Print Friendly, PDF & Email

Zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.Z o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy, Hrádze 480/9, Krakovany oznamuje, že

zápis detí na školský rok 2019/20 sa bude konať v dňoch

od  2.mája 2019 – 10. mája 2019 v čase od 8.00 hod. – 16.00 hod.

Pokyny k zápisu do materskej školy

Čo potrebujete na zápis :

Vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením od lekára o zdravotnom stave dieťaťa a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu.  Prihlášku – žiadosť – nájdete  na www.krakovany.sk ,v sekcii školstvo materská škola, alebo si ju môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ.  Žiadosť si prevezmú aj rodičia, ktorých deti neboli prijaté v minulom školskom roku. Vyplnené žiadosti je potrebné priniesť až v čase zápisu.

   Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:                                                                                                

  – dovŕšili piaty rok veku                                                                                                                                                                       – deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou                                                                                                                             – deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

V prípade zvýšeného záujmu prednosť pri prijatí ďalej majú:                                                                                      – deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Krakovany

– deti postupne podľa ich veku / od najstaršieho po najmladšie/                    

 Deti menej ako trojročné sa prijímajú ak je voľná kapacita MŠ a majú osvojené hygienické návyky.                             

Rozhodnutia o prijatí – neprijatí                                                                                              

  Budú vydávané do 30. júna 2019. Rodič si Rozhodnutie prevezme osobne na výzvu riaditeľky v riaditeľni MŠ alebo mu bude zaslané poštou. Spolu s Rozhodnutím o prijatí dieťaťa obdrží rodič pozvánku na adaptačný pobyt s dieťaťom v mesiaci jún.