Print Friendly, PDF & Email

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.Z o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy, Hrádze 480/9, Krakovany oznamuje, že  zápis detí na školský rok 2020/21 sa bude konať v mesiaci MÁJ. Presný termín bude upresnený ! Prihlášku – žiadosť – nájdete na www.krakovany.sk, v sekcii školstvo materská škola. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Žiadosť si vyplnia aj rodičia, ktorých deti neboli prijaté v minulom školskom roku.