Informácie pre rodičov detí MŠ – nástup

2. septembra 2020 sa opäť tešíme na našich škôlkárov, prevádzka MŠ je v pracovných dňoch od 6.30 do 16.30 hodine

Čo potrebuje dieťa do MŠ

 • Podpísané papučky
 • Podpísané pyžamko
 • Podpísané náhradné oblečenie v prípade , že sa pociká alebo obleje
 • Hygienické vreckovky, kefku a pastu zatiaľ nosiť nemusíte v súvislosti s opatreniami COVID -19
 • Jeden predmet (plyšovú hračku, ) na spinkanie, tento predmet zostane v materskej škole a brať domov si ho budú vždy v piatok spolu s pyžamkom na opranie. Hračky na hranie do  triedy si deti nenosia.
 • Rúško označené na viditeľnom mieste do skrinky pre prípad, ak by sa počas dňa u dieťaťa objavili príznaky ochorenia na COVID-19. Rúško je uložené v hygienickom obale v skrinke
 • Zdravotný dotazník, ktorý si stiahnete TU
 • a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktorý si stiahnete TU
 • Tlačivá prinesiete vyplnené pri prvom príchode dieťaťa do MŠ  v stredu 2. septembra 2020 a odovzdáte triednej učiteľke.  Ak nemáte možnosť si ich vytlačiť , vyplníte  si ho ráno 2. septembra pred  vstupom  do budovy MŠ.

Opäť budeme  musieť prijať viaceré opatrenia súvisiace s ochranou proti šíreniu vírusu COVID – 19.

Dôležité  informácie  bezpečnostno- epidemiologický opatreniach pre zákonných zástupcov:

     Zákonný zástupca dieťaťa:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.
 • Zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba privádza dieťa do MŠ v čase 6.30 –8.00 hod
 • Dieťa sprevádza vždy len jeden zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba
 • Zákonný zástupca dieťaťa a iné sprevádzajúce osoby vstupujú a pohybujú sa v  budove školy v rúšku a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. V priestoroch školy sa zdržujú len nevyhnutne minimálny čas.
 • Dieťa sa odovzdáva pri vstupe do triedy, zákonný zástupca/sprevádzajúca osoba do triedy nevstupuje.
 • Po zmeraní teploty bezdotykovým teplomerom pri vchode do budovy povereným zamestnancom , zákonný zástupca odvedie dieťa do šatne , kde učiteľka vykoná ranný filter a na základe záveru ranného zdravotného filtra učiteľka prevezme dieťa do triedy. Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 ºC, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37-37,5 ºC, zopakovať ešte raz 3. meranie po ďalších piatich minútach. Ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 ºC, nebude mu umožnené zostať v materskej škole
 • Pravdivo poskytuje informácie o zdravotnom stave dieťaťa.
 • V prípade podozrenia na akútne ochorenie ( nielen na COVID – 19), dieťa nepreberie.
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy predkladá čestné prehlásenie .
 • O každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .
 • Rešpektuje určené pravidlá pri nosení predmetov do materskej školy – dieťa si môže priniesť jeden predmet (plyšovú hračku, ) na spinkanie, tento predmet zostane v materskej škole a brať domov si ho bude vždy v piatok spolu s pyžamkom na opranie. Hračky na hranie v triede si deti nenosia.
 • Zabezpečí svojmu dieťaťu rúško označené na viditeľnom mieste  do skrinky pre prípad, ak by sa počas dňa u dieťaťa objavili príznaky ochorenia na COVID-19 a papierové jednorázové vreckovky. Rúško je uložené v hygienickom obale. Dieťa pri vstupe do budovy rúško nemusí mať.
 • Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchovno-vzdelávacom procese bezodkladne oznámiť príčinu jeho neprítomnosti.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo ochorenie na COVID-19 bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú učiteľku alebo riaditeľa školy.
 • Bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • V prípade úmyselného zatajenia zmeny zdravotného stavu svojho dieťaťa, preberá na seba plnú právnu zodpovednosť.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú prevádzku od septembra 2020 po dobu ochorenia pandémie COVID -19

 Podrobné pokyny upravujúce podmienky prevádzky našej materskej školy,  vnútorného režimu MŠ a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí pre školský rok 2020 /2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID- 19 si môžete prečítať kliknutím SEM.

Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021 len elektronicky

ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ   ŠKOLY 

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. a na základe opatrení prijatých na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID – 19 na Slovensku a prijatými opatreniami Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR riaditeľka Materskej školy, Hrádze 480/9, Krakovany oznamuje, že    zápis detí  na školský rok 2020/21 do MŠ KRAKOVANY sa bude konať  len elektronicky od 4.mája – 7.mája 2020 bez lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave (tá časť na žiadosti  zostane nevyplnená), podpisy zákonných zástupcov  (vpíšete len mená rodičov). Vyplnenú žiadosť pošlete elektronicky  na e-mailovú  adresu :  ms@krakovany.sk

Žiadosť sa nachádza tu:  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ        

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
– dovŕšili piaty rok veku                                                                               
– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou                                                 
– deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

V prípade zvýšeného záujmu prednosť pri prijatí ďalej majú:                                                                                             
– deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Krakovany                                     
 – deti postupne podľa ich veku / od najstaršieho po najmladšie/                    
 Deti menej ako trojročné sa prijímajú ak je voľná kapacita MŠ a majú osvojené hygienické návyky.

MŠ – dokumenty na stiahnutie