Čas

 

Činnosti
 6.30  –  9.30 Ranné aktivity:

hry a činnosti podľa výberu detí,

ranný kruh – spoločné diskutovanie,

zdravotné cvičenie a činnosti zabezpečujúce životosprávu

  9.30  – 10.10  

Dopoludňajšie  vzdelávacie  aktivity

 

10.10  –  11.45 Vonkajšie aktivity:

dopĺňanie hlavnej vzdelávacej činnosti,

spontánne hry, spontánne pohybové aktivity

11.45  –  14.50 Činnosti zabezpečujúce životosprávu – obed, odpočinok, olovrant
14.50  –  15.20 Popoludňajšie vzdelávacie aktivity

 

15.20  –  16.30 Hry a činnosti podľa výberu detí