Print Friendly, PDF & Email

V akom režime a za akých podmienok bude obnovená prevádzka našej materskej školy  od 1. júna 2020

 • Materskú školu bude navštevovať najviac 15 detí v jednej skupine, do skupiny môžu byť zaradené deti, ktoré neboli počas bežného školského roka v spoločnej triede. Vytvorená skupina sa nebude počas týždňa meniť, aj keď počet detí K zmene môže dôjsť až v nasledujúcom týždni ( od pondelka).
 • Prednosť pri zaradení detí do materskej školy budú mať deti:
 • ktoré sa pripravujú na primárne vzdelávanie ( predškoláci)
 • deti členov ozbrojených síl, záchrannej služby, policajtov, hasičov, pedagógov, predavačiek
 • zamestnaných rodičov

 

Organizácia prevádzky a vnútorný režim počas prevádzky materskej školy

PREVÁDZKA MŠ BUDE UPRAVENÁ MAXIMÁLNE NA DEVÄŤ HODÍN  OD  7.00 – 16.00

Povinnosti zákonného zástupcu:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)
 • Poverený zamestnanec pri vchode do budovy zmeria teplotu dieťaťu aj sprevádzajúcej osobe, ktorá odovzdá dieťa učiteľke a na základe záveru ranného zdravotného  filtra prevezme dieťa do triedy
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • Každé ráno zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa za posledných 24 hodín
 • Dieťa prichádza do MŠ len so zákonným zástupcom, odchádzať môže s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Podľa možnosti rodič nevstupuje do budovy, len v nutnom prípade za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami .
 • Osoby sa nemôžu  zhromažďovať pred materskou školou ako aj v areáli materskej školy, zakázané sú hry detí na dvore materskej školy pri odchode domov.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zákonný zástupca rešpektuje do konca školského roka prísny zákaz nosenia  hračiek (aj na odpočinok)  a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.

 

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

 • Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Bude sa dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy
 • Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole
 • Pri pobyte v exteriéri a interiéri deti nemusia nosiť rúška
 • Ak to dovolia poveternostné podmienky  prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti sa bude organizovať  v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho
 • Pedagogický zamestnanci zabezpečia podľa možnosti dostatočné vzdialenosti, tak aby sa deti hrali v menších oddelených skupinkách v súlade s rozhodnutím ministra
 • Poháriky, zubné pasty ,zubné kefky a úbory sa nebudú používať . Deti si ich vezmú domov. Deti si budú utierať ruky do papierových obrúskov, textilné uteráky sa nebudú používať.
 • Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole.

 

Stravovanie

 • Stravovanie sa bude uskutočňovať ako bežne s prísnymi hygienickými pravidlami.

 

Odpočinok detí

 • Vzdialenosti medzi lôžkami bude vzdialenosť                                                                                               

Stanovené podmienky sú v súlade s odporúčaniami ministerstva školstva, ktoré môžu byť doplnené a priebežne Vás budeme o nich informovať.

Prosíme rodičov, aby do piatku 22.mája 2020 nahlásili svoj záujem o pobyt dieťaťa v škôlke , keďže počet detí musí byť obmedzený.                                           Záujem nahlasujte na mailovú adresu: ms@krakovany.sk                                                mám záujem, nemám záujem