Print Friendly, PDF & Email

“Morena, Morena, za kohos umrela?…”

V piatok 18.marca deti z oboch tried tradičným spôsobom vyháňali zimu a choroby vynášaním Moreny. Pomocou rečňovaniek a spevu ju vyniesli k potoku Holeške, kde ju zapálili (pani učiteľky s pani školníčkou) a vhodili do vody. Spevom, riekankami a letečkom, na ktoré naviazali stužky, privolávali jar.