podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností -podané

 

Uznesenie č. 21/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

podpísanie Zmluvy o dielo s fy. SE GROUPE, spol. s.r.o.  na zabezpečenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok za cenu v zmysle zmluvy o dielo vo výške 3.000 € bez DPH – zmluva zatiaľ nebola podpísaná.

Uznesenie č. 22/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

podpísanie Mandátnej zmluvy s fy. LEGAL TENDER, spol. s.r.o., na zabezpečenie  poskytnutia služieb pri verejnom obstarávaní na výber dodávateľa realizácie zákazky k projektu                          s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ za cenu v zmysle zmluvy o dielo          vo výške 2x  1.750  € bez DPH – zmluva zatiaľ nebola podpísaná.

 

Uznesenie č. 23/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť Martina Ščepku bytom Krakovany, Južná ulica 431/35 na uloženie prípojok na  obecnom pozemku p.č. 1045/28, k.ú. Krakovany k novostavbe RD ktorý bude postavený na p.č. 1045/85, k.ú. Krakovany.

B/Ukladá

kancelárii OcÚ vyvolať rokovanie s p. Ščepkom ohľadne vytvorenia prístupovej cesty k obecným pozemkom – podané.  

 

Uznesenie č. 24/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie voľby kontrolóra obce na 8. apríla 2015 – podané

 

Uznesenie č. 25/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predlženie akcie na predaj knihy Monografia obce Pečať našich predkov za 10 eur  do odvolania – podané

 

Uznesenie č. 26/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krakovany za rok 2014 – podané

 

Uznesenie č. 27/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 • zistiť cenu za zapožičanie zametacieho vozidla – nebolo zistené
 • chodník k železničnej stanici
 • križovatka Dolná – Nám. sv. Mikuláša
 • vozík na cintoríne
 • športová hala, možnosť získania finančných prostriedkov z granotv

 

Uznesenie č. 28/3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Voľba volebnej komisie
 4. Voľba kontrolóra obce Krakovany
 5. Návrh uznesenia
 6. Záver – podané

 

Uznesenie č. 29/3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ľuboša Sucháňa – podané

 

Uznesenie č. 30/3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

zoženie volebnej komisie – Mgr. Juraj Filo, Daniela Piscová, Marek Urban – podané.

 

Uznesenie č. 31/3/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Volí

kontrolóra obce Krakovany v tajnom hlasovaní  – Ing. Elena Podmaková s počtom platných hlasov 7. – podané.

Poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, uznesenia OZ č. 3/2/2015-31/3/2015  zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4. – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Bezpečnostný projekt  na ochranu osobných údajov a  Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie. K predloženému Bezpečnostnému projektu na ochranu osobných údajov a Smernici štatutárneho zástupcu organizácie poslanci nemali pripomienky.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernica štatutárneho zástupcu organizácie schválený bez pripomienok.

K bodu č. 5 Spolufinancovanie kanalizácie

Zhotovenie kanalizácie v obci je dlhoročný problém.  Projekty na zhotovenie kanalizácie boli zhotovené v roku 1997 a sú len v papierovej forme. Bude potrebné rokovať so zhotoviteľom projektovej dokumentácie firmou Hydrocoop, s.r.o., Bratislava, či je možné prepracovať projekt aj do elektronickej podoby. Verejné obstarávanie, ktoré bolo rozbehnuté, bolo zrušené a s novým sa zatiaľ nezačalo. Čaká sa na výzvu. Dopredu je potrebné odsúhlasiť výšku spolufinancovania, ktorá je 5% z celkovej obstarávacej ceny.

Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola schválené spolufinancovanie kanalizácie v obci vo výške 5% z celkovej výšky nákladov.

K bodu č. 6 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Starý program hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol platný do konca roka 2014. Podobne sú na tom všetky obce Mikroregiónu nad Holeškou. Aby bola cena za zhotovenie PHSR nižšia, dohodli sa, že si nájdu spoločného zhotoviteľa. Výberovým konaním bola vybraná spoločnosť Media Coeli, Pekárska 11, Trnava, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku.  Cena za spracovanie PHSR bola 2124,- eur. Platby budú v dvoch splátkach, prvá pri podpise zmluvy vo výške 1062,- eur a druhá po odovzdaní diela, tiež vo výške 1062,- eur.  Starosta obce dal hlasovať za podpísanie zmluvy so spoločnosťou Media Coeli,Pekárska 11, Trnava, na vyhotovenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podpísanie zmluvy so spoločnosťou   Media Coeli,   Pekárska 11, Trnava schválené.

K bodu č. 7 – Správa kultúrnej komisie

Správu kultúrnej komisie predniesla predsedníčka pani Daniela Piscová.

– Informovala poslancov o pripravovanej akcii Stavanie mája, ktorá sa uskutoční 30.4. 2015 o 19:00 hod. Na akcii vystúpia DFS Krakovanček a ĽH Borovienka.

– Pani Piscová navhla zaradiť do cenníka nájmu priestorov KD (VZN č.6/2009) cenu za prenájom amfiteátra.

– Riešiť sťažnosti na hluk počas diskoték a zabezpečiť poriadok aj v okolí kultúrneho domu. Tu pani Piscová chcela apelovať na usporiadateľov, aby si ustrážili hlasitosť v sále a tiež pri každej diskotéke zabezpečili častejšie hliadkovanie polície v okolí kultúrneho domu aj po obci.

– Priestory ktoré má využívať FS Lusk a Borovienka na nácviky a skladovanie nástrojov. Tieto priestory sú v súčastnosti zapratané aparatúrou, ktorú používa pán Ondrej Sedlák.  Lusk má aj naďalej zabrané dve miestnosti  na poschodí kultúrneho domu. Pôvodný zámer bol, keď sa prerábal vestibul, že ho bude používať LUSK a Borovienka na nácvik a uskladnenie krojov a hudobných nástrojov.  Nakoľko priestory neslúžia úplne svojmu účelu, navrhla pani Piscová stanoviť za tieto priestory primeraný nájom a pokiaľ to bude možné zaviesť tam aj podružné meranie elektriky.

– Zabezpečiť ozvučenie na akcie obce. Sú to akcie ako Deň matiek, Posedenie s dôchodcami a Predvianočné posedenie. Ak postačia dva  mikrofóny, môže sa použiť aj ozvučovacie zariadenie, ktoré sa používa pri ozvučení pohrebov. V prípade potreby väčšieho ozvučenia, môže sa zavolať pán Michal Sedlák a služba sa mu zaplatí.

– Priestory kultúrneho domu na nácvik by chcela využívať aj FS Krakovčanka.

Pani Piscová informovala poslancov aj o prípravách Župného festivalu kultúry, ktorý bude 27. a 28. júna. V sobotu dopoludnia sa pripravuje novinka, jarmok v záhrade kultúrneho domu, na ktorom budú ponúkané špeciality z kuchyne starých mám. Vo večernom programe vystúpi FS Gymnik. Na tanečnej zábave bude hrať cimbalovka z  Nitry. V nedeľu budú vystupovať detské súbory a na záver súbor z Horehronia. Propagáciu aj výber tanečných súborov ná v kompetencii Trnavské osvetové stredisko. Obec dostala od Trnavského samosprávneho kraja dotáciu 3000,- eur na zabezpečenie festivalu. Tieto prostriedky budú použité na vyplácanie súborov a propagáciu, ktorú zabezpečuje TOS. Sponzorsky budú vyrobené tabuľky na označenie priestorov. Písmo vyrobí Dekorcentrum a ornament Re public group. Občerstvenie bude zabezpečovať obec.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

– Odkúpenie pozemku od Ing. Martina Ščepku a Moniky Ščepkovej.

Obec Krakovany v súlade s uznesením zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Krakovany č. 23/2/2015 zo dňa 27.02.2015 rokoval s pánom Martinom Ščepkom a zabezpečil geometrický plán na oddelenie pozemku, v katastrálnom území Krakovany, parcela registra „C“ č. 1045/88, orná pôda, vo výmere 21 m2 za účelom vytvorenia prístupovej cesty k obecným pozemkom. Geometrický plán za účelom vytvorenia prístupovej cesty k obecným pozemkom vznikol oddelením z parcely č. 1045/85,  orná pôda, parcela registra „C“ v katastrálnom území Krakovany, obec Krakovany, Okres Piešťany, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1955 a je vlastníctvom Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniky Ščepkovej, rod. Bubákovej, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany.

Geometrický plán na oddelenie pozemku parcela č. 10445/88 vypracovala Geodetická kancelária Romana Klču, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové, IČO: 34 6643 78, číslo plánu 44/2015, mapový list ZS XIII – 16 – 10 zo dňa 07. 04. 2015, ktorý vyhotovila Zuzana Gacková, autorizačne ju overil Ing. Jozef Fančovič dňa 07. 04. 2015 a následne bol overený Okresným úradom Piešťany, katastrálny odborom, Ing. Evou Gonovou dňa 14. 04. 2014 pod číslom 188/15.

Cena za odkúpenie pozemku p.č. 1048/88, orná pôda,  k.ú. Krakovany,  o výmere 21 m2 pod prístupovú komunikáciu od pána Martina Ščepku za cenu 1,50/m2, čo je  celkom 31,50 Eur.  Náklady spojené s vypracovaním GP, Kúpnej zmluvy a  návrhu na vklad do katastra bude hradiť Obec Krakovany. Za odkúpenie pozemku p.č. 1048/88, orná pôda,  k.ú. Krakovany,  o výmere 21 m2 pod prístupovú komunikáciu od pána Ing. Martina Ščepku a Ing. Moniky Ščepkovej za cenu 1,50/m2, čo je  celkom 31,50 Eur  dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Štefanka) , bolo odkúpenie p.č. 1048/88, k. Krakovany schválené.

– Modernizácia verejného osvetlenia

Cenovú ponuku predložila spoločnosť SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47, Bratislava. Je to dcérska spoločnosť Slovenských elektrární, a.s.

Takéto verejné osvetlenie bola skupina poslancov pozrieť aj v obci Dolné Dubové.  Cenová ponuka je vypracované na počet stĺpov, na ktorých je osvetlenie aj dnes. Môže sa stať, že pri namontovaní svietidiel, ktoré sú teraz na každom druhom stĺpe by vznikli miesta osvetlené a miesta tmavé, lebo svietidlo nemá taký veľký rozptyl. Poslanec Ľuboš Sucháň navrhol, aby sa dala prepracovať cenová ponuka na všetky stĺpy v obci.

Cenové ponuku mala predložiť aj spoločnosť BK Group, ktorá bola na rokovaní u starostu obce, ale zatiaľ žiadnu ponuku nepredložili.

Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský, Šurín), nehlasoval:0, poslanci cenovú ponuku spoločnosti SE Predaj, s.r.o. zobrali na vedomie a uložili obecnému úradu zadať spoločnosti SE Predaj  vypracovať novú cenovú ponuku na rozšírenie svietidiel na všetky elektrické stĺpy v obci.

 

Interpelácie

– Mgr. Juraj Filo-  kedy sa začne s prácami na chodníku okolo ihriska – odpovedal starosta obce, že v čo najkratšej dobe, niekedy v mesiaci máj. Realizácia by sa mala robiť s vlastnými pracovníkmi, len na pokládku dlažby sa prijal odborník, asi na dohodu.

– Ľuboš  Sucnáň – lávka pri detskom ihrisku – odpovedal starosta obce – lávka sa už opravuje.

– Pavel Klinovský – vybetónovať podstavu pre kontejnery pri obchode v Krakovanoch, najlepšie by bolo zasunúť ich do parku, aby nezužovali prejazdnosť  miestnej komunikácie.

– Daniela Piscová  – Zatečený kút v peklo kultúrneho domu od stekajúcej vody z odkvapového žľabu zo strechy. Navrhuje spraviť odvodňovací kanál.  – Pri realizácii chodníka ponechať aj parkovisko pri kabínach.

– Ing. Milan Jurda – v Moravanoch nad Váhom dostávali občania kompostovacie nádoby, zistiť, ako to funguje a kto im nádoby dodal.

– Tibor Šurín – Rada rodičov pri MŠ navrhla dať prepracovať projekt na rekonštrukciu MŠ, ktorý je na zateplenie, aby obsahoval aj prístavbu MŠ a vytvorenie ďalšej triedy aj sociálnych zariadení. – na ihrisku pri stĺpoch trčia šrauby  a je to nebezpečné pre deti, zabezpečiť odrezanie, prípadne kryty.

 

K bodu č. 9 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 27. februára  2015

K bodu č. 10 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 17. apríla 2015

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 32/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
 5. Spolufinancovanie kanalizácie
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 7. Správa kultúrnej komisie
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 33/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Tibora Šurína.

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Šurín)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 34/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  13/2/2015-27/2/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 9. januára 2015

A 28/3/2015-31/3/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 8. apríla 2015

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Bezpečnostný projekt

 

Uznesenie č. 35/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie

B/Schvaľuje

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a Smernicu štatutárneho zástupcu organizácie

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Spolufinancovanie kanalizácie

 

Uznesenie č. 36/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie kanalizácie vo výške 5 % celkových nákladov

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban).

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

 

Uznesenie č. 37/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja spoločnosťou Media Coeli, Pekárska 11, Trnava za cenu 2124 eur.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Správa kultúrnej komisie

 

Uznesenie č. 38/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Správu kultúrnej komisie

B/Ukladá

Obecnému úradu zistiť rozmery prístavby KD a vysporiadať prenájom miestností prístavby  vestibule využívaných súkromnou osobou, nakoľko LUSK využíva priestory na hornom poschodí a zistiť možnosť zavedenia podružného merania pre tieto priestory.

C/Berie na vedomie

informácie o prípravách župného festivalu

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: .8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 8

Rôzne

 

Uznesenie č. 39/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

odkúpenie pozemku p.č. 1048/88, orná pôda,  k.ú. Krakovany,  o výmere 21 m2 pod prístupovú komunikáciu od pána Ing. Martina Ščepku, bytom Južná ulica 431/35, Krakovany  a manželky Ing. Moniky Ščepkovej, rod. Bubákovej, bytom Zákostolská 260/13, Veľké Kostoľany, za cenu 1,50/m2, čo je  celkom 31,50 Eur, na základe GP ktorý vypracovala Geodetická kancelária Romana Klču, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové, IČO: 34 6643 78, číslo plánu 44/2015, mapový list ZS XIII – 16 – 10 zo dňa 07. 04. 2015, ktorý vyhotovila Zuzana Gacková, autorizačne ju overil Ing. Jozef Fančovič dňa 07. 04. 2015 a následne bol overený Okresným úradom Piešťany, katastrálny odborom, Ing. Evou Gonovou dňa 14. 04. 2014 pod číslom 188/15.   Náklady spojené s vypracovaním GP, Kúpnej zmluvy a  návrhu na vklad do katastra bude hradiť Obec Krakovany.

 

Prítomných: .8.. (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 Štefanka

 

Uznesenie č. 40/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Cenovú ponuku spoločnosti SE Predaj, s.r.o. na modernizáciu verejného osvetlenia v obci

B/Ukladá

Obecnému úradu zadať spoločnosti SE Predaj, s.r.o. vypracovanie novej cenovej ponuky na všetky elektrické stĺpy  v obci.

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Šurin,  P. Klinovský)

Nehlasoval: 1 (Jurda)

Uznesenie č. 41/4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  17. apríla 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Denné menu v Pivárni u notára od 11.5. do 15.5.2015

Piváreň u Notára Krakovany

Denné menu od 11.5. do 15.5. 2015

Pondelok

Polievka: Hŕstková so zeleninou, chlieb (1)

 1. Kuracie prsia na smotanovo-šamp. omáčke, ½ ryža, ½ americké zemiaky
 2. Pizza Provinciale – parad. z., syr, šunka, slanina, bar. rohy, vajce (1,3,7)
 3. Špagety Aglio Olio Pfeferoncino (ol. olej, cesnak, petržl. vňať, chili, chery paradajky, parmezán) (1,3,7)

Utorok

Polievka: Brokolicová krémová s krutónmi (1,7)

 1. Znojemský bravčový plátok s tarhoňou (1,3)
 2. Pizza Hawai – parad. z., syr, šunka, ananás (1,7)
 3. Srbská pleskavica v žemli s hranolkami (1)

 Streda

Polievka: Hovädzí vývar Diplomat (1,3)

 1. Srbský kurací špíz s varenými zemiakmi
 2. Pizza Espana – parad. z., syr, klobása, údený syr, zavarané kukuričky (1,7)
 3. Variácie listových šalátov s losos. nugetkami a kokteil. dres., pizza štangle (1,3,4,7)

Štvrtok

Polievka: Rascová s vajíčkom, chlieb (1,3)

 1. Hovädzia sviečková na smotane s parenou knedľou (1,3,7)
 2. Pizza Roma – parad. z., syr, saláma, olivy, šamp., cibuľa, chili papričky (1,7)
 3. Vyprážaný syr so šunkou s varenými zemiakmi a tatarskou omáčkou (1,3,7)

Piatok

Polievka: Zeleninová krémová (1,7)

 1. Vyprážaný bravč. rezeň s majonézovým šalátom (1,3,7)
 2. Pizza Vegetariana – parad. z., syr, kukurica, šamp. brokolica, paradajky, špargľa (1,7)
 3. Lievance z ovsených vločiek a jabĺk s džemom (1,3,7)

Cena obedového menu s obalom alebo nápojom 3,50 eur. Kontakt:0948 669 747. Dovoz zdarma.

Farské oznamy od 11.5. do 17.5.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany,Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  10. 05.2015, 6. veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 11.05., féria

18:00 Krakovany † Rodičia Pašákoví a starí rodičia č. 165

__________________________________________________________________________

UTOROK 12.05.,  féria

18:00 Ostrov manžel, mama, brat a rodičia z oboch strán č. 369

__________________________________________________________________________

STREDA 13.05., féria

18:00 Ostrov manžel František pri príležitosti nedožitých narodenín č. 349

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 14.05., Nanebovstúpenie Pána –slávnosť

17:00 Ostrov Za veriacich farnosti

18:00 Krakovany Rodičia brat a starí rodičia z oboch strán č. 179

__________________________________________________________________________

PIATOK  15. 05., féria

18:00 Krakovany z rodiny Fatrdlovej č. 337

__________________________________________________________________________

SOBOTA  16.05., sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

18:00  Krakovany Peter Rusnáček

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 17. 05., 7. veľkonočná nedeľa

09:00  KrakovanySyn Zdenko Braško č. 166

10:30  Ostrov Za prvoprijímajúce deti a celú farnosť

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 261-280

utorok- spoveď od 17:30 po sv. omši stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi (Ostrov)

sobota –  08:30 – spoveď prvoprijímajúcich detí, ďalej nácvik na nedeľnú sv. omšu (Ostrov)

nedeľa – 10:30- sv. omša – prvé sväté prijímanie Ostrov

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá

25.kolo 5.ligy Západ Malženice-Krakovany 6:0 (1:0)

[box type=”info” align=”aligncenter” ]Góly: 51,´ 56´ a 85´ T. Sedlák (1 z 11 m), 22´ Buhanec, 52´Braniša, 61´Hutár.

Zostava: Valovič – Kubran –  Kališ, P. Sedlák (Jančuš), Ondrejka –  Koyš, M. Sedlák, Netsch, Bukovčák – Pavlovič (Jurda), O.Sedlák (Pichler). [/box]

DETAIL ZÁPASU

 vyžrebovanie 5.liga Západ  muži jar 2014/15

[box type=”shadow” align=”alignright” width=”500″ ]Ostatné výsledky: Mokrý Háj – Slovan Šaštín 5:2 (1:1), Križovany – Oreské  3:1 (1:0),  Spartak Šaštín – Trebatice 0:5 (0:2), Zvončín – Hlohovec 1:2 (1:0), Borský Mikuláš – Veľké Kostoľany 0:3 (0:2), Horné Orešany – Gbely 1:2 (1:1), Moravský Svätý Ján mal voľno.[/box]

A-mužstvo: Tabuľka 5.ligy Západ po 25.kole

1 logoOFK Malženice 23 19 3 1 95 : 19 60 24
2 logoOFK Trebatice 23 18 4 1 69 : 12 58 25
3 logoTJ Družstevník Zvončín 24 14 3 7 61 : 27 45 9
4 logoTJ SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE 24 13 6 5 62 : 51 45 9
5 logoFC Slovan Hlohovec 23 13 4 6 39 : 22 43 10
6 logoTJ Nafta Gbely 23 11 3 9 45 : 42 36 3
7 logoOŠK Križovany nad Dudváhom 24 11 3 10 43 : 40 36 0
8 logoOFK Mokrý Háj 23 9 3 11 34 : 38 30 -6
9 logoFK Oreské 23 9 3 11 32 : 40 30 -3
10 logoTJ Družstevník Veľké Kostoľany 23 8 5 10 32 : 35 29 -4
11 logoTJ Slavoj Moravský Svätý Ján 23 8 3 12 40 : 51 27 -9
12 logoTJ Iskra – Horné Orešany 23 5 4 14 30 : 62 19 -17
13 logoTJ Slovan Šaštín – Stráže 24 4 5 15 29 : 82 17 -19
14 logoFK Krakovany 24 4 3 17 26 : 67 15 -21
15 logoTJ Sokol Borský Mikuláš 23 2 2 19 27 : 76 8(-3) -28
Dorast Oblastné majstrovstvá sk.B 21. kolo: Malženice – Krakovany 2:2 (1:0).   detail zápasu      vyžrebovanie dorastu

Dorast: Tabuľka Oblastné majstrovstvá sk.B po 21.kole

1 logoFK Krakovany 17 14 2 1 77 : 17 44 20
2 logoTJ Madunice 17 13 2 2 61 : 25 41 17
3 logoOFK Malženice 19 11 3 5 86 : 42 36 3
4 logoOFK – Drahovce 18 10 3 5 64 : 48 33 3
5 logoOŠK Zavar 18 9 4 5 45 : 25 31 1
6 logo MFK Vrbové B 17 9 1 7 75 : 45 28 4
7 logoTJ Družstevník Brestovany 17 6 5 6 37 : 49 23 -1
8 logoTJ Slovan Červeník 18 5 1 12 45 : 73 16 -8
9 logoOŠK Horné Otrokovce 18 5 1 12 38 : 69 16 -11
10 logoTJ Sokolovce 17 5 0 12 31 : 86 15 -12
11 logoTJ Družstevník Siladice 19 3 4 12 32 : 67 13 -14
12 logoFK Šulekovo 19 3 2 14 38 : 83 11 -16

Žiaci Oblastné majstrovstvá 21. kolo: Kátlovce – Krakovany  0:5 (0:3)  detail zápasu   vyžrebovanie žiakov

Žiaci: Tabuľka Oblastné majstrovstvá po 21.kole

1 logoSFC Kopánka 20 17 1 2 115 : 27 52 22
2 logoOŠK Zavar 21 16 2 3 106 : 17 50 17
3 logoFK Krakovany 21 15 4 2 82 : 26 49 16
4 logoTJ Vinohradník Suchá nad Parnou 21 15 3 3 119 : 40 48 21
5 logoŠK Slávia Zeleneč 21 12 2 7 71 : 38 38 8
6 logoFO ŠK Modranka 21 11 0 10 45 : 25 33 0
7 logoTJ Slavoj Boleráz 21 10 2 9 54 : 73 32 2
8 logoOŠK Dolná Krupá 21 8 3 10 55 : 46 27 -3
9 logoMTK Leopoldov 21 8 3 10 52 : 70 27 -3
10 logoTJ Družstevník Trakovice 21 6 2 13 44 : 64 20 -13
11 logoTJ Družstevník Veľké Kostoľany 21 5 3 13 41 : 75 18 -15
12 logoTJ Iskra – Horné Orešany 21 6 2 13 49 : 51 20(-3) -13
13 logoOŠK Dubovany 20 2 3 15 26 : 126 9 -21
14 logoTJ FC Kátlovce 21 0 0 21 6 : 187 0 -33

Soňa Predná majsterkou SR v LRU-prívlač

Dňa 25.4.2015 sa uskutočnili Medzinárodné majstrovstvá SR v LRU – prívlač 2015 (lov dravých rýb na umelú nástrahu z brehu) na jazere Zemník Bodovka . V konkurencii 23 pretekárov kategórie U14 a 19 pretekárov v kategórii U18 zo Slovenska a Čiech sa v kategórii U14 stala majsterkou SR pre rok 2015 Soňa Predná z našej obce pred druhým Samuelom Baranovičom z Hlohovca  a tretím v poradí Janom Novákom z ČR. Veľký podiel na tomto úspechu má najmä vedúci detského rybárskeho krúžku p. Jaroslav Heler a firma Sports.

https://docs.google.com/file/d/0B5Y8CyohM5ZYaGhtX2JHc2tWdUE/edit?pli=1

24.kolo 5.ligy Západ Krakovany-H.Orešany 1:1 (1:1)

[box type=”info” align=”aligncenter” ]Góly: 41´ Kališ (11 m) – 61´ Blažo.

Zostava: Valovič – Kubran –  Kališ, P. Sedlák, Ondrejka –  Koyš (M. Sedlák), Netsch, Bukovčák (Toplanský), Pavlovič – Bogora, Hornák (O.Sedlák).[/box]

DETAIL ZÁPASU

 vyžrebovanie 5.liga Západ  muži jar 2014/15

[box type=”shadow” align=”alignright” width=”500″ ]Ostatné výsledky: Moravský Svätý Ján – Mokrý Háj 0:0, Slovan Šaštín – Malženice  0:10 (0:7),  Trebatice – Križovany 6:0 (4:0), Spartak Šaštín – Hlohovec 3:2 (1:2), Veľké Kostoľany – Zvončín 2:0 (0:0), Gbely – Borský Mikuláš 6:3 (4:3), Oreské malo voľno.[/box]

A-mužstvo: Tabuľka 5.ligy Západ po 24.kole

1 logoOFK Malženice 22 18 3 1 89 : 19 57 24
2 logoOFK Trebatice 22 17 4 1 64 : 12 55 22
3 logoTJ Družstevník Zvončín 23 14 3 6 60 : 25 45 12
4 logoTJ SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE 23 13 6 4 62 : 46 45 12
5 logoFC Slovan Hlohovec 22 12 4 6 37 : 21 40 7
6 logoTJ Nafta Gbely 22 10 3 9 43 : 41 33 0
7 logoOŠK Križovany nad Dudváhom 23 10 3 10 40 : 39 33 0
8 logoFK Oreské 22 9 3 10 31 : 37 30 -3
9 logoOFK Mokrý Háj 22 8 3 11 29 : 36 27 -6
10 logoTJ Slavoj Moravský Svätý Ján 23 8 3 12 40 : 51 27 -9
11 logoTJ Družstevník Veľké Kostoľany 22 7 5 10 29 : 35 26 -7
12 logoTJ Iskra – Horné Orešany 22 5 4 13 29 : 60 19 -14
13 logoTJ Slovan Šaštín – Stráže 23 4 5 14 27 : 77 17 -19
14 logoFK Krakovany 23 4 3 16 26 : 61 15 -21
15 logoTJ Sokol Borský Mikuláš 22 2 2 18 27 : 73 8(-3) -25
Dorast Oblastné majstrovstvá sk.B 20. kolo: Krakovany – Siladice 7:0 (2:0).   detail zápasu      vyžrebovanie dorastu

Dorast: Tabuľka Oblastné majstrovstvá sk.B po 20.kole

1 logoFK Krakovany 16 14 1 1 75 : 15 43 19
2 logoTJ Madunice 16 12 2 2 56 : 24 38 14
3 logoOFK Malženice 18 11 2 5 84 : 40 35 5
4 logoOŠK Zavar 17 9 3 5 43 : 23 30 3
5 logoOFK – Drahovce 17 9 3 5 59 : 46 30 0
6 logo MFK Vrbové B 16 8 1 7 64 : 39 25 1
7 logoTJ Družstevník Brestovany 16 6 4 6 35 : 47 22 -2
8 logoTJ Slovan Červeník 17 5 1 11 45 : 67 16 -8
9 logoOŠK Horné Otrokovce 17 5 1 11 32 : 58 16 -8
10 logoTJ Sokolovce 17 5 0 12 31 : 86 15 -12
11 logoTJ Družstevník Siladice 18 3 4 11 31 : 62 13 -11
12 logoFK Šulekovo 17 2 2 13 30 : 78 8 -13

Žiaci Oblastné majstrovstvá 20. kolo: Krakovany – Horné Orešany  7:4 (5:2)  detail zápasu   vyžrebovanie žiakov

Žiaci: Tabuľka Oblastné majstrovstvá po 20.kole

1 logoOŠK Zavar 20 16 2 2 104 : 13 50 20
2 logoSFC Kopánka 18 15 1 2 106 : 25 46 19
3 logoFK Krakovany 20 14 4 2 77 : 26 46 13
4 logoTJ Vinohradník Suchá nad Parnou 20 14 3 3 115 : 38 45 18
5 logoŠK Slávia Zeleneč 20 11 2 7 69 : 38 35 5
6 logoFO ŠK Modranka 19 11 0 8 44 : 20 33 3
7 logoTJ Slavoj Boleráz 20 9 2 9 50 : 72 29 -1
8 logoMTK Leopoldov 20 8 2 10 48 : 66 26 -4
9 logoOŠK Dolná Krupá 20 7 3 10 50 : 46 24 -6
10 logoTJ Družstevník Trakovice 20 6 2 12 43 : 60 20 -10
11 logoTJ Družstevník Veľké Kostoľany 20 5 3 12 41 : 70 18 -12
12 logoTJ Iskra – Horné Orešany 20 6 2 12 48 : 45 20(-3) -10
13 logoOŠK Dubovany 19 2 2 15 22 : 122 8 -19
14 logoTJ FC Kátlovce 20 0 0 20 6 : 182 0 -30

Denné menu v Pivárni u notára od 4.5. do 7.5.2015

 

Piváreň u Notára Krakovany

Denné menu od 4.5. do 8.5. 2015

Pondelok

Polievka: Šalátová mliečna s vajíčkom, chlieb (1,3,7)

 1. Obrátený bravčový rezeň so slovenskou ryžou, kapustový šalát (1,3)
 2. Pizza Ristorante – parad. z., syr, saláma, mozarella, paradajky (1,7)
 3. Restované kuracie pečienky na cibuľke so štuchanými zemiakmi, kyslá uhorka

Utorok

Polievka: Talianska paradajková s ryžou a syrom (7)

 1. Francúzske pečené kurča (slanina, šamp., cibuľka, tymian, cesnak…) s dusenou ryžou
 2. Pizza na sladko – smotana, tvaroh, cukor, kondenzované ovocie (1,7)
 3. Šopský šalát s feta syrom, bagetka zapekaná s bylink. maslom (1,7)

 Streda

Polievka: Zeleninová s haluškami (1,3)

 1. Bravčový „Pffefer steak“ na smotanovej omáčke s cestovinou farfalle (1,3,7)
 2. Pizza Quatro Formagi s kukuricou – parad. z., 4 druhy syra, kukurica (1,7)
 3. Francúzske zemiaky s čalamádou (3,7)

Štvrtok

Polievka: Sedliacka s chlebom (1,7)

 1. Kuracie prsia zapekané s broskyňou, šunkou a syrom, ½ ryža, ½ hranolky (7)
 2. Pizza Sedliacka s kyslou kapustou – parad. z., syr, kyslá kapusta, slanina, klobása (1,7)
 3. Talianske rizoto s bravčovým mäskom a hoblinami parmezánu (7)

Piatok

Sviatok – kuchyňa zatvorená

 

     Cena obedového menu s obalom alebo nápojom 3,50 eur. Kontakt:0948 669 747. dovoz zdarma.

Farské oznamy od 3.5. do 10.5.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany,Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  03. 05.2015, 5. veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 04.05., féria

18:00 Krakovany † Anna a Gašpar Gonoví č. 49

__________________________________________________________________________

UTOROK 05.05.,  féria

18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc č. 369

__________________________________________________________________________

STREDA 06.05., féria

09:30 Krakovany Na úmysel

18:00 OstrovManžel František pri príležitosti nedožitých narodenín č. 349

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 07.05., féria

18:00 Krakovany Rodičia Macejkoví a súrodenci č. 4

__________________________________________________________________________

PIATOK  08. 05., féria

18:00 Krakovany Jozefína Melicherová, vít, Michal a rodičia č. 220

__________________________________________________________________________

SOBOTA  09.05., féria

18:00  Krakovany Manžel Štefan a rodičia z oboch strán č. 419

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 10. 05., 6. veľkonočná nedeľa

09:00  OstrovRodičia  Blažkoví, sestra Antónia a krstní rodičia č. 391

10:30  Krakovany Za prvoprijímajúce deti a celú farnosť

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 341-360

pondelok- spoveď od 17:30 po sv. omši stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi

sobota –  08:30 – spoveď prvoprijímajúcich detí, ďalej nácvik na nedeľnú sv. omšu

nedeľa – 10:30- sv. omša – prvé sväté prijímanie